Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 22/1969, Actualizata 2016, privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii

INTEGRAL: Legea 22/1969, Actualizata 2016, privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii


Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, Actualizata 2016

CAPITOLUL 1: Dispozitii generale
Art. 1
Gestionar, in intelesul prezentei legi, este acel angajat al unei persoane juridice prevazute la art. 176 din Codul penal care are ca atributii principale de serviciu primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea, folosinta sau detinerea, chiar temporara, a acesteia.
Ministerele si celelalte organe centrale stabilesc functiile prin a caror ocupare angajatul dobindeste, potrivit alineatului 1, calitatea de gestionar.
Aceste functii sint denumite, in cuprinsul prezentei legi, functii de gestionari.
Art. 2
Sint considerate bunuri, in sensul prezentei legi, bunurile materiale, mijloacele banesti sau orice alte valori.
CAPITOLUL 2: Conditii privind angajarea gestionarilor
Art. 3
Poate fi gestionar cel care a implinit virsta de 21 ani, a absolvit scoala generala sau o scoala echivalenta si are cunostintele necesare pentru a indeplini aceasta functie.
In functie de complexitatea gestiunilor, de natura si valoarea bunurilor si cunostintelor ce le implica gestionarea lor, ministerele si celelalte organe centrale stabilesc :
a)categoriile de gestiuni pentru care gestionarul trebuie sa fi absolvit liceul ori o scoala profesionala in specialitatea corespunzatoare gestiunii sau o scoala echivalenta si sa aiba un anumit stagiu in munca de gestionar ;
b)categoriile de gestiuni pentru care functia de gestionar poate fi indeplinita si de cel care a implinit virsta de 18 ani.
Art. 4
(1)Nu poate fi gestionar cel condamnat pentru savarsirea vreuneia dintre urmatoarele infractiuni:
a)infractiuni intentionate contra patrimoniului;
b)infractiuni de coruptie si de serviciu;
c)infractiuni de fals;
d)infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e)infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata;
f)infractiunile prevazute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare;
g)infractiunile prevazute de prezenta lege.
(2)Nu poate fi angajat sau trecut in functia de gestionar cel impotriva caruia a fost pusa in miscare actiunea penala pentru savarsirea vreuneia dintre infractiunile prevazute la alin. 1.
(3)Punerea in miscare a actiunii penale pentru una dintre infractiunile prevazute la alin. 1 atrage suspendarea calitatii de gestionar.
Art. 5
Organizatiile socialiste sint obligate sa ceara organelor militiei relatii cu privire la antecedentele penale ale celor ce urmeaza sa fie angajati sau trecuti in functii de gestionari.
Organele militiei sint obligate sa comunice aceste relatii in termen de cel mult 30 zile de la primirea cererii.
Art. 6
Cel ce urmeaza a fi angajat sau trecut in functia de gestionar va prezenta o dovada eliberata de organizatia socialista in care a fost anterior incadrat, din care sa rezulte daca a produs pagube avutului obstesc, natura acestora si daca ele au fost acoperite. Aceasta dovada poate fi ceruta de la ultimul loc de munca si de organizatia socialista care ar urma sa faca angajarea sau trecerea in functia de gestionar.
Organizatiile socialiste sint obligate sa elibereze sau, dupa caz, sa comunice dovada prevazuta in alineatul 1, in termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii.
In raport cu cele aratate in dovada, conducatorul organizatiei socialiste va hotari asupra angajarii sau trecerii in functia de gestionar.
Art. 7
In cazul in care gestiunea este incredintata mai multe persoane, angajarea sau trecerea in functia de gestionar se face cu avizul scris al celorlalti gestionari.
Angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie din subordinea gestionarului se face cu avizul scris al acestuia.
Art. 8
Angajatii sezonieri sau temporari pot fi gestionari, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta lege.
Art. 9
Conducatorii organizatiilor socialiste, angajatii cu atributii de control financiar, precum si contabilii, cu exceptia acelora care sint incadrati in unitati mici determinate de ministere si celelalte organe centrale, nu pot face operatii de primire, pastrare si eliberare de bunuri.
CAPITOLUL 3: Garantii
Art. 10
Gestionarul are obligatia de a constitui o garantie in numerar.
Ministerele si celelalte organe centrale stabilesc, in functie de natura si valoarea bunurilor gestionate, plafoanele valorice si conditiile in care este obligatorie si constituirea unor garantii suplimentare, constind din :
a)afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinta indelungata, proprietate a gestionarului sau a unor terti, pentru garantarea fata de organizatia socialista, a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar ;
b)obligatii asumate de terti fata de organizatia socialista de a acoperi pagubele ce s-ar cauza de gestionar, fie integral, fie pentru o suma determinata.
Garantia suplimentara prevazuta la alineatul precedent poate fi constituita si in numerar.
Ministerele si celelalte organe centrale pot extinde, in functie de natura si valoarea bunurilor, obligatia de a constitui garantii in conditiile prezentului capitol si asupra altor categorii de angajati care minuiesc bunuri, cu exceptia celor ce primesc bunuri spre a le folosi in indeplinirea atributiilor de serviciu.
Nu este obligat sa constituie garantie cel care inlocuieste temporar un gestionar sau cel caruia i se incredinteaza o gestiune pe o perioada de cel mult 60 zile pina la numirea unui gestionar.
Art. 11
Constituirea garantiei se face prin contract incheiat in scris.
Garantiile reciproce intre gestionari nu sint admise. Aceeasi persoana nu poate constitui garantii pentru mai multi gestionari. Cel care constituie garantia va declara, in scris, daca a mai constituit alte garantii.
Garantiile suplimentare se constituie inainte de incredintarea gestiunii.
Art. 12
Garantia in numerar va fi de minimum un salariu si de maximum trei salarii tarifare lunare ale gestionarului; ea nu va putea depasi valoarea bunurilor incredintate.
Pentru gestionarii retribuiti pe baza de cota procentuala, cuantumul minim al garantiei in numerar va fi echivalent cu cistigul mediu pe o luna, iar cel maxim cu cistigul mediu pe 3 luni.
Art. 13
Garantia in numerar se retine in rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau din cistigul mediu pe o luna, dupa caz. Daca, din cauza altor retineri, ratele din contul garantiei in numerar nu pot fi retinute, gestionarul este obligat sa le depuna.
Pentru angajatii temporari, altii decit cei prevazuti la Art. 10 alineatul ultim, precum si pentru angajatii sezonieri, se vor putea stabili rate mai mari sau chiar obligativitatea depunerii, la incredintarea gestiunii, a garantiei integrale in numerar.
Art. 14
Ministerele si celelalte organe centrale stabilesc, in functie de complexitatea gestiunilor si de natura si valoarea bunurilor, cuantumul garantiilor in numerar intre limitele prevazute in articolul 12, precum si ratele la care se refera articolul 13 alineatul 2.
Ministerele si celelalte organe centrale pot stabili,in cazuri justificate, garantii in numerar sub minimul prevazut in articolul 12 sau scutirea de garantie.
Art. 15
(1)Garantia in numerar va fi depusa de catre agentii economici, autoritatile si institutiile publice la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la banci, intr-un cont special al agentului economic, al autoritatii ori al institutiei publice respective. Garantiile in numerar depuse la Casa de Economii si Consemnatiuni sau la banci se inscriu intr-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. Carnetul de consemnare va fi pastrat in casieria agentului economic, autoritatii sau institutiei publice in favoarea careia s-a constituit garantia.
(2)Pentru garantia depusa in conditiile alin. 1, se acorda o dobinda anuala, stabilita de depozitarul garantiei, care nu poate fi mai mica decit dobinda acordata pentru depozitele la termen pe un an.
Art. 16
Garantia in numerar si dobinda aferenta pot fi ridicate de catre gestionarul titular al carnetului de consemnare la incetarea contractului sau de munca sau la trecerea intr-o functie pentru care nu se cere garantie, in situatia in care nu a cauzat o paguba sau cind paguba a fost acoperita in intregime. Organizatia socialista este obligata, in aceste cazuri, sa elibereze gestionarului, in termen de cel mult 10 zile, carnetul de consemnare impreuna cu o comunicare catre Casa de Economii si Consemnatiuni in care sa se arate ca titularul are dreptul sa ridice garantia.
In cazul transferarii gestionarului intr-o alta functie pentru care de asemenea se cere garantie, carnetul de consemnare in care au fost inscrise sumele depuse drept garantie va fi trecut la noul loc de munca, procedindu-se atunci cind este cazul, potrivit articolului 20.
Cind gestionarul a cauzat o paguba in gestiune la locul sau de munca si aceasta nu se acopera integral in termen de o luna de la obtinerea titlului executoriu definitiv, organizatia socialista se va despagubi din garantia in numerar constituita in favoarea sa.
In situatia in care sumele depuse drept garantie au fost ridicate, in intregime sau in parte, de organizatia socialista pentru a se despagubi, gestionarul este obligat sa reintregeasca garantia in numerar in rate lunare de 1/3 din salariul tarifar sau din cistigul mediu lunar, dispozitiile articolului 13 aplicindu-se in mod corespunzator.
Art. 17
Casa de Economii si Consemnatiuni are obligatia sa elibereze sumele depuse drept garantie, dupa caz :
a)titularului carnetului de consemnare, pe baza comunicarii facute de organizatia socialista si a prezentarii carnetului ;
b)organizatiei socialiste, pe baza cererii acesteia si a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obtinut impotriva gestionarului.
Art. 18
In vederea constituirii garantiei suplimentare, imobilele se evalueaza in conformitate cu dispozitiile legale privind modul de stabilire a despagubirilor pentru terenurile si constructiile care trec in proprietatea statului prin expropriere.
Bunurile mobile se evalueazala 50 % din pretul de vinzare cu amanuntul. In cazul in care bunurile mobile nu au pret de vinzare cu amanuntul, evaluarea se face de organizatia socialista in favoarea careia este constituita garantia, care va consulta, in caz de necesitate, organele de specialitate.
Art. 19
Pentru bunurile imobile constituite garantie, organizatia socialista va cere inscriptia ipotecii, care se va dipune pe baza cererii si a contractului de garantie.
Bunurile mobile constituite garantie ramin in folosinta gestionarului sau a tertului garant, dupa caz, si nu vor putea fi instrainate fara instiintarea prealabila a organizatiei socialiste.
In cazul in care bunurile constituite garantie sint urmarite silit de alti creditori, gestionarul sau tertul garant, dupa caz, este obligat sa instiinteze de indata organizatia socialista.
In situatia in care tertul garant n-a facut aceasta instiintare, el ramine obligat sa acopere pagubele ce s-ar cauza de gestionar in limita valorii bunurilor constituite garantie.
Orice micsorare a garantiei atrage obligatia reintregirii de indata a acesteia.
Art. 20
Garantiile vor fi recalculate periodic in functie de schimbarile intervenite in salariul tarifar al gestionarului, precum si in specificul si valoarea bunurilor gestionate, procedindu-se la modificarea corespunzatoare a contractului de garantie.
In cazul in care, in urma recalcularii, este necesara completarea garantiei in numerar, se va proceda conform articolului 13. Daca garantia in numerar depusa este mai mare decit garantia recalculata, diferenta se va elibera, in termen de cel mult 10 zile, gestionarului.
In cazul in care, in urma recalcularii, este necesara constituirea sau completarea garantiilor suplimentare, aceasta se face in termen de 60 zile de la data recalcularii.
Art. 21
Daca gestionarul nu constituie, nu completeaza sau nu aduce, dupa caz, garantiile corespunzatoare potrivit articolului 19 alineatul ultim si articolului 20 alineatul ultim sau daca, din cauza altor retineri, ratele in contul garantiei in numerar nu pot fi retinute si nici nu sint depuse in conditiile articolului 13, se procedeaza la trecerea sa in alta functie ori, daca aceasta nu este posibil, la desfacerea contractului sau de munca. In acest din urma caz, privitor la drepturile angajatului se vor aplica dispozitiile din legislatia muncii referitoare la desfacerea contractului de munca, pentru motive ce nu sint imputabile angajatului.
Art. 22
Garantiile suplimentare se urmaresc silit pe baza contractului de garantie si a titlului executoriu definitiv obtinut impotriva gestionarului.
In cazul in care urmarirea silita a fost pornita de mai multi creditori, organizatia socialista in favoarea careia s-a constituit garantia suplimentara are drept de preferinta asupra sumelor realizate prin valorificarea bunurilor constituite garantie, in conditiile privind creantele garantate prin ipoteca sau gaj prevazute de dispozitiile legale referitoare la executarea silita a creantelor banesti ale organizatiilor socialiste impotriva persoanelor fizice.
CAPITOLUL 4: Raspunderi
Art. 23
Incalcarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila, dupa caz.
Art. 24
Angajatii raspund material, potrivit codului muncii si prevederilor prezentei legi, pentru pagubele cauzate in gestiuni prin fapte ce nu constituie infractiuni.
Art. 25
Gestionarul raspunde integral fata de organizatia socialista pentru pagubele pe care le-a cauzat in gestiunea sa.
Primirea bunurilor in cantitati inferioare celor inscrise in actele insotitoare sau cu vicii aparente, fara a se fi intocmit acte legale de constatare, precum si nesolicitarea asistentei tehnice de specialitate la primirea bunurilor, desi aceasta era necesara, atrag raspunderea gestionarului in conditiile alineatului 1.
Art. 26
Gestionarul raspunde integral si in cazul in care atributiile sale fiind exercitate, potrivit dispozitiilor legale, de un delegat sau de o comisie, se constata o paguba fara a se putea stabili ca aceasta s-a produs in absenta gestionarului.
Art. 27
Cind paguba in gestiune a fost cauzata de gestionar impreuna cu alt angajat al organizatiei socialiste, ei raspund integral, fiecare in masura in care a contribuit la producerea pagubei.
Daca nu se poate determina masura in care fiecare a contribuit la producerea pagubei, despagubirea se repartizeaza intre cei in cauza proportional cu cistigul mediu al fiecaruia pe ultimile 3 luni ; in cazul pagubei constatate intr-o gestiune in care manipularea bunurilor se face in colectiv de mai multi angajati sau in schimburi succesive, fara predare de gestiune intre schimburi, despagubirea se repartizeaza si proportional cu timpul lucrat de fiecare, de la ultima inventariere, in gestiunea in care s-a produs paguba.
Art. 28
Angajatul cu functie de conducere precum si orice alt angajat vinovat de angajarea, trecerea sau mentinerea unei persoane in functia de gestionar fara respectarea conditiilor de virsta, studii si stadiu prevazute in articolele 3 si 38, precum si a dipozitiilor articolului 4 referitoare la antecedentele penale, raspund integral pentru pagubele cauzate de gestionar, in solidar cu acesta.
Aceeasi raspundere o are si cel vinovat de nerespectarea dispozitiilor prevazute in capitolului III, in limita garantiei neconstituite.
Art. 29
Raspunde integral angajatul care, nesocotind indatoririle sale de serviciu, a adus pagube organizatiei socialiste prin aceea ca :
a)nu a asigurat gestionarului, in cazurile prevazute de lege, asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare ;
b)nu a luat masurile necesare pentru pastrarea bunurilor in conditii corespunzatoare ;
c)a dat gestionarului dispozitii gresite sau contrare legii.
Art. 30
Raspunde, in limita valorii pagubei ramase neacoperite de autorul direct al ei, din momentul constatarii insolvabilitatii acestuia, cel vinovat de :
a)angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fara avizul prevazut in articolul 7 ;
b)neluarea sau luarea cu intirziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati in subordinea sa, desi a fost avertizat in scris si motivat ca nu-si indeplinesc atributiile in mod corespunzator ;
c)neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune ;
d)neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii, in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei ;
e)nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu, daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita.
Art. 31
Angajatul care primeste, pastreaza si elibereaza bunuri fara a avea calitatea de gestionar in intelesul articolului 1 raspunde integral, aplicindui-se in mod corespunzator prevederile prezentului capitol.
Art. 32
La constatarea unei pagube in gestiune, persoana raspunzatoare poate sa-si ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia ; angajamentul scris constituie titlu executoriu.
Daca, ulterior, aceasta persoana constata ca nu datoreaza sau ca datoreaza numai in parte suma pentru care si-a luat angajamentul, ea va putea face cerere de desfiintare a angajamentului la organul de jurisdictie competent, in termen de 30 zile de la data cind a cunoscut aceasta imprejurare.
De asemenea, validitatea angajamentului va inceta in intregime sau in parte atunci cind organizatia socialista sau organul de jurisdictie competent constata, cu prilejul verificarii sau, dupa caz, al solutionarii unei cauze care are legatura cu angajamentul, ca acesta a fost luat pentru o suma nedatorata.
Organul de jurisdictie competent poate suspenda executarea angajamentului.
Art. 33
In vederea despagubirii organizatiei socialiste pentru pagubele cauzate in gestiune, care nu se pot acoperi din garantia in numerar, se vor lua masuri de asigurare si urmarire asupra oricaror bunuri apartinind gestionarului si persoanelor care raspund in conditiile prezentului capitol, potrivit dispozitiilor legale cu privire la executarea silita a creantelor banesti ale organizatiilor socialiste impotriva persoanelor fizice.
Masurile de asigurare se incuviinteaza de organul de jurisdictie competent sa solutioneze litigiul.
Art. 34
Orice persoana privitor la care, prin hotarire judecatoreasca, s-a constatat ca a dobindit de la un gestionar bunuri sustrase de acesta din avutul obstesc si ca le-a obtinut in afara obligatiilor de serviciu ale gestionarului, cunoscind ca acesta gestioneaza astfel de bunuri, raspunde solidar cu gestionarul de acoperirea pagubei, in limita valorii bunurilor dobindite.
Art. 35
Crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el insusi o infractiune, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.
Art. 36
Nedeclararea in scris, in termenul prevazut de dispozitiile legale, de catre gestionar, a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta, provenite in orice alt mod decit acela aratat in articolul 35, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an.
Daca fapta prevazuta in alineatul precedent a avut consecinte grave, pedeapsa este inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
Nu se pedepseste acela care, mai inainte de inceperea oricarui control, declara plusurile despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta.
Art. 37
Instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit art. 10, fara acordul prealabil al persoanei juridice prevazute la art. 176 din Codul penal, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.
CAPITOLUL 5: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 38
Ministerele si celelalte organe centrale stabilesc categoriile de gestiuni mai putin complexe sau de valori mai mici din mediul rural, pentru care functia de gestionar poate fi indeplinita si in alte conditii de studii decit cele prevazute la articolul 3 alineatul 1.
Art. 39
Gestionarii care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu indeplinesc conditiile de studii prevazute la articolul 3 pot fi mentinuti daca au indeplinit, la angajarea lor, conditiile de pregatire profesionala prevazute in indicatoarele de stagiu si studii ale functiilor respective si sint corespunzatori.
Gestionarii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi sint obligati, dupa caz :
a)sa completeze in termen de 3 ani garantia in numerar, in conditiile stabilite de acord cu conducatorii organizatiilor socialiste ;
b)sa constituie sau sa aduca in termen de un an garantii suplimentare potrivit prevederilor capitolului III.
In cazul neindeplinirii obligatiilor prevazute in alineatul precedent se aplica in mod corespunzator dispozitiile articolului 21.
Gestionarii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi pot fi scutiti de catre conducatorii organizatiilor socialiste de obligatia constituirii de garantii suplimentare.
Art. 40
Angajatii-mandatari au obligatia de a constitui garantii, in cuantumul si conditiile stabilite prin hotarire a Consiliului de Ministri.
Art. 41
Modul de gestionare a bunurilor materiale ale organizatiilor socialiste se stabileste prin hotarire a Consiliului de Ministri.
Ministrii si conducatorii celorlalte organe centrale vor emite, in termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi, instructiuni prin care vor stabili : functiile de gestionari ; categoriile de gestiune la care se refera articolul 3 alineatul 2 si articolul 38 ; plafoanele valorice si conditiile in care este obligatorie constituirea de garantii suplimentare ; extinderea obligatiei de a constitui garantii si asupra altor categorii de angajati, potrivit rticolului 10 alineatul 4 ; cuantumul garantiilor si al ratelor, precum si alte masuri de executare a prezentei legi.
In acelasi termen, ministerele si celelalte organe centrale vor adapta indicatoarele de pregatire si stagiu pentru functiile de gestionari,in conformitate cu prevederile prezentei legi.
Pentru organizatiile socialiste de interes local care nu sint coordonate de un organ local de specialitate al administratiei de stat, dipozitiile alineatului 2 se vor aduce la indeplinire, in termen de 60 zile de la data publicarii prezentei legi, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Economia si Administratia Locala.
Art. 42
Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si personalului Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne si Consiliului Securitatii Statului.
Numirea militarilor in functii de gestionari se face in conditiile stabilite prin instructiuni ale organelor centrale prevazute in alineatul precedent, fiecare in cadrul atributiilor sale, cu respectarea prevederilor articolelor 3-6 din prezenta lege.
Militarii in termen numiti gestionari nu sint obligati sa constituie garantii.
Raspunderea materiala a personalului Ministerului Fortelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne si Consiliului Securitatii Statului se reglementeaza prin dispozitii speciale.
Art. 43
Se recomanda organelor centrale ale organizatiilor cooperatiste ca, privitor la membrii cooperatori, sa reglementeze, in sectoarele lor de activitate, conditiile de incredintare a gestiunilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, avindu-se in vedere prevederile prezentei legi.
Art. 44
Prezenta lege intra in vigoare la 90 zile de la data publicarii.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 145/1960 privind raspunderea materiala a gestionarilor din organizatiile socialiste, precum si orice alte dispozitii contrare.


*) Termenii "organizatii socialiste" din cuprinsul legii se inlocuiesc cu termenii: "agenti economici, autoritati sau institutii publice".

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice