Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

INTEGRAL: Legea 32/2000, Actualizata 2016, privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor


LEGEA nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor

Actualizata prin Legea 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare (M.Of. 800 din 28-oct-2015) si Legea 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor (M.Of. 550 din 24-iul-2015)


CAPITOLUL I: Obiectul legii, intelesul unor termeni si categorii de asigurare
Art. 1
Prezenta lege reglementeaza: organizarea si functionarea societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, a societatilor mutuale, denumite in continuare asiguratori, respectiv reasiguratori, precum si a intermediarilor in asigurari, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, supravegherea asiguratorilor si reasiguratorilor care desfasoara activitatea in sau din Romania, supravegherea activitatii intermediarilor in asigurari si reasigurari, precum si a altor activitati in legatura cu acestea.
Art. 2
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
(A) Definitii comune
1. activitatea de asigurare - activitatea exercitata in sau din Romania, care desemneaza, in principal, oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata;
3. asigurare - operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care sufera un prejudiciu pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate;
4. asigurat - persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul;
5. asigurator - persoana juridica romana autorizata in conditiile prezentei legi sa exercite activitati de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurator dintr-un stat tert, precum si sucursala unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine;
7. catastrofa - un eveniment sau o serie de evenimente care provoaca pagube substantiale intr-o perioada scurta de timp;
8. coasigurare - operatiunea prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumandu-si o cota-parte din acesta;
9. fond de rezerva liber varsat - totalul sumelor cu care membrii societatii mutuale au contribuit la fondurile acesteia;
10. actionar semnificativ - orice persoana care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane fizice ori juridice, exercita drepturi ce decurg din detinerea unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social al unui asigurator/reasigurator ori ii confera acesteia cel putin 10 % din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor sau care dau posibilitatea sa exercite o influenta semnificativa asupra conducerii unui asigurator, reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare in care are pozitia semnificativa, dupa caz;
11. persoane semnificative - membrii consiliului de administratie si/sau ai consiliului director si/sau ai consiliului de supraveghere, conducerea executiva, actuarul, conducatorii activitatilor de asigurari de viata si de asigurari generale, in cazul asiguratorilor cu activitate compozita, persoanele desemnate in functii de conducere specifice domeniului asigurarilor, care vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi, dupa caz, precum si conducerea executiva a intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari si membrii Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii.
111. conducerea executiva a asiguratorului/reasiguratorului - persoanele fizice, cel putin doua, dintre care una, potrivit actelor constitutive si/sau hotararilor organelor statutare ale asiguratorului sau reasiguratorului, este inlocuitoarea de drept a persoanei imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica, precum si investite cu competenta de a angaja raspunderea asiguratorului sau reasiguratorului; nu intra in aceasta categorie persoanele care asigura conducerea nemijlocita a compartimentelor din cadrul asiguratorului sau reasiguratorului, precum si cele care conduc sucursale sau alte sedii secundare. In cazul sucursalelor asiguratorilor sau reasiguratorilor din statele membre, care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, in baza dreptului de stabilire, conducerea executiva este reprezentata de persoanele imputernicite de acestia sa conduca activitatea sucursalei si sa angajeze legal in Romania asiguratorul sau reasiguratorul;
112. conducerea executiva a intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari - persoana sau, in cazul intermediarilor care au forma juridica de societate pe actiuni, persoanele fizice, cel putin doua, dintre care una, potrivit actelor constitutive si/sau hotararilor organelor statutare ale intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari, este inlocuitoarea de drept a persoanei imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica, precum si investite cu competenta de a angaja raspunderea intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari; nu intra in aceasta categorie persoanele care asigura conducerea nemijlocita a compartimentelor din cadrul intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari, a sucursalelor si a altor sedii secundare. In cazul sucursalelor intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari din statele membre, care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, in baza dreptului de stabilire, conducerea executiva este reprezentata de persoana/persoanele imputernicite de acestia sa conduca activitatea sucursalei si sa angajeze legal in Romania intermediarul in asigurari si/sau in reasigurari;
12. portofoliu de asigurari - totalitatea sau o parte din contractele de asigurari incheiate de un asigurator;
13. prime brute subscrise - primele incasate si de incasat, inclusiv primele de reasigurare incasate si de incasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intra in vigoare in exercitiul financiar, inainte de deducerea oricaror sume din acestea;
14. prime nete subscrise - primele brute subscrise din care se deduc sumele platite si de platit drept prime de reasigurare;
15. prime brute incasate - totalul primelor incasate, inclusiv primele de reasigurare incasate in perioada de referinta, inainte de deducerea oricaror sume din acestea;
16. prime nete incasate - primele brute incasate din care se deduc sumele platite drept prime de reasigurare;
17. reasigurare - operatiunea care consta in preluarea riscurilor cedate de un asigurator/reasigurator;
18. retinere proprie - partea din risc care ramane in sarcina asiguratorului dupa deducerea reasigurarii;
19. societate mutuala de asigurari - persoana juridica civila ai carei asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori.
20. state membre - statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European;
21. autoritati competente - autoritatile nationale care, prin lege sau alte reglementari, sunt abilitate sa supravegheze piata asigurarilor;
22. stat tert - stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
24. suport durabil - orice mijloc care permite clientului sa stocheze informatia adresata lui, intr-o modalitate accesibila pentru utilizari viitoare, intr-o perioada de timp corespunzatoare scopului pentru care a fost furnizata informatia si care permite reproducerea exacta a acesteia de pe dischete, CD-ROM, DVD, unitatile centrale ale computerelor pe care posta electronica este stocata, cu exceptia site-urilor Internet, care nu indeplinesc criteriile de stocare si reproducere a informatiei.
(B) Definitii pentru asigurari si reasigurari
25. stat membru gazda - statul membru, altul decat statul de origine, in care asiguratorul sau reasiguratorul isi desfasoara activitatea;
26. stat membru de origine - statul membru in care este situat sediul social al asiguratorului sau al reasiguratorului;
27. asigurator dintr-un stat tert - asigurator al carui sediu real se afla in afara Uniunii Europene, ale carui filiale deschise in cadrul Uniunii Europene functioneaza pe baza unei autorizatii de la autoritatea competenta a statului membru gazda. Prin sediu real se intelege centrul principal de conducere si de gestiune a activitatii statutare, chiar daca hotararile organelor respective sunt adoptate potrivit dispozitiilor transmise de actionari sau asociati din alte state;
28. societate-mama - persoana juridica aflata fata de o entitate cu personalitate juridica, denumita in continuare filiala, in una dintre urmatoarele situatii:
a) detine direct si/sau indirect majoritatea drepturilor de vot dintr-o filiala;
b) are dreptul sa numeasca sau sa revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor unei filiale si este in acelasi timp actionar sau asociat al acelei filiale;
c) are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra unei filiale la care este actionar sau asociat, in virtutea unor clauze cuprinse in contracte incheiate cu persoana juridica respectiva sau a unor prevederi cuprinse in actul constitutiv al acelei persoane juridice, in situatia in care legislatia care guverneaza statutul filialei permite existenta unor astfel de clauze ori prevederi;
d) este actionar sau asociat al unei filiale si in ultimii 2 ani a numit singur, ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducatorilor filialei;
e) este actionar sau asociat al unei filiale si controleaza singur, in baza unui acord incheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot in acea filiala, precum si orice entitate care, in opinia Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, exercita o influenta dominanta asupra unei alte entitati;
29. sucursala - agentia ori sucursala unui asigurator sau reasigurator. Orice prezenta permanenta a unui asigurator sau reasigurator pe teritoriul unui stat membru trebuie sa fie tratata ca o agentie ori sucursala, chiar daca prezenta nu ia forma unei agentii sau sucursale, dar consista, in principal, intr-o reprezentanta condusa de personalul acelei entitati ori de o persoana independenta care are un mandat permanent de a actiona in numele si pentru acea entitate;
30. interes de participare - drepturi in capitalul social al altor societati comerciale, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei legaturi durabile cu aceste societati, sunt destinate sa contribuie la activitatea societatii comerciale. Detinerea unei parti din capitalul social al unei alte societati comerciale se presupune ca reprezinta un interes de participare atunci cand depaseste un procentaj de 20%;
31. participatie - detinerea directa sau prin control a cel putin 20 % din drepturile de vot ori din capitalul unei societati;
32. societate participativa - o entitate care este fie o societate-mama, fie alta societate care detine o participatie, fie o entitate aflata in legatura cu o alta entitate printr-o relatie definita prin:
a) conducerea unitara asupra entitatii in cauza si una sau mai multe entitati cu care nu are legatura, ca urmare a unui contract incheiat cu acea entitate ori in temeiul unor prevederi din actele constitutive sau din statutul acelor entitati; sau
b) prezenta majoritara a acelorasi persoane in consiliul de administratie, conducerea executiva ori in consiliul de supraveghere ale entitatii in cauza si ale uneia sau mai multor entitati cu care nu are legatura, in cursul anului financiar si pana la intocmirea situatiilor financiare consolidate;
33. societate afiliata - o filiala sau o alta societate in care se detine o participatie ori o entitate aflata in legatura cu o alta entitate printr-o relatie definita prin:
a) conducerea unitara asupra entitatii in cauza si una ori mai multe entitati cu care nu are legatura, ca urmare a unui contract incheiat cu acea entitate sau in temeiul unor prevederi din actele constitutive ori din statutul acelor entitati; sau
b) prezenta majoritara a acelorasi persoane in consiliul de supraveghere a entitatii in cauza si a uneia sau mai multor entitati cu care nu are legatura, in cursul anului financiar si pana la intocmirea situatiilor financiare consolidate;
34. holding de asigurare - o societate-mama a carei activitate principala consta in achizitionarea si detinerea de participatii in filiale, atunci cand aceste filiale sunt exclusiv sau in principal societati de asigurare, societati de reasigurare ori societati de asigurare din state terte, cel putin una dintre aceste filiale fiind o societate de asigurare;
35. holding mixt de asigurare - o societate-mama, alta decat o societate de asigurare sau de reasigurare, decat o societate de asigurare sau de reasigurare dintr-o tara terta, decat un holding de asigurare sau un holding financiar mixt, care numara printre filialele sale cel putin o societate de asigurare sau de reasigurare;
36. localizarea activelor - existenta activelor, mobiliare sau imobiliare, intr-un stat membru; activele reprezentate de creante sunt considerate situate in statul membru in care sunt realizabile;
37. congruenta activelor - acoperirea obligatiilor subscrise intr-o anumita moneda cu active exprimate sau realizabile in aceeasi moneda;
38. legaturi "stranse" - relatii existente intre doua ori mai multe persoane fizice si/sau juridice aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a) participatie, care inseamna detinerea directa sau indirecta a 20 % ori mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati; sau
b) control, care inseamna relatia dintre o societate-mama si o filiala sau o relatie similara intre orice persoana fizica sau juridica si o entitate, asa cum sunt ele definite la pct. 28. Toate filialele directe sau indirecte sunt considerate filiale ale aceleiasi societati-mama;
c) doua sau mai multe persoane fizice ori juridice sunt legate permanent printr-o relatie de control de una si aceeasi persoana;
39. reasigurator - persoana juridica autorizata in conditiile prezentei legi de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau de autoritatea competenta a statului membru de origine, care desfasoara exclusiv activitate de reasigurare si/sau operatiuni legate de aceasta;
40. sediu - sediul social al unui asigurator, reasigurator, intermediar in asigurari si/sau in reasigurari, persoana juridica, precum si agentia sau sucursala acestora, dupa caz;
41. angajament - obligatia asumata printr-un contract de asigurare;
42. stat membru al sucursalei - statul membru in care este situata sucursala care isi asuma o obligatie printr-un contract de asigurare;
43. stat membru al angajamentului - statul membru in care asiguratul, persoana fizica, isi are resedinta sau statul membru in care asiguratul, persoana juridica, isi are sediul;
44. stat membru al furnizarii de servicii - statul membru al angajamentului, daca acesta este asumat de un asigurator sau o sucursala a acestuia, situata in alt stat membru;
45. filiala - entitatea, persoana juridica, aflata fata de societatea-mama in una dintre situatiile prevazute la pct. 28. Toate filialele directe sau indirecte sunt considerate filiale ale aceleiasi societati-mama, din punct de vedere al supravegherii consolidate;
46. piata reglementata:
a) in cazul unei piete situate intr-un stat membru - un sistem multilateral, administrat de catre un operator de piata, ce reuneste sau faciliteaza reunirea unor terte parti care achizitioneaza sau vand instrumente financiare - in cadrul sistemului si in concordanta cu regulile nediscretionare ale acestuia - intr-o maniera ce rezulta din contract, in conformitate cu instrumentele financiare admise sa fie tranzactionate cu respectarea acestor reguli sau sisteme, si care este autorizat de catre autoritatea competenta din statul membru si functioneaza in conformitate cu cerintele autoritatii competente din statul membru;
b) in cazul unei piete situate intr-un stat tert - o piata financiara recunoscuta de statul membru de origine al asiguratorului, care indeplineste cerinte asemanatoare. Orice instrumente financiare tranzactionate pe aceasta piata trebuie sa fie de o calitate comparabila cu cea a instrumentelor tranzactionate in cadrul pietelor reglementate sau in cadrul pietelor din statul membru respectiv;
47. suma la risc - diferenta dintre indemnizatia de asigurare si rezerva matematica stabilita pentru contractele de asigurare care acopera riscul de deces;
471. actuar - persoana fizica inregistrata in Registrul actuarilor, in conformitate cu prevederile prezentei legi si a normelor emise in aplicarea acesteia, specializata in evaluarea riscului prin metode statistice care, in domeniul asigurarilor, sunt folosite pentru calcularea primelor, rezervelor tehnice si a anuitatilor;
48. reprezentante de despagubiri - unitati desemnate in fiecare stat membru de catre asiguratorii din Romania autorizati sa practice clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr. 1, exclusiv raspunderea transportatorului, care au in sarcina administrarea si solutionarea cererilor de despagubire ca urmare a unui accident de autovehicul;
481. organism de compensare - entitate care acorda despagubiri persoanelor pagubite ca urmare a unui accident survenit pe teritoriul unui stat membru, altul decat cel de resedinta al persoanei pagubite, provocat de un autoturism inregistrat si asigurat pe teritoriul unui stat membru;
49. grup - grupul de societati format dintr-o societate-mama, filialele acesteia si entitatile in cadrul carora societatea-mama sau filialele acesteia detin o participatie, precum si orice entitate aflata fata de societatea-mama in una dintre situatiile prevazute la pct. 32;
50. tranzactii intragrup - totalitatea tranzactiilor pe care o societate de asigurare si/sau reasigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii financiare ori o societate de administrare a investitiilor din cadrul unui conglomerat financiar le desfasoara direct sau indirect cu o alta societate din cadrul aceluiasi grup sau cu orice persoana fizica sau juridica ce are legaturi stranse cu societatile din cadrul grupului, in vederea indeplinirii obligatiilor sale, indiferent de natura acestora;
51. conglomerat financiar - un grup in cadrul caruia este indeplinita una dintre conditiile:
a) o societate de asigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii se afla la conducerea grupului ori cel putin o filiala a grupului este o societate de asigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii;
b) atunci cand o societate de asigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii se afla la conducerea grupului, aceasta este fie o societate-mama a unei entitati din cadrul sectorului financiar, a unei entitati care detine o participatie la o entitate din cadrul sectorului financiar sau a unei entitati aflate fata de societatea-mama in una dintre situatiile prevazute la pct. 32;
c) atunci cand la conducerea grupului nu se afla o societate de asigurare, o institutie de credit sau o societate de investitii, dar activitatea grupului se desfasoara, in principal, in cadrul sectorului financiar, respectiv peste 40 % din totalul bilantului grupului este aferent entitatilor din cadrul sectorului financiar;
d) cel putin una dintre entitatile din cadrul grupului apartine sectorului asigurarilor si cel putin una dintre entitatile din cadrul grupului apartine sectorului bancar sau sectorului de investitii;
e) atat activitatile consolidate din sectorul asigurarilor ale entitatilor din cadrul grupului, cat si activitatile consolidate din sectorul bancar si din sectorul de investitii ale entitatilor din cadrul grupului sunt semnificative.
Orice subgrup al unui grup care indeplineste aceste conditii va fi considerat conglomerat financiar;
52. holding financiar mixt - o societate financiara holding mixta in sensul art. 2 alin. (1) pct. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
53. control - relatia dintre o societate-mama si o filiala sau o relatie similara, conform uneia dintre relatiile descrise la pct. 38, intre orice persoana fizica sau juridica si b societate;
54. stat membru in care este situat riscul:
a) statul membru in care se afla imobilul, atunci cand acoperirea prin contractul de asigurare se refera fie la acest imobil, fie la imobilul in cauza si bunurile aflate in acesta, atat timp cat aceste bunuri sunt asigurate prin acelasi contract de asigurare;
b) statul membru al inmatricularii, cand contractul de asigurare se refera la autovehicule de orice fel;
c) statul membru in care contractul de asigurare, cu o durata de 4 luni sau mai mica, acopera riscuri de calatorie in strainatate, indiferent de clasa de asigurare in care sunt incadrate acestea;
d) statul membru in care asiguratul isi are domiciliul sau, in cazul asiguratului persoana juridica, statul membru in care isi are sediul social.
541. asigurator cu activitate compozita - asigurator autorizat sa desfasoare simultan activitate de asigurari de viata si activitate de asigurari generale;
(C) Definitii pentru intermediari
55. intermediari in asigurari - persoanele fizice sau juridice, denumite in continuare broker de asigurare, asistent in brokeraj, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfasoara activitate de intermediere in asigurari, in schimbul unui/unei comision/remuneratii, autorizat sau inregistrat in conditiile stabilite de prezenta lege si de normele emise in aplicarea acesteia, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitate de intermediere in asigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa caz;
56. intermediar in reasigurari - persoana fizica sau juridica romana autorizata in conditiile prezentei legi, denumita in continuare broker de reasigurare, care intermediaza, in schimbul unui/unei comision/remuneratii, in principal, activitatea de reasigurare, precum si intermediarii din statele membre care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitate de intermediere in reasigurari, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii, dupa caz;
57. broker de asigurare:
a) persoana juridica romana, autorizata in conditiile prezentei legi, care negociaza pentru clientii sai, persoane fizice sau juridice, asigurati ori potentiali asigurati, incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare si acorda asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz;
b) un intermediar dintr-un stat membru care desfasoara activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei, conform dreptului de stabilire si libertatii de a presta servicii;
571. asistenti in brokeraj - persoane fizice sau juridice care in baza unui contract cu un broker de asigurare si/sau de reasigurare primesc o imputernicire in legatura cu un mandat de brokeraj al acestuia si, sub acoperirea contractului de raspundere profesionala a brokerului in cauza, trebuie sa intreprinda anumite activitati necesare pentru ducerea la indeplinire a mandatului de brokeraj;
572. mandat de brokeraj - contractul dintre un asigurat sau un potential asigurat, in calitatea de mandant, si brokerul de asigurare si/sau de reasigurare, in calitate de mandatar, prin care se incredinteaza mandatarului negocierea sau incheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistenta inainte si pe durata derularii contractelor ori in legatura cu regularizarea daunelor, dupa caz;
573. broker in asigurari/reasigurari - persoana fizica, atestata profesional in conformitate cu prevederile normelor emise in aplicarea prezentei legi si care isi desfasoara activitatea numai in baza unei relatii contractuale cu un broker de asigurare/reasigurare;
58. agent de asigurare - persoana fizica sau juridica imputernicita, in baza autorizarii unui asigurator ori reasigurator, sa incheie in numele si in contul asiguratorului sau reasiguratorului, contracte de asigurare ori de reasigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate in contractul de mandat incheiat, fara sa aiba calitatea de asigurator/reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare;
581. subagenti - persoane fizice, altele decat conducatorul agentului de asigurare persoana juridica, care au calitatea de angajati cu contract de munca cu persoana juridica si care actioneaza in numele acesteia;
582. agent de asigurare subordonat - persoana fizica sau juridica ce, pe langa activitatea sa profesionala principala, intermediaza in numele si in contul unuia sau mai multor asiguratori produse de asigurare care sunt complementare la produsele furnizate de institutiile de credit si institutiile financiare nebancare care actioneaza intr-o piata reglementata;
59. stat membru de origine al intermediarului:
a) in cazul in care intermediarul este o persoana fizica - statul membru in care este situata resedinta acestuia si in care isi desfasoara activitatea;
b) in cazul in care intermediarul este o persoana juridica - statul membru in care este situat sediul social sau, in cazul in care legislatia statului respectiv nu prevede existenta unui sediu social, statul membru in care este situat sediul central;
60. stat membru gazda al intermediarului - statul membru, altul decat statul membru de origine, in care un intermediar in asigurari sau in reasigurari isi desfasoara activitatea in baza dreptului la stabilire si a libertatii de a presta servicii;
61. sucursala unui intermediar in asigurari sau in reasigurari - dezmembramant fara personalitate juridica al unui intermediar in asigurari sau in reasigurari care, in baza unui mandat, este imputernicita sa desfasoare, partial sau total, activitatea de asigurare ori de reasigurare;
62. activitatea de intermediere in asigurari - activitatea de introducere, propunere ori indeplinire a altor activitati preliminarii incheierii contractelor de asigurare sau oferirea de asistenta pentru administrarea ori indeplinirea unor contracte, indeosebi in cazul unei daune. Aceste activitati nu vor fi considerate activitati de intermediere in asigurari, in cazul in care sunt indeplinite de catre un asigurator sau de un angajat al acestuia care actioneaza sub responsabilitatea asiguratorului.
Nu vor fi considerate activitati de intermediere in asigurari nici urmatoarele: furnizarea de informatii in mod ocazional, in contextul unei alte activitati profesionale al carei scop nu consta in oferirea de asistenta clientilor in vederea incheierii sau administrarii unui contract, administrarea daunelor unui asigurator pe baze profesionale, precum si regularizarea daunelor;
63. activitatea de intermediere in reasigurari - activitatea de introducere, propunere ori indeplinire a altor activitati preliminarii incheierii contractelor de reasigurare sau oferirea de asistenta pentru administrarea ori indeplinirea unor contracte, indeosebi in cazul unei daune. Aceste activitati nu vor fi considerate activitati de intermediere in reasigurari, in cazul in care sunt indeplinite de catre un reasigurator sau de un angajat al acestuia care actioneaza sub responsabilitatea reasiguratorului.
Nu vor fi considerate activitati de intermediere in reasigurari nici urmatoarele: furnizarea de informatii in mod ocazional, in contextul unei alte activitati profesionale ai carei scop nu consta in oferirea de asistenta clientilor in vederea incheierii sau administrarii unui contract, administrarea daunelor unui reasigurator pe baze profesionale, precum si regularizarea daunelor.
64. bancassurance - activitatea de intermediere a produselor de asigurari care sunt complementare la produsele institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, desfasurata prin reteaua acestor institutii in conditiile prevazute prin norme emise in aplicarea prezentei legi;
65. locul obisnuit de stationare - teritoriul statului in care autovehiculul este inmatriculat sau:
- in cazul in care nu se solicita inmatriculare pentru un anumit tip de autovehicule, dar autovehiculul detine placute de asigurare sau un semn distinctiv similar placutei de inmatriculare, teritoriul statului in care a fost emisa placuta de asigurare ori a fost emis semnul; sau
- in cazul in care nici placuta de inmatriculare, nici placuta de asigurare si nici semnul distinctiv nu se cere pentru un anumit tip de vehicule, teritoriul statului in care persoana care detine autovehiculul isi are resedinta permanenta.
Art. 3
(1) Activitatea de asigurare se grupeaza in:
a) asigurari de viata;
b) asigurari generale.
(2) Un asigurator poate desfasura numai una dintre cele doua categorii de asigurari prevazute la alin. (1) .
(21) De la prevederile alin. (2) fac exceptie asiguratorii cu activitate compozita, autorizati pana la data de 31 decembrie 2005, precum si asiguratorii autorizati sa desfasoare activitatea de asigurare in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (11) , fara ca acestia din urma sa fie considerati ca desfasurand activitate compozita.
(3) Clasele de asigurari aferente categoriilor prevazute la alin. (1) sunt stabilite in anexa nr. 1.
(4) Activitatea de reasigurare se grupeaza in:
a) reasigurari de viata;
b) reasigurari generale;
c) reasigurari de viata si generale, denumite reasigurari compozite.
CAPITOLUL II: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Art. 4
(1) Punerea in executare a prezentei legi, supravegherea si controlul respectarii dispozitiilor sale revin Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in scopul apararii drepturilor asiguratilor si al promovarii stabilitatii activitatii de asigurare in Romania.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este autoritatea administrativa autonoma, de specialitate, independenta, autofinantata, cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei legi.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor isi poate deschide reprezentante in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei.
(4) Pentru nevoile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, ale reprezentantelor sale pe care aceasta le infiinteaza, Guvernul si, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale vor atribui acesteia in administrare imobilele necesare - terenuri si cladiri - din domeniul public de interes national sau local, dupa caz, in termen de 60 de zile de la data cererii. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate utiliza propriile venituri pentru construirea, achizitionarea sau inchirierea unor imobile corespunzatoare, conform prevederilor legale in vigoare.
(5) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este condusa de un consiliu format din 7 membri, dintre care un presedinte si 2 vicepresedinti.
(6) Structura organizatorica si de personal a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, atributiile de conducere, de executie si de control ale personalului sau se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare adoptate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit prevederilor prezentei legi.
(7) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sunt numiti de Parlament, in sedinta comuna a celor doua Camere, la propunerea comisiilor reunite, respectiv Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor. Presedintele si vicepresedintii se nominalizeaza pe functii in lista de propuneri care se supune spre aprobare Parlamentului.
(8) Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se face de pe lista comuna propusa de Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si de Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, selectati exclusiv pe baza criteriilor de calificare profesionala.
(9) Revocarea din functie a unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se face la propunerea comisiilor reunite ale Parlamentului, respectiv Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, in sedinta comuna a celor doua Camere, daca acesta inceteaza sa indeplineasca conditiile necesare pentru exercitarea atributiilor sale sau daca se face vinovat de abateri grave, incompatibile functiei sale.
(91) Nici un membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nu va fi schimbat din functie din alte motive sau prin alta procedura decat cea prevazuta la alin. (9) .
(10) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor este de 5 ani, fiecare membru putand fi reinvestit.
(11) Primii membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor fi numiti pentru mandate cu durate diferite, astfel incat in fiecare an sa expire mandatul unuia dintre ei.
(12) Presedintele va fi numit pentru un mandat de 5 ani, iar vicepresedintele pentru un mandat de 4 ani.
(13) Membrii ale caror mandate au expirat vor ramane in functie pana la numirea succesorilor lor.
(14) In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul dintre membri, comisiile parlamentare mentionate la alin. (8) vor propune persoana care urmeaza sa fie numita de Parlament pentru durata restanta a mandatului.
(15) Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilizare cu o durata de 90 de zile consecutive.
(16) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania, cu o buna reputatie si pregatire profesionala si o vechime de cel putin 5 ani in activitatea financiar-bancara si/sau de asigurari si reasigurari;
b) sa nu fie senatori, deputati sau membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitarii mandatului;
c) sa nu exercite o alta profesie sau sa nu ocupe o functie publica sau privata, cu exceptia activitatii didactice in invatamantul superior;
d) sa nu fie membri in consiliile de administratie sau in comisiile de cenzori ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, sau actionari semnificativi ai acestora, atat ei, cat si membrii familiilor lor pana la gradul al treilea;
e) sa nu fi fost declarati faliti sau sa nu fi facut parte din conducerea unei societati de asigurare sau financiar - bancare, care, sub orice forma, si-a incetat activitatea si nu si-a respectat obligatiile fata de terti;
f) sa nu aiba cazier judiciar si fiscal;
g) sa nu fie soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului si membrii Guvernului.
(17) Calitatea de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (13) ;
b) prin demisie;
c) prin revocarea de catre Parlament conform prevederilor alin. (9) si (91) ;
d) la aparitia unei incompatibilitati sau a unui impediment dintre cele prevazute la alin. (16) ;
e) prin inlocuire, conform alin. (14) .
(18) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor au obligatia sa notifice de indata, in scris, Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (16) ; pana la decizia Parlamentului membrul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor este suspendat de drept.
(181) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si personalul acesteia, insarcinat sa exercite atributii de supraveghere, nu raspund civil ori penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea sau omisiunea indeplinirii de catre aceste persoane, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de supraveghere.
(182) Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor prevazute la alin. (181) se suporta de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, urmand a fi recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii.
(19) Presedintele este reprezentantul de drept al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, ca autoritate administrativa autonoma, ca persoana juridica de drept public si in raporturi de drept comun.
(20) In cazul imposibilitatii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor revine unuia dintre vicepresedintii acesteia, desemnat de presedinte.
(21) Daca atat presedintele, cat si vicepresedintii se afla in imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va fi asigurata de decanul de varsta dintre ceilalti 4 membri.
(22) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor delibereaza valabil in prezenta a cel putin 4 dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti.
(23) Hotararile sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti, iar in caz de balotaj, votul presedintelui sau, in absenta acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce dezbaterile este decisiv.
(24) Hotararea adoptata este obligatorie pentru toti membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, membrii care au votat impotriva si cei absenti putandu-si consemna opinia separata in procesul-verbal al sedintei respective.
(241) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod solidar, cu exceptia situatiei in care au votat impotriva unei hotarari si au consemnat opinia separata in procesul-verbal.
(25) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor efectueaza schimburi de informatii cu autoritatile competente din statele membre, in vederea imbunatatirii activitatii de supraveghere, in conditiile in care informatiile vor fi supuse conditiilor de confidentialitate stabilite in normele emise in aplicarea prezentei legi.
(251) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor incheie memorandumuri de colaborare cu autoritati similare privind schimbul informatiilor confidentiale, necesare activitatii de supraveghere, memorandumuri care sa stipuleze ca divulgarea acelor informatii publicului se face doar cu acordul explicit al acelor autoritati sau, in cazurile specificate, doar pentru scopurile pentru care autoritatile respective si-au dat acordul.
(252) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate incheia acorduri de cooperare cu autoritati din state terte numai daca informatiile trimise catre acele autoritati beneficiaza de acelasi nivel de confidentialitate cu care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trateaza acele informatii in Romania, in conformitate cu legislatia nationala.
(253) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa coopereze cu Comisia Europeana in vederea furnizarii catre aceasta a informatiilor necesare intocmirii raportului prevazut la art. 40 din Directiva nr. 92/49/EEC.
(254) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor coopereaza permanent cu Comisia Europeana in vederea imbunatatirii supravegherii activitatii de asigurare.
(255) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza Comisia Europeana asupra dificultatilor aparute prin aplicarea prezentei legi, precum si asupra oricaror bariere care pot sa apara in detrimentul activitatii asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare autorizati sau stabiliti in Romania, in comparatie cu sucursalele aflate in afara teritoriului Romaniei.
(256) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia Europeana analizeaza in timp util aceste dificultati in vederea unei solutionari corespunzatoare.
(26) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 5, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta avize, norme, decizii si circulare, sub semnatura presedintelui, dupa deliberare in sedinte, tinute conform dispozitiilor alin. (22) -(24) , cu respectarea prevederilor alin. (28) ;
(27) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta norme care sunt puse in aplicare prin ordin al presedintelui, iar actele individuale sunt deciziile si avizele.
(28) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor consulta colegiul alcatuit din reprezentantii asociatiilor profesionale ale operatorilor de pe piata de asigurari.
(29) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are in structura sa personal de specialitate compus din economisti, juristi, experti contabili, actuari, statisticieni, matematicieni, ingineri, informaticieni, medici, precum si din alte persoane calificate in domeniul asigurarilor si finantelor.
(30) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor stabileste prin decizie salarizarea membrilor sai si a personalului de specialitate, avand in vedere nivelul remuneratiei acordate unor posturi similare de pe piata de asigurari.
Art. 5
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si/sau avizeaza proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurarilor sau care au implicatii asupra acestui domeniu, inclusiv reglementarile contabile specifice domeniului asigurarilor, dupa consultarea cu asociatiile profesionale ale operatorilor din asigurari, iar in ceea ce priveste reglementarile contabile, si dupa avizul/informarea, dupa caz, potrivit legii, a Ministerului Finantelor Publice; de asemenea, avizeaza obligatoriu toate actele administrative individuale care au legatura cu activitatea de asigurare;
a1) stabileste obiectivele, organizarea si functionarea activitatii de audit public intern;
b) autorizeaza asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau de reasigurare sa desfasoare activitate de asigurare, reasigurare, respectiv intermediere in asigurari si/sau in reasigurari, dupa caz, si aproba orice modificare a documentelor sau conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizare; prin documente se intelege statutul si/sau actul constitutiv al societatii, studiul de fezabilitate si, numai in cazul persoanelor semnificative, organigrama si/sau regulamentul de organizare si functionare, precum si orice alte acte stabilite prin normele de autorizare, emise in aplicarea prezentei legi. Aprobarea modificarilor, inclusiv in cazul persoanelor mentionate la lit. d) , se solicita in cel mult 10 zile calendaristice de la adoptarea hotararii ori deciziei privind modificarea documentelor sau a conditiilor;
b1) aproba, pentru inregistrarea ca asigurator/reasigurator la oficiul registrului comertului, fondatorii, actionarii directi si/sau indirecti, in baza prevederilor normelor emise in aplicarea prezentei legi;
c) autorizeaza practicarea asigurarilor obligatorii stabilite prin lege si incaseaza ca venituri proprii o contributie procentuala din valoarea primelor brute incasate, aferente asigurarilor respective, in vederea exercitarii supravegherii si controlului activitatii de asigurari obligatorii, in conditiile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia;
d) aproba si, dupa caz, retrage aprobarea, in conditiile legislatiei in vigoare si ale normelor emise in aplicarea acesteia, pentru persoanele semnificative ale asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare si avizeaza si, dupa caz, retrage avizul, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii;
e) aproba divizarea sau fuzionarea unui asigurator/ reasigurator/broker de asigurare si/sau de reasigurare autorizat in Romania, in conditiile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia. Aprobarea se da, de la data depunerii documentatiei complete, in termen de 90 de zile pentru asiguratori/reasiguratori si in termen de 45 de zile pentru brokerii de asigurare si/sau de reasigurare;
f) aproba transferul de portofoliu, inclusiv pentru sucursalele societatilor de asigurare din Romania, aflate pe teritoriul altor state membre, catre un alt asigurator roman sau catre un alt asigurator ori o sucursala stabilita pe teritoriul Uniunii Europene, dupa consultarea autoritatii competente a statului membru al sucursalei, precum si pentru sucursalele din Romania ale asiguratorilor cu sediul social in afara Uniunii Europene, in conditiile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia;
g) aproba, la cererea asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, limitarea, suspendarea sau, dupa caz, incetarea activitatii, dupa verificarea situatiei financiare a acestora;
h) supravegheaza situatia financiara a asiguratorilor/reasiguratorilor/brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si activitatea altor intermediari in asigurari si/sau in reasigurari, persoane fizice sau juridice, conform prevederilor prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia, inclusiv a sucursalelor acestora stabilite pe teritoriul altor state membre, in conformitate cu dreptul de stabilire, dupa consultarea autoritatii competente a statului membru al sucursalei;
h1) in vederea aplicarii principiilor de supraveghere prudentiala si preventiva, exercita un control permanent asupra activitatii asiguratorilor, reasiguratorilor si a brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare prin analiza si evaluarea, prin directiile de specialitate la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, a informatiilor cuprinse in rapoartele, informarile si documentele transmise acesteia in conformitate cu prevederile prezentei legi, ale normelor emise in aplicarea acesteia, precum si in conformitate cu avizele si deciziile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
h2) in vederea protejarii intereselor asiguratilor si a potentialilor asigurati, efectueaza controale periodice sau inopinate la sediile asiguratorilor, reasiguratorilor si ale intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, persoane juridice, face investigatii detaliate privind conditiile de desfasurare a activitatii de catre acestia, intre altele prin colectarea de informatii si solicitarea de documente privind activitatea lor;
h3) in vederea asigurarii unei pregatiri profesionale unitare a persoanelor care lucreaza in domeniul asigurarilor, aproba, in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia si prin hotarari adoptate de Consiliul Comisei de Supraveghere a Asigurarilor, programa cursurilor si tematica examenelor de absolvire pentru entitatile care organizeaza astfel de cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, postliceala sau postuniversitara, inclusiv pentru profesia de actuar, cu exceptia institutiilor de invatamant superior acreditate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, precum si cerintele minime de abilitare a lectorilor pentru aceste cursuri;
h4) infiinteaza si coordoneaza Institutul de Management in Asigurari, constituit ca persoana juridica de drept privat, nonprofit;
i) asigura o supraveghere suplimentara, potrivit modalitatilor prevazute in norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, a urmatoarelor entitati:
1. orice societate de asigurare sau de reasigurare care este o societate participativa in cel putin o societate de asigurare sau de reasigurare ori o societate de reasigurare sau o societate de reasigurare dintr-un stat tert;
2. orice societate de asigurare sau de reasigurare a carei societate-mama este, dupa caz, un holding de asigurare, un holding financiar mixt ori o societate de reasigurare sau o societate de reasigurare dintr-un stat tert;
3. orice societate de asigurare sau de reasigurare a carei societate-mama este un holding mixt de asigurare;
j) solicita prezentarea de informatii si documente, inclusiv cu caracter statistic, referitoare la activitatea de asigurare, managementul acestei activitati si conducerea executiva a acesteia, atat de la asiguratori, reasiguratori, intermediari in asigurari si/sau in reasigurari, cat si de la oricare alta persoana, fizica sau juridica, care are legatura directa ori indirecta cu activitatea acestora, inclusiv informatii referitoare la bazele tehnice utilizate pentru calculul primelor de asigurare si al rezervelor tehnice;
k) ia masurile necesare pentru ca activitatea de asigurare sa fie gestionata cu respectarea normelor prudentiale specifice;
l) aplica masurile prevazute de lege privind redresarea financiara, reorganizarea sau, dupa caz, falimentul asiguratorilor si reasiguratorilor, precum si a/al sucursalelor si filialelor acestora;
m) aplica masurile de sanctionare prevazute de lege, inclusiv in legatura cu exercitarea unei influente directe sau indirecte, care este incompatibila cu principiile de conducere prudentiala a activitatii asiguratorilor, stabilite prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
n) primeste si raspunde la toate sesizarile si reclamatiile privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari;
o) aproba propriul buget de venituri si cheltuieli;
p) participa, in calitate de membru, la comitetele sau organismele specifice domeniului asigurarilor de pe langa Comisia Europeana, la asociatiile internationale ale autoritatilor de supraveghere in asigurari si reprezinta Romania la conferinte si intalniri internationale;
q) informeaza autoritatile competente din statele membre pe teritoriul carora sunt sucursale ale asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare ori a agentilor de asigurare romani sau unde se presteaza de catre acestia servicii, despre orice masuri sanctionatorii luate impotriva acestora, inclusiv despre retragerea autorizatiei de functionare;
r) deschide si mentine Registrul asiguratorilor/ reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, precum si Registrul actuarilor, ale caror forma si continut sunt stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi;
s) indeplineste alte atributii prevazute de prezenta lege.
Art. 6
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nu poate dezvalui informatii obtinute in timpul exercitarii atributiilor sale.
(2) Obligatia de confidentialitate prevazuta la alin. (1) nu se aplica in cazul in care informatia este data:
a) cu acordul scris al asiguratorului implicat;
b) la solicitarea instantei judecatoresti;
c) in interesul asiguratilor.
d) in baza schimbului de informatii, a memorandumurilor de colaborare sau a acordurilor de cooperare, conform conditiilor stabilite la art. 4 alin. (25) , (251) si (252) .
Art. 7
(1) In numele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, presedintele acesteia prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale si raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va edita si va publica un raport informativ anual asupra pietei de asigurari si asupra institutiilor si organismelor acesteia, cu respectarea prevederilor art. 6.
Art. 8
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta norme in aplicarea prevederilor prezentei legi, precum si norme prudentiale specifice, conform practicilor in asigurari.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor emite decizii sau, dupa caz, circulare, prin care:
a) impune interdictii, acorda, suspenda sau retrage autorizatii;
b) modifica sau revoca conditii, cerinte sau termeni impusi de aceasta prin actele sale;
c) aproba divizarea sau fuzionarea asiguratorilor/ reasiguratorilor/brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare;
d) aproba transferul de portofoliu de asigurari;
e) inregistreaza si aproba actuarii;
f) aproba, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi, la asiguratorii/reasiguratorii autorizati, inclusiv la cei ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata bursiera, persoanele fizice sau juridice care doresc sa devina actionari semnificativi direct si/sau indirect, dupa caz, care doresc sa isi majoreze drepturile de vot ori a pozitiei de actionar semnificativ direct sau indirect, care doresc sa renunte la calitatea de actionar semnificativ direct sau indirect sau sa isi diminueze drepturile sale de vot ori a pozitiei de actionar semnificativ direct sau indirect, dupa ce a fost aprobata intentia acestora de a deveni actionari semnificativi, de a-si majora cota de participare, de renuntare la calitatea de actionar semnificativ sau de diminuare a cotei de participare;
g) aproba criteriile si conditiile de inscriere in Corpul expertilor in asigurari, care functioneaza pe langa ea, precum si statutul acestuia;
h) stabileste salarizarea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si a personalului sau, cu respectarea dispozitiilor art. 4;
h1) actualizeaza nivelul taxei de autorizare pentru asiguratori sau reasiguratori;
h2) stabileste/precizeaza alte obiective de interes si/sau instituie obligatii privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, Fondului de protectie a victimelor strazii si a entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala;
i) exercita de la sediul sau, prin directiile de specialitate, un control permanent, prin analizarea datelor si informatiilor cuprinse in rapoartele si informarile periodice si anuale, precum si a documentelor prin care se solicita aprobarea prealabila a modificarilor la conditiile initiale de autorizare, asupra activitatii asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, si dispune efectuarea actiunilor de control periodic sau inopinat la sediile acestora;
j) da dispozitii privind prezentarea de documente, situatii, informatii si audieri;
k) constata si aplica sanctiuni, ca urmare a controlului permanent, periodic sau inopinat, asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, actionarilor semnificativi ori persoanelor semnificative ale acestora sau Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii ori conducerii entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala pentru incalcarea prevederilor prezentei legi, a normelor, deciziilor si avizelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
k1) toate deciziile de sanctionare vor cuprinde justificarea legala a aplicarii acestora si vor fi comunicate persoanelor fizice sau juridice impotriva carora s-a dispus sanctiunea. In deciziile de sanctionare se vor mentiona si dreptul de contestare de catre persoanele in cauza a masurilor sanctionatorii dispuse, termenul pana la care se poate depune contestatia, precum si autoritatea sau instanta catre care trebuie adresata contestatia;
l) aplica alte masuri prevazute de legislatia in vigoare.
(3) Avizele sunt acte prin care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor formuleaza raspunsuri oficiale la chestiuni privind activitatea de asigurare sau care au implicatii asupra acesteia.
(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor face precizari sau clarificari la probleme de interes comun pentru toti asiguratorii, reasiguratorii sau intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari, prin emiterea unor circulare. Circularele nu instituie obligatii si in baza lor nu se pot constata sau aplica sanctiuni.
(5) In indeplinirea atributiilor sale, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si personalul acesteia nu vor solicita sau primi instructiuni de orice natura de la nicio institutie ori autoritate publica.
Art. 9
(1) Normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu atributiile prevazute in prezenta lege vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Deciziile, avizele si circularele nu sunt supuse publicarii, cu exceptia celor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) , c) , d) si h1) .
Art. 10
(1) Constituie venit propriu la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor:
a) taxele si majorarile prevazute la art. 13 si 36;
a1) sumele provenite, potrivit legii, din amenzi contraventionale;
b) veniturile provenite din donatii, publicatii si din alte surse legale.
b1) contributia prevazuta la art. 5 lit. c) ;
(2) Excedentul bugetului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se reporteaza in anul urmator.
(3) Disponibilitatile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pot fi plasate in instrumente purtatoare de dobanda la Trezoreria Statului si la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in alte plasamente sau alocari stabilite prin legislatia in vigoare.
CAPITOLUL III: Autorizarea asiguratorilor/reasiguratorilor
Art. 11
(1) Activitatea de asigurare in Romania poate fi exercitata numai de:
a) persoane juridice romane, constituite ca societati pe actiuni si/sau societati mutuale, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor potrivit procedurii reglementate la art. 12;
b) asiguratori sau reasiguratori autorizati in statele membre, care desfasoara activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul Romaniei in conformitate cu dreptul de stabilire si libertatea de a presta servicii;
c) sucursale apartinand unor societati-mama guvernate de legi dintr-un stat tert, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit procedurii prevazute la art. 12 si cu respectarea conditiilor stabilite potrivit cap. III2;
d) filiale ale unor asiguratori sau reasiguratori din state terte, autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit procedurii reglementate la art. 12;
e) asiguratori sau reasiguratori care adopta forma de companie europeana pe actiuni (SE - Societas Europaea) .
(2) Un asigurator nu poate fi inregistrat in registrul comertului fara avizul prealabil in vederea inregistrarii emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 12
(1) Cererea de autorizare pentru desfasurarea activitatii de asigurare va fi transmisa Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in formatul si insotita de documentele prevazute de legislatia in domeniu.
(2) In cazul in care considera necesar, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita informatii suplimentare, poate desfasura investigatii proprii sau cu sprijinul altor autoritati competente ori poate sa foloseasca informatii provenite din alte surse.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide asupra acordarii autorizatiei necesare desfasurarii activitatii de asigurare sau asupra respingerii cererii de autorizare, in termen de 4 luni de la data depunerii documentatiei complete.
(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate acorda autorizatia mentionata la alin. (3) in cazul indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
a) intocmirea pentru toate riscurile dintr-o clasa, iar in situatia in care asiguratorul doreste sa acopere numai anumite riscuri incluse in acea clasa, doar pentru acele riscuri, a unui studiu de fezabilitate care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii si documente:
1. natura angajamentelor sau a riscurilor pe care asiguratorul isi propune sa le acopere;
2. metodele actuariale de calcul folosite pentru stabilirea rezervelor tehnice;
3. principiile programului de reasigurare si lista cu reasiguratorii, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi;
4. componentele fondului de siguranta, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi;
5. resursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor si, in cazul asigurarii prevazute in anexa nr. 1 lit. B clasa nr. 18, resursele de care dispune asiguratorul pentru acordarea asistentei;
6. primele trei exercitii financiare, studiul de fezabilitate care va cuprinde si:
a) estimarea cheltuielilor aferente conducerii executive si a celor aferente functiilor de conducere specifice domeniului asigurarilor;
b) estimarea primelor si a daunelor;
c) bugetul de venituri si cheltuieli;
d) estimarea resurselor financiare necesare constituirii rezervelor tehnice si a marjei de solvabilitate;
7. un sistem de tehnologie a informatiei adecvat derularii optime a activitatii de asigurare pe care isi propune sa o practice, conform celor solicitate la pct. 1, in conformitate cu normele privind autorizarea asiguratorilor, emise in aplicarea prezentei legi;
b) in cazul practicarii clasei de asigurari generale nr. 18 - Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta, studiul de fezabilitate prevazut la lit. a) cuprinde, pentru aceasta clasa, si urmatoarele informatii:
1. dovezi privind existenta personalului calificat;
2. dovezi privind dotarea cu echipamentul tehnic adecvat;
3. reteaua de asistenta ce urmeaza a fi folosita pentru indeplinirea obligatiilor aferente acestei clase de asigurari;
c) din studiul de fezabilitate prezentat rezulta ca societatea dispune de marja de solvabilitate minima;
d) capitalul social varsat de catre solicitant in contul unei banci autorizate de Banca Nationala a Romaniei sau, in cazul unei societati mutuale, fondul de rezerva libera varsat in conformitate cu prevederile legale din domeniu;
e) numele societatii nu induce in eroare publicul;
f) societatea va desfasura exclusiv activitate de asigurare;
g) in cazul unui asigurator strain, solicitantul trebuie sa demonstreze ca este legal constituit in tara de origine;
h) asiguratorii care solicita autorizarea pentru clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr. 1, exclusiv raspunderea transportatorului, trebuie sa numeasca un reprezentant de despagubiri in fiecare stat membru;
(41) Conditiile generale si specifice ale politelor de asigurare, valoarea primelor de asigurare, modul de calcul al primelor sau formularele si alte documente pe care un asigurator intentioneaza sa le utilizeze in relatiile sale cu asiguratii nu sunt supuse aprobarii prealabile sau informarilor sistematice.
(42) Avand in vedere principiile de supraveghere prudentiala, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate solicita, cu respectarea prevederilor alin. (41) , informatii privind bazele tehnice ale calculelor privind primele si rezervele tehnice, in vederea verificarii conformarii acestora cu principiile actuariale.
(43) Autoritatile competente ale statelor membre vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor inainte de a emite o autorizatie de functionare pentru un asigurator/reasigurator aflat in una dintre urmatoarele situatii:
a) este o filiala a unui asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru;
b) este o filiala a unei societati de asigurare-mama a unui asigurator/reasigurator autorizat intr-un alt stat membru;
c) este controlat de aceeasi persoana fizica sau juridica de care este controlat un asigurator sau reasigurator in respectivul stat membru.
(44) Autoritatile competente care supravegheaza institutiile de credit sau societatile de servicii si investitii financiare dintr-un stat membru vor fi consultate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor inainte de a emite o autorizatie de functionare pentru un asigurator/reasigurator care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) este o filiala a unei institutii de credit sau a unei societati de servicii si investitii financiare autorizate in Uniunea Europeana; sau
b) este o filiala a unei companii de asigurare mama a unei institutii de credit sau a unei societati de servicii si investitii financiare autorizate in Uniunea Europeana; sau
c) este controlat de aceeasi persoana, fizica sau juridica, ce controleaza o institutie de credit sau o societate de servicii si investitii financiare autorizata in Uniunea Europeana.
(45) Autoritatile competente mentionate la alin. (43) si (44) vor fi consultate atat pentru evaluarea actionarilor, cat si a reputatiei si a experientei persoanelor semnificative implicate in conducerea unei alte entitati din cadrul aceluiasi grup.
(46) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va putea solicita autoritatilor competente in cauza orice informatii considerate relevante despre actionariatul unui asigurator/reasigurator sau despre reputatia si experienta persoanelor semnificative ale acestuia, atat in vederea emiterii unei autorizatii de functionare, cat si in ceea ce priveste evaluarea permanenta a modului de desfasurare a activitatii acelui asigurator/reasigurator, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
(5) Pentru asiguratorii din statele terte se adauga urmatoarele cerinte:
a) sucursalele apartinand societatilor de asigurare, societatilor de reasigurare, precum si societatilor mutuale cu sediul social in state terte detin pe teritoriul Romaniei active in valoare de cel putin jumatate din fondul de siguranta prevazut la data autorizarii pentru asiguratorii sau reasiguratorii persoane juridice romane;
b) sucursalele apartinand societatilor de asigurare, societatilor de reasigurare, precum si societatilor mutuale cu sediul social in state terte constituie pe teritoriul Romaniei un depozit initial drept garantie la o institutie de credit autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in valoare de o patrime din fondul de siguranta prevazut la data autorizarii pentru asiguratorii sau reasiguratorii persoane juridice romane.
(6) Autorizatia acordata unui asigurator de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este valabila pe intregul teritoriu al Comunitatii Europene si al statelor apartinand Spatiului Economic European, in conformitate cu dreptul de stabilire si cu libertatea de a presta servicii.
(7) Autorizatia se acorda pentru toate riscurile dintr-o clasa de asigurare, exceptand situatia in care asiguratorul doreste sa acopere numai anumite riscuri incluse in clasa respectiva.
(71) Asiguratorul care solicita autorizatie pentru o noua clasa de asigurari sau extinderea la unele ori la toate riscurile acoperite de aceeasi clasa de asigurari trebuie sa prezinte pentru aceste situatii studiul de fezabilitate prevazut la art. 12 alin. (4) lit. a) -c) si, dupa caz, numele persoanelor prevazute la lit. h) , precum si alte documente si informatii, in conformitate cu prevederile normelor emise in aplicarea prezentei legi.
(8) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate acorda autorizatia pentru grupele de clase mentionate la lit. C din anexa nr. 1, daca asiguratorul solicita aceasta si indeplineste toate conditiile prevazute in lege.
(9) Autorizatia acordata pentru o clasa sau un grup de clase este valabila si pentru a subscrie riscuri suplimentare dintr-o alta clasa, daca se indeplinesc conditiile prevazute la lit. D din anexa nr. 1.
(11) Asiguratorii autorizati sa practice asigurari de viata pot, de asemenea, sa primeasca autorizatie pentru clasele 1 si 2, prevazute la lit. B din anexa nr. 1. Asiguratorii autorizati sa practice asigurari generale, dar numai pentru clasele 1 si 2, prevazute la lit. B din anexa nr. 1, au dreptul sa primeasca autorizatie de functionare si pentru categoria asigurarii de viata.
(12) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va respinge cererea de autorizare in cazul neindeplinirii cerintelor prevazute la alin. (4) si (5) , precum si atunci cand constata una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) documentatia prezentata nu este intocmita in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
b) din documentatia prezentata rezulta ca:
1. asiguratorul nu va desfasura o activitate in conformitate cu prevederile prezentei legi;
2. actionarii si persoanele semnificative nu indeplinesc conditiile si criteriile prevazute de legislatia in vigoare;
3. necesitatea asigurarii unui management prudential al asiguratorului nu este satisfacuta in raport cu calificarea actionarilor si a membrilor, in mod direct sau indirect;
c) analiza studiului de fezabilitate indica faptul ca asiguratorul nu poate asigura realizarea obiectivelor stabilite si in conditii compatibile cu reglementarile privind practica prudentiala, care sa protejeze in mod adecvat asiguratii;
d) exista o forma de asociere prin intermediul careia actionariatul, pana la ultima persoana fizica implicata, nu este adus la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
e) sistemul de tehnologie a informatiei de care dispune nu este adecvat derularii optime a activitatii de asigurare pe care isi propune sa o practice.
f) nu pot detine, direct si/sau indirect, calitatea de actionar, precum si cea de persoana semnificativa a unui asigurator sau reasigurator persoanele nominalizate in anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea si combaterea utilizarii sistemului financiar-bancar in scopul finantarii de acte de terorism, aprobata prin Legea nr. 466/2002, cu modificarile ulterioare, precum si in lista intocmita in conformitate cu prevederile art. 5 din aceasta ordonanta de urgenta.
(13) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va comunica solicitantului motivele respingerii cererii de autorizare.
(14) Impotriva deciziilor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor persoana implicata poate face plangere la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei.
(15) Prin decizia de acordare a autorizatiei emisa de presedintele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se stabileste data de la care asiguratorul va incepe sa-si desfasoare activitatea.
(16) Asiguratorii si reasiguratorii autorizati in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia sunt obligati sa includa in toate documentele emise, inclusiv in corespondenta cu tertii, codul unic alocat prin registrul prevazut la art. 5 lit. r) , precum si urmatorul inscris: AĞAutorizat de Comisia de Supraveghere a AsigurarilorAğ.
(17) Toate rapoartele, informarile, documentele si solicitarile asiguratorilor sau reasiguratorilor, precum si corespondenta de orice fel a acestora cu Comisia de Supraveghere a Asigurarilor vor fi semnate, dupa caz, numai de conducerea executiva, de conducatorul activitatii de asigurari de viata si, respectiv, al activitatii de asigurari generale, in cazul asiguratorilor cu activitate compozita, sau de persoanele care ocupa functiile de conducere specifice domeniului asigurarilor.
(18) Orice imputernicire data unei alte persoane, emisa inclusiv de actionarii semnificativi, directi ori indirecti, de membrii consiliului de administratie si/sau ai consiliului director si/sau ai consiliului de supraveghere, dupa caz, al asiguratorului sau reasiguratorului, este nula de drept.
(19) Asiguratorii si reasiguratorii autorizati in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia sunt obligati sa afiseze la toate sediile, principale si secundare, la loc vizibili copii dupa certificatul de inmatriculare emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor dupa inregistrarea in registrul prevazut la art. 5 lit. r) .
(20) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) lit. f) , asiguratorii pot desfasura, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare, si activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative.
(21) Activele, pasivele, veniturile si cheltuielile privind desfasurarea activitatii de administrare a fondurilor de pensii facultative trebuie organizate, evidentiate si administrate distinct de activele, pasivele, veniturile si cheltuielile aferente activitatii de asigurare, fara posibilitate de transfer.
(22) Activele, pasivele, veniturile si cheltuielile prevazute la alin. (21) sunt destinate exclusiv operatiunilor legate de fondurile de pensii facultative si activitati conexe.
Art. 121
(1) In vederea obtinerii autorizarii de functionare, precum si oricand pe perioada derularii activitatii, un asigurator sau reasigurator trebuie sa fie in relatii de munca cu cel putin un actuar, iar in cazul in care volumul de activitate necesita angajarea a 2 sau mai multi actuari, pentru acestia se aplica, de asemenea, prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
(2) Obligatiile actuarului sunt urmatoarele:
a) determinarea valorii rezervelor tehnice;
b) controlul activelor admise sa acopere rezervele tehnice;
c) calculul primelor de asigurare;
d) calculul marjei de solvabilitate minime;
e) calculul marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul;
f) calculul beneficiilor obtinute din fructificarea activelor admise sa acopere rezervele tehnice pentru asigurarile de viata;
g) elaborarea, certificarea si transmiterea catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a raportului actuarial anual, ale carui continut si forma sunt stabilite prin normele emise in aplicarea prezentei legi;
h) certificarea tuturor rapoartelor transmise catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor care contin calculele prevazute la lit. a) -f) ;
i) notificarea, conform prevederilor alin. (3) si (4) , a oricaror nereguli constatate sau a unor situatii care indica sau conduc la incalcarea prevederilor prezentei legi si a normelor emise in aplicarea acesteia.
(3) Actuarul trebuie sa aduca la cunostinta, in scris, in cel mult doua zile lucratoare de la data constatarii, consiliului de administratie si/sau consiliului director si/sau consiliului de supraveghere, dupa caz, precum si conducerii executive a asiguratorului sau reasiguratorului, pe perioada indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (2) , despre orice situatie care indica comiterea unei incalcari a prevederilor prezentei legi si a normelor emise in aplicarea acesteia.
(4) In termen de 30 de zile calendaristice de la data notificarii persoanelor mentionate la alin. (3) , actuarul va informa Comisia de Supraveghere a Asigurarilor atat despre continutul notificarii, cat si despre masurile luate de asigurator in vederea remedierii situatiei.
(5) Actuarul are obligatia de a informa Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si in cazul in care, in termen de 10 zile calendaristice de la data notificarii prevazuta la alin. (3) , asiguratorul nu a intreprins nici o actiune sau nu a initiat nici o masura de remediere a situatiei.
(6) Persoanele mentionate la alin. (3) nu pot initia nici o masura sanctionatorie la adresa unui actuar care, in exercitarea obligatiilor sale, se conformeaza prevederilor alin. (4) .
(7) Actuarul poate fi numit sau revocat numai de catre consiliul de administratie si/sau consiliul director si/sau consiliul de supraveghere, dupa caz, al asiguratorului sau reasiguratorului si nu poate fi membru al unui astfel de consiliu.
(8) Numirea sau, dupa caz, revocarea actuarului se aduce la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in termen de maximum 3 zile de la data la care s-a adoptat hotararea de catre organul competent sa ia aceasta decizie, insotita, in cazul revocarii, de motivarea acesteia.
(9) Organul competent, dintre cele mentionate la alin. (7) , este obligat sa numeasca un nou actuar, in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data revocarii actuarului precedent.
(10) In cazul in care organul competent incalca obligatia prevazuta la alin. (9) , Comisia de Supraveghere a Asigurarilor numeste, in termen de 10 zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la acelasi alineat, un actuar pentru o perioada de maximum 6 luni.
(11) Alte prevederi vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
Art. 122
(1) Registrul actuarilor se deschide si se mentine de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in sistem computerizat si pe suport hartie, datele inscrise in acesta fiind permanent accesibile publicului la sediul central al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Persoanele inscrise in registru vor constitui Corpul actuarilor, ale carui statut si regulament de organizare si functionare se aproba prin hotarare a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Poate fi inregistrata in Registrul actuarilor orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele:
a) este licentiata cu diploma de studii superioare de lunga durata;
b) a absolvit cu diploma, in tara, studii actuariale la institutii de invatamant superior sau alte forme de pregatire postuniversitara, cu conditia ca cel putin un membru al comisiei de examinare sa detina calificarea de actuar, sau a absolvit, cu diploma sau prin certificarea unui examen, cursurile unor institutii recunoscute pe plan international in pregatirea si calificarea in profesia de actuar;
c) a lucrat o perioada de cel putin 3 ani in domeniul asigurarilor, matematicilor financiare sau statisticilor, activitatea desfasurata necesitand cunostinte actuariale;
d) nu are cazier judiciar sau fiscal.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va face inregistrarea in Registrul actuarilor la cererea scrisa a persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) .
(4) Actuarii sunt obligati sa anunte, in cel mult 7 zile calendaristice, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor despre orice modificare a datelor care fac subiectul inregistrarii in Registrul actuarilor.
(5) Cetatenii straini sunt exceptati de la indeplinirea cerintei privind studiile actuariale, daca dovedesc prin acte oficiale recunoasterea ca actuar obtinuta in tara de origine.
(6) Sanctionarea unui actuar de trei ori de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi si a normelor emise in aplicarea acesteia sau condamnarea printr-o sentinta definitiva duce la radierea obligatorie din Registrul actuarilor.
(7) Alte prevederi referitoare la Registrul actuarilor vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
Art. 13
(1) Un asigurator care solicita autorizarea conform prevederilor art. 12 si 44 achita la depunerea cererii de autorizare o taxa de autorizare de 75. 000. 000 lei. Cuantumul taxei de autorizare se poate actualiza anual, prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in functie de indicele preturilor comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
(2) In cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentatiei de catre solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.
(3) Asiguratorul achita, din momentul acordarii autorizatiei de functionare, pe durata valabilitatii acesteia, o taxa de functionare, stabilita anual de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de maximum 0,3% din primele brute incasate in perioada pentru care sunt datorate.
(31) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, taxa de functionare prevazuta la alin. (3) se poate majora pana la maximum 0,5% din primele brute incasate in perioada pentru care sunt datorate, in raport cu obligatiile ce revin Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, dupa dobandirea statutului de stat membru al Uniunii Europene.
(4) Asiguratorii platesc taxa de functionare la termenul stabilit prin norme.
(5) Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare prevazute la alin. (3) , Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va calcula dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la colectarea creantelor fiscale.
(6) Prin plata taxei de autorizare, prevazuta la alin. (1) , asiguratorul primeste autorizarea doar pentru o anumita clasa, exceptand situatia in care asiguratorul doreste sa acopere numai anumite riscuri incluse in clasa respectiva, asa cum sunt prevazute in anexa nr. 1, iar pentru fiecare clasa sau, dupa caz, numai pentru anumite riscuri dintr-o clasa, va achita taxele prevazute la alin. (7) .
(7) Un asigurator care solicita autorizarea conform prevederilor art. 12 alin. (71) achita, la depunerea cererii de autorizare, o taxa de autorizare reprezentand 40% din cuantumul taxei prevazute la alin. (1) .
(8) Un asigurator sau reasigurator care solicita autorizarea pentru un transfer de portofoliu, inclusiv in cazurile prevazute de art. 23 alin. (4) , achita o taxa de autorizare de transfer de portofoliu, reprezentand 50 % din cuantumul taxei prevazute la alin. (1) .
(9) Un asigurator, reasigurator sau un intermediar in asigurare si/sau de reasigurare, Fondul de protectie a victimelor strazii sau o entitate care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, care solicita aprobarea pentru modificari la conditiile si documentele in baza carora s-a acordat autorizatia/avizul, precum si orice informatii sau certificari din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru a-i servi in relatiile cu tertii, va achita o taxa de aprobare, dupa caz, reprezentand echivalentul in lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii.
(10) Orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia asiguratilor, pagubitilor si a institutiilor publice, care solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor informatii, certificari sau puncte de vedere, va achita o taxa reprezentand echivalentul in lei al sumei de 35 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data platii.
(11) Pentru toate autorizatiile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate, la cererea persoanelor indreptatite, in conditiile prevazute in normele emise in aplicarea prezentei legi, contra unei taxe reprezentand 25% din sumele prevazute la alin. (1) si la art. 36 alin. (1) . Ağ
Art. 131
Prevederile art. 13 se aplica intocmai si reasiguratorilor autorizati sa desfasoare activitate de reasigurare de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 14
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor retrage autorizatia de functionare in cazul in care constata ca un asigurator autorizat se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) nu a inceput sa desfasoare activitatea de asigurare in termen de 12 luni de la data eliberarii autorizatiei;
b) renunta la activitatea de asigurare si solicita in mod expres retragerea autorizatiei de functionare;
c) inceteaza sa mai desfasoare activitatea de asigurare pe o perioada de 6 luni consecutive;
d) nu mai indeplineste conditiile pe baza carora a fost autorizat;
e) nu a dus la indeplinire masurile specificate in planul de redresare financiara sau aceste masuri nu si-au atins scopul, dupa caz;
f) incalca dispozitiile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza autoritatile competente ale celorlalte state membre despre retragerea autorizatiei unui asigurator care desfasoara activitatea de asigurare pe teritoriul acestora.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ia masurile legale in cazul informatiilor primite de la autoritatile competente din celelalte state membre privind retragerea autorizatiei unui asigurator care desfasoara activitate de asigurare pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu dreptul de stabilire si cu libertatea de a presta servicii.
(4) Decizia de retragere a autorizatiei se motiveaza si se comunica asiguratorului. Impotriva deciziei de retragere a autorizatiei asiguratorul poate face plangere la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 15
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va publica cel putin o data pe an in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si intr-o publicatie de larga circulatie lista actualizata cuprinzand asiguratorii autorizati si orice alte informatii pe care le va considera necesare in aplicarea prezentei legi.
CAPITOLUL III1: Dreptul de stabilire si libertatea de a presta servicii ale asiguratorilor
Art. 151
Asiguratorii autorizati potrivit prevederilor art. 12 pot sa desfasoare activitate de asigurare pe teritoriul oricarui stat membru prin intermediul unei sucursale, cu notificarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 152
Notificarea prevazuta la art. 151 va cuprinde urmatoarele informatii si documente:
1. denumirea statului membru pe teritoriul caruia intentioneaza sa isi stabileasca o sucursala;
2. studiul de fezabilitate, clasele de asigurari pe care intentioneaza sa le practice, precum si structura organizatorica a viitoarei sucursale;
3. sediul viitoarei sucursale din statul membru gazda, de la care pot fi obtinute si la care pot fi transmise documente, care va fi si adresa la care se vor transmite toate informatiile si documentele catre persoana sau persoanele semnificative;
4. numele persoanelor semnificative, care au capacitatea de a reprezenta si angaja asiguratorul in relatiile cu tertii pe teritoriul statului membru respectiv, precum si in relatia cu autoritatile competente si alte institutii din acel stat;
5. declaratia pentru asiguratorul care doreste sa practice clasa 10, exclusiv raspunderea transportatorului, prevazuta la lit. B din anexa nr. 1, din care sa rezulte ca este membru al Biroului National si al Fondului National de Garantare din statul membru pe teritoriul caruia isi propune sa deschida o sucursala, dupa caz.
Art. 153
(1) In termen de 3 luni de la depunerea documentatiei prevazute la art. 152, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor transmite aceste informatii autoritatii competente a statului membru pe teritoriul caruia se va stabili sucursala, informand si asiguratorul in cauza, cu exceptia cazului in care constata ca:
a) situatia financiara a asiguratorului nu permite indeplinirea obligatiilor asumate;
b) persoanele semnificative prevazute la pct. 4 al art. 152 au fost condamnate pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala;
c) persoanele semnificative prevazute la pct. 4 al art. 152 nu dispun de calificarea si experienta necesare;
d) structura organizatorica nu asigura desfasurarea corespunzatoare a activitatii asiguratorului.
(2) Informarea prevazuta la alin. (1) este insotita de confirmarea ca asiguratorul poseda marja de solvabilitate minima.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor transmite asiguratorului in cauza, in termen de 3 luni de la depunerea documentatiei prevazute la art. 152, motivarea refuzului comunicarii informatiilor prevazute la art. 152.
(4) Impotriva refuzului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor comunicat in conditiile prevazute la alin. (3) asiguratorul poate face plangere, potrivit legii, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia.
Art. 154
Sucursala poate sa isi inceapa activitatea astfel:
a) de la data la care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ii transmite asiguratorului confirmarea primita de la autoritatea competenta a statului membru al sucursalei; sau
b) daca in termen de doua luni de la transmiterea informarii in conformitate cu art. 153 alin. (1) nu se primeste nici o confirmare din partea autoritatii competente a statului membru al sucursalei.
Art. 155
Orice modificare a informatiilor prevazute la art. 152 si 157 se comunica de catre asigurator, in scris, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si autoritatii competente a statului membru al sucursalei sau statului membru al furnizarii de servicii, cu cel putin 30 de zile inainte de efectuarea modificarii.
Art. 156
Oricare asigurator autorizat sa desfasoare activitati in Romania care, in baza libertatii de a presta servicii, doreste sa desfasoare aceasta activitate pentru prima data in unul sau mai multe state membre, in mod direct si nu prin intermediul unei sucursale, trebuie, in prealabil, sa notifice Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor despre aceasta intentie, mentionand si natura obligatiilor pe care intentioneaza sa si le asume.
Art. 157
(1) In termen de 30 de zile de la data primirii notificarii prevazute la art. 156, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor comunica autoritatilor competente ale statului sau statelor membre ale furnizarii de servicii urmatoarele informatii:
a) dovada detinerii de catre asigurator a marjei minime de solvabilitate, calculata in concordanta cu prevederile legale in vigoare;
b) clasele de asigurari pe care a fost autorizat sa le practice asiguratorul;
c) natura obligatiilor pe care asiguratorul isi propune sa si le asume in statul membru al furnizarii de servicii.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va instiinta asiguratorul in cauza despre data comunicarii prevazute la alin. (1) .
(3) Asiguratorul care intentioneaza, in baza libertatii de a presta servicii, sa acopere riscurile prevazute la clasa nr. 10 de la lit. B din anexa nr. 1, altele decat raspunderea transportatorului, trebuie:
a) sa comunice numele si adresa reprezentantei de despagubiri;
b) sa dea o declaratie ca a devenit membru al Biroului National si al Fondului National de Garantare din statul membru al furnizarii de servicii.
Art. 158
(1) In termen de 30 de zile Comisia de Supraveghere a Asigurarilor transmite asiguratorului motivele refuzului comunicarii informatiilor prevazute la art. 157.
(2) Impotriva refuzului transmiterii comunicarii prevazute la alin. (1) de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor asiguratorul poate face plangere la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicarea refuzului, potrivit legii.
Art. 159
Asiguratorul poate incepe sa desfasoare activitate de asigurare incepand cu data comunicarii prevazute la art. 157 alin. (2) .
Art. 1510
(1) Oricare asigurator care desfasoara activitate de asigurare, in baza dreptului de stabilire sau in baza libertatii de a presta servicii, si nu respecta prevederile legale in vigoare va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor toate documentele legale solicitate de catre aceasta privind desfasurarea activitatii, pe care si asiguratorii cu sediul social in Romania au obligatia sa le transmita.
(2) Sucursalele si agentiile asiguratorilor si reasiguratorilor autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care desfasoara prin intermediul acestora activitate de asigurare sau de reasigurare pe teritoriul altor state membre, in baza dreptului de stabilire, sunt obligate sa aiba o marja de solvabilitate continand active negrevate de orice sarcini sau datorii, din care se scad activele necorporale. Marja de solvabilitate va fi calculata in conformitate cu prevederile normelor emise in aplicarea prezentei legi.
(3) In scopul calcularii marjei de solvabilitate, se va tine seama numai de primele si de daunele aferente activitatii desfasurate de sucursala sau agentia in cauza.
(5) Inainte ca sucursala unui asigurator sa isi inceapa activitatea, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in decurs de doua luni de la primirea documentatiei cu privire la intentia asiguratorului de a-si incepe activitatea pe teritoriul Romaniei, va informa autoritatile competente din statul membru despre conditiile in care trebuie sa se desfasoare activitatea de asigurare in Romania.
Art. 1512
Masurile prevazute la art. 1511 vor fi motivate si comunicate asiguratorului in cauza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 1513
(1) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor intentioneaza sa efectueze controale in vederea supravegherii financiare a asiguratorilor si reasiguratorilor romani care desfasoara activitati de asigurare sau reasigurare pe teritoriul Uniunii Europene, in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, va informa autoritatile competente ale statului membru gazda privind intentia sa.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, dupa ce a fost informata de catre autoritatile competente din statul membru de origine al asiguratorului care, in baza dreptului de stabilire, isi desfasoara activitatea printr-o sucursala pe teritoriul Romaniei despre intentia de a efectua, prin personal propriu sau prin persoane desemnate special, un control inopinat, in vederea obtinerii de informatii necesare supravegherii financiare a asiguratorului, va permite efectuarea acestui control. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate participa la acest control.
Art. 1514
Informatiile si documentele solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu art. 1510 si art. 363 alin. (2) vor fi redactate in limba romana.
CAPITOLUL III2: Reguli aplicabile sucursalelor stabilite pe teritoriul Romaniei care apartin asiguratorilor cu sediul social in afara Uniunii Europene
Art. 1515
(1) Oricare asigurator cu sediul social in afara Uniunii Europene si care doreste sa stabileasca o sucursala sau o agentie pe teritoriul Romaniei este obligat sa solicite autorizarea oficiala a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate acorda aceasta autorizatie daca asiguratorul indeplineste cel putin urmatoarele conditii:
a) este indreptatit sa desfasoare activitate de asigurare conform art. 2 lit. A pct. 1;
b) deschide o agentie sau o sucursala pe teritoriul Romaniei;
c) se obliga sa deschida conturi specifice activitatii de asigurare pe care o desfasoara si sa inregistreze toate datele privind tranzactiile efectuate;
d) desemneaza un reprezentant, cu aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
e) poseda in Romania active in suma prevazuta la art. 12 alin. (5) ;
f) se obliga sa mentina marja de solvabilitate in conformitate cu art. 16 alin. (5) ;
g) prezinta un studiu de fezabilitate in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) lit. a) si, dupa caz, lit. b) ;
h) trimite orice informatii solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu prevederile art. 1510.
Art. 1516
Transferul de portofoliu se va face in conformitate cu prevederile art. 5 lit. f) si ale normelor de aplicare a prezentei legi.
Art. 1517
Asiguratorul trebuie sa se conformeze prevederilor art. 21 si 22.
Art. 1518
Asiguratorul trebuie sa se conformeze prevederilor art. 12 alin. (4) lit. i) si alin. (5) lit. a) si b) , ale art. 16 alin. (5) , (51) , (6) si (61) , ale art. 18 si ale normelor emise in aplicarea prezentei legi.
Art. 1519
(1) Orice asigurator care a primit autorizatie de la mai multe state membre poate cere sa i se aplice urmatoarele avantaje care vor fi acordate numai impreuna:
a) marja de solvabilitate prevazuta la art. 1518 va fi calculata avandu-se in vedere intreaga activitate desfasurata in cadrul Uniunii Europene; in acest caz se va tine seama numai de activitatile efectuate de toate agentiile sau sucursalele stabilite in cadrul Uniunii Europene;
b) depozitul solicitat conform art. 12 alin. (5) lit. b) va fi depus numai in unul dintre aceste state membre;
c) activele reprezentand fondul de siguranta pot fi localizate in oricare dintre statele membre pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea.
(2) Cererea de a beneficia de avantajele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie adresata autoritatilor competente ale statelor membre in cauza. Cererea trebuie sa denumeasca autoritatea competenta a statului membru care va supraveghea in viitor marja de solvabilitate pentru intreaga activitate a agentiilor si sucursalelor stabilite in Uniunea Europeana. Alegerea trebuie sa fie motivata. Depozitul va fi depus in acel stat membru.
(3) Avantajele prevazute la alin. (1) pot fi acordate numai cu acceptul tuturor autoritatilor competente ale statelor membre carora le-a fost adresata. Avantajele vor fi acordate de la data la care autoritatea competenta nominalizata informeaza celelalte autoritati competente ca va supraveghea marja de solvabilitate pentru intreaga activitate a agentiilor si sucursalelor stabilite in Uniunea Europeana. Autoritatea competenta nominalizata trebuie sa obtina de la celelalte state membre informatiile necesare pentru a supraveghea marja de solvabilitate agregata a agentiilor si sucursalelor stabilite pe teritoriul lor.
(4) La cererea unuia sau mai multor state membre, avantajele acordate, conform prezentului articol, pot sa fie anulate simultan de catre toate statele membre in cauza.
CAPITOLUL III3: Reguli aplicabile filialelor apartinand unor societati-mama guvernate de legi dintr-un stat tert, precum si privind dobandirea calitatii de actionar semnificativ de catre b societate-mama
Art. 1520
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa informeze Comisia Europeana despre:
a) orice autorizatie acordata unei filiale directe ori indirecte apartinand uneia sau mai multor societati-mama dintr-un stat tert;
b) orice achizitie prin care o societate-mama dobandeste calitatea de actionar semnificativ al unui asigurator persoana juridica romana care il transforma pe acesta intr-o filiala a acelei societati-mama.
(2) Cand o autorizatie este acordata unei filiale directe sau indirecte a uneia sau mai multor societati-mama dintr-un stat tert, structura acelui grup trebuie sa fie specificata intr-un document remis Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pe care aceasta il va transmite Comisiei Europene.
Art. 1521
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa informeze Comisia Europeana despre dificultatile intampinate de asiguratorii romani, persoane juridice, in stabilirea sau desfasurarea activitatii lor intr-un stat tert.
(2) La cererea Comisiei Europene, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va transmite acesteia informatii referitoare la:
a) orice cerere de autorizare formulata de filiale directe ori indirecte ale uneia sau mai multor societati-mama din statul tert in cauza;
b) orice planuri privind dobandirea de catre un asigurator dintr-un stat tert a calitatii de actionar semnificativ al unui asigurator, persoana juridica romana, acesta din urma devenind o filiala a acelui asigurator.
(3) Ca urmare a prevederilor alin. (1) , Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru o perioada de pana la 3 luni, care poate fi prelungita numai cu acordul expres al Comisiei Europene, poate suspenda sau limita deciziile privind:
a) acordarea autorizatiei pentru cererile primite pana la momentul adoptarii deciziei de suspendare, precum si pentru cererile primite in aceasta perioada;
b) acordarea dreptului de dobandire in mod direct sau indirect a calitatii de actionar semnificativ al unui asigurator persoana juridica romana de catre o societate-mama din statul tert in cauza.
(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate dispune incetarea masurilor prevazute la alin. (3) ca urmare a primirii din partea Comisiei Europene a unei notificari privind incheierea unui acord cu statul tert in cauza.
(5) Masurile prevazute la alin. (3) vor fi intreprinse cu respectarea obligatiilor asumate de catre Uniunea Europeana in cadrul tuturor acordurilor internationale, bilaterale sau multilaterale privind initierea si desfasurarea activitatii de asigurare.
CAPITOLUL IV: Activitatea asiguratorilor/reasiguratorilor
Art. 16
(1) Fiecare asigurator trebuie sa mentina, cumulativ:
a) capitalul social varsat sau, dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, fondul de siguranta ori, in cazul unei societati mutuale, fondul de rezerva libera varsat;
b) marja de solvabilitate minima;
(2) Capitalul social varsat sau, dupa caz, fondul de rezerva libera varsat nu poate fi mai mic de:
a) 7 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale, exceptand asigurarile obligatorii;
b) 14 miliarde lei pentru activitatea de asigurari generale;
c) 10 miliarde lei pentru activitatea de asigurari de viata;
d) suma valorilor prevazute la lit. a) si c) sau b) si c) , dupa caz, in functie de activitatile de asigurare desfasurate.
(3) Capitalul social varsat si fondul de rezerva libera varsat, stabilite la alin. (2) , se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(4) Capitalul social varsat sau, dupa caz, fondul de rezerva libera varsat, prevazute la alin. (1) lit. a) , trebuie sa fie depuse integral in forma baneasca, atat la constituirea, cat si la majorarea acestora.
(41) La majorarea capitalului social cu aport in numerar echivalent valuta se va utiliza cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii subscrierii sau a varsarii acestuia.
(5) Asiguratorul trebuie sa detina in orice moment o marja de solvabilitate disponibila corespunzatoare activitatii desfasurate de catre acesta. Marja de solvabilitate disponibila, precum si solvabilitatea ajustata in vederea exercitarii supravegherii suplimentare se calculeaza si se raporteaza conform prevederilor stabilite prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(51) In functie de clasele de asigurari practicate, asiguratorii sunt obligati sa isi determine marja de solvabilitate minima, ale carei modalitati de calcul si de raportare se stabilesc prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
(6) O treime din marja de solvabilitate minima, prevazuta la alin. (1) lit. b) , trebuie sa constituie fondul de siguranta. Elementele care constituie fondul de siguranta se vor stabili prin norme emise in aplicarea prezentei legi. Marimea fondului de siguranta nu poate fi mai mica decat cea prevazuta in legislatia europeana din domeniul asigurarilor si va fi actualizata prin norme emise in concordanta cu prevederile acestei legislatii. In functie de clasele de riscuri subscrise, valoarea minima a fondului de siguranta se stabileste prin norme emise in aplicarea prezentei legi. In cazul societatilor mutuale, fondul de siguranta reprezinta cel putin trei patrimi din valoarea minima a fondului de siguranta stabilita pentru asiguratori.
(61) In cazul sucursalelor apartinand societatilor de asigurare cu sediul social in state terte, deschise pe teritoriul Romaniei, fondul de siguranta reprezinta cel putin jumatate din valoarea minima a fondului de siguranta stabilita pentru asigurator.
(7) In vederea stabilirii marjei de solvabilitate, evaluarea activelor si a obligatiilor unui asigurator se efectueaza conform normelor, care vor cuprinde si precizari privind categoria activelor si datoriilor care nu vor fi luate in considerare sau vor fi considerate numai intr-o anumita proportie.
Art. 17
(1) Actiunile emise de asiguratori pot fi numai nominative.
(2) Orice forma de asociere prin care proprietatea actiunilor este ascunsa Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor este lovita de nulitate.
Art. 18
(1) Activele unui asigurator/reasigurator admise sa reprezinte rezervele tehnice brute trebuie sa fie localizate in Romania sau intr-un alt stat membru, pentru riscurile subscrise in Romania ori in alt stat membru.
(2) Activele fiecarui asigurator admise sa reprezinte rezervele tehnice nu pot fi grevate de sarcini si nu pot face obiectul unor garantii de orice fel, in favoarea tertilor.
(3) Activele libere de sarcini admise sa reprezinte rezervele tehnice constituite de sucursale stabilite pe teritoriul Romaniei, apartinand unor societati de asigurare cu sediul social in state terte, trebuie pastrate in Romania pana la valoarea minima a fondului de siguranta, iar surplusul poate fi pastrat in statele membre.
Art. 19
Asiguratorii pot investi sau fructifica capitalul social, rezervele de capital si rezervele tehnice in bunuri mobiliare si imobiliare, precum actiuni, obligatiuni, alte titluri de participatie, depozite bancare, cladiri destinate activitatii proprii sau inchirierii.
Art. 20
(1) Asiguratorul trebuie sa isi conduca activitatea, cu respectarea normelor prudentiale specifice, conform practicilor in asigurari si sa prevada:
a) organizarea si desfasurarea activitatii cu prudenta si profesionalism, in concordanta cu natura si marimea activitatii prestate;
b) incadrarea unui numar suficient de persoane care indeplinesc conditiile de calificare, pregatire si de competenta profesionala, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi.
(2) Asiguratorul, pentru asigurarile facultative practicate, trebuie sa elaboreze:
a) propriile conditii de asigurare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la contractul de asigurare;
b) propriile clauze de asigurare, care pot modifica conditiile de asigurare, in functie de optiunea proprie sau de cea a asiguratului;
c) propriile criterii de stabilire a primelor de asigurare;
d) propriile reglementari si instructiuni de constatare si lichidare a daunelor, in stricta concordanta cu prevederile cuprinse in conditiile si in clauzele de asigurare;
e) reglementari interne privind constituirea si mentinerea rezervelor tehnice, in functie de propriul sistem de evidenta operativa, cu respectarea normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(3) Asiguratorul are obligatia:
a) sa conduca evidenta contabila si operativa, care sa permita: - intocmirea rapoartelor cerute de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
- analiza rezultatelor tehnice pe clase de asigurari, in scopul de a stabili daca activitatea sa in ansamblu este rentabila;
b) sa supravegheze activitatea personalului propriu, a unitatilor din subordine si a agentilor, subagentilor si agentilor subordonati si sa instituie proceduri antifrauda, astfel incat sa nu fie periclitata activitatea de asigurare desfasurata de asigurator;
c) sa isi organizeze procedurile de control intern, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele emise in aplicarea prezentei legi.
c1) sa transmita bugetul de venituri si cheltuieli, in fiecare an, in termen de 10 zile calendaristice de la data aprobarii acestuia; orice rectificare a acestuia va fi transmisa Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in acelasi termen;
c2) sa isi organizeze un sistem intern de management al riscului, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi;
c3) asiguratorii cu activitate compozita au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila separat pentru cele doua activitati de asigurare;
c4) sa intocmeasca rapoarte privind activitatea de reasigurare proprie, precum si programele de reasigurare, ale caror periodicitate, continut si forma vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi;
c5) sa instituie proceduri si sa intreprinda masuri de pregatire a personalului propriu pentru respectarea legislatiei in vigoare si a normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor privind combaterea terorismului si prevenirea spalarii banilor prin intermediul activitatii de asigurare;
d) sa intocmeasca si sa prezinte situatii financiare individuale si, dupa caz, consolidate, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor conform legislatiei in vigoare;
e) sa transmita orice alte raportari financiare, precum si alte rapoarte, situatii sau analize solicitate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ori stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi, avize sau decizii;
f) sa tina un registru special al activelor admise sa acopere rezervele tehnice constituite pentru asigurari generale si un registru special al activelor admise sa acopere rezervele tehnice constituite pentru asigurarile de viata, in conformitate cu prevederile anexei nr. 2 si ale normelor emise in aplicarea prezentei legi;
f1) sa instituie proceduri de avizare, constatare si solutionare a daunelor in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi;
f2) sa instituie proceduri de primire si solutionare a reclamatiilor, inclusiv pe cale amiabila, sa deschida si sa mentina un registru de reclamatii si sesizari si sa trimita raportari catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi;
g) sa asigure auditarea situatiilor financiare anuale si, dupa caz, consolidate, de catre un auditor financiar persoana juridica, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania, aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi. Din echipa desemnata de auditor cel putin o persoana trebuie sa detina calitatea de actuar, asa cum este definita in prezenta lege, sau sa dovedeasca aceasta calificare prin acte oficiale emise de autoritati sau asociatii profesionale din alte state;
h) sa publice anual un raport care va contine cel putin informatiile prevazute in norme emise in aplicarea prezentei legi;
i) sa prezinte directiilor de specialitate si echipelor de control ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor toate raportarile, documentele, situatiile si informatiile solicitate de acestea.
Art. 201
(1) Auditorul financiar va intocmi un raport anual, insotit de opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, conform standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.
(2) De asemenea, auditorul financiar va analiza practicile si procedurile controlului si auditului intern si, daca considera ca acestea nu sunt corespunzatoare, va face recomandari asiguratorului pentru remedierea lor si va furniza, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, orice detalii, clarificari, explicatii referitoare la datele cuprinse in situatiile financiare ale asiguratorului.
(3) Auditorul financiar al unui asigurator trebuie sa informeze Comisia de Supraveghere a Asigurarilor de indata ce, in exercitarea atributiilor sale, a luat cunostinta despre orice act sau fapt, in legatura cu asiguratorul ori cu entitatile care intra in perimetrul de consolidare, care:
a) constituie o incalcare a legii si/sau a reglementarilor ori a actelor emise in aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite conditiile de autorizare si de desfasurare a activitatii asiguratorului;
b) este de natura sa afecteze situatia patrimoniala a asiguratorului sau buna sa functionare;
c) poate conduce la un refuz din partea auditorului de a-si exprima opinia asupra situatiilor financiare ale asiguratorului sau la exprimarea de catre acesta a unei opinii cu rezerve.
(4) Transmiterea catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a informatiilor prevazute la alin. (3) nu constituie o incalcare a oricarei restrictii privind divulgarea de informatii si nu va atrage nici un fel de raspundere asupra persoanei in cauza.
(5) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza Camera Auditorilor Financiari din Romania privind orice incalcare a prevederilor alin. (1) -(3) , in vederea luarii de catre aceasta a masurilor necesare pentru remedierea acestor incalcari.
Art. 21
(1) Asiguratorul care exercita o activitate de asigurari generale are obligatia sa constituie si sa mentina urmatoarele rezerve tehnice:
a) rezerva de prime - se calculeaza lunar prin insumarea cotelor-parti din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel incat diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primele brute alocate partii din riscurile expirate la data calcularii;
b) rezerva de daune - se creeaza si se actualizeaza lunar, in baza estimarilor pentru avizarile de daune primite de asigurator, astfel incat fondul creat sa fie suficient pentru acoperirea platii acestor daune;
c) rezerva de daune neavizate - se creeaza si se ajusteaza cel putin la incheierea exercitiului financiar, daca reglementarile interne ale asiguratorului nu prevad altfel, in baza estimarilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale, pentru daunele intamplate, dar neavizate;
d) rezerva de catastrofa - se creeaza prin aplicarea lunara a unui procent de minimum 5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente contractelor care acopera riscuri catastrofale, pana cand fondul de rezerva atinge cel putin nivelul retinerii proprii sau 10% din acumularea raspunderilor asumate prin contractele ce acopera riscuri catastrofale; aceasta rezerva este destinata acoperirii despagubirilor aferente daunelor de natura catastrofala;
e) rezerva pentru riscuri neexpirate - se calculeaza pe baza estimarii daunelor ce vor aparea dupa inchiderea exercitiului financiar, aferente contractelor de asigurare incheiate inainte de acea data, in masura in care valoarea estimata a acestora depaseste suma dintre rezerva de prime si primele care urmeaza sa se mai incaseze la aceste contracte;
f) rezerva de egalizare - se creeaza in anii cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor in anii in care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.
(2) In calculul rezervelor prevazute la alin. (1) lit. b) -f) se includ sumele estimate pentru daune si costurile de lichidare a acestora, dupa deducerea partii ce urmeaza sa fie recuperata de la reasiguratori.
(3) Asiguratorul care exercita o activitate de asigurari de viata are obligatia, cu respectarea prevederilor art. 28, sa constituie si sa mentina rezerve tehnice, inclusiv rezerve matematice, pentru fondul asigurarilor de viata.
(4) Marimea rezervelor tehnice, constituite si mentinute conform alin. (1) si (3) , nu poate fi mai mica decat marimea obtinuta prin calculul acestor rezerve, potrivit metodologiei stabilite prin norme.
(41) Primele brute subscrise, pe baza carora se vor calcula rezervele tehnice prevazute la alin. (1) lit. a) , d) si e) si la alin. (3) , se vor stabili in conformitate cu prevederile normelor.
(5) Sumele transferate rezervelor tehnice, constituite si mentinute in conditiile acestui articol, reprezinta obligatii ale asiguratorului si se deduc din veniturile acestuia pentru determinarea profitului.
(6) In cazurile in care contractul de asigurare prevede incasarea primelor si plata despagubirilor in valuta, rezervele tehnice aferente se pot constitui si mentine in valuta. Evaluarea se va efectua in conformitate cu prevederile normelor.
(7) Alte categorii de rezerve tehnice pot fi stabilite prin norme, iar prevederile acestui articol se aplica si acestor categorii.
Art. 211
Prevederile art. 20-21 se aplica si reasiguratorilor.
Art. 22
(1) Categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate se stabilesc prin norme, la elaborarea carora se va tine seama de categoriile si de clasele de asigurari practicate.
(2) Activele admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului aflat in procedura de lichidare constituie gajul general al asiguratilor creditori, creantele acestora bucurandu-se de prioritate absoluta fata de orice alte creante in ceea ce priveste aceste active.
Art. 23
(1) Un asigurator/reasigurator poate realiza, pe baza unui acord, un transfer de portofoliu de asigurari/reasigurari, prin care o parte sau intreaga activitate de asigurare este transferata altui asigurator/reasigurator.
(2) Transferul va cuprinde transferul de datorii, drepturi, obligatii sau proprietati.
(3) Transferul nu este valabil fara aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(4) Aprobarea transferului de portofoliu se solicita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in conditiile legii, si in cazul in care asiguratorul/reasiguratorul fuzioneaza, se divizeaza, intra in procedura de redresare financiara, reorganizare sau lichidare, dupa caz.
Art. 241
(1) Orice potential asigurat poate sa incheie un contract de asigurare cu oricare asigurator autorizat de catre o autoritate competenta din statele membre.
(2) Asiguratorii trebuie sa comunice asiguratilor sau potentialilor asigurati, inainte de semnarea contractului de asigurare, cel putin urmatoarele informatii: durata contractului, modul de derulare a acestuia, suspendarea sau rezilierea contractului, mijloacele si termenele de plata a primelor, metodele de calcul si distributie a bonificatiilor, modalitatile de solutionare a reclamatiilor privind contractele, precum si alte informatii necesare pe durata derularii contractului, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi.
Art. 242
Asiguratorii si brokerii de asigurare efectueaza operatiunile de asigurare si de reasigurare de regula in lei, iar daca isi asuma obligatii de plata in moneda straina, aceste operatiuni se efectueaza in moneda straina, potrivit legii.
Art. 25
(1) Asiguratorii se pot asocia in uniuni profesionale care sa le reprezinte interesele colective fata de autoritatile publice, sa studieze probleme de interes comun, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociatiei si publicul si sa organizeze serviciile de interes comun; de asemenea, pot adera la uniuni internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive ale acestora.
(2) Asiguratorii pot incheia intelegeri referitoare la coasigurare, pool-uri si alte forme de cooperare specifice, in vederea asigurarii sau reasigurarii unor riscuri, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi.
(3) Asiguratorii emitenti de documente internationale de asigurare, Carte Verde, vor constitui Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, in conformitate cu prevederile Conventiei Internationale Carte Verde. Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania este o asociatie profesionala, independenta si autonoma, care, in baza Conventiei Internationale Carte Verde, are rol de reglementare a activitatii asiguratorilor emitenti de documente internationale de asigurare.
(31) Asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) se vor afilia pana cel tarziu la data de 31 ianuarie 2006 la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania. Asiguratorii care primesc autorizatia de a practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) sunt obligati sa se afilieze in termen de maximum 30 de zile de la primirea autorizatiei la Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania.
(4) Asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (RCA) pe teritoriul Romaniei si in afara lui au obligatia de a constitui Fondul comun Carte Verde.
Art. 251
(1) Toti asiguratorii autorizati sa practice asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule (clasa 10 de la lit. B din anexa nr. 1, cu exceptia raspunderii civile a transportatorului) trebuie sa constituie Fondul de protectie a victimelor strazii, denumit in continuare Fond.
(2) Fondul se constituie ca asociatie, persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, in conformitate cu prevederile legale referitoare la asociatii si fundatii, ale prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
(3) Actul constitutiv al asociatiei, precum si modificarile ulterioare vor fi avizate in prealabil de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(4) Fondul este condus de un consiliu director format din 5 membri, care sunt supusi avizului prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(5) Un membru al consiliului director al Fondului va fi numit de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(6) Membrii Fondului sunt obligati sa contribuie printr-o cotizatie la constituirea si mentinerea stabilitatii financiare a acestuia, proportional cu volumul primelor brute incasate din vanzarea asigurarii de raspundere civila care acopera daune ce rezulta din folosirea autovehiculelor terestre, cu exceptia raspunderii civile a transportatorului, pana la acoperirea tuturor obligatiilor de plata.
(7) Nivelul cotizatiei si termenele de plata ale acesteia se stabilesc anual de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Cuantumul cotizatiei este de pana la 5% din volumul primelor brute incasate pentru aceasta asigurare.
(8) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului, precum si rectificarile acestuia se aproba de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(9) In caz de deficit, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate majora in cursul anului nivelul cotizatiei.
(10) Fondul se constituie in scopul:
a) de a furniza informatii persoanelor vatamate prin accidente de autovehicule, in calitate de centru de informare (CEDAM) ;
b) de a despagubi persoanele pagubite prin accidente de autovehicule, daca:
- autovehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a ramas neidentificat sau nu era asigurat pentru raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cu toate ca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, proprietarul acestuia avea obligatia sa incheie o astfel de asigurare;
- in termen de 3 luni de la data la care a adresat o cerere de despagubire, persoana rezidenta in Romania care a suferit un prejudiciu ca urmare a unui accident de circulatie produs pe teritoriul unui stat situat in limitele teritoriale de acoperire, cu exceptia Romaniei, sau pe teritoriul unui stat tert al carui birou national a aderat la sistemul Carte Verde, de un autovehicul care are locul obisnuit de stationare intr-un stat membru al Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana, nu a primit un raspuns motivat de la societatea de asigurare a autovehiculului vinovat de producerea accidentului sau de la reprezentantul de despagubiri al acesteia ori daca societatea de asigurare respectiva nu si-a desemnat un reprezentant de despagubire pe teritoriul Romaniei sau daca in termen de doua luni de la data producerii accidentului societatea de asigurare nu poate fi identificata. Fondul indeplineste aceste atributii in calitate de organism de compensare.
(11) Asiguratorii mentionati la alin. (1) au obligatia sa desemneze in fiecare stat apartinand Spatiului Economic European si in Confederatia Elvetiana un reprezentant insarcinat cu regularizarea daunelor provocate de autovehicule supuse obligatiei de asigurare in Romania rezidentilor in aceste state, cu conditia ca accidentul sa se produca pe teritoriul unui alt stat decat statul de resedinta al persoanei vatamate.
(12) Fondul are legitimare procesuala activa in orice proces impotriva persoanelor aflate intr-o relatie juridica cu el, pentru obligatiile de plata achitate sau care urmeaza cu certitudine sa fie achitate de Fond.
(13) Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator la Fond constituie, potrivit legii, titlu de creanta.
(14) La data scadentei, titlul de creanta devine titlu executoriu, in baza caruia Fondul va declansa procedura silita de recuperare a creantelor, conform dispozitiilor Codului de procedura civila.
(15) In vederea recuperarii sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres impotriva entitatii care a determinat prejudiciul.
(16) Anual, Fondul va prezenta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor un raport de activitate, ale carui forma si continut vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
(17) Raportul va fi insotit de situatiile financiare anuale, intocmite potrivit legislatiei in vigoare si auditate in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
(18) In termen de 6 luni de la sfarsitul anului precedent Fondul va publica un raport, ale carui forma si continut vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
(19) Modul de constituire, de utilizare si de plasament al sumelor banesti la dispozitia Fondului, precum si persoanele indreptatite a fi despagubite se stabilesc prin norme emise in aplicarea prezentei legi de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor

CAPITOLUL V: Separarea managementului asigurarilor de viata si asigurarilor generale pentru asiguratorii cu activitate compozita
Art. 26
Asiguratorii care pana la 31 decembrie 2005 au fost autorizati sa desfasoare activitate compozita pot desfasura in continuare activitatile de asigurari de viata si generale numai in conditiile separarii managementului celor doua activitati in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
Art. 261
(1) Managementul separat al celor doua activitati, mentionat la art. 26, trebuie sa fie organizat astfel incat sa se asigure o separare clara intre aceste activitati, pentru a se respecta urmatoarele obiective:
a) interesele detinatorilor de polite de viata si, respectiv, de polite de asigurari generale nu trebuie in nici un fel prejudiciate si, in special, profitul inregistrat de una din cele doua activitati sa nu fie folosit in scopul imbunatatirii celeilalte activitati, situatia aceasta putand fi realizata numai in cazuri exceptionale si cu aprobarea expresa data de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conditiile prevazute pentru astfel de situatii prin norme emise in aplicarea prezentei legi;
b) minimul obligatiilor financiare, in special marjele de solvabilitate, stabilite in conformitate cu prevederile legii si ale normelor emise in aplicarea acesteia pentru fiecare dintre cele doua activitati sunt indeplinite in mod independent, fara un transfer de active de la o activitate catre alta.
(2) In cazul in care, prin respectarea prevederilor alin. (1) lit. b) , rezulta ca mai sunt active disponibile la una dintre cele doua activitati, evidentiate in mod distinct, acestea pot fi folosite pentru cealalta activitate, dar numai cu aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va analiza periodic rezultatele celor doua activitati, pentru a asigura aplicarea prevederilor acestui articol.
Art. 262
(1) Asiguratorii cu activitate compozita au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila separat pentru cele doua activitati de asigurare!
(2) In acest scop, veniturile, in special primele incasate, platile de la reasiguratori si cele din investirea activelor, si cheltuielile, in special cele privind plata daunelor, sumele suplimentare pentru provizioanele tehnice, primele de reasigurare, cheltuielile operationale pentru activitatea respectiva, trebuie sa fie defalcate In conformitate cu natura lor.
(3) Cheltuielile operationale comune celor doua categorii de asigurari vor fi alocate fiecarei activitati conform unei chei de repartizare, cheie care va fi mentinuta cel putin pe parcursul unui exercitiu financiar.
(4) Utilizarea acestei chei de repartizare se face numai cu aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 263
Asiguratorii cu activitate compozita trebuie sa calculeze marja de solvabilitate disponibila separat, in conformitate cu metoda stabilita prin normele emise in aplicarea prezentei legi, pentru fiecare dintre cele doua activitati si sa intocmeasca un raport prin care sa identifice in mod clar activele si obligatiile care sunt folosite pentru calcularea fiecarei marje.
Art. 264
(1) In cazul in care una dintre cele doua marje de solvabilitate este insuficienta, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va aplica pentru activitatea la care se inregistreaza deficiente masuri de redresare specifice, in conformitate cu prevederile legii si ale normelor emise in aplicarea prezentei legi.
(2) Transferul intre cele doua activitati, in cazul inregistrarii unei situatii precum cea prevazuta in alin. (1) , se va face doar in cazuri exceptionale si numai in conditiile stabilite si aprobate in prealabil de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
Art. 265
In vederea asigurarii unei conduceri prudentiale pentru fiecare dintre cele doua activitati desfasurate de asiguratorii cu activitate compozita, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor confirma sau nu, in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia, conducatorii departamentelor de asigurari de viata si de asigurari generale, precum si persoanele care vor ocupa functii de conducere specifice in cadrul acestor departamente.
Art. 266
Asiguratorii cu activitate compozita au obligatia sa tina pentru fiecare dintre cele doua activitati cate un registru special al activelor, in conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
Art. 267
Asiguratorii cu activitate compozita sunt obligati sa trimita catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor toate informatiile, documentele si raportarile ale caror forma, continut, informatii, detalii si certificari sunt stabilite prin normele emise in aplicarea prezentei legi pentru fiecare activitate.
Art. 268
Prevederile art. 261-267 se aplica si reasiguratorilor.
CAPITOLUL V1: Activitatea de asigurare de viata
Art. 27
(1) Administrarea asigurarilor de viata si a fondului asigurarilor de viata aferent, inclusiv investirea si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor tehnice se efectueaza potrivit prevederilor stabilite prin norme.
(2) Asiguratorul care exercita o activitate de asigurare de viata este obligat:
a) sa initieze examinarea activitatii de asigurare de viata, constand din calcularea, conform principiilor fundamentale si general acceptate ale calculului actuarial, a obligatiilor aferente fondului asigurarilor de viata si a rezervelor tehnice necesare, precum si o apreciere asupra concordantei dintre fondul asigurarilor de viata si activele aferente; examinarea se efectueaza la fiecare 12 luni sau la intervale mai scurte, in cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor considera necesar;
b) sa redacteze un raport asupra rezultatelor examinarilor prevazute la lit. a) , denumit in prezenta lege raport asupra asigurarilor de viata, ale carui forma, continut al informatiilor, documentelor si detaliilor suplimentare, precum si mod de certificare sunt stabilite prin norme;
c) sa depuna la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor o copie de pe raportul asupra asigurarilor de viata intr-un interval de 4 luni de la data la care s-a facut examinarea sau intr-un interval mai mare, daca termenul a fost aprobat in scris de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in urma unei solicitari scrise si temeinic motivate, primita de la asigurator;
d) sa furnizeze informatiile, documentele si detaliile suplimentare, in forma pe care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor o considera necesara, pentru evaluarea fondului asigurarilor de viata si a situatiei financiare a acestuia, dupa depunerea raportului asupra asigurarilor de viata la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 28
(1) Activele aferente fondului asigurarilor de viata vor garanta siguranta asiguratilor care au contracte de asigurari de viata si vor fi folosite numai in raport cu obligatiile aferente fondului asigurarilor de viata.
(2) Este interzisa crearea de sarcini - gaj sau ipoteca - asupra oricarui activ ce apartine fondului asigurarilor de viata, in masura in care aceasta contravine prevederilor alin. (1) .
(3) Asiguratorul poate sa schimbe, la un pret de piata rezonabil, unele active apartinand fondului asigurarilor de viata cu alte active care ii apartin, precum si sa utilizeze activele aferente fondului asigurarilor de viata in alte scopuri decat cele prevazute la alin. (1) , daca dovedeste in scris Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor ca valoarea activelor utilizate depaseste valoarea totala a obligatiilor aferente fondului asigurarilor de viata.
CAPITOLUL VI: Masuri prudentiale privind reconstituirea rezervelor
Art. 281
(1) Daca un asigurator nu se conformeaza, dupa caz, prevederilor art. 21 alin. (1) sau art. 27 alin. (2) , Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va interzice acestuia sa dispuna liber asupra activelor sale, dupa comunicarea prealabila a deciziei sale autoritatilor competente din statele membre in care sunt situate riscuri le
(2) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata ca situatia financiara a asiguratorului se deterioreaza in continuare, aceasta poate sa limiteze sau sa interzica libera alocare a activelor asiguratorului. In consecinta, va informa autoritatile competente ale altor state membre pe teritoriile carora asiguratorul isi desfasoara activitatea asupra tuturor masurilor luate si, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, acestea vor lua aceleasi masuri.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate, de asemenea, sa limiteze sau sa interzica libera alocare a activelor asiguratorului si va informa autoritatile competente ale altor state membre pe teritoriile carora asiguratorul isi desfasoara activitatea asupra masurilor luate si, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, acestea vor lua acelasi masuri.
(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate sa ia toate masurile considerate necesare si asiguratorii in vederea protejarii intereselor asiguratilor in situatiile descrise in alin. (1) , (2) si (3) .
(5) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile prezentei legi, la cererea autoritatilor din statul membru de origine, va interzice libera alocare a activelor din Romania unui asigurator/ reasigurator, care in baza libertatii de stabilire presteaza activitatea de asigurare/reasigurare pe teritoriul Romaniei.
Art. 282
Prevederile art. 281 se aplica si reasiguratorilor.
CAPITOLUL VII: Intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari
Art. 33
(1) Intermediarii in asigurari si in reasigurari sunt, dupa caz, inregistrati la sau autorizati de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu normele emise in aplicarea prezentei legi, sau la autoritatea competenta din statul membru de origine.
(2) Asiguratorii nu pot exercita activitati de asigurare prin intermediari neautorizati si/sau neinregistrati, cu exceptia celor care, avand o activitate profesionala, alta decat intermedierea in asigurari, intermediaza contracte de asigurare care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) contractul de asigurare intermediat necesita doar cunostinte referitoare la riscul acoperit prin acesta.
b) nu fac parte din categoria asigurarilor de viata;
c) nu acopera riscuri de raspundere civila;
d) sunt complementare altor produse sau servicii prestate de alt furnizor, atunci cand acesta acopera urmatoarele riscuri: intreruperea activitatii, pierderea ori deteriorarea marfii acelui furnizor, deteriorarea sau pierderea bagajelor, alte riscuri legate de calatoria rezervata de acel furnizor, chiar daca contractul de asigurare intermediat acopera riscuri din categoria asigurarilor de viata ori de raspundere civila, daca acesta este un risc auxiliar al riscului principal legat de acea calatorie;
e) primele anuale nu depasesc echivalentul in lei a 500 euro si durata contractului de asigurare intermediat, inclusiv orice reinnoire, nu depaseste 5 ani.
(3) Intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari sunt obligati sa puna la dispozitia clientilor, in scris, inainte de incheierea, modificarea ori reinnoirea contractului de asigurare sau de reasigurare, cel putin urmatoarele informatii referitoare la: denumirea (numele) intermediarului; sediul (adresa) si registrul in care a fost inscris, precum si modalitatile prin care se poate verifica inscrierea; detinerea a minimum 10% din drepturile de vot sau din capitalul unui asigurator, respectiv reasigurator, detinerea de catre o societate de asigurare sau o societate mama a unei anumite societati de asigurare a minimum 10% din drepturile de vot sau din capitalul intermediarului in asigurari/reasigurari; procedurile de solutionare amiabile sau pe cale judecatoreasca a eventualelor neintelegeri sau litigii dintre clienti si intermediar, precum si orice alte informatii in conformitate cu prevederile normelor emise in aplicarea prezentei legi.
(4) Primele de asigurare platite de clienti prin intermediari in asigurari se considera transferate asiguratorului la momentul platii; despagubirile sau sumele asigurate platite de catre asigurator prin intermediari se considera ca fiind transferate clientilor numai in momentul incasarii efective de catre acestia a sumelor/despagubirilor respective.
(41) Incasarile si platile facute in numele sau in contul asiguratilor sau reasiguratilor, reprezentand prime de asigurare sau de reasigurare ori despagubiri, de catre intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari se deruleaza prin conturi deschise la institutiile de credit, altele decat conturile prin care isi deruleaza activitatea curenta.
(5) In caz de faliment al intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari, sumele consemnate in conturile prin care se deruleaza incasarile si platile facute in numele sau in contul asiguratilor ori reasiguratilor nu pot fi utilizate la indestularea altor creditori decat cei mentionati de la alin. (4) .
(6) Calitatea de agent de asigurare sau agent de reasigurare ori agent de asigurare subordonat, persoana fizica sau juridica, precum si cea de subagent este incompatibila cu cea de broker de asigurare si/sau de reasigurare ori de asistent in brokeraj.
(7) Activitatea de bancassurance se desfasoara prin agenti de asigurare subordonati in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
(8) Prin derogare de la prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia, intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari care au forma juridica de societate pe actiuni trebuie sa detina capitalul social minim varsat in conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si au obligatia de a numi in conducerea executiva cel putin doua persoane fizice.
(9) Intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari care au forma juridica de societate cu raspundere limitata pot opta pentru numirea in conducerea executiva a cel putin doua persoane fizice.
(10) Toate persoanele numite in functia de administrator si/sau in conducerea executiva trebuie sa indeplineasca criteriile si conditiile pentru aprobarea persoanelor semnificative ale intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
(11) Orice intermediar in asigurari si/sau in reasigurari, care nu a depus la asigurator sau reasigurator sumele incasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare, dupa 30 de zile de la scadenta prevazuta in contract, este prezumat a fi in insolventa din cauza incetarii platilor fata de acesta.
(12) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va putea introduce cerere impotriva intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari prevazuti la alin. (11) , pentru pornirea procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(13) Orice intermediar in asigurari, persoana fizica, care nu a depus la asigurator sumele incasate cu titlu de prime de asigurare, dupa 30 de zile de la scadenta prevazuta in contract, va fi de indata executat silit de catre asigurator asupra garantiei constituite potrivit art. 34 alin. (2) lit. d) , iar daca garantia constituita nu acopera prejudiciul, va fi urmarit potrivit legii asupra oricaror bunuri apartinand acestuia.
(14) Intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari, persoane juridice, autorizati ori inregistrati, dupa caz, in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia, sunt obligati sa afiseze la toate sediile, principal si secundare, la loc vizibil, copii dupa certificatul de inmatriculare emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, ori dupa certificatul de inregistrare emis de asiguratori sau reasiguratori, pentru agentii de asigurare sau de reasigurare, persoane juridice, dupa inregistrarea in registrul prevazut la art. 34 alin. (4) .
Art. 34
(1) O persoana fizica sau juridica poate desfasura o activitate ca agent de asigurare, daca detine o autorizatie valabila, scrisa, din partea unui asigurator, denumita in prezenta lege contract de agent, pentru a actiona in numele acestuia.
(2) Agentul de asigurare persoana fizica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba pregatirea profesionala de specialitate si/sau competentele, cunostintele si aptitudinile corespunzatoare exercitarii acestei activitati, in concordanta cu cerintele prevazute in normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in aplicarea prezentei legi;
b) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala sau o garantie echivalenta furnizata de un asigurator in numele caruia agentul de asigurare lucreaza sau al carui imputernicit este, valabile pe intregul teritoriu al Comunitatii Europene si al statelor apartinand Spatiului Economic European, in concordanta cu cerintele prevazute de norme;
c) sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala;
d) sa indeplineasca cerintele legale in vigoare privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor;
e) sa se bucure de o buna reputatie.
(3) Agentul de asigurare persoana juridica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de agent de asigurare, cu exceptia prevazuta la art. 33 alin. (2) ;
b) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila, a carui valoare sa reprezinte 75% din cea prevazuta la art. 35 alin. (5) lit. c) ;
c) sa nu fi fost declarat anterior in faliment si sa nu faca obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara si/sau de faliment la data solicitarii autorizarii;
d) sa se bucure de o buna reputatie, iar denumirea agentului sa cuprinda obligatoriu sintagma agent de asigurare;
e) asociatii, actionarii semnificativi, precum si persoanele semnificative, dupa caz, sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala;
f) conducatorul executiv sa indeplineasca conditiile privind pregatirea si experienta necesare pentru a detine aceasta functie, conform normelor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(4) Asiguratorii sunt obligati sa deschida si sa mentina un registru, denumit Registrul agentilor de asigurare, in sistem computerizat si cu arhivarea obligatorie a tuturor modificarilor, care face parte din Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, prevazut la art. 5 lit. r) . Forma si continutul acestui registru se vor stabili prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
(41) Dupa inregistrare asiguratorii sunt obligati sa elibereze intermediarilor in asigurari, persoane juridice, un certificat de inregistrare, iar intermediarilor in asigurari, persoane fizice, o legitimatie. Datele si informatiile care se vor trece in aceste documente se vor stabili prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
(42) Anual acest registru va fi trecut pe suport hartie, care va fi certificat pentru conformitate de conducerea executiva a asiguratorului sau reasiguratorului.
(43) Asiguratorii sunt obligati sa inregistreze in registrul prevazut la alin. (4) , in conformitate cu conditiile prevazute la alin. (2) si (3) si cu cele stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi, atat agentii de asigurare, persoane fizice si juridice, cu care au incheiat contracte de agent, cat si subagentii si agentii de asigurare subordonati; asiguratorii vor actualiza periodic toate datele din acest registru, conform prevederilor normelor mentionate in acest alineat.
(5) Datele inscrise in registrul agentilor se transmit in sistem computerizat atat Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cat si asociatiei sau uniunii profesionale din care face parte asiguratorul, acestea fiind permanent accesibile publicului la sediu si pe site-ul Internet al asiguratorului, autoritatii de supraveghere si asociatiei sau uniunii profesionale sus-mentionate; aceste date se verifica periodic de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(6) Cerintele profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca agentul de asigurare persoana fizica, datele care se inscriu in registrul agentilor, obligatiile asiguratorilor privind supravegherea agentilor, precum si alte informatii referitoare la agentul de asigurare se stabilesc prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(7) Agentii de asigurare, persoane fizice, au dreptul sa se inregistreze la camera de munca in a carei raza teritoriala domiciliaza, pentru a beneficia de dispozitiile legale privind vechimea in munca, fondurile de pensii si de asigurari sociale.
(8) Un agent de asigurare persoana fizica sau juridica nu poate intermedia aceleasi clase de asigurari decat pentru un singur asigurator.
(9) Daca un asigurat a incheiat o asigurare printr-un agent de asigurare, asiguratorul in numele caruia actioneaza agentul este raspunzator fata de asigurat pentru toate actele sau omisiunile agentului de asigurare.
(10) Agentii de asigurare, persoane fizice si juridice, si subagentii inregistrati in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia sunt obligati sa includa in toate documentele emise, altele decat cele ale asiguratorilor de la care au mandat, inclusiv in corespondenta proprie cu tertii, codul unic alocat prin registrul prevazut la art. 5 lit. r) , precum si urmatorul inscris: AĞinregistrat la Comisia de Supraveghere a AsigurarilorAğ.
(11) Agentii de asigurare si agentii de asigurare subordonati, persoane fizice si juridice, precum si subagentii sunt obligati sa scrie pe toate documentele primite de la asiguratorii de la care au mandat codul unic alocat prin registrul prevazut la art. 5 lit. r) .
(12) De la data aderarii agentii de asigurare sau de reasigurare, persoane fizice ori juridice, care doresc sa desfasoare activitatea de intermediere in asigurari sau in reasigurari pe teritoriul altor state membre trebuie sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila valabil pe intreg teritoriul Uniunii Europene si al statelor apartinand Spatiului Economic European, de aceeasi valoare cu cea prevazuta pentru brokerii de asigurare si/sau de reasigurare.
Art. 35
(1) O persoana juridica poate desfasura activitate de intermediere in asigurari si/sau in reasigurari, in calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare, daca are o autorizatie din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) In vederea obtinerii autorizatiei, solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor documente din care sa rezulte ca va respecta prevederile alin. (5) lit. a) -d) si h) .
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va decide asupra acordarii autorizatiei necesare desfasurarii activitatii in calitate de broker de asigurare si/sau de reasigurare ori asupra respingerii cererii de autorizare, in termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete.
(4) Prin decizia de acordare a autorizatiei emise de catre presedintele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se stabileste data de la care brokerul de asigurare si/sau de reasigurare va incepe sa isi desfasoare activitatea.
(41) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare autorizati in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia sunt obligati sa includa in toate documentele emise, inclusiv in corespondenta cu tertii, codul unic alocat prin registrul prevazut la art. 5 lit. r) , precum si urmatorul inscris: AĞAutorizat de Comisia de Supraveghere a AsigurarilorAğ.
(42) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare sunt obligati sa scrie pe toate documentele primite de la asiguratori sau reasiguratori codul unic alocat prin registrul prevazut la art. 5 lit. r) .
(5) Orice broker de asigurare si/sau reasigurare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie persoana juridica, in a carei denumire sa fie cuprinsa obligatoriu sintagma broker de asigurare, broker de asigurare-reasigurare sau broker de reasigurare, dupa caz, sau intr-un limbaj uzual pentru activitatea de asigurare;
b) sa aiba un capital social varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 150 milioane lei; aceasta valoare va fi actualizata prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila, a carui valoare trebuie sa fie in concordanta cu prevederile normelor emise in aplicarea prezentei legi, care, dupa data dobandirii de catre Romania a statutului de stat membru, sa fie valabil pe intreg teritoriul Uniunii Europene si al statelor apartinand Spatiului Economic European;
c1) valoarea contractului de asigurare de raspundere civila, prevazut la lit. c) , va fi actualizata periodic, prin norme emise in aplicarea prezentei legi si in conformitate cu dispozitiile legislatiei europene in materie.
d) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare;
e) sa pastreze si sa puna la dispozitie Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la cerere, registrele si inregistrarile contabile care sa evidentieze si sa explice operatiunile efectuate in timpul desfasurarii activitatii, incluzand informatii asupra contractelor de asigurare si/sau de reasigurare incheiate si asupra intelegerilor cu asiguratorii si/sau cu reasiguratorii;
f) sa se conformeze solicitarilor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in ceea ce priveste raportarile, precum si activitatile pe care le desfasoara, astfel cum vor fi stabilite prin norme;
g) sa nu fi fost declarat anterior in faliment si sa nu faca obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara si/sau de faliment la data solicitarii autorizarii.
h) sa aiba personal angajat care sa corespunda criteriilor de calificare si pregatire profesionala conform normelor privind cerintele profesionale pentru intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari;
i) sa deschida si sa mentina Jurnalul asistentilor in brokeraj, ale carui regim, forma si continut vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
(6) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor refuza o cerere de autorizare pentru un broker de asigurare si/sau de reasigurare in una dintre urmatoarele situatii:
a) asociatii sau actionarii persoane fizice, precum si persoanele semnificative, dupa caz, au cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau infractiuni prevazute in legislatia financiar-fiscala;
b) conducatorul executiv nu indeplineste conditiile privind pregatirea si experienta pentru a detine aceasta pozitie, in conformitate cu normele elaborate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
c) numele solicitantului induce in eroare publicul;
d) solicitantul nu respecta conditiile prevazute la alin. (5) .
(7) Autorizatia acordata unui broker de asigurare si/sau de reasigurare poate fi retrasa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in cazul in care:


a) aceasta constata ca brokerul de asigurare si/sau de reasigurare se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (6) ;
b) brokerul de asigurare si/sau de reasigurare nu a achitat taxele prevazute la art. 36.
c) nu a inceput sa desfasoare activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare in termen de 6 luni de la data eliberarii autorizatiei;
d) intr-o perioada de 4 luni nu a trimis nici o raportare catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
e) renunta la activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare si solicita in mod expres retragerea autorizatiei;
f) incalca in mod repetat dispozitiile prezentei legi si ale normelor emise in aplicarea acesteia.
(8) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va publica, cel putin o data pe an, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si intr-o publicatie de larga circulatie lista actualizata cuprinzand brokerii de asigurare si/sau de reasigurare autorizati si orice alte informatii pe care le va considera necesare in aplicarea prezentei legi.
(9) Un broker de asigurare si/sau de reasigurare nu poate fi actionar, direct sau indirect, ori administrator la un asigurator, reasigurator, agent de asigurare sau de reasigurare ori la un agent de asigurare subordonat.
(91) Un asigurator, reasigurator, agent de asigurare sau de reasigurare, persoana fizica ori juridica, sau un agent de asigurare subordonat, persoana fizica ori juridica, nu poate fi actionar, direct sau indirect, ori administrator al unui broker de asigurare si/sau de reasigurare.
(10) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, sub conditia imputernicirii primite din partea asiguratorilor si/sau reasiguratorilor, au dreptul sa colecteze primele, sa plateasca despagubirile in numele acestora, in moneda prevazuta in contractul de asigurare sau de reasigurare, dupa caz, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, si sa emita documentele de asigurare sau de reasigurare in numele asiguratorului sau reasiguratorului, dupa caz.
(11) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare nu isi pot desfasura activitatea prin agenti de asigurare, persoane fizice sau juridice, subagenti ori agenti de asigurare subordonati, ci numai prin personal propriu si/sau prin asistenti in brokeraj.
(111) Mandatul in brokeraj nu poate fi indeplinit prin intermediul unui agent de asigurare sau de reasigurare, persoana fizica ori juridica, sau printr-un subagent ori agent de asigurare subordonat.
(112) Inainte de a incheia mandatul de brokeraj cu clientul, brokerul trebuie sa ii solicite un inscris din care sa rezulte ca acesta nu a semnat cu unul sau mai multi brokeri un mandat cu acelasi obiect.
(113) In cazul in care clientul se considera prejudiciat de modul cum se indeplineste mandatul de brokeraj are dreptul de a solicita modificarea prin intelegere amiabila sau in cazul in care nu se "ajunge la nici un acord are dreptul sa revoce mandatul. In toate cazurile de mai sus clientul trebuie sa-si argumenteze solicitarea in scris, printr-un preaviz trimis cu cel putin:
1. 10 zile calendaristice inaintea datei de solicitare a intelegerii amiabile; sau
2. 30 de zile calendaristice inaintea datei de revocare a mandatului.
(114) In cazul in care nu se respecta prevederile alin. (112) si alin. (113) pct. 1 si 2, brokerul in cauza este indreptatit sa ceara rambursarea cheltuielilor efectuate pana la data la care ia cunostinta despre faptele descrise in prevederile mentionate mai sus sau, dupa caz, sa solicite daune materiale.
(115) Personalul propriu al brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, care are ca principala atributie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare si/sau de reasigurare, va fi inscris in registrul prevazut la art. 5 lit. r) , in conditiile prevazute prin norme emise in aplicarea prezentei legi.
(116) Asistentii in brokeraj vor fi inscrisi in Jurnalul asistentilor in brokeraj.
(12) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare se pot asocia in uniuni profesionale si pot adera la uniuni internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive ale acestora.
(13) Activitatile de publicitate ale intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari trebuie sa respecte prevederile legale care reglementeaza aceasta activitate, in vederea protejarii interesului public.
(131) Brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare le este interzis sa faca reclama ori publicitate remunerata pentru produsele, activitatea sau actiunile de orice fel ale asiguratorilor ori reasiguratorilor.
(14) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata ca activitatea de publicitate a intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari care au sediul social ori domiciliul, dupa caz, in Romania nu respecta aceste reguli, aplica sanctiunile prevazute la art. 39 alin. (3) lit. d) sau e) .
(15) Toate rapoartele, documentele si solicitarile brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si corespondenta de orice fel a acestora cu Comisia de Supraveghere a Asigurarilor vor fi semnate, dupa caz, numai de persoanele semnificative.
(16) Orice imputernicire data unei alte persoane, emisa inclusiv de administratori sau de administratorul unic, in cazul in care acesta din urma nu face parte din conducerea executiva, este nula de drept.
(17) Prin derogare de la prevederile alin. (16) , cand conducerea este asigurata de o singura persoana, in cazuri bine justificate, persoanele mentionate la alin. (16) pot imputernici o alta persoana din cadrul brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, pentru a duce la indeplinire obligatiile prevazute la alin. (15) .
(18) Imputernicirea, care trebuie sa indice perioada pentru care se acorda, va fi trimisa in cel mult doua zile calendaristice de la emiterea ei, spre instiintare, la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(19) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) lit. d) , brokerii de asigurare si/sau de reasigurare pot desfasura activitati de marketing al fondului de pensii administrat privat si/sau al prospectului schemei de pensii facultative, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(20) Contractul de asigurare de raspundere civila prevazut la alin. (5) lit. c) se refera numai la activitatea de intermediere in asigurari si/sau in reasigurari reglementata in conformitate cu prezenta lege si cu normele emise in aplicarea acesteia.
Art. 351
Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare sunt obligati sa prezinte Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor situatiile financiare anuale, precum si alte documente, rapoarte ori informatii cerute de aceasta, la termenele si in formele stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi sau prin avize, decizii ori circulare.
Art. 352
(1) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare pot fructifica ori investi capitalul social, veniturile realizate din activitatea de intermediere in asigurari sau in reasigurari, precum si rezervele de capital in bunuri mobiliare ori imobiliare (depozite bancare, actiuni, obligatiuni, alte titluri de valori mobiliare, imobile destinate activitatii proprii sau inchirierii) .
(2) Veniturile din activitatea de inchiriere a imobilelor pot reprezenta maximum 15% din veniturile aferente activitatii de intermediere in asigurari.
Art. 36
(1) Un broker de asigurare care solicita autorizarea conform art. 35 achita la depunerea cererii de autorizare o taxa de autorizare de 30. 000. 000 lei; cuantumul taxelor de autorizare se actualizeaza periodic prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in functie de indicele preturilor comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
(2) In cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentatiei de catre solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.
(3) Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare achita, din momentul acordarii autorizatiei de functionare pe durata valabilitatii acesteia, o taxa de functionare, stabilita anual de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de maximum 0,3 % din veniturile din activitatea de brokeraj aferente perioadei pentru care sunt datorate.
(31) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, taxa de functionare prevazuta la alin. (3) se poate majora pana la maximum 0,5% din veniturile din activitatea de brokeraj aferente perioadei pentru care sunt datorate, in raport cu obligatiile ce revin Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, dupa dobandirea statutului de stat membru al Uniunii Europene.
(4) Brokerii de asigurare achita taxa de functionare la termenul stabilit prin norme.
(5) Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare prevazute la alin. (3) , se calculeaza majorari de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare privind colectarea creantelor bugetare.
CAPITOLUL VII1: Dreptul de stabilire si libertatea de a presta servicii a intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari
Art. 361
(1) Intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari, autorizati si/sau inregistrati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa desfasoare activitate de intermediere pe teritoriul Romaniei, dupa caz, pot desfasura activitate de intermediere pe teritoriul oricarui stat membru.
(2) Intermediarii in asigurari si/sau reasigurari isi desfasoara activitatea conform alin. (1) , cu conditia informarii prealabile a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(3) Intermediarul in asigurari si/sau in reasigurari transmite spre informare Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente si informatii referitoare la:
a) statul membru pe teritoriul caruia intentioneaza sa desfasoare activitatea de intermediere;
b) structura sa organizatorica;
c) adresa sediului sau din statul membru gazda de la care pot fi obtinute si la care pot fi transmise documente;
d) numele, calificarea si experienta conducatorului executiv, care are capacitatea sa il reprezinte si sa il angajeze in relatiile cu tertii pe teritoriul statului membru respectiv, inclusiv dovada ca acesta nu are cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni prevazute de legislatia financiar-fiscala.
(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor transmite aceste informatii in termen de 30 de zile de la primirea lor autoritatii competente din statul membru respectiv, numai in cazul in care statul membru a comunicat Comisiei Europene ca doreste sa fie informat despre astfel de actiuni.
(5) In cazul in care statul membru in cauza nu si-a exprimat dorinta prevazuta la alin. (4) , intermediarul in asigurari si/sau in reasigurari isi poate incepe activitatea imediat.
Art. 362
In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor doreste sa fie informata despre intentia oricarui intermediar in asigurari si/sau in reasigurari dintr-un stat membru de a desfasura activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei, va comunica aceasta cerinta Comisiei Europene. Intermediarul in asigurari si/sau in reasigurari va transmite, prin autoritatea competenta din statul membru de origine, documentele si informatiile solicitate, conform prevederilor legale in vigoare.
Art. 363
(1) Intermediarul in asigurari si/sau in reasigurari cu domiciliul sau, dupa caz, cu sediul social intr-un stat membru care, in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, doreste sa desfasoare activitate de intermediere pe teritoriul Romaniei, are obligatia respectarii si se supune reglementarilor legislatiei romane.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor solicita unui intermediar in asigurari si/sau in reasigurari care desfasoara activitate de intermediere pe teritoriul Romaniei orice informatii si documente necesare verificarii respectarii de catre acesta a legislatiei nationale.
Art. 364
(1) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata nerespectarea prevederilor legislatiei nationale de catre intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei, conform prevederilor art. 363, solicita acestora luarea masurilor necesare in vederea remedierii situatiei.
(2) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata ca intermediarul nu ia toate masurile necesare pentru remedierea situatiei, aceasta informeaza in acest sens autoritatea competenta din statul membru de origine.
(3) In cazul in care masurile luate de autoritatea competenta din statul membru de origine se dovedesc a fi inadecvate si/sau insuficiente si daca intermediarul in cauza continua sa incalce prevederile legislatiei nationale, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor isi exercita atributiile ce ii revin conform legii, fiind in drept sa aplice sanctiunile prevazute de lege, inclusiv interzicerea desfasurarii activitatii de intermediere in asigurari si/sau in reasigurari pe teritoriul Romaniei.
Art. 365
In cazul retragerii autorizatiei sau, dupa caz, al radierii din registrul agentilor de asigurare a unui intermediar in asigurari si/sau in reasigurari, care are sediul social ori domiciliul pe teritoriul Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va informa toate autoritatile competente pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea acel intermediar in baza dreptului de stabilire sau a libertatii de a presta servicii.
Art. 366
(1) Activitatile de publicitate ale intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari trebuie sa respecte prevederile legale care reglementeaza aceasta activitate in vederea protejarii interesului public.
(2) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata incalcarea prevederilor alin. (1) de catre intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari, care isi desfasoara activitatea in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, solicita incetarea imediata a acestor practici, in caz contrar urmand sa informeze autoritatea competenta din statul membru de origine.
Art. 367
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va lua masurile necesare pentru a asigura publicarea corespunzatoare a conditiilor in care trebuie sa se desfasoare activitatea de asigurare pe teritoriul Romaniei.
CAPITOLUL VIII: Activitatea de control si sanctiuni
Art. 37
(1) Nici o fapta sau omisiune a asiguratorului ori a agentului sau, constand in incalcarea oricarei prevederi a prezentei legi, a legii aplicabile contractului de asigurare si a conditiilor sau a cuantumului primelor de asigurare, precum si a altor elemente privind incheierea contractului de asigurare, nu poate fi invocata de asigurator pentru anularea unui contract de asigurare.
Art. 38
(1) Activitatile de publicitate trebuie sa respecte prevederile care reglementeaza aceasta activitate, in vederea protejarii interesului public.
(2) In cazul in care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor constata ca activitatea de publicitate a asiguratorilor sau reasiguratorilor cu sediul social in Romania nu respecta aceste reguli, aplica sanctiunile prevazute la art. 39 alin. (3) lit. d) sau e) .
(3) In cazul in care asiguratorii si reasiguratorii care desfasoara activitate de asigurare pe teritoriul Romaniei in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii nu respecta prevederile alin. (1) , Comisia de Supraveghere a Asigurarilor solicita incetarea imediata a acestor practici, iar in cazul in care asiguratorii si reasiguratorii respectivi nu se vor conforma, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va informa autoritatile competente ale statelor membre de origine.
Art. 381
(1) Incalcarea prevederilor prezentei legi, a normelor adoptate in aplicarea acesteia, precum si a avizelor, deciziilor sau solicitarilor de informatii, documente si rapoarte se constata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin exercitarea unui control permanent, periodic sau inopinat al activitatii asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, Fondului sau entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala.
(2) Efectuarea unui control periodic sau inopinat se hotaraste prin decizie a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(3) Sanctiunile se stabilesc de catre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in baza referatelor de constatare intocmite de catre directiile de specialitate care efectueaza controlul permanent la sediul autoritatii de supraveghere ori a proceselor-verbale incheiate ca urmare a controalelor periodice sau inopinate efectuate de echipele de control desemnate in acest scop, la sediul asiguratorului, reasiguratorului, intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari, Fondului sau entitatii care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala.
(4) Urmarirea aplicarii sanctiunilor se face de catre directiile de specialitate care au intocmit referatele ori de catre directia de control, pentru controalele periodice sau inopinate.
(5) Controlul permanent se efectueaza la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor de catre directiile sale de specialitate, asupra:
a) datelor din rapoartele si informarile, periodice sau anuale, stabilite prin prezenta lege si prin normele emise in aplicarea acesteia;
b) documentelor si informatiilor solicitate prin avize sau decizii de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in vederea exercitarii unei supravegheri de tip prudential;
c) documentelor si informatiilor care necesita aprobarea prealabila a modificarilor hotarate de catre asiguratori, reasiguratori si brokerii de asigurare si/sau de reasigurare;
d) respectarii termenelor de prezentare a rapoartelor, informarilor, documentelor si informatiilor prevazute la lit. a) , b) si c) .
(6) Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care efectueaza controlul permanent in conformitate cu prevederile alin. (5) , vor notifica, prin scrisoare cu confirmare de primire, persoanelor semnificative ale asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, Consiliului director al Fondului sau conducerii entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala despre incalcarea prevederilor prezentei legi, ale normelor emise in aplicarea acesteia, precum si a avizelor, deciziilor sau solicitarilor de informatii, documente si rapoarte si vor solicita acestora ca, in termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificarii, sa remita un raspuns prin care sa explice motivul incalcarii.
(7) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raspunsului la notificarea prevazuta la alin. (6) , directia de specialitate in cauza va propune, printr-un referat de constatare, Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor masurile sanctionatorii, la care se anexeaza raspunsul primit.
(8) Referatul de constatare se va intocmi si se va prezenta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in acelasi termen ca cel prevazut la alin. (7) , si in cazul lipsei unui raspuns la notificarea prevazuta la alin. (6) .
(9) Termenele prevazute la alin. (6) si, respectiv, alin. (7) curg de la data de inregistrare a primirii notificarii de catre asiguratori, reasiguratori, intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari, Fondul sau entitatile care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, dupa caz, si, respectiv, de la data de inregistrare a raspunsului la notificare de catre directia de specialitate emitenta a notificarii.
(10) In functie de natura, gravitatea si frecventa abaterilor Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor poate hotari atat aplicarea unei sanctiuni, in conformitate cu prevederile prezentei legi, cat si efectuarea unui control inopinat la sediul asiguratorului, reasiguratorului si intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari sau, in cazul in care este in desfasurare un control periodic, va dispune extinderea acestuia si asupra aspectelor negative sesizate.
(11) Controalele periodice si tematica acestora vor fi notificate conducerii executive a asiguratorilor, reasiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare sau, daca este cazul, Consiliului director al Fondului, agentilor de asigurare sau de reasigurare si agentilor de asigurare subordonati, persoane juridice, cu 15 zile lucratoare inainte de data inceperii.
(12) Asiguratorii, reasiguratorii, intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari, persoane juridice, Fondul sau entitatile care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala au obligatia de a pune la dispozitie echipelor de control periodic sau inopinat, dupa caz, un spatiu adecvat, care pe perioada desfasurarii controlului sa fie folosit numai de catre membrii echipei.
(13) Controalele inopinate vor viza numai aspecte punctuale, rezultate din analiza rapoartelor si informarilor periodice sau anuale ori a reclamatiilor si sesizarilor inregistrate la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, privind activitatea asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, Fondului sau a entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, dupa caz.
(14) Nici un asigurator, reasigurator si intermediar in asigurari si/sau in reasigurari, Fondul sau o entitate care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala nu poate refuza efectuarea unui control inopinat.
Art. 39
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea, in orice mod, a normelor adoptate conform art. 8 alin. (1) , precum si a deciziilor sau avizelor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emise potrivit art. 4 alin. (26) si art. 8 alin. (2) ;
b) inmatricularea asiguratorilor sau reasiguratorilor la Oficiul National al Registrului Comertului fara avizul prealabil in vederea inregistrarii, emis de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
c) incalcarea, in orice mod, de catre asiguratori, reasiguratori, intermediari in asigurari si/sau in reasigurari, Fond sau de entitatile care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, dupa caz, a dispozitiilor art. 5 lit. b) , b1) , c) , d) , e) , f) , g) , h) , hi) , h2) , h3) , i) , j) , l) , l1) si m) , ale art. 18, ale normelor emise in aplicarea prezentei legi, precum si a avizelor, deciziilor sau solicitarilor de informatii, documente si rapoarte;
d) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (16) , (17) si (18) , art. 121, 122, 20, 201, art. 33 alin. (7) , art. 34 alin. (41) , (42) si (43) , art. 381 alin. (6) , (12) si (14) , precum si ale cap. V, dupa caz;
e) nesolicitarea de catre asigurator/reasigurator/broker de asigurare si/sau de reasigurare a aprobarii sau avizului, dupa caz, a/al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru actionarii semnificativi directi si/sau indirecti si pentru persoanele semnificative ale asiguratorilor/reasiguratorilor/brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare sau, in cazul Fondului, a avizului prealabil pentru membrii Consiliului director;
f) incalcarea, in orice mod, de catre asigurator/reasigurator/broker de asigurare si/sau reasigurare a obligatiilor privind tinerea evidentelor si transmiterea rapoartelor prevazute de lege si/sau de normele adoptate in aplicarea acesteia;
g) incalcarea obligatiilor prevazute la art. 16 si 35 si a normelor emise in aplicarea prezentei legi cu privire la mentinerea limitei minime a capitalului social si, dupa caz, a fondului de rezerva libera varsat, a marjei de solvabilitate si, dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, a fondului de siguranta;
h) nerespectarea, in orice mod, a prevederilor art. 21 si 22 privind constituirea si mentinerea rezervelor tehnice si, respectiv, acoperirea acestora prin categoriile de active admise;
i) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 44 alin. (2) si ale normelor emise in aplicarea prezentei legi privind transferul de portofoliu;
j) neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor prevazute la art. 27, 28, 281 si 282;
k) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (3) , (4) , (41) , (6) , (7) si (14) , art. 34, art. 381 alin. (6) , (12) si (14) , precum si a normelor privind desfasurarea activitatii agentilor de asigurare, a subagentilor si agentilor de asigurare subordonati;
l) desfasurarea activitatii de catre asiguratori/reasiguratori/brokeri de asigurare si/sau de reasigurare cu incalcarea, in orice mod, a prevederilor art. 11-14, precum si ale normelor adoptate in aplicarea prezentei legi;
m) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 35 alin. (13) , (131) si (14) si la art. 38 alin. (2) privind activitatea de publicitate si de reclama;
m1) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (16) , (17) si (18) ;
m2) nerespectarea obligatiilor brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, prevazute la art. 33 alin. (3) , (41) , (6) , (7) si (14) , art. 35, 36, art. 381 alin. (6) , (12) si (14) si in normele emise in aplicare;
m3) nerespectarea de catre asiguratori, reasiguratori, brokeri de asigurare si/sau de reasigurare, Consiliul director al Fondului sau de conducerea entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala a termenelor de transmitere sau trimiterea cu date incomplete si eronate a rapoartelor, raportarilor, analizelor, documentelor si informatiilor prevazute de prezenta lege, de normele emise in aplicarea ei sau prin decizii ori avize;
m4) nerespectarea prevederilor art. 251 si ale normelor emise in aplicarea acestuia de catre Consiliul director al Fondului;
m5) nerespectarea de catre conducerea entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala si/sau de catre lectori a prevederilor art. 381 alin. (6) , (9) , (12) si (14) si ale normelor emise in aplicarea prezentei legi;
n) desfasurarea de catre asiguratori sau reasiguratori a activitatii de asigurare, de reasigurare sau de bancassurance prin intermediari neautorizati, neavizati si/sau neinregistrati potrivit legii sau fara calificarea si pregatirea profesionala corespunzatoare;
o) neindeplinirea ori indeplinirea in mod defectuos a obligatiei de tinere a registrului agentilor de asigurare sau a jurnalului asistentilor in brokeraj, dupa caz, potrivit legii si normelor emise in aplicarea acesteia;
p) neindeplinirea de catre asiguratori sau reasiguratori, in orice mod, a obligatiei privind supravegherea agentilor de asigurare, prevazuta de art. 20 alin. (3) lit. b) si de normele date in aplicarea prezentei legi;
q) efectuarea oricaror modificari ale documentelor si/sau ale conditiilor pe baza carora s-a acordat autorizatia de functionare, fara avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
r) desfasurarea activitatii de catre intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari fara indeplinirea si mentinerea cerintelor profesionale prevazute de prezenta lege si de normele date in aplicarea acesteia;
s) nerespectarea prevederilor art. 471 alin. (1) si (3) ;
t) nerespectarea prevederilor art. 241 alin. (2) si a normelor emise in aplicarea prezentei legi.
u) nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (81) .
(3) Savarsirea cu intentie sau din culpa, prin comisiune sau omisiune, a vreuneia dintre faptele prevazute la alin. (2) se sanctioneaza cu:
a) avertisment scris;
b) limitarea operatiunilor;
c) amenda aplicabila: asiguratorilor/reasiguratorilor, de la 5. 000 lei la 100. 000 lei; intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, de la 2. 500 lei la 50. 000 lei; agentilor de asigurare, persoane fizice, subagentilor si agentilor de asigurare subordonati, persoane fizice, de la 500 lei la 1. 000 lei; conducatorilor entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala, de la 1. 000 lei la 10. 000 lei; membrilor consiliului de administratie si/sau directoratului si/sau ai consiliului de supraveghere, ai conducerii executive, ai conducatorilor activitatilor de asigurari de viata si de asigurari generale, in cazul asiguratorilor cu activitate compozita, ai persoanelor desemnate in functii de conducere specifice domeniului asigurarilor, care vor fi stabilite prin norme emise in aplicarea prezentei legi, conducatorului sau, dupa caz, conducerii executive a intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, persoane juridice si membrilor Consiliului director al Fondului, de la 2. 500 lei la 50. 000 lei.
c1) anularea votului exprimat sau suspendarea temporara a dreptului de vot al actionarilor semnificativi;
c2) amenda aplicabila oricarei persoane care utilizeaza denumirile de asigurator, reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare, agent de asigurare sau de reasigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat sau derivatele acestora, fara a avea autorizatie emisa sau fara a fi inregistrata la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de la 10. 000 lei pana la 100. 000 lei, pentru persoanele juridice, si de la 5. 000 lei la 10. 000 lei, pentru persoanele fizice;
c3) interzicerea liberei alocari a activelor din Romania ale unui asigurator/reasigurator;
d) interzicerea temporara sau definitiva a exercitarii activitatii de asigurare si/sau de reasigurare, partiala sau totala, pentru asiguratori si/sau reasiguratori, pentru una sau mai multe categorii de asigurari, iar pentru brokerii de asigurare si/sau de reasigurare, interzicerea temporara sau definitiva a activitatii definite la art. 2 lit. C pct. 56 si 57;
e) retragerea autorizatiei asiguratorilor, reasiguratorilor sau brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, retragerea aprobarii pentru persoanele semnificative ale asiguratorilor, reasiguratorilor, brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare si, dupa caz, retragerea avizului, pentru membrii Consiliului director al Fondului de protectie a victimelor strazii, revocarea unui membru sau a intregului Consiliu director al Fondului, revocarea aprobarii acordate entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala si/sau lectorilor, dispunerea catre asiguratori, reasiguratori si brokeri de asigurare/reasigurare a radierii agentilor de asigurare, persoane fizice sau juridice, a subagentilor, a agentilor de asigurare subordonati sau a asistentilor in brokeraj din registrele speciale in care acestia au fost inregistrati, precum si retragerea aprobarii pentru entitatile si/sau persoanele mentionate la art. 5 lit. h3) .
(4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata cumulativ cu oricare dintre sanctiunile prevazute la alin. (3) lit. d) si e) .
(5) Decizia de sanctionare este semnata de presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si produce efecte la data comunicarii sale persoanei sanctionate.
(6) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si reale ale savarsirii faptei si de conduita faptuitorului.
(7) In cazul constatarii savarsirii a doua sau mai multe contraventii, se aplica amenda prevazuta pentru contraventia cea mai grava.
(8) Desfasurarea activitatii de asigurare in sau din Romania fara autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor ori desfasurarea activitatii fara inscrierea in Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(81) Se interzice oricarei persoane care nu are autorizatie emisa sau nu este inregistrata la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa utilizeze denumirile de asigurator, reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare, agent de asigurare sau de reasigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat sau derivatele acestora, in legatura cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu exceptia cazului in care aceasta utilizare este stabilita sau recunoscuta prin lege sau printr-un acord international, sau cand, din contextul in care sunt folosite aceste cuvinte, rezulta neindoielnic ca nu este vorba de activitati de asigurare, de reasigurare sau de intermediere in asigurari si/sau in reasigurari.
(82) In orice forma de publicitate, acte oficiale, contracte ori alte asemenea documente, initialele, sigla, emblema sau alte elemente de identificare a unui asigurator, reasigurator sau intermediar in asigurari si/sau in reasigurari care functioneaza in Romania ori care sugereaza o legatura cu aceasta pot fi utilizate numai de catre si in legatura cu o subunitate a acelei entitati, inclusiv in denumirea acesteia.
(83) In scopul exercitarii activitatilor specifice, entitatile straine pot utiliza pe teritoriul Romaniei denumirea pe care o utilizeaza si in tara de origine. In situatia in care exista posibilitatea unor confuzii, in scopul asigurarii unei clarificari corespunzatoare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate sa solicite ca numele asiguratorului, reasiguratorului sau intermediarului in asigurari si/sau in reasigurari respectiv sa fie insotit de o mentiune explicativa in limba romana.
(9) Aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de prezenta lege se prescrie in termen de 6 luni de la data constatarii faptei, dar nu mai mult de 24 de luni de la data savarsirii acesteia.
(10) Amenzile contraventionale stabilite prin lege si aplicate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor se fac venituri la bugetul de stat in cota de 50 %, iar diferenta se face venit la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(12) In vederea asigurarii transparentei si aplicarii unitare a masurilor sanctionatorii prevazute la acest articol, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va emite norme in aplicarea prezentei legi privind gradualizarea masurilor sanctionatorii. Masurile sanctionatorii trebuie sa fie proportionale cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in referatul de constatare/procesul-verbal.
Art. 40
(1) Impotriva deciziilor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu art. 8 alin. (2) , persoana fizica sau juridica in cauza poate face plangere la Curtea de Apel Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.
(2) Plangerea adresata Curtii de apel nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, masurile dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(3) Solutionarea plangerii se face cu precadere si de urgenta.
Art. 41
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate oricand sa decida modificarea sau revocarea oricaror masuri dispuse, daca constata ca acestea nu mai sunt necesare.
Art. 411
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va emite norme privind rezolvarea corespunzatoare a reclamatiilor si, pe cale amiabila, a disputelor dintre intermediarii in asigurari si/sau in reasigurari si asigurati.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va sprijini asociatiile profesionale ale asiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari sa coopereze in vederea rezolvarii disputelor transfrontaliere.
CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 42
(1) In toate aspectele privind organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si reglementarea activitatii de asigurare si reasigurare se aplica prevederile prezentei legi.
(2) Orice dispozitii legale referitoare la organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si la activitatea de asigurare/reasigurare sunt administrate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(3) In caz de conflict intre dispozitiile prezentei legi si prevederile continute in alte acte normative se aplica prevederile prezentei legi.
(4) Pentru situatiile nereglementate in prezenta lege aceasta se completeaza cu legislatia comerciala, civila, a investitiilor straine si contraventionala, dupa caz.
Art. 421
(1) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra considerentelor de oportunitate, evaluarilor si analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.
(2) In cazul contestarii in instanta a actelor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, instanta judecatoreasca se pronunta asupra legalitatii acestor acte.
(3) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nu are calitate procesuala si nu poate fi chemata in judecata in procesele declansate impotriva asiguratorilor/reasiguratorilor/ intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari, chiar daca acestia se afla in procedura de redresare financiara sau de faliment, in procesele impotriva Fondului, pentru a raspunde de neindeplinirea obligatiilor asumate de acestia potrivit legii si/sau conventiilor internationale, sau in cazul proceselor impotriva entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire si perfectionare profesionala si/sau lectorilor.
Art. 43
(1) Sunt scutite de impozite si taxe:
a) primele de asigurare si reasigurare, precum si comisioanele aferente acestora;
b) despagubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi ce se acorda asiguratilor, beneficiarilor sau tertelor persoane pagubite, din asigurarile de orice fel;
c) transferurile de valori ale plasamentelor si transferurile de portofolii de asigurari, intervenite intre asiguratori, din patrimoniul societatii cedente in patrimoniul celei cesionare, inclusiv ca urmare a divizarii, fuzionarii, lichidarii sau a oricaror forme de reorganizare interna a societatii de asigurare;
d) contributiile platite de asiguratori, reasiguratori si de brokerii de asigurare si/sau de reasigurare la uniunile profesionale de profil.
(2) Primele de asigurare si reasigurare sunt cheltuieli deductibile fiscal.
(21) Oficiul National al Registrului Comertului este obligat sa permita accesul gratuit al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor la informatiile din registrul comertului central, tinut in sistem computerizat, referitoare la asiguratorii si brokerii de asigurare din Romania, autorizati in conformitate cu prevederile prezentei legi, la agentii de asigurare persoane fizice si juridice, precum si la alte persoane fizice sau juridice care sunt sau solicita aprobarea pentru a deveni actionari semnificativi directi sau indirecti ai unui asigurator sau broker; de asemenea, Oficiul National al Registrului Comertului este obligat sa furnizeze la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor informatii economico-financiare raportate de asiguratori, reasiguratori, agenti de asigurare, persoane juridice si brokeri de asigurare si/sau de reasigurare in situatiile financiare anuale.
(3) Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator, reasigurator, broker de asigurare si/sau de reasigurare, agent de asigurare autorizat sau inregistrat ori a persoanelor prevazute la art. 39 alin. (3) lit. c) , dupa caz, intocmit sau emis de catre organele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, conform legii, constituie titlu de creanta.
(4) La data scadentei, titlul de creanta devine titlu executoriu, in baza caruia Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va declansa procedura silita de recuperare a creantelor sale, conform dispozitiilor Codului de procedura civila.
Art. 44
(1) Asiguratorul sau brokerul care la data intrarii in vigoare a prezentei legi era autorizat sa desfasoare activitati in domeniul asigurarilor, in conditiile legislatiei abrogate prin aceasta lege, este autorizat sa isi continue activitatea pentru urmatoarele 4 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Parlamentului de numire a membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, perioada in care se va conforma reglementarilor prezentei legi.
(2) Asiguratorii care isi inceteaza activitatea sau, in cazul asiguratorilor cu activitate compozita, solicita renuntarea la una dintre activitati sunt obligati sa procedeze la efectuarea transferului de portofoliu in conditiile prevazute in art. 23 si in normele emise in aplicarea prezentei legi.
(3) In termen de 4 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Parlamentului de numire a membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor societatile mutuale care desfasoara o activitate de asigurare la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt obligate sa solicite si sa obtina autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile art. 12.
(4) Prevederile art. 13 si 36 se aplica incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Parlamentului de numire a membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(5) Pana la aprobarea noului plan de conturi, specific activitatii de asigurare, la determinarea veniturilor asiguratorului vor fi luate in considerare primele efectiv incasate.
(6) In termen de cel mult 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora noul plan de conturi si metodologia contabila specifica activitatii de asigurare.
(7) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va apela in primul an de activitate de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Parlamentului de numire a membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere, dotare si functionare, cu titlu de imprumut rambursabil, la disponibilul din Fondul de protejare a asiguratilor, constituit in baza art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania; imprumutul se va rambursa pe masura obtinerii surselor de finantare, constituite conform prevederilor prezentei legi.
Art. 45
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se constituie Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor fi numiti in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Pana la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor exercita atributiile date in competenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, prevazute la art. 5, cu exceptia celei prevazute la lit. j) .
(4) Atributiile Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor, competentele legale ale Ministerului Finantelor, precum si ale Guvernului Romaniei, astfel cum sunt prevazute, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la art. 5, 7, 53, 60, 65 si 67 din Legea nr. 136/1995, se preiau de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor la data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, data la care Oficiul de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare isi inceteaza activitatea.
(5) Salariatii Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor se transfera in interesul serviciului la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor pe functii similare.
Art. 46
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 19 iulie 1991; pct. V din Ordonanta Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sanctiuni contraventionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992; Ordonanta Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 26 august 1997; Legea nr. 48/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998; Hotararea Guvernului nr. 574/1991 privind atributiile Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 11 septembrie 1991; art. I din Hotararea Guvernului nr. 789/1993 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 574/1991 privind atributiile Oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare, precum si a Hotararii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 3 februarie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
Art. 47
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va adopta si va emite:
1. in termen de 3 luni de la numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, normele privind:
a) clasele de asigurari care pot fi practicate;
b) informatiile si documentatia cerute de procedura de autorizare;
c) limita minima a marjei de solvabilitate, precum si metodologia de calcul al acesteia;
d) insolvabilitatea asiguratorului;
e) conditiile privind administrarea fondului asigurarilor de viata, investitiile si evaluarea activelor, calculul rezervelor matematice, precum si orice alte aspecte referitoare la normele actuariale;
f) categoriile de active admise sa acopere rezervele tehnice ale asiguratorului, precum si regulile de dispersare a plasamentelor;
g) elaborarea metodologiei de calcul si de evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, in conditiile prezentei legi;
2. in termen de 6 luni de la numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, normele privind:
a) actualizarea limitelor minime pentru:
- capitalul social varsat al societatilor de asigurare, asigurare reasigurare si reasigurare;
- capitalul social varsat de brokerii de asigurare;
- fondul de rezerva libera varsat al unui asigurator, constituit sub forma de societate mutuala;
b) actualizarea taxelor de autorizare si stabilirea termenelor de plata a taxelor de functionare prevazute de prezenta lege;
c) informatiile, documentele si certificatele necesare pentru intocmirea rapoartelor prevazute de prezenta lege;
d) forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurarile de viata;
e) alte categorii de rezerve tehnice decat cele prevazute la art. 21 alin. (1) ;
f) informatiile pe care trebuie sa le contina rapoartele brokerilor de asigurari, aspectele referitoare la comportarea si managementul afacerilor acestora, limita minima a asigurarii de raspundere civila profesionala, precum si operatiunile care pot fi efectuate;
h) categoriile de asigurari exceptate de la prevederile prezentei legi, in conditiile si in termenii stabiliti de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
i) responsabilitatile, competentele, conditiile si orice alte aspecte referitoare la administratorul special, precum si atributiile actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale asiguratorului, dupa numirea acestuia;
j) criteriile pentru aprobarea prealabila a actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative;
k) aplicarea legii in domeniul asigurarilor obligatorii;
l) regimul confidentialitatii informatiilor;
m) transferul de portofoliu.
Art. 471
(1) Fiecare asigurator are obligatia de a raporta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor volumul primelor brute subscrise, al daunelor si al comisioanelor, fara deducerea reasigurarii, defalcate pe fiecare stat membru si pe fiecare clasa de asigurari pentru care a fost autorizat sa o practice, aferente contractelor de asigurare incheiate in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii.
(2) Raportarea prevazuta la alin. (1) nu va include informatiile privind contractele de raspundere civila a transportatorilor, incadrata in categoria de asigurari generale, clasa nr. 10 - Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule, prevazuta la lit. B din anexa nr. 1.
(3) Forma, continutul si termenele de prezentare a raportului prevazut la alin. (1) se vor stabili prin normele emise in aplicarea prezentei legi.
(4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va transmite, la cerere, autoritatii competente a statului membru pe teritoriul caruia asiguratorul isi desfasoara activitatea, in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, situatia centralizata a raportarilor prevazute la alin. (1) .
Art. 472
Asiguratorii, reasiguratorii si intermediarii in asigurari si in reasigurari au dreptul sa utilizeze datele cu caracter personal ale asiguratilor sau beneficiarilor contractelor de asigurare sau reasigurare, inscrise in acestea, inclusiv codul de identificare fiscala, numai in scopul gestionarii contractelor de asigurare sau reasigurare si al instrumentarii dosarelor de dauna, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Art. 473
Prezenta lege transpune directivele Uniunii Europene din domeniul asigurarilor, prevazute in anexa nr. 3.
Art. 474
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege.


ANEXA Nr. 1:
CAPITOLUL A: Asigurari de viata
1. Tipuri de asigurari care au o baza contractuala:
a) asigurari de viata care includ: asigurarea la termen de supravietuire, asigurarea de deces, asigurarea la termen de supravietuire si de deces (mixta de viata) , asigurarea de viata cu rambursarea primelor, asigurarea de casatorie, asigurarea de nastere;
b) anuitati;
c) asigurari de viata suplimentare: asigurari de deces din accident, asigurari de vatamari corporale, asigurari de incapacitate permanenta din boala, asigurari de incapacitate permanenta din accident, asigurari de incapacitate temporara din boala, asigurari de incapacitate temporara din accident, asigurari de spitalizare, asigurari de cheltuieli medicale, asigurari de boli grave, asigurari de somaj, cand acestea sunt subscrise suplimentar unui contract de asigurari de viata;
d) asigurari permanente de sanatate.
2. Clasele de asigurari de viata
I. Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, prevazute la lit. A a) , b) si c) , cu exceptia celor prevazute la pct. II si III
II. Asigurari de casatorie, asigurari de nastere
III. Asigurari de viata si anuitati care sunt legate de fonduri de investitii, prevazute la lit. A a) si b)
IV. Asigurari permanente de sanatate, prevazute la lit. A d)
CAPITOLUL B: Asigurari generale
Clasele de asigurari generale:
1. Asigurari de accidente (inclusiv accidentele de munca si bolile profesionale) , pentru care se acorda:
- despagubiri financiare;
- despagubiri in natura;
- despagubiri mixte (financiare si in natura) ;
- despagubiri pentru vatamari corporale suferite de persoane in timpul transportului.
2. Asigurari de sanatate, pentru care se acorda:
- despagubiri financiare;
- despagubiri in natura;
- despagubiri mixte (financiare si in natura) .
3. Asigurari de mijloace de transport terestru (altele decat feroviare) , care acopera:
- daune survenite la mijloacele de transport terestru cu motor;
- daune survenite la mijloacele de transport terestru, altele decat cele cu motor.
4. Asigurari de mijloace de transport feroviar, care acopera:
- daune survenite la mijloacele de transport feroviar care se deplaseaza sau transporta marfuri ori persoane.
5. Asigurari de mijloace de transport aerian, care acopera:
- daune survenite la mijloacele de transport aerian.
6. Asigurari de mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial, care acopera:
- daune survenite la mijloace de transport fluvial;
- daune survenite la mijloace de transport lacustru;
- daune survenite la mijloace de transport maritim.
7. Asigurari de bunuri in tranzit, care acopera:
- daune suferite de marfuri, bagaje si alte bunuri transportate.
8. Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale, care acopera:
- daune suferite de proprietati si bunuri (altele decat bunurile cuprinse in clasele 3, 4, 5, 6 si 7) , cauzate de:
- incendiu;
- explozie;
- furtuna;
- alte fenomene naturale in afara furtunii;
- energie nucleara;
- surpare de teren.
9. Alte asigurari de bunuri, care acopera:
- daune suferite de proprietati si bunuri (altele decat bunurile cuprinse in clasele 3, 4, 5, 6 si 7) , atunci cand aceste daune sunt cauzate de grindina sau inghet, furt, altele decat cele prevazute la pct. 8.
10. Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule, care acopera:
- daune care rezulta din folosirea autovehiculelor terestre (inclusiv raspunderea transportatorului) .
11. Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport aerian, care acopera:
- daune care rezulta din folosirea mijloacelor de transport aerian (inclusiv raspunderea transportatorului) .
12. Asigurari de raspundere civila pentru mijloace de transport maritim, lacustru si fluvial, care acopera:
- daune care rezulta din folosirea mijloacelor de transport maritim, lacustru si fluvial (inclusiv raspunderea transportatorului) .
13. Asigurari de raspundere civila generala, care acopera:
- daune din prejudicii produse tertilor, altele decat cele mentionate la pct. 10, 11 si 12.
14. Asigurari de credite care acopera urmatoarele riscuri:
- insolvabilitate;
- credit de export;
- vanzare in rate;
- credit ipotecar;
- credit agricol.
15. Asigurari de garantii pentru:
- garantii directe;
- garantii indirecte.
16. Asigurari de pierderi financiare, care acopera:
- riscuri de somaj;
- insuficienta veniturilor;
- pierderi datorate conditiilor meteorologice nefavorabile;
- nerealizarea beneficiilor;
- riscurile aferente cheltuielilor curente;
- cheltuielile comerciale neprevazute;
- deprecierea valorii de piata;
- pierderile de renta sau alte venituri similare;
- pierderile comerciale indirecte, altele decat cele mentionate anterior;
- pierderile financiare necomerciale;
- alte pierderi financiare, conform clauzelor contractului de asigurare.
17. Asigurari de protectie juridica, care acopera:
- cheltuielile cu procedura judiciara si alte cheltuieli, cum ar fi: recuperarea pagubei suferite de asigurat printr-o procedura civila sau penala, apararea ori reprezentarea asiguratului intr-o procedura penala, administrativa sau impotriva unei reclamatii indreptate impotriva acestuia.
18. Asigurari de asistenta a persoanelor aflate in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta.
Riscurile cuprinse intr-o clasa nu pot fi clasificate intr-o alta clasa, cu exceptia cazului mentionat la lit. C.
CAPITOLUL C: Denumirea autorizatiei acordate simultan pentru mai multe clase de asigurare:
a) clasele nr. 1 si 2 se acorda sub denumirea "Asigurari de accidente si boala";
b) clasele nr. 1 (a patra liniuta) , 3, 7 si 10 se acorda sub denumirea "Asigurari auto";
c) clasele nr. 1 (a patra liniuta) , 4, 6, 7 si 12 se acorda sub denumirea "Asigurari maritime si de transport";
d) clasele nr. 1 (a patra liniuta) , 5, 7 si 11 se acorda sub denumirea "Asigurari de aviatie";
e) clasele nr. 8 si 9 se acorda sub denumirea "Asigurari de incendii si alte daune la proprietati";
f) clasele nr. 10, 11, 12 si 13 se acorda sub denumirea "Asigurari de raspundere civila";
g) clasele nr. 14 si 15 se acorda sub denumirea "Asigurari de credite si garantii
CAPITOLUL D: Riscuri auxiliare
Asiguratorul autorizat sa subscrie un risc principal dintr-o clasa poate sa subscrie riscuri cuprinse intr-o alta clasa, fara ca autorizatia sa prevada aceste riscuri, daca acestea:
- sunt legate de riscul principal;
- privesc obiectul care se afla sub incidenta riscului principal; si
- sunt garantate prin contractul care reglementeaza riscul principal.
Riscurile cuprinse la lit. B in clasele nr. 14 "Asigurari de credite", nr. 15 "Asigurari de garantii" si nr. 17 "Asigurari de protectie juridica" nu pot fi considerate riscuri secundare pentru alte clase.
Riscurile cuprinse la lit. B in clasa nr. 17 "Asigurari de protectie juridica" pot fi considerate riscuri auxiliare clasei nr. 18 "Asigurari de asistenta", atunci cand sunt legate de riscul principal si cand riscul principal se refera numai la asistenta furnizata persoanelor care sunt in dificultate in cursul deplasarilor sau absentelor de la domiciliu ori de la locul de resedinta permanenta.
Asigurarile de protectie juridica pot fi considerate riscuri auxiliare, cu respectarea prevederilor primului alineat, daca litigiile sau riscurile care decurg din acestea sunt aferente utilizarii mijloacelor de transport maritim.
CAPITOLUL E:
Riscuri majore sunt:
a) riscurile cuprinse in clasele nr. 4, 5, 6, 7, 11 si 12 de la lit. B;
b) riscurile cuprinse in clasele nr. 14 si 15 de la lit. B, atunci cand titularul contractului de asigurare exercita din punct de vedere profesional o activitate industriala, comerciala sau independenta si riscul se refera la aceasta activitate;
c) riscurile cuprinse in clasele nr. 3, 8, 9, 10, 13 si 16 de la lit. B, in masura in care titularul contractului de asigurare depaseste limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii, incepand cu 1 ianuarie 2007:
- totalul activelor: 6,2 milioane euro, stabilit pe baza cursului ROL/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a exercitiului financiar precedent;
- cifra de afaceri: 12,8 milioane euro, stabilita pe baza cursului ROL/EUR comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a exercitiului financiar precedent;
- numarul mediu de angajati in cursul exercitiului: 250;
d) in cazul in care titularul contractului de asigurare face parte dintr-un grup care are obligatia intocmirii situatiilor financiare consolidate, criteriile mentionate la lit. c) se vor aplica conturilor consolidate.


ANEXA Nr. 2: REGISTRUL SPECIAL al activelor admise sa acopere rezervele tehnice
1. In perioada desfasurarii activitatii sale, fiecare societate de asigurare trebuie sa tina la sediul ei central un registru special al activelor admise sa acopere rezervele tehnice calculate si mentinute in conformitate cu reglementarile prevazute de prezenta lege s| ale normelor date in aplicarea acesteia.
2. In situatia exercitarii de catre societatea de asigurare a unei activitati de asigurare generala sau a unei activitati de asigurare de viata, aceasta este obligata sa tina la sediul ei central registrul special pentru categoria de activitate respectiva.
3. Valoarea totala a activelor inscrise, evaluate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, trebuie sa fie, in orice moment, cel putin egala cu valoarea rezervelor tehnice.
4. In situatia in care un activ inscris in registru este grevat de sarcini in favoarea unui creditor sau a unui tert, cu consecinta indisponibilizarii unei parti din valoarea acestui activ pentru acoperirea angajamentelor, aceasta situatie se inscrie in registru, iar suma indisponibila nu este inclusa in valoarea totala mentionata la pct. 3.
5. Daca un activ admis sa acopere rezervele tehnice este grevat de sarcini in favoarea unui tert sau a unui creditor, fara a indeplini conditiile prevazute la pct. 4, ori daca un astfel de activ este grevat de sarcini in favoarea unui creditor sau a unui tert ori daca un creditor are un drept de a cere compensarea creantei sale cu creanta societatii de asigurare, in caz de insolventa si faliment ale acesteia, aceasta situatie se inscrie in registru, iar acelor active li se aplica prevederile legale in vigoare.
6. Componenta activelor inscrise in registru conform pct. 1-5, in momentul deschiderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, nu trebuie sa se modifice si nu se poate opera vreo schimbare in registru, cu exceptia corectarii erorilor pur materiale, decat cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si cu aprobarea judecatorului-sindic.
7. Sub rezerva pct. 6, lichidatorii trebuie sa adauge la valoarea activelor respective toate veniturile obtinute din fructificarea lor, precum si valoarea primelor incasate in activitatea in cauza intre momentul deschiderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului si cel al platii daunelor aferente activitatii de asigurare sau, dupa caz, cel al transferului de portofoliu.
8. Daca produsul realizarii unor active este mai mic decat valoarea lor estimata in registre, lichidatorii sunt obligati sa furnizeze o justificare privind acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si judecatorului-sindic.


ANEXA Nr. 3: DIRECTIVE ale caror prevederi au fost transpuse in prezenta lege
1. Prima Directiva a Consiliului 73/239/CEE din 24 iulie 1973 privind coordonarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative privind initierea si desfasurarea activitatii de asigurare directa, alta decat cea de viata (Jurnalul Oficial L 228, 16/08/1973, p. 0003)
Versiunea consolidata cuprinzand modificarile aduse prin urmatoarele directive: 76/580, 84/641, 87/343, 87/344, 88/357, 90/618, 92/49, 95/26, 2000/26, 2002/13, 2002/87:
- art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 17, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28 a) , art. 29 a) , art. 29 b) , art. 37, anexele A, B, C
2. Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 martie 2001 privind reorganizarea si falimentul societatilor de asigurari (Jurnalul Oficial L 110,20/04/2001, p. 0028) :
- art. 10(3) , anexa
3. Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viata (Jurnalul Oficial nr. L345 din 19 decembrie 2002, p. 0001) :
- expunere de motive (18) , art. 1, 2, 4, 5, art. 6 alin. (4) si (5) , art. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 67, 69, anexa, anexa 2.
4. Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si a firmelor de investitii intr-un conglomerat financiar si cuprinzand modificari la directivele Consiliului 73/239/CEE, 92/49/CEE si 93/22/CEE si directivele 98/78/CE si 2000/12/CE ale Parlamentului European si Consiliului (Jurnalul Oficial L035, 11/02/2003, p. 0001) :
- art. 2(2) , art. 2(6) , art. 2(9) , art. 2(10) , art. 2(11) , art. 2(12) , art. 2(13) , art. 2(14) , art. 2(15) , art. 2(16)
5. Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 decembrie 2002 privind intermedierea in asigurari (Jurnalul Oficial nr. L009 din 15 ianuarie 2003, p. 0003) :
- art. 1, art. 1 alin. (2) , art. 2, 3, 4, 6, 7, art. 7 alin. (3) , art. 8, 9, 10, 11, 12, 14.
6. Directiva 92/49/CEE din 18 iunie 1992 de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative privind asigurarea directa, alta decat asigurarea de viata, si de modificare a directivelor 73/239/CEE si 88/357/CEE (a treia directiva privind "asigurarea, alta decat de viata") (Jurnalul Oficial L 228, 11/08/1992, p. 1) :
- expunere de motive (7) , art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 16, art. 27, art. 29, art. 30, art. 32, art. 34, art. 35, art. 36, art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 44, art. 45, art. 46, art. 51, art. 56, art. 57
7. Directiva 98/78/CE din 27 octombrie 1998 privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare (Jurnalul Oficial L 330, 05/12/1998, p. 0001) :
- expunere de motive (10) -(11) , art. 1(b) , art. 1(g) , art. 1(h) , art. 1(i) , art. 1(j) , art. 9
8. Directiva 83/349/CEE din 13 iunie 1983 in temeiul art. 54 alin. (3) lit. (g) din Tratat, privind conturile consolidate (Jurnalul Oficial L 193, 18/07/1983, p. 0001) :
- art. 1
9. Directiva 2000/26/CE din 16 mai 2000 privind armonizarea legislatiilor statelor membre privind asigurarea de raspundere civila pentru daunele decurgand din circulatia autovehiculelor si de modificare a directivelor Consiliului 73/239/CEE si 88/357/CEE (a patra directiva privind asigurarea auto) (Jurnalul Oficial L 181, 20/07/2000, p. 0065) :
- art. 4, art. 6
10. Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, care modifica urmatoarele directive: 85/611/CEE, 93/6/CEE si 2000/12/CE si care abroga Directiva 93/22/CEE - art. 4(14) .
11. Directiva a IV-a a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati comerciale (78/660/CEE) , publicata in Jurnalul Oficial nr. L222 din 14 august 1978:
- art. 17
12. Regulamentul Consiliului (CE) 2001/2157 privind statutul unei companii europene, publicat in Jurnalul Oficial nr. L294 din 10 noiembrie 2001:
- art. 1 alin. (1)
13. Directiva 77/91, publicata in Jurnalul Oficial nr. L026 din 31 ianuarie 1977:
- art. 6 alin. (1)
14. Directiva 78/473/CEE de coordonare a dispozitiilor legale, de reglementare si administrative in domeniul coasigurarii comunitare, publicata in Jurnalul Oficial nr. L151 din 7 iunie 1978, p. 0025-0027:
- art. 10
15. Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind activitatea si supravegherea institutiilor pentru pensii ocupationale, publicata in Jurnalul Oficial nr. L 235 din 23 septembrie 2003, p. 10-21:
- punctul 19 din preambul.
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va emite norme in aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.
In termen de patru luni de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, asiguratorii sau reasiguratorii autorizati in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise in aplicarea acesteia sunt obligati sa se conformeze prevederilor art. 121 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Registrul actuarilor se va deschide de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va remite Registrul actuarilor catre Corpul actuarilor, in termen de 4 ani de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. De la data preluarii Registrului actuarilor, Corpul actuarilor primeste statut de asociatie profesionala independenta cu rol de autoreglementare a acestei profesii.
*) In tot cuprinsul legii termenul autovehicul se inlocuieste cu termenul vehicul.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice