Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

  Publicat: 31 Oct 2019       12890 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019.

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Vezi Domiciliu conventional.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Puterile publice existente in stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Puterile publice existente in stat.

29. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 14
Nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii aflate in administrarea consiliilor locale care constituie obiectul cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate al fostilor proprietari formulate in termenul prevazut de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
30. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu urmatorul cuprins:
"Articolul 151
(1) Atribuirea terenurilor in baza cererilor formulate potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificarile ulterioare, are prioritate fata de orice alta cerere de atribuire, concesionare, vanzare ori inchiriere.
(2) In vederea aplicarii prioritatii prevazute la alin. (1), la nivelul municipiului Bucuresti atribuirea terenurilor in baza cererilor formulate potrivit Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, se face de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti daca consiliul local al sectorului nu poate solutiona cererea potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 15/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) Daca cererea formulata in temeiul Legii nr. 15/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, nu poate fi solutionata de autoritatea locala a unitatii administrativ-teritoriale unde solicitantul are domiciliul, solicitantul poate formula cerere autoritatilor unitatilor administrativ-teritoriale aflate in imediata vecinatate a celei de domiciliu ."
31. La articolul 26 alineatul (1), litera h1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h1) neemiterea avizelor si autorizatiilor de construire in termenul prevazut de prezenta lege;".
32. La articolul 26 alineatul (1), dupa litera h1) se introduce o noua litera, litera h2), cu urmatorul cuprins:
"h2) refuzul nejustificat de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare si/sau a certificatului de urbanism in termenul prevazut de lege pentru documentatiile complete;".
33. La articolul 26 alineatul (1), dupa litera n) se introduce o noua litera, litera o), cu urmatorul cuprins:
"o) neconstituirea bazei de date de catre autoritatile publice responsabile sau netransmiterea de catre posesorii de retele tehnico-edilitare in termenele legale a planurilor cadastrale prevazute la art. 45 alin. (6)."
34. La articolul 26 alineatul (2), liniutele a treia si a sasea se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"- de 10.000 lei, cele prevazute la lit. c) si o);
. . . . . . . . . .
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. h2), j) si k);".
35. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Articolul 30
(1) Cheltuielile pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii si reglementarea in domeniul urbanismului se suporta de catre investitori, in valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), a lacasurilor de cult si a lucrarilor de interventie in prima urgenta pentru punerea in siguranta a constructiilor existente, inclusiv a instalatiilor aferente, care prezinta pericol public, indiferent de destinatie.
(2) Virarea sumelor stabilite conform dispozitiilor alin. (1) se face in contul inspectoratelor in constructii, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, odata cu transmiterea notificarii privind data inceperii lucrarilor, astfel cum se prevede la art. 14. Intarzierea la plata a cotei prevazute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.
(3) Cota stabilita la alin. (1) se aplica si diferentelor rezultate din regularizarea valorii lucrarilor autorizate, care se face pana la data convocarii receptiei la terminarea lucrarilor.
(4) Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. utilizeaza 70% din fondul astfel constituit pentru indeplinirea atributiilor, inclusiv cheltuieli de personal, potrivit prevederilor legale, si vireaza lunar 30% din acest fond in contul autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniile amenajarii teritoriului, urbanismului si autorizarii executarii lucrarilor de construire/desfiintare a constructiilor pentru asigurarea fondului necesar actualizarii/elaborarii reglementarilor tehnice si fondului de documentatii de amenajare a teritoriului si urbanism de interes national si pentru cheltuieli de personal.
(5) Cheltuielile de personal includ cheltuieli cu personalul propriu si cu plata indemnizatiei de participare a specialistilor in calitate de membri in comitetele/comisiile/consiliile pentru avizari din punct de vedere tehnic.
(6) Personalul din ministerul de resort cu atributii de reglementare in domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor va fi salarizat la nivelul prevazut in anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, la care se adauga un spor de complexitate de 35%."
36. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In vederea realizarii lucrarilor prevazute la alin. (1), autoritatea administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla constructiile va aplica prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publica in proprietatea privata si valorificate, in conditiile legii."
37. La articolul 45, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Autoritatile administratiei publice de la nivel judetean si de la nivelul municipiilor resedinta de judet competente au obligatia de a organiza in cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obtinerea, contra cost in conditiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor si acordurilor necesare autorizarii executarii lucrarilor de constructii prin intermediul comisiei pentru acord unic, pe baza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire/desfiintare, insotita de documentatiile tehnice de avizare specifice, depuse in format tiparit si/sau electronic."
38. La articolul 45, dupa alineatul (11) se introduc trei noi alineate, alineatele (12)-(14), cu urmatorul cuprins:
"(12) Pentru autoritatile administratiei publice locale, altele decat cele prevazute la alin. (11), organizarea comisiei pentru acord unic este optionala.
(13) In situatia depunerii documentatiilor exclusiv in format electronic, documentatiile vor fi semnate cu semnatura electronica calificata sau avansata, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 si 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si abrogare a Directivei 1999/93/CE, de catre toti specialistii prevazuti de lege, corespunzator dreptului de practica profesionala dobandit de acestia, documentul avand aceeasi valoare juridica cu certificatul de urbanism emis in format scriptic.
(14) In situatia obtinerii avizelor si acordurilor prin intermediul comisiei pentru acord unic, corespondenta dintre autoritatile publice competente cu autorizarea constructiilor si emitentii de avize se va realiza prin intermediul portalului http://www.edirect.e-guvernare.ro/."
39. La articolul 45, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
Afişează Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 193/2019    Legea 50/1991    Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Servitute de trecere pietonala si auto
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 501 din 14 februarie 2014

Lucrari de construire realizate fara autorizatie de construire.Obligarea executantului la desfiintarea lor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 65 din 8 ianuarie 2014

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011

Respingerea actiunii privind obligarea coproprietarului sa isi dea consimtamantul pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a imobilului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I civila, Decizia nr. 3460/R din 07.10.2011

Anularea autorizatie de construire. Demolarea constructiei edificate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2464 din 21.11.2011

Plangere contraventionala. Construire fara autorizatie
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Decizia nr. 80 din 25.01.2012

Legea nr. 50/1991. Obligarea de catre instanta la emiterea certificatului de urbanism
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IX-a de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 554 din 17.02.2010Articole Juridice

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Reguli speciale privind antrepriza de constructii
Sursa: EuroAvocatura.ro