Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OG nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea OG nr. 65/1994 - organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

INTEGRAL: OG nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea OG nr. 65/1994 - organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati


Ordonanta Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

Publicata in Monitorul Oficial nr. 624, din 30 august 2012


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``ORDONANTA DE URGENTA privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile``
2. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu urmatorul cuprins: ``(3) Firmele de audit stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in care efectueaza in mod legal activitatea de audit, se pot inscrie in Registrul public, in vederea efectuarii activitatii de audit in Romania in conditiile prezentei ordonante de urgenta, fiindu-le recunoscuta autorizarea obtinuta in statul de origine
(4) Firmele de audit stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in care efectueaza in mod legal activitatea de audit, pot efectua aceasta activitate in Romania si in mod temporar sau ocazional. In aceasta situatie, firmele de audit sunt exceptate de la procedura de inscriere in Registrul public
(5) Inscrierea firmelor de audit prevazute la alin. (3) in Registrul public se face in cel mult 30 de zile de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale
(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3)-(5), Camera elaboreaza norme, care se aproba prin decizie a Consiliului superior al organismului de supraveghere in interes public.``
3. La articolul 21, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(4) In cazul in care auditorul statutar sau firma de audit este afectat (a) de existenta anumitor situatii ce pot conduce la amenintari la adresa independentei sale, cum ar fi cele de verificare a propriei activitati, interes propriu, intimidare, relatii de reprezentare sau de familie, asa cum aceste amenintari sunt definite in Codul etic, auditorul statutar sau firma de audit trebuie sa aplice masuri de protectie pentru a reduce aceste amenintari. In cazul in care importanta acestor amenintari in comparatie cu masurile de protectie aplicate este de o asemenea natura incat independenta este compromisa, auditorul statutar sau firma de audit nu trebuie sa efectueze auditul statutar.``
4. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``ARTICOLUL 27 Onorariile de audit Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, emite hotarari care sa prevada ca onorariile pentru auditurile statutare:
a) nu sunt influentate sau determinate de oferirea de servicii suplimentare entitatii auditate;
b) nu se pot baza pe niciun fel de conditionari, asa cum prevede Codul etic; si
c) sunt adecvate pentru activitatea care urmeaza sa fie efectuata.``
5. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(1) Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, Camera este autoritatea competenta care instituie sisteme eficiente de investigatii si sanctiuni pentru a detecta, a corecta si a preveni efectuarea necorespunzatoare a auditului statutar de catre membrii acesteia. Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile este autoritatea competenta care instituie sisteme eficiente de investigatii si sanctiuni pentru a detecta, a corecta si a preveni efectuarea necorespunzatoare a auditului statutar de catre membri ai Consiliului Camerei sau alti membri alesi in structurile de conducere ale Camerei.``
6. La articolul 40, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(2) Pentru a asigura transparenta activitatii desfasurate, planul anual de activitate si raportul anual de activitate ale organismului de supraveghere in interes public se publica pe site-ul acestuia.``
7. La articolul 54, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``g) asigurarea participarii la lucrarile Conferintei Camerei si ale Conferintei nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corp;``.
8. La articolul 63 alineatul (4), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``f) exista un risc semnificativ ca informatiile, documentele sau asistenta solicitate sa fie prezentate altor persoane ori autoritati decat autoritatea care le solicita, cu exceptia cazului in care astfel de prezentari sunt autorizate in contextul procedurilor stabilite prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative referitoare la exercitarea auditului statutar.``
9. La articolul 68, alineatele (1), (3)-(5) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ``(1) Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt reprezentantii desemnati de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii, respectiv Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, de Ministerul Justitiei, precum si de Camera si Corp..................................................................................................
(3) Durata mandatului presedintelui este de 2 ani
(4) Consiliul superior este format din 9 membri si are urmatoarea componenta: (i) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, desemnat de ministrul finantelor publice; (ii) un reprezentant al Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitiei; (iii) un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei, desemnat de guvernator; (iv) presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau un reprezentant al acestei institutii, desemnat de presedinte; (v) presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau un reprezentant al acestei institutii, desemnat de presedinte; (vi) presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sau un reprezentant al acestei institutii, desemnat de presedinte; (vii) presedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei; (viii) presedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului; (ix) un membru al Camerei, auditor al situatiilor financiare intocmite de entitatile de interes public, desemnat de Consiliul Camerei
(5) Cu exceptia reprezentantului Camerei, a reprezentantului Corpului, precum si a auditorului financiar membru al Camerei, toti membrii Consiliului superior trebuie sa fie nepracticieni.................................................................................................
(9) Durata mandatului membrilor Consiliului superior este de 3 ani, cu drept de reinnoire a mandatului o singura data, la propunerea institutiei care i-a numit.``
10. La articolul 70, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(4) Deciziile se adopta prin vot deschis de membrii Consiliului superior, vot exercitat in mod direct si personal, prin regula majoritatii simple a celor prezenti. In caz de egalitate de voturi, presedintele de sedinta are votul hotarator.``
11. La articolul 73, alineatele (4), (7) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ``(4) Comisia de disciplina este compusa din 5 membri, astfel: (i) o persoana cu pregatire juridica, desemnata de Ministerul Justitiei; (ii) doua persoane desemnate de Ministerul Finantelor Publice; (iii) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei; (iv) un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului................................................................................................
(7) Comisia de disciplina este condusa de un presedinte ales dintre reprezentantii institutiilor in Comisia de disciplina.................................................................................................
(9) Hotararile Comisiei de disciplina se iau prin majoritate simpla, cu conditia ca minimum 3 membri sa fie prezenti. In cazul egalitatii voturilor, presedintele are votul hotarator.``
12. La articolul 73, dupa alineatul (14) se introduc doua noi alineate, alineatele (15) si (16), cu urmatorul cuprins: ``(15) Comisia de disciplina investigheaza abaterile savarsite de membrii Consiliului Camerei sau de alti membri alesi in structurile de conducere ale Camerei
(16) Sanctiunile aplicate de Comisia de disciplina se pot contesta la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti.``
13. Articolul 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``ARTICOLUL 77 Finantare (1) Finantarea Consiliului trebuie sa fie sigura si in afara oricaror influente exercitate de auditorii statutari, firmele de audit, expertii contabili, contabilii autorizati, societatile de expertiza contabila sau alte parti interesate
(2) Necesarul de resurse de finantare si modul lor de utilizare se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli, care se aproba de Consiliul superior cu votul a jumatate plus unu din membrii Consiliului superior, cel tarziu in luna august a fiecarui exercitiu financiar precedent celui la care se refera. Pana la aprobarea bugetului pentru anul curent, finantarea se asigura potrivit prevederilor din bugetul pentru anul precedent. Bugetul aprobat poate fi rectificat in cursul exercitiului financiar, potrivit prevederilor legale
(3) Finantarea Consiliului se asigura astfel: (i) 22% din totalul cheltuielilor prevazute in buget prin contributia Camerei; (ii) 38% din totalul cheltuielilor prevazute in buget prin contributia Corpului; (iii) 40% din tota lul cheltuielilor prevazute in buget din subventii acordate de la bugetul de stat
(4) Subventiile de la bugetul de stat se asigura prin bugetul Ministerului Finantelor Publice
(5) Bugetul aprobat de Consiliul superior se inainteaza Ministerului Finantelor Publice, in vederea includerii in proiectul bugetului de stat
(6) Plata contributiilor prevazute la alin. (3) pct. (i) si (ii) este obligatorie si se efectueaza semestrial, dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului, in baza instiintarii de plata comunicate de Consiliul superior. Instiintarea de plata se transmite odata cu bugetul aprobat si va cuprinde suma, termenul de plata si contul in care urmeaza a se efectua aceasta
(7) Ordonatorul de credite este directorul executiv coordonator al Consiliului, iar in lipsa acestuia persoana desemnata de Consiliul superior.``
14. La articolul 78, alineatele (1), (2), (21), (22), (3) si (4) se abroga.
15. La articolul 79, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(1) Personalul Consiliului beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite potrivit legii pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice.``
16. Dupa articolul 81 se introduce un nou titlu, titlul II1, alcatuit din articolul 811, cu urmatorul cuprins: ``TITLUL II1 Supravegherea in interes public a activitatii Corpului si a membrilor acestuia
ARTICOLUL 811 (1) Activitatea Corpului este supusa supravegherii in interes public, in principal, in urmatoarele domenii:
a) autorizarea si inregistrarea membrilor Corpului;
b) adoptarea standardelor privind etica profesionala si sistemul de control intern al calitatii in cadrul persoanelor juridice membre ale Corpului;
c) formarea profesionala continua a membrilor Corpului;
d) asigurarea calitatii si efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitatii;
e) asigurarea sistemelor de investigatie si disciplina;
f) aprobarea retragerii autorizarii membrilor Corpului
(2) Responsabilitatea Consiliului consta in avizarea normelor si hotararilor emise de Corp pentru domeniile de activitate mentionate la alin. (1), precum si in supravegherea modului de punere in practica a acestora
(3) Consiliul analizeaza raportul anual elaborat si transmis de Corp cu privire la activitatea de control al calitatii si, daca este cazul, obliga Corpul sa ia masurile care se impun
(4) Consiliul are dreptul sa intreprinda investigatii cu privire la respectarea de catre Corp a cerintelor prezentei ordonante de urgenta si sa adopte masurile necesare
(5) Comisia de disciplina a organismului de supraveghere in interes public investigheaza abaterile savarsite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum si de membrii Comisiei superioare de disciplina a Corpului. Deciziile Comisiei de disciplina se publica pe site-ul Corpului
(6) Sanctiunile aplicate de Comisia de disciplina se pot contesta la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti
(7) Pentru indeplinirea atributiilor sale, Comisia de disciplina solicita informatii Corpului ori de cate ori este necesar.``
17. Dupa articolul 84 se introduce un nou articol, articolul 85, cu urmatorul cuprins: ``ARTICOLUL 85 Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.``
18. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma ``supraveghere (a) publica`` se inlocuieste cu sintagma ``supraveghere (a) in interes public``, sintagma ``organismul de supraveghere publica prevazut la titlul II`` se inlocuieste cu sintagma ``organismul de supraveghere in interes public``, sintagma ``regulament (ul) intern de organizare si functionare`` se inlocuieste cu sintagma ``Regulament (ul) de organizare si functionare``, sintagma ``Consiliul pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar`` se inlocuieste cu sintagma ``Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile``.

Art. II. - In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Regulamentul intern al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile prevazut la art. 69 lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi modificat si completat corespunzator acesteia. Solutionarea abaterilor care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante sunt in curs de investigare la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se efectueaza potrivit procedurii in baza careia au fost constatate.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: ``(11) La cerere se pot inscrie direct la stagiu absolventii cursurilor de master, organizate de facultatile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere in profesie, incheiate de universitati cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.``
2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins: ``(3) Recunoasterea calitatii de expert contabil sau contabil autorizat persoanelor fizice straine membre ale unor organisme de acreditare recunoscute pe plan international se obtine prin sustinerea unui interviu potrivit normelor elaborate in acest sens de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
(4) La cerere, persoanele care au calitatea de contabil autorizat si care, ulterior dobandirii acestei calitati, indeplinesc conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) au acces la profesia de expert contabil prin sustinerea unui examen de diferenta la disciplinele: Contabilitate, Expertiza contabila, Doctrina si deontologia profesiei contabile, Audit financiar si Evaluare economica si financiara a intreprinderilor. Aceste examene se sustin in cadrul sesiunilor de examene organizate pentru admiterea la stagiu a expertilor contabili.``
3. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``
Art. 7. - Persoanele fizice si juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitatile de audit financiar, consultanta fiscala si evaluare numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, dupa caz.``
4. La articolul 10, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``b) pregateste lucrarile in vederea intocmirii situatiilor financiare.``
5. La articolul 20, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``g) apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organismele specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate. In raporturile cu organismele profesionale din strainatate, Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania este reprezentat de organele sale de conducere sau poate delega altor entitati de profil, cu sau fara personalitate juridica, anumite competente in acest sens, prin hotarare a Consiliului superior;``.
6. La articolul 21, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ``
Art. 21. -
(1) Activitatile prevazute la art. 6 si, respectiv, la art. 10 pot fi desfasurate de persoane avand calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, inscrise in Tabloul expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania, denumit in continuare Tabloul Corpului, calitate dovedita cu legitimatia de membru, vizata anual. Tabloul Corpului se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. In Tabloul Corpului sunt inscrisi toti membrii, persoane fizice, experti contabili, separat de contabilii autorizati, precum si societatile de profil, grupate in functie de criteriul teritorial..................................................................................................
(4) Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania are ca membri persoane fizice si juridice care, din punctul de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, sunt active sau inactive si sunt inscrise in mod distinct in cadrul sectiunilor prevazute la alin. (2).``
7. La articolul 21, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins: ``(6) Trecerea unei persoane de la statutul de membru activ la statutul de membru inactiv al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se poate face pe baza de cerere scrisa a persoanei respective, din care sa rezulte situatia de incompatibilitate prevazuta prin lege speciala
(7) Trecerea unei persoane de la statutul de membru inactiv la statutul de membru activ al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se face prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: (i) depunerea unei cereri scrise a persoanei respective la filiala la care este inregistrata; (ii) depunerea cazierului judiciar; (iii) efectuarea unui curs de 20 de ore, avand ca tematica legislatia specifica.``
8. La articolul 22, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ``(2) Contestatia impotriva respingerii cererii de inscriere in Tabloul Corpului se depune in termen de 30 de zile de la data primirii comunicarii si se solutioneaza, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, de conducerea sectiunii expertilor contabili sau contabililor autorizati. Hotararile adoptate de conducerea sectiunii expertilor contabili sau contabililor autorizati privind respingerea cererii de inscriere pot fi atacate la Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, in termen de 30 de zile de la primirea acestora, si se solutioneaza in termen de 15 zile de la data inregistrarii contestatiei. Contestarea deciziilor Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania poate fi facuta la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti.``.................................................................................................
(4) Juramantul are urmatoarea formulare: AJur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil/contabil autorizat.A``.
9. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``
Art. 26. -
(1) Persoanele fizice sau juridice straine care nu au domiciliul ori, dupa caz, sediul in Romania pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonante, daca in tarile lor au aceasta calitate, respectiv exercita in mod legal aceste activitati, in conditiile stabilite prin conventiile bilaterale incheiate in acest scop de Romania cu alte state, si daca au sustinut, potrivit normelor elaborate in acest sens de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, interviul vizand cunoasterea legislatiei nationale in domeniul organizarii si functionarii societatilor, precum si a celei fiscale si contabile
(2) Cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene si cetatenii romani care au obtinut calificarea profesionala necesara intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene pot dobandi calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat in Romania, potrivit prevederilor prezentei ordonante, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani. Recunoasterea diplomelor si a calificarilor profesionale obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene, necesare dobandirii in Romania a calitatii de expert contabil sau contabil autorizat, va fi efectuata potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare
(3) Cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene si cetatenii romani care au dobandit calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene, calitate certificata de organismele profesionale recunoscute in acele state, se pot inscrie in Tabloul Corpului, in vederea exercitarii profesiei in Romania, in conditiile legii, fiind exceptati de la procedurile prevazute la art. 3 alin. (1). In baza cererilor formulate de solicitant, Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania recunoaste documentul de atestare profesionala emis de autoritatea competenta din statul de origine si il inscrie in Tabloul Corpului pe baza acestuia, insotit de copii ale documentelor care atesta dobandirea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat ori a calitatilor echivalente in statul de origine, precum si de documente care certifica indeplinirea procedurilor prevazute la art. 3 alin. (1), art. 4 si 5, emise de autoritatile competente romane ori de cele din statul de origine
(4) Persoanele juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, unde exercita in mod legal activitatile prevazute la art. 6 si 10, se pot inscrie in Tabloul Corpului, in vederea exercitarii profesiei in Romania, in conditiile prezentei ordonante, fiindu-le recunoscut dreptul de exercitare a activitatii de expert contabil sau de contabil autorizat dobandit in statul de origine
(5) Cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene si cetatenii romani care au dobandit calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat ori calitati echivalente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene si exercita profesia cu titlu permanent in unul din aceste state pot profesa in Romania si in mod temporar sau ocazional, fiind exceptati de la procedura de inscriere in Tabloul Corpului
(6) Persoanele juridice stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, unde exercita in mod legal activitatile prevazute la art. 6 si 10, pot exercita aceste activitati si in mod temporar sau ocazional in Romania. In aceasta situatie, persoanele juridice sunt exceptate de la procedura de inscriere in Tabloul Corpului
(7) In cazul in care, in vederea exercitarii temporare ori ocazionale a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat, solicitantul prevazut la alin. (6) se afla la prima cerere in Romania ori daca intervine o modificare substantiala a situatiei sale, acesta va inainta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania o declaratie privind serviciile pe care le va presta, insotita de urmatoarele documente: a) dovada cetateniei intr-unul din statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene;
b) atestatul de cunoastere a limbii romane;
c) dovada calificarii profesionale;
d) dovada din care sa rezulte domiciliul stabil intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene si ca nu ii este interzis sa practice profesia, chiar si cu caracter temporar, la momentul eliberarii acesteia;
e) dovada ca a desfasurat o activitate specifica profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat timp de cel putin 2 ani in decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul in care profesia nu este reglementata in statul in care este stabilit
(8) In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea autorizarii, aceasta se poate realiza prin contactarea de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania a autoritatilor competente din statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene, prin Sistemul de informare in cadrul pietei interne (IMI), in conformitate cu prevederile legale
(9) Inscrierea expertilor contabili sau contabililor autorizati prevazuti la alin. (3), precum si a persoanelor juridice prevazute la alin. (4) in Tabloul Corpului, respectiv luarea in evidenta de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania a expertilor contabili si contabililor autorizati prevazuti la alin. (5) se face in cel mult 30 de zile de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale
(10) Procedurile si formalitatile de autorizare prevazute de prezenta ordonanta pot fi indeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic, in conformitate cu prevederile legale
(11) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1)-(10), Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania elaboreaza norme, aprobate de Consiliul superior.``
10. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``
Art. 28. -
(1) Situatiile financiare anuale ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sunt supuse auditului statutar, conform legii
(2) Activitatea filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se controleaza de catre cenzori alesi de adunarile generale.``
11. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``
Art. 29. -
(1) Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Justitiei
(2) Orice modificare si/sau completare a regulamentului se fac/face in conformitate cu prevederile alin. (1).``
12. La articolul 30, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``
Art. 30. -
(1) Conferinta nationala a expertilor contabili si contabililor autorizati se constituie din membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, membrii consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, ai comisiilor superioare de disciplina, ai comisiilor de disciplina ale filialelor, precum si cate un reprezentant la 100 de membri din fiecare filiala, desemnat de adunarea generala.``
13. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: ``(11) La lucrarile Conferintei nationale participa in calitate de invitat reprezentantul Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.``
14. La articolul 31, literele b), c), e) si i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ``b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, precum si modificarile si completarile propuse la acesta. Regulamentul de organizare si functionare, astfel aprobat, se transmite spre avizare Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Justitiei;
c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, insotite de raportul de audit;...............................................................................................
e) alege si revoca membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;..................................................................................................
i) alege si revoca presedintele si membrii Comisiei superioare de disciplina;``.
15. La articolul 31, litera g) se abroga.
16. La articolul 31, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins: ``b1) aproba Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, cu respectarea prevederilor internationale in materie;``.
17. La articolul 33, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ``
Art. 33. -
(1) Pe langa Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania functioneaza Comisia superioara de disciplina, compusa din 5 membri titulari si 5 supleanti. Membrii Comisiei superioare de disciplina sunt alesi de Conferinta nationala pentru un mandat de 4 ani dintre expertii contabili inscrisi in evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.................................................................................................
(4) Contestatiile impotriva hotararilor emise de Comisia superioara de disciplina se depun la Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Deciziile Consiliului superior pot fi contestate la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti.``
18. La articolul 33, alineatul (2) se abroga.
19. La articolul 33, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins: ``(5) Abaterile savarsite de membrii organelor de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, ale filialelor acestuia, precum si membrii Comisiei superioare de disciplina a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sunt investigate de catre Comisia de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile. Deciziile Comisiei de disciplina se publica pe site-ul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
(6) Sanctiunile aplicate de Comisia de disciplina se pot contesta la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti.``
20. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``
Art. 38. -
(1) Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se desfasoara sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile
(2) Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania este supusa supravegherii in interes public exercitate de catre consiliul prevazut la alin. (1), in principal, in urmatoarele domenii:
a) autorizarea si inregistrarea membrilor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
b) adoptarea standardelor privind etica profesionala si sistemul de control intern al calitatii din cadrul persoanelor juridice membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
c) formarea profesionala continua a membrilor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania;
d) asigurarea calitatii si efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitatii;
e) asigurarea sistemelor de investigatie si disciplina;
f) aprobarea retragerii autorizarii membrilor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
(3) Supravegherea in interes public consta in avizarea normelor si hotararilor emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, precum si in supravegherea modului de punere in practica a acestora
(4) Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania poate face obiectul unor investigatii efectuate de Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, care are dreptul de a adopta masurile necesare, atunci cand se constata nerespectarea legislatiei.``
21. Articolul 39 se abroga.
22. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``
Art. 40. -
(1) In vederea exercitarii de catre Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile a atributiilor de supraveghere a profesiei contabile, Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pune la dispozitia acestuia o copie a hotararilor si deciziilor adoptate, precum si materialele care au fost supuse aprobarii in Consiliul superior, Biroul permanent si Conferinta nationala, precum si, la cererea acestuia, documentele care au stat la baza adoptarii hotararilor si deciziilor, in termen de 7 zile lucratoare de la adoptarea acestora
(2) Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania pune la dispozitia Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile orice materiale solicitate de acesta, necesare in vederea indeplinirii atributiei de supraveghere in interes public a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.``
23. Articolul 41 se abroga.
24. Articolul 42 se abroga.
25. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``
Art. 44. -
(1) Hotararile si deciziile de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent si Conferinta nationala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la adoptare. Hotararile si deciziile care nu sunt de interes general pentru membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se publica pe site-ul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, in termen de maximum 10 de zile de la adoptare
(2) Hotararile si deciziile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania referitoare la domeniile prevazute la art. 38 alin. (2) se publica dupa avizarea acestora de catre organismul de supraveghere in interes public
(3) Nepublicarea hotararilor si deciziilor in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) face ca acestea sa nu fie opozabile membrilor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sau altor persoane fizice si juridice.``
26. Dupa articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu urmatorul cuprins: ``Art. 441. - Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.``

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice