din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1683 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » LEGEA 18/1991, a fondului funciar (R). Actualizata 2013

LEGEA 18/1991, a fondului funciar (R). Actualizata 2013

  Publicat: 09 Apr 2013       216522 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


LEGEA fondului funciar nr. 18/1991 (R). Actualizata 2013

Actualizata prin Legea 76/2012

Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Substante rezultate �n urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.

Art. 110
Incalcarea prevederilor art. 9 alin. (5) lit. c) si ale art. 10, prin declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin sau nedeclararea unor suprafete de teren, detinute efectiv, constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal.
Art. 1101
Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmatoarele fapte:
a)fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea, dupa caz, a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite, precum si eliberarea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale;
b)neafisarea datelor mentionate in art. 27 alin. (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente;
c)afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, care nu corespund realitatii.
d)fapta oricarei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare sedinta a acesteia;
e)fapta presedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia, in timpul programului de lucru, fara a desemna o persoana in masura sa ofere toate informatiile si documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor sau prefect ori imputernicitii acestuia;
f)fapta oricarei persoane fizice de a impiedica sau de a limita accesul cetatenilor la informatiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar;
g)fapta oricarei persoane de a impiedica, prin orice mijloace - inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informatiile solicitate - si in orice mod, efectuarea controalelor de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, prefect sau imputernicitii acestuia;
Art. 1102
Contraventiile prevazute la art. 1101 se sanctioneaza astfel:
a)cea de la litera a) cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;
b)cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.
c)cea de la lit. d), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), pentru fiecare absenta nemotivata;
d)cele de la lit. e) si f), cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON);
e)cea de la lit. g), cu amenda de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).
Art. 1103
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 1101 si art. 1102 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de catre prefect sau imputernicitii acestuia, in cazul membrilor comisiilor locale.
(2)In cazul in care organul de control considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa ii acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii de control, precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop.
Art. 111
Constituie contraventii la normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii, incat, potrivit legii penale, constituie infractiuni:
a)efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara, precum si folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri decat pentru productia agricola si silvica;
b)nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori, in termen de 30 de zile de la aprobare, a schimburilor de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a acestora, precum si a datelor cu privire la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora;
c)neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele autorizate, pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice, topografice, a reperelor metalice de nivelment, a piramidelor si balizelor de semnalizare a punctelor geodezice, precum si degradarea si distrugerea lor din culpa;
d)nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol, inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective, si nedepozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole, precum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii de carbune, caolin, argila, pietris, sonde abandonate si altele asemenea;
e)amplasarea obiectivelor de orice fel, cu exceptia celor prevazute la art. 92, pe terenurile situate in extravilan, fara avizele si aprobarile prevazute de lege;
f)ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din productia agricola, inainte de a fi delimitate, bornate si predate;
g)degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori deseuri de pietris, moloz, nisip, prefabricate, constructii metalice, reziduuri, resturi menajere, gunoaie si altele asemenea;
h)neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizice pentru evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel.
Art. 112
Contraventiile prevazute la art. 111 se sanctioneaza astfel:
a)cele de la lit. a)-c), cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;
b)cele de la lit. d)-h), cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.
Art. 113
Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice, dupa cum urmeaza:
a)cele de la art. 111 lit. a)-c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b)cele de la lit.d)-h),cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
Art. 114
(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si, dupa caz, de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, de imputernicitii prefectului si specialistii imputerniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau, dupa caz, de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean, precum si de catre primar.
(2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si, dupa caz, restabilirea situatiei anterioare.
Art. 115
In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 111 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.


CAPITOLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 116
(1)Comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite potrivit prevederilor art. 12, vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege, din competenta lor, indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, inaintand aceste lucrari, dupa caz, comisiilor judetene sau prefectului, in vederea eliberarii titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului.
(2)Comisiile prevazute la alin. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie, intocmind in acest scop procese-verbale pe care le vor inainta comisiilor judetene.
(3)In cazurile prevazute la art. 17, art. 30 alin. (2) si la art. 37, comisiile judetene, la propunerea comisiilor comunale, orasenesti si municipale, dupa caz, vor emite hotarari pentru titularii indreptatiti, in vederea stabilirii dreptului acestora la actiuni .

Afişează LEGEA 18/1991, a fondului funciar (R). Actualizata 2013 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 18/1991    Legea 76/2012    Titlu de proprietate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune in revendicare. Efectele hotararii judecatoresti fata de terti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 181/19.03.2020

Invocarea exceptiei de nelegalitate. Aplicarea in timp a prevederilor art. 4 din Legea 554/2004
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 615 din 29 martie 2016

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Uzucapiune de scurta durata. Lipsa justului titlu. Respingere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 461 din 7 februarie 2014

Actiune in revendicare. Imobil ce a apartinut patrimoniului sindicatului. Incidenta dispozitiilor art. 480 C.civ.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 319 din 30 martie 2014

Prescriptie. Actiune in raspundere pentru acoperirea prejudiciului suferit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 879 din 5 martie 2013

Anularea hotararii Consiliului local. Apartenenta la domeniul privat al comunei a terenului extravilan
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia civila nr. 3481 din 20.12.2011

Respingerea ca prematura a cererii privind obligarea la reconstituirea dreptului de proprietate. Obligarea reclamantei sa lase in deplina proprietate si posesie terenul intervenientului in interes propriu
Pronuntaţă de: Judecatoria Aiud, Sentinta civila nr. 305 din 06.03.2007

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Dobandirea dreptului de proprietate prin accesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. R 630 din 11.03.2011Articole Juridice

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Atributiile de control judiciar exercitate de Judecatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro