Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor din 17.09.2019

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor din 17.09.2019

  Publicat: 23 Sep 2019       4339 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 768 din 23.09.2019 si aprobat prin Hotararea CSM nr. 1348/2019.

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Act adoptat de organele de stat,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Reglementata prin art.48 din Decretul Lege 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, prin ea se face stramutarea, constituirea, modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii.
Persoane intre care exista legatura de afinitate.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
(1) Promovarea pe loc a judecatorilor in functii de executie, in vederea obtinerii gradului profesional imediat superior, precum si promovarea efectiva la tribunale, tribunale specializate si la curti de apel se fac numai prin concurs, organizat la nivel national, in limita numarului de locuri aprobat anual de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, denumita in continuare Sectia pentru judecatori, pentru promovarea pe loc, respectiv a posturilor vacante existente pentru promovarea efectiva.
(2) Promovarea personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Ministerului Justitiei, precum si al institutiilor coordonate sau subordonate acestora se face prin concursul de promovare organizat pentru judecatori, in conditiile legii si ale prezentului regulament, daca s-a optat pentru sustinerea concursului de promovare in vederea obtinerii gradului profesional imediat superior alaturi de judecatori.

Articolul 2
Concursurile de promovare in functii de executie se organizeaza pe baza unor criterii obiective de apreciere a performantelor profesionale ale judecatorilor, precum si a conduitei acestora in cazul concursului de promovare efectiva, prevazute de prezentul regulament.

Articolul 3
Concursurile de promovare prevazute la art. 1 se organizeaza anual sau ori de cate ori este nevoie de Sectia pentru judecatori, prin Institutul National al Magistraturii.

CAPITOLUL II
Concursul de promovare pe loc, in gradul profesional imediat superior

SECTIUNEA 1
Dispozitii comune

Articolul 4
(1) In conditiile prevazute de lege, promovarea pe loc a judecatorilor in functii de executie se face in gradul imediat superior celui pe care il detine judecatorul, pana la nivelul curtii de apel.
(2) Locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc se stabilesc la nivel national, corespunzator gradelor instantelor ierarhic superioare pentru care se organizeaza concursul, de catre Sectia pentru judecatori. In cadrul fiecarui grad, locurile se stabilesc separat, pe materii de concurs.
(3) Alocarea locurilor pe materii de concurs se realizeaza de catre Sectia pentru judecatori, tinand cont de ponderea numarului de cauze la nivelul gradului de jurisdictie pentru care se scot locurile la concurs si de necesitatile instantelor.

Articolul 5
(1) Promovarea in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor se poate face doar in gradul imediat superior celui detinut, in cadrul institutiei unde isi desfasoara activitatea, pana la gradul profesional corespunzator judecatorului de curte de apel.
(2) Locurile scoase la concurs pentru promovarea in functii de executie se stabilesc de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea institutiilor coordonate sau subordonate in cazul personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor care isi desfasoara activitatea in cadrul acestora.
(3) Anterior anuntarii concursului, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii va transmite Ministerului Public, Ministerului Justitiei, precum si Inspectiei Judiciare si Institutului National al Magistraturii intentia de a organiza concursul de promovare pe loc, in vederea stabilirii locurilor scoase la concurs pentru promovarea in functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul acestora si, dupa caz, al institutiilor coordonate sau subordonate.

SECTIUNEA a 2-a
Conditii pentru inscrierea la concurs

Articolul 6
(1) Pot participa la concursul de promovare pe loc, in gradul profesional imediat superior, judecatorii care indeplinesc pana in ultima zi inclusiv a perioadei de inscriere la concurs conditiile de vechime prevazute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul "foarte bine" si nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani.
(2) La calcularea conditiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare se ia in considerare vechimea in functia de judecator sau procuror. Perioada in care judecatorul a avut calitatea de auditor de justitie nu se ia in considerare la calcularea conditiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare.
(3) In cazul personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, la calcularea conditiei minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare se ia in considerare atat perioada in care candidatii au indeplinit aceasta activitate, cat si perioada in care au indeplinit functia de judecator sau procuror.

Articolul 7
(1) Data, locul organizarii concursului de promovare pe loc, locurile scoase la concurs, stabilite conform art. 4 alin. (2) si (3) si, dupa caz, art. 5 alin. (2), modul de desfasurare a concursului, calendarul de desfasurare, precum si materiile la care se sustine concursul de promovare pe loc, tematica si bibliografia pentru acest concurs se stabilesc prin hotarare a Sectiei pentru judecatori, la propunerea Institutului National al Magistraturii si a Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Sectia pentru judecatori poate stabili ca proba scrisa din cadrul concursului de promovare pe loc sa fie sustinuta in centre regionale.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) se publica pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs. In acelasi termen, aceste date se comunica, impreuna cu cererea tipizata de inscriere, elaborata de comisia de organizare, tuturor curtilor de apel, care le vor transmite de indata instantelor din circumscriptia lor, precum si, daca este cazul, Ministerului Public si Ministerului Justitiei, care le vor transmite institutiilor coordonate sau subordonate acestora, Inspectiei Judiciare si Institutului National al Magistraturii, pentru a fi afisate pe paginile de internet ale acestora si aduse la cunostinta tuturor judecatorilor si, dupa caz, personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor.
(3) In termenul prevazut de calendarul concursului, cei interesati pot depune cereri de inscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, in care se mentioneaza, dupa caz, gradul profesional in care se doreste promovarea pe loc si materia de concurs pentru care se opteaza.
(4) Fiecare candidat poate formula o singura optiune cu privire la materiile de concurs prevazute de prezentul regulament.
(5) Candidatul poate reveni asupra optiunii formulate pana la data expirarii termenului de inscriere .

SECTIUNEA a 3-a
Organizarea si desfasurarea concursului de promovare pe loc
AA§ 1. Comisiile de concurs

Articolul 8
(1) Comisia de organizare a concursului de promovare pe loc este condusa de un presedinte, care este secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii. In cazul imposibilitatii indeplinirii functiei de catre acesta, comisia este condusa, in ordine, de directorul Directiei resurse umane si organizare sau de directorul Institutului National al Magistraturii.
(2) Membrii comisiei de organizare se desemneaza de catre presedintele acesteia dintre personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, functionarii publici si personalul contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.
(3) Nu pot face parte din comisia de organizare persoanele care au sotul sau sotia, concubini, rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv in randul candidatilor. Daca incompatibilitatea se iveste ulterior desemnarii membrilor comisiei, persoana in cauza are obligatia sa se retraga si sa comunice de indata aceasta situatie presedintelui comisiei in vederea inlocuirii sale.

Articolul 9
(1) Comisia de organizare a concursului are, in principal, urmatoarele atributii:
1. centralizeaza cererile de inscriere la concurs, intocmeste listele de inscriere, verifica indeplinirea de catre candidati a conditiilor legale de participare la concurs, intocmeste si inainteaza spre publicare lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la concurs si publica lista finala a candidatilor;
2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, constand, in principal, in: identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfasurarii concursului si a pazei necesare pentru pastrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare, asigurarea cheltuielilor prevazute de lege pentru membrii comisiilor;
3. asigura paza subiectelor si a lucrarilor scrise la sediul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, la centrele de concurs si in timpul transportului acestora;
4. asigura confectionarea stampilelor-tip pentru concurs, numerotate;
5. instruieste responsabilii de sala;
6. repartizeaza candidatii pe sali pentru proba scrisa, in ordine alfabetica, si dispune afisarea listelor pe usile salilor in care se desfasoara concursul, precum si publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii;
7. preia, de la comisiile de elaborare a subiectelor, subiectele pentru proba scrisa si baremele de evaluare si notare, in plicuri sigilate;

Afişează Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor din 17.09.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Concurs de promovare a judecatorilor    CSM    Hotararea 1347/2019    Regulament

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Cariera judecatorilor si procurorilor. Cereri de transfer la schimb
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 6114 din 11 septembrie 2013

Regimul juridic al avizelor CSM in materia perchezitiei, retinerii si arestarii preventive
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 687 din 9 februarie 2012

Magistrat. Suspendare din functie. Legalitatea masurii. Momentul de la care-si produce efectele hotararea CSM de suspendare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Contencios Admininistrativ, Decizia nr. 3514 din 18/10/2006

Magistrat. Neindeplinirea conditiilor de numire in functie. Conditia bunei reputatii. Hotararea C.S.M. de eliberare din functie. Caracterul nediscipli
Pronuntaţă de: Decizia nr. 2956 din 10 mai 2005, Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia de contencios administrativ si fiscalArticole Juridice

Locuinta alternanta a copilului in legislatia franceza
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Nesemnarea de catre procuror a Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului
Sursa: CSM

Este necesara o cerere expresa a salariatului pentru reindividualizarea sanctiunii disciplinare, sau se poate dispune reindividualizarea sanctiunii de catre instanta din oficiu?
Sursa: CSM

Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Abaterile disciplinare ale magistratilor
Sursa: Autor: Felicia Mirea, Atac

Despre raspunderea magistratilor
Sursa: Cristi Danilet