din anul 2007, atuul tau de DREPT!
684 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Protectia datelor. GDPR » LEGEA 190/2018 pentru punerea in aplicare a GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor)

LEGEA 190/2018 pentru punerea in aplicare a GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor)

  Publicat: 01 Aug 2018       27571 citiri        Secţiunea: Protectia datelor. GDPR  


Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE

Publicat in Monitorul Oficial numarul 651 din data de 26 iulie 2018

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
A fost promulgat la 11.09.1865
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturi sociale ce iau nastere in procesul exercitarii puterii de stat.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile dintre mai multe state, respectiv relatiile din cadrul comunitatii internationale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Deseori cunoscute sub numele de �date sensibile�.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1: Obiectul legii

Prezenta lege stabileste masurile necesare punerii in aplicare la nivel national, in principal, a prevederilor art. 6 alin. (2), art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42, 43, art. 83 alin. (7), art. 85 si ale art. 87-89 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit in continuare Regulamentul general privind protectia datelor.

MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

Art. 2: Definitii

(1)In aplicarea Regulamentului general privind protectia datelor si a prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a)autoritati si organisme publice - Camera Deputatilor si Senatul, Administratia Prezidentiala, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile si institutiile publice autonome, autoritatile administratiei publice locale si deja nivel judetean, alte autoritati publice, precum si institutiile din subordinea/coordonarea acestora. In sensul prezentei legi, sunt asimilate autoritatilor/organismelor publice si unitatile de cult si asociatiile si fundatiile de utilitate publica;

b)numar de identificare national - numarul prin care se identifica o persoana fizica in anumite sisteme de evidenta si care are aplicabilitate generala, cum ar fi: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, numarul pasaportului, al permisului de conducere, numarul de asigurare sociala de sanatate;

c)plan de remediere - anexa la procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, intocmit in conditiile prevazute la art. 11, prin care Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, denumita in continuare Autoritatea nationala de supraveghere, stabileste masuri si un termen de remediere;

d)masura de remediere - solutie dispusa de Autoritatea nationala de supraveghere in planul de remediere in vederea indeplinirii de catre autoritatea/organismul public a obligatiilor prevazute de lege;

e)termen de remediere - perioada de timp de cel mult 90 de zile de la data comunicarii procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, in care autoritatea/organismul public are posibilitatea remedierii neregulilor constatate si indeplinirii obligatiilor legale;

f)indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public - include acele activitati ale partidelor politice sau ale organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, ale organizatiilor neguvernamentale, care servesc realizarii obiectivelor prevazute de dreptul constitutional sau de dreptul international public ori functionarii sistemului democratic, incluzand incurajarea participarii cetatenilor in procesul de luare a deciziilor si a pregatirii politicilor publice, respectiv promovarea principiilor si valorilor democratiei.

(2)In cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute la art. 4 din Regulamentul general privind protectia datelor.

MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

CAPITOLUL II: Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal

Art. 3: Prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice sau a datelor privind sanatatea

(1)Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sanatatea, in scopul realizarii unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri, este permisa cu consimtamantul explicit al persoanei vizate sau daca prelucrarea este efectuata in temeiul unor dispozitii legale exprese, cu instituirea unor masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate.

(2)Prelucrarea datelor privind sanatatea realizata in scopul asigurarii sanatatii publice, astfel cum este definita in Regulamentul (CE) nr. 1.338/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sanatatea publica, precum si la sanatatea si siguranta la locul de munca, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/70 din 31 decembrie 2008, nu se poate efectua ulterior, in alte scopuri, de catre terte entitati.

Art. 4: Prelucrarea unui numar de identificare national

(1)Prelucrarea unui numar de identificare national, inclusiv prin colectarea sau dezvaluirea documentelor ce il contin, se poate efectua in situatiile prevazute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul general privind protectia datelor.

(2)Prelucrarea unui numar de identificare national, inclusiv prin colectarea sau dezvaluirea documentelor ce il contin, in scopul prevazut la art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protectia datelor, respectiv al realizarii intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, se efectueaza cu instituirea de catre operator a urmatoarelor garantii:

a)punerea in aplicare de masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru respectarea, in special, a principiului reducerii la minimum a datelor, precum si pentru asigurarea securitatii si confidentialitatii prelucrarilor de date cu caracter personal, conform dispozitiilor art. 32 din Regulamentul general privind protectia datelor;

b)numirea unui responsabil pentru protectia datelor, in conformitate cu prevederile art. 10 din prezenta lege;

c)stabilirea de termene de stocare in functie de natura datelor si scopul prelucrarii, precum si de termene specifice in care datele cu caracter personal trebuie sterse sau revizuite in vederea stergerii;

d)instruirea periodica cu privire la obligatiile ce le revin a persoanelor care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, prelucreaza date cu caracter personal.

Art. 5: Prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul relatiilor de munca

In cazul in care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicatii electronice si/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de munca, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor, in scopul realizarii intereselor legitime urmarite de angajator, este permisa numai daca:

a)interesele legitime urmarite de angajator sunt temeinic justificate si prevaleaza asupra intereselor sau drepturilor si libertatilor persoanelor vizate;

b)angajatorul a realizat informarea prealabila obligatorie, completa si in mod explicit a angajatilor;

c)angajatorul a consultat sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii angajatilor inainte de introducerea sistemelor de monitorizare;

d)alte forme si modalitati mai putin intruzive pentru atingerea scopului urmarit de angajator nu si-au dovedit anterior eficienta; si

e)durata de stocare a datelor cu caracter personal este proportionala cu scopul prelucrarii, dar nu mai mare de 30 de zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

Art. 6: Prelucrarea datelor cu caracter personal si de categorii speciale de date cu caracter personal, in contextul indeplinirii unei sarcini care serveste unui interes public

In cazul in care prelucrarea datelor personale si speciale este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public conform art. 6 alin. (1) lit. e) si art. 9 lit. g) din Regulamentul general privind protectia datelor se efectueaza cu instituirea de catre operator sau de catre partea terta a urmatoarelor garantii:

a)punerea in aplicare a masurilor tehnice si organizatorice adecvate pentru respectarea principiilor enumerate la art. 5 din Regulamentul general privind protectia datelor, in special a reducerii la minimum a datelor, respectiv a principiului integritatii si confidentialitatii;

b)numirea unui responsabil pentru protectia datelor, daca aceasta este necesara in conformitate cu art. 10 din prezenta lege;

c)stabilirea de termene de stocare in functie de natura datelor si scopul prelucrarii, precum si de termene specifice in care datele cu caracter personal trebuie sterse sau revizuite in vederea stergerii.

MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

CAPITOLUL III: Derogari

Art. 7: Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare

In vederea asigurarii unui echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal, libertatea de exprimare si dreptul la informatie, prelucrarea in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare poate fi efectuata, daca aceasta priveste date cu caracter personal care au fost facute publice in mod manifest de catre persoana vizata sau care sunt strans legate de calitatea de persoana publica a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor in care este implicata, prin derogare de la urmatoarele capitole din Regulamentul general privind protectia datelor:

a)capitolul II - Principii;

b)capitolul III - Drepturile persoanei vizate;

c)capitolul IV - Operatorul si persoana imputernicita de operator;

d)capitolul V - Transferurile de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale;

e)capitolul VI - Autoritati de supraveghere independente;

f)capitolul VII - Cooperare si coerenta;

g)capitolul IX - Dispozitii referitoare la situatii specifice de prelucrare .

Afişează LEGEA 190/2018 pentru punerea in aplicare a GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    GDPR    Protectia Datelor cu caracter personal    RGPD    Legea 190/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019Articole Juridice

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP