Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007

  Publicat: 03 Sep 2019       5173 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Reublicat in Monitorul Oficial nr. 724 din 03.09.2019.

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organizarea comuna a pietelor (OCP) reprezinta prevederi valabile la nivel comunitar, care guverneaza productia si comertul produselor agricole in toate statele membre al Uniunii Europene.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Scurta (auto) biografie care cuprinde toate datele privind starea civila, situatia profesionala etc., a unei persoane (care participa la un concurs, la un examen etc.).
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sistem de organizare
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Dovada scrisa prin care
Dovada scrisa prin care
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Dovada scrisa prin care
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.

(3) Instantele locale de disciplina sunt compuse din 7 membri titulari (un presedinte si 6 membri) alesi de adunarile generale ale filialelor, prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani, dintre membrii practicieni in insolventa definitivi si compatibili, care se bucura de o autoritate profesionala si morala deosebite. Mandatul poate fi reinnoit.

Articolul 62
(1) Alegerea persoanelor pentru functia de membru al instantei locale de disciplina de catre filialele UNPIR se face din randul membrilor practicieni in insolventa compatibili care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebite pe baza ponderii numarului de membri afiliati fiecarei filiale raportat la numarul total al practicienilor arondati instantei locale de disciplina.
(2) La calculul numarului de membri alesi se va lua in considerare rotunjirea procentului in plus pentru intervalul 1,5- 1,9 si in minus pentru intervalul 1,1-1,4. In cazul in care dupa acest calcul rezulta un numar mai mare de 7 membri ai instantei se va lua in considerare si a doua zecimala a cifrei calculate conform alin. (1).
(3) Aplicarea formulei de calcul privind desemnarea membrilor instantelor locale de disciplina revine in sarcina Secretariatului general al UNPIR.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conducerea unei filiale UNPIR poate decide cedarea unei functii de membru titular in instanta locala de disciplina catre un alt judet/o alta filiala arondate aceleiasi instante locale de disciplina.

Articolul 63
(1) Instantele locale de disciplina au urmatoarele atributii:
a) analizeaza abaterile disciplinare prevazute de O.U.G. si de statut, potrivit competentelor date de prezentul statut;
b) asigura aplicarea masurilor prevazute la art. 46 alin. (2) lit. a) si d);
c) solutioneaza in prima instanta si in complet de 3 membri abaterile disciplinare savarsite de membrii arondati si aplica sanctiunile prevazute la art. 74 alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite in prezentul statut;
d) comunica Secretariatului general al Uniunii sanctiunile aplicate potrivit art. 74 alin. (1) din O.U.G. si prezentului statut .
(2) Hotararile instantei locale de disciplina sunt definitive si executorii. Executarea poate fi suspendata, la cerere, prin decizie a instantei superioare de disciplina.
(3) Contestatiile impotriva hotararilor instantei locale de disciplina se depun la instanta locala de disciplina care a pronuntat hotararea disciplinara, in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii, sub sanctiunea decaderii, si se solutioneaza de instanta superioara de disciplina.
(4) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) lit. c) membrii titulari ai consiliului de conducere al filialei, precum si membrii titulari ai instantei locale de disciplina, ale caror abateri disciplinare se judeca in prima instanta de instanta superioara de disciplina, in complet de 3 membri .

CAPITOLUL V
Accesul in profesia de practician in insolventa

SECTIUNEA 1
Accesul in profesie in baza unui examen

Articolul 64
Primirea in profesie se face pe baza unui examen organizat de Uniune, cu exceptia persoanelor care pot solicita inscrierea in profesie beneficiind de scutirea de examen si de perioada de stagiu, in conditiile art. 30 alin. (2) din O.U.G.

Articolul 65
(1) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar se organizeaza in mod unitar, la nivel national, de catre Consiliul national de conducere al Uniunii.
(2) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar se va desfasura, de regula, anual, daca Consiliul national de conducere al Uniunii nu decide altfel.
(3) Secretariatul general al Uniunii va anunta cu cel putin 60 de zile inainte intr-un cotidian national, precum si pe site-ul Uniunii data inceperii sesiunii de examen si data-limita pentru depunerea documentatiei de inscriere continand cererea de inscriere si documentele care dovedesc indeplinirea conditiilor stabilite la art. 23 din O.U.G.
(4) Documentatia de inscriere se va depune la consiliul de conducere al filialei, care va asigura analizarea indeplinirii conditiilor si transmiterea acesteia la Secretariatul general al Uniunii.
(5) Documentatia de inscriere va fi verificata prin grija Secretariatului general al Uniunii, care va afisa la sediul central si va transmite filialelor, cu cel putin 7 zile inaintea datei examenului, lista cuprinzand candidatii care indeplinesc conditiile pentru sustinerea examenului.
(6) Consiliul national de conducere al Uniunii va desemna comisiile de analizare a contestatiilor si de supraveghere a desfasurarii examenului. Presedintele comisiei de supraveghere a examenului este, de regula, vicepresedintele Consiliului national de conducere al Uniunii, responsabil cu organizarea . Presedintele comisiei de analizare a contestatiilor este, de regula, prim-vicepresedintele Consiliului national de conducere al Uniunii.

Articolul 66
(1) Documentatia de inscriere la examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar va contine:
a) cererea de inscriere;
b) curriculum vitae si copie de pe cartea/buletinul de identitate;
c) copie legalizata de pe diploma de licenta in drept sau stiinte economice;
d) certificatul de cazier judiciar sau declaratie notariala pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de nedemnitate;
e) dovada experientei de cel putin 3 ani de la data obtinerii diplomei de studii superioare de lunga durata;
f) certificat de casatorie/hotarare de divort (unde este cazul).
(2) Dovada se face, de regula, cu copia carnetului de munca, adeverinta pentru cei care au activat in institutii care nu au intocmit carnete de munca, conventie civila inregistrata la camera de munca ori adeverinta eliberata de baroul de avocati, copii ale unor diplome sau atestate [diploma de masterat si/sau de doctorat, atestat de expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (UNEAR) etc.].
(3) Adeverinta pentru persoanele care au desfasurat activitati practice economice si juridice va avea obligatoriu forma agreata de Uniune.
(4) Se considera activitate practica economica sau juridica, dupa caz, perioada de 3 ani care conform anumitor prevederi legale este considerata vechime in profesie, cu depunerea dovezilor corespunzatoare.
(5) Calculul experientei practice economice sau juridice se va realiza prin luarea in considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore/zi sau suma normelor partiale care insumate sa reprezinte norma intreaga. Calculul experientei practice se va face si in conformitate cu dispozitiile art. 69 alin. (6) - (15).

Articolul 67
(1) Examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa stagiar consta intr-o proba scrisa, sub forma unui test-grila.
(2) Regulile de desfasurare a examenului sunt prezentate in anexa nr. 1.
(3) Candidatii vor plati o taxa de inscriere la examen. In cazul in care candidatul isi retrage cererea de inscriere cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de data desfasurarii examenului, acesta va beneficia de restituirea taxei de inscriere . Candidatii care solicita retragerea cererii de inscriere dupa implinirea acestui termen, precum si cei care nu se prezinta la examen la data si ora inceperii desfasurarii acestuia pierd dreptul de restituire a taxei de inscriere .
(4) Membrii comisiei de pregatire a subiectelor, ai comisiei de analizare a contestatiilor si ai celei de supraveghere a desfasurarii examenului pot fi remunerati pentru activitatea depusa, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul national de conducere al Uniunii.

Articolul 68
(1) Persoanele care au promovat examenul pentru dobandirea calitatii de practician in insolventa vor solicita inscrierea in Tabloul UNPIR in termen de 6 luni de la data promovarii examenului.
(2) Persoanele care nu solicita inscrierea in termenul prevazut la alin. (1) pierd dreptul de a mai solicita inscrierea in Tabloul UNPIR.

Articolul 69
(1) Persoanele fizice romane care au dobandit calitatea de practician in insolventa definitiv pot opta pentru oricare dintre formele de exercitare a profesiei precizate la art. 8 din prezentul statut .

Afişează REPUBLICAT - Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, din 29.09.2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Practician in insolventa    Statut

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici. Obligatia de rezerva.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 323/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Legea nr. 80/1995
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 224/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 90/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Legea nr. 293/2004
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Concediere asociat. Individualizare sanctiune disciplinara. Dreptul la concediu este garantat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1404/2017, in sedinta publica din 7 martie 2017

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Decizia Curtii Constitutionale nr. 663/2018
Pronuntaţă de: Curtea ConstitutionalaArticole Juridice

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati