din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1891 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 129/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Legea 129/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

  Publicat: 27 Jun 2018       5316 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


LEGE nr. 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Atributiile Autoritatii nationale de supraveghere sunt, in principal, reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit in continuare Regulamentul general privind protectia datelor, si prin legislatia nationala de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016."

2.La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"(31) Pentru indeplinirea atributiilor sale se asigura Autoritatii nationale de supraveghere, la un nivel corespunzator, resurse umane, tehnice si financiare, sediu si infrastructura."

3.La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Autoritatea nationala de supraveghere nu poate fi supusa nici unui mandat imperativ sau reprezentativ, nici unor influente externe directe sau indirecte ori vreunei instructiuni sau dispozitii de la o parte externa, in cadrul indeplinirii sarcinilor si al exercitarii competentelor sale."

4.La articolul 3, alineatele (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(5) In exercitarea atributiilor sale presedintele Autoritatii nationale de supraveghere emite decizii si instructiuni obligatorii pentru autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice de drept privat si orice alte organisme, precum si pentru persoanele fizice a caror activitate intra sub incidenta legislatiei referitoare la protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite in continuare entitati.

.............................

(7) In exercitarea atributiilor legale ale Autoritatii nationale de supraveghere, entitatile prevazute la alin. (5) sunt obligate sa ii acorde sprijinul solicitat si sa ii comunice sau, dupa caz, sa ii puna la dispozitie informatiile, documentele sau actele pe care le detin, in conditiile legii."

5.La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Raportul anual se transmite Senatului Romaniei, Camerei Deputatilor, Guvernului Romaniei, Comisiei Europene si Comitetului european pentru protectia datelor. Raportul anual se da publicitatii in cel mult 30 de zile de la data transmiterii catre Senatul Romaniei."

6.La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Poate fi numita in functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere orice persoana cu cetatenia romana, absolventa a unei institutii de invatamant superior juridic, in conditiile legii. Presedintele si vicepresedintele sunt persoane independente politic, cu o solida competenta profesionala, inclusiv in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, o vechime de minimum 10 ani in specialitate, o buna reputatie si care se bucura de o inalta probitate civica."

MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

7.Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9

(1) Mandatul presedintelui, respectiv al vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere inceteaza inainte de termen in caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, in cazul pensionarii din oficiu ori in caz de deces.

(2) Revocarea din functie a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere se face de plenul Senatului, ca urmare a incalcarii grave a dispozitiilor prezentei legi, daca nu mai indeplineste conditiile cerute de lege pentru numire sau in cazul unor abateri grave in indeplinirea atributiilor.

(3) Demisia, incompatibilitatea, indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta prevazute de lege, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul se constata de catre Biroul permanent al Senatului, in cel mult 15 zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului.

(4) Perioada de indeplinire a functiei de presedinte si vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere constituie vechime in specialitate juridica."

8.Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10

(1) Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere are, in principal, urmatoarele atributii:

a) organizeaza si coordoneaza activitatea Autoritatii nationale de supraveghere;

b) asigura monitorizarea aplicarii Regulamentului general privind protectia datelor;

c) asigura monitorizarea aplicarii legislatiei nationale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;

d) asigura monitorizarea aplicarii si a altor dispozitii legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

e) poate face propuneri privind initierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative in vigoare in domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; este solicitat, in vederea emiterii de avize, in numele Autoritatii nationale de supraveghere, atunci cand se elaboreaza proiecte de acte normative referitoare la protectia drepturilor si libertatilor persoanelor, in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal;

f) primeste si urmareste solutionarea, in conditiile legii, a petitiilor si cererilor adresate Autoritatii nationale de supraveghere si decide asupra acestora;

g) incadreaza, in conditiile legii, personalul Autoritatii nationale de supraveghere si exercita dreptul de autoritate administrativa si disciplinara asupra acestora;

h) exercita functia de ordonator principal de credite;

i) asigura cooperarea cu institutii similare din strainatate si reprezentarea in cadrul Comitetului european pentru protectia datelor, prevazut la art. 68 din Regulamentul general privind protectia datelor;

j) indeplineste si alte atributii prevazute de prezenta lege, de actele normative care reglementeaza activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii nationale de supraveghere .

(2) In cadrul Autoritatii nationale de supraveghere se organizeaza si functioneaza cabinetul presedintelui, iar angajarea personalului acestuia se efectueaza in conditiile legii."

9.La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12

(1) Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere isi exercita atributiile de control din oficiu sau la cerere ."

10.Articolul 13 se abroga.

11.Dupa articolul 14 se introduc doua noi capitole, capitolul III1, cuprinzand articolele 141-148, si capitolul III2, cuprinzand articolele 149-1411, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL III1: Exercitarea atributiilor de control si de solutionare a plangerilor

SECTIUNEA 1: Activitatea de control

Art. 141

(1) Autoritatea nationala de supraveghere efectueaza investigatii, in cazurile si conditiile prevazute in competenta sa, prin personalul imputernicit in acest scop, potrivit legii, de catre presedintele Autoritatii nationale de supraveghere, denumit in continuare personal de control .

(2) Personalul de control are dreptul sa efectueze investigatii, inclusiv inopinate, sa ceara si sa obtina de la operator si persoana imputernicita de operator, precum si, dupa caz, de la reprezentantul acestora, la fata locului si/sau in termenul stabilit, orice informatii si documente, indiferent de suportul de stocare, sa ridice copii de pe acestea, sa aiba acces la oricare dintre incintele operatorului si persoanei imputernicite de operator, precum si sa aiba acces si sa verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfasurarii investigatiei, in conditiile legii.

(3) In situatia in care personalul de control este impiedicat in orice mod in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2), Autoritatea nationala de supraveghere poate solicita autorizarea judiciara data prin incheiere de catre presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau de catre un judecator delegat de acesta. O copie a autorizatiei judiciare se comunica obligatoriu entitatii controlate inainte de inceperea investigatiei.

Afişează Legea 129/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 129/2018    protectia datelor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019Articole Juridice

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP