Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       5183 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reublicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019.

(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Act adoptat de organele de stat,
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Mandatul de arestare european reprezinta o decizie juridica emisa de un stat membru pentru arestarea si predarea de catre un alt stat membru a unei persoane data in urmarire penala sau pentru executarea unei sanctiuni privative de libertate.
Primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
(Board of Directors) Grup de oficiali alesi de adunarea generala anuala a actionarilor care au fost imputerniciti sa administreze compania si sa puna in aplicare masurile de natura strategica adoptate de adunarea generala.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Curs de schimb.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

CAPITOLUL IV
Organizarea si conducerea filialelor

SECTIUNEA 1
Constituire

Articolul 54
(1) Filialele judetene si a municipiului Bucuresti se constituie cu avizul Consiliului national de conducere al Uniunii, cu un numar minim de 12 membri persoane fizice compatibile. La data indeplinirii numarului minim de membri este obligatorie constituirea filialei Uniunii.
(2) In cazul constituirii filialelor conform alin. (1), Consiliul national de conducere va asigura un ajutor financiar destinat achizitionarii dotarilor necesare functionarii.
(3) In cazul scaderii numarului minim de membri ai filialei prevazut la alin. (1), filiala se desfiinteaza prin hotarare a membrilor ramasi, urmand ca acestia sa fie rearondati in baza deciziei Consiliului national de conducere la o alta filiala.

SECTIUNEA a 2-a
Adunarea generala

Articolul 55
(1) Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generala si consiliul de conducere .
(2) Adunarea generala a filialei este formata din membrii acesteia, practicieni in insolventa, care isi au domiciliul sau sediul social, dupa caz, in raza de competenta a filialei.

Articolul 56
Adunarile generale ale filialelor se reunesc o data pe an sau ori de cate ori se considera necesar.

Articolul 57
(1) Adunarea generala a filialei se convoaca de:
a) consiliul de conducere al filialei;
b) 25% din numarul membrilor compatibili ai filialei.
(2) Filialele vor convoca adunarile generale cu minimum 15 zile inainte de data programata, publicand anuntul in presa locala, si vor informa Secretariatul general al Uniunii. Consiliul de conducere al filialei va putea anunta si direct membrii filialei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3) Cu cel tarziu 7 zile inaintea datei sedintei adunarii generale a filialei, materialele-suport aferente adunarii generale a filialei se comunica membrilor filialei sau se va indica prin convocator modalitatea in care materialele pot fi descarcate electronic.

Articolul 58
(1) Adunarea generala a filialei este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor compatibili ai acesteia, prezenti fizic sau mandatati, un membru compatibil putand sa fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei, iar hotararile sunt valabil adoptate cu votul majoritatii simple a celor prezenti fizic sau reprezentati prin mandat .
(2) Daca la prima convocare nu se intruneste numarul necesar de membri, adunarea generala se va desfasura la data si ora stabilite prin anuntul pentru a doua convocare, hotararile urmand a fi luate de majoritatea simpla a membrilor prezenti.
(3) Adunarea generala a filialei, in conformitate cu dispozitiile art. 63 lit. d) din O.U.G., desemneaza delegatii la Congresul UNPIR din randul practicienilor in insolventa compatibili.

SECTIUNEA a 3-a
Consiliul de conducere al filialei

Articolul 59
(1) Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru filialele ce au sub 100 de membri si poate creste pana la 5 in cazul filialelor cu peste 100 de membri, dintre care un presedinte, precum si 2 membri supleanti, alesi de adunarea generala pentru o perioada de 4 ani. Pentru presedintele si membrii consiliului de conducere al filialei se aplica prevederile art. 59 alin. (1) si (2) din O.U.G.
(2) Alegerea presedintelui si a membrilor consiliului de conducere al filialei se face prin vot secret, din randul membrilor compatibili, calitatea de membru titular si, respectiv, de membru supleant fiind dobandita pe baza numarului de voturi obtinute. In cazul numarului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii in Uniune (data inscrierii in Tabloul UNPIR) sau prin consens.
(3) In cazul in care un membru titular nu isi mai poate indeplini atributiile inlauntrul mandatului de 4 ani din motive de sanatate sau este demisionar, sanctionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul consiliului de conducere al filialei, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat prin vot secret de consiliu . In cazul in care membrul titular este presedintele consiliului de conducere al filialei, functia acestuia va fi ocupata de membrul consiliului care a obtinut cel mai mare numar de voturi la precedentele alegeri.
(4) In cazul in care, din diverse motive, se constata imposibilitatea constituirii numarului minim de membri titulari ai consiliului de conducere sau ai instantei de disciplina, membrii ramasi vor convoca adunarea generala in vederea completarii organelor de conducere sus-mentionate.
(5) Consiliul de conducere al filialei se va intruni la solicitarea presedintelui sau la cererea a cel putin 2 membri, obligatoriu trimestrial si ori de cate ori se considera necesar. Deciziile consiliului in exercitarea atributiilor statutare se iau cu majoritatea celor prezenti. In caz de paritate decide presedintele consiliului. Convocarea va fi transmisa prin secretariatul filialei si va fi insotita de ordinea de zi si o scurta informare privitoare la discutiile ce se vor purta. Convocatorul va fi transmis cu minimum 5 zile inainte de sedinta sau, cu acordul tuturor membrilor consiliului, acesta se va transmite si intr-un termen mai scurt. Oricare dintre membrii consiliului va putea completa ordinea de zi in termen de cel mult 24 de ore de la transmitere. Cu ocazia sedintei secretariatul filialei va asigura intocmirea unui proces-verbal de sedinta in care se vor consemna deciziile. Punerea in aplicare a deciziilor se va face de catre presedinte sau un membru desemnat al consiliului, personal sau prin personalul salarizat al filialei. Raspunde de respectarea acestor formalitati presedintele consiliului.

Articolul 60
Consiliul de conducere al filialei are urmatoarele atributii:
a) supune spre avizare Consiliului national de conducere al Uniunii actul de infiintare a filialei si orice modificari ale acestuia;
b) asigura desfasurarea activitatii filialei;
c) transmite Consiliului national de conducere al Uniunii orice modificare in legatura cu membrii sai, in vederea actualizarii Tabloului UNPIR;
d) convoaca si organizeaza adunarea generala a filialei;
e) propune adunarii generale candidatii pentru instanta de disciplina si comisia de cenzori;
f) analizeaza si avizeaza documentatia de inscriere la examenul de dobandire a calitatii de practician in insolventa, precum si a solicitantilor pentru acces fara examen si cu scutire de stagiu;
g) angajeaza personalul executiv al secretariatului filialei;
h) inainteaza, in termen de 15 zile de la data adunarii
generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidatilor desemnat/desemnati de adunare pentru o functie de conducere centrala sau locala, precum si in celelalte instante sau comisii lucrative, cum ar fi instantele de disciplina si comisiile de cenzori, relevand: calitatile morale si profesionale, realizarile din activitatea de practician in insolventa, implicarea in actiunile intreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum si in cele de pregatire profesionala etc. Inainteaza, cu 7 zile inainte de data adunarii generale, membrilor filialei o caracterizare/scrisoare de intentie insotita de CV a candidatului/candidatilor care s-au inscris pentru o functie de conducere locala, respectiv pentru o functie in instantele de disciplina si comisiile de cenzori, relevand: calitatile morale si profesionale, realizarile din activitatea de practician in insolventa, implicarea in actiunile intreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum si in cele de pregatire profesionala etc. Aceasta prevedere se aplica si in privinta candidatilor care sunt propusi de catre consiliul de conducere in conditiile lit. e);
i) aproba, prin decizie, in baza raportului comisiei locale de cenzori, sistarea platilor din fondul de lichidare pentru practicienii care nu au virat procentul de 2% si/sau nu au pus la dispozitia comisiei de cenzori actele necesare verificarii cotei de 2%. Sistarea opereaza pana la data virarii sumelor de catre practician sau pana la data desfiintarii deciziei consiliului de conducere .

SECTIUNEA a 4-a
Instantele locale de disciplina

Articolul 61
(1) In localitatile in care isi desfasoara activitatea curtile de apel functioneaza instantele locale de disciplina ale UNPIR.
(2) Instantele locale de disciplina analizeaza si solutioneaza plangerile formulate impotriva practicienilor in insolventa membri ai filialelor care isi desfasoara activitatea in raza tribunalelor apartinand curtilor de apel respective.

Afişează REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Statut

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia Curtii Constitutionale nr. 663/2018
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaArticole Juridice

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati