din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2809 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele tehnice privind autorizarea persoanelor fizice si juridice de a utiliza carnete TIR, din 03.06.2019

Normele tehnice privind autorizarea persoanelor fizice si juridice de a utiliza carnete TIR, din 03.06.2019

  Publicat: 28 Jun 2019       2689 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicate in Monitorul Oficial nr. 532 din 28.06.2019 si aprobate prin Ordinul ANAF nr. 1503/2019

Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Actul cu caracter public, prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in reglementarile vamale,
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Capacitatea debitorului de a face fata obligatiilor de plata la scadenta.
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
A fost promulgat la 11.09.1865
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,

Articolul 1
(1) Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de acordare a autorizatiilor pentru utilizarea carnetelor TIR.
(2) In aplicarea prezentelor norme tehnice, prin termenii de mai jos se intelege:
a) Codul vamal al Uniunii - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 - Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 - Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Conventia TIR - Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975), cu modificarile si completarile ulterioare, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979;
e) carnetul TIR - declaratie vamala pentru transportul de marfuri, valabil pentru un singur transport efectuat sub acoperirea Conventiei TIR;
f) persoana - atat persoana fizica, cat si persoana juridica;
g) NCTS - RO - aplicatia informatica ce asigura in cazul operatiunilor de tranzit transmiterea electronica a datelor, structurate in conformitate cu standardele agreate ale mesajelor;
h) asociatie garanta - asociatie autorizata de catre autoritatea vamala sa elibereze carnete TIR si sa actioneze in calitate de garant pentru persoanele care utilizeaza carnete TIR;
i) ITDB - baza de date internationala TIR gestionata de Organizatia Natiunilor Unite - Comisia Economica pentru Europa (UNECE).

Articolul 2
(1) Autorizatia pentru utilizarea carnetelor TIR se acorda persoanelor care indeplinesc conditiile minimale prevazute la paragraful 1 din anexa 9 partea a II-a din Conventia TIR.
(2) In aplicarea prevederilor paragrafului 1 literele (b) si (d) din anexa 9 partea a II-a din Conventia TIR, autorizatia se acorda persoanelor care:
a) nu au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii;
b) nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;
c) nu sunt in stare de insolventa, nu se afla in procedura de reorganizare ori lichidare judiciara sau nu figureaza in evidenta speciala si/sau in lista contribuabililor inactivi;
d) nu au comis abateri grave sau repetate impotriva legislatiei vamale sau fiscale.

Articolul 3
Cererea de autorizare pentru utilizarea carnetelor TIR se intocmeste in scris de catre persoana solicitanta si se depune prin intermediul asociatiei garante la directia regionala vamala in a carei raza de activitate se afla sediul social/domiciliul persoanei, impreuna cu urmatoarele documente:
a) formularul-tip de autorizare, in trei exemplare, al carui model este prevazut in anexa;
b) actul constitutiv al persoanei, cu modificarile si completarile ulterioare, in copie, dupa caz;
c) statutul persoanei, in copie, dupa caz;
d) contractul de asociere, in copie, daca este cazul;
e) autorizatia privind infiintarea in calitate de persoana fizica autorizata, dupa caz;
f) certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului, in copie, dupa caz;
g) copii ale ultimelor acte aditionale, insotite de certificatele de inregistrare mentiuni de la oficiul registrului comertului, in situatia in care exista modificari privind denumirea, forma juridica, sediul social si/sau reprezentantul/reprezentantii legal/legali al/ai persoanei, dupa caz;
h) licenta de transport sau, dupa caz, certificatul de transport in cont propriu, in copie, in situatia in care persoana detine vehicule rutiere a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 tone;
i) o declaratie pe propria raspundere a persoanei/reprezentantului legal al persoanei insotita de dovada experientei in domeniul transportului (de exemplu, situatia operatiunilor de transport efectuate in anul precedent sau copiile scrisorilor de trasura CMR aferente acestora, copiile comenzilor de transport etc.) sau, dupa caz, dovada capacitatii de a efectua cu regularitate transporturi internationale (de exemplu, o estimare a operatiunilor de transport pentru anul viitor), in situatia in care persoana detine numai vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 tone;
j) o declaratie-angajament (formular-tip eliberat de asociatia garanta), in copie;
k) informatii privind datele persoanei (banca, nr. cont etc.);
l) dovezi care sa ateste capacitatea financiara suficienta pentru a-si indeplini obligatiile instituite prin Conventia TIR, respectiv o scrisoare de bonitate emisa de un garant cu sediul in Romania.

Articolul 4
(1) Dupa verificarea documentelor depuse de catre asociatia garanta, directia regionala vamala stabileste daca sunt indeplinite conditiile pentru acceptarea cererii de autorizare, in termenul prevazut la art. 22 alin. (2) primul paragraf din Codul vamal al Uniunii.
(2) Directia regionala vamala accepta sau respinge cererea de autorizare in conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/2.447.
(3) In situatia in care cererea de autorizare este acceptata, directia regionala vamala verifica:
a) indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2 alin. (2);
b) codul inscris de catre asociatia garanta pe formularul-tip de autorizare, reprezentand numarul de identificare, individual si unic, atribuit fiecarei persoane, de forma: ROU/XXX/YY. . .Y,
in care:
ROU reprezinta codul de tara al Romaniei, in conformitate cu sistemul de clasificare al Organizatiei Internationale pentru Standardizare (ISO);
XXX reprezinta codul asociatiei garante, in conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de organizatia internationala la care asociatia este afiliata;
YYY. . .Y reprezinta o numerotare consecutiva care permite identificarea persoanei autorizate sa utilizeze un carnet TIR conform anexei 9 partea a II-a din Conventia TIR;
c) datele de identificare ale persoanei inscrise in formularul-tip de autorizare si datele inscrise in certificatul de inregistrare, actele constitutive (statutul) si actele aditionale prezentate, dupa caz;
d) obiectul de activitate al persoanei, respectiv transporturile rutiere de marfuri;
e) declaratia-angajament completata cu datele persoanei, semnata de catre persoana/reprezentantul legal al acesteia;
f) licenta de transport sau, dupa caz, certificatul de transport in cont propriu emis pe numele persoanei si prezentat in termenul de valabilitate al acestuia.

Articolul 5
(1) Pentru evitarea eliberarii autorizatiei unei persoane deja autorizate la regimul TIR prin intermediul altei asociatii garante, directia regionala vamala efectueaza verificari privind inregistrarea persoanei in tabela "Transportatori" din aplicatia NCTS-RO, pe baza codului unic de inregistrare al acesteia.

Afişează Normele tehnice privind autorizarea persoanelor fizice si juridice de a utiliza carnete TIR, din 03.06.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Norme tehnice    Autorizatie    Carnete TIR    ANAF    Ordinul nr. 1503/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Urbanism. Certificat de urbanism si autorizatie de construire. Obligativitatea documentatiilor de urbanism aprobate la nivelul localitatii. Modificarea parametrilor urbanistici prestabiliti si a functionalitatii zonei. Necesitatea adoptarii unui plan urbanistic zonal
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 756/23.09.2020

Raspunderea patrimoniala a salariatului.Caracterul ilicit se analizeaza in functie de cum fapta salariatului a condus la producerea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. 5291/2019 din 19.11.2019

Disciplina muncii este o conditie obiectiva, necesara si indispensabila desfasurarii activitatii fiecarui angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizia civila nr. 548 din data de 10 Octombrie 2019

Incalcarea dispozitiilor scrise sau verbale ale angajatorului. Nerespectarea disciplinei muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 548/10.10.2019 � Curtea de Apel GALATI

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Prevederile art.41(1) din Codul muncii sunt incidente numai in situatia clauzelor de care partile pot sa dispuna prin acordul lor de vointa, nu si a celor privitoare la drepturi si obligatii care nu sunt negociabile, pentru ca beneficiaza de reglementare legala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1238, in sedinta publica din 28 februarie 2017

Conflict de competenta ivit intre sectia penala si sectia civila din cadrul aceleiasi curti de apel. Cerere de asistenta judiciara in materie penala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1620 din 23 septembrie 2016

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Autorizatie de constructie. Nerespectarea P.U.Z. si P.U.D. Refuz de eliberare.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia+sectia comerciala Decizie 2112 (03.11.2005)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale conducatorilor auto
Sursa: MCP Cabinet avocati

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Un medicament care se elibereaza fara prescriptie medicala intr-un stat membru nu poate fi comercializat in alt stat membru decat daca acesta din urma a autorizat la randul sau introducerea sa pe piata
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.ro