din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3967 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ

  Publicat: 19 Oct 2022       17584 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Publicata in Monitorul Oficial nr. 1013 din data de 19 octombrie 2022

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.

24. Dupa articolul 152 se introduc doua noi articole, articolele 1521 si 1522, cu urmatorul cuprins:

``Art.1521. - (1) Angajatorul are obligatia acordarii concediului de ingrijitor salariatului in vederea oferirii de catre acesta de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durata de 5 zile lucratoare intr-un an calendaristic, la solicitarea scrisa a salariatului.

(2) Prin legi speciale sau prin contractul colectiv de munca aplicabil se poate stabili pentru concediul de ingrijitor o durata mai mare decat cea prevazuta la alin. (1).

(3) Perioada prevazuta la alin. (1) nu se include in durata concediului de odihna anual si constituie vechime in munca si in specialitate.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 224 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii care beneficiaza de concediul de ingrijitor sunt asigurati, pe aceasta perioada, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei. Perioada concediului de ingrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.

(5) Problemele medicale grave, precum si conditiile pentru acordarea concediului de ingrijitor, se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sanatatii.

Art. 1522. - (1) Salariatul are dreptul de a absenta de la locul de munca in situatii neprevazute, determinate de o situatie de urgenta familiala cauzata de boala sau de accident, care fac indispensabila prezenta imediata a salariatului, in conditiile informarii prealabile a angajatorului si cu recuperarea perioadei absentate pana la acoperirea integrala a duratei normale a programului de lucru a salariatului.

(2) Absentarea de la locul de munca prevazuta la alin. (1) nu poate avea o durata mai mare de 10 zile lucratoare intr-un an calendaristic.

(3) Angajatorul si salariatul stabilesc de comun acord modalitatea de recuperare a perioadei de absenta precizata la alin. (1), in limita numarului de zile prevazute la alin. (2).EA�

25. Dupa articolul 153 se introduc doua noi articole, articolele 1531 si 1532, cu urmatorul cuprins:

``Art.1531. - (1) Concediul paternal este concediul acordat tatalui copilului nou-nascut in conditiile prevazute de Legea concediului paternal nr. 210/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Concediul de ingrijitor este concediul acordat salariatilor in vederea oferirii de ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

(3) Ingrijitor este salariatul care ofera ingrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuieste in aceeasi gospodarie cu salariatul si care are nevoie de ingrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave.

(4) In sensul art. 1521 alin. (1), precum si al alin. (3), prin ruda se intelege fiul, fiica, mama, tatal sau sotul/sotia unui salariat.EA�

Art. 1532. - (1) Angajatorul are obligatia acordarii concediului paternal la solicitarea scrisa a salariatului, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 210/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Acordarea concediului paternal nu este conditionata de perioada de activitate prestata sau de vechimea in munca a salariatului.``

26. La articolul 229, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

``(5) Contractele colective de munca la nivel de sector de activitate si grup de unitati sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare.``

27. La articolul 242, dupa litera i) se introduc doua noi litere, literele j) si k), cu urmatorul cuprins:

``j) reguli referitoare la preaviz;

k) informatii cu privire la politica generala de formare a salariatilor, daca exista.``

28. La articolul 243, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

``Art. 243. - (1) Angajatorul are obligatia de a aduce la cunostinta fiecarui salariat prevederile regulamentului intern, in prima zi de lucru, si de a face dovada indeplinirii acestei obligatii.

(2) Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport de hartie sau in format electronic, cu conditia ca, in acest din urma caz, documentul sa fie accesibil salariatului si sa poata fi stocat si printat de catre acesta.

(3) Regulamentul intern isi produce efectele fata de salariat de la momentul luarii la cunostinta a acestuia.``

29. La articolul 260 alineatul (1), litera r) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``r) nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2)-(9) si ale art. 59 lit. a) si c), cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei;``.

30. La articolul 260 alineatul (1), dupa litera s) se introduc doua noi litere, literele t) si u), cu urmatorul cuprins:

``t) neacordarea concediului de ingrijitorsalariatilor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1521, cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei;

u) incalcarea obligatiei prevazute la art.1532 , cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei.``

31. Articolul 277 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``Art. 277. - In sensul prezentului cod, functiile de conducere sunt cele definite prin lege sau prin reglementari interne ale angajatorului.``

32. Dupa articolul 278 se introduc doua noi articole, articolele 2781 si 2782, cu urmatorul cuprins:

``Art. 2781. - (1) In cazul raporturilor juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca, reglementate prin legi speciale, angajatorul are obligatia de a comunica in scris persoanei care isi desfasoara activitatea in cadrul respectivului raport de munca, cel putin urmatoarele:

a) identitatea partilor raportului de munca;

b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea desfasurarii activitatii in locuri de munca diferite, precum sidaca deplasarea intre acestea este asigurata sau decontata de catre angajator, dupa caz;

c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;

d) unul din urmatoarele elemente, la alegerea angajatorului:

i) denumirea, gradul, felul muncii sau categoria activitatii profesionale pentru care este angajata persoana;

ii) o scurta caracterizare sau descriere a muncii.

e) data de la care incepe raportul de munca;

f) in cazul unui raport de munca pe durata determinata, data la care inceteaza sau durata preconizata a acestuia;

g) durata si conditiile perioadei de proba, daca exista;

h) dreptul si conditiile privind formarea profesionala oferita de angajator;

i) durata concediului de odihna platit;

j) procedura si conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;

k) drepturile salariale, cu mentionarea elementelor componente, daca sunt aplicabile alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, mentionate separat, periodicitatea platii acestora si metoda de plata;

l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si/sau ore/saptamana, conditiile de efectuare si de compensare a orelor suplimentare precum si, daca este cazul, modalitatile de organizare a muncii in schimburi;

m) contractul colectiv de munca sau acordul colectiv de munca aplicabil, daca exista;

n) asigurare medicala privata, contributii suplimentare la pensia facultativa sau la pensia ocupationala a persoanei suportate de angajator, in conditiile legii, precum si orice alte beneficii sociale, acordate din initiativa angajatorului, atunci cand acestea constituie avantaje in bani sau in natura acordate sau platite de angajator persoanei ca urmare a activitatii profesionale a acesteia, dupa caz.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica raporturilor juridice de munca neintemeiate pe un contract individual de munca, reglementate prin legi speciale, cu o durata a timpului de munca prestabilita si efectiv lucrata de cel mult trei ore pe saptamana, calculate ca medie intr-o perioada de referinta de patru saptamani consecutive. La calcularea mediei de trei ore se ia in considerare timpul lucrat pentru toti angajatorii care fac parte din aceeasi intreprindere sau acelasi grup de intreprinderi, astfel cum este definit de art. 6 pct. 2 din Legea nr. 217/2005 privindconstituirea, organizarea si functionarea comitetului european de intreprindere, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Informatiile prevazute la alin. (1) pot fi comunicate sub forma unuia sau mai multor documente si se transmit pe suport de hartie sau in format electronic, cu conditia ca, in acest din urma caz, informatiile sa fie accesibile persoanei care isi desfasoara activitatea in cadrul respectivului raport de munca, sa poata fi stocate si printate de catre acesta, iar angajatorul sa pastreze dovada transmiterii sau a primirii lor.

(4) Informatiile prevazute la alin. (1) lit. g)-l) si n) pot fi comunicate si sub forma unei trimiteri la prevederile legale, dispozitiile administrative sau statutare, prevederile exprese din regulamentul intern sau din contractul sau acordul colectiv de munca aplicabil ce reglementeaza aspectele respective, cu conditia punerii la dispozitia persoanei a acestor prevederi.

(5) In cazul in care, datorita specificului raporturilor de munca, informatiile prevazute la alin. (1) nu pot fi comunicate in prealabil, acestea se comunica in mod individual persoanei, sub forma unuia sau a mai multor documente, intr-o perioada:

Afişează Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 283/2022    Codul muncii    Codul muncii 2023    Codul muncii actualizat 2023    Modificari Codul muncii 2023    Codul administrativ    Codul administrativ 2023    Codul administrativ actualizat 2023

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Conditiile speciale de munca presupun cote de contributii de asigurari sociale diferite
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Impiedicarea salariatului de a intra in incinta unitatii justifica absenta acestuia de la locul de munca. Sanctionare disciplinara abuzaiva
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Neefectuarea coprespunzatoare a cercetarii disciplinare prealabile Comportamente inadecvate sau nedrepte la locul de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea drepturilor salariale prevazute in contractul colectiv de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BucurestiArticole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Model contract de munca 2024. CIM editabil 2024!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati