din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

  Publicat: 26 Dec 2016       13770 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din data de 23 mai 2016

Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Orice persoana fizica sau juridica romana sau straina care, participand la o licitatie de concesiune, obtine concesionarea unor activitati economice, servicii publice,
Orice persoana fizica sau juridica romana sau straina care, participand la o licitatie de concesiune, obtine concesionarea unor activitati economice, servicii publice,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Concesiune Exclusiva. Contract comercial cu functii apropiate de intermediere, prin efectul caruia un comerciant independent, numit concesionar, dobandeste dreptul de a fi aprovizionat cu anumite marfuri ale unui producator,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Orice persoana fizica sau juridica romana sau straina care, participand la o licitatie de concesiune, obtine concesionarea unor activitati economice, servicii publice,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
SECTIUNEA 1: Obiect . Scop. Principii

Articolul 1
Prezenta lege reglementeaza modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea acestora.

Articolul 2
(1) Scopul prezentei legi il constituie:
a) promovarea concurentei intre operatorii economici;
b) utilizarea resurselor in conditii de eficienta, economicitate si eficacitate;
c) asigurarea integritatii procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii;
d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii de catre entitatile contractante.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciproca;
d) transparenta;
e) proportionalitatea;
f) asumarea raspunderii.

Articolul 3
Prezenta lege nu aduce atingere responsabilitatii autoritatilor centrale, judetene si locale de a decide cel mai bun mod de a administra executarea lucrarilor sau prestarea serviciilor, pentru a asigura un nivel ridicat al calitatii, sigurantei si accesibilitatii, egalitatea de tratament si promovarea accesului universal la serviciile publice, precum si a drepturilor utilizatorilor cu privire la acestea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Articolul 4
Prezenta lege nu se aplica serviciilor de interes general fara caracter economic.
SECTIUNEA 2: Definitii

Articolul 5
(1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
1.a) bunuri accesorii lucrarilor si serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune - bunurile care sunt puse la dispozitia concesionarului de catre entitatile contractante, cu conditia ca acestea sa fie necesare pentru executarea lucrarilor sau furnizarea serviciilor;
2.b) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare sau care a fost invitat sa participe la o procedura de atribuire a unei concesiuni;
3.c) cifra totala de afaceri a concesionarului - cifra de afaceri generata de concesionar pe intreaga durata a contractului de concesiune, fara TVA;
4.d) concesionar - operator economic caruia i-a fost atribuita o concesiune;
5.e) concesiuni - contracte de concesiune de lucrari sau de concesiune de servicii;
6.f) constructie - rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau de geniu civil, care poate indeplini prin el insusi o functie economica sau tehnica;
7.g) contract de concesiune de lucrari - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, incheiat in scris, prin care una sau mai multe entitati contractante incredinteaza executarea de lucrari unuia sau mai multor operatori economici, in care contraprestatia pentru lucrari este reprezentata fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor care fac obiectul contractului, fie de acest drept insotit de o plata;
8.h) contract de concesiune de servicii - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, incheiat in scris, prin care una sau mai multe entitati contractante incredinteaza prestarea si gestionarea de servicii, altele decat executarea de lucrari prevazuta la lit. g) , unuia sau mai multor operatori economici, in care contraprestatia pentru servicii este reprezentata fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept insotit de o plata;
9.i) contract pe termen lung - contractul de concesiune incheiat pe o durata de cel putin 5 ani, care cuprinde durata de executie a lucrarilor ori a constructiei, daca acesta are o componenta care consta in executia de lucrari ori a unei constructii, precum si durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel incat contractantul sa obtina un profit rezonabil;
10.j) costurile investitiilor efectuate - costurile de realizare a investitiilor ce se impun pe intreaga durata a concesiunii (care includ, dupa caz, costurile implicate in modificarea structurilor existente) ;
11.k) costurile in legatura cu exploatarea lucrarilor sau serviciilor - costurile de operare si intretinere a lucrarilor sau serviciilor, costuri suportate de concesionar pe durata contractului;
12.l) CPV - nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) ;
13.m) document al concesiunii - anuntul de concesionare, documentatia de atribuire, precum si orice document suplimentar emis de entitatea contractanta sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a stabili elementele concesiunii sau ale procedurii de atribuire;
14.n) documentatia de atribuire - documentul concesiunii care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerintele entitatii contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice sau documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele si modul de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile candidatilor/ofertantilor, studiul de fundamentare;
15.o) drepturi exclusive - drepturi acordate de o autoritate competenta prin orice act legislativ sau act administrativ al carui efect consta in limitarea exercitarii unei activitati relevante, dintre cele prevazute in anexa nr. 2, la o singura entitate si care afecteaza capacitatea altor entitati de a desfasura o astfel de activitate;
16.p) drepturi speciale - drepturi acordate de o autoritate competenta prin orice act legislativ sau act administrativ al carui efect consta in limitarea exercitarii unei activitati relevante, dintre cele prevazute in anexa nr. 2, la doua sau mai multe entitati si care afecteaza substantial capacitatea altor entitati de a desfasura o astfel de activitate;
17.q) executia de lucrari - reprezinta fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari in legatura cu una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 1, fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia unei constructii sau realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde cerintelor stabilite de entitatea contractanta care exercita o influenta determinanta asupra tipului sau proiectarii constructiei;
18.r) inchidere financiara - momentul la care concesionarul a incheiat contractele de finantare cu institutiile finantatoare, in vederea obtinerii resurselor financiare necesare realizarii concesiunii;
19.s) intreprindere publica - persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante in sensul art. 9; prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante in sensul art. 9 se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri: detin majoritatea capitalului subscris, detin controlul majoritatii voturilor asociate actiunilor emise de intreprindere sau pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;
20.t) lucrari de geniu civil - lucrarile de constructii mentionate in cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 si 45.25 din anexa nr. 1, cu exceptia celor care au ca obiect constructia de cladiri;

Afişează LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 100/2016    Concesiune    concesiune de lucrari    oncesiune de servicii   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 620/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 din Legea nr. 101/2016
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Scrisoare de garantie bancara. Extinderea garantiilor fara acordul bancii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4982 din 13 decembrie 2012

Instanta competenta sa judece o actiune avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune in temeiul Legii 50/1991
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 3681 din 17 septembrie 2010

Actiune in pretentii. Autorizatie emisa in vederea participarii la licitatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 398 din 5 februarie 2013

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012

Legea nr. 50/1991. Anulare autorizatie de construire.
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 3529 din 13 septembrie 2012

Natura juridica a redeventei. Termenul de prescriptie aplicabil
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 390 din 1 februarie 2012

Emitere autorizatie de constructie. Plata daune morale, cominatorii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1124 din data 19.05.2011

Obligare incheiere contract de concesiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 460 din data 26.04.2011

Obligarea la incheierea contractului de concesiune. Inexistenta consimtamantului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 2154 din data 05.04.2011Articole Juridice

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Generalitati privind eliberarea certificatului de atestare fiscala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta materiala a tribunalului in Noul cod de procedura civila
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Accesiunea imobiliara artificiala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale in general (Art. 551 - 554 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice (Art. 866 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul de concesiune (Art. 871 - 873 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro