Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune

INTEGRAL: LEGEA 196/2016 privind venitul minim de incluziune


LEGEA nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Publicata in Monitorul Oficial nr. 882 din data de 3 noiembrie 2016


CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Articolul 1
(1) Prin dispozitiile prezentei legi se reglementeaza venitul minim de incluziune, beneficiu de asistenta sociala acordat familiilor si persoanelor singure aflate in situatie de dificultate, in scopul prevenirii si combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala.
(2) Situatia de dificultate este situatia in care se afla persoanele care, la un moment dat, pe parcursul vietii, din cauze socioeconomice, de sanatate si/sau care rezulta din mediul social de viata, si-au pierdut sau le-au fost limitate propriile capacitati de integrare sociala.
Articolul 2
Venitul minim de incluziune face parte din categoria beneficiilor de asistenta sociala selective definite la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.
Articolul 3
(1) Venitul minim de incluziune reprezinta sprijinul financiar acordat de stat in scopul asigurarii nivelului de trai minimal, astfel cum acesta este definit de art. 54 din Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare, pentru familiile si persoanele singure aflate in situatia prevazuta la art. 1 alin. (2) , precum si pentru prevenirea riscului saraciei in randul copiilor si stimularea participarii acestora in sistemul de educatie.
(2) Pentru a raspunde scopului prevazut la alin. (1) , venitul minim de incluziune se compune din una sau mai multe din urmatoarele categorii de ajutoare financiare:
a) ajutor de incluziune;
b) ajutor pentru familia cu copii;
c) supliment pentru locuire.
(3) In functie de nevoile familiei/persoanei singure, venitul minim de incluziune este insotit de alte masuri de asistenta sociala complementare, acordate in bani si/sau in natura, dupa cum urmeaza:
a) stimulente;
b) facilitati contributive;
c) alte drepturi complementare.
(4) Sumele aferente venitului minim de incluziune si masurilor de asistenta sociala complementare prevazute la alin. (3) se acorda din bugetul de stat si, dupa caz, din bugetele locale.
Articolul 4
Pentru situatii de dificultate ale unuia sau mai multor membri din familie a caror nevoie identificata constituie o situatie particulara si necesita interventie individualizata, se pot acorda ajutoare de urgenta si/sau ajutoare comunitare, sustinute din bugetul de stat si, respectiv, din bugetele locale.
Articolul 5
Ajutoarele financiare componente ale venitului minim de incluziune si masurile de asistenta sociala complementare, prevazute la art. 3, precum si ajutoarele prevazute la art. 4 se definesc astfel;
a) ajutor de incluziune - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevazut la art. 9 alin. (3) lit. a) , pentru asigurarea necesitatilor zilnice de viata;
b) ajutor pentru familia cu copii - ajutorul financiar acordat familiilor cu venituri situate sub nivelul prevazut la art. 9 alin. (3) lit. b) , care au in intretinere unul sau mai multi copii in varsta de pana la 18 ani, in scopul prevenirii riscului de saracie a copilului si stimularii participarii acestuia in sistemul de educatie;
c) supliment pentru locuire - ajutorul financiar acordat ca masura de combatere a saraciei energetice, destinat persoanelor singure sau familiilor cu venituri situate sub nivelul prevazut la art. 9 alin. (3) lit. c) , in scopul acoperirii integrale sau partiale a cheltuielilor cu incalzirea locuintei in perioada sezonului rece;
d) stimulente - masuri speciale de stimulare pentru participarea pe piata muncii sau de sanatate, acordate in bani sau care reprezinta deduceri aplicate veniturilor persoanei;
e) facilitati contributive - transferuri financiare pentru plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de beneficiari ai masurilor prevazute de prezenta lege;
f) alte drepturi complementare - transferuri financiare pentru plata asigurarii obligatorii a locuintei in conditiile Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata;
g) ajutoare comunitare si de urgenta - ajutoare financiare si/sau in natura, destinate sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depasirea unor situatii de dificultate temporara ce pot conduce la riscul saraciei si excluziunii sociale, cum ar fi cele cauzate de calamitati naturale, incendii, pierderea locuintei, afectiuni ale sanatatii care necesita tratamente care nu sunt acoperite integral de asigurarea sociala de sanatate.
Articolul 6
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) persoana singura - este persoana aflata in una dintre urmatoarele situatii:
1.persoana care a implinit varsta de 18 ani, locuieste singura si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitate de exercitiu anticipata, potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
2.persoana cu varsta de peste 18 ani care locuieste impreuna cu parintii sai sau cu alte persoane singure ori familii si care obtine/nu obtine propriile venituri din salarii si/sau alte activitati;
3.fiecare sot, in cazul sotilor despartiti in fapt cu domicilii diferite, daca aceasta situatie este dovedita prin verificare in teren;
b) familie - constituie o familie persoanele aflate in una dintre urmatoarele situatii:
1.sot si sotie, casatoriti in conditiile legii, care locuiesc impreuna;
2.sot si sotie cu copiii lor necasatoriti, aflati in intretinere cu varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, cu domiciliul ori resedinta comuna inscrisa in actele de identitate si care locuiesc impreuna;
3.barbatul si femeia necasatoriti care traiesc si locuiesc impreuna, daca aceasta situatie se confirma la verificarea in teren;
4.barbatul si femeia necasatoriti care traiesc si locuiesc impreuna, cu copiii lor necasatoriti si/sau ai fiecaruia dintre ei, avand varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani daca urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, care locuiesc impreuna, daca aceasta situatie se confirma la verificarea in teren;
5.fratii fara copii, care gospodaresc impreuna si au domiciliul sau resedinta comuna, separat de domiciliul ori resedinta parintilor;
6.parintele/parintii care locuieste/locuiesc cu copiii lui/lor necasatoriti aflati in intretinere, cu varsta de peste 18 ani si care au certificat de persoana incadrata intr-un grad de handicap/dizabilitate accentuat/a sau grav/a;
c) familie monoparentala - desemneaza familia formata din persoana singura si copilul/copiii aflati in intretinere, in varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani pentru cei care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii, si care locuiesc si gospodaresc impreuna;
d) persoana singura din familia monoparentala - persoana care se afla in una dintre urmatoarele situatii:
1.este necasatorita;
2.este vaduva;
3.este divortata;
4.al carei sot/sotie este declarat/declarata decedat/decedata prin hotarare judecatoreasca;
5.al carei sot/sotie se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 178 lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare;
6.al carei sot/sotie este arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
7.nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prevazute la pct. 1-5;
8.a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile prevazute la pct. 1-5;
e) persoane care locuiesc si gospodaresc impreuna - persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
1.locuiesc impreuna in acelasi imobil/locuinta si/sau, dupa caz, au domiciliul ori resedinta comuna, inscrisa in actele de identitate;
2.contribuie impreuna la achizitionarea sau la realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora;
f) persoane fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, denumite in continuare persoane fara adapost - persoanele care nu detin o locuinta principala sau, dupa caz, o locuinta secundara, in conditiile legii, si care traiesc in strada sau in adaposturi improvizate ori in centre rezidentiale pentru persoanele fara adapost;
g) copil in intretinere - persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, in conditiile legii, precum si tanarul in varsta de pana la 26 de ani care urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, organizata potrivit legii. Sunt considerati in intretinere si copiii incredintati in vederea adoptiei, cei aflati in plasament la o persoana sau familie ori pentru care s-a instituit tutela, potrivit legii, tinerii in varsta de peste 18 ani care, in conditiile legii, sunt declarati persoane cu handicap grav sau accentuat;
h) drept - termen utilizat pentru definirea oricaruia dintre beneficiile de asistenta sociala;
i) conditii de eligibilitate - conditiile obligatorii prevazute de lege pentru acordarea uneia sau mai multor componente ale venitului minim de incluziune;
j) consumator vulnerabil - clientul casnic, persoana singura sau familia care nu isi poate asigura din bugetul propriu acoperirea integrala a cheltuielilor legate de incalzirea locuintei si ale carei venituri sunt situate in limitele prevazute de prezenta lege;
k) sezon rece - perioada de 5 luni cuprinsa intre data de 1 noiembrie a anului curent si data de 31 martie a anului urmator. Perioada sezonului rece poate fi prelungita intr-unul sau mai multe judete, la solicitarea consiliilor judetene. Conditiile in care se prelungeste perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum si procedura de acordare a ajutoarelor pentru incalzirea locuintei in aceasta perioada se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
l) zona de temperatura - gruparea judetelor in functie de temperaturile medii multianuale inregistrate, prevazute in anexa nr. 1;
m) locuinta de domiciliu sau de resedinta - constructia cu destinatia de locuinta aflata in proprietatea titularului ajutorului/ajutoarelor financiare ori inchiriata sau asupra careia se exercita un drept de folosinta in conditiile legii, situata la adresa inscrisa in actele de identitate ale persoanei singure/membrilor de familie sau, dupa caz, adresa la care persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor de intretinere a locuintei. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) testarea mijloacelor de trai - evaluarea veniturilor banesti, a bunurilor si a veniturilor ce pot fi obtinute prin valorificarea/utilizarea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea ori folosinta familiei sau persoanei singure;
o) venituri nete - reprezinta totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singura, respectiv de fiecare membru al familiei. Acestea includ veniturile neimpozabile prevazute la art. 62 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele reprezentand valoarea obtinuta dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatii legale de intretinere fata de copii si/sau fata de parinti si alte creante legale, cu exceptia celor prevazute la art. 10 alin. (2) ;
p) venituri din activitati agricole - veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, fara personalitate juridica, din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea, cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala;
q) varsta scolara - varsta de la care copilul este integrat in invatamantul scolar obligatoriu;
r) varsta prescolara - varsta de la care copilul poate fi integrat in invatamantul prescolar, respectiv intr-o unitate de educatie timpurie: cresa sau gradinita;
s) venit net lunar ajustat - suma care revine fiecarui membru de familie din venitul net lunar total al acesteia, dupa aplicarea coeficientilor de echivalenta corespunzatori dimensiunii familiei;
t) coeficienti de echivalenta - unitate de masura utilizata la calculul venitului net lunar ajustat;
u) verificare in teren - procedura de stabilire a veridicitatii informatiilor furnizate de solicitanti, la domiciliul/resedinta acestora, in scopul stabilirii indeplinirii conditiilor de acordare a dreptului;
v) saracie energetica - desemneaza imposibilitatea consumatorului vulnerabil definit la lit. j) de acoperire a nevoilor energetice minimale privind incalzirea optima a locuintei pe timpul sezonului rece;
w) analiza de risc - reprezinta utilizarea sistematica a informatiilor disponibile pentru a diminua riscul de eroare si frauda in acordarea beneficiilor de asistenta sociala, pentru identificarea pericolelor din perspectiva utilizarii eficiente a fondurilor publice.
(2) Parintii si copiii lor necasatoriti in varsta de peste 18 ani care nu frecventeaza o forma de invatamant organizata potrivit legii sau parintii si copiii lor necasatoriti in varsta de peste 26 de ani care frecventeaza o forma de invatamant organizata conform legii, care locuiesc si/sau gospodaresc impreuna, constituie familii separate.
(3) In intelesul prezentei legi, persoana singura definita la alin. (1) lit. a) , in calitatea sa de beneficiar al venitului minim de incluziune, se considera membru de familie.
(4) In sensul prevederilor alin. (1) lit. m) nu se considera locuinta de domiciliu sau de resedinta institutiile de asistenta sociala sau alte asezaminte cu caracter social, inclusiv cele infiintate si administrate de cultele religioase cu scop monahal.
Articolul 7
(1) Beneficiaza de reglementarile prezentei legi familiile si persoanele singure, cetateni romani, care au domiciliul sau resedinta in Romania.
(2) Familiile si persoanele singure, cetateni romani, fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, denumite in continuare persoane fara adapost, beneficiaza de venit minim de incluziune numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in care traiesc.
(3) Beneficiaza de venit minim de incluziune si familiile si persoanele singure care nu au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau straini, denumiti in continuare cetateni straini, pe perioada in care au domiciliul ori, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane;
b) sunt cetateni straini sau apatrizi carora li s-a acordat o forma de protectie in conditiile legii;
c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii.
CAPITOLUL II: Stabilirea cuantumului venitului minim de incluziune
SECTIUNEA 1: Conditii generale
Articolul 8
(1) Cuantumul venitului minim de incluziune prevazut de prezenta lege, precum si nivelul veniturilor se raporteaza la indicatorul social de referinta, denumit in continuare ISR, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) -(4) din Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.
(2) Daca din calculul in lei al venitului minim de incluziune rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la 1 leu in favoarea beneficiarului.
(3) In situatia in care apar modificari cu privire la veniturile si/sau la numarul membrilor de familie din cauza carora rezulta majorari sau diminuari ale sumei acordate ca venit minim de incluziune de pana la 10 lei, respectiv 0,020 ISR, cuantumul acestuia nu se modifica.
Articolul 9
(1) Pot beneficia de venit minim de incluziune familia si persoana singura lipsita de venituri sau ale carei venituri nu acopera nivelul de trai minimal, daca indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute de prezenta lege si ale caror venituri nete lunare ajustate sunt de pana la 600 de lei, inclusiv, respectiv 1,200 ISR.
(2) Coeficientii de echivalenta corespunzatori dimensiunii familiei, denumiti in continuare coeficienti de echivalenta utilizati in stabilirea venitului net lunar ajustat, sunt:
a) 1 - pentru persoana singura sau pentru un singur membru de familie;
b) 0,5 - pentru fiecare persoana in plus, adult sau copil.
(3) Venitul minim de incluziune se constituie din totalitatea sumelor aferente ajutoarelor financiare prevazute la art. 3 alin. (2) , care se stabilesc in functie de incadrarea in veniturile nete lunare ajustate realizate de familie in urmatoarele limite:
a) pentru ajutorul de incluziune, pana la un venit mediu net lunar ajustat de 260 de lei inclusiv, respectiv 0,520 ISR, care se ia in calcul la stabilirea veniturilor cumulate ale familiei, respectiv pana la un venit mediu net lunar ajustat de 300 de lei inclusiv, respectiv 0,600 ISR, care se ia in calcul la stabilirea veniturilor persoanei singure cu varsta de cel putin 60 de ani;
b) pentru ajutorul pentru familia cu copii, pana la un venit net lunar ajustat de 600 de lei, inclusiv, respectiv 1,200 ISR;
c) pentru suplimentul pentru locuire, pana la un venit net lunar ajustat de 600 de lei, inclusiv, respectiv 1,200 ISR, iar in cazul persoanelor singure cu varsta de cel putin 60 de ani, pana la un venit net lunar ajustat de 800 de lei, inclusiv, respectiv 1,600 ISR.
Articolul 10
(1) Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau in considerare toate veniturile nete definite conform art. 6 alin. (1) lit. o) , pe care membrii familiei sau persoana singura lea realizat in luna anterioara solicitarii venitului minim de incluziune.
(2) La stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei conform prevederilor alin. (1) , nu se iau in calcul urmatoarele venituri:
a) sumele primite cu titlu de prestatii sociale in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) alocatia de stat pentru copii acordata in baza Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) ajutoarele de stat acordate pentru activitatile agricole din fonduri publice, conform legii, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile;
d) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru sustinerea educatiei prescolarilor, elevilor si studentilor, prin programe ale Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, altor institutii publice si private, inclusiv organizatii neguvernamentale;
e) sumele primite din activitatea desfasurata ca zilier, in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata;
f) sumele primite de persoanele apte de munca din familie ca urmare a participarii la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, daca acestea nu au titlu de venituri salariale;
g) sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum si sumele cu titlu de ajutor de urgenta primite de la bugetul de stat sau local.
(3) In cazul in care cel putin unul dintre membrii familiei are in proprietate, inchiriere, comodat ori alta forma de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse in Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de incluziune, aceasta nu beneficiaza de acest drept.
(4) Lista prevazuta la alin. (3) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi si se poate actualiza anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(5) In cazul familiei care locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii ori persoane singure si contribuie impreuna la achizitionarea sau realizarea unor bunuri si a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea veniturilor familiei se iau in considerare atat veniturile nete lunare proprii, cat si partea ce ii revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in comun de persoanele din gospodarie, astfel cum este definita in art. 6 lit. o) din Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.
Articolul 11
Pentru stimularea unei vieti active si a participarii pe piata muncii, in situatia in care unul sau mai multi membri ai familiei realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare, sau membrii familiei desfasoara activitati independente ori agricole, 50% din totalitatea acestora, dar nu mai mult de 400 de lei/familie, respectiv 0,800 ISR, nu se iau in calcul la stabilirea veniturilor nete lunare ale familiei.
Articolul 12
In intelesul prezentei legi, persoana apta de munca este persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are varsta cuprinsa intre 16 ani si varsta standard de pensionare, prevazuta de lege;
b) nu urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, prevazuta de lege;
c) are starea de sanatate si capacitatea fizica si psihica corespunzatoare pentru prestarea unei munci.
Articolul 13
(1) Persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alta forma legala de angajare, si nici din activitati independente sau activitati agricole asa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se iau in considerare la stabilirea numarului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit al familiei numai daca se afla in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, denumita in continuare agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, ca persoane in cautarea unui loc de munca si care nu au refuzat un loc de munca ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de aceste agentii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si persoanelor fara adapost, numai daca acestea se afla in evidenta agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca competente de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in care traiesc.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul persoanelor singure si membrilor din familiile care solicita venit minim de incluziune numai pentru componenta reprezentata de suplimentul pentru locuire.
Articolul 14
Face exceptie de la prevederile art. 13 alin. (1) persoana apta de munca ce se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) asigura cresterea si ingrijirea, potrivit legii, a unuia sau mai multor copii in varsta de pana la 7 ani, precum si a celui/celor in varsta de pana la 18 ani, daca acesta/acestia este/sunt incadrat/incadrati in grad de handicap/dizabilitate grav/a sau accentuat/a dovedit prin certificat eliberat in conditiile legii;
b) asigura ingrijirea uneia sau mai multor persoane cu handicap/dizabilitate grav/grava ori accentuat/accentuata care nu beneficiaza de asistent personal, in conditiile legii;
c) asigura ingrijirea uneia sau mai multor persoane varstnice dependente, astfel cum sunt definite in art. 1 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, care nu beneficiaza de ingrijitor la domiciliu, in conditiile legii;
d) urmeaza o forma de invatamant - cursuri de zi, prevazuta de lege;
e) participa la un program de pregatire profesionala;
f) este incadrata in munca.
SECTIUNEA 2: Stabilirea cuantumului ajutorului de incluziune
Articolul 15
(1) Pentru componenta venitului minim de incluziune reprezentata de ajutorul de incluziune, cuantumul maxim al acestuia este de 260 lei/luna, respectiv 0,520 ISR, cu exceptia persoanei singure cu varsta de cel putin 60 de ani, in cazul careia cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 300 lei/luna, respectiv 0,600 ISR.
(2) Cuantumul maxim al ajutorului de incluziune care poate fi acordat se calculeaza in functie de numarul membrilor familiei, pornind de la valoarea de referinta reprezentata de cuantumul maxim lunar prevazut la alin. (1) , la care se aplica coeficientii de echivalenta prevazuti la art. 9 alin. (2) .
Articolul 16
Suma aferenta ajutorului de incluziune se stabileste ca diferenta intre nivelul cuantumului maxim al ajutorului de incluziune, calculat in conditiile art. 15 pentru intreaga familie sau persoana singura, si nivelul veniturilor nete lunare realizate de familie sau de persoana singura in luna anterioara solicitarii dreptului, cu aplicarea prevederilor art. 10 si 11.
Articolul 17
In cazul persoanei singure cu varsta de cel putin 60 de ani, limita venitului net lunar ajustat prevazuta la art. 9 alin. (3) lit. a) si cuantumul maxim al ajutorului prevazut la art. 15 se stabilesc la 300 de lei, respectiv 0,600 ISR.
SECTIUNEA 3: Stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii
Articolul 18
(1) Componenta venitului minim de incluziune reprezentata de ajutorul pentru familia cu copii se acorda in functie de nivelul venitului net lunar ajustat si numarul de copii din familie.
(2) Pentru familia beneficiara de ajutor de incluziune, precum si pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de pana la 260 lei/luna, respectiv 0,520 ISR, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 107 lei, respectiv 0,214 ISR, pentru familia cu un copil;
b) 214 lei, respectiv 0,428 ISR, pentru familia cu 2 copii;
c) 321 de lei, respectiv 0,642 ISR, pentru familia cu 3 copii;
d) 428 de lei, respectiv 0,856 ISR, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
(3) Pentru familia monoparentala beneficiara de ajutor de incluziune, precum si pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de pana la 260 de lei/luna, respectiv 0,520 ISR, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 120 de lei, respectiv 0,240 ISR, pentru familia cu un copil;
b) 240 de lei, respectiv 0,480 ISR, pentru familia cu 2 copii;
c) 360 de lei, respectiv 0,720 ISR, pentru familia cu 3 copii;
d) 480 de lei, respectiv 0,960 ISR, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
(4) Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins intre 261 de lei/luna, respectiv 0,522 ISR, si 600 lei inclusiv, respectiv 1,200 ISR, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 85 de lei, respectiv 0,170 ISR, pentru familia cu un copil;
b) 170 de lei, respectiv 0,340 ISR, pentru familia cu 2 copii;
c) 255 de lei, respectiv 0,510 ISR, pentru familia cu 3 copii;
d) 340 de lei, respectiv 0,680 ISR, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
(5) Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins intre 261 de lei/luna, respectiv 0,522 ISR si 600 de lei inclusiv, respectiv 1,200 ISR, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 100 de lei, respectiv 0,200 ISR, pentru familia cu un copil;
b) 200 de lei, respectiv 0,400 ISR, pentru familia cu 2 copii;
c) 300 de lei, respectiv 0,600 ISR, pentru familia cu 3 copii;
d) 400 de lei, respectiv 0,800 ISR, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
Articolul 19
(1) In cazul familiilor care au in intretinere copii de varsta scolara, ajutorul pentru familia cu copii se acorda in cuantumurile prevazute la art. 18, cu conditia ca fiecare copil sa frecventeze fara intrerupere o forma de invatamant, organizata potrivit legii, cu exceptia celor care le intrerup din motive medicale.
(2) Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii, acordat potrivit prevederilor alin. (1) , se diminueaza in raport cu numarul de copii din familie, dupa cum urmeaza:
a) cu 50% din cuantumul ce revine fiecarui copil din familie, pentru luna in care acesta inregistreaza mai mult de 15 absente nemotivate;
b) cu cuantumul ce revine fiecarui copil din familie pentru luna in care copilul inregistreaza mai mult de 30 de absente nemotivate;
c) cu cuantumul ce revine fiecarui copil din familie, pe perioada in care copilul intrerupe anul scolar, cu exceptia situatiilor in care intreruperea este cauzata din motive de natura medicala;
d) cu cuantumul ce revine fiecarui copil din familie, pe perioada cand copilul repeta anul scolar din alte motive decat cele de natura medicala.
(3) In situatia in care unul dintre copii nu mai frecventeaza cursurile scolare, acesta nu mai este luat in considerare nici la stabilirea venitului net lunar ajustat si nici la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii.
(4) In cazul in care copilul care frecventeaza scoala a implinit varsta de 18 ani in cursul unui an scolar, ajutorul pentru familia cu copii se acorda pana la finalizarea anului scolar in care este inscris.
(5) Pentru lunile in care se acorda vacanta scolara, potrivit legii, ajutorul pentru familia cu copii se acorda in cuantumurile prevazute la art. 18 alin. (2) -(5) .
(6) Pentru familiile care au in intretinere copii cu handicap/dizabilitate grav/grava sau accentuat/accentuata, de varsta scolara, conditia prevazuta la alin. (1) nu se aplica.
(7) Asistentul maternal profesionist beneficiaza de ajutorul pentru familia cu copii doar pentru copiii sai, luandu-se in considerare la stabilirea dreptului toate veniturile realizate de membrii familiei, cu exceptia celor provenite din alocatiile de plasament si alte sume acordate asistentului maternal ca urmare a instituirii masurii plasamentului, in conditiile legii.
SECTIUNEA 4: Stabilirea cuantumului suplimentului pentru locuire
Articolul 20
(1) Suplimentul pentru locuire se acorda in cuantumuri diferentiate, in functie de incadrarea venitului net lunar ajustat, in limitele de venit stabilite prin prezenta lege, pentru un singur sistem utilizat pentru incalzirea locuintei de domiciliu sau resedinta, pe perioada sezonului rece, declarat de familie sau persoana singura in cererea prevazuta la art. 29 alin. (2) .
(2) Suplimentul prevazut la alin. (1) , in functie de sistemul de incalzire utilizat in locuinta de domiciliu sau resedinta, consta in urmatoarele categorii de ajutoare pentru incalzirea locuintei:
a) ajutor pentru energie termica in sistem centralizat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica;
b) ajutor pentru gaze naturale;
c) ajutor pentru energie electrica;
d) ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri.
(3) Suplimentul pentru locuire se acorda numai familiilor si persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau a altor reglementari specifice pentru diverse ramuri economice, cu exceptia situatiei prevazute la art. 27 alin. (3) .
Articolul 21
(1) Contravaloarea energiei termice furnizate in sistem centralizat, a cantitatii de gaze naturale si/sau a energiei electrice consumate lunar de consumatorul vulnerabil se evidentiaza in facturile emise de furnizori, denumite in continuare facturi.
(2) In cazul energiei termice furnizate in sistem centralizat, pentru acordarea suplimentului pentru locuire se calculeaza consumul mediu lunar care reprezinta cantitatea de energie termica, masurata in gigacalorii, necesara incalzirii locuintei, stabilita pentru familie sau persoana singura, pe tip de apartament/locuinta, in functie de zona de temperatura, conform anexei nr. 2.
Articolul 22
(1) Consumatorii vulnerabili reprezentati de familiile sau persoanele singure cu venituri medii nete lunare ajustate de pana la 600 de lei inclusiv, respectiv 1,200 ISR, beneficiaza de supliment pentru locuire, acordat din bugetul de stat.
(2) Consumatorii vulnerabili reprezentati de persoanele singure cu varsta de cel putin 60 de ani cu venituri nete lunare ajustate de pana la 800 de lei inclusiv, respectiv 1,600 ISR, beneficiaza de supliment pentru locuire, acordat din bugetul de stat.
Articolul 23
(1) Cuantumurile suplimentului pentru locuire, indiferent de sistemul de incalzire utilizat, se calculeaza in functie de veniturile nete lunare ajustate pe membru de familie, prin compensarea procentuala a cheltuielilor pentru incalzire, aplicata dupa cum urmeaza:
a) la valoarea de referinta a ajutorului lunar pentru energie termica furnizata in sistem centralizat, calculat in limita consumului mediu lunar definit la art. 21 alin. (2) si de pretul gigacaloriei;
b) la valoarea de referinta a ajutorului lunar pentru gaze naturale de 260 de lei, respectiv 0,520 ISR;
c) la valoarea maxima a ajutorului lunar pentru energie electrica de 240 de lei, respectiv 0,480 ISR;
d) la valoarea maxima a ajutorului lunar pentru combustibili solizi sau petrolieri de 80 de lei, respectiv 0,160 ISR.
(2) Cuantumul suplimentului pentru locuire, pentru fiecare dintre ajutoarele prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) -c) , se scade din factura ce atesta contravaloarea consumului, lunar, de catre furnizorii de energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale si de energie electrica.
Articolul 24
(1) Nivelul compensarii procentuale prevazute la art. 23 este de 100% pentru familiile si persoanele singure beneficiare de ajutor de incluziune stabilit conform prevederilor prezentei legi sau cu venituri nete lunare ajustate de pana la 260 de lei, inclusiv, respectiv 0,520 ISR.
(2) In situatia in care, din calculul suplimentului pentru locuire, rezulta un nivel de compensare mai mic de 10%, compensarea procentuala aplicata este de 10%.
Articolul 25
(1) Suplimentul pentru locuire se acorda persoanelor singure si familiilor numai pentru locuinta de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora.
(2) In situatia in care doua sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc in acelasi spatiu locativ, suplimentul pentru locuire se acorda in numele titularului contractului incheiat cu furnizorul din sistemul utilizat pentru incalzirea locuintei, respectiv furnizorul de energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale sau de energie electrica.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) , dupa caz, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) daca numai o familie sau persoana singura dintre cele care locuiesc impreuna este eligibila pentru acordarea venitului minim de incluziune, cuantumul maxim al ajutorului de incalzire pentru energie termica in sistem centralizat, pentru gaze naturale ori pentru energie electrica, luat in calcul la aplicarea compensarii procentuale, se stabileste in functie de cota-parte din suprafata locativa ce revine familiei sau persoanei singure beneficiare a dreptului;
b) daca toate familiile si persoanele singure care locuiesc impreuna sunt eligibile pentru acordarea venitului minim de incluziune, cuantumul maxim al ajutorului de incalzire pentru energie termica in sistem centralizat, pentru gaze naturale ori pentru energie electrica, luat in calcul la aplicarea compensarii procentuale, se stabileste conform prevederilor lit. a) , iar cuantumul ajutorului pentru incalzire, acordat in numele titularului de contract incheiat cu furnizorul de incalzire, se constituie din totalitatea sumelor reprezentand supliment de locuire calculate pentru fiecare familie si persoana singura beneficiara a dreptului.
Articolul 26
(1) Pentru sprijinirea, in perioada sezonului rece, a consumatorilor vulnerabili care utilizeaza, pentru incalzirea locuintei, energie termica in sistem centralizat, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a stabili, prin hotarare a consiliului local, una sau mai multe masuri de protectie sociala suportate din bugetele locale, dupa cum urmeaza:
a) subventii lunare pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei;
b) ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica, in completarea celor acordate de la bugetul de stat;
c) atat subventii lunare prevazute la lit. a) , cat si ajutoare lunare prevazute la lit. b) .
(2) Valoarea masurilor de protectie sociala prevazute la alin. (1) trebuie sa fie de cel putin 10% din valoarea totala a ajutoarelor de incalzire acordate din bugetul de stat.
(3) In functie de resursele proprii, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, prin hotarare a consiliului local, ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei peste transele de venituri si cuantumurile utilizate pentru calcularea suplimentului de incalzire acordat din bugetul de stat.
Articolul 27
(1) Ajutorul pentru energie electrica se acorda consumatorilor vulnerabili care nu detin alta forma de incalzire, precum si consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debransati de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale si care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice cu un furnizor de ultima instanta care asigura alimentarea cu energie electrica pentru serviciul universal, iar consumul este realizat respectand conditiile contractului.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 20 alin. (3) , ajutorul pentru energie electrica se acorda inclusiv consumatorilor vulnerabili care beneficiaza de tarif social in conditiile reglementarilor emise prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice de furnizorii de ultima instanta consumatorilor casnici si asimilati consumatorilor casnici, care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate.
(3) Pentru beneficiarii ajutorului pentru energia electrica, care sunt in acelasi timp si beneficiari ai tarifului social la energia electrica, Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei are dreptul sa impuna tipul de tarif aplicat acestor beneficiari, inclusiv modalitatea de schimbare a tarifelor.
CAPITOLUL III: Acordarea venitului minim de incluziune
SECTIUNEA 1: Conditii generale de acordare si de stabilire a dreptului
Articolul 28
(1) Beneficiaza de venit minim de incluziune familia definita la art. 6 alin. (1) lit. b) si c) , precum si persoana singura definita la art. 6 alin. (1) lit. a) , ale caror venituri se incadreaza in limitele prevazute la art. 9 alin. (3) .
(2) In perioada in care unul dintre soti este detasat pe perioada determinata in interes de serviciu ori efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, conditia de a locui impreuna se considera indeplinita.
(3) In situatia in care copiii aflati in intretinere urmeaza o forma de invatamant in alta localitate decat cea de domiciliu sau de resedinta, conditia de a locui impreuna se considera indeplinita si pe perioada respectiva.
(4) In situatia in care copiii in varsta de pana la 18 ani urmeaza o forma de invatamant in strainatate, acestia sunt luati in calcul la stabilirea dreptului la venit minim de incluziune doar daca reprezentantul legal al copilului prezinta, din 6 in 6 luni, documentul eliberat de unitatea de invatamant din strainatate, in conditiile legislatiei statului respectiv, din care sa rezulte frecventarea de catre copii a cursurilor, precum si numarul absentelor inregistrate de acestia, in vederea stabilirii cuantumului in conditiile prevazute la art. 19 alin. (2) .
Articolul 29
(1) Venitul minim de incluziune se acorda la cererea scrisa sau electronica a persoanei indreptatite, a reprezentantului familiei sau a reprezentantului legal al persoanei indreptatite, insotita de declaratia pe proprie raspundere privind veridicitatea datelor inscrise in cerere, de un angajament de plata pentru situatiile in care se pot constata drepturi acordate necuvenit, precum si de documente doveditoare.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) contine, in principal, date privind persoana indreptatita, date privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia si bunurile detinute, tipul de locuinta, sistemul de incalzire utilizat si numarul persoanelor care locuiesc la aceeasi adresa de domiciliu sau resedinta, precum si informatii referitoare la situatia educationala si profesionala a persoanei indreptatite, a membrilor de familie, precum si la nevoile speciale si situatiile particulare in care acestia se afla.
(3) Pentru facilitarea accesului la acordarea dreptului la venit minim de incluziune, precum si pentru prelucrarea si verificarea electronica a datelor si informatiilor referitoare la indeplinirea conditiilor de eligibilitate, formularul de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt redactate pe sectiuni, respectiv cerere, anexe obligatorii si anexe optionale.
(4) Documentele doveditoare prevazute la alin. (1) privesc, in principal, veniturile si componenta familiei solicitante, precum si respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta lege pentru fiecare dintre componentele venitului minim de incluziune.
(5) Prin angajamentul de plata prevazut la alin. (1) , titularul dreptului isi asuma returnarea sumelor incasate necuvenit si precizeaza sursele de venit din care se va face recuperarea acestora.
(6) Modelul formularului de cerere care include si declaratia pe propria raspundere privind veridicitatea datelor declarate, documentele doveditoare prevazute la alin. (4) si modelul angajamentului de plata prevazut la alin. (1) si alin. (5) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Articolul 30
(1) Titularul dreptului este persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute de prezenta lege si care formuleaza cererea scrisa sau electronica pentru acordarea venitului minim de incluziune, personal sau prin reprezentant, iar beneficiarul este familia/persoana singura.
(2) In cazul familiei formate din sot, sotie si copii aflati in intretinere, reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara. Prevederile se aplica in mod corespunzator si in cazul familiei definite la art. 6 alin. (1) lit. b) pct. 4.
(3) In cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singura.
(4) In cazul persoanei prevazute la alin. (3) care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura, daca are capacitate deplina de exercitiu, capacitate de exercitiu anticipata sau, dupa caz, reprezentantul legal al acesteia.
Articolul 31
(1) In cazul in care titularul dreptului nu este proprietarul locuintei sau nu are incheiat pe numele sau contractul de inchiriere a acesteia, pentru suplimentul de locuire este obligatorie inscrierea, in formularul prevazut la art. 29 alin. (6) , a datelor de identificare ale persoanei care are calitatea de titular al contractului de furnizare a energiei termice, energiei electrice sau a gazelor naturale necesare incalzirii locuintei de domiciliu sau resedinta.
(2) Titularul contractului prevazut la alin. (1) poate fi, dupa caz, proprietarul locuintei, succesorul de drept al acestuia, titularul contractului de inchiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major si imputernicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de inchiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a implinit varsta de 16 ani sau al persoanelor prevazute la art. 43 alin. (1) lit. b) si art. 178 lit. a) si b) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
Articolul 32
(1) Cererea de acordare a venitului minim de incluziune, insotita de documentele doveditoare si angajamentul de plata, inclusiv in cazul cetatenilor straini sau apatrizi, precum si al persoanelor fara adapost, se depune pe suport hartie sau se transmite electronic si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta sau, dupa caz, traieste titularul dreptului.
(2) Toate cererile, declaratiile si documentele depuse in vederea acordarii venitului minim de incluziune vor fi prelucrate in format electronic de catre personalul primariei comunei, orasului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta sau, dupa caz, traieste titularul dreptului, in cadrul Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala.
(3) Sistemul National Informatic pentru Asistenta Sociala este administrat de catre Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare agentia nationala pentru plati si inspectie sociala, si va asigura suportul informatic pentru administrarea cererilor, declaratiilor si altor documente, precum si plata venitului minim de incluziune. Totodata, Sistemul National Informatic pentru Asistenta Sociala va asigura suportul informatic pentru fluxul electronic al documentelor, respectiv preluarea cererilor, declaratiilor si altor documente si transmiterea deciziilor in format electronic, urmand a fi utilizat atat de catre personalul primariei comunei, orasului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala isi are domiciliul ori resedinta sau, dupa caz, traieste titularul dreptului, precum si de catre personalul agentiei nationale pentru plati si inspectie sociala.
(4) Sistemul National Informatic pentru Asistenta Sociala este integrat cu sistemele informatice de asistenta sociala utilizate in primarii si este destinat a fi folosit in mod direct de primarii, precum si de catre personalul agentiei nationale pentru plati si inspectie sociala in numele primariilor care nu au capacitate tehnica si/sau resurse umane pentru a utiliza Sistemul National Informatic pentru Asistenta Sociala.
(5) Colectarea si prelucrarea datelor necesare acordarii venitului minim de incluziune se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, cu precadere a drepturilor persoanelor vizate si a confidentialitatii si securitatii datelor.
Articolul 33
(1) Verificarea datelor si informatilor cuprinse in cerere si in documentele doveditoare, precum si prelucrarea datelor inscrise in cerere se realizeaza in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii acestora, de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.
(2) In cazul solicitantilor al caror venit mediu lunar/membru de familie se incadreaza in limitele prevazute la art. 9 alin. (3) lit. a) si/sau lit. b) , precum si in limitele prevazute la lit. c) , dar numai in cazul celor care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie electrica, se efectueaza verificarea in teren a datelor si informatiilor declarate de solicitant, in termenul prevazut la alin. (1) .
(3) In cazul in care exista informatii sau suspiciuni privind veridicitatea informatiilor cuprinse in cerere, primarul este obligat sa dispuna efectuarea verificarii in teren, in termenul prevazut la alin. (1) , si la alti solicitanti decat cei prevazuti la alin. (2) .
(4) In vederea efectuarii verificarii in teren prevazute la alin. (2) si/sau alin. (3) se utilizeaza formularul pentru verificarea in teren a conditiilor de acordare a venitului minim de incluziune, denumit in continuare formular pentru verificarea in teren, al carui model se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(5) In situatia in care titularul dreptului sau oricare dintre membrii familiei acestuia refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru completarea formularului prevazut la alin. (4) , se considera ca nu sunt indeplinite conditiile de acordare a venitului minim de incluziune.
(6) Raspunderea asupra datelor si informatiilor inscrise in formularul prevazut la alin. (4) revine exclusiv persoanei/persoanelor care a/au efectuat verificarea in teren si a/au semnat formularul.
(7) Primarul si secretarul unitatii administrativ-teritoriale raspund, in conditiile legii, de realitatea si legalitatea operatiunilor de verificare in vederea acordarii dreptului la venit minim de incluziune.
Articolul 34
(1) La solicitarea agentiilor pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale pentru plati si inspectie sociala, primarul este obligat sa dispuna de indata efectuarea verificarilor in teren a situatiilor semnalate, atat pentru solicitantii venitului minim de incluziune, cat si pentru beneficiarii acestuia, verificare care se realizeaza in maximum 15 zile de la data inregistrarii sesizarii sau solicitarii.
(2) In cazul persoanelor singure si familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care primesc ajutor de incluziune este obligatorie efectuarea verificarii in teren a indeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta lege, in luna octombrie, respectiv in luna aprilie/mai a fiecarui an. In scopul efectuarii verificarii se utilizeaza formularul pentru verificarea in teren prevazut la art. 33 alin. (4) .
Articolul 35
(1) Pentru verificarea corectitudinii datelor furnizate de titularul cererii, precum si de titularul dreptului, personalul prevazut la art. 33 alin. (1) solicita toate informatiile disponibile la nivelul autoritatilor administratiei publice locale cu privire la componenta si veniturile familiei, locuinta de domiciliu/resedinta, bunurile mobile si imobile detinute, iar serviciile de specialitate ale primariei au obligatia sa le furnizeze in termen de 5 zile de la solicitare.
(2) In vederea verificarii informatiilor declarate de semnatarul cererii, precum si de titularul dreptului, primarul poate solicita altor autoritati ale administratiei publice locale sau institutii publice informatii privind veniturile si bunurile detinute de acesta sau de membrii familiei sale.
Articolul 36
(1) Aprobarea sau respingerea prealabila a cererii se face prin dispozitie scrisa a primarului, in maximum 5 zile de la finalizarea verificarii prevazute la art. 33 alin. (1) , respectiv de la finalizarea verificarii prevazute la art. 34 alin. (1) , dupa caz.
(2) Dispozitia primarului privind aprobarea cererii reprezinta certificarea faptului ca solicitantul indeplineste, in prealabil, conditiile de acordare a venitului minim de incluziune, respectiv a unuia sau mai multor componente ale acestuia si cuprinde cuantumul estimat al venitului minim de incluziune.
(3) Dispozitia primarului prin care se acorda sau se respinge, in prealabil, cererea privind venitul minim de incluziune se comunica titularului dreptului, in maximum 5 zile de la data emiterii acesteia.
(4) Modelul dispozitiei prevazute la alin. (3) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Articolul 37
(1) Primariile centralizeaza si pastreaza cererile, declaratiile pe propria raspundere, angajamentele de plata si documentele doveditoare prevazute la art. 29 alin. (1) , precum si dispozitiile primarului.
(2) Personalul autoritatilor administratiei publice locale are obligatia respectarii confidentialitatii si securitatii informatiilor si a datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 38
(1) Pana pe data de 20 a fiecarei luni, personalul agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala verifica indeplinirea conditiilor de eligibilitate, astfel cum acestea rezulta din datele procesate in cadrul Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala, pe baza informatiilor din bazele de date disponibile ale altor autoritati publice cu care are incheiate protocoale de colaborare, precum si prin accesarea informatiilor proprii ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, existente in bazele de date de la nivel central.
(2) Agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala poate solicita autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si altor institutii, informatii si documente referitoare la veniturile, locuinta, bunurile mobile/imobile, componenta familiei solicitante sau beneficiare de venit minim de incluziune, precum si cu privire la orice alte conditii prevazute de prezenta lege.
(3) In termen de maximum 5 zile de la finalizarea verificarii prevazute la alin. (1) directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, in baza dispozitiei primarului prevazute la art. 36 alin. (3) si a verificarilor efectuate de personalul propriu, emite decizia de stabilire a dreptului, in care se mentioneaza dispozitia primarului si cuantumul venitului minim de incluziune, defalcat pe componente, cu exceptia cuantumului ajutoarelor pentru incalzire prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) -c) .
(4) Modelul deciziei prevazute la alin. (3) se aproba prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(5) Dreptul se acorda dupa cum urmeaza:
a) incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis dispozitia primarului, pentru ajutorul de incluziune si ajutorul pentru familia cu copii, precum si pentru suplimentul pentru locuire reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri;
b) incepand cu luna noiembrie, pentru ajutoarele pentru incalzirea locuintei prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) -c) , daca cererile pentru acordarea dreptului sunt depuse de solicitanti pana la data-limita prevazuta la art. 47 alin. (4) ;
c) incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis dispozitia primarului, pentru ajutoarele prevazute la lit. b) , in cazul in care cererea pentru acordarea dreptului a fost depusa dupa data-limita prevazuta la art. 47 alin. (4) .
(6) Decizia directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala constituie document de plata pentru venitul minim de incluziune si se comunica titularului acestuia in maximum 10 zile de la data emiterii.
Articolul 39
(1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului venitului minim de incluziune se face prin dispozitie scrisa a primarului si se comunica, in termen de 5 zile de la data emiterii, noului titular si, dupa caz, vechiului titular.
(2) In baza dispozitiei scrise a primarului, prevazuta la alin. (1) , disponibila in cadrul Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala, directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala emite o noua decizie de stabilire a dreptului pe care o transmite noului titular, in termen de maximum 10 zile de la data emiterii. Primaria va avea acces la noua decizie de stabilire a dreptului prin accesarea Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala.
Articolul 40
(1) In situatia in care se produc modificari in componenta familiei si/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune, titularul dreptului are obligatia de a depune la primarie, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data la care a intervenit modificarea, o declaratie pe propria raspundere privind modificarile intervenite, insotita de documentele doveditoare, dupa caz.
(2) Dupa verificarea, conform prevederilor art. 33, a datelor si informatiilor inscrise in declaratia si documentele prevazute la alin. (1) , primarul emite o dispozitie de mentinere sau de incetare in prealabil a dreptului, dupa caz.
(3) Modelul dispozitiei de mentinere sau de incetare in prealabil a dreptului, precum si cel al declaratiei pe propria raspundere, prevazute la alin. (1) , se stabilesc prin normele de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(4) Agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala va avea acces la noua decizie de mentinere sau de incetare in prealabil a dreptului, dupa caz, prin accesarea Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala.
(5) In termenul prevazut la art. 34 alin. (1) se verifica informatiile privind componenta familiei si veniturile declarate si se emite, de catre directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, o noua decizie de stabilire a dreptului, care contine cuantumul modificat al venitului minim de incluziune, defalcat pe componente. Decizia se comunica titularului dreptului in termen de 10 zile de la data emiterii.
Articolul 41
(1) Toate procedurile privind solicitarea, verificarea, acordarea in prealabil, stabilirea cuantumului si emiterea deciziilor privind venitul minim de incluziune se realizeaza in format electronic, in cadrul Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala.
(2) Modul de operare al Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala va fi reglementat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
Articolul 42
(1) Dupa acordarea venitului minim de incluziune, agentia nationala pentru plati si inspectie sociala efectueaza, periodic, verificari electronice in cadrul Sistemului National Informatic pentru Asistenta Sociala privind mentinerea conditiilor care au condus la acordarea dreptului, precum si analize de risc asupra titularilor dreptului, in baza carora atentioneaza agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala asupra aspectelor ce pot conduce la modificarea, suspendarea sau incetarea dreptului.
(2) Procedura detaliata privind acordarea dreptului si stabilirea cuantumului acestuia se aproba prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
SECTIUNEA 2: Modalitati de facturare si plata a energiei termice furnizate in sistem centralizat
Articolul 43
(1) Modul de facturare si de plata a contravalorii energiei termice consumate pentru incalzire de catre asociatiile de proprietari/locatari sau persoanele fizice, care sunt titulari de contracte de furnizare a energiei termice/conventii individuale, poate fi:
a) facturarea si plata pe baza consumului lunar efectiv;
b) facturarea pe baza consumului lunar efectiv si plata in transe procentuale pe o perioada de referinta cu durata de 12 luni.
(2) Modalitatea de plata conform alin. (1) lit. b) , termenul scadent, precum si stabilirea perioadei de referinta se aproba prin hotarare a consiliului local, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) Pentru familiile si persoanele singure care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, facturarea si plata consumului de energie termica se fac doar pe baza consumului efectiv, conform alin. (1) lit. a) .
Articolul 44
(1) La solicitarea scrisa a titularilor de contract de furnizare a energiei termice sau conventie individuala, furnizorii de energie termica aplica modul de plata a contravalorii energiei termice in transe procentuale, valabil pe durata unei perioade de referinta in baza unui act aditional la contractul de furnizare sau conventiei individuale.
(2) Optiunea titularilor de contract de furnizare a energiei termice sau conventie individuala asupra modului de plata a contravalorii energiei termice in transe procentuale se comunica furnizorilor cu cel mult 30 de zile inaintea inceperii perioadei de referinta.
Articolul 45
Furnizorii de energie termica au obligatia sa accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice sau conventie individuala, facturarea in conditiile prevederilor art. 43.
Articolul 46
Titularii de contract de furnizare a energiei termice/conventie individuala sunt obligati sa achite facturile in termenul de scadenta de 15 zile de la data primirii facturilor in situatia prevazuta la art. 43 alin. (1) lit. a) , respectiv in termen de 15 zile de la termenele inscrise pe factura in situatia prevazuta la art. 43 alin. (1) lit. b) . Data emiterii facturii si termenele de scadenta se inscriu pe factura. Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalitati de intarziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
SECTIUNEA 3: Conditiile speciale de acordare a suplimentului pentru locuire
Articolul 47
(1) In cazul persoanelor singure si familiilor care solicita acordarea venitului minim de incluziune exclusiv pentru suplimentul pentru locuire, reprezentat de unul din ajutoarele prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) -c) , documentele prevazute la art. 29 alin. (1) se depun la primaria in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta solicitantii, pana la data de 15 octombrie a fiecarui an, pentru sezonul rece urmator.
(2) Pentru solicitarea suplimentului pentru locuire, formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere sunt puse la dispozitia solicitantilor de catre primarii la sediul acestora si/sau prin intermediul asociatiilor de proprietari/locatari ori a furnizorilor.
(3) Formularele de cerere si declaratie pe propria raspundere se pun la dispozitia solicitantilor inclusiv pe site-ul primariei, al agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala si al furnizorilor.
(4) In cazul persoanelor singure si familiilor care au stabilit dreptul la ajutor de incluziune si/sau ajutor pentru sustinerea familiei si indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege si pentru acordarea suplimentului pentru locuire, titularul dreptului, in perioada cuprinsa intre 15 septembrie - 15 octombrie a fiecarui an, depune la primarie o declaratie pe propria raspundere pe baza careia se stabileste indeplinirea conditiilor de eligibilitate, procedura denumita in continuare recertificare.
(5) Modelul declaratiei prevazute la alin. (4) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Articolul 48
(1) Aprobarea cererilor solicitantilor de venit minim de incluziune reprezentat exclusiv de suplimentul pentru locuire, precum si recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate in cazul beneficiarilor de venit minim de incluziune la data prevazuta la art. 47 alin. (4) se fac conform prevederilor art. 33, art. 35-37 si art. 38 alin. (2) .
(2) In cazul utilizarii de energie termica in sistem centralizat pentru incalzirea locuintei, dispozitia primarului prin care se acorda sau se respinge dreptul la venit minim de incluziune reprezentat exclusiv de stimulentul pentru locuire va contine pretul gigacaloriei furnizate in sistem centralizat.
(3) Modelul dispozitiei primarului prevazute la alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(4) Cererile sau, dupa caz, declaratiile pe propria raspundere privind recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate si documentele doveditoare vor fi centralizate si arhivate la nivelul primariilor.
(5) Dispozitia primarului prevazuta la alin. (2) poate fi emisa individual sau colectiv, caz in care va fi adusa la cunostinta solicitantilor individual.
Articolul 49
(1) Pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an, la nivelul agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, pe baza datelor inregistrate in Sistemul National Informatic pentru Asistenta Sociala, se finalizeaza verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru acordarea suplimentului pentru locuire reprezentat de ajutoarele pentru incalzire prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) -c) , se calculeaza cuantumul aferent ajutorului acordat in functie de sistemul de incalzire utilizat si se emit deciziile directorului executiv de acordare sau de respingere a dreptului.
(2) Prin decizia directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala de aprobare a dreptului care priveste suplimentul pentru locuire, cuantumul acestuia se stabileste in fiecare an, pentru toata perioada sezonului rece respectiv.
(3) Pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an, situatia centralizatoare privind deciziile directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, care contine datele de identificare ale titularilor venitului minim de incluziune, cuantumul ajutorului si numarul deciziei emise se transmit in format electronic furnizorilor de energie termica, de gaze naturale sau de energie electrica, dupa caz.
(4) Modelul situatiei centralizatoare prevazute la alin. (3) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(5) In termen de maximum 5 zile de la emitere, dispozitia primarului de aprobare sau de respingere in prealabil a cererii, precum si decizia directorului executiv privind aprobarea sau respingerea dreptului la venit minim de incluziune se comunica titularului dreptului si, dupa caz, titularului contractului incheiat cu furnizorul din sistemul utilizat pentru incalzirea locuintei.
Articolul 50
(1) In vederea acordarii venitului minim de incluziune exclusiv pentru suplimentul pentru locuire reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri, termenul-limita de depunere a documentelor prevazute la art. 29 alin. (1) , la primaria in a carei raza teritoriala isi au domiciliul/resedinta solicitantii, este data de 15 septembrie a fiecarui an.
(2) In cazul persoanelor singure si familiilor care beneficiaza de venit minim de incluziune la data de 31 august, titularul dreptului trebuie sa depuna la primarie declaratia pe propria raspundere pentru recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate, completata potrivit modelului prevazut la art. 47 alin. (5) , in perioada cuprinsa intre 1-15 septembrie a fiecarui an.
(3) Pana la data de 15 octombrie a fiecarui an se verifica, la nivel de primarie si agentie teritoriala pentru plati si inspectie sociala, indeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului pentru combustibili solizi si petrolieri, se calculeaza cuantumul acestuia si se emit dispozitiile primarului de aprobare sau respingere in prealabil a cererilor, precum si deciziile directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala privind acordarea sau respingerea dreptului.
(4) Transmiterea catre titularul venitului minim de incluziune a dispozitiei primarului de aprobare sau respingere in prealabil a cererii, precum si a deciziei directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala privind acordarea sau respingerea dreptului se face in termenul prevazut la art. 49 alin. (5) .
(5) Pentru beneficiarii de ajutor pentru combustibili solizi si petrolieri, stabilirea dreptului si efectuarea platilor se fac o singura data pentru toata perioada sezonului rece.
Articolul 51
(1) In situatia in care solicitantii suplimentului pentru locuire depun cererea, respectiv declaratia pe propria raspundere privind recertificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate si, dupa caz, documentele doveditoare privind acordarea ajutoarelor pentru energie termica, gaze naturale si energie electrica la o data ulterioara termenelor prevazute la art. 47 alin. (1) si (4) , suplimentul pentru locuire se acorda incepand cu luna in care se emite decizia directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala de acordare a dreptului.
(2) In cazul in care intervin modificari in componenta familiei si a veniturilor acesteia sau a sistemului de incalzire pentru care se acorda suplimentul pentru locuire, titularii dreptului procedeaza conform prevederilor art. 40 alin. (1) .
(3) Modificarile privind cuantumul sumei aferente suplimentului pentru locuire acordat sau, dupa caz, incetarea dreptului se fac incepand cu luna urmatoare celei in care au fost comunicate modificarile prevazute la alin. (2) .
Articolul 52
(1) Lunar, pana cel tarziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termica sau al furnizorului de gaze naturale, impreuna cu reprezentantul asociatiei de proprietari, incheie un proces-verbal constatator privind consumul general de energie termica sau de gaze naturale inregistrat la nivelul asociatiei.
(2) Modelul procesului-verbal constatator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Pe baza datelor cuprinse in procesul-verbal constatator, asociatia de proprietari face defalcarea consumului general pe consumatori individuali.
(4) Pana la data de 5 a fiecarei luni, asociatia de proprietari transmite furnizorilor prevazuti la alin. (1) situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru incalzirea locuintei.
(5) Pentru beneficiarii care locuiesc in locuinte sociale, atributiile asociatiei de proprietari se preiau de catre autoritatea administratiei publice locale care le administreaza.
(6) Prevederile alin. (1) -(4) nu se aplica furnizorilor cu un numar de peste 1.000 de clienti, precum si in situatia existentei de repartitoare de incalzire in cazul energiei termice sau in situatiile in care reglementarile legale in domeniul energiei termice ori gazelor naturale dispun in alt fel.
Articolul 53
(1) Pe baza situatiei centralizatoare prevazute la art. 52 alin. (4) , respectiv a consumului efectiv inregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de energie termica furnizata in sistem centralizat, de gaze naturale si, respectiv, de energie electrica calculeaza contravaloarea energiei termice, a gazelor naturale si a energiei electrice ce se va evidentia in factura.
(2) In cazul asociatiilor de proprietari titulare de contracte de furnizare de energie termica in sistem centralizat sau de furnizare de gaze naturale, factura prevazuta la alin. (1) este insotita de situatia detaliata care cuprinde beneficiarii ajutorului pentru incalzirea locuintei, cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de finantare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local, precum si suma individuala de plata ce va fi suportata de beneficiar ca diferenta intre contravaloarea ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat si contravaloarea consumului inregistrat.
(3) In cazul consumatorilor care au contracte individuale de furnizare de energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale sau de energie electrica, in factura emisa de furnizori se evidentiaza contravaloarea totala a consumului inregistrat, contravaloarea ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat si suma ramasa de plata in sarcina titularului de contract, respectiv a beneficiarului ajutorului pentru incalzirea locuintei.
(4) In situatia prevazuta la art. 52 alin. (5) , factura se emite pe numele primariei, prevederile alin. (1) -(3) aplicandu-se corespunzator.
Articolul 54
(1) Lunar, in termen de 10 zile de la primirea facturii emise de furnizorul de energie termica in sistem centralizat sau de gaze naturale, asociatiile de proprietari au obligatia de a defalca cheltuielile privind energia termica sau gazele naturale pe consumatori individuali, tinand cont de ajutorul pentru incalzirea locuintei stabilit in conditiile prezentei legi.
(2) Defalcarea cheltuielilor prevazuta la alin. (1) se evidentiaza intr-un borderou care se transmite furnizorului in termen de maximum doua zile de la intocmire.
(3) Asociatia de proprietari are obligatia de a evidentia lunar ajutorul pentru energie termica in tabelul cu cheltuielile de intretinere.
Articolul 55
(1) Pe baza situatiilor centralizatoare prevazute la art. 49 alin. (3) si la art. 52 alin. (4) , respectiv a consumului inregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de energie termica in sistem centralizat, gaze naturale si, respectiv, de energie electrica elaboreaza borderoul de plata care se transmite agentiei teritoriale pentru decontare.
(2) Modelul borderoului prevazut la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
SECTIUNEA 4: Obligatiile beneficiarilor
Articolul 56
Titularul venitului minim de incluziune are obligatia sa comunice primariei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) , orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si numarul membrilor familiei, in termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
Articolul 57
(1) Persoanele singure si familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligatia sa depuna la primarie, din 3 in 3 luni, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 40 alin. (1) .
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se completeaza conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Articolul 58
(1) Persoanele apte de munca care nu obtin venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alta forma legala de angajare, si nici din activitati independente sau activitati agricole, asa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa se prezinte, ori de cate ori sunt solicitate de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca in a carei evidenta sunt inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca, in vederea incadrarii in munca sau a participarii la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala, si de a face dovada, din 3 in 3 luni, ca si-au pastrat statutul de persoana in cautarea unui loc de munca si nu au refuzat un loc de munca oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala conform art. 13 alin. (1) .
(2) In cazul persoanelor singure si familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care consta exclusiv in supliment pentru locuire, obligatia prevazuta la alin. (1) nu se aplica.
Articolul 59
(1) In cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de munca din familia respectiva are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, activitati sau lucrari de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de munca si a normelor de securitate si sanatate in munca.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferenta ajutorului social este de pana la 10 lei, respectiv 0,020 ISR. Pentru acestea, orele de munca se stabilesc trimestrial si se efectueaza in oricare dintre lunile trimestrului.
SECTIUNEA 5: Obligatiile autoritatilor administratiei publice locale si ale altor institutii
Articolul 60
(1) Pentru persoanele singure si familiile beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa realizeze evaluarea initiala si sa elaboreze planul de interventie, conform prevederilor art. 47 din Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare.
(2) Autoritatile administratiei publice locale vor avea in vedere, in planurile anuale de actiune privind serviciile sociale proprii, prevazute la art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare, infiintarea si acordarea, dupa caz, de servicii de consiliere sociala, psihologica si vocationala, servicii de planning familial, precum si orice alte servicii sociale necesare solutionarii nevoilor persoanelor singure si familiilor prevazute la alin. (1) .
Articolul 61
(1) Pentru indeplinirea obligatiei prevazute la art. 59 alin. (1) de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor de incluziune, primarii au urmatoarele obligatii:
a) sa intocmeasca anual un plan de actiuni/lucrari de interes local, care se poate revizui semestrial;
b) sa tina evidenta orelor de munca efectuate, pentru activitatile si lucrarile de interes local, de catre persoanele apte de munca;
c) sa asigure persoanelor prevazute la lit. b) instructajul in domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca;
d) sa afiseze lunar, la sediul propriu, planul de actiuni/lucrari de interes local pe luna in curs, lista beneficiarilor de venit minim de incluziune, lista persoanelor care urmeaza sa efectueze activitati sau lucrari de interes local, precum si situatia activitatilor/lucrarilor efectuate in luna anterioara;
e) sa transmita trimestrial, in format electronic, catre agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala, evidenta prevazuta la lit. b) .
(2) Durata timpului de munca prevazuta la art. 59 alin. (1) se calculeaza proportional cu cuantumul sumei acordate ca ajutor de incluziune, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.
(3) Numarul zilelor de lucru, limitate la norma lunara de 21,25, se stabileste prin impartirea orelor de munca calculate la 8 ore/zi. Fractiile se intregesc in plus.
(4) In situatia in care persoana nominalizata sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local se afla in incapacitate temporara de munca sau si-a pierdut total ori partial capacitatea de munca, obligatia in sarcina acesteia poate fi transferata altei persoane apte de munca din familie, cu acordul primarului, pentru mentinerea acordarii dreptului.
(5) Neindeplinirea obligatiei de a presta activitati/lucrari de interes local pe o perioada mai mare de 30 de zile conduce la suspendarea platii ajutorului de incluziune pentru o perioada de maximum 3 luni si, respectiv, la incetarea platii ajutorului de incluziune, daca obligatia este neindeplinita si in perioada de suspendare.
Articolul 62
(1) Personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale din cadrul primariilor si agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala are obligatia de a asigura informarea si consilierea potentialilor beneficiari cu privire la conditiile de acordare a venitului minim de incluziune, modalitatea de completare a formularului de cerere, documentele doveditoare necesare, obligatii si drepturi ce le revin potrivit prezentei legi.
(2) Primariile au obligatia de a afisa la sediul propriu, intr-un loc vizibil, instructiuni privind nivelurile de venit prevazute de lege, categoriile de venituri care se iau in calcul in vederea acordarii dreptului la venit minim de incluziune, modul de calcul al veniturilor lunare ale familiei, precum si lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de incluziune prevazuta la art. 10 alin. (3) .
(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a posta pe site-ul propriu legislatia in vigoare privind venitul minim de incluziune, precum si toate documentele si formularele prevazute de lege ce trebuie completate potrivit prevederilor prezentei legi.
Articolul 63
Pentru facilitarea accesului solicitantilor la acordarea venitului minim de incluziune, agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala au obligatia de a posta pe site-ul propriu toate documentele si formularele prevazute de lege ce trebuie completate de solicitanti, precum si instructiuni privind depunerea si completarea acestora.
Articolul 64
(1) In vederea verificarii indeplinirii obligatiei prevazute la art. 58 alin. (1) , agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a transmite lunar agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala si primariilor, in format electronic, tabelele nominale cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor de incluziune inregistrate ca persoane in cautarea unui loc de munca, care s-au incadrat in munca, inclusiv cu contract de munca in strainatate, au refuzat un loc de munca oferit sau participarea la un program de formare profesionala.
(2) Pentru intocmirea tabelelor prevazute la alin. (1) , agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala transmit agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca lista persoanelor apte de munca din familiile aflate in plata, pana la data de 5 a fiecarei luni.
Articolul 65
(1) Pentru verificarea indeplinirii conditiei prevazute la art. 19 alin. (1) , inspectoratul scolar in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta ori traieste titularul dreptului la venit minim de incluziune are obligatia sa transmita, la solicitarea agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, in luna urmatoare incheierii semestrului scolar, situatia privind frecventarea cursurilor de catre copiii de varsta scolara din familiile beneficiare de ajutor pentru familia cu copii.
(2) Situatia prevazuta la alin. (1) se transmite in formatul electronic convenit, pe baza de protocol, cu agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala si contine, in mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal al copiilor si al reprezentantilor familiei si numarul de absente nemotivate inregistrate de fiecare copil, defalcate pe fiecare luna a semestrului.
Articolul 66
(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice verifica si monitorizeaza, prin directiile de specialitate si prin institutiile abilitate din subordine sau coordonare, aplicarea prevederilor prezentei legi.
(2) Pentru efectuarea activitatilor de verificare si monitorizare prevazute la alin. (1) , primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica, gaze naturale si energie electrica, precum si celelalte institutii implicate in acordarea drepturilor prevazute de prezenta lege au urmatoarele obligatii:
a) de a furniza toate informatiile solicitate de agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala referitoare la stabilirea drepturilor;
b) de a pune la dispozitia inspectorilor sociali si a organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice documentele care au stat la baza acordarii drepturilor, precum si actele referitoare la platile efectuate.
(3) Organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pot efectua, in caz de autosesizare sau la sesizarea/solicitarea unor terti, verificari in teren la domiciliul beneficiarilor.
CAPITOLUL IV: Plata, suspendarea, modificarea si incetarea dreptului la venitul minim de incluziune
SECTIUNEA 1: Suspendarea si incetarea dreptului
Articolul 67
(1) Suspendarea acordarii venitului minim de incluziune sau a oricareia dintre componentele acestuia, prevazute la art. 3 alin. (2) , se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala.
(2) Suspendarea acordarii ajutorului de incluziune si/sau a ajutorului pentru familia cu copii se realizeaza dupa cum urmeaza:
a) pe o perioada de maximum 3 luni, in situatia in care nu sunt indeplinite obligatiile prevazute la art. 58 alin. (1) si art. 59 alin. (1) , in conditiile prevazute la art. 61 alin. (5) ;
b) pe o perioada de maximum 3 luni, in situatia in care agentia teritoriala pentru plati si inspectie sociala constata, pe baza documentelor privind componenta familiei si veniturile acesteia transmise de primar, faptul ca s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social si/sau al ajutorului pentru familia cu copii;
c) pe o perioada de maximum 3 luni, in cazul in care, in urma controalelor efectuate de inspectorii sociali si reprezentantii Curtii de Conturi a Romaniei, se constata date eronate cu privire la veniturile si componenta familiei;
d) pe o perioada de maximum 3 luni, in situatia in care, pe o perioada de 3 luni consecutive, se inregistreaza mandate postale returnate.
(3) Suspendarea acordarii ajutorului pentru familia cu copii se face numai pentru copilul/copiii pentru care s-a luat decizia plasamentului sau plasamentului in regim de urgenta, respectiv pe perioada cand acesta se afla la un asistent maternal, la o familie de plasament sau intr-un serviciu social de tip rezidential. In aceasta situatie, copilul nu mai este luat in calcul la stabilirea venitului net lunar pe membru de familie si nici la stabilirea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii.
(4) In cazul in care titularul dreptului, in termenul maxim de suspendare, face dovada indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 58 alin. (1) si art. 59 alin. (1) , perioada de suspendare inceteaza incepand cu luna urmatoare datei depunerii documentelor doveditoare la primarie.
(5) Reluarea platilor aferente drepturilor suspendate se face incepand cu luna urmatoare datei emiterii, de catre directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, a deciziei de incetare a suspendarii platii dreptului.
(6) Pentru situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) , sumele aferente platilor prevazute la alin. (5) se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-au indeplinit obligatiile prevazute de lege.
Articolul 68
(1) In situatiile prevazute la art. 67 alin. (2) lit. b) si c) , directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala solicita primarului efectuarea verificarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului, inclusiv verificarea in teren.
(2) In functie de cele constatate la verificarile realizate conform prevederilor art. 33, primarul emite o noua dispozitie de aprobare sau de respingere in prealabil a cererii, dupa caz.
(3) In baza dispozitiei primarului prevazute la alin. (2) , in termen de maximum 5 zile de la primirea acesteia, directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala emite decizia de stabilire a cuantumului modificat al dreptului.
(4) In situatia prevazuta la art. 67 alin. (2) lit. d) , daca se constata ca se mentin conditiile de eligibilitate care au stat la baza acordarii dreptului, reluarea platilor aferente dreptului se face in baza formularului de verificare in teren si a declaratiei pe propria raspundere privind componenta si veniturile familiei, iar achitarea sumelor aferente dreptului pe perioada de suspendare se realizeaza doar in baza unei cereri a titularului dreptului.
Articolul 69
(1) Incetarea dreptului se face prin dispozitie scrisa a primarului si se refera atat la venitul minim de incluziune, in ansamblul sau, cat si la oricare din componentele sale prevazute la art. 3 alin. (2) .
(2) Incetarea dreptului la venit minim de incluziune sau a dreptului la ajutor de incluziune, la ajutorul pentru familia cu copii sau la suplimentul pentru locuire se face incepand cu luna urmatoare incetarii sau constatarii neindeplinirii conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta lege, precum si in situatia prevazuta la art. 33 alin. (6) .
(3) Incetarea dreptului la ajutor de incluziune si/sau la ajutorul pentru familia cu copii are loc astfel:
a) incepand cu luna urmatoare expirarii perioadelor de suspendare, in cazul in care beneficiarii nu indeplinesc obligatiile aflate in sarcina lor, pentru obligatiile prevazute la art. 58 alin. (1) si art. 59 alin. (1) ;
b) incepand cu luna urmatoare expirarii perioadelor de suspendare prevazute la art. 67 alin. (2) lit. b) -d) , in cazul in care, ca urmare a verificarii efectuate conform prevederilor art. 68 alin. (1) , se constata neindeplinirea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului.
(4) Dispozitia primarului prevazuta la alin. (1) se transmite agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala si titularului dreptului in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.
(5) Dupa incetarea dreptului la ajutor de incluziune si/sau la ajutorul pentru familia cu copii, un nou drept poate fi solicitat incepand cu luna urmatoare celei in care sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute de prezenta lege.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) , in situatia de incetare prevazuta la alin. (3) lit. a) , ca urmare a neindeplinirii obligatiei prevazute la art. 58 alin. (1) , in cazul ajutorului de incluziune, persoana singura sau familia va putea solicita un nou drept dupa o perioada de 6 luni.
Articolul 70
(1) Modificarea cuantumului venitului minim de incluziune se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, in conditiile art. 40.
(2) Modificarea cuantumului venitului minim de incluziune se realizeaza in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care au intervenit modificari ale veniturilor familiei si/sau in componenta acesteia care conduc la diferente mai mari de 10 lei, respectiv 0,020 ISR fata de cuantumul stabilit initial;
b) in situatia in care au intervenit perioade de suspendare a acordarii unuia din ajutoarele care compun venitul minim de incluziune, prevazute la art. 3 alin. (2) ;
c) in situatia in care a incetat dreptul la acordarea unuia din ajutoarele care compun venitul minim de incluziune, prevazute la art. 3 alin. (2) ;
d) in situatia in care se aplica diminuarea cuantumului ajutorului pentru familia cu copii, conform prevederilor art. 19 alin. (2) .
(3) Modificarea cuantumului venitului minim de incluziune se face incepand cu luna urmatoare constatarii situatiilor prevazute la alin. (2) .
Articolul 71
(1) Dispozitiile primarului prevazute la art. 68 alin. (2) si art. 69 se comunica agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala si titularului dreptului in termen de 5 zile de la emitere.
(2) Deciziile directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala prevazute la art. 67 alin. (1) , art. 68 alin. (3) si art. 70 se comunica primarului si titularului dreptului, in termen de 5 zile de data emiterii lor.
(3) Modelul deciziei directorului executiv privind suspendarea dreptului, precum si modelul dispozitiei primarului privind incetarea dreptului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
SECTIUNEA 2: Plata drepturilor
Articolul 72
(1) Fondurile necesare pentru plata venitului minim de incluziune, inclusiv a drepturilor prevazute la art. 81, 82 si 84 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(2) Fondurile necesare pentru plata masurilor de protectie sociala prevazute la art. 26, 83 si 85 se asigura din bugetele locale.
Articolul 73
(1) Plata sumelor acordate cu titlu de venit minim de incluziune, aferente ajutorului de incluziune si/sau ajutorului pentru familia cu copii, se efectueaza lunar, de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala.
(2) In cazul suplimentului pentru locuire reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri, plata acestuia se realizeaza o singura data, pana la data de 31 noiembrie a fiecarui an, pentru toata perioada sezonului rece.
(3) In situatia depunerii cererii la o data ulterioara celei prevazute la art. 50 alin. (1) , plata suplimentului pentru locuire reprezentat de ajutorul pentru combustibili solizi si petrolieri se realizeaza incepand cu luna urmatoare datei emiterii dispozitiei primarului, pentru lunile ramase.
Articolul 74
(1) Plata venitului minim de incluziune, cu exceptia sumelor aferente ajutoarelor pentru incalzirea locuintei prevazute la art. 20 alin. (2) lit. a) -c) , se realizeaza pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont bancar sau orice alte mijloace electronice de plata disponibile.
(2) In cazul achitarii drepturilor prin mandat postal, agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala efectueaza plata drepturilor cu plata unui comision in limitele si conditiile stabilite prin legea bugetara anuala.
(3) In cazul achitarii drepturilor in cont bancar, agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala efectueaza plata prin unitatile bancare, pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar ce nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial, intre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala si unitatile bancare.
(4) Editarea mandatelor postale prevazute la alin. (2) se face fie direct de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala, fie pe baza de contracte incheiate cu prestatori de astfel de servicii, prin care se stabileste inclusiv formatul mandatului.
(5) Fondurile necesare achitarii comisioanelor prevazute la alin. (2) si (3) , precum si tiparirii mandatelor postale se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin agentia nationala pentru plati si inspectie sociala, din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor de venit minim de incluziune.
Articolul 75
(1) Plata sumelor aferente ajutorului pentru energie termica, energie electrica si gaze naturale se realizeaza la furnizori.
(2) Termenul-limita pana la care se poate solicita, de catre primari, respectiv furnizori, decontarea sumelor prevazute la alin. (1) , este 31 iulie al anului curent.
(3) Decontarea sumelor aferente ajutoarelor pentru incalzire prevazute la alin. (1) se face in functie de valoarea consumului, dar numai in limita ajutorului maxim aprobat pentru lunile sezonului rece la care titularul este indreptatit.
(4) Decontarea sumelor prevazute la alin. (3) se realizeaza lunar, de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala, pe baza borderourilor prevazute la art. 55.
(5) Dupa termenul prevazut la alin. (2) , sumele care nu au fost solicitate pentru decontare la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se suporta din bugetele locale.
Articolul 76
(1) Sumele necesare cheltuielilor generate de verificarile efectuate de primarii in vederea acordarii sau incetarii dreptului la venit minim de incluziune se asigura din bugetele locale.
(2) Sumele necesare cheltuielilor generate de stabilirea sau suspendarea dreptului la venit minim de incluziune se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.
(3) Eliberarea adeverintelor necesare stabilirii dreptului la una sau mai multe componente ale venitului minim de incluziune, inclusiv a adeverintelor medicale, se realizeaza de catre organele abilitate, cu titlu gratuit.
Articolul 77
Sumele reprezentand cheltuielile pentru incalzirea locuintei, aferente consumului de energie termica, energie electrica sau de gaze naturale, platite direct de consumatorii titulari de contract de furnizare a energiei termice sau conventie individuala, respectiv contract de furnizare a gazelor naturale sau a energiei electrice, precum si ajutoarele pentru incalzirea locuintei achitate de agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala ori de autoritatile administratiei publice locale, in conditiile prezentei legi, se colecteaza in conturile tip ESCROW, astfel cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, deschise la banci de catre distribuitorii si producatorii de energie termica, furnizorii de gaze naturale si furnizorii de energie electrica.
SECTIUNEA 3: Recuperarea sumelor incasate necuvenit
Articolul 78
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de venit minim de incluziune, acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, se recupereaza de la titularul dreptului, in termenul general de prescriptie prevazut la art. 2.517 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Recuperarea sumelor platite necuvenit se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, care se comunica debitorului in termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 731 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza fara perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, daca acestea sunt restituite de beneficiar in termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei prevazute la alin. (2) .
(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (3) , sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza in conditiile prevazute de art. 731 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Decizia de recuperare a sumelor platite necuvenit in termenul prevazut la alin. (3) constituie titlu de creanta de la data comunicarii. Dupa acest termen, decizia devine titlu executoriu.
(6) Sumele platite necuvenit se recupereaza, in termenul prevazut la alin. (3) , dupa cum urmeaza:
a) daca beneficiarul primeste in continuare venit minim de incluziune, se fac retineri esalonat din drepturile aferente lunilor urmatoare, dar nu mai mult de 1/3 din drepturile lunare;
b) daca beneficiarul nu mai primeste drepturi in perioada urmatoare constatarii sumelor prevazute la alin. (1) sau daca sumele recuperate in conditiile lit. a) nu acopera drepturile acordate necuvenit si titularul dreptului consimte, prin angajament scris, sa restituie suma incasata necuvenit, acesta achita suma respectiva in contul agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, in termenul prevazut de decizia de recuperare.
(7) Dupa termenul prevazut la alin. (3) , pe baza deciziei directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, care constituie titlu executoriu conform alin. (5) , aceasta, impreuna cu dovada comunicarii catre debitor, se transmite organelor fiscale centrale in vederea recuperarii sumelor inscrise in titlul executoriu, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, insotite de precizari referitoare la data de la care urmeaza a fi calculate obligatiile fiscale accesorii.
(8) Sumele recuperate in conditiile alin. (6) si (7) se fac venit la bugetul de stat.
(9) Sumele inscrise in titlul executoriu prevazut la alin. (7) se scad din evidenta agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala la data confirmarii preluarii debitului de catre organele fiscale centrale.
Articolul 79
(1) In situatia in care beneficiarul venitului minim de incluziune este familia, iar titularul dreptului a decedat, recuperarea sumelor incasate necuvenit se realizeaza in conditiile art. 78 alin. (6) si (7) , de la ceilalti membri majori ai familiei, in calitate de beneficiari ai dreptului.
(2) In situatia in care titularul dreptului, persoana singura, a decedat, nu se mai procedeaza la recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de venit minim de incluziune.
(3) Prin exceptie de la prevederile art. 78 alin. (6) , pentru situatia prevazuta la art. 19 alin. (2) lit. a) , recuperarea sumelor aferente ajutorului pentru familia cu copii, acordate in cuantum integral in lunile in care copilul/copiii inregistreaza absente nemotivate, se face prin aplicarea diminuarii procentuale a cuantumului, in functie de numarul de copii, la platile ce se efectueaza incepand cu luna urmatoare celei in care a fost transmisa situatia prevazuta la art. 65, pentru o perioada egala cu numarul de luni in care s-au inregistrat absentele nemotivate.
(4) In cazul in care ajutorul pentru familia cu copii s-a acordat in cuantum integral pe parcursul uneia sau mai multor luni din perioadele prevazute la art. 19 alin. (2) lit. b) , recuperarea sumelor acordate necuvenit se face, in transe egale, din sumele aferente ajutorului la care are dreptul familia.
(5) Sumele incasate necuvenit prevazute la art. 78 alin. (1) , in valoare totala de pana la 40 de lei inclusiv/beneficiar, se anuleaza.
Articolul 80
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de venit minim de incluziune, acordate din bugetele locale potrivit art. 26, art. 83 si art. 85 lit. b) , se recupereaza de catre organele fiscale locale de la titularul dreptului, in termenul general de prescriptie prevazut la art. 2.517 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se realizeaza in baza dispozitiei primarului, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 78 alin. (2) -(6) si alin. (9) , precum si ale art. 79 alin. (1) , (2) si (5) .
(3) In vederea recuperarii sumelor prevazute la alin. (1) se pot stabili criterii si proceduri prin hotarare a consiliului local, la propunerea organului fiscal local, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL V: Alte drepturi complementare venitului minim de incluziune
Articolul 81
(1) Contributia de asigurari sociale de sanatate se asigura si se stabileste conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru sumele reprezentand ajutor de incluziune, dupa cum urmeaza:
a) pentru titularul venitului minim de incluziune, in cazul in care nici acesta, respectiv niciunul dintre membrii familiei, nu sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate;
b) pentru membrul de familie neasigurat conform legii si care nu poate fi considerat coasigurat pentru niciunul dintre ceilalti membri majori ai familiei.
(2) Contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la alin. (1) se plateste de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala, pentru fiecare persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) .
(3) Agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala au obligatia sa vireze lunar organelor fiscale teritoriale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala contributia de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la alin. (1) si sa transmita evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(4) In situatia prevazuta la art. 78, sumele cu titlu de contributie de asigurari sociale de sanatate nu se mai recupereaza.
Articolul 82
(1) Pentru locuintele aflate in proprietatea persoanelor singure si familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, prima obligatorie pentru asigurarea locuintei in conditiile Legii nr. 260/2008, republicata, se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, ca beneficiu suplimentar.
(2) Procedura de plata a primei obligatorii se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(3) In situatia prevazuta la art. 78, sumele cu titlu de prima obligatorie pentru asigurarea locuintei in conditiile Legii nr. 260/2008, republicata, nu se mai recupereaza.
Articolul 83
(1) In cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, primarii pot dispune acordarea unui ajutor financiar pentru cheltuielile de inmormantare.
(2) Ajutorul prevazut la alin. (1) se suporta din bugetul local si se acorda unei singure persoane care poate fi, dupa caz, sotul/sotia supravietuitor/supravietuitoare, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul in conditiile dreptului comun sau, in lipsa acestuia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.
Articolul 84
La propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice se pot aproba, prin hotarare a Guvernului, ajutoare de urgenta destinate familiilor si persoanelor aflate in situatii de necesitate ce pot aparea din cauza calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, bolilor grave, precum si ca urmare a altor situatii ce pot conduce la aparitia riscului de excluziune sociala.
Articolul 85
Autoritatile administratiei publice locale pot acorda, din bugetele proprii, prin hotarare a consiliilor locale, urmatoarele ajutoare:
a) ajutoare de urgenta pentru beneficiarii si situatiile prevazute la art. 84;
b) ajutoare comunitare, in bani si/sau in natura, destinate persoanelor singure si familiilor aflate in situatii de dificultate, pe baza nevoilor identificate prin ancheta sociala.
CAPITOLUL VI: Raspunderea juridica
Articolul 86
(1) Constituie contraventie, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii, incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza nerespectarea prevederilor prezentei legi, dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, emiterea de catre primar a dispozitiei de aprobare in prealabil a cererii privind venitul minim de incluziune cu nerespectarea conditiilor de eligibilitate prevazute de prezenta lege, respectiv cele cu privire la veniturile si componenta familiei, verificarea documentelor doveditoare si a obligatiilor beneficiarilor;
b) cu amenda de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, emiterea, de catre directorul executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, a deciziei privind stabilirea dreptului la venitul minim de incluziune, in lipsa dispozitiei primarului de aprobare in prealabil a cererii;
c) cu amenda de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, nerespectarea de catre personalul serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul primariilor a prevederilor art. 33 alin. (1) si (2) si art. 35 alin. (1) ;
d) cu amenda de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, nerespectarea de catre primar a prevederilor art. 33 alin. (3) , art. 34 alin. (1) , art. 36 alin. (1) , art. 39 alin. (1) , art. 40 alin. (2) si (4) , art. 48 alin. (2) , art. 50 alin. (4) , art. 60 alin. (1) , art. 62 alin. (3) , art. 66 alin. (2) , art. 69 alin. (4) si art. 71 alin. (1) ;
e) cu amenda de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de catre furnizor a prevederilor art. 45, art. 47 alin. (3) , art. 52 alin. (1) , art. 55 alin. (1) si art. 66 alin. (2) ;
f) cu amenda de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de catre asociatia de proprietari a dispozitiilor art. 52 alin. (1) , alin. (3) sau (4) si art. 54;
g) cu amenda de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de catre agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala a prevederilor art. 63 si ale art. 64 alin. (2) ;
h) cu amenda de la 500 de lei la 2.000 de lei, nerespectarea de catre inspectoratele scolare a prevederilor art. 65 alin. (1) ;
i) cu amenda de la 500 de lei la 2.000 de lei, fapta titularului dreptului de a completa cu date si informatii incorecte formularul de cerere pentru acordarea dreptului, precum si nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 40 alin. (1) , art. 47 alin. (4) , art. 50 alin. (2) si art. 56.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre:
a) organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si ale agentiei nationale pentru plati si inspectie sociala pentru contraventiile prevazute la alin. (1) ;
b) inspectorii sociali din cadrul agentiei nationale si agentiilor teritoriale pentru plati si inspectie sociala, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) , cu exceptia lit. b) ;
c) primar, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c) , e) , f) si i) .
(3) In situatia in care aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre unul dintre organele de control prevazute la alin. (2) , la verificarea efectuata de alt organ de control, in raportul de inspectie sau de control se va consemna acest fapt si nu vor fi aplicate din nou sanctiunile prevazute la alin. (1) .
(4) Procesele-verbale intocmite de catre personalul cu atributii de control prevazut la alin. (2) lit. a) se transmit, in fotocopie, primarului comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
Articolul 87
(1) Contraventiilor prevazute la art. 86 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzilor prevazute la art. 86 alin. (1) , agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
Articolul 88
Dispozitiile primarului privind aprobarea sau respingerea in prealabil a cererii privind acordarea dreptului la venitul minim de incluziune, precum si cele privind incetarea dreptului la venit minim de incluziune se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL VII: Dispozitii tranzitorii si finale
Articolul 89
(1) Inspectorii sociali din agentia nationala pentru plati si inspectie sociala efectueaza controale periodice la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, in scopul verificarii respectarii aplicarii prevederilor prezentei legi.
(2) La solicitarea directorului executiv al agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala, inspectorii sociali prevazuti la alin. (1) efectueaza vizite in teren la beneficiarii de venit minim de incluziune, in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru acordarea dreptului.
Articolul 90
(1) Sumele constatate ca fiind primite necuvenit cu titlu de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, de alocatie pentru sustinerea familiei acordate in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de ajutor pentru incalzirea locuintei acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, nerecuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se recupereaza in conditiile art. 78-80.
(2) Pentru sumele prevazute la alin. (1) , termenul de 180 de zile se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Articolul 91
In situatia in care Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice constata cresterea valorii pragului saraciei severe, stabilit cu peste 10% fata de valoarea de referinta, exprimata in lei, prevazuta la art. 15 alin. (2) , acesta propune modificarea corespunzatoare a nivelului venitului mediu net lunar/membru de familie luat in calcul la stabilirea cuantumului venitului minim de incluziune, pentru fiecare din ajutoarele financiare prevazute la art. 3 alin. (2) , care se aproba prin hotarare a Guvernului.
Articolul 92
(1) Pentru cresterea calitatii vietii, persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, care nu au un loc de munca sau nu realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu ori alta forma prevazuta de lege, beneficiaza de masuri de incluziune pe piata muncii, prevazute de reglementarile legale in vigoare si constituie una dintre categoriile prioritare pentru acestea.
(2) Principalele masuri de incluziune pe piata muncii destinate persoanelor prevazute la alin. (1) sunt:
a) participarea la programele educationale de alfabetizare si de tip a doua sansa, inclusiv la programele desfasurate in cadrul centrelor comunitare de invatare permanenta la nivel local prevazute la art. 344 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) participarea la cursurile de formare/calificare/recalificare recomandate de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca;
c) oferirea de servicii de consiliere si orientare pe piata muncii;
d) angajarea in cadrul intreprinderilor sociale sau a intreprinderilor sociale de insertie, in conditiile prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala.
(3) Masurile prevazute la alin. (2) sunt disponibile si pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim de incluziune care realizeaza venituri in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alta forma prevazuta de lege, daca acestea doresc sa obtina fie venituri mai mari in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu sau alta forma prevazuta de lege, fie sa dobandeasca competente profesionale competitive pe piata muncii.
(4) Persoanele apte de munca din familiile care primesc una sau mai multe componente ale venitului minim de incluziune beneficiaza, cu prioritate, de masurile de ocupare temporara pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale subventionate din bugetul asigurarilor de somaj.
(5) In termen de 3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pentru 25% din persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim de incluziune, institutiile cu atributii in domeniu au obligatia sa asigure cel putin una dintre masurile prevazute la alin. (2) si (4) .
Articolul 93
(1) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice elaboreaza normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, agentia nationala pentru plati si inspectie sociala, precum si celelalte institutii cu responsabilitati in domeniu au obligatia de a lua masurile administrative necesare pentru implementarea prevederilor prezentei legi.
Articolul 94
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi inceteaza de drept:
a) drepturile de ajutor social stabilite in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) drepturile de alocatie pentru sustinerea familiei stabilite in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) drepturile de ajutor pentru incalzire stabilite in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Drepturile restante cu titlu de ajutor social stabilite in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si de alocatie pentru sustinerea familiei stabilite in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor achita titularilor acestora odata cu plata primului drept de venit minim de incluziune.
(3) Daca, in termen de 60 zile de la plata prevazuta la alin. (2) , in evidenta agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala se inregistreaza in continuare drepturi restante cu titlu de ajutor social sau alocatie pentru sustinerea familiei, titularul este obligat sa solicite in scris agentiei teritoriale pentru plati si inspectie sociala acordarea lor in termen de cel mult 30 de zile de la expirarea termenului de 60 de zile. Dupa aceasta data drepturile se prescriu.
(4) In cazul beneficiarilor de ajutor social stabilit in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li s-a platit asigurarea obligatorie a locuintei in conditiile Legii nr. 260/2008, republicata, pentru care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, retinerile din drept nu au acoperit suma integrala, aceasta se recupereaza din drepturile de venit minim de incluziune acordate in baza prezentei legi. Beneficiarii de ajutor social care nu au indeplinit conditiile de acordare a venitului minim de incluziune au obligatia de a achita agentiei teritoriale diferenta ramasa.
Articolul 95
Pentru stabilirea drepturilor prevazute de prezenta lege, cererile se pot depune cu 60 de zile inainte de intrarea in vigoare a acesteia, inclusiv in cazul beneficiarilor drepturilor de ajutor social stabilite in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si a celor de alocatie pentru sustinerea familiei in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 96
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 2 septembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 97
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 aprilie 2018, cu exceptia art. 95, care intra in vigoare la data de 1 februarie 2018.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...

OUG 68/2021 pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID
ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 29 iunie 2021 privind adoptarea unor masuri pentru punerea in aplica ...

Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de comunicatii de interes national si conditiile impleme
Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor masuri referitoare la infrastructuri informatice si de com ...

Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale
Legea nr. 146/2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si execution ...

Legea nr. 138/2021 pentru completarea Codului muncii
Legea nr. 138/2021 pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in M ...

Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala
Legea nr. 130/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura p ...

LEGEA nr. 114/2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19
LEGE nr. 114 din 28 aprilie 2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei d ...

OUG 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Ordonanta de urgenta nr. 37/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii electronice calificate
Ordonanta de urgenta nr. 36/2021 privind utilizarea semnaturii electronice avansate sau semnaturii e ...Articole Juridice

Salariatii NU pot fi obligati sa suporte cheltuielile cu testele PCR impuse de catre angajatori
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Perimarea executarii silite. Termenul de invocare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

GDPR: Acces neautorizat la datele cu caracter personal ale unei paciente si ale copilului sau
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Dezvaluirea datelor cu caracter personal ale pacientilor pe un site
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare nelegala a datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme de supraveghere audio-video portabile in activitatea politistilor loca
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anulare hotarari de consiliu local prin care s-au aprobat rectificari bugetare si/sau virari de credite bugetare in competenta consiliului local fara
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1713 din 24.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice