din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2162 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal

OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal

  Publicat: 10 Nov 2017       65801 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (in viguare de la 1 ianuarie 2018)

Publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 10 Noiembrie 2017

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.

14. - La articolul 60, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)(3), ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si societatii informationale, al ministrului muncii si justitiei sociale, al ministrului educatiei nationale si al ministrului finantelor publice;``.
15. - La articolul 64, partea introductiva a alineatului (1) se modifica siva avea urmatorul cuprins:
- ``Cotele de impozitare
Art. 64. (1) Cota de impozit este de 10% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:``.
16. - La articolul 68 alineatul (4), litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
j) sa reprezinte contributii de asigurari sociale platite la sistemele proprii de asigurari sociale si/sau contributii profesionale obligatorii platite, potrivit legii, organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;``.
17. - La articolul 68 alineatul (5), literele k) si I) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``k) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii datorate in calitate de angajatori, potrivit titlului V;
I) cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale datorata de contribuabil potrivit prevederilor titlului V Contributii sociale obligatorii, indiferent daca activitatea se desfasoara individual si/sau intr-o forma de asociere . Deducerea cheltuielilor respective se efectueaza de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;``.
18. - La articolul 72, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Impozitul care trebuie retinut se stabileste prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut."
19. - La articolul 73, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.``
20. - La articolul 75, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 75. (1) Organul fiscal competent are obligatia recalcularii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinata in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilita potrivit Declaratiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contributiei de asigurari sociale datorate de contribuabil potrivit prevederilor titlului V Contributii sociale obligatorii."
21. - La articolul 76 alineatul (2), litera r 1 ) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``r 1 ) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV sectiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.``
22. - La articolul 77, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.950 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere 510 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere 670 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere 830 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere 990 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere 1.310 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.951 lei si 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc potrivit urmatorului tabel:

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acorda deducerea personala.

(3) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 510 lei lunar, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 62 lit. o), w) si x) si/sau a pensiilor de urmas cuvenite conform legii, precum si a prestatiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.``
23. - La articolul 78 alineatul (2), partea introductiva a literei a) si litera b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitui brut a contributiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datorata potrivit legii, si urmatoarele:
b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii in Romania sau in conformitate cu instrumentele juridice internationale la care Romania este parte, precum si, dupa caz, a contributiei individuale la bugetul de stat datoratepotrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.``
24. - La articolul 84, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(8) Impozitul pe veniturile din arenda se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venit la momentul platii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final.``
25. - La articolul 85, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
`` (6) Impozitul anual datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.``
26. - La articolul 86, alineatele (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(4) Organul fiscal competent stabileste platile anticipate prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimat/norma de venit si emite decizia de impunere, care se comunica contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F. Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
(6) Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, impozitul fiind final.``
27. - Articolul 90 se abroga.
28. - La articolul 97, primele teze ale alineatelor (1)-(3) si - (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(1) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum si cele la depozitele clientilor, constituite in baza legislatiei privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
(2) Veniturile sub forma de dobanzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobandite, contractele civile incheiate se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
(3) Veniturile sub forma dobanzilor platite de societatea emitenta a valorilor mobiliare imprumutate, pe parcursul perioadei de imprumut inaintea restituirii acestora, se impun cu o cota de 10% din suma acestora, impozitul fiind final.
(5) Venitul impozabil obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu reprezinta distributii in bani sau in natura ca urmare a restituirii cotei-parti din aporturi se impun cu o cota de 10%, impozitul fiind final.
29. - Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
- ``Definirea veniturilor din pensii
Art. 99. - (1) Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat, diferente de venituri din pensii, precum si sume reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie.
(2) Drepturile primite in conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta venituri din pensii.``
30. - Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează OUG 79/2017, privind modificarea Codului Fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 79/2017    Codul fiscal actualizat cu OUG 79/2017    Codul fiscal 2018    Salarizare 2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.