Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Normele metodologice pentru aplicareaLegii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

Normele metodologice pentru aplicareaLegii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

  Publicat: 03 Feb 2012       14709 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


HOTARAREA nr. 1.212 din 6 decembrie 2011
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 234/2006

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. III din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

ART. I
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 234/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Contractul de ucenicie la locul de munca trebuie sa contina elementele obligatorii ale contractului individual de munca prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, precum si clauzele prevazute la art. 4 alin. (5) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, denumita in continuare lege."

2. La articolul 2, alineatele (4) si (8) se abroga.

3. Dupa articolul 2 se introduc patru noi articole, articolele 2^1-2^4, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2^1. - Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze ucenicului sau, dupa caz, parintelui ori reprezentantului legal un exemplar original din contractul de ucenicie la locul de munca, semnat de catre parti.
Art. 2^2. - (1) Contractul de ucenicie la locul de munca se incheie pe durata determinata.
(2) Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 36 de luni si mai mica de 12 luni.
Art. 2^3. - (1) Persoana care a incheiat un contract de ucenicie la locul de munca, denumita in continuare ucenic, nu poate desfasura si activitate conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ucenicul sau, dupa caz, parintele ori reprezentantul legal declara pe propria raspundere ca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), precum si faptul ca ucenicul nu detine calificarea pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca, conform anexei nr. 1 la contractul de ucenicie la locul de munca .
Art. 2^4. - (1) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de munca este prevazut in anexa nr. 1.
(2) Contractul de ucenicie la locul de munca poate contine o clauza prin care partile convin ca la incetarea acestuia activitatea sa poata continua prin incheierea unui contract individual de munca pentru exercitarea ocupatiei in care ucenicul va fi calificat."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie la locul de munca sunt:
a) actul de identitate, in original si in copie;
b) certificatul de nastere, in original si in copie;
c) copii legalizate ale actelor de studii care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare conform prevederilor din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;
e) acordul scris al parintilor sau, dupa caz, al reprezentantilor legali pentru persoanele care au varsta de 15 ani.
(2) Documentele necesare pentru incheierea contractului de ucenicie la locul de munca pentru categoriile de persoane prevazute la art. 5 alin. (3) din lege sunt:
a) pasaportul sau, dupa caz, actul de identitate, in original si in copie;
b) autorizatia de munca, dupa caz;
c) copii legalizate ale actelor de studii, recunoscute si/sau echivalate, potrivit legii, care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare conform prevederilor din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia;
e) acordul scris al parintilor sau, dupa caz, al reprezentantilor legali pentru persoanele care au varsta de 15 ani.
(3) Actele in original pentru care se pastreaza copia se restituie titularului.
(4) Datele cu caracter personal ale ucenicilor sunt prelucrate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare."

5. Articolul 5 se abroga.

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Femeile aflate in situatia prevazuta la art. 5 alin. (4) din lege au toate drepturile si obligatiile prevazute de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare.
(2) Ucenicilor care au varsta cuprinsa intre 15 si 18 ani le sunt aplicabile prevederile Hotararii Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca ."

7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Durata contractului de ucenicie la locul de munca se stabileste in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:
a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 1;
b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 2;
c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 3."

Afişează Normele metodologice pentru aplicareaLegii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ucenicie    Legea 279/2005    Legea 106/2011    HG 1212/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Ucenicia este considerata vechime in munca, valorificabila inclusiv ca grupa de munca, dar pentru practica in productie, nu si pentru pregatirea teoretica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau Sectia I Civila, Decizia civila nr. 185/2017, in sedinta publica din 22 februarie 2017

Incheierea contractului individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Judecatoria Constanta, Sectia Civila, Sentinta civila nr. 680 din data de 29.01.2016Articole Juridice

Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noile reglementari privind ucenicia la locul de munca. Conditii de angajare, drepturi si obligatii ale partilor
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Noi teorii in dreptul muncii (IV): Implicatiile noilor teorii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Prezentarea si analiza Legii din 1912 - primul Cod al muncii roman
Sursa: EuroAvocatura.ro

Prezentarea si analiza Legii din 1912 - primul Cod al muncii roman
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noi teorii in dreptul muncii (I): 100 ani de Codul muncii roman
Sursa: Av. Costel Gilca