Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

INTEGRAL: Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels


Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

Publicata in Monitorul Oficial nr. 382 din 2 iunie 2015


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.Art. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza conditiile in care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilitati fiscale, urmare a dobandirii de parti sociale prin investitii in microintreprinderi si intreprinderi mici, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare societati, care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:


a) sunt constituite ca societati cu raspundere limitata in conditiile art. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sunt intreprinderi autonome in sensul Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) nu se afla in incapacitate de plata sau in stare de insolventa sau faliment si nu a fost deschisa procedura concordatului preventiv sau lichidarii societatii.


(2) Nu intra sub incidenta prezentei legi investitiile realizate in societati care desfasoara activitati in urmatoarele domenii:

a) bancar;

b) asigurari si reasigurari, al pietei de capital, intermedieri financiare, orice alte activitati in domeniul financiar;

c) tranzactii imobiliare, inchiriere active imobiliare, intermedieri in domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliara;

d) jocuri de noroc si pariuri;

e) productie sau comercializare de otel;

f) productie sau comercializare de carbune;

g) constructii de nave maritime si fluviale;

h) productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope;

i) consultanta in orice domeniu.


Art. 2

(1) Pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. 3, orice persoana fizica poate deveni investitor individual-business angel la societatile prevazute la art. 1, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este o persoana din afara societatii si dobandeste calitatea de asociat al acesteia prin aportul sau in numerar la capitalul social al societatii, rezultand emiterea de noi parti sociale in favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobandi un numar de parti sociale la societate la valoarea nominala cu prima de emisiune aferenta aportului sau, platita la data majorarii capitalului social;

b) investeste o suma cuprinsa intre 3.000 de euro si 200.000 de euro, echivalent lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din ziua efectuarii operatiunii in societatea al carei asociat devine, prin dobandirea de parti sociale; dobandirea partilor sociale are loc prin majorare de capital social, in conformitate cu prevederile lit. a), iar suma investita va fi platita prin intermediul sistemului bancar din Romania si va fi inregistrata in contabilitatea societatii, conform legii; aceste limite de sume se aplica cumulat, indiferent de numarul investitorilor;

c) investitia este efectuata strict in vederea indeplinirii obiectului principal de activitate al societatii si planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;

d) nu are fapte inscrise in cazierul fiscal eliberat de autoritatile competente la data efectuarii investitiei;

e) nu poate detine, ca urmare a investitiei, in nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societatii in cauza;

f) nu este incapabila ori nu a fost condamnata pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Daca mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels in conditiile alin. (1), facilitatile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societatii in cauza, proportional cu procentul partilor sociale detinute.


Art. 3

(1) Prin derogare de la dispozitiile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub forma de dividende, pentru o perioada de 3 ani, din momentul dobandirii partilor sociale, pentru dividendele aferente partilor sociale dobandite in conditiile art. 2 alin. (1) lit. a).

(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pentru castigul stabilit conform art. 66 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, daca transferul partilor sociale are loc dupa trecerea unui termen de cel putin 3 ani de la dobandire.

(3) Valoarea totala, cumulata a sumelor pentru care se aplica facilitatile acordate conform alin. (1), nu poate depasi valoarea investitiei efectuate de catre toti investitorii individuali-business angels.

(4) Investitorul individual-business angel poate cesiona partile sociale intr-o societate inchisa impreuna cu investitia acordata societatii catre un alt investitor individual, care la data dobandirii prin cesiune a drepturilor de participare, potrivit art. 2 alin. (1), nu avea calitatea de asociat, acesta din urma beneficiind de toate facilitatile fiscale acordate de prezenta lege pentru investitorul individual-business angel. Termenele si conditiile stabilite de prezenta lege se vor aplica noului investitor individual-business angel pentru restul perioadei ramase.


Art. 4

Facilitatile fiscale prevazute la art. 3 se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) investitorul individual-business angel nu instraineaza partile sociale inainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobandirii acestora in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a); in caz contrar, acesta datoreaza impozitul pe veniturile sub forma de dividende conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent perioadei pentru care a fost acordata facilitatea fiscala prevazuta la art. 3 alin. (1), la care se adauga accesorii potrivit legii, precum si impozitul pe veniturile din investitii conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, aferent instrainarii partilor sociale;

b) actul constitutiv al societatii, depus pentru sustinerea cererii de inregistrare a majorarii capitalului social prin emiterea de noi parti sociale in registrul comertului, contine urmatoarele clauze:

(i) participarea la profit si pierderi a asociatilor va deveni proportionala cu procentul partilor sociale detinute de fiecare asociat;

(ii) deciziile privind planul de afaceri si renuntarea la impartirea profitului aferente investitiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociatilor;

c) societatea si asociatii nu utilizeaza prima de emisiune la majorarea capitalului social si nu o repartizeaza catre asociati, pe o durata de 3 ani de la data inregistrarii investitorului individual-business angel la registrul comertului;

d) societatea nu are datorii catre bugetul general consolidat la data cesionarii partilor sociale de catre investitorul individual-business angel.


Art. 5

(1) Investitorul individual-business angel, asociatii societatii si societatea vor incheia un acord de contributie in care se mentioneaza obligatoriu majorarea de capital social prin emiterea de parti sociale si prima de emisiune urmand sa-l inregistreze la registrul comertului, conform legislatiei in vigoare.

(2) In registrul comertului se face mentiunea despre statutul de investitor individual-business angel, pe baza acordului de contributie, care va fi atasat la cererea de inregistrare a majorarii de capital social si emiterea de noi parti sociale.


Art. 6

(1) Societatea va lua masurile necesare pentru obtinerea si detinerea de informatii complete, clare si actualizate, despre structura detinatorilor partilor sociale, inclusiv a investitorului individual-business angel, si le va pune la dispozitia Oficiului National al Registrului Comertului sau a altor autoritati competente, conform prevederilor legale.

(2) Reprezentantul legal desemnat al societatii asigura pastrarea, potrivit prevederilor legii, intr-o forma corespunzatoare, a datelor de identitate ale detinatorilor partilor sociale, inclusiv ale investitorului individual-business angel si a inregistrarilor tuturor operatiunilor financiare desfasurate de societate pe o perioada de minimum 5 ani de la data la care societatea si-a incetat activitatea.


Art. 7

Masurile de natura ajutorului de stat sau de minimis instituite de prezenta lege vor fi acordate in baza unei scheme de ajutor de stat sau de minimis elaborate de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, cu respectarea prevederilor legislatiei nationale si ale Uniunii Europene in domeniul ajutorului de stat.


Art. 8

Prezenta lege intra in vigoare la 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Comentează: Legea 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels
Consultă un avocat online
Fill out my online form.
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.
Legislaţie

OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara
Ordonanta de urgenta nr. 73/2019 privind siguranta feroviara ...

Contract colectiv de munca 2019-2021 in sectorul bugetar sanatate
Contract colectiv de munca la Nivel de Sector Bugetar Sanatate pe anii 2019-2021, inregistrat la M.M ...

Legea nr. 233/2019 pentru modificarea Legii 190/2019 privind punerea in aplicarea a Regulamentului GDPR
Legea nr. 233/2019 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 privind masuri de pune ...

Procedura de anulare a obligatiilor de plata catre AJOFM, AMOFM, CRFPA
Procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii, in conformitate cu prevederile cap. II - Anu ...

OUG 68/2019 privind reorganizarea Guvernului Romaniei
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administr ...

Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord
Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit ...

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in dom ...

Decizia ANCOM nr. 1012/2019 - modificarea Deciziei 160/2015 privind stabilirea unor masuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilitati
Decizia nr. 1012/2019 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Adminis ...

Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 876 din 31.10.2019 ...Articole Juridice

Un semn care evoca marijuana nu poate fi inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exigentele impuse pentru emiterea unui mandat european de arestare si intinderea protectiei jurisdictionale de care beneficiaza persoanele pe numele
Sursa: EuroAvocatura.ro

Persoanele care nu actioneaza in calitate de furnizori sau de cumparatori pe piata afectata de o intelegere pot solicita repararea prejudiciului cauza
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Codul muncii al Romaniei din 1972 la cel din 2003, sau de la oamenii muncii pana la lucratorul de azi
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica c
Sursa: EuroAvocatura.ro

Curtea de Justitie respinge actiunea Republicii Cehe impotriva directivei privind consolidarea controlului achizitionarii si detinerii de arme de foc
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul pen
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a sa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice