Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 61/2019 privind aprobarea OUG 41/2018 pentru modificarea si completarea legii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Legea nr. 61/2019 privind aprobarea OUG 41/2018 pentru modificarea si completarea legii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

  Publicat: 18 Apr 2019       1714 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 296 din 17.04.2019 a fost publicata Legea nr. 61/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2018 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Diferentiere a salariului tarifar lunar in functie de vechime si calitatea muncii intr-o anumita ramura de activitate. Pentru fiecare functie, retributia tarifara se stabileste pe un nivel de baza si 5-7 gradatii, prevazute in reglementarile legale. Gradatia, astfel, corespunde claselor de retribuire.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Articolul I
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41 din 16 mai 2018 pentru modificarea si completarea Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 22 mai 2018, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul unic, inaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu urmatorul cuprins:
"- La articolul 17, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞ(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, cu exceptia personalului prevazut la alin. (1), beneficiaza de majorarea salariilor de baza cu pana la 25%, in baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice si, respectiv, prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.Ağ".
2. La articolul unic, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu urmatorul cuprins:
"51. La articolul 38, dupa alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42), cu urmatorul cuprins:
AĞ(42) Prevederile alin. (41) nu se aplica personalului asimilat din punctul de vedere al salarizarii cu personalul didactic incadrat in unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat .Ağ"
3. La articolul unic, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu urmatorul cuprins:
"61. La articolul 38, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
AĞ(8) In situatia in care, in urma promovarii in functie, grad sau treapta profesionala ori a avansarii in gradatie, potrivit legii, rezulta un salariu de baza mai mic decat cel avut la data promovarii sau avansarii in gradatie, se pastreaza salariul de baza avut anterior promovarii sau avansarii in gradatie.Ağ"
4. La articolul unic, dupa punctul 8 se introduc patru noi puncte, punctele 81-84, cu urmatorul cuprins:
"81. La anexa nr. I, capitolul I litera B, articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞArticolul 4
Personalul didactic din invatamantul special si special integrat, precum si din centrele judetene de resurse si de asistenta educationala, respectiv Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala si din structurile coordonate, monitorizate si evaluate de catre acestea, beneficiaza de o majorare cu 15% a salariului de baza .Ağ
82. La anexa nr. I, capitolul I litera B, articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞArticolul 16
Pentru personalul didactic de predare din invatamant, precum si pentru personalul didactic de conducere prevazut la punctul 1, nr. crt. 1, 2, 4-6 si punctul 2 din anexa nr. I, capitolul I, litera A, se acorda un spor de suprasolicitare neuropsihica de 10% din salariul de baza .Ağ
83. La anexa nr. I, capitolul III litera B, numarul curent 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞ4.Episcop, episcop-vicar patriarhal - 35 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei DeputatilorAğ
84. La anexa nr. I, capitolul III litera C, numerele curente 1 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
AĞ1. Vicepresedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin - 53
Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I si vechime in invatamant de peste 25 de ani
. . .
3.Secretar Cancelaria patriarhala, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop - 736 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II si vechime in invatamant intre 10 si 15 aniAğ"
5. La articolul unic, dupa punctul 10 se introduc sase noi puncte, punctele 11-16, cu urmatorul cuprins:
"11. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
AĞ(31) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), cadrele didactice care ocupa functiile de sef sectie, sef laborator sau sef serviciu medical desfasoara activitate integrata, prin cumul de functii, in baza unui contract de administrare cu o durata de 7 ore zilnic si beneficiaza de drepturile salariale aferente contractului de administrare.Ağ
12. La anexa nr. V, capitolul V, dupa punctul 1 al notei se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
AĞ 11. Pentru complexitatea muncii, pe perioada in care desfasoara activitate de expertiza criminalistica, persoanele care ocupa functii de conducere beneficiaza de majorarea salariului de baza cu 10%, iar persoanele care ocupa functii de executie beneficiaza de majorarea salariului de baza cu 5%. Majorarea salariala se suporta din venituri proprii.Ağ
13. La anexa nr. VII, capitolul II articolul 10, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
AĞa) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;Ağ.
14. La anexa nr. VIII, capitolul I litera A punctul I, litera c) AĞFunctii publice de conducereAğ, nota se completeaza dupa cum urmeaza:
AĞSalariul de baza de la nr. crt. 6 se aplica si functiei de sef birou - personal contractual din cadrul aparatului de lucru al Parlamentului.Ağ
15. La anexa nr. VIII, capitolul II litera C, la tabelul de la litera b), dupa numarul curent 7 se introduce numarul curent 71, cu urmatorul cuprins:
AĞ71. Bucatar calificat - M;G - 3850 - 1,54Ağ
16. La anexa nr. VIII, capitolul II litera C, la nota tabelului de la litera b), dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu urmatorul cuprins:
AĞ11. Nivelul de salarizare prevazut la nr. crt. 71 se aplica numai personalului care ocupa aceasta functie si este absolvent al unei scoli profesionale de bucatari, al unui liceu de profil sau al unor cursuri de calificare specifice.Ağ"
Articolul II
Incepand cu drepturile salariale aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi, personalul de cercetare cu studii superioare din unitatile clinice, din institutele si centrele medicale, care este confirmat in gradele profesionale corespunzatoare functiilor de la nr. crt. 1-13 ale lit. a.1, pct. 2, cap. I, anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru unitati clinice stabilit de lege pentru anul 2022.
Afişează Legea nr. 61/2019 privind aprobarea OUG 41/2018 pentru modificarea si completarea legii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Salarizare    Personal platit din fonduri publice    Legea 153/2017    OUG 41/2018    Legea 61/2019Comentează: Legea nr. 61/2019 privind aprobarea OUG 41/2018 pentru modificarea si completarea legii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
Jurisprudenţă

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia CCR nr. 318/2019 - admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (4) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 317/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea privind organizarea si functionarea politiei judiciare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect "anulare act administrativ"
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Decizia C.C.R. nr. 138/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate unor dispozitii din Legea privind sistemul public de pensii
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. Nr. 783/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL Admis - Decizia ICCJ nr. 7/2019 - Majorarile prevazute in art. 1 alin. (1) din OG 10/2007 au fost si raman incluse in indemnizatia bruta de incadrare si dupa data intrarii in vigoare a Legii 330/2009
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 43/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG nr. 57/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Prin hotararile pronuntate in contestatiile la executare derulate intre aceleasi parti s-a stabilit in mod definitiv faptul ca nu s-a prescris dreptul de a cere executarea silita
Pronuntaţă de: Judecatoria Timisoara Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 3693, in sedinta din 21 martie 2017Articole Juridice

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro

Precizari privind salariul minim brut pe tara garantat in plata aplicabil de la 1 ianuarie 2019 si legea zilierilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Precizari si atentionari privind plasarea forta de munca in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

A fost modificat regimul strainilor in Romania
Sursa: