din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2012 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal

OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal

  Publicat: 28 Dec 2011       36480 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA nr. 30/2011 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 627, din 2 septembrie 2011

Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Spatiu special amenajat pentru depozitarea stocurilor de marfuri sau de materiale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Operatiune comerciala de vanzare a unor bunuri materiale si/sau servicii catre persoane fizice sau juridice dintr-o alta tara in schimbul unei sume dintr-o valuta convenita.
Distinct de TVA in toate statele exista taxe speciale de consumatie care "lovesc" numai anumite produse.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
Este organul de stat caruia ii revin, conform legii, atribute privitoare la stabilirea
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.

57. La articolul 206 ^28 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``f) antrepozitarul autorizat inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, mai vechi de 60 de zile fata de termenul legal de plata .``

58. La articolul 206 ^28, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.``

59. La articolul 206 ^30, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(4) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul inregistrat prevazuti la alin. (3) au obligatia de a respecta cerintele prevazute la art. 206 ^33 alin. (1).``

60. La articolul 206 ^31, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(10) In cursul deplasarii in regim suspensiv de accize, expeditorul poate modifica destinatia, prin intermediul sistemului informatizat, si poate indica o noua destinatie, care trebuie sa fie una dintre destinatiile prevazute la art. 206 ^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 ori 3 sau la art. 206 ^30 alin. (3), dupa caz, in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.``

61. La articolul 206 ^33, denumirea marginala si alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 206 ^33.

Primirea produselor accizabile in regim suspensiv de accize

(1) La primirea de produse accizabile in Romania, in oricare dintre destinatiile prevazute la art. 206 ^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 4 ori la art. 206 ^30 alin. (3), destinatarul trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

a) sa confirme ca produsele accizabile au ajuns la destinatie;

b) sa pastreze produsele primite in vederea verificarii si certificarii datelor din documentul administrativ electronic de catre autoritatea competenta;

c) sa inainteze fara intarziere si nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la incheierea deplasarii, cu exceptia cazurilor justificate corespunzator autoritatilor competente potrivit precizarilor din normele metodologice, un raport privind primirea acestora, denumit in continuare raport de primire, utilizand sistemul informatizat.

(2) Modalitatile de confirmare a faptului ca produsele accizabile au ajuns la destinatie si de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de catre destinatarii mentionati la art. 206 ^56 alin. (1), precum si termenul de pastrare a produselor accizabile primite sunt prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.``

62. La articolul 206 ^36, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

``(1) In cazul in care, in situatiile prevazute la art. 206 ^30 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 206 ^30 alin. (2) lit. b) si la art. 206 ^30 alin. (3), raportul de primire prevazut la art. 206 ^33 alin. (1) lit. c) nu poate fi prezentat la incheierea deplasarii produselor accizabile in termenul prevazut la respectivul articol, deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil in Romania, fie in situatia prevazuta la art. 206 ^35 alin. (1) nu au fost inca indeplinite procedurile prevazute la art. 206 ^35 alin. (2) si (3), destinatarul prezinta autoritatii competente din Romania, cu exceptia cazurilor pe deplin justificate, un document pe suport hartie care contine aceleasi date ca raportul de primire si care atesta incheierea deplasarii, potrivit prevederilor din normele metodologice.

(2) Cu exceptia cazului in care destinatarul poate prezenta, in scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevazut la art. 206 ^33 alin. (1) lit. c) sau in cazuri pe deplin justificate, autoritatea competenta din Romania trimite o copie a documentului pe suport hartie prevazut la alin. (1) autoritatii competente din statul membru de expeditie, care o transmite expeditorului sau o tine la dispozitia acestuia.

(3) De indata ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de indata ce procedurile prevazute la art. 206 ^35 alin. (2) si sunt indeplinite, destinatarul prezinta un raport de primire, in conformitate cu art. 206 ^33 alin. (1) lit. c). Prevederile art. 206 ^33 alin. si (4) se aplica mutatis mutandis.``

63. La articolul 206 ^37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 206 ^36, raportul de primire prevazut la art. 206 ^33 alin. (1) lit. c) sau raportul de export prevazut la art. 206 ^34 alin. (1) constituie dovada faptului ca deplasarea produselor accizabile s-a incheiat, in conformitate cu art. 206 ^30 alin. (7).``

64. La articolul 206 ^42, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(3) Pentru bauturile alcoolice si produsele din tutun retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului ori nu mai indeplinesc conditiile de comercializare, accizele platite pot fi restituite in conditiile prevazute in normele metodologice.``

65. La articolul 206 ^42, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

``(3^1) Pentru produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum in Romania si care ulterior sunt exportate, persoana care a efectuat exportul are drept de restituire a accizelor, in conditiile prevazute in normele metodologice.``

66. La articolul 206 ^54, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

``(4^1) Valoarea garantiei nu poate fi mai mica decat cuantumul stabilit in normele metodologice, in functie de natura produselor accizabile ce urmeaza a fi realizate.``

67. La articolul 206 ^58 alineatul (1), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``h) utilizate in procese de fabricatie, cu conditia ca produsul finit sa nu contina alcool;``.

68. La articolul 206 ^60, alineatul (3) se abroga.

69. La articolul 206 ^61 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``a) bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, produse intermediare si alcool etilic, cu exceptiile prevazute prin normele metodologice;``.

70. La articolul 206 ^64 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``c) importatorul autorizat care importa produsele accizabile prevazute la art. 206 ^61. Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea competenta, in conditiile prevazute in normele metodologice.``

71. La articolul 206 ^69, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

``(1^1) Comercializarea in vrac si utilizarea ca materie prima a alcoolului etilic cu concentratia alcoolica sub 96,00% in volum, pentru fabricarea bauturilor alcoolice, este interzisa.``

72. La articolul 206 ^69, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(6) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze in sistem en dA�tail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat - sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea competenta, conform procedurii si cu indeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.``

73. La articolul 206 ^69, alineatul (7) se abroga.

74. La articolul 206 ^69, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu urmatorul cuprins:

``(13) Este interzisa practicarea, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, de catre producatori, importatori, operatori economici care realizeaza achizitii intracomunitare sau de catre persoane care comercializeaza, sub orice forma, de preturi de vanzare mai mici decat costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor accizabile vandute, la care se adauga acciza si taxa pe valoarea adaugata.``

75. Dupa articolul 206 ^69 se introduc doua noi articole, articolele 206^70 si 206^71, cu urmatorul cuprins:
``Art. 206 ^70.

Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita

Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol.
Art. 206 ^71.

Scutiri pentru tutun prelucrat

(1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci cand este destinat in exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor.

(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.``

Afişează OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Codul fiscal    Codul fiscal 2012    OG 30/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare act administrativ fiscal. Caracter deductibil cheltuieli. Sarcina probei. Prescriptia dreptului de a stabili creante fiscale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia civila nr. 241/23.03.2020

Impozit pe cladire nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 360/10.06.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019Articole Juridice

Salariatii cu mai multe CIM-uri. Reglementari legale si limitari
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal � o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim