Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

INTEGRAL: OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala


OUG 28/2013, pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 22 aprilie 2013


Luand in considerare faptul ca zonele rurale si zonele urbane din Romania prezinta o deosebita importanta din punct de vedere economic, social si cultural, este necesara dezvoltarea durabila a acestora.
Avand in vedere ca dezvoltarea durabila a spatiului rural si urban este indispensabil legata de imbunatatirea conditiilor existente si a serviciilor de baza, prin dezvoltarea infrastructurii, precum si faptul ca actualul cadru legislativ nu asigura suficiente mijloace de interventie la nivelul autoritatilor centrale si locale care sa sprijine imbunatatirea infrastructurii, amanarea adoptarii unor masuri imediate ar avea consecinte negative in sensul perpetuarii lipsei de resurse la dispozitia autoritatilor publice si accentuarii efectelor negative pe care criza internationala actuala o are asupra domeniilor de activitate economica din Romania.
Tinand seama de faptul ca situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea luarii unor masuri urgente care sa asigure un climat investitional atractiv pentru localitatile Romaniei,
care sa duca la cresterea numarului de locuri de munca, neadoptarea in regim de urgenta a Programului national de dezvoltare locala conduce pe termen lung la neasigurarea standardelor de calitate a vietii, necesare populatiei, in domeniul serviciilor publice, cu atat mai mult cu cat Romania s-a angajat ca pana in anul 2015 pentru sistemele de alimentare cu apa si pana in anul 2018 pentru sisteme de canalizare si statii de epurare sa asigure localitatilor din Romania conformarea la legislatia din domeniul mediului prin dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata, in caz contrar putand fi declansata procedura de infringement.
In prezent, prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si alte autoritati publice centrale se deruleaza mai multe programe de investitii in infrastructura locala cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finantarea, decontarea si monitorizarea acestora.
In cadrul acestor programe de investitii sunt in diferite stadii de executie obiective pentru care nu s-au asigurat in anii anteriori sursele de finantare pentru finalizarea acestora, fapt ce nu a contribuit la dezvoltarea echilibrata a infrastructurii locale, impiedicand atingerea standardelor de calitate a vietii pentru comunitatile locale.
De aceea, pentru revitalizarea comunelor si a satelor componente ale municipiilor si oraselor, este esential sa fie solutionata problema dezvoltarii infrastructurii locale.
Pentru o utilizare mai eficienta a fondurilor publice sunt necesare o coordonare si o implementare unitara a dezvoltarii infrastructurii locale, prin integrarea programelor actuale de dezvoltare a infrastructurii in mediul rural si in cel urban.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.Articolul 1
Se aproba Programul national de dezvoltare locala coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, denumit in continuare program.
Articolul 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)obiective de investitii noi - obiectivele de investitii pentru care nu au fost incheiate contracte/conventii de finantare, contracte de lucrari, precum si obiectivele care nu au fost incluse in niciunul dintre programele de investitii preluate in program;
b)obiective de investitii in continuare - obiectivele de investitii pentru care au fost alocate fonduri de la bugetul de stat si/sau au fost incheiate contracte/conventii de finantare, contracte de lucrari, pentru investitiile aflate in derulare in cadrul programelor de investitii preluate in program.
Articolul 3
Programul prevazut la art. 1 este compus din urmatoarele subprograme:
a)Subprogramul ``Modernizarea satului romanesc``;
b)Subprogramul ``Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor``;
c)Subprogramul ``Infrastructura la nivel judetean``.
Articolul 4
Initierea si implementarea subprogramelor prevazute la art. 3 vor fi detaliate in normele metodologice de aplicare a programului.
Articolul 5
Beneficiarii programului sunt unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, dupa cum urmeaza:
a)comunele;
b)municipiile si orasele, inclusiv pentru satele componente ale acestora;
c)judetele.
Articolul 6
Obiectivele de investitii din cadrul programului se realizeaza pe terenuri si/sau constructii, dupa caz, aflate in proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Articolul 7
(1) Obiectivele de investitii care pot fi finantate in cadrul programului trebuie sa vizeze unul dintre urmatoarele domenii specifice:a)realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apa si statii de tratare a apei;
b)realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate;
c)realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar;
d)realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor sanitare din mediul rural;
e)reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor;
f)realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podete sau punti pietonale;
g)realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifunctionale, teatre;
h)realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
i)realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pietelor publice, comerciale, targuri, oboare, dupa caz;
j)realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.
(2) Tipurile de obiective de investitii, categoriile de lucrari si cheltuielile care se finanteaza in cadrul fiecarui domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale programului.
Articolul 8
Finantarea programului se asigura din transferuri de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pe subprogramele prevazute la art. 3, din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale beneficiare si din alte surse legal constituite.
Articolul 9
(1) In limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice intocmeste si aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice repartizarea sumelor pentru program, pe judete, pe fiecare subprogram si pe domenii specifice.
(2) Repartizarea sumelor se face pe baza criteriilor de alocare aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului, care vor avea in vedere cel putin urmatoarele: ponderea obiectivelor de investitii aflate in derulare pe fiecare judet, date demografice si administrativ-teritoriale, capacitatea financiara a beneficiarilor.
(3) Repartizarea sumelor aprobate conform prevederilor alin. (1), precum si lista obiectivelor de investitii care sunt cuprinse in program se comunica consiliilor judetene.
(4) In termen de 30 de zile de la comunicarea sumelor aprobate si a listei obiectivelor de investitii prevazute la alin. (3), consiliile judetene fac propuneri pentru obiective de investitii in continuare si obiective de investitii noi, pe baza criteriilor de prioritizare. Propunerile pentru obiective de investitii noi pot cuprinde si alte obiective de investitii decat cele incluse in lista prevazuta la alin. (3).
(5) Criteriile de prioritizare sunt aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului pentru obiective de investitii in continuare si obiective de investitii noi si vor avea in vedere cel putin urmatoarele: data semnarii contractului, stadiul fizic, populatia deservita, procentul de cofinantare de la bugetul local, dupa caz.
(6) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice analizeaza propunerile transmise de catre consiliile judetene potrivit alin. (4) si intocmeste lista finala a obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora in anul in curs, lista care se aproba prin ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(7) In cazul nerespectarii termenului si/sau a criteriilor prevazute la alin. (4) si (5), dupa verificarea repartizarii sumelor pe obiective, lista obiectivelor de investitii din judetul respectiv finantate in cadrul programului pentru anul in curs se intocmeste de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(8) Pentru obiectivele de investitii noi, beneficiarii sunt obligati sa transmita Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice documentatiile tehnico-economice, intocmite in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, si cu respectarea standardelor de cost in vigoare, documentatii care sunt finantate si aprobate de beneficiari.
(9) Obiectivele de investitii noi se avizeaza in Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(10) Pentru propunerile de obiective de investitii in continuare, beneficiarii sunt obligati sa transmita documente care sa prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizata a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investitii si contractele de achizitii publice care au fost incheiate, inclusiv actele aditionale incheiate, dupa caz.
(11) Actualizarea restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investitii se face in conditiile legii, in functie de evolutia indicilor de preturi.
Articolul 10
In termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevazut la art. 9 alin. (6) se incheie contracte anuale de finantare intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si beneficiari, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 11
Beneficiarii raspund de organizarea si derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrari, in conformitate cu prevederile legale si cu obligatiile din contractele prevazute la art. 10.
Articolul 12
(1) In vederea decontarii fondurilor alocate de la bugetul de stat, unitatile administrativ-teritoriale transmit solicitarile de fonduri la consiliile judetene, care, dupa verificarea documentatiilor specifice, le avizeaza si le transmit in mod centralizat Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pe domenii specifice din cadrul fiecarui subprogram.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice vireaza beneficiarilor, prin ordin de plata, sumele necesare pentru realizarea lucrarilor aferente obiectivelor de investitii pe domenii specifice din cadrul fiecarui subprogram, in limita contractelor anuale de finantare prevazute la art. 10.
Articolul 13
(1) Programarea, coordonarea si monitorizarea utilizarii fondurilor alocate de la bugetul de stat in implementarea proiectelor de investitii din program se fac de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
(2) Reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, impreuna cu reprezentanti cu atributii de control din aparatul propriu al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., pot efectua verificari prin sondaj pentru lucrarile realizate la obiectivele de investitii derulate prin program.
(3) Reprezentantii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pot participa in comisiile de receptie, in calitate de invitati.
Articolul 14
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se preiau in cadrul programului toate obiectivele de investitii in continuare, aflate in executie, care au fost finantate de la bugetul de stat in baza prevederilor:


a)Hotararii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007, cu modificarile ulterioare;
c)Ordonantei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 61/2007, cu modificarile ulterioare pentru programul prevazut la art. 2 alin. (1) lit. c).
(2) Obiectivele de investitii noi, definite conform art. 2 lit. a) si cuprinse in programele prevazute la alin. (1), se pot finanta cu respectarea prevederilor programului.
Articolul 15
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile bugetare in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
Articolul 16
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se aproba normele metodologice de aplicare a programului, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Articolul 17
La data intrarii in vigoare a normelor metodologice de aplicare a programului, se abroga:
a)Hotararea Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 294 din 24 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
b)Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2007,
c)Art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 17 august 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 61/2007, cu modificarile ulterioare;
d)Hotararea Guvernului nr. 530/2010 pentru aprobarea Programului ``Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local``, implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in perioada 2010-2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 397 din 15 iunie 2010.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG 32/2020 pentru modificarea si completarea OUG 30/2020
Ordonanta de urgenta nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernul ...

OUG 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative ...

ORDONANTA MILITARA nr. 4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
ORDONANTA MILITARA nr. 4 din 29 martie 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ...

Ordinul nr. 1799/2020 pentru aprobarea modalitatii de amanare la plata a ratelor si dobanzilor aferente imprumuturilor acordate de Ministerul Finantel
Ordinul nr. 1799/2020 pentru aprobarea modalitatii de amanare la plata a ratelor si dobanzilor afere ...

Ordinul 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul pandemie
Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici ...

ORDONANTA MILITARA nr. 3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
ORDONANTA MILITARA nr. 3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ...

Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19
Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 ...

OUG 28/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Ordonanta de urgenta nr. 28/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul ...

OUG 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul
Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pe ...Articole Juridice

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
Sursa: ITM

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

Situatia lucratorului care ocupa in mod permanent, in temeiul mai multor numiri, un post de suplinitor in lipsa unei proceduri de concurs
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul execut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de che
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electron
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
26 Mar 2020 | 1398

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 626

Legea 24/2020: Valoarea unui tichet de masa nu va putea depasi suma de 20 de lei
21 Mar 2020 | 456

Legea 19/2020: Guvernul a stabilit modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a un
19 Mar 2020 | 627

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 332

Impactul starii de urgenta asupra Justitiei
16 Mar 2020 | 399

Impactul starii de urgenta in Domeniul muncii si protectiei sociale
16 Mar 2020 | 446