din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2550 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

  Publicat: 27 Dec 2020       5386 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1266 din 21 decembrie 2020

A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Debitorii care declara ca se obliga astfel incat fiecare dintre ei este tinut fata de creditor pentru intreaga datorie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
A fost promulgat la 11.09.1865
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
A fost promulgat la 11.09.1865

Art. I. -

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, punctul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"31. organ fiscal central - Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare A.N.A.F., prin structurile de specialitate cu atributii de administrare a creantelor fiscale, inclusiv unitatile subordonate ale Ministerului Finantelor Publice sau A.N.A.F.;".

2. La articolul 7, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(10) Analiza de risc se efectueaza periodic, caz in care organul fiscal stabileste si clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului."

3. La articolul 11 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) oricarui solicitant, cu consimtamantul expres si neechivoc al contribuabilului/platitorului despre care au fost solicitate informatii. Responsabilitatea privind modalitatea de utilizare a informatiilor astfel obtinute revine solicitantului;".

4. La articolul 11, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:

"(61) In scopul aplicarii prevederilor alin. (3) lit. d), solicitantul care prin natura activitatii solicita frecvent informatii de natura secretului fiscal despre clientii/partenerii sai poate incheia un protocol privind schimbul de informatii cu organul fiscal detinator al informatiei ce se transmite, utilizand sistemul informatic PatrimVen in conformitate cu art. 701."

5. La articolul 11, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(10) Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre organele fiscale centrale si locale se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare, in scopul exercitarii atributiilor de administrare a creantelor fiscale."

6. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) In cazul reprezentarii contribuabilului/platitorul in relatia cu organul fiscal prin avocat, consultant fiscal sau expert contabil, forma si continutul imputernicirii sunt cele prevazute de dispozitiile legale privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, consultant fiscal sau expert contabil, dupa caz."

7. La articolul 18 alineatul (5), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

"

c) contribuabilului/platitorului care comunica cu organele fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta potrivit art. 79."

8. La articolul 23, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Persoana fizica care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in mod independent intr-una din formele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, raspunde pentru obligatiile fiscale datorate ca urmare a exercitarii profesiei sau activitatii cu bunurile din patrimoniul de afectatiune. Daca acestea nu sunt suficiente pentru recuperarea creantelor fiscale, pot fi urmarite si celelalte bunuri ale debitorului. Dispozitiile art. 31, 32 si ale art. 2.324 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 - Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile."

9. La articolul 23, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Preluarea obligatiei fiscale potrivit prezentului articol se realizeaza prin comunicarea unei decizii catre persoanele care devin debitori ."

10. La articolul 49 alineatul (1), dupa litera c) se introduc patru noi litere, literele d)-g), cu urmatorul cuprins:

"d) organul fiscal nu prezinta argumentele pentru care nu ia in considerare opinia prealabila emisa in scris sau solutia adoptata de organul fiscal sau de instanta de judecata potrivit art. 6 alin. (1), in cazul in care contribuabilul/platitorul a prezentat organului fiscal anterior emiterii actului administrativ-fiscal respectiva opinie/solutie;

e) organul fiscal nu respecta considerentele deciziei de solutionare a contestatiei in cazul emiterii noului act administrativ-fiscal potrivit art. 279 alin. (3);

f) emiterea raportului de inspectie fiscala si a deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere de catre organul de inspectie fiscala dupa incetarea inspectiei fiscale potrivit art. 126 alin. (2), respectiv emiterea raportului de verificare si a deciziei de impunere de catre organul fiscal dupa incetarea verificarii situatiei fiscale personale potrivit art. 140 alin. (6) coroborat cu art. 147 si art. 126 alin. (2), fara ca acestea sa fie reluate, potrivit legii;

g) organul fiscal emite raport de inspectie fiscala/de verificare a situatiei fiscale personale si decizie de impunere/decizie de modificare a bazelor de impozitare/decizie de nemodificare a bazelor de impozitare/decizie pentru regularizarea situatiei ori decizie de incetare a procedurii de verificare a situatiei fiscale personale, in situatia in care se fac constatari in legatura cu savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in legatura cu mijloacele de proba privind stabilirea bazei de impozitare/valorii in vama care fac obiectul inspectiei fiscale/controlului vamal, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 132."

11. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 54. -

Dispozitiile art. 46-51 si art. 53 se aplica in mod corespunzator si actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale, cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel."

12. La articolul 59, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Natura informatiilor, periodicitatea, precum si modelul declaratiilor se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F. sau al ministrului finantelor publice, dupa caz, in functie de autoritatea care trebuie sa valorifice respectivele informatii."

13. La articolul 62, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Fara a aduce atingere alin. (1) si (6), fiecare institutie mentionata la alin. (1), care are obligatii de declarare, informeaza contribuabilii mentionati la alin. (1) cu privire la faptul ca datele privind identificarea conturilor lor sunt selectate si declarate in conformitate cu prezentul articol, furnizand acestora toate informatiile la care au dreptul in temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificarile ulterioare. Informarea se realizeaza anterior deschiderii contului."

14. La articolul 65, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:

"(7) Competenta de efectuare a constatarii la fata locului de catre organul fiscal central se poate delega altui organ fiscal central din cadrul A.N.A.F., in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(8) In cazul delegarii competentei potrivit alin. (7), organul fiscal central caruia i s-a delegat competenta instiinteaza in scris contribuabilul/platitorul despre delegarea de competenta ."

15. La articolul 71, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Toate schimburile de informatii efectuate in temeiul prezentului articol se realizeaza cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679, cu modificarile ulterioare."

16. La articolul 76 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Ori de cate ori legislatia fiscala prevede un termen in care contribuabilii/platitorii trebuie sa isi indeplineasca obligatiile prevazute de legea fiscala, in legatura cu creantele administrate de organul fiscal central, acesta poate fi prelungit/modificat, pentru motive justificate ce tin de activitatea de administrare a creantelor fiscale, prin ordin al ministrului finantelor publice."

17. La articolul 82 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"e) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal. In cazul obtinerii ulterioare a codului numeric personal, numarul de identificare fiscala atribuit anterior se inlocuieste de catre organul fiscal, cu preluarea informatiilor fiscale inregistrate in perioada detinerii numarului de identificare fiscala pe codul numeric personal. Actele administrative fiscale, actele de executare sau alte acte emise de organele fiscale si comunicate anterior inlocuirii numarului de identificare fiscala raman valabile."

18. La articolul 82, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:

"(12) Codul de identificare fiscala poate fi utilizat de contribuabili si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale aferente perioadelor anterioare datei de inregistrare fiscala."

19. La articolul 83, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Odata cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau inchirierea unei casete de valori, institutiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu detin cod de identificare fiscala. Pe baza datelor transmise Ministerul Finantelor Publice atribuie numarul de identificare fiscala sau, dupa caz, codul de inregistrare fiscala, inregistreaza fiscal persoana respectiva si comunica institutiei de credit informatia referitoare la inregistrarea fiscala in termen de 5 zile de la data solicitarii atribuirii numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala. Totodata se emite certificatul de inregistrare fiscala care se pastreaza de catre organul fiscal pana la data ridicarii de catre contribuabil sau imputernicitul acestuia. In cazul in care solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala se realizeaza prin intermediul aplicatiei on-line a A.N.A.F numarul de identificare fiscala sau, dupa caz, codul de inregistrare fiscala se comunica institutiei de credit prin aplicatia on-line spre a fi inregistrat in evidentele informatice ale acesteia.

(5) In alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1)-(3), pentru contribuabilii nerezidenti care nu au un sediu permanent pe teritoriul Romaniei, organul fiscal poate comunica contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, informatii continute in certificatul de inregistrare fiscala. In acest caz, certificatul de inregistrare fiscala se pastreaza de organul fiscal pana la data ridicarii de catre contribuabil sau imputernicitul acestuia."

20. La articolul 85, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) In sensul prezentului articol, prin sediu secundar se intelege un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea contribuabilului/platitorului, cum ar fi: birou, magazin, atelier, depozit si altele asemenea, cu exceptia activitatilor desfasurate de salariati la domiciliul acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca si a locatiilor beneficiarilor unde contribuabilul/platitorul desfasoara alte activitati decat cele mentionate la art. 85 alin. (4), activitati autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare."

Afişează Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul fiscal    Codul de procedura fiscala    Codul de procedura fiscala 2021    Codul fiscal 2021    codul fiscal actualizat 2021    Legea 296/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu