Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

INTEGRAL: Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune


Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201


Titlul I - Dispozitii generale

Capitolul I - Scop si aplicare


Art. 1
Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de probatiune la nivel central si la nivelul structurilor teritoriale, precum si activitatea desfasurata de acesta.

Art. 2
(1) Prin activitatea sa, sistemul de probatiune, ca serviciu public, contribuie la infaptuirea actului de justitie.
(2) Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara in interesul comunitatii, in scopul reabilitarii sociale a infractorilor, al diminuarii riscului de savarsire a unor noi infractiuni si al cresterii gradului de siguranta in comunitate.
(3) Promovarea sanctiunilor si masurilor comunitare urmareste reducerea costurilor sociale ale executarii sanctiunilor si masurilor penale prin diminuarea populatiei din unitatile penitenciare, valorificarea potentialului socio-economic al infractorilor si mentinerea sigurantei comunitatii.


Capitolul II - Principiile activitatii sistemului de probatiune


Art. 3
Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara in conditii care sa asigure respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, orice restrangere a acestora fiind posibila numai in limitele inerente naturii si continutului pedepselor si masurilor stabilite prin hotararea judecatoreasca si in conditiile care decurg din specificul interventiei, in functie de gravitatea faptei si riscul de savarsire a unor infractiuni.


Art. 4
Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara in conditii care sa respecte demnitatea persoanei si care sa nu ingradeasca exercitarea dreptului la viata privata a acesteia si a familiei sale mai mult decat este inerent naturii si continutului interventiei.

Art. 5
In cadrul sistemului de probatiune, orice activitate se desfasoara fara nicio discriminare pe temei de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, opinie ori apartenenta politica, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA ori pentru alte imprejurari de acelasi fel.

Art. 6
Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara cu respectarea legii si a hotararilor judecatoresti.

Art. 7
Activitatea sistemului de probatiune se desfasoara cu respectarea confidentialitatii si cu respectarea regulilor de protectie a datelor cu caracter personal, prevazute de reglementarile in materie.
Advertisement


Art. 8
Activitatea de probatiune se desfasoara cu respectarea, de catre consilierul de probatiune, respectiv de catre institutiile din comunitate si alte autoritati si institutii publice a principiilor, valorilor si metodelor managementului de caz in procesul de supraveghere.

Art. 9
(1) Consilierul de probatiune adapteaza interventia in functie de caracteristicile individuale, nevoile persoanei, riscul de savarsire a unor infractiuni si circumstantele particulare ale fiecarui caz.
(2) In derularea activitatii, consilierul de probatiune urmareste dezvoltarea unei relatii pozitive cu persoana aflata in evidenta, in scopul implicarii acesteia in propriul proces de reabilitare.

Art. 10
Consilierul de probatiune urmareste abordarea interdisciplinara a fiecarui caz si coordoneaza activitatile derulate in colaborare cu institutiile din comunitate pentru acoperirea nevoilor persoanei si mentinerea gradului de siguranta a comunitatii.

Art. 11
(1) Consilierul de probatiune informeaza persoana cu privire la natura si continutul principalelor acte indeplinite in cadrul activitatii de probatiune si urmareste obtinerea consimtamantului acesteia cu privire la derularea actelor respective.
(2) Informarea prevazuta la alin. (1) se face intr-o limba, respectiv limbaj pe care persoana il intelege, prin intermediul unui traducator si interpret autorizat sau prin intermediul unui interpret de limbaj mimico-gestual, in situatia in care persoana nu vorbeste sau nu intelege limba romana, respectiv nu se poate exprima.
(3) In cazul cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale informarea prevazuta la alin. (1) se face in limba lor materna, la cererea persoanei evaluate.
(4) Informarea prevazuta la alin. (2) poate fi facuta si de catre un consilier de probatiune care cunoaste limba sau limbajul utilizat de catre persoana in cauza, cu acordul acesteia.

Art. 12
Personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul sistemului de probatiune are o pregatire de specialitate in acord cu responsabilitatile stabilite prin lege in sarcina acestuia si urmareste, in derularea activitatii, atingerea unor standarde inalte de profesionalism si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala.

Art. 13
In cadrul sistemului de probatiune activitatea se deruleaza cu respectarea principiului integritatii prin realizarea actiunilor in mod responsabil, transparent, impartial si prin utilizarea judicioasa a resurselor disponibile.


Capitolul III - Definitii


Art. 14
In sensul prezentei legi, termenii si sintagmele de mai jos au urmatorul inteles:
a) sanctiuni si masuri comunitare - sanctiunile si masurile neprivative de libertate prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c) - e);
b) management de caz - procesul de coordonare a ansamblului activitatilor de evaluare a persoanei supravegheate, planificare si desfasurare a interventiilor de asistare si control, monitorizare a modului de executare a masurilor si obligatiilor impuse de organele judiciare, inclusiv prin valorificarea potentialului intern al persoanei si integrarea contributiei institutiilor din comunitate;
c) referirea cazului - activitatea de transmitere a unui caz de catre institutia care gestioneaza managementul de caz catre o institutie din comunitate, imputernicita sa realizeze o interventie specializata in acord cu planificarea activitatii de probatiune.

Art. 15
Sintagma institutii din comunitate are intelesul definit in Legea privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.


Titlul II - Organizarea sistemului de probatiune


Art. 16
(1) Se infiinteaza Directia Nationala de Probatiune, denumita in continuare Directia, ca structura cu personalitate juridica, in cadrul Ministerului Justitiei, prin reorganizarea Directiei de Probatiune din Ministerul Justitiei.
(2) Directia are sediul in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului se poate realiza prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Activitatea Directiei este coordonata direct de catre ministrul justitiei.

Art. 17
Directia are urmatoarele atributii principale:
a) stabileste directiile strategice de actiune in domeniul probatiunii in vederea implementarii strategiei justitiei ca serviciu public;
b) stabileste conceptia si coordoneaza, evalueaza si monitorizeaza, la nivel national, Strategia nationala de reabilitare a persoanelor fata de care s-au dispus sanctiuni si masuri comunitare, aplicata in sistemul de probatiune, inclusiv de catre institutiile cu atributii in domeniu;
c) organizeaza si coordoneaza procesul de executare a pedepselor si masurilor neprivative de libertate specifice domeniului probatiunii;
d) elaboreaza Standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate si normele metodologice pentru avizarea si acreditarea programelor de lucru cu persoanele supravegheate;
e) organizeaza si coordoneaza activitatea structurilor teritoriale;
f) coordoneaza gestionarea resurselor umane ale sistemului de probatiune;
g) organizeaza pregatirea profesionala a personalului din sistemul de probatiune si organizeaza cursuri de pregatire pentru persoane din cadrul institutiilor implicate in activitatea de probatiune;
h) elaboreaza proiectul de buget anual al Directiei si al structurilor teritoriale, pe care il supune spre aprobare ministrului justitiei si asigura executia bugetara in conditiile legii;
i) administreaza patrimoniul sistemului de probatiune, organizeaza si coordoneaza alocarea, miscarea, evidenta si controlul cheltuielilor materiale si de investitii, a mijloacelor si echipamentelor din dotare;
j) elaboreaza, in colaborare cu directia de specialitate din Ministerul Justitiei, proiectele de acte normative privind organizarea si activitatea sistemului de probatiune;
k) realizeaza evaluarea si controlul activitatii derulate in structurile teritoriale de probatiune, prin intermediul inspectorilor de probatiune;
l) realizeaza evaluarea profesionala a personalului din cadrul sistemului de probatiune, in conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune;
m) coordoneaza elaborarea standardelor de performanta, a metodologiilor si instrumentelor de lucru, in scopul uniformizarii si imbunatatirii activitatii de probatiune;
n) coordoneaza elaborarea si implementarea strategiei de comunicare si relatii publice a sistemului de probatiune, in scopul promovarii rolului sistemului de probatiune;
o) coordoneaza cooperarea internationala in domeniu;
p) reprezinta in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie interesele Directiei si ale structurilor teritoriale;
q) coordoneaza activitatea de colectare si prelucrare a datelor statistice specifice domeniului probatiunii si gestioneaza sistemele informatice aferente;
r) realizeaza studii, analize si cercetari care sa contribuie la fundamentarea politicii penale in domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru si la imbunatatirea practicii;
s) elaboreaza si difuzeaza ghiduri practice sau alte materiale in domeniu, intocmind propriile materiale in acest sens, avand in vedere practica organelor judiciare;
sh) promoveaza rolul sistemului de probatiune, al activitatilor desfasurate de catre personalul din sistemul de probatiune, inclusiv prin mijloace de informare in masa;
t) alte atributii prevazute de lege in domeniul de activitate a sistemului de probatiune.

Art. 18
(1) Directia este condusa de un director general, numit prin ordin al ministrului justitiei, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
(2) Directorul general este numit pe o durata de 4 ani, cu posibilitatea obtinerii consecutive, o singura data, a unui nou mandat.
(3) Directorul general al Directiei este ordonator tertiar de credite.
(4) In activitatea de conducere, directorul general este sprijinit de doi directori generali adjuncti numiti prin ordin al ministrului justitiei, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
(5) Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator directorilor generali adjuncti.
(6) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (1) si (4) sunt stabilite prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(7) Directorul general poate face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si al procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Directorii generali adjuncti pot face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si functionari publici.

Art. 19
(1) Directorul general emite decizii si instructiuni si raspunde, in fata ministrului justitiei, de buna functionare a sistemului de probatiune.
(2) Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor generali adjuncti.
(3) Directorii generali adjuncti angajeaza si reprezinta Directia in baza mandatului expres dat prin decizia directorului general.
(4) Directorii generali adjuncti conduc si raspund de activitatea departamentelor pe care le coordoneaza.

Art. 20
(1) Pe langa Directie functioneaza Consiliul consultativ, ca organ consultativ, denumit in continuare Consiliu, alcatuit din reprezentanti ai sistemului de probatiune si alte categorii de specialisti.
(2) Directorul general al Directiei este presedintele Consiliului.
(3) Consiliul are ca scop elaborarea Strategiei nationale in domeniul probatiunii, monitorizarea implementarii acesteia, precum si stabilirea altor masuri in vederea imbunatatirii activitatii de probatiune.
(4) Consiliul se intruneste semestrial sau ori de cate ori este nevoie prin convocarea directorului general.
(5) Activitatea Consiliului este reglementata prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 21
(1) In structura organizatorica a Directiei functioneaza departamente, servicii si alte structuri infiintate prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Directorii departamentelor sunt numiti prin decizie a directorului general, pe o perioada de 4 ani, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens, cu posibilitatea obtinerii unui nou mandat.
(3) Sefii serviciilor din cadrul Directiei sunt numiti prin decizie a directorului general, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens.
(4) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (2) si (3) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 22
(1) Atributiile si competentele aferente departamentelor, serviciilor si celorlalte structuri din cadrul Directiei, precum si atributiile si raspunderile corespunzatoare functiilor din cadrul Directiei se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(2) Atributiile si competentele departamentului de control se executa prin inspectorii de probatiune aflati in subordinea directa a directorului general si se stabilesc in conformitate cu principiul independentei operationale.

Art. 23
(1) La nivelul Directiei isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functionari publici si personal contractual.
(2) In derularea activitatii, Directia poate colabora cu specialisti din alte domenii de activitate, cu voluntari din randul comunitatii, precum si cu reprezentanti ai societatii civile.
(3) Colaboratorii pot fi remunerati pentru activitatea desfasurata, potrivit legii.

Art. 24
Directia asigura formarea profesionala a personalului in domeniul probatiunii, stimuleaza si realizeaza activitatile de studiu si cercetare care sa indice directiile de dezvoltare a practicii in domeniul probatiunii fie in mod direct, fie prin intermediul structurilor organizate in subordinea sa.

Art. 25
La nivel teritorial, activitatea de probatiune se realizeaza prin intermediul serviciilor de probatiune si al altor structuri teritoriale, fara personalitate juridica, infiintate potrivit legii si aflate in subordinea Directiei.

Art. 26
(1) Serviciile de probatiune functioneaza in fiecare municipiu resedinta de judet si in municipiul Bucuresti, prin reorganizarea serviciilor de probatiune de pe langa tribunale.
(2) Serviciile de probatiune sunt conduse de sefi serviciu.
(3) Prin decizie a directorului general al Directiei pot fi infiintate sedii secundare ale serviciilor de probatiune.
(4) Circumscriptia teritoriala a fiecarui sediu secundar se stabileste prin decizie a directorului general al Directiei, prin raportare la circumscriptiile teritoriale ale judecatoriilor.
(5) Sediile secundare sunt conduse de sefi birou si se subordoneaza administrativ si functional sefului serviciului de probatiune in cadrul caruia s-au infiintat sediile secundare respective.

Art. 27
(1) Sefii serviciilor de probatiune si sefii de birou sunt numiti prin ordin al ministrului justitiei, pe o perioada de 4 ani, in urma promovarii unui concurs organizat in acest sens, cu posibilitatea reinoirii mandatului in aceleasi conditii.
(2) Conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor prevazute la alin. (1) sunt stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei.
(3) Sefii serviciilor de probatiune si sefii de birou pot face parte din urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor potrivit Legii nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 28
(1) In cadrul serviciilor de probatiune pot fi infiintate prin decizie a directorului general, compartimente de specialitate pe domenii de activitate.
(2) Atributiile si competentele aferente structurilor teritoriale, precum si atributiile si responsabilitatile corespunzatoare functiilor din structurile teritoriale se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 29
(1) In structurile teritoriale isi desfasoara activitatea urmatoarele categorii de personal: personal de probatiune, functionari publici si personal contractual.
(2) Statutul si salarizarea personalului de probatiune si a altor categorii profesionale care isi desfasoara activitatea in sistemul de probatiune sunt reglementate prin lege.

Art. 30
(1) Finantarea activitatii Directiei si a structurilor teritoriale se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.
(2) Directia poate primi donatii, sponsorizari si poate accesa alte surse de finantare, conform prevederilor legale.
(3) In cadrul bugetului Directiei se constituie anual un fond destinat externalizarii de servicii in acord cu Legea privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
(4) Directia dispune de un parc auto constituit la nivel central si la nivelul structurilor teritoriale. Numarul maxim de autoturisme, consumul de carburant si modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin hotarare a Guvernului.


Titlul III - Activitatea de probatiuneCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 31
Desfasurarea activitatii de probatiune se realizeaza de catre consilieri de probatiune din cadrul structurilor teritoriale.

Art. 32
(1) In desfasurarea activitatii de probatiune, consilierii de probatiune:
a) realizeaza evaluarea inculpatilor, a minorilor aflati in executarea unei masuri educative, respectiv a persoanelor supravegheate, din oficiu sau la solicitarea organelor judiciare, potrivit legii;
b) sprijina instanta de judecata in procesul de individualizare a pedepselor si masurilor educative;
c) coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii masurilor si executarii obligatiilor stabilite in sarcina persoanelor supravegheate fata de care instanta a dispus: amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, liberarea conditionata;
d) coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii uneia dintre urmatoarele masuri educative neprivative de libertate: stagiul de formare civica, supravegherea, consemnarea la sfarsit de saptamana, asistarea zilnica;
e) coordoneaza executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii;
f) deruleaza activitati specifice in legatura cu persoanele private de libertate;
g) indeplinesc alte atributii, conform legii.
(2) Pentru desfasurarea activitatii prevazute la alin. (1) lit. a), este competent serviciul de probatiune in a carui circumscriptie teritoriala se afla locuinta persoanei evaluate. In situatia in care persoana evaluata se afla intr-o unitate de arest preventiv, o unitate penitenciara, un centru educativ sau centru de detentie, competenta teritoriala se stabileste potrivit alin. (6) si (7).
(3) Pentru desfasurarea activitatii prevazute la alin. (1) lit. b), este competent serviciul de probatiune din circumscriptia instantei care judeca cauza.
(4) Pentru desfasurarea activitatii prevazute la alin. (1) lit. c) - e), este competent serviciul de probatiune in a carui circumscriptie teritoriala se afla locuinta persoanei supravegheate.
(5) Pentru desfasurarea activitatii prevazute la alin. (1) lit. f), este competent serviciul de probatiune in a carui circumscriptie teritoriala se afla penitenciarul, centrul educativ sau centrul de detentie.
(6) Cand un serviciu de probatiune nu are posibilitatea sa indeplineasca anumite atributii legale, se poate adresa unui alt serviciu de probatiune care are posibilitatea sa le efectueze.
(7) Solicitarea de efectuare a unui anumit act, evaluari sau verificari trebuie sa contina toate lamuririle referitoare la indeplinirea actului care face obiectul acesteia, iar, in cazul cand urmeaza sa fie ascultata o persoana, se vor arata si intrebarile ce trebuie sa i se puna. Consilierul de probatiune care efectueaza actul, evaluarea sau verificarea poate pune si alte intrebari, daca necesitatea acestora rezulta in cursul ascultarii.


Capitolul II - Evaluarea inculpatilor si a persoanelor supravegheate


Sectiunea 1 - Evaluarea inculpatilor minori


Art. 33
(1) Evaluarea inculpatului minor se realizeaza la solicitarea organelor judiciare, potrivit legii, de catre consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune competent potrivit art. 32 alin. (2).
(2) Datele obtinute in cadrul evaluarii prevazute la alin. (1) se consemneaza intr-un referat de evaluare.
(3) Referatul de evaluare se intocmeste si se comunica in termen de 21 de zile de la data primirii la serviciul de probatiune a solicitarii.

Art. 34
(1) Referatul de evaluare prevazut la art. 33 alin. (2) contine date privind mediul familial si social al minorului, situatia educationala si profesionala, conduita generala a minorului, analiza comportamentului infractional, riscul de savarsire a unor infractiuni, precum si orice alte date relevante pentru situatia minorului.
(2) Referatul de evaluare prevazut la art. 33 alin. (2) poate face referire si la starea de sanatate, la evolutia minorului din punct de vedere fizic, afectiv, moral si intelectual, in masura in care acestea au influentat sau pot influenta comportamentul infractional.
(3) Referatul de evaluare cuprinde si propuneri motivate privind masura educativa considerata a fi potrivita pentru minor, cu referire la natura si durata programelor de reintegrare sociala, precum si la alte obligatii care pot fi impuse acestuia, in vederea reducerii riscului de savarsire de infractiuni.
(4) Structura si formatul standard al referatului de evaluare prevazut la art. 33 se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Art. 35
(1) Pentru obtinerea datelor necesare evaluarii inculpatului minor, consilierul de probatiune poate colabora cu asistenti sociali, psihologi, consilieri scolari, pedagogi, medici sau alti specialisti.
(2) La solicitarea consilierului de probatiune, institutiile si organizatiile in evidenta carora s-a aflat sau se afla minorul pentru ingrijire, tratament sau protectie sociala ori educatie, pun la dispozitia consilierului de probatiune, in termen de 7 zile, informatiile care prezinta relevanta pentru procesul de evaluare.

Art. 36
(1) Evaluarea prevazuta la art. 33 are un caracter personal si se realizeaza in baza uneia sau mai multor intrevederi intre consilierul de probatiune si inculpatul minor si a datelor obtinute din alte surse de informatii.
(2) In cazul in care inculpatul minor nu colaboreaza la realizarea evaluarii, consilierul de probatiune intocmeste referatul de evaluare si mentioneaza, in cuprinsul acestuia, refuzul de colaborare a minorului. La referatul de evaluare este atasata declaratia minorului cu privire la refuzul de colaborare.
(3) In situatia in care inculpatul minor nu este gasit sau locuieste intr-un alt stat si intrevederea de evaluare nu poate fi realizata, consilierul de probatiune incunostinteza organul judiciar despre imposibilitatea intocmirii referatului de evaluare.
(4) Adresa prevazuta la alin. (3) contine datele obtinute si este insotita de dovezi care sa ateste situatia de fapt constatata precum si demersurile efectuate in acest sens, inclusiv cele referitoare la colaborarea cu organele de politie si cu membrii familiei minorului, in vederea contactarii acestuia.

Art. 37
In cazul intocmirii unui referat fata de un inculpat minor care se afla, in acelasi timp, in executarea unei masuri educative, prevederile art. 33-36 se aplica in mod corespunzator, referatul de evaluare cuprinzand si mentiuni referitoare la respectarea conditiilor de executare a masurii si a obligatiilor impuse, atunci cand este cazul.

Sectiunea 2 - Evaluarea inculpatilor majori


Art. 38
(1)In situatia in care considera necesar, procurorul sau instanta de judecata poate solicita serviciului de probatiune evaluarea inculpatului major. Evaluarea se realizeaza de catre consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune competent potrivit art. 32 alin. (2).
(2) Datele obtinute in cadrul evaluarii prevazute la alin. (1) se consemneaza intr-un raport de evaluare.
(3) Raportul de evaluare se intocmeste si se comunica in termen de 21 de zile de la data primirii solicitarii la serviciul de probatiune.

Art. 39
(1) Raportul de evaluare prevazut la art. 38 contine date privind responsabilitatile familiale si sociale ale persoanei, situatia educationala si profesionala, conduita generala, analiza comportamentului infractional, riscul de savarsire a unor infractiuni, precum si orice alte date relevante pentru situatia persoanei.
(2) Raportul de evaluare poate face referire si la starea de sanatate a persoanei, la nivelul de dezvoltare morala si intelectuala a acesteia, in masura in care acestea au influentat comportamentul infractional.
(3) Pe baza datelor prevazute la alin. (1) si (2), consilierul de probatiune formuleaza, in raportul de evaluare, propuneri motivate privind masurile considerate oportune din perspectiva reducerii riscului savarsirii de infractiuni.
(4) Structura si formatul standard al raportului de evaluare prevazut la art. 38 se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Art. 40
Prevederile art. 35 si 36 se aplica in mod corespunzator si in cazul evaluarii inculpatilor majori.

Sectiunea 3 - Evaluarea minorilor aflati in executarea unei masuri educative


Art. 41
Evaluarea minorilor aflati in executarea unei masuri educative se realizeaza la solicitarea instantei de judecata sau a judecatorului delegat cu executarea sau, dupa caz, la initiativa consilierului de probatiune manager de caz, in urmatoarele situatii:
a) daca, pe durata executarii unei masuri educative neprivative de libertate, au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor, prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatii;
b) daca, pe durata executarii unei masuri educative neprivative de libertate, persoana supravegheata nu respecta conditiile de executare sau nu isi indeplineste obligatiile;
c) la inlocuirea unei masuri educative privative de libertate cu masura educativa a asistarii zilnice;
d) la acordarea liberarii dintr-un centru educativ sau centru de detentie.

Art. 42
(1) Rezultatele evaluarii prevazute la art. 41 se consemneaza intr-un referat de evaluare, care cuprinde date privind respectarea conditiilor de executare a masurii si a obligatiilor impuse, precum si actualizarea datelor prevazute la art. 34 alin. (1) si (2), daca este cazul.
(2) In situatiile prevazute la art. 41 lit. a) si b), referatul de evaluare contine propuneri motivate care sa sprijine instanta de judecata in luarea unei decizii care sa asigure conditiile potrivite de executare a masurii educative si cresterea sanselor de indreptare a persoanei supravegheate.
(3) In situatiile prevazute la art. 41 lit. c) si d), referatul de evaluare contine propuneri cu privire la obligatiile prevazute la art. 121 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare pe care instanta le poate impune, in functie de particularitatile cazului.
(4) In situatia in care este solicitat de catre judecatorul delegat cu executarea sau de catre instanta de judecata, referatul de evaluare prevazut la alin. (1) si (2) se intocmeste in termen de 14 zile de la data primirii solicitarii la serviciul de probatiune.
(5) In vederea intocmirii referatului de evaluare prevazut la alin. (2), institutia din comunitate care are responsabilitatea supravegherii minorului, a verificarii sau controlului modalitatii de executare a obligatiilor stabilite in sarcina acestuia are obligatia de a pune la dispozitia consilierului de probatiune, in termen de 7 zile, informatiile si dovezile solicitate in acest sens.
(6) In vederea intocmirii referatului de evaluare prevazut la alin. (3), dispozitiile art. 110 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(7) Structura si formatul standard al referatului de evaluare prevazut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Sectiunea 4 - Evaluarea persoanelor majore aflate in supraveghere


Art. 43
Evaluarea persoanelor aflate in supravegherea serviciului de probatiune se realizeaza la solicitarea instantei de judecata sau a judecatorului delegat cu executarea sau, dupa caz, la initiativa consilierului de probatiune manager de caz, in urmatoarele situatii:
a) daca, pe durata termenului de supraveghere, au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatii;
b) daca, pe durata termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile care ii revin.

Art. 44
(1) Rezultatele evaluarii prevazute la art. 43 se consemneaza intr-un raport de evaluare, care cuprinde date privind respectarea masurilor si a obligatiilor impuse, precum si actualizarea datelor prevazute la art. 39 alin. (1) si (2), daca este cazul.
(2) Raportul de evaluare prevazut la alin. (1) contine propuneri motivate care sa sprijine instanta de judecata in luarea unei decizii considerata a fi oportuna din perspectiva reducerii riscului savarsirii de infractiuni.
(3) In situatia in care este solicitat de catre judecatorul delegat cu executarea sau de catre instanta de judecata, raportul de evaluare prevazut la alin. (1) si (2) se intocmeste in termen de 14 zile de la data primirii solicitarii la serviciul de probatiune.
(4) In vederea intocmirii raportului de evaluare prevazut la alin. (1), institutia din comunitate care are responsabilitatea sa indrume si sa verifice modalitatea efectiva de executare a unor obligatii stabilite in sarcina persoanei supravegheate, in termen de 7 zile pune la dispozitia consilierului de probatiune manager de caz informatiile si dovezile solicitate in acest sens.
(5) Structura si formatul standard al raportului de evaluare prevazut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.


Capitolul III - Sprijinirea instantei de judecata in procesul de individualizare a pedepselor si masurilor educative


Art. 45
Serviciul de probatiune sprijina instanta de judecata in procesul de individualizare a pedepselor si masurilor educative prin efectuarea evaluarii prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a), prin oferirea de informatii.

Art. 46
(1) Serviciul de probatiune pune la dispozitia instantei informatiile cuprinse in baza de date constituita la nivel national cu privire la institutiile din comunitate abilitate sa participe, sub coordonarea serviciului de probatiune, la executarea pedepselor si a masurilor neprivative de libertate, conform procedurii stabilite in Legea privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
(2) Baza de date prevazuta la alin. (1) contine si lista institutiilor din comunitate in cadrul carora poate fi prestata munca neremunerata in folosul comunitatii si tipurile de activitati care pot face obiectul acesteia, cursurile, programele sau activitatile care pot fi impuse in continutul unor obligatii sau al unor masuri educative.

Art. 47
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune prezent la judecarea minorului ofera instantei de judecata informatii si lamuriri suplimentare fata de continutul referatului de evaluare intocmit si comunicat conform art. 33, 34 si 37.
(2) In fata instantei de judecata, consilierul de probatiune poate formula cereri pentru solicitarea de informatii suplimentare institutiilor, organizatiilor sau persoanelor fizice care detin informatii considerate necesare pentru clarificarea situatiei minorului si completarea evaluarii.
(3) Daca apreciaza necesar, consilierul de probatiune prezinta instantei de judecata propunerile privind masurile care pot fi luate fata de minor, asa cum au fost formulate in continutul referatului de evaluare sau formuleaza completari, atunci cand este cazul.


Capitolul IV - Coordonarea procesului de supraveghere


Sectiunea 1 - Scopul procesului de supraveghere


Art. 48
(1) Procesul de supraveghere cuprinde ansamblul activitatilor si interventiilor derulate in mod direct de catre serviciul de probatiune sau sub coordonarea acestuia, in scopul reabilitarii sociale a persoanei supravegheate, al repararii prejudiciului adus comunitatii prin savarsirea faptei si al cresterii gradului de siguranta in comunitate.
(2) Procesul de supraveghere prevazut la alin. (1) se realizeaza prin exercitarea controlului asupra respectarii masurilor si executarii obligatiilor impuse in sarcina unei persoane supravegheate si asistarea adaptata nevoilor persoanei, riscului de savarsire de infractiuni si particularitatilor cazului.

Sectiunea 2 - Procesul de supraveghere a persoanelor majore


Art. 49
Serviciul de probatiune coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii masurilor de supraveghere si executarii obligatiilor stabilite de instanta in sarcina persoanelor fata de care s-a dispus:
a) amanarea aplicarii pedepsei;
b) suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;
c) liberarea conditionata, daca restul de pedeapsa ramas neexecutat la data liberarii este de 2 ani sau mai mare.

Art. 50
Dupa primirea copiei de pe hotararea judecatoreasca prin care a fost dispusa supravegherea unei persoane de catre serviciul de probatiune, seful serviciului desemneaza un consilier de probatiune manager de caz.

Art. 51
(1) In termen de 5 zile de la primirea copiei de pe hotararea judecatoreasca, consilierul de probatiune manager de caz convoaca persoana supravegheata la serviciul de probatiune, stabilind data la care aceasta este obligata sa se prezinte la sediul serviciului. Convocarea se face prin: scrisoare recomandata cu confirmare de primire, agenti procedurali, personal al serviciului de probatiune, nota telefonica prin intermediul postei electronice sau prin orice alt mijloc ce asigura dovada primirii convocarii.
(2) In cazul in care persoana convocata nu se prezinta la sediul serviciului de probatiune la data stabilita conform alin. (1), consilierul de probatiune manager de caz reia procedura de convocare potrivit alin. (1). In caz de neprezentare a persoanei convocate, consilierul de probatiune solicita organelor de politie sprijin pentru identificarea si contactarea acesteia.
(3) In situatia in care persoana nu este gasita sau locuieste intr-un alt stat si intrevederea de evaluare nu poate fi realizata, consilierul de probatiune incunostinteza organul judiciar despre imposibilitatea punerii in executare a hotararii judecatoresti.
(4) In situatia in care persoana a primit convocarea, dar nu se prezinta la serviciul de probatiune, consilierul de probatiune verifica motivele neprezentarii, putand solicita sprijinul organelor de politie in acest sens. In situatia in care persoana refuza sa se prezinte si neprezentarea nu este justificata, dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(5) Adresa prevazuta la alin. (3) si (4) este insotita de dovezi care sa ateste demersurile efectuate in acest sens, inclusiv cele referitoare la colaborarea cu organele de politie in vederea contactarii persoanei.
(6) Consilierul de probatiune poate solicita organelor de politie date si informatii despre persoana in cauza.

Art. 52
Coordonarea procesului de supraveghere se realizeaza pentru fiecare persoana supravegheata de catre consilierul de probatiune desemnat manager de caz, dupa cum urmeaza:
a) informeaza persoana cu privire la procesul de supraveghere;
b) evalueaza initial persoana;
c) planifica procesul de supraveghere;
d) deruleaza activitatile de control si deruleaza sau coordoneaza asistarea in procesul de supraveghere;
e) colaboreaza cu judecatorul delegat cu executarea, cu institutii din comunitate, precum si cu alte autoritati sau institutii publice;
f) monitorizeaza procesul de supraveghere;
g) evalueaza final procesul de supraveghere.

Art. 53
(1) Pentru fiecare caz, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un dosar de probatiune.
(2) Dosarul de probatiune cuprinde:
a) copia de pe hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sau liberarea conditionata;
b) documentele referitoare la contactarea, informarea si evaluarea persoanei supravegheate;
c) documentele referitoare la planificarea si derularea activitatii de supraveghere, control si asistare;
d) documentele referitoare la colaborarea cu institutii din comunitate si cu alte autoritati sau institutii publice;
e) documentele justificative privind situatia persoanei;
f) documentele referitoare la modul de respectare a masurilor si executare a obligatiilor;
g) instiintarile adresate instantei de executare sau judecatorului delegat cu executarea, dupa caz;
h) orice alte documente relevante pentru caz.
(3) Pe durata supravegherii, persoana supravegheata si judecatorul delegat cu executarea au dreptul de a consulta continutul dosarului de probatiune. Oricare alta persoana poate consulta continutul dosarului de probatiune, la cerere si numai cu acordul scris al persoanei supravegheate.
(4) Consultarea documentelor prevazute la alin. (2) se face in prezenta consilierului de probatiune manager de caz sau, in lipsa acestuia, in prezenta unei persoane desemnate de catre seful ierarhic superior.
(5) Persoanele prevazute la alin. (3) pot solicita fotocopii din dosarul de probatiune intr-un numar justificat de exemplare. Cheltuielile ocazionate de fotocopierea documentelor sunt suportate de persoanele solicitante.
(6) In cursul unui proces penal, la solicitarea organelor judiciare, consilierul de probatiune responsabil de caz pune la dispozitia acestora informatii din dosarul de probatiune, fara ca acordul expres al persoanei supravegheate sa fie necesar in acest sens.

Art. 54
(1) In cadrul primei intrevederi, consilierul de probatiune manager de caz informeaza persoana condamnata cu privire la masurile de supraveghere si obligatiile pe care trebuie sa le execute si cu privire la consecintele respectarii sau nerespectarii acestora.
(2) In cazul in care persoana supravegheata are de executat obligatii a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate decat serviciul de probatiune, consilierul informeaza persoana despre acestea.

Art. 55
(1) Organizarea si desfasurarea activitatii de supraveghere se efectueaza in baza unui plan de supraveghere intocmit de catre consilierul de probatiune manager de caz, tinand seama de evaluarea initiala si cu implicarea persoanei supravegheate.
(2) Planul de supraveghere se intocmeste in cel mult 30 de zile de la prima intrevedere si este revizuit ori de cate ori este necesar, in functie de schimbarile intervenite in situatia persoanei si evolutia cazului.

Art. 56
(1) Consilierul de probatiune manager de caz controleaza nemijlocit respectarea de catre persoana supravegheata a masurilor de supraveghere prevazute la art. 85 alin. (1), respectiv art. 93 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata durata termenului de supraveghere.
(2) Controlul respectarii masurilor de supraveghere prevazute la art. 101 alin. (1) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre consilierul de probatiune manager de caz, pe perioada stabilita de judecatorul delegat cu executarea, potrivit art. 101 alin. (5) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 57
In exercitarea controlului respectarii masurilor de supraveghere, consilierul stabileste si deruleaza intrevederi cu persoana supravegheata la sediul serviciului de probatiune, efectueaza vizite anuntate sau inopinate la locuinta persoanei sau in alte locuri, in functie de specificul situatiei, solicita documente privind structura familiei, a persoanelor care se afla in intretinerea sa sau in a caror intretinere se afla, documente privind situatia locativa, a locului de munca si a mijloacelor de existenta, verifica periodic datele furnizate de persoana supravegheata si indeplineste orice alte masuri de control adaptate cazului.

Art. 58
Consilierul de probatiune manager de caz stabileste continutul concret al obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (2) lit. a) - c), art. 93 alin. (2) lit. a) si b) si alin. (3), respectiv art. 101 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in functie de evaluarea initiala a persoanei supravegheate si de posibilitatile concrete de executare existente la nivelul comunitatii.

Art. 59
(1) Controlul executarii obligatiilor prevazute la art. 85 alin. (2) lit. a) - c) si art. 93 alin. (2) lit. a) si b) si alin. (3) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza de catre consilierul de probatiune manager de caz pe perioada executarii acestora in cadrul termenului de supraveghere.
(2) Controlul executarii obligatiilor prevazute la art. 101 alin. (2) lit. a) si b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza de catre consilierul de probatiune manager de caz, pe durata executarii acestora in cadrul perioadei prevazute la art. 56 alin. (2).

Art. 60
(1) In vederea punerii in executare a obligatiei de a urma un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, consilierul de probatiune manager de caz, in functie de situatia si de nevoile persoanei, identifica un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala in cadrul unei institutii din comunitate dintre cele inscrise in baza de date constituita la nivel national.
(2) In urma identificarii cursului de pregatire scolara ori de calificare profesionala si a stabilirii institutiei din comunitate, consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia din comunitate stabilita pentru executarea obligatiei.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea obligatiei se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si persoanei supravegheate.
(4) Pe parcursul executarii obligatiei, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea cursului de pregatire scolara ori de calificare profesionala.
(5) La finalizarea cursului, documentul eliberat de catre institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat si care atesta urmarea acestuia este atasat, in copie, dosarului de probatiune.

Art. 61
(1) In vederea punerii in executare a obligatiei de prestare a unei munci neremunerate in folosul comunitatii, consilierul de probatiune manager de caz, in functie de situatia si nevoile persoanei si in functie de utilitatea activitatilor pentru comunitate, stabileste in care din cele doua institutii din comunitate mentionate in hotararea judecatoreasca urmeaza a se executa obligatia.
(2) In urma stabilirii activitatii pe care urmeaza sa o presteze persoana si a institutiei din comunitate stabilite ca loc de executare, consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia stabilita pentru executarea obligatiei.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea obligatiei se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si persoanei supravegheate.
(4) Pe parcursul executarii obligatiei, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea activitatii de prestare a muncii neremunerate in folosul comunitatii.
(5) La finalizarea activitatii, documentul eliberat de catre institutia din comunitate care atesta prestarea muncii este atasat, in copie, dosarului de probatiune.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, privind supravegherea executarii obligatiei prevazute la art. 85 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 62
(1) In vederea punerii in executare a obligatiei de frecventare a unui program de reintegrare sociala, consilierul de probatiune manager de caz, in functie de situatia si de nevoile persoanei, identifica un program de reintegrare sociala potrivit, fie la nivelul serviciului de probatiune, fie in cadrul unei institutii din comunitate dintre cele inscrise in baza de date constituita la nivel national.
(2) In situatia in care programul de reintegrare sociala stabilit este disponibil la nivelul serviciului de probatiune, consilierul de probatiune manager de caz fie deruleaza programul, daca are pregatire specifica, fie asigura transmiterea cazului catre consilierul de probatiune specializat in acest sens, din cadrul serviciului de probatiune.
(3) In situatia in care programul de reintegrare sociala stabilit nu este disponibil sau nu poate fi derulat la nivelul serviciului de probatiune, consilierul de probatiune manager de caz identifica o institutie din comunitate in cadrul careia persoana supravegheata poate urma programul dintre cele inscrise in baza de date constituita la nivel national.
(4) In urma stabilirii institutiei din comunitate potrivit alin. (3), consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia din comunitate stabilita pentru executarea obligatiei.
(5) Decizia prevazuta la alin. (4) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea obligatiei de frecventare a unui program de reintegrare sociala se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si persoanei supravegheate.
(6) Pe parcursul executarii obligatiei, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea programului de reintegrare sociala.
(7) La finalizarea programului, documentul eliberat de catre institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat programul care atesta urmarea acestuia este atasat, in copie, dosarului de probatiune.

Art. 63
In vederea punerii in executare a obligatiei de a se supune unor masuri de control, tratament sau ingrijire medicala, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza dupa cum urmeaza:
a) daca instanta de judecata a stabilit, prin hotararea judecatoreasca, institutia care efectueaza controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala, consilierul verifica luarea in evidenta a persoanei de catre institutia stabilita, executarea obligatiei de catre persoana supravegheata si monitorizeaza derularea activitatii de control, tratament sau ingrijire medicala;
b) daca instanta de judecata nu a stabilit prin hotararea judecatoreasca institutia care efectueaza controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala, consilierul, in functie de particularitatile cazului, stabileste institutia si comunica acesteia copia de pe hotararea judecatoreasca si decizia sa, procedand, in continuare, in conformitate cu prevederile lit. a). Decizia se comunica si persoanei supravegheate.

Art. 64
(1) In vederea punerii in executare a obligatiilor a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate decat serviciul de probatiune, consilierul de probatiune manager de caz informeaza organele competente stabilite potrivit Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu privire la obligatia pe care acestea o au de a oferi informatiile solicitate de catre consilierul de probatiune cu privire la persoana supravegheata si modul de executare a obligatiilor si de a sesiza serviciul de probatiune daca persoana supravegheata incalca obligatiile.
(2) La solicitarea organelor abilitate prevazute la alin. (1), consilierul de probatiune pune la dispozitia acestora informatiile necesare verificarii respectarii obligatiei de catre persoana supravegheata.
(3) Consilierul de probatiune informeaza organele abilitate prevazute la alin. (1) cu privire la permisiunile acordate in executarea obligatiilor in conformitate cu prevederile Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate, dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

Art. 65
(1) In scopul verificarii indeplinirii de catre persoana supravegheata a obligatiilor civile stabilite prin hotararea judecatoreasca, cu 6 luni inainte de implinirea termenului de supraveghere, consilierul de probatiune manager de caz solicita persoanei informatii privind demersurile efectuate in vederea indeplinirii acestor obligatii.
(2) In situatia in care persoana supravegheata a indeplinit obligatiile civile, consilierul de probatiune manager de caz solicita dovada indeplinirii acestora, care se ataseaza la dosarul de probatiune.
(3) In situatia in care persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile in termenul prevazut la alin. (1), consilierul de probatiune manager de caz verifica motivele neindeplinirii si, daca este cazul, indruma persoana in vederea indeplinirii obligatiilor civile cel tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 66
(1) In situatia in care, pe durata termenului de supraveghere, in functie de evolutia cazului, consilierul de probatiune manager de caz constata ca au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatii, intocmeste un raport de evaluare conform art. 44 si sesizeaza instanta de executare.
(2) La solicitarea judecatorului delegat cu executarea, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un raport de evaluare conform art. 44, in care consemneaza constatarile sale cu privire la existenta unor motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le are de executat persoana supravegheata.

Art. 67
(1) In situatia in care, pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probatiune manager de caz constata ca persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin, verifica motivele care au determinat aceasta nerespectare si, daca apreciaza ca nerespectarea s-a facut cu rea-credinta, intocmeste un raport de evaluare conform art. 44 si sesizeaza instanta in vederea revocarii sanctiunii.
(2) In situatia neindeplinirii integrale a obligatiilor civile de catre persoana supravegheata cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un raport de evaluare conform art. 44, in care consemneaza motivele neindeplinirii si sesizeaza instanta.
(3) Pentru incalcari minore care nu aduc atingere scopului pentru care au fost dispuse masurile de supraveghere sau obligatiile persoanei supravegheate, consilierul de probatiune manager de caz poate emite avertismente. Conditiile de emitere si modalitatile de aplicare a avertismentelor se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Art. 68
(1) In situatia nerespectarii de catre persoana supravegheata a obligatiilor a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate, acestea sesizeaza serviciul de probatiune. Consilierul de probatiune manager de caz procedeaza conform art. 67 alin. (1) sau (3) si informeaza organele abilitate care au formulat sesizarea cu privire la demersurile efectuate.
(2) In situatia in care serviciul de probatiune este informat de catre persoana vatamata sau de catre o alta persoana interesata cu privire la nerespectarea obligatiilor a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza potrivit art. 67 alin. (1) sau (3) si informeaza organele abilitate si persoana care a formulat sesizarea cu privire la demersurile efectuate.
(3) La solicitarea instantei de judecata sau a judecatorului delegat cu executarea, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un raport de evaluare conform art. 44, in care consemneaza constatarile sale cu privire la nerespectarea obligatiilor de catre persoana supravegheata.

Sectiunea 3 - Procesul de supraveghere a minorilor


Art. 69
Serviciul de probatiune coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii masurilor educative neprivative de libertate si a executarii obligatiilor impuse de instanta in sarcina minorilor fata de care s-a dispus:
a) stagiul de formare civica;
b) supravegherea;
c) consemnarea la sfarsit de saptamana;
d) asistarea zilnica.

Art. 70
(1) In cadrul procedurii prevazute la art. 511 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, reprezentantul serviciului de probatiune citat formuleaza propuneri privind incredintarea supravegherii minorului in situatia in care stabilirea acesteia este necesara potrivit continutului masurii educative, dar nu a fost prevazuta prin hotararea judecatoreasca. In formularea propunerilor, consilierul de probatiune are in vedere informatiile continute in referatul de evaluare si alte date furnizate de catre consilierul de probatiune care a intocmit referatul, atunci cand este cazul.
(2) In cadrul intalnirii, consilierul de probatiune stabileste data la care minorul si parintele, tutorele sau persoana desemnata cu supravegherea minorului de catre instanta ori judecatorul delegat cu executarea, in functie de caz, urmeaza sa se prezinte la serviciul de probatiune.

Art. 71
Dispozitiile art. 50 si ale art. 51 alin. (2) - (5) se aplica in mod corespunzator.

Art. 72
In coordonarea procesului de supraveghere a minorilor, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza dupa cum urmeaza:
a) informeaza minorul si parintele, tutorele sau persoana insarcinata cu supravegherea cu privire la procesul de supraveghere;
b) evalueaza initial minorul;
c) planifica procesul de supraveghere;
d) coordoneaza activitatea institutiilor din comunitate si a persoanelor insarcinate cu supravegherea minorului;
e) colaboreaza cu judecatorul delegat, cu instanta de executare si cu alte autoritati sau institutii publice;
f) monitorizeaza procesul de supraveghere;
g) evalueaza final procesul de supraveghere.

Art. 73
(1) Pentru fiecare caz, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un dosar de probatiune al minorului.
(2) Dosarul de probatiune al minorului cuprinde:
a) copia de pe hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus masura educativa neprivativa de libertate si, daca este cazul, incheierea judecatorului delegat cu executarea;
b) documentele referitoare la contactarea, informarea si evaluarea minorului;
c) documentele referitoare la planificarea activitatii de supraveghere;
d) documentele justificative privind derularea activitatii de supraveghere de catre institutiile din comunitate si persoanele insarcinate cu supravegherea minorului;
e) documentele justificative referitoare la modul de executare a masurilor educative neprivative de libertate si a obligatiilor stabilite;
f) instiintarile adresate instantei de executare sau judecatorului delegat, dupa caz;
g) orice alte documente relevante pentru caz.
(3) Pe durata supravegherii, minorul, parintii sau tutorele acestuia, persoana desemnata cu supravegherea, atunci cand este cazul, si judecatorul delegat cu executarea au dreptul de a consulta continutul dosarului de probatiune. Continutul dosarului de probatiune poate fi consultat de alte persoane, la cerere, si numai cu acordul scris al minorului si al parintelui, tutorelui sau al persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul.
(4) Consultarea documentelor prevazute la alin. (2) se face in prezenta consilierului de probatiune manager de caz sau, in lipsa acestuia, in prezenta unei persoane desemnate de seful ierarhic superior.
(5) Persoanele prevazute la alin. (3) pot solicita fotocopii din dosarul de probatiune intr-un numar justificat de exemplare. Cheltuielile ocazionate de fotocopierea documentelor sunt suportate de persoanele solicitante.
(6) In cursul unui proces penal, la solicitarea organelor judiciare, consilierul de probatiune responsabil de caz pune la dispozitia acestora informatii din dosarul de probatiune, fara ca acordul expres al minorului si al parintelui, tutorelui sau al persoanei desemnate cu supravegherea sa fie necesar in acest sens.

Art. 74
Coordonarea procesului de supraveghere a minorului in cadrul masurii educative a stagiului de formare civica este realizata de catre consilierul de probatiune manager de caz, potrivit art. 75 - 77.

Art. 75
(1) In cadrul intrevederii stabilite potrivit art. 70 alin. (2), consilierul de probatiune manager de caz realizeaza evaluarea initiala a minorului, in functie de care stabileste tipul cursului de formare civica potrivit particularitatilor minorului si institutia din comunitate in cadrul careia va fi urmat cursul.
(2) In urma stabilirii tipului cursului de formare civica si a institutiei din comunitate, consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia din comunitate stabilita.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea masurii educative se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si minorului, precum si parintelui, tutorelui sau persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul.

Art. 76
(1) In termen de 15 zile de la primirea comunicarii prevazute la art. 75 alin. (3), institutia din comunitate transmite consilierului de probatiune manager de caz planul de formare civica, in care se prezinta cursul de formare civica adaptat specificului cazului si calendarul de desfasurare a sesiunilor cursului.
(2) Consilierul de probatiune manager de caz aproba planul de formare civica in forma propusa de catre institutia din comunitate sau in forma revizuita, conform solicitarilor consilierului de probatiune, atunci cand este cazul.
(3) Institutia din comunitate stabilita asigura inceperea efectiva a cursului de formare civica in termen de cel mult 60 de zile de la momentul punerii in executare a masurii educative, conform art. 70.

Art. 77
(1) Consilierul de probatiune manager de caz coordoneaza procesul de supraveghere a minorului pe durata masurii educative a stagiului de formare civica si controleaza modalitatea de derulare a cursului de formare civica in cadrul institutiei din comunitate.
(2) La finalizarea cursului, institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat emite un document care atesta urmarea acestuia. Documentul este atasat dosarului de probatiune al minorului.

Art. 78
Coordonarea procesului de supraveghere a minorului in cadrul masurii educative a supravegherii este realizata de catre consilierul de probatiune manager de caz, potrivit art. 79 - 82.

Art. 79
(1) In cadrul intrevederii stabilite potrivit art. 70 alin. (2), consilierul de probatiune manager de caz realizeaza evaluarea initiala a minorului.
(2) Persoana care supravegheaza minorul are obligatia de a prezenta consilierului de probatiune manager de caz un plan al programului zilnic al minorului pe durata supravegherii.
(3) Consilierul de probatiune manager de caz, in functie de rezultatele evaluarii initiale, aproba planul programului zilnic in forma propusa de catre persoana care supravegheaza minorul sau in forma revizuita, atunci cand este cazul.
(4) Persoana care supravegheaza minorul asigura aplicarea efectiva a programului zilnic de catre minor, cel tarziu in termen de cel mult 30 de zile de la momentul punerii in executare a masurii educative conform art.70.

Art. 80
(1) In situatia in care instanta a dispus, in continutul masurii educative a supravegherii, participarea minorului la un curs scolar sau de formare profesionala si minorul este inscris la un astfel de curs, persoana care supravegheaza minorul se asigura de continuarea cursului.
(2) Consilierul de probatiune manager de caz informeaza institutia in cadrul careia minorul urmeaza cursul despre faptul ca respectivul curs este parte a programului zilnic din cadrul masurii educative a supravegherii.

Art. 81
(1) In situatia in care instanta a dispus, in continutul masurii educative a supravegherii, participarea minorului la un curs scolar sau de formare profesionala si minorul nu este inscris la un astfel de curs, pe baza evaluarii initiale, consilierul de probatiune manager de caz stabileste, cu consultarea minorului, tipul cursului scolar sau de formare profesionala potrivit particularitatilor acestuia, precum si institutia din comunitate in cadrul careia va fi urmat cursul.
(2) In urma stabilirii tipului cursului scolar sau de formare profesionala si a institutiei din comunitate, consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia din comunitate stabilita.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea masurii educative se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si minorului, precum si parintelui, tutorelui sau persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul.
(4) Programul zilnic al minorului stabilit potrivit art. 79 se completeaza in functie de continutul deciziei prevazute la alin. (2).

Art. 82
(1) Pe durata executarii masurii educative a supravegherii, consilierul de probatiune manager de caz exercita controlul asupra procesului de supraveghere atat cu privire la executarea masurii de catre minor, cat si cu privire la indeplinirea atributiilor de catre persoana care exercita supravegherea.
(2) La solicitarea consilierului de probatiune manager de caz, persoana care exercita supravegherea are obligatia de a pune la dispozitia consilierului informatii privind respectarea programului zilnic de catre minor. In situatia in care considera necesar, consilierul verifica informatiile primite.
(3) In situatiile prevazute la art. 80 si 81, pe durata frecventarii cursului, consilierul de probatiune manager de caz controleaza modalitatea de derulare a acestuia in cadrul institutiei din comunitate.
(4) La finalizarea cursului, institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat cursul emite un document care atesta urmarea cursului. Documentul este atasat, in copie, dosarului de probatiune al minorului.

Art. 83
Coordonarea procesului de supraveghere a minorului in cadrul masurii educative a consemnarii la sfarsit de saptamana este realizata de catre consilierul de probatiune manager de caz, potrivit art. 84 - 86.

Art. 84
(1) In cadrul intrevederii stabilite potrivit art. 70 alin. (2), consilierul de probatiune manager de caz realizeaza evaluarea initiala a minorului.
(2) In cadrul intrevederii, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un plan al consemnarii la sfarsit de saptamana, cu implicarea persoanei desemnate cu supravegherea. In intocmirea planului este consultat si minorul, opinia acestuia fiind consemnata in plan.
(3) Executarea efectiva a masurii consemnarii la sfarsit de saptamana incepe in cel mult 15 zile de la momentul punerii in executare a masurii educative conform art. 70.

Art. 85
(1) Pe durata executarii masurii educative a consemnarii la sfarsit de saptamana, consilierul de probatiune manager de caz exercita controlul asupra procesului de supraveghere, atat cu privire la executarea masurii de catre minor, cat si cu privire la indeplinirea atributiilor de catre persoana care exercita supravegherea.
(2) Persoana care exercita supravegherea are obligatia de a pune la dispozitia consilierului informatii privind respectarea masurii de catre minor. In situatia in care considera necesar, consilierul verifica informatiile primite.

Art. 86
(1) Pe durata executarii masurii educative a consemnarii la sfarsit de saptamana, minorul poate sa urmeze un program de reintegrare sociala, fie urmare a dispunerii de catre instanta a acestei obligatii in continutul masurii educative, fie urmare a stabilirii acestei activitati de catre consilierul de probatiune manager de caz in planul consemnarii la sfarsit de saptamana. Prevederile art. 90 alin. (2) - (5) si art. 91 se aplica in mod corespunzator.
(2) In coordonarea procesului de supraveghere a minorului care are de respectat masura consemnarii la sfarsit de saptamana, atunci cand considera necesar, consilierul de probatiune manager de caz poate stabili ca verificarea respectarii masurii de catre minor si a supravegherii acestuia de catre persoana desemnata sa se faca de catre o institutie din comunitate.
(3) Institutia din comunitate este stabilita prin decizie a consilierului de probatiune manager de caz. Decizia si o copie de pe dispozitivul hotararii judecatoresti se comunica institutiei din comunitate. Decizia se comunica si minorului, precum si parintelui, tutorelui sau persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul.
(4) Institutia din comunitate verifica executarea masurii de catre minor si indeplinirea atributiilor de catre persoana care exercita supravegherea.
(5) La finalizarea supravegherii, institutia din comunitate care a exercitat supravegherea intocmeste un raport privind respectarea conditiilor de executare a masurii educative de catre minor. Raportul este atasat dosarului de probatiune al minorului.

Art. 87
Coordonarea procesului de supraveghere a minorului in cadrul masurii educative a asistarii zilnice este realizata de catre consilierul de probatiune manager de caz, potrivit art. 88 - 92.

Art. 88
(1) In cadrul intrevederii stabilite potrivit art. 70 alin. (2), consilierul de probatiune manager de caz realizeaza evaluarea initiala a minorului.
(2) Dupa evaluarea initiala si in functie de rezultatele acesteia, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un plan al asistarii zilnice a minorului pe durata executarii masurii, cu implicarea parintelui, a tutorelui sau a persoanei in grija careia se afla minorul. La intocmirea planului este consultat si minorul, opinia acestuia fiind consemnata in plan.
(3) In caz de dezacord intre consilierul de probatiune si parintele, tutorele sau persoana in grija careia se afla minorul, consilierul de probatiune manager de caz sesizeaza judecatorul delegat cu executarea pentru stabilirea programului zilnic al minorului.
(4) Finalizarea planului asistarii zilnice a minorului se realizeaza in cel mult 30 de zile de la momentul punerii in executare a masurii educative, conform art. 70. In termen de cel mult 5 zile de la stabilirea programului, incepe executarea efectiva a masurii asistarii zilnice.

Art. 89
(1) In cazul in care masura asistarii zilnice a inlocuit o masura educativa privativa de libertate, intocmirea planului asistarii zilnice a minorului se face in termen de cel mult 15 zile de la punerea in libertate a minorului.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), pentru stabilirea planului asistarii zilnice a minorului, consilierul de probatiune va consulta dosarul individual intocmit pe parcursul executarii masurii educative privative de libertate si referatul de evaluare prevazut la art. 42. La solicitarea consilierului de probatiune, centrul educativ sau centrul de detentie transmite copii de pe documentele cuprinse in dosarul individual, in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii acestora.

Art. 90
(1) Minorul fata de care a fost dispusa masura asistarii zilnice poate sa urmeze un program de reintegrare sociala sau un curs scolar sau de formare profesionala, fie urmare a dispunerii de catre instanta a acestei obligatii in continutul masurii educative, fie urmare a stabilirii acestei activitati de catre consilierul de probatiune manager de caz in planul asistarii zilnice.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), consilierul de probatiune manager de caz, pe baza evaluarii initiale, stabileste tipul programului sau cursului, potrivit particularitatilor minorului.
(3) In situatia in care programul de reintegrare sociala este disponibil la nivelul serviciului de probatiune, acesta va fi derulat de catre consilierul de probatiune manager de caz sau de catre un alt consilier de probatiune din cadrul serviciului specializat pentru aplicarea programului.
(4) In situatia in care minorul are de urmat un program de reintegrare sociala care nu este disponibil la nivelul serviciului de probatiune sau un curs scolar sau de formare profesionala, consilierul de probatiune manager de caz stabileste institutia din comunitate unde sa fie urmat programul sau cursul si emite o decizie prin care refera cazul catre institutia respectiva.
(5) Decizia consilierului de probatiune si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea masurii educative se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si minorului, precum si parintelui, tutorelui sau persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul.

Art. 91
(1) In termen de 15 zile de la comunicarea prevazuta la art. 90 alin. (5), institutia din comunitate transmite consilierului de probatiune manager de caz programul, cursul scolar sau de formare profesionala adaptat specificului cazului si calendarul de desfasurare a acestuia.
(2) Consilierul de probatiune manager de caz aproba programul, cursul scolar sau de formare profesionala in forma propusa sau revizuita, conform solicitarilor consilierului de probatiune, daca este cazul, de catre institutia din comunitate.

Art. 92
(1) Pe durata supravegherii masurii educative a asistarii zilnice, consilierul de probatiune manager de caz exercita controlul asupra procesului de supraveghere, atat cu privire la executarea masurii de catre minor, cat si cu privire la indeplinirea atributiilor de catre institutia din comunitate care exercita supravegherea, atunci cand este cazul.
(2) La solicitarea consilierului de probatiune manager de caz, reprezentantul institutiei care exercita supravegherea are obligatia de a pune la dispozitia consilierului informatii privind respectarea programului zilnic de catre minor. In situatia in care considera necesar, consilierul verifica informatiile primite.
(3) In situatia prevazuta la art. 90, pe durata frecventarii programului sau cursului, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea acestuia.
(4) La finalizarea programului sau cursului, institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat programul sau cursul emite un document care atesta terminarea cursului.
(5) La finalizarea supravegherii, institutia din comunitate care a exercitat supravegherea intocmeste un raport privind respectarea conditiilor de executare a masurii educative de catre minor.
(6) Documentele prevazute la alin. (4) si (5) sunt atasate, in copie, dosarului de probatiune a minorului.

Art. 93
In vederea coordonarii supravegherii executarii obligatiilor impuse de instanta in sarcina minorului potrivit art. 121 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza potrivit art. 94 - 99.

Art. 94
(1) In situatia in care instanta de judecata a impus in sarcina minorului executarea obligatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza potrivit art. 80 sau art. 81 alin. (1) - (3).
(2) Atunci cand este cazul, consilierul de probatiune manager de caz informeaza despre decizia emisa si persoana desemnata cu supravegherea minorului.
(3) Institutia din comunitate stabilita asigura urmarea efectiva a cursului si finalizarea acestuia pana la terminarea perioadei de supraveghere a minorului.
(4) Pe durata urmarii cursului, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea acestuia.
(5) La finalizarea cursului, institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat cursul emite un document care atesta terminarea cursului. Documentul este atasat, in copie, dosarului de probatiune.

Art. 95
(1) In situatia in care instanta de judecata a impus in sarcina minorului executarea obligatiilor prevazute la art. 121 alin. (1) lit. b) - d) si f) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul de probatiune manager de caz informeaza organele abilitate stabilite potrivit Legii privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate, dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu privire la perioada in care urmeaza a fi supravegheata respectarea obligatiilor si cu privire la indatorirea pe care o au de a oferi informatiile solicitate de catre consilierul de probatiune cu privire la persoana minorului si modul de executare a obligatiilor si de a sesiza serviciul de probatiune daca acesta incalca obligatiile.
(2) La solicitarea organelor abilitate prevazute la alin. (1), consilierul de probatiune pune la dispozitia acestora informatiile necesare verificarii respectarii obligatiei de catre minor.

Art. 96
(1) In situatia in care instanta de judecata a impus in sarcina minorului executarea obligatiilor prevazute la art. 121 alin. (1) lit. b), c) si d) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata executarii obligatiilor, consilierul de probatiune manager de caz poate sa acorde permisiuni in executarea obligatiilor in conditiile prevazute de Legea privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate, dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
(2) Permisiunea se acorda prin decizie a consilierului de probatiune, care se comunica organelor de politie competente teritorial.

Art. 97
In situatia in care instanta de judecata a impus in sarcina minorului executarea obligatiilor prevazute la art. 121 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul de probatiune manager de caz stabileste datele la care minorul are obligatia de a se prezenta la serviciul de probatiune.

Art. 98
In situatia in care instanta de judecata a impus in sarcina minorului executarea obligatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza potrivit prevederilor art. 63.

Art. 99
(1) In situatia in care, odata cu liberarea dintr-un centru educativ sau centru de detentie a minorului care a implinit 18 ani, instanta de judecata a impus in sarcina acestuia respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute la art. 121 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 10 zile de la momentul punerii in libertate a minorului, acesta are obligatia de a se prezenta la serviciul de probatiune.
(2) Prevederile art. 73 si art. 94 - 98 se aplica in mod corespunzator.

Art. 100
(1) In situatia in care, pe parcursul supravegherii masurilor educative neprivative de libertate, in functie de evolutia cazului, consilierul de probatiune manager de caz constata ca au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatii, intocmeste un referat de evaluare conform art. 41 si art. 42 si sesizeaza instanta de executare.
(2) La solicitarea judecatorului delegat cu executarea, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un referat de evaluare conform art. 41 si art. 42 in care consemneaza constatarile sale cu privire la existenta unor motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le are de executat minorul.

Art. 101
(1) In situatia in care, pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probatiune manager de caz constata ca minorul nu respecta conditiile de executare a masurii educative sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin, verifica motivele care au determinat aceasta nerespectare si, daca apreciaza ca nerespectarea s-a facut cu rea-credinta, intocmeste un referat de evaluare conform art. 41 si art. 42 si sesizeaza instanta de executare.
(2) In situatia nerespectarii de catre minor a obligatiilor a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate, acestea sesizeaza serviciul de probatiune. Consilierul de probatiune manager de caz procedeaza conform alin. (1) sau (4) si informeaza organele abilitate cu privire la demersurile efectuate.
(3) In situatia in care serviciul de probatiune este sesizat de catre persoana vatamata sau de catre o alta persoana interesata cu privire la nerespectarea de catre minor a obligatiilor, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza potrivit alin. (1) sau (4) si informeaza, daca este cazul, organele abilitate si persoana care a formulat sesizarea cu privire la demersurile efectuate.
(4) Pentru incalcari minore care nu aduc atingere scopului pentru care au fost dispuse masura educativa sau obligatiile minorului, consilierul de probatiune manager de caz poate emite avertismente. Conditiile de emitere si modalitatile de aplicare a avertismentelor se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Sectiunea 4 - Asistarea in cadrul procesului de supraveghere


Art. 102
(1) Asistarea persoanelor supravegheate se realizeaza pe toata durata supravegherii si consta in interventii specializate adaptate nevoilor persoanei, riscului de savarsire a unor noi infractiuni si altor particularitati ale cazului.
(2) Asistarea persoanelor supravegheate se realizeaza de catre consilierul de probatiune manager de caz nemijlocit sau de catre alti specialisti din cadrul serviciului de probatiune sau din cadrul institutiilor din comunitate abilitate in acest sens.

Art. 103
(1) Asistarea persoanelor supravegheate poate fi realizata prin intermediul cursurilor de pregatire scolara sau calificare profesionala, programelor de reintegrare sociala, consultantei, indrumarii vocationale si a altor activitati, fie stabilite ca activitati in continutul masurii educative sau ca obligatii in hotararea judecatoreasca, fie stabilite de catre consilierul de probatiune manager de caz, cu acordul persoanei, in scopul reabilitarii sociale a acesteia.
(2) In situatia in care activitatile prevazute la alin. (1) nu au fost stabilite ca activitati in continutul masurii educative sau ca obligatii prin hotararea judecatoreasca si nu exista acordul persoanei, dar exista motive intemeiate care sa justifice urmarea acestora, consilierul de probatiune manager de caz poate sesiza instanta pentru modificarea obligatiilor conform art. 66 alin.(1), respectiv art.100 alin.(1).


Capitolul V - Coordonarea executarii amenzii prin prestarea a unei munci neremunerate in folosul comunitatii


Art. 104
In situatia in care instanta de judecata a stabilit in sarcina unei persoane executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii, dupa primirea copiei de pe hotararea judecatoreasca, consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune procedeaza potrivit prevederilor art. 51 si art. 61.

Art. 105
Consilierul de probatiune desemnat intocmeste un dosar de executare a muncii neremunerate in folosul comunitatii, care cuprinde:
a) copia de pe hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus executarea amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii;
b) documentele referitoare la contactarea si informarea persoanei;
c) documentele referitoare la evaluarea persoanei in vederea stabilirii activitatii care urmeaza a fi prestata;
d) documentele referitoare la colaborarea cu institutii din comunitate;
e) documentele referitoare la planificarea si derularea activitatii de prestare a muncii neremunerate in folosul comunitatii;
f) documentele justificative privind situatia persoanei;
g) documentele referitoare la modul de executare a obligatiei;
h) instiintarile adresate instantei de executare sau judecatorului delegat cu executarea, dupa caz;
i) documente referitoare la starea de sanatate;
j) orice alte documente relevante.

Art. 106
(1) In situatia in care, pe parcursul executarii obligatiei, din cauza starii sale de sanatate, persoana nu mai poate presta munca stabilita sau o alta activitate, consilierul de probatiune sesizeaza instanta de executare.
(2) In situatia in care consilierul de probatiune, din oficiu sau in urma instiintarii primite din partea institutiei stabilite ca loc de executare, constata ca persoana nu executa obligatia de munca neremunerata in folosul comunitatii in conditiile stabilite de instanta, sesizeaza instanta de executare.


Capitolul VI - Activitatea consilierului de probatiune in legatura cu persoanele private de libertate


Art. 107
Activitatea consilierului de probatiune cu persoanele private de libertate consta in:
a) participarea la pregatirea pentru liberare a persoanelor private de libertate;
b) participarea la desfasurarea lucrarilor comisiei pentru liberare conditionata a persoanelor private de libertate, potrivit Legii privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;
c) participarea la lucrarile consiliului educativ organizat la nivelul centrului educativ, respectiv al comisiei din centrul de detentie, potrivit Legii privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

Art. 108
(1) Consilierul de probatiune din serviciul de probatiune competent potrivit art. 32 alin. (5) participa la pregatirea pentru liberare a persoanelor private de libertate alaturi de personalul specializat din cadrul penitenciarelor, al centrelor educative sau de detentie.
(2) Participarea consilierului de probatiune la pregatirea pentru liberare poate fi realizata cu cel mult 6 luni inainte de momentul la care persoana privata de libertate poate fi propusa pentru liberare sau inlocuire a masurii educative privative de libertate cu asistarea zilnica in cazul minorilor.
(3) In cadrul activitatii de pregatire pentru liberare, consilierul de probatiune deruleaza programe specifice si alte activitati de sprijinire in reluarea relatiilor cu comunitatea.

Art. 109
(1) La lucrarile comisiei pentru liberare conditionata a persoanelor private de libertate participa un consilier de probatiune desemnat in acest sens din cadrul serviciului de probatiune competent potrivit art. 32 alin. (5).
(2) In situatia in care persoana propusa pentru liberare conditionata are un rest de pedeapsa ramas neexecutat mai mare de 2 ani la data liberarii, consilierul de probatiune formuleaza, in cadrul comisiei, propuneri cu privire la obligatiile prevazute la art. 101 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care instanta le poate impune, in functie de particularitatile cazului.
(3) Propunerile consilierului de probatiune au la baza informatiile si datele obtinute din documentele existente la nivelul unitatii de detentie, precum si date obtinute de la nivelul comunitatii din care provine persoana.
(4) Propunerile consilierului de probatiune sunt mentionate in cadrul procesului-verbal incheiat de comisie si inaintat instantei care se pronunta asupra liberarii conditionate.

Art. 110
(1) Un consilier de probatiune desemnat din cadrul serviciului de probatiune competent potrivit art. 32 alin. (5) participa, in cadrul consiliului educativ organizat la nivelul centrului educativ, respectiv al comisiei din centrul de detentie, la lucrarile privind propunerea de inlocuire a masurii educative privative de libertate cu masura asistarii zilnice si propunerea de liberare a minorului care a implinit 18 ani din centrul educativ sau de detentie.
(2) In cadrul lucrarilor mentionate la alin. (1), consilierul de probatiune prezinta referatul de evaluare intocmit potrivit art. 42 alin. (3).
(3) Referatul de evaluare este atasat procesului-verbal incheiat de consiliul educativ sau comisia prevazuta la alin. (1) si inaintat instantei.
(4) In vederea intocmirii referatului de evaluare, centrul educativ, respectiv centrul de detentie, are obligatia de a informa serviciul de probatiune, cu cel putin 14 zile inainte, cu privire la data la care situatia persoanei va fi analizata de catre consiliul educativ sau comisia prevazuta la alin. (1).
(5) Pentru intocmirea referatului de evaluare, consilierul de probatiune are acces la documentele din dosarul minorului privat de libertate de la nivelul centrului educativ sau al centrului de detentie. La solicitarea consilierului de probatiune, centrul educativ sau centrul de detentie transmite copii de pe documentele cuprinse in dosarul individual, in termen de 5 zile de la data solicitarii acestora.


Capitolul VII - Acte ale consilierului de probatiune


Art. 111
(1) In activitatea de probatiune, in cazurile expres prevazute de lege, consilierul de probatiune emite decizii care sunt obligatorii pentru persoana supravegheata si pentru institutiile din comunitate vizate. Deciziile consilierului de probatiune sunt avizate de catre seful ierarhic superior.
(2) Impotriva deciziilor consilierului de probatiune, persoana sau institutia din comunitate vizata poate face plangere la judecatorul delegat cu executarea, in termen de 10 zile de la comunicare. Plangerea persoanei supravegheate nu suspenda executarea deciziei atacate.
(3) Judecatorul delegat cu executarea fixeaza un termen pentru solutionarea plangerii si citeaza partile.
(4) Plangerea se solutioneaza in camera de consiliu, prin incheiere definitiva, dupa ascultarea petentului si a consilierului de probatiune. Neprezentarea partilor legal citate nu impiedica solutionarea plangerii.
(5) Consilierul de probatiune motiveaza decizia emisa in fata judecatorului delegat cu executarea in vederea solutionarii plangerii.
(6) Incheierea prin care judecatorul delegat cu executarea solutioneaza plangerea este obligatorie pentru persoana sau institutia care a formulat plangerea si pentru consilierul de probatiune.

Art. 112
(1) Impotriva actelor consilierului de probatiune care vizeaza aspecte esentiale in activitatea de probatiune, altele decat cele prevazute la art. 111, precum si impotriva avertismentelor consilierului de probatiune, persoana aflata in evidenta serviciului de probatiune poate face plangere la seful ierarhic superior al consilierului.
(2) In caz de admitere a plangerii, seful ierarhic superior poate dispune refacerea actului de catre consilierul de probatiune responsabil sau desemnarea unui alt consilier din cadrul serviciului de probatiune.

Art. 113
(1) Nu se poate face plangere impotriva evaluarilor realizate de catre consilierul de probatiune, a propunerilor adresate organelor judiciare sau a altor comisii prevazute de lege sau impotriva sesizarilor instantei de judecata in cazurile in care sesizarea este de competenta sa.
(2) Fata de propunerile consilierului de probatiune adresate organelor judiciare sau altor comisii prevazute de lege, persoana care face obiectul propunerii poate formula obiectii in cadrul procedurilor judiciare respective.

Art. 114
Seful ierarhic superior are dreptul de a verifica actele efectuate de consilierul de probatiune sau de catre conducatorul unui compartiment din cadrul serviciului de probatiune, in derularea activitatii de probatiune.


Capitolul VIII - Colaborarea cu institutiile din comunitate


Art. 115
(1) In derularea activitatii de probatiune, consilierii de probatiune colaboreaza cu institutiile din comunitate.
(2) In vederea colaborarii eficiente cu institutii din comunitate si cu alte autoritati sau institutii publice, Directia incheie protocoale de colaborare la nivel national.
(3) In vederea abilitarii institutiilor din comunitate conform Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, la solicitarea judecatorului delegat cu executarea, Directia intocmeste un raport prin consultarea serviciului sau a serviciilor de probatiune din raza teritoriala pentru care institutia solicita abilitarea.
(4) Raportul contine concluzii referitoare la compatibilitatea activitatii ori serviciului pentru care este solicitata abilitarea cu standardele minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate si alte informatii considerate relevante sau solicitate de catre judecatorul delegat cu executarea.
(5) Judecatorul delegat cu executarea se pronunta asupra abilitarii in camera de consiliu, cu citarea persoanei care solicita abilitarea si a Directiei. Directia ofera informatii suplimentare sau solicita judecatorului obligarea institutiei din comunitate de a comunica astfel de informatii, daca este cazul.
(6) Institutia din comunitate abilitata, prin incheierea judecatorului delegat, se inscrie in baza de date constituita in acest sens la nivel national.
(7) Directia, din oficiu sau la sesizarea serviciilor de probatiune, poate solicita judecatorului delegat cu executarea din cadrul tribunalului care a acordat abilitarea, retragerea abilitarii institutiei din comunitate in conditiile si pentru motivele stabilite in Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Art. 116
(1) Institutia din comunitate poate fi implicata in procesul de executare a pedepselor si masurilor neprivative de libertate, in cazurile prevazute de lege, prin decizie a consilierului de probatiune.
(2) Activitatile in care poate fi implicata institutia din comunitate sunt:
a) urmarea unui curs de pregatire scolara ori calificare profesionala;
b) urmarea unui program de reintegrare sociala;
c) prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii;
d) supunerea la unele masuri de control, tratament sau ingrijire medicala;
e) urmarea unor cursuri de formare civica;
f) alte activitati concrete stabilite in continutul masurilor educative neprivative de libertate.
(3) Institutia din comunitate are obligatia de a asigura derularea activitatii pentru care este responsabila pe perioada mentionata de consilierul de probatiune in continutul deciziei.

Art. 117
(1) Pe parcursul derularii activitatii pentru care este responsabila, institutia din comunitate are obligatia de a pune la dispozitia consilierului de probatiune orice informatie solicitata de catre acesta, considerata relevanta pentru caz.
(2) La solicitarea institutiilor din comunitate, consilierul de probatiune pune la dispozitia acestora informatiile necesare, in vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 116 alin. (2).
(3) Consilierul de probatiune are dreptul de a exercita controlul asupra modului in care institutia aduce la indeplinire atributiile pe care le are in derularea activitatii prevazute la art. 116 alin. (2) si asupra respectarii standardelor minime de lucru in probatiune pentru institutiile din comunitate.
(4) In situatia in care constata ca institutia nu isi indeplineste atributiile sau nu le indeplineste in mod corespunzator si aspectele constatate afecteaza procesul de supraveghere, consilierul de probatiune, cu avizul sefului ierarhic superior, sesizeaza judecatorul delegat cu executarea.


Titlul IV - DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE


Art. 118
(1) Directia Nationala de Probatiune si structurile teritoriale functioneaza cu un numar maxim de posturi stabilit prin hotarare a Guvernului.
(2) Prin reorganizarea Ministerului Justitiei si constituirea Directiei, personalul incadrat la Directia de Probatiune din Ministerul Justitiei, posturile aferente acestuia, precum si posturile vacante din Directia de Probatiune vor fi preluate de Directia Nationala de Probatiune.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, personalul incadrat la serviciile de probatiune, posturile aferente acestuia, precum si posturile vacante de consilier de probatiune vor fi preluate de catre Directia Nationala de Probatiune.

Art. 119
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, patrimoniul serviciilor de probatiune si al Directiei de Probatiune, inclusiv parcul auto, trec in administrarea si in patrimoniul Directiei Nationale de Probatiune. Modalitatile de predare - primire a elementelor patrimoniale se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.
(2) In vederea atingerii scopurilor activitatii sistemului de probatiune, Guvernul aloca resursele financiare, materiale si logistice, prin bugetul Ministerului Justitiei, in vederea functionarii Directiei.
(3) In vederea atingerii scopurilor activitatii sistemului de probatiune, institutiile publice au obligatia de a pune la dispozitia Directiei si a structurilor sale teritoriale, si in limita resurselor disponibile, spatii necesare derularii in bune conditii a activitatii specifice. Modalitatea de punere la dispozitie a spatiilor necesare se realizeaza in baza unor acte normative sau prin protocoale de colaborare intre Directie si institutia publica ce pune la dispozitie spatiul respectiv.
(4) Sediile serviciilor de probatiune stabilite in cadrul instantelor de judecata isi pastreaza destinatia. In cadrul sediilor instantelor de judecata pot fi stabilite si alte spatii pentru serviciile de probatiune. Cheltuielile ocazionate de functionarea serviciilor de probatiune in cadrul instantelor se stabilesc prin protocol de colaborare, incheiat intre Directie si instantele de judecata.
(5) Paza sediilor structurilor teritoriale, a bunurilor si a valorilor apartinand acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in aceste sedii se asigura, in mod gratuit, de catre Jandarmeria Romana, prin structurile sale specializate.

Art. 120
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 16 - 30, care intra in vigoare in termen de 40 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta, prin hotarare, Regulamentul de aplicare a dispozitiilor acesteia.
(3) In termen de 60 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ministrul justitiei va adopta, prin ordin:
a) Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de probatiune;
b) Regulamentul privind conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea functiilor de conducere din cadrul Directiei Nationale de Probatiune;
c) Ordinul privind activitatea Consiliului consultativ de pe langa Directia Nationale de Probatiune;
d) Regulamentul privind conditiile si modalitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de sef serviciu si sef birou din cadrul serviciilor si birourilor de probatiune.

Art. 121
(1) In termen de 90 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, Guvernul va supune Parlamentului, spre adoptare, proiectul Legii privind statutul personalului de probatiune.
(2) Pana la data intrarii in vigoare a legii prevazute la alin. (1), se aplica dispozitiile Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului de probatiune, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Functiile de director si director adjunct din cadrul Directiei se salarizeaza prin asimilare cu functiile si salariile de baza prevazute in anexele Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, aplicabile categoriei de personal din care fac parte persoanele care ocupa functiile respective.
(4) In termen de cel mult 6 luni de la data intrarii in vigoare a legii prevazute la alin. (1), se organizeaza concursul pentru ocuparea functiilor de conducere de la nivelul Directiei, potrivit prevederilor legale.
(5) In termen de cel mult 9 luni de la data intrarii in vigoare a legii prevazute la alin. (1), se organizeaza concursul pentru ocuparea functiilor de sef al serviciilor de probatiune, potrivit prevederilor legale.

Art. 122
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

Art. 123
Serviciile de probatiune vor indeplini atributiile privind protectia si asistenta victimelor infractiunilor prevazute in legi speciale, pana la preluarea acestor atributii de catre o alta institutie.

Art. 124
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, denumirea ``serviciul de probatiune de pe langa tribunal`` se schimba in ``serviciul de probatiune``.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 129/2002, cu modificarile ulterioare.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea 554/2004, actualizata 2024, contenciosului administrativ
Legea 554/2004, actualizata 2024, contenciosului administrativ Actualizata prin Legea 102/2023 pe ...

OUG 111/2010, actualizata 2024, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Ordonanta de urgenta 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor ...

Codul Rutier actualizat 2024 - OUG 195/2002
Ordonanta de urgenta nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (Codul Rutier), actualizata ...

Legea 82/1991 a contabilitatii, actualizata 2024
Legea 82/1991 a contabilitatii, actualizata 2024, - Republicare Actualizata prin Legea 353/2023 p ...

Legea educatiei nationale, actualizata 2024 - Legea 1/2011
Legea 1/2011 a educatiei nationale, actualizata 2024 Actualizata prin Legea 199/2023 a invatamant ...

Legea 199/2023 a invatamantului superior
Legea 199/2023 a invatamantului superior Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 614 din data d ...

Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003
Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizata 2024 ...

Legea 215/2001, actualizata 2024, a administratiei publice locale
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, actualizata 2024 - Republicare ...

Legea electorala pentru Senat si Camera Deputatilor, actualizata 2024 - Legea 208/2015
Legea 208/2015, actualizata 2024, privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pen ...Articole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice