Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

  Publicat: 19 Aug 2020       6370 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului


Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
A fost promulgat la 11.09.1865
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Comune, orase, municipii si judete.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Totalitatea actionarilor existenti intr-o societate pe actiuni
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
FEADR este un instrument de finantare a Politicii Agricole Comune in perioada 2007-2013.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
A fost promulgat la 11.09.1865
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Constituite in jurul unei societati care le asigura conducerea, grupurile reunesc intreprinderi independente din punct de vedere juridic, dar legate strans intre ele prin participatii si relatii contractuale.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.

Art. I. -

Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul legii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"LEGE

privind unele masuri de reglementare a vanzarii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului"

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. -

(1) Instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se face cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si a dreptului de preemptiune, la pret si in conditii egale, in urmatoarea ordine:

a) preemptori de rang I: coproprietarii, rudele de gradul I, sotii, rudele si afinii pana la gradul al treilea inclusiv;

b) preemptori de rang II: proprietarii investitiilor agricole pentru culturile de pomi, vita-de-vie, hamei, irigatii exclusiv private si/sau arendasii. In cazul in care pe terenurile supuse vanzarii se afla investitii agricole pentru culturile de pomi, vita- de-vie, hamei si pentru irigatii, prioritate la cumpararea acestor terenuri au proprietarii acestor investitii;

c) preemptori de rang III: proprietarii si/sau arendasii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vanzarii, cu respectarea dispozitiilor prevazute la alin. (2) si (4);

d) preemptori de rang IV: tinerii fermieri;

e) preemptori de rang V: Academia de Stiinte Agricole si Silvice A«Gheorghe Ionescu-SisestiA» si unitatile de cercetare- dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, organizate si reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice A«Gheorghe Ionescu-SisestiA» si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de invatamant cu profil agricol, in scopul cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan cu destinatia strict necesara cercetarii agricole, aflate in vecinatatea loturilor existente in patrimoniul acestora;

f) preemptori de rang VI: persoane fizice cu domiciliul/resedinta situat/situata in unitatile administrativ- teritoriale unde este amplasat terenul sau in unitatile administrativ-teritoriale vecine;

g) preemptori de rang VII: statul roman, prin Agentia Domeniilor Statului.

(2) Arendasul care doreste sa cumpere terenul agricol arendat situat in extravilan trebuie sa detina aceasta calitate in temeiul unui contract de arendare valabil incheiat si inregistrat potrivit dispozitiilor legale cu cel putin un an inainte de data afisarii ofertei de vanzare la sediul primariei si sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) in cazul arendasilor persoane fizice, sa faca dovada domiciliului/resedintei situat/situate pe teritoriul national pe o perioada de 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;

b) in cazul arendasilor persoane juridice si asociatii, persoane fizice, sa faca dovada domiciliului/resedintei situat/situate pe teritoriul national pe o perioada de 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;

c) in cazul arendasilor persoane juridice, cu actionariat alta persoana juridica, actionarii care detin controlul societatii sa faca dovada sediului social/secundar situat pe teritoriul national stabilit pe o perioada de 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.

(3) In cazul exercitarii dreptului de preemptiune de catre tinerii fermieri, prioritate la cumpararea terenului supus vanzarii are tanarul fermier care desfasoara activitati in zootehnie, cu respectarea conditiei privind domiciliul/resedinta stabilit/stabilita pe teritoriul national pe o perioada de cel putin un an anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.

(4) In sensul prezentei legi, tanar fermier este o persoana cu varsta de pana la 40 de ani, asa cum este definita la art. 2 alin. (1) lit. (n) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificarile ulterioare, care intentioneaza sa desfasoare sau desfasoara activitati agricole.

(5) In cazul exercitarii dreptului de preemptiune de catre proprietarii de terenuri agricole vecine, prioritatea la cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan se stabileste astfel:

a) proprietarul de teren agricol vecin care are hotarul comun cu latura cea mai mare a terenului ce face obiectul ofertei de vanzare;

b) in cazul in care terenul ce face obiectul ofertei de vanzare are doua laturi mari ori toate laturile egale, prioritate la cumpararea acestui teren are proprietarul de teren agricol vecin, tanar fermier, care are domiciliul/resedinta situat/situata pe teritoriul national pe o perioada de cel putin un an anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;

c) proprietarii de teren agricol vecin care au hotarul comun cu terenul ce face obiectul ofertei de vanzare, in ordinea descrescatoare a lungimii hotarului comun cu terenul in cauza;

d) in cazul in care latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului ce face obiectul ofertei de vanzare are hotarul comun cu un teren situat pe raza altei unitati administrativ- teritoriale, prioritate la cumpararea terenului are proprietarul de teren agricol vecin cu domiciliul/resedinta in raza unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul.

(6) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan pe care sunt situate situri arheologice clasate se face potrivit prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Solicitarea si utilizarea extrasului de carte funciara sau, in conditiile legii, a certificatului de sarcini si a documentatiei cadastrale valabile la incheierea contractelor translative de proprietate privind bunurile imobile si alte drepturi reale fac pe deplin dovada bunei-credinte atat a partilor din contract, cat si in fata notarului public cu privire la calitatea de proprietar a vanzatorului asupra imobilului supus vanzarii conform descrierii din cartea funciara."

3. Dupa articolul 4 se introduc doua noi articole, articolele 41 si 42, cu urmatorul cuprins:

"Art. 41. -

(1) In cazul in care titularii dreptului de preemptiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul, instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se poate face catre persoanele fizice cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:

a) sa aiba domiciliul/resedinta situat/situata pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare;

b) sa desfasoare activitati agricole pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani, anterior inregistrarii acestei oferte;

c) sa fie inregistrate de autoritatile fiscale romane cu minimum 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.

(2) In cazul in care titularii dreptului de preemptiune nu isi manifesta intentia de a cumpara terenul, instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan se poate face catre persoanele juridice cu respectarea urmatoarelor conditii cumulative:

a) sa aiba sediul social si/sau sediul secundar situat pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare;

b) sa desfasoare activitati agricole pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;

c) sa prezinte inscrisurile din care sa reiasa ca, din venitul total al ultimilor 5 ani fiscali, minimum 75% reprezinta venit din activitati agricole, asa cum sunt prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, clasificate conform codului CAEN prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;

d) asociatul/actionarul care detine controlul societatii sa aiba domiciliul situat pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan;

e) in cazul in care in structura persoanelor juridice, asociatii/actionarii care detin controlul societatii sunt alte persoane juridice, asociatii/actionarii care detin controlul societatii sa faca dovada domiciliului situat pe teritoriul national pe o perioada de cel putin 5 ani anterior inregistrarii ofertei de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan.

(3) In cazul neexercitarii dreptului de preemptiune, potentialii cumparatori pot depune la primarie un dosar care sa cuprinda documentele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si (2), in termen de 30 de zile de la expirarea termenului de 45 de zile lucratoare prevazut la art. 6 alin. (2).

(4) Documentele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(5) In cazul neexercitarii dreptului de preemptiune, daca niciunul dintre potentialii cumparatori, in termenul legal, nu indeplineste conditiile pentru a putea cumpara terenul agricol situat in extravilan, instrainarea acestuia prin vanzare se poate face catre orice persoana fizica sau juridica, in conditiile prezentei legi.

Art. 42. -

(1) Terenurile agricole situate in extravilan se pot instraina, prin vanzare, inainte de implinirea a 8 ani de la cumparare, cu obligatia platii impozitului de 80% pe suma ce reprezinta diferenta dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare, in baza grilei notarilor din respectiva perioada .

(2) In cazul instrainarii directe sau indirecte, inainte de implinirea a 8 ani de la cumparare, a pachetului de control al societatilor care au in proprietate terenuri agricole situate in extravilan si care reprezinta mai mult de 25% din activele acestora, vanzatorul va avea obligatia de a plati un impozit de 80% din diferenta de valoare a terenurilor respective calculata pe baza grilei notarilor intre momentul dobandirii terenurilor si momentul instrainarii pachetului de control . In acest caz, impozitul pe profit privind diferenta de valoare a actiunilor sau partilor sociale vandute se va aplica la o baza redusa proportional cu procentul ponderii terenurilor agricole respective in activele fixe, orice dubla impozitare fiind interzisa.

(3) Prevederile art. 16 se vor aplica in mod corespunzator situatiilor prevazute la alin. (1) si (2).

(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica reorganizarii sau realocarii de bunuri in cadrul aceluiasi grup de societati.

(5) Proprietarii terenurilor agricole situate in extravilan au obligatia sa le utilizeze exclusiv in vederea desfasurarii activitatilor agricole de la data cumpararii, iar in situatia in care pe terenul agricol exista investitii agricole pentru culturile de pomi, vita-de-vie, hamei si irigatii exclusiv private se va pastra destinatia agricola a acestei investitii."

Afişează Legea nr. 175/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 175/2020    preemtiune    preemtiune teren extravilan    interdictie vanzare    exercitarea dreptului de preemptiune    controlul aplicarii procedurii dreptului de preemptiune    procedura de emitere a avizelor necesare instrainarii terenurilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Legea nr. 10/2001. Dreptul de optiune al chiriasilor in ceea ce priveste vanzarea imobilelor
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Decizia nr. 460 din 09.04.2012

Drept de preemtiune. Cerinte pentru a prelua bunul scos la licitatie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud - Sectia II Comerciala

Suspendarea executarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.631 din data 06.03.2012

Suspendare executare act administrativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 1219 din data 05.03.2012

Contract de vanzare-cumparare monument istoric. Drept de preemtiune. Exercitarea dreptului in conditiile legii 422/2001
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2054 din 24 aprilie 2012

Vanzarea spatiului locativ. Contract de inchiriere
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Decizie nr. 27 din data 22.01.2010

Drept de preemtiune asupra bunului urmarit. Cerinte pentru a prelua bunul scos la licitatie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, s. com., de cont. adm. si fisc., dec. nr. 113/R/24 februarie 2011Articole Juridice

Certificatul de urbanism in procedura autorizarii lucrarilor de construire. Actualizare 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Vanzarea la licitatie publica a bunurilor imobile urmarite silit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Legea nr. 10/2001, art. 42 - dreptul de preemtiune al chiriasului
Sursa: CSM