din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare

  Publicat: 04 Jan 2024       1173 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 1197 din data de 29 decembrie 2023


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Comune, orase, municipii si judete.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Comune, orase, municipii si judete.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Puterile publice existente in stat.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Comune, orase, municipii si judete.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza perioadele de cotizare, de angajare sau de activitate independenta, in masura in care acestea sunt definite sau recunoscute ca perioade de asigurare de catre legislatia in baza careia au fost realizate sau sunt considerate realizate,

Luand in considerare necesitatea reglementarii printr-un act normativ cu forta de lege a nivelului de salarizare in anul 2024 pentru toate categoriile de personal din sistemul bugetar,

avand in vedere faptul ca unele categorii de personal bugetar au beneficiat in anul 2023 de majorari salariale semnificative, altele decat cele reglementate de legislatia aplicabila in domeniul salarizarii personalului bugetar in anul 2023, acordate prin acte administrative ale ordonatorilor principali de credite,

apreciind ca acordarea unei majorari salariale suplimentare celei stabilite prin acte administrative ar constitui o situatie discriminatorie pentru celelalte categorii de personal din sectorul bugetar,

in contextul procesului de aderare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, tinand cont de necesitatea eficientizarii activitatii intreprinderilor publice, se impune adoptarea masurilor privind stabilirea unor termene maximale de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli . Neadoptarea acestora conduce la imposibilitatea urmaririi in executie a performantelor financiare ale operatorilor economici, actionarul stat fiind astfel lipsit de parghiile necesare adoptarii unor masuri rapide de eficientizare a activitatii operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Avand in vedere faptul ca bancile de dezvoltare din Romania sunt infiintate in temeiul Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil constituirii si functionarii bancilor de dezvoltare din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea asigurarii unui cadru legal coerent aplicabil bancilor de dezvoltare si tinand cont de faptul ca prin Legea nr. 207/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2023 privind cerinte prudentiale pentru bancile de dezvoltare reglementeaza cadrul specific atat in ceea ce priveste disciplina financiara a bancilor de dezvoltare, cat si in ceea ce priveste functionarea lor, se impune astfel adoptarea masurilor de modificare si completare a legislatiei privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara. Neadoptarea masurilor in ceea ce priveste disciplina financiara a bancilor de dezvoltare creeaza sincope majore in functionarea acestora.

Intrucat problemele mentionate mai sus vizeaza interesul public si strategic al Romaniei pentru asigurarea sustenabilitatii finantelor publice, consolidare fiscala, gestionarea fondurilor europene si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul I, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alin. (6) si (7) , cu urmatorul cuprins:

"(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) , din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2024, incepand cu data de 1 ianuarie, indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publica si functiile asimilate acestora, prevazute in anexa nr. IX la aceasta lege, altele decat cele prevazute la alin. (2) , se mentin la nivelul aferent lunii decembrie 2023.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , pentru personalul care a beneficiat de majorarea salariilor de baza prin aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 81/2023 privind consolidarea capacitatii institutionale a Ministerului Finantelor, exercitarea controlului financiar de specialitate al statului, pentru unele reglementari specifice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv aplicarea Legii nr. 371/2023 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul sanatatii, precum si pentru personalul din sistemul de justitie pentru care in cursul anului 2023, prin acte administrative ale ordonatorilor de credite, au fost stabilite majorari ale salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare, in anul 2024, incepand cu data de 1 ianuarie, nivelul salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare se mentine la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2023."

2.La articolul VII, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , in cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat in sedinta Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice prevazute la alin. (1) lit. a) , cu justificarea necesitatii si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate cu aceasta destinatie in buget, respectiv prin memorandum aprobat in sedinta Guvernului, initiat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din autoritatile/institutiile publice locale prevazute la alin. (1) lit. b) , precum si de Ministerul Educatiei pentru posturile vacante sau temporar vacante din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si institutiile de invatamant superior."

3.La articolul. XIV, litera c) se abroga.

Art. II

Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) institutiilor de credit, institutiilor financiare, societatilor definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, bancilor de dezvoltare care sunt constituite si functioneaza potrivit Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil constituirii si functionarii bancilor de dezvoltare din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si fondurilor de garantare si contragarantare care indeplinesc conditiile de la art. 1;"

2.La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alin. (6) -(8) , cu urmatorul cuprins:

"(6) Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se transmit Ministerului Finantelor in vederea avizarii in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii anuale a bugetului de stat si se aproba, in conditiile alin. (1) -(3) , in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a legii anuale a bugetului de stat .

(7) Exceptie de la prevederile alin. (6) fac operatorii economici nou-infiintati, ale caror bugete de venituri si cheltuieli se aproba, in conditiile alin. (1) -(3) , pana la finele exercitiului financiar al anului curent.

(8) In situatia nerespectarii termenului de aprobare prevazut la alin. (6) , se suspenda alocarea de fonduri de la bugetul de stat pentru operatorii economici respectivi."

Art. III

Termenul prevazut la alin. (7) al art. XLVII din Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 30 iunie 2024.

Art. IV

- Articolul I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 415 din 15 mai 2023, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza

1.Alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. I

(1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pana la 31 decembrie 2025, Guvernul aproba lunar, prin memorandum, pana la finele lunii in curs pentru luna urmatoare, limite lunare de credite de angajament si credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite finantati integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, in cadrul carora ordonatorii principali de credite incheie angajamente legale, respectiv deschid si repartizeaza credite bugetare pentru bugetul propriu si pentru institutiile publice subordonate."

2.La alineatul (2) , literele b) si c) se abroga.

3.Dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4) -(6) , cu urmatorul cuprins:

"(4) Limitele lunare de credite bugetare se stabilesc tinand cont de urmatoarele:

a) evolutia incasarilor de venituri la bugetul general consolidat, respectiv procentul de realizare a planului de venituri de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

b) nivelul lunar si evolutia deficitului bugetului general consolidat;

c) evolutia nivelului arieratelor;

d) alti factori specifici activitatii curente si de investitii a ordonatorilor de credite.

(5) Limitele lunare de credite de angajament se stabilesc tinand cont de urmatoarele:

a) nivelul planificat al cheltuielilor de capital aprobat prin buget pentru ordonatorii de credite;

b) nivelul fondurilor nerambursabile si rambursabile aprobat prin Planul national de redresare si rezilienta al Romaniei, precum si prin Politica de coeziune;

c) alti factori specifici activitatii curente si de investitii a ordonatorilor de credite.

(6) Modificarea limitelor lunare de cheltuieli aprobate potrivit alin. (1) si (11) se face prin memorandum aprobat in Guvernul Romaniei, la solicitarea ordonatorilor de credite, in cazuri temeinic justificate si numai pe baza de documente justificative din care sa reiasa:

a) angajamentele legale ale ordonatorilor de credite;

b) incadrarea platilor in categoria platilor restante sau a arieratelor;

c) incadrarea in alte situatii temeinic justificate de ordonatorii de credite."

Art. V

(1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a solicita Ministerului Finantelor lunar, in primele cinci zile lucratoare ale lunii curente, retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate in luna precedenta, astfel incat soldul cumulat al creditelor bugetare deschise si neutilizate in luna precedenta sa nu depaseasca 2% din valoarea deschiderilor de credite cumulate aferente aceleiasi perioade .

(2) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) , Ministerul Finantelor este abilitat sa blocheze deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite pana la momentul transmiterii de catre acestia a solicitarii prevazute la alin. (1) .

Afişează OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 127/2023    Monitorul Oficial

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

ICCJ: Excluderea asociatului din cauza neintelegerilor grave intre asociati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in materiile ce fac obiectul specializarii lor.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor OmuluiArticole Juridice

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati