din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Mediere » Investirea cu formula executorie a acordului de mediere privind plata debitului ivit ca urmare a nelivrarii la termen a marfurilor

Investirea cu formula executorie a acordului de mediere privind plata debitului ivit ca urmare a nelivrarii la termen a marfurilor

  Publicat: 26 Mar 2013       3173 citiri        Secţiunea: Mediere  


Pe rol fiind solutionarea actiunii civile, avand ca obiect pretentii, formulata de reclamanta S.C. X SRL, cu sediul procesual ales in lasi, in contradictoriu cu parata SC. L. SRL, cu sediul in lasi.

Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazute in sectiunea II, cap.II, t.IX, C. proc. pen., partea generala;

La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile .
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, care arata ca procedura este completa, dupa care:
Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si o retine spre solutionare.
INSTANTA,
Asupra procesului civil de fata;
Cu adresa inregistrata la aceasta instanta sub nr. 1914/247/06.12.2C SRL lasi a solicitat investirea cu formula executorie a acordului de mediere la data de 01.06.2010, intre solicitanta, in calitate de creditor si debitoar. SRL, prin care aceasta a recunoscut debitul de 5000 (cinci mii lei), solicitand sa aiba in vedere ca, in conformitate cu art. 2.2.3 (locul platii), precum si pre art.2.2.4 din acordul de mediere susmentionat, ambele parti au stabilit prin vointa proprie competenta teritoriala pentru investirea acordului.
Din actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:
In dovedirea sustinerilor sale, creditoarea SC X SRL lasi a depus la dosarul cauzei acordul de mediere incheiat in data de 02.06.2010, in baza contractului de mediere nr.106101/01.06.2010, in conformitate cu dispozitiile art.58 din Legea nr. 192/2006, privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator incheiat intre SC L.SRL lasi, in calitate de debitor si SC X SRL lasi, in calitate de creditor, medierea fiind asistata de mediatorul S.M.O., autorizat de Consiliul de Mediere prin hotararea nr. 972, partile convenind sa stinga pe cale amiabila litigiul privind suma de 5000 lei pe care debitoarea SC. L.SRL lasi o datoreaza crec SC X SRL lasi cu termen de plata scadent, conform vointei partilor la 15.11.2010, plata urmand a fi efectuata la locul incheierii ``Contractului de prestarii servicii`` nr. 22/14.02.2010 si anume in orasul Insuratei, jud. Braila.
De asemenea, la dosar (fila 6) a fost depus procesul verbal de inchidere a medierii, incheiat la 02.06.2010 de mediatorul S.M.O., precum si imputernicirea eliberata de SC X SRL lasi pe numele reprezentantei sale SCM in vederea reprezentarii in fata Asociatiei Centrul Regional de Facilitare si Negociere (fila7).
Analizand materialul probator existent in cauza instanta constata ca cererea SC X SRL lasi privind constatarea efectuarii si incheierii contractului de mediere nr.106101/01.06.2010, prin intermediul mediatorului S.M.O., acord de mediere privind si pe debitoarea SC L.SRL lasi indeplineste conditiile prev. de Legea nr. 192/2006, motiv pentru care instanta va admite cererea si va dispune investirea cu formula executorie a acordului de mediere, prezenta hotarare de expedient fiind pronuntata in conformitate cu dispozitiile art.63 alin.(3) din Legea nr.192/2006 si constituie executoriu.
PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII, HOTARASTE:
Admite cererea formulata de catre S.C X SRL lasi, in contradictoriu cu S.C. L.S.RL. lasi, conform acordului de mediere din 02.06.2010, incheiat in baza contractului de mediere nr.106101/01.06.2010, intre :
1.1. Partile contractante
S.C. X S.RL. cu sediul in lasi prin S.C.M., in calitate de imputernicit, conform imputernicirii nr.23/2010 si
S.C L..S.R.L. cu sediul in lasi, prin asociat unic B.T.
In urma procedurii de mediere asistate de catre mediator S.M.O., autorizat de Consiliul de Mediere, prin hotararea nr.972 in conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006, partile au consimtit incheierea prezentului acord liber exprimat si neafectat de nici un viciu de consimtamant.
II. Obiectul acordului.
2.1. Obiectul prezentului Acord de mediere il reprezinta rezolvarea amiabila a litigiului privind suma datorata de catre debitorul S.C. L. S.R.L., creditorului, SC X S.R.L., in cuantum de 5.000 RON.
2.2.Avand in vedere recunoasterea debitorului a faptului ca datoreaza o suma 5.000 RON ca urmare a nelivrarii in termen a marfurilor constand in robineti - Skid GPL, pistol alimentare si garnituri cauciuc, in vederea solutionarii amiabile a ului, partile prezentului acord, au convenit urmatoarele:
2.2.1. Debitorul recunoaste in mod expres creanta datorata Creditorului S.C. X SRL la data incheierii acordului in valoare de 5.000 lei, reprezentand contravaloarea prestatiei neefectuate de catre Debitor si achitate in avans de catre Creditor fara penalitati de intarziere la plata, ca urmare a nelivrarii in termen a produselor sus-mentionate.
2.2.2. Debitorul se obliga sa achite suma de 5.000 RON pana la data de 15 noiembrie 2010.
2.2.3. Plata va fi efectuata la locul incheierii Contractului de Prestari Servicii - numarul 22 din data de 14.02.2010, si anume in orasul Insuratei, judetul Braila.
2.2.4. In caz de neachitare a sumei, debitorul este de acord ca prezentul contract sa fie investit cu formula executorie de catre Judecatoria Insuratei.
2.3. Ambele parti declara in mod expres ca, prin prezentul acord, au lichidat, irevocabil, orice pretentii izvorate din contractul sus-mentionat, litigiul dintre ele fiind in mod definitiv si irevocabil stins.
III Clauze finale
3.2. Prezentul acord reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
Declaram ca am citit, am inteles si ca ne asumam intreaga raspundere pentru cele declarate in prezentul acord de mediere. Se admite ca mediatorul reprezinta a treia parte impartiala, al carui rol a fost de a asista partile in obtinerea acestei solutii voluntare si amiabile a disputei.
Prezentul acord are valoarea unui inscris sub semnatura privata care nu contine clauze care sa aduca atingere legii si ordinii publice, si poate fi supus verificarii notarului public in vederea autentificarii ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata".

Prezenta hotarare de expedient, pronuntata potrivit prevederilor art.63 alin.(3) din Legea nr. 192/2006, constituie titlu executoriu.
Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare cu partile .
Pronuntata in sedinta publica astazi, 05 ianuarie 2011.
Pronuntata de: Judecatoria Insuratei, Sentinta civila nr. 7 din 05.01.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Insuratei    Mediere    Mediator    Acord de mediere    Contract de mediere    Legea 192/2006    Proces-verbal de inchidere a medierii    Investire cu formula executorie    Hotarare de expedient    Titlu executoriu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Procedura prealabila este obligatorie ori de cate ori legea speciala prevede dreptul partii de a se adresa instantei de contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2271/2016

Dispozitii legale aplicabile in stabilirea competentei de atributiune in situatia in care exista o clauza compromisorie impusa de lege
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a Civila, Decizia nr. 1167 din 29 aprilie 2015

Analiza caracterului abuziv al unei clauze contractuale din perspectiva art. 1 din Legea nr. 193/2000
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 110 din 21 ianuarie 2014

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Acord de mediere. Iesire din indiviziune. Depunerea inscrisurilor doveditoare de catre mediatorul partilor
Pronuntaţă de: Judecatoria Pucioasa, Sentinta civila nr. 1470 din 17.12.2010

Acord de mediere investit cu formula executorie. Partaj bunuri dobandite in timpul casatoriei desfacute prin divort
Pronuntaţă de: Judecatoria Targoviste, Sentinta civila nr. 827 din 28.02.2011

Acord de mediere privind recuperarea de catre Casa Judeteana de Pensii a sumelor platite cu titlu de pensie de urmas
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia civila, Sentinta civila nr. 774 din 27.04.2010

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Instalarea unui sistem de supraveghere video de catre primarie, care nu respecta prevederile GDPR
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor locali
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro