Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 2016

Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 2016

  Publicat: 18 Dec 2015       289423 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Actualizate 2016

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

Vezi si forma Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Actualizata 2019 la aceasta data >>>>>>

PREAMBUL
1.Prezentele Norme metodologice sunt elaborate in temeiul prevederilor art. I pct. 42 din Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2009, si reprezinta actualizarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 si 825 bis din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.329/2007 pentru modificarea si inlocuirea anexelor nr. 6 si 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 867 din 18 decembrie 2007 si prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 119/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 193 din 27 martie 2009.
2.In cuprinsul prezentelor Norme metodologice, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii va fi denumita Lege. Pentru celelalte acte normative mentionate se specifica numarul, anul si titlul acestora.
3.Prezentele Norme metodologice sunt structurate pe capitole, sectiuni si articole, ordonate in conformitate cu succesiunea operatiunilor din procedura de autorizare.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
SECTIUNEA 1: Obiectivele normelor metodologice
Art. 1: Asigurarea cadrului unitar al autorizarii
Prezentele norme metodologice au ca obiect punerea la dispozitia celor interesati din domeniul executarii lucrarilor de constructii - administratia publica locala si centrala, investitori, proiectanti, institutii si autoritati avizatoare privind autorizarea lucrarilor de constructii, precum si executanti - a unui act normativ detaliat pentru aplicarea unitara a prevederilor Legii, in corelare si cu prevederi cu aplicabilitate in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii ale altor acte normative in vigoare, privind: procedura de autorizare, formularele necesare autorizarii si criteriile pentru stabilirea continutului documentatiilor necesare autorizarii, in conformitate cu continutul-cadru reglementat prin anexa nr. 1 la Lege.
Art. 2: Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii
(1) Autorizarea executarii lucrarilor de constructii reprezinta exercitarea autoritatii de catre administratia publica judeteana si locala, dupa caz, precum si de catre administratia publica centrala, in situatiile prevazute de Lege, cu privire la punerea in aplicare a prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie in temei juridic pentru realizarea de lucrari de constructii.
(2) Ansamblul operatiunilor la nivelul autoritatilor abilitate prin lege, precum si al solicitantului in raport cu acestea, care conduce la emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, constituie procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii, denumita in continuare procedura de autorizare.
(3) In intelesul prevederilor art. 2 alin. (21) din Lege, procedura de autorizare - care incepe odata cu depunerea cererii de emitere a certificatului de urbanism, cu mentionarea in mod expres a scopului solicitarii actului, prin care solicitantul isi anunta intentia de a obtine, ca act final, autorizatia de construire - constituie ansamblul operatiunilor la nivelul administratiei publice locale/judetene care au ca finalitate autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
(4) Formularele care se utilizeaza in cadrul procedurii de autorizare sunt prezentate in anexa nr. 1 "FORMULARE".
Art. 3: Autonomia locala - descentralizare si parteneriat
(1) In conformitate cu principiul autonomiei locale, exercitarea competentelor si a atributiilor stabilite de Lege revine autoritatilor administratiei publice locale, care se gasesc cel mai aproape de cetatean.
(2) Potrivit Legii, in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii principiul autonomiei locale se exercita prin descentralizarea atributiilor si se asigura prin acordarea de competente de autorizare sporite unitatilor administrativ-teritoriale de baza, respectiv ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(3) In vederea asigurarii nivelului de competenta tehnica in domeniul autorizarii, inclusiv la nivelurile administratiei publice locale care nu isi pot constitui structuri de specialitate din cauza lipsei specialistilor pe plan local, potrivit prevederilor Legii se instituie, pe intreg parcursul procedurii de autorizare, un parteneriat tehnic intre consiliile judetene - prin structurile de specialitate constituite la nivelul acestora - si autoritatile administratiei publice locale (comune, orase, municipii, dupa caz) care nu beneficiaza de competenta tehnica pe plan local.
Art. 4: Simplificarea procedurii de autorizare
Prin prevederile Legii, cu privire la simplificarea procedurii de autorizare in raport cu interesul si protectia solicitantului, se urmareste:
a) reducerea numarului formularelor si adecvarea continutului acestora, corespunzator exigentelor specifice procedurii de autorizare si de executie a lucrarilor de constructii, in corelare cu operatiunile statistice necesare fundamentarii politicilor locale, regionale si nationale de dezvoltare urbanistica;
b) emiterea avizelor/acordurilor pentru utilitati urbane - servicii tehnico-edilitare si de gospodarie comunala -, precum si cele pentru confirmarea asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, direct de catre furnizorii/administratorii acestora, in baza reglementarilor legale in vigoare specifice activitatii fiecarui emitent;
c) simplificarea continutului documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii prin preluarea din continutul - cadru prevazut in anexa nr. 1 la Lege a pieselor scrise si desenate strict necesare pentru categoriile de constructii prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) , g) si h) din Lege, conform prevederilor cuprinse in prezentelor norme metodologice.
Art. 5: Asigurarea transparentei procedurii de autorizare
(1) Transparenta procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de constructii - atat la nivelul certificatului de urbanism, cat si al autorizatiei de construire/desfiintare - se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea dreptului publicului de a fi informat.
(2) In situatia in care autoritatea pentru protectia mediului competenta a stabilit parcurgerea procedurii de evaluare a impactului investitiei asupra mediului, publicul are dreptul de a se informa si de a participa efectiv si din timp la procedura de autorizare, de a se documenta si de a transmite comentarii si opinii autoritatilor administratiei publice competente, inaintea luarii unei decizii finale asupra cererii pentru emiterea autorizatiei de construire aferente investitiei.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) , informarea si consultarea publicului se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
Art. 6: Intarirea disciplinei in autorizare si in executia lucrarilor autorizate
(1) Respectarea prevederilor legale privind disciplina in procedura autorizarii, precum si in aplicarea in executie a prevederilor autorizatiilor, in toate fazele, are efecte in plan social, nerespectarea acestora fiind sanctionata potrivit Legii.
(2) Potrivit Legii, disciplina autorizarii si executiei se asigura:
a) la nivelul administratiei publice locale prin: individualizarea raspunderii personalului cu atributii tehnice in administratia publica locala, intarirea rolului institutiei arhitectului-sef, la toate nivelurile unitatilor administrativ-teritoriale, precum si prin stabilirea competentelor de control ale organelor cu atributii din cadrul aparatului propriu al administratiei publice judetene si locale;
b) la nivelul administratiei publice centrale competente in conditiile Legii, prin individualizarea raspunderii personalului propriu cu atributii tehnice in domeniul autorizarii;
c) la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii - in toate etapele autorizarii si executiei lucrarilor.
SECTIUNEA 2: Cadrul legal
Art. 7: Temeiul juridic - sistemul actelor normative din domeniu
Prezentele norme metodologice sunt elaborate in conformitate cu prevederile Legii si pentru aplicarea ei, in corelare cu actele normative specifice din domeniile constructiilor, al amenajarii teritoriului si urbanismului, al administratiei publice, al proprietatii funciare, precum si cu alte acte normative complementare domeniilor mentionate, aflate in vigoare.
SECTIUNEA 3: Cadrul institutional in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii
Art. 8: Autoritati emitente
(1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare pentru executarea lucrarilor de constructii prevazute la art. 3 alin. (1) din Lege se emit de catre autoritatile administratiei publice judetene sau locale, potrivit competentelor prevazute la art. 4 alin. (1) din Lege, pentru lucrarile care se executa in cadrul unitatii administrativ-teritoriale, in functie de categoriile de constructii si lucrari, precum si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.
(2) Pentru lucrarile la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone construite protejate ori la constructii cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Lege, autoritatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. 2 si lit. e) pct. 2 din Lege vor emite autorizatiile de construire/desfiintare numai pentru zonele de protectie a monumentelor si zonele construite protejate, delimitate/definite prin documentatii de urbanism legal aprobate.
(3) In temeiul dispozitiilor art. 6 alin. (2) din Lege, certificatele de urbanism se emit de catre aceeasi autoritate care este competenta sa emita autorizatiile de construire/desfiintare, potrivit competentelor prevazute la art. 4 alin. (1) si art. 43 lit. a) din Lege.
(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (1) , in situatiile prevazute de Lege, autorizatiile de construire/desfiintare se emit de catre:
a) autoritatile administratiei publice centrale competente in domeniile din care fac parte lucrarile de constructii supuse autorizarii in temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (5) din Lege, care sunt amplasate, dupa caz, in marea teritoriala, zona contigua sau zona economica exclusiva a Marii Negre, astfel:
- pentru lucrarile de foraje si prospectiuni submarine, de catre autoritatea administratiei publice centrale competenta in domeniul resurselor minerale;
- pentru lucrarile de construire a retelelor submarine de transport energetic, de catre autoritatea administratiei publice centrale competenta in domeniul energetic;
- pentru lucrarile de construire a retelelor submarine de comunicatii, de catre autoritatea administratiei publice centrale competenta in domeniul comunicatiilor;
b) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - pentru lucrarile aferente infrastructurii de transport rutier de interes national, in temeiul dispozitiilor art. 43 lit. b) din Lege;
c) ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale interesate - pentru lucrari de constructii cu caracter militar, in temeiul dispozitiilor art. 43 lit. a) din Lege;

Afişează Normele Metodologice ale Legii 50/1991, Actualizate 2016 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 50/1991    Legea 50/1991 actualizata 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Anulare autorizatie de construire. Cerere introdusa de tert ce se considera vatamat prin eliberarea actului administrativ. Introducerea in cauza, in c
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Sectia Contencios Decizie 422 (14.02.2007)

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro