Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

INTEGRAL: OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale


Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Publicata in Monitorul Oficial nr. 778 din 19 noiembrie 2012


Avand in vedere angajamentele asumate de Romania prin acordurile de inelegere cu Fondul Monetar International si Uniunea Europeana din anul 2011, acte prin care Guvernul romaniei s-a obligat sa rezolve deficientele constatate la unele societati de stat prin masuri care sa conduca la restructurarea economico-financiara a acestora si la eliminarea pierderilor si eficientizarea pe termen lung a activitatii, actualul context economic impune luarea unor masuri rapide pentru crearea premiselor legislative si administrative care sa conduca la cresterea eficientei operatorilor economici.
Avand in atentie faptul ca reducerea arieratelor reprezinta un obiectiv asumat de Guvernul Romaniei prin Scrisoarea de intentie catre Fondul Monetar International, aprobata de Guvern prin memorandum la data de 7 iunie 2011, revizuita,
intrucat neadoptarea in regim de urgenta a acestui act normativ ar avea drept consecinta perpetuarea actualelor disfunctionalitati in activitatea Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucuresti si Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., afectand capacitatea acestor operatori economici de a contribui la echilibrarea bugetului de stat si la relansarea economiei,
avand in vedere faptul ca neadoptarea actului normativ atrage incalcarea angajamentelor asumate in cadrul acordurilor cu institutiile financiare internationale, cu consecinte grave din perspectiva echilibrului bugetar,
tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta ar conduce la ineficientizarea dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale si de plata a unor contributii la organisme internationale, aprobata prin Legea nr. 38/2012, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2012, ar putea pune in pericol functionarea Sistemului energetic national - obiectiv national de interes strategic, pentru sustinerea caruia este necesara asigurarea producerii energiei electrice in termocentrale numai in conditii de rentabilitate a productiei de huila, si ar atrage nerespectarea acordurilor incheiate de Romania cu Fondul Monetar International si Comisia Europeana,
in considerarea faptului ca aspectele mai sus mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea unor masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta pentru asigurarea stabilitatii economiei si a echilibrului bugetar,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2012 privind acordarea unui imprumut Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. in scopul achitarii obligatiilor de plata datorate furnizorilor de energie electrica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 6 iunie 2012, aprobata prin Legea nr. 194/2012, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Plata sumelor prevazute la alin. (2) se va realiza cu conditia renuntarii de catre furnizorii de energie electrica la toate penalitatile de intarziere, inregistrate in contabilitatea acestora la data de 31 martie 2012, precum si a celor calculate de catre acestia, pana la data platii obligatiilor restante inregistrate la aceeasi data."

2. Termenele prevazute la art. 1 alin. (1) si (7) se proroga pana la 20 decembrie 2012 inclusiv.

Art. II
Alineatul (2) al articolului III din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1), Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate poate revoca autorizatiile de antrepozit fiscal, luand in considerare si consecintele bugetare produse."

Art. III
Antrepozitarii prevazuti la art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011, cu modificarile ulterioare, pot duce la indeplinire obligatiile prevazute la art. 206^22 alin. (3) lit. h) si i), art. 206^23 alin. (1) lit. h), precum si la art. 206^54 alin. (4^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. IV
La articolul 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu urmatorul cuprins:
"(8) Se interzice autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, sa achizitioneze autoturisme, asa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2001 privind transporturile rutiere, cu capacitate cilindrica mai mare de 1.600 cm3 si al caror pret nu poate depasi contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA.
(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale pot achizitiona autoturisme cu capacitate cilindrica mai mare de 1.600 cm3 si al caror pret poate depasi contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA numai in cazuri temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
(10) Prevederile alin. (8) se aplica si societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiilor autonome."

Art. V
(1) Societatile comerciale constituite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2011 privind preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a unor creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru reglementarea unor dispozitii referitoare la infiintarea unei societati comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2012, preiau, potrivit legii, personalul necesar desfasurarii activitatii proprii de la societatea comerciala care a stins obligatiile fiscale prin procedura de dare in plata, in termen de 30 de zile de la data inmatricularii societatii, cu acordul adunarii generale a actionarilor.
(2) Personalul preluat potrivit alin. (1) isi pastreaza drepturile si obligatiile de decurg din contractele individuale de munca si din contractul colectiv de munca aplicabil la societatea comerciala care a stins obligatiile fiscale prin procedura de dare in plata, existente la data preluarii, pana la expirarea acestuia.
(3) Prin derigare de la prevederile art. 27 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatele medicale, necesare la angajarea in munca a personalului preluat de catre noile societati comerciale potrivit alin. (1), existente la societatea comerciala care a stins obligatii fiscale prin procedura de dare in plata, isi mentin valabilitatea pana la expirarea termenelor prevezute de lege.
(4) In situatia in care la societatile comerciale nou-infiintate potrivit alin. (1) nu se modifica activitatea desfasurata, conditiile de munca si locurile de munca existente la fostul angajator, prin derogare de la prevederile art. 20 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, nu este obligatorie efectuarea instruirii la preluarea acestora.

Art. VI
(1) Ministerul Finantelor Publice acorda orasului Sangeorz-Bai un imprumut in suma de 13.000.000 lei, cu scadenta la data de 17 decembrie 2012, din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) va fi utilizata pentru plata lucratorilor la obiectivul cu finantare de la Uniunea Europeana "Dezvoltarea infrastructurii de turism balnear pentru sporirea atractivitatii Regiunii Nord-Vest (Turda-Sangerorz-Bai)".
(3) Suma acordata potrivit alin. (1) si neutilizata pana la data de 26 noiembrie 2012 se restituie in maximum o zi lucratoare de la aceasta data de catre orasul Sangeorz-Bai in contul prevazut la alin. (10).
(4) Suma prevazuta la alin. (1) are afectatiune speciala in conditiile prevederilor art. 452 alin. 2 lit. a) din Codul de procedura civila si se utilizeaza numai potrivit prevederilor prezentului articol.
(5) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice incheie o conventie cu orasul Sangeorz-Bai, in care vor fi precizate drepturile si obligatiile partilor, precum si termenii si conditiile de derulare a imprumutului.
(6) Dupa semnarea conventiei, Ministerul Finantelor Publice vireaza suma prevazuta la alin. (1) in contul deschis pe numele orasului Sangeorz-Bai, mentionat in conventie.
(7) Imprumutul prevazut la alin. (1) se acorda cu o rata a dobanzii situata la nivelul ratei dobanzii de politica monetara practicate de Banca Nationala a Romaniei, la care se adauga 4 (patru) puncte procentuale, si se ramburseaza integral la termenul prevazut la alin. (1).
(8) Dobanda reprezinta venit la bugetul Trezoreriei Statului, se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii prevazute la alin. (7) la soldul imprumutului si se plateste lunar, incepand cu luna acordarii imprumutului.
(9) Pentru neplata la termen a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(10) Orasul Sangeorz-Bai restituie imprumutul si dobanzile aferente in contul distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia. In termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea acestui cont, obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.
(11) In cazul in care orasul Sangeorz-Bai nu achita la termen obligatiile prevazute la alin. (1), (8) si (9), la solicitarea Ministerului Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Bistrita-Nasaud sisteaza alimentarea bugetului local al orasului Sangeorz-Bai cu cote defalcate din impozitul pe venit si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Sistarea opereaza pana la restituirea integrala a obligatiilor.
(12) Pana la restituirea integrala a obligatiilor prevazute la alin. (1), (8) si (9), cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local al orasului Sangeorz-Bai, care au fost sistate in conditiile alin. (11), vor fi alocate bugetului local beneficiar numai pentru achitarea acestor obligatii, la solicitarea ordonatorului principal de credite.

Art. VII
La articolul 153 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, pentru pacientii inclusi in programul national de transplant;".

Art. VIII
Articolul 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 98
(1) Asociatia Nevazatorilor din Romania, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din Romania, Asociatia Nationala a Surzilor din Romania, Liga Natinala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugarasca si Consiliul National al Dizabilitatii din Romania pot primi sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, potrivit bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate anual.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se utilizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sumele ramase neutilizate la data incheierii exercitiului financiar se restituie la bugetul de stat."?

Art. IX
(1) Sumele disponibile rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 36/2008 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A. se vireaza Ministerului Finantelor Publice ca varsaminte din privatizare, in contul curent al Trezoreriei Statului.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) reprezinta:
a) diferenta ramasa din lichiditatea neta disponibila, dupa deducerea: (i) necesarului de capital social in numerar la constituirea noii societati; si a (ii) rezervei de restructurare estimate de parti, conform contractului de vanzare-cumparare de actiuni;
b) suma din rezerva de restructurare, ramasa in contul dedicat, dupa incheierea procesului de restructurare si certificarea costurilor totale ale restructurarii si aprobarea acestora de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.
(3) Suma prevazuta la alin. (2) lit. a) se vireaza in termen de 5 zile de la semnarea actului aditional la contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, in calitate de vanzator, si "Ford Motor Company", in calitate de cumparator, iar suma prevazuta la alin. (2) lit. b) se vireaza dupa certificarea costurilor totale ale restructurarii si aprobarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, conform prevederilor contractului de vanzare-cumparare de actiuni, in termen de 30 de zile de la data preluarii de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a pachetului de actiuni la noua societate. Termenii "lichidarea neta disponibila", "rezerva de restructurare", "procesul de restructurare" si "noua societate" vor avea intelesul stabilit prin contractul de vanzare-cumparare de actiuni.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Codul de Procedura Civila, actualizat 2024, Republicat
Codul de Procedura Civila, actualizat 2024, Republicat Actualizat prin Legea 57/2023 pentru modif ...

Codul de Procedura Penala, actualizat 2024, (LEGEA nr. 135/2010)
Codul de Procedura Penala din 2010 (LEGEA nr. 135/2010), actualizat 2024 Actualizat prin Legea 21 ...

Legea societatilor comerciale, actualizata 2024 - Legea 31/1990
Legea 31/1990 a societatilor, actualizata 2024 - Republicare Actualizata prin Legea 296/2023 priv ...

Codul Civil actualizat 2024 - Legea nr. 287/2009
Codul Civil din 2009 (Legea nr. 287/2009), actualizat 2024 ...

LEGEA 360/2023 privind sistemul public de pensii
LEGEA nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din ...

Legea 50/1991, actualizata 2024, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Republicata
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Republicata Actalizata pr ...

Codul penal actualizat 2024 - Legea nr. 286/2009
Codul Penal din 2009 (Legea nr. 286/2009), actualizat 2024 Actualizat prin Legea 217/2023, public ...

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...Articole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice