Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 256/2015 exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania

INTEGRAL: Legea nr. 256/2015 exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania


A fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 825 din 5 noiembrie 2014 Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL I Dispozitii generale


Art. 1.


Prezenta lege reglementeaza activitatile si practicile legate de exercitarea profesiei de dietetician, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din Romania, denumit in continuare CDR.


Art. 2.


(1) Profesia de dietetician este o profesie liberala, in domeniul sanatatii umane, furnizoare de servicii conexe actului medical
(2) Profesia de dietetician are ca principal scop asigurarea unei nutritii echilibrate a individului si colectivitatilor umane, in vederea asigurarii unei stari bune de sanatate, prin prevenirea starilor patologice influentate nutritional si prin promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii prin mijloace dietetice
(3) In vederea realizarii acestui scop, pe tot timpul exercitarii profesiei, dieteticianul trebuie sa actioneze cu profesionalism, dovedind disponibilitate, competenta, corectitudine, devotament, loialitate, confidentialitate si respect fata de fiinta umana.


Art. 3.


(1) In exercitarea profesiei, dieteticianul aplica stiinta nutritiei si dieteticii in alimentatia si educatia pe teme de alimentatie a pacientilor/beneficiarilor de servicii de nutritie si dietetica, cat si a persoanelor ca subiect individual, atat a celor sanatoase, cat si a celor bolnave
(2) Dieteticianul contribuie la definirea, evaluarea si controlul calitatii produselor si dietelor alimentare oferite pacientilor/beneficiarilor de servicii de nutritie si dietetica, tinand cont de principiile si obiectivele nationale de preventie si sanatate publica relevante in sfera nutritiei si alimentatiei publice. De asemenea, dieteticianul participa la toate programele de sanatate publica ce implica o componenta alimentara
(3) Deciziile profesionale ale dieteticianului vor fi luate in limitele competentei sale profesionale, avand in vedere interesul si drepturile pacientilor/beneficiarilor de servicii de nutritie si dietetica, respectarea vointei acestora, grija fata de sanatatea lor si fata de sanatatea publica, principiile general-acceptate de nutritie si dietetica, nediscriminarea intre pacienti/beneficiari de servicii de nutritie si dietetica, respectarea demnitatii umane si a celorlalte principii si reguli de etica si deontologie in nutritie si dietetica
(4) Profesia de dietetician se exercita pe baza de libertate profesionala in probleme specifice de nutritie si dietetica a pacientilor/beneficiarilor de servicii de nutritie si dietetica, fara ingradiri administrative privind prescrierea de masuri dietetice si de nutritie. Principiul independentei profesionale confera dieteticianului dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului profesional, cu asumarea raspunderii pentru calitatea acestuia, in limitele respectarii de catre pacienti/beneficiari de servicii de nutritie si dietetica a indicatiilor dietetice primite.


CAPITOLUL II Exercitarea profesiei de dietetician cu drept de liberapractica


Art. 4.


Profesia de dietetician se poate exercita in Romania de catre:
a) cetateni ai statului roman;
b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c) sotul unui cetatean roman, descendentii si ascendentii in linie directa, indiferent de cetatenia acestora, aflati in intretinerea unui cetatean roman;
d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), astfel cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;
f) beneficiarii unui statut de rezident pe termen lung acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b).


Art. 5.


(1) Profesia de dietetician se exercita pe teritoriul Romaniei numai de catre persoanele care au obtinut statutul de dietetician autorizat. Pentru obtinerea acestui statut persoanele fizice trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:


a) sa aiba capacitate juridica civila deplina de exercitiu;
b) sa posede un titlu oficial de calificare in nutritie si dietetica;
c) sa fie apte din punct de vedere medical pentru practicarea profesiei;
d) sa nu se gaseasca in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute la art. 18;
e) sa aiba calitatea de membru al CDR;
f) sa se incadreze in una dintre categoriile prevazute la art. 4


(2) In sensul prezentei legi, prin titlu oficial de calificare in nutritie si dietetica, se intelege:


a) diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica, eliberata de o institutie de invatamant superior, acreditata in Romania, pe domeniul sanatate, cu o durata de minimum 3 ani (180 de credite);
b) adeverinta de absolvire a studiilor, eliberata la cererea absolventului, ca urmare a promovarii examenului de licenta, valabila pana la eliberarea diplomei de licenta, conform prevederilor lit. a), dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;
c) diploma sau adeverinta de tipul celei mentionate la lit. a) si b), obtinuta in strainatate si recunoscuta sau echivalata in Romania, dupa caz


(3) Pentru a profesa ca dietetician pe teritoriul Romaniei, persoanele prevazute la art. 4 sunt obligate sa detina o autorizatie de libera practica, eliberata de CDR
(4) In vederea eliberarii autorizatiei de libera practica trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) sa detina titlu oficial de calificare in nutritie si dietetica potrivit alin. (2);
b) sa faca dovada efectuarii unui an de practica in domeniul nutritiei si dieteticii in conformitate cu dispozitiile cuprinse in normele metodologice de aplicare a prezentei legi sau sa detina o diploma de masterat in domeniul nutritiei si dieteticii (120 de credite);
c) sa promoveze examenul national de dietetician autorizat, organizat de catre institutiile de invatamant superior care au un program de licenta acreditat in specializarea nutritie si dietetica, elaborat in colaborare cu CDR.


Art. 6.


Pentru exercitarea profesiei de dietetician autorizatia de libera practica se elibereaza si se reinnoieste obligatoriu de catre CDR, la un interval de 5 ani.


Art. 7.


(1) Persoanele prevazute la art. 4 lit. b), c), e) si f) trebuie sa sustina examenul prevazut la art. 5 alin. (4) lit. c)
(2) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, institutiile de invatamant superior care au emis diplome de licenta in specializarea nutritie si dietetica vor organiza primul examen national de dietetician autorizat, pentru posesorii de diploma/adeverinta de licenta in specializarea nutritie si dietetica care indeplinesc conditiile mentionate la art. 5 alin. (4) lit. a) si b)
(3) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 8.


(1) Toti asistentii medicali dieteticieni care opteaza pentru exercitarea profesiei de dietetician sunt obligati ca, in termen de 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa efectueze un stagiu de pregatire specifica, pentru o durata determinata, recunoscuta de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice si de Ministerul Sanatatii, conform standardelor ocupationale europene aprobate prin reglementarile legale in vigoare, menit sa aduca nivelul de pregatire a asistentilor medicali dieteticieni la nivelul minim de licenta in dietetica
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (1), atributiile dieteticianului pot fi exercitate de catre asistentul medical cu competenta in dietetica, pentru o perioada de pana la 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi
(3) Dupa expirarea termenului de 5 ani asistentii medicali dieteticieni care nu au obtinut o diploma de licenta in specializarea nutritie si dietetica nu vor putea sa mai profeseze in acest domeniu si vor putea profesa ca asistenti medicali, aceasta fiind profesia lor de baza.


Art. 9.


Supravegherea si controlul exercitarii profesiei de dietetician se realizeaza de CDR.


CAPITOLUL III Forme de exercitare a profesiei de dietetician cu drept de libera practica


Art. 10.


Principalele domenii de practica in care activeaza dieteticianul sunt:


a) dietetician administrativ: activeaza in managementul serviciilor si produselor alimentare cu responsabilitatea de a furniza informatii privind produsele nutritionale adecvate, hrana de calitate pentru indivizi si grupuri in stare de sanatate si de boala, in cadrul unor institutii sau comunitati;
b) dietetician clinic: activeaza la nivelul ingrijirilor medicale primare, secundare si tertiare, cu responsabilitatea de a planifica, a educa, a supraveghea si a evalua un plan de alimentatie, conceput clinic, pentru a asigura pacientilor/beneficiarilor de servicii de nutritie si dietetica o stare de sanatate nutritionala optima; dieteticienii clinici pot lucra autonom in cabinete individuale, in institutii medicale, cabinete medicale, spitale, unitati stationare si camine de batrani;
c) dietetician pentru sanatatea publica sau comunitar: activeaza cu rol direct in promovarea sanatatii si formularea politicilor de promovare a alegerilor produselor alimentare la nivel de individ/grupuri, care sa duca la imbunatatirea si mentinerea sanatatii nutritionale concomitent cu minimalizarea riscurilor care decurg din bolile cu determinare nutritionala;
d) cadrele didactice si cercetatorii care au parcurs ciclul Bologna au posibilitatea de a continua programul de licenta cu un program de master si apoi cu unul de doctorat;
e) alte domenii de practica in domeniul dieteticii pot fi stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului educatiei si cercetarii stiintifice si ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.


Art. 11.


(1) Exercitarea profesiei de dietetician se realizeaza in institutii publice, private sau in forme autonome de exercitare a profesiei
(2) Formele autonome de exercitare a profesiei sunt:


a) cabinet individual de dietetica;
b) societate civila profesionala de dietetica


(3) Formele autonome de exercitare a profesiei de dietetician pot angaja personal salariat, pot incheia contracte de colaborare cu alti dieteticieni, contracte de conlucrare cu alte forme autonome de exercitare a profesiei, contracte cu furnizorii de bunuri si servicii necesare activitatii lor, contracte specifice cu unitati medicale, educationale, sociale, sportive, de alimentatie publica, de ingrijire corporala, de industrie alimentara si farmaceutica, cu mijloace de comunicare in masa, forme specifice de exercitare a profesiei de medic si a diverselor alte profesii paramedicale si alte acte juridice civile, in conditiile Codului civil si legilor speciale aplicabile.


CAPITOLUL IV Infiintarea, organizarea si functionarea CDR


Art. 12.


(1) CDR se infiinteaza si functioneaza ca organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, atat la nivel national, cat si la nivel teritorial, avand ca obiect de activitate controlul, supravegherea si modul de exercitare a profesiei de dietetician
(2) Formele de organizare a CDR la nivel national si la nivel teritorial sunt stabilite prin Statutul CDR
(3) Statutul si Regulamentul intern de organizare si functionare al CDR se elaboreaza, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, de catre reprezentantii asociatiilor profesionale ale dieteticienilor si ai institutiilor de invatamant superior care au un program de licenta acreditat in specialitatea nutritie si dietetica si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
(4) Statutul CDR prevede modul de organizare al primelor alegeri, structura organizatorica la nivel national si teritorial, precum si numarul si durata mandatelor organelor de conducere ale CDR.


Art. 13.


(1) Atributiile CDR sunt urmatoarele:
a) asigura respectarea cadrului legal si organizatoric pentru exercitarea profesiei de dietetician in conditiile prezentei legi, inclusiv prin functia de control profesional, de autoritate disciplinara si jurisdictie profesionala;
b) instituie standarde de calitate a serviciilor profesionale in domeniul dieteticii si norme deontologice in exercitarea profesiei de dietetician;
c) instituie un cadru de promovare si dezvoltare a competentei profesionale;
d) reprezinta interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice si administrative, in organismele profesionale internationale, precum si in litigiile cu tertii;
e) tine evidenta dieteticienilor autorizati si, dupa caz, acorda, certifica, suspenda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de dietetician pe teritoriul Romaniei;
f) mediaza si arbitreaza divergentele dintre dieteticienii autorizati, dintre acestia si formele autonome de exercitare a profesiei, ori dintre formele de exercitare a profesiei


(2) Alte atributii sunt prevazute prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


CAPITOLUL V Drepturile si accesul pacientilor/beneficiarilor de servicii


de nutritie si dietetica la serviciile medicale oferite de dieteticieni


Art. 14.


Toate persoanele au acces liber la consilierea si terapia dietetica, reglementate conform prezentei legi.


Art. 15.


Persoanele care se adreseaza unui dietetician beneficiaza de confidentialitatea datelor privind starea lor de sanatate.


Art. 16.


Practicile si procedurile de nutritie si dietetica de care beneficiaza populatia asigurata sunt stabilite prin negociere cu Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si sunt prevazute in Contractul-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, fiind decontate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.


CAPITOLUL VI Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 17.


Pentru a exercita profesia de dietetician cu libera practica, acesta trebuie sa devina membru al CDR prin obtinerea autorizatiei de libera practica, conform art. 5 alin. (4), in cel mult 5 ani de la absolvirea studiilor de licenta.


Art. 18.


Este nedemna si nu poate exercita profesia de dietetician:
a) persoana care a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de dietetician;
b) persoana care, in exercitarea profesiei de dietetician, a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi si libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva.


Art. 19.


(1) Dieteticianul cu drept de libera practica raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a normelor metodologice de aplicare a acesteia si a Statutului CDR
(2) Constatarea, cercetarea si sanctiunile abaterilor disciplinare sunt prevazute in Statutul CDR
(3) Analizarea si solutionarea cazurilor de malpraxis se fac de catre CDR, care poate colabora cu Colegiul Medicilor din Romania sau, dupa caz, cu Colegiul Farmacistilor din Romania
(4) Raspunderea disciplinara a dieteticienilor cu drept de libera practica nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.


Art. 20.


(1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Sanatatii, cu consultarea institutiilor de invatamant superior care au un program de licenta acreditat in specializarea de nutritie si dietetica, emite normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului
(2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, profesia de dietetician licentiat, precum si ocupatiile prevazute la art. 10 se introduc in Clasificarea ocupatiilor din Romania, prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...Articole Juridice

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice