Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  Publicat: 01 Jan 2019       193496 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Documente atasate
PDF_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.pdf
WORD_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.docx
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
LEGEA-CADRU nr. 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea salarizarii aplicabila in anul 2019, prin modificarile si completarile aduse in 2018 (SI) de:
- Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare;
- Ordonanta urgenta 107/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene;
- Legea 287/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- Legea 234/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
- Ordonanta urgenta 41/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Puterile publice existente in stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Presupune desfasurarea de activitati diferite in aceeasi unitate si in cadrul aceluiasi program de lucru
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Puterile publice existente in stat.
Act adoptat de organele de stat,
Puterile publice existente in stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Articolul 17: Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finantate din fonduri europene
(1) Personalul prevazut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operationale, pe durata desfasurarii activitatii in acest domeniu, in loc de majorarea de pana la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de baza cu pana la 75%, beneficiaza de majorarea salariului de baza, soldei de functie/salariului de functie, indemnizatiei de incadrare cu pana la 35%.
(2) Personalul din cadrul Directiei pentru Coordonarea Agentiilor de Plati, prevazut la art. 11 alin. (1) , personalul prevazut la art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, aprobata prin Legea nr. 43/2015, cu modificarile ulterioare, precum si personalul prevazut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata desfasurarii activitatii in acest domeniu, in loc de majorarea de pana la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de baza cu pana la 75%, beneficiaza de majorarea salariului de baza, soldei de functie/salariului de functie, indemnizatiei de incadrare cu pana la 35%, in limita alocarii bugetare.
(3) Majorarea prevazuta la alin. (1) si (2) se acorda in baza criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului initiata de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.
(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia personalului prevazut la alin. (1) , beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu pana la 25%, in baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
(5) Majorarea salariului de baza, soldei de functie/salariului de functie, indemnizatiei de incadrare cu pana la 35% prevazuta la alin. (1) si (2) se acorda numai in perioada cat persoana isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) .

Articolul 18: Indemnizatia de hrana
(1) Incepand cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda obligatoriu, lunar, indemnizatii de hrana reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, cu exceptia personalului Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si a personalului politiei locale care, potrivit legii, beneficiaza de drepturi de hrana in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Indemnizatiile de hrana prevazute la alin. (1) se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara, cu incadrarea in prevederile art. 25 alin. (1) .
(3) Personalul care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de drepturi de hrana potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu este angajat/incadrat in institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv in cadrul politiei locale, beneficiaza exclusiv de indemnizatia de hrana prevazuta la alin. (1) .
(4) Indemnizatia de hrana nu se acorda persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, alese si numite.
(5) Pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat in anul 2017 de tichete de masa, indemnizatia de hrana se acorda incepand cu 1 ianuarie 2018, in cuantumul lunar stabilit la alin. (1) .
(6) Indemnizatia de hrana acordata potrivit alin. (5) nu va fi inclusa in anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevazuta la art. 25 alin. (2) .
(7) Incepand cu luna mai 2018 si pana la data de 30 noiembrie 2018, personalul din invatamantul superior de stat poate beneficia de indemnizatia de hrana, in cuantumul lunar stabilit la alin. (1) , care se acorda in exclusivitate din venituri proprii ale universitatilor de stat .
(8) Indemnizatia de hrana acordata potrivit alin. (7) nu va fi inclusa in anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevazute la art. 25 alin. (1) .

Articolul 19: Salariul de baza pentru functiile de conducere
(1) Salariul de baza pentru functiile de conducere se stabileste de catre conducatorul institutiei publice, in raport cu responsabilitatea, complexitatea si impactul deciziilor impuse de atributiile corespunzatoare activitatii desfasurate.
(2) In salariul de baza pentru functiile de conducere atat la gradul I, cat si la gradul II, este inclusa gradatia aferenta transei de vechime in munca, la nivel maxim.

SECTIUNEA 3: Sporuri

Articolul 20: Sporul pentru munca de noapte
(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.
(2) Sporul de noapte nu se ia in calcul la determinarea limitei sporurilor, compensatiilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor prevazute la art. 25.

Articolul 21: Sporul pentru munca suplimentara
(1) Munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru, precum si munca prestata in zilele de sarbatori legale, repaus saptamanal si in alte zile in care, in conformitate cu legea, nu se lucreaza, se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.
(2) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1) , munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 75% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate.
(3) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut la alin. (1) , munca suplimentara prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, va fi platita in luna urmatoare cu un spor de 100% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, corespunzator orelor suplimentare efectuate.
(4) Plata muncii in conditiile alin. (2) si (3) se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic in scris, fara a se depasi 360 de ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii.
(5) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
(6) Prevederile prezentului articol nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de functii in cadrul aceleiasi institutii sau autoritati publice ori persoanelor angajate cu timp partial.
*) Prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, in anul 2018, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator acestora.

Articolul 22: Sporul pentru persoanele cu handicap
(1) Pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare.
(2) Celelalte categorii de persoane cu handicap grav si accentuat care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotarare a Guvernului emisa pana la data de 1 septembrie 2018.

Articolul 23: Sporul pentru conditii de munca
Locurile de munca si categoriile de personal, precum si marimea concreta a sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I-VIII si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc, in cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de catre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara, respectiv invatamant, sanatate si asistenta sociala, cultura, diplomatie, justitie, administratie, de catre institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecareia dintre institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala sau a fiecareia dintre autoritatile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate .

Articolul 24: Sporuri si drepturi salariale specifice
Limita maxima a sporurilor, compensatiilor, indemnizatiilor, adaosurilor, majorarilor, primelor, premiilor si a altor elemente ale venitului salarial specific fiecarui domeniu de activitate este prevazuta in prezenta lege si in anexele nr. I-VIII.

Articolul 25: Limitarea sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor si a altor drepturi
(1) Suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor, inclusiv cele pentru hrana si vacanta, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda, a indemnizatiilor de incadrare si a indemnizatiilor lunare, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , pentru institutiile din sistemul sanitar si de asistenta sociala si cele din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, suma sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor, inclusiv cele pentru hrana si vacanta, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza, a soldelor de functie/salariilor de functie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional detinut, gradatiilor si a soldelor de comanda/salariilor de comanda si a indemnizatiilor lunare, dupa caz.
(3) Incepand cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevazute la alin. (2) se includ drepturile prevazute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1) .
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplica personalului trimis in misiune in strainatate.

Documente Atasate
PDF_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.pdf
WORD_Anexe_salarizare_2019_legea_153_2017.docx

Afişează Legea 153/2017, Actualizata 2019, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Salarizare    Legea 153/2017    Codul muncii    Codul muncii 2019    Legea 153/2017 actualizata 2019    Legea salarizarii 2019    Salarizare bugetari 2019    Decizii salarizare 2019    Legea salarizarii actualizata 2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Cuantum al onorariului de avocat apreciat ca disproportionat de instanta de recurs, in raport cu volumul de activitate al aparatorului si cu complexitatea cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a salariatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Salarizarea angajatului temporar. Obligatiile agentului de munca temporara si ale utilizatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati

Particularitatile activitatii desfasurate de agentul de munca temporara. Raporturile juridice create
Sursa: MCP Cabinet avocati

Neafectarea venitului lunar de catre clauza de neconcurenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Diferente salariale la munca egala
Sursa: MCP Cabinet avocati

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu