din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2071 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

  Publicat: 03 Jun 2015       4888 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

Publicata in Monitorul Oficial nr. 382 din 2 iunie 2015

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Denumire data monedei unice europene.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Sunt tratate in t. III, (art. 208-221), C. pen. partea speciala,
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Este orice persoana care, pe cont propriu, cumpara, detine si vinde valori mobiliare fara a practica intermedierea ca fapt de comert.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Operatiune de punere in circulatie a banilor si hartiilor de valoare de catre institutii specializate.
Persoana fizica sau juridica care aloca importante fonduri pentru realizarea unei investitii.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza conditiile in care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilitati fiscale, urmare a dobandirii de parti sociale prin investitii in microintreprinderi si intreprinderi mici, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare societati, care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt constituite ca societati cu raspundere limitata in conditiile art. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sunt intreprinderi autonome in sensul Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) nu se afla in incapacitate de plata sau in stare de insolventa sau faliment si nu a fost deschisa procedura concordatului preventiv sau lichidarii societatii.
(2) Nu intra sub incidenta prezentei legi investitiile realizate in societati care desfasoara activitati in urmatoarele domenii:
a) bancar;
b) asigurari si reasigurari, al pietei de capital, intermedieri financiare, orice alte activitati in domeniul financiar;
c) tranzactii imobiliare, inchiriere active imobiliare, intermedieri in domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliara;
d) jocuri de noroc si pariuri;
e) productie sau comercializare de otel;
f) productie sau comercializare de carbune;
g) constructii de nave maritime si fluviale;
h) productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;
i) consultanta in orice domeniu .
Art. 2
(1) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 3, orice persoana fizica poate deveni investitor individual-business angel la societatile prevazute la art. 1, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este o persoana din afara societatii si dobandeste calitatea de asociat al acesteia prin aportul sau in numerar la capitalul social al societatii, rezultand emiterea de noi parti sociale in favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobandi un numar de parti sociale la societate la valoarea nominala cu prima de emisiune aferenta aportului sau, platita la data majorarii capitalului social;
b) investeste o suma cuprinsa intre 3.000 de euro si 200.000 de euro, echivalent lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii operatiunii in societatea al carei asociat devine, prin dobandirea de parti sociale; dobandirea partilor sociale are loc prin majorare de capital social, in conformitate cu prevederile lit. a), iar suma investita va fi platita prin intermediul sistemului bancar din Romania si va fi inregistrata in contabilitatea societatii, conform legii; aceste limite de sume se aplica cumulat, indiferent de numarul investitorilor;
c) investitia este efectuata strict in vederea indeplinirii obiectului principal de activitate al societatii si planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;
d) nu are fapte inscrise in cazierul fiscal eliberat de autoritatile competente la data efectuarii investitiei;
e) nu poate detine, ca urmare a investitiei, in nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societatii in cauza;
f) nu este incapabila ori nu a fost condamnata pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Daca mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels in conditiile alin. (1), facilitatile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societatii in cauza, proportional cu procentul partilor sociale detinute.
Art. 3
(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub forma de dividende, pentru o perioada de 3 ani, din momentul dobandirii partilor sociale, pentru dividendele aferente partilor sociale dobandite in conditiile art. 2 alin. (1) lit. a).
(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pentru castigul stabilit conform art. 66 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca transferul partilor sociale are loc dupa trecerea unui termen de cel putin 3 ani de la dobandire.
(3) Valoarea totala, cumulata a sumelor pentru care se aplica facilitatile acordate conform alin. (1), nu poate depasi valoarea investitiei efectuate de catre toti investitorii individuali-business angels.
(4) Investitorul individual-business angel poate cesiona partile sociale intr-o societate inchisa impreuna cu investitia acordata societatii catre un alt investitor individual, care la data dobandirii prin cesiune a drepturilor de participare, potrivit art. 2 alin. (1), nu avea calitatea de asociat, acesta din urma beneficiind de toate facilitatile fiscale acordate de prezenta lege pentru investitorul individual-business angel. Termenele si conditiile stabilite de prezenta lege se vor aplica noului investitor individual-business angel pentru restul perioadei ramase.
Art. 4
Facilitatile fiscale prevazute la art. 3 se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) investitorul individual-business angel nu instraineaza partile sociale inainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobandirii acestora in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a); in caz contrar, acesta datoreaza impozitul pe veniturile sub forma de dividende conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent perioadei pentru care a fost acordata facilitatea fiscala prevazuta la art. 3 alin. (1), la care se adauga accesorii potrivit legii, precum si impozitul pe veniturile din investitii conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent instrainarii partilor sociale;
b) actul constitutiv al societatii, depus pentru sustinerea cererii de inregistrare a majorarii capitalului social prin emiterea de noi parti sociale in registrul comertului, contine urmatoarele clauze:
(i) participarea la profit si pierderi a asociatilor va deveni proportionala cu procentul partilor sociale detinute de fiecare asociat;
(ii) deciziile privind planul de afaceri si renuntarea la impartirea profitului aferente investitiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociatilor;
c) societatea si asociatii nu utilizeaza prima de emisiune la majorarea capitalului social si nu o repartizeaza catre asociati, pe o durata de 3 ani de la data inregistrarii investitorului individual-business angel la registrul comertului;
d) societatea nu are datorii catre bugetul general consolidat la data cesionarii partilor sociale de catre investitorul individual-business angel.
Art. 5
(1) Investitorul individual-business angel, asociatii societatii si societatea vor incheia un acord de contributie in care se mentioneaza obligatoriu majorarea de capital social prin emiterea de parti sociale si prima de emisiune urmand sa-l inregistreze la registrul comertului, conform legislatiei in vigoare.
(2) In registrul comertului se face mentiunea despre statutul de investitor individual-business angel, pe baza acordului de contributie, care va fi atasat la cererea de inregistrare a majorarii de capital social si emiterea de noi parti sociale.
Afişează Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 120/2015    Legea 31/1990    Codul fiscal    IMM

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ: Excluderea asociatului din cauza neintelegerilor grave intre asociati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Drepturile succesorului cu privire la plata partilor sociale ale antecesorului decedat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4091 din 23 octombrie 2012

Contract de imprumut incheiat de un administrator cu puteri depline in nume personal si in numele societatii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 3551 din 25 octombrie 2013

Incalcarea obligatiei de diligenta si prudenta de catre mebrul al CA
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 2907 din 19 mai 2011

Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 938 din 18 martie 2013

Capacitatea de folosinta a unei agentii bancare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4197 din 16 decembrie 2011

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Termen convocare. Nulitate absoluta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Comerciala, Decizia nr. 2250 din 2 octombrie 2009

Suspendare executare hotarare AGA pe cale de ordonanta presedintiala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR.253 din 04.02.2013

Anularea hotararilor AGA. Litigii cu profesionistii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - SECTIA A VI-A CIVILA DECIZIA CIVILA NR. 120 din 18.01.2013

Continutul sintagmei �frauda in dauna societatii� in interpretarea dispozitiilor Legii 31/1990
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala decizia nr. 320 din 1 februarie 2008Articole Juridice

Aveti o societate comerciala si un web-site?
Sursa: Consultant Juridic Camelia Patrascu

Modalitati de reducere a capitalului social
Sursa: EuroAvocatura.ro

Constituirea societatilor comerciale
Sursa: EuroAvocatura