Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

INTEGRAL: LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii


LEGEA nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Publicata in Monitorul Oficial nr. 392 din data de 23 mai 2016


CAPITOLUL I: Dispozitii generale
SECTIUNEA 1: Obiect. Scop. Principii

Articolul 1
Prezenta lege reglementeaza modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea acestora.

Articolul 2
(1) Scopul prezentei legi il constituie:
a) promovarea concurentei intre operatorii economici;
b) utilizarea resurselor in conditii de eficienta, economicitate si eficacitate;
c) asigurarea integritatii procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii;
d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii de catre entitatile contractante.
(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrari si de concesiune de servicii sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoasterea reciproca;
d) transparenta;
e) proportionalitatea;
f) asumarea raspunderii.

Articolul 3
Prezenta lege nu aduce atingere responsabilitatii autoritatilor centrale, judetene si locale de a decide cel mai bun mod de a administra executarea lucrarilor sau prestarea serviciilor, pentru a asigura un nivel ridicat al calitatii, sigurantei si accesibilitatii, egalitatea de tratament si promovarea accesului universal la serviciile publice, precum si a drepturilor utilizatorilor cu privire la acestea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Articolul 4
Prezenta lege nu se aplica serviciilor de interes general fara caracter economic.
SECTIUNEA 2: Definitii

Articolul 5
(1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:
1.a) bunuri accesorii lucrarilor si serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune - bunurile care sunt puse la dispozitia concesionarului de catre entitatile contractante, cu conditia ca acestea sa fie necesare pentru executarea lucrarilor sau furnizarea serviciilor;
2.b) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare sau care a fost invitat sa participe la o procedura de atribuire a unei concesiuni;
3.c) cifra totala de afaceri a concesionarului - cifra de afaceri generata de concesionar pe intreaga durata a contractului de concesiune, fara TVA;
4.d) concesionar - operator economic caruia i-a fost atribuita o concesiune;
5.e) concesiuni - contracte de concesiune de lucrari sau de concesiune de servicii;
6.f) constructie - rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau de geniu civil, care poate indeplini prin el insusi o functie economica sau tehnica;
7.g) contract de concesiune de lucrari - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, incheiat in scris, prin care una sau mai multe entitati contractante incredinteaza executarea de lucrari unuia sau mai multor operatori economici, in care contraprestatia pentru lucrari este reprezentata fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor care fac obiectul contractului, fie de acest drept insotit de o plata;
8.h) contract de concesiune de servicii - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, incheiat in scris, prin care una sau mai multe entitati contractante incredinteaza prestarea si gestionarea de servicii, altele decat executarea de lucrari prevazuta la lit. g) , unuia sau mai multor operatori economici, in care contraprestatia pentru servicii este reprezentata fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept insotit de o plata;
9.i) contract pe termen lung - contractul de concesiune incheiat pe o durata de cel putin 5 ani, care cuprinde durata de executie a lucrarilor ori a constructiei, daca acesta are o componenta care consta in executia de lucrari ori a unei constructii, precum si durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel incat contractantul sa obtina un profit rezonabil;
10.j) costurile investitiilor efectuate - costurile de realizare a investitiilor ce se impun pe intreaga durata a concesiunii (care includ, dupa caz, costurile implicate in modificarea structurilor existente) ;
11.k) costurile in legatura cu exploatarea lucrarilor sau serviciilor - costurile de operare si intretinere a lucrarilor sau serviciilor, costuri suportate de concesionar pe durata contractului;
12.l) CPV - nomenclatorul de referinta in domeniul achizitiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) ;
13.m) document al concesiunii - anuntul de concesionare, documentatia de atribuire, precum si orice document suplimentar emis de entitatea contractanta sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a stabili elementele concesiunii sau ale procedurii de atribuire;
14.n) documentatia de atribuire - documentul concesiunii care cuprinde cerintele, criteriile, regulile si alte informatii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completa, corecta si explicita cu privire la cerintele entitatii contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului si modul de desfasurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificatiile tehnice sau documentul descriptiv, conditiile contractuale propuse, formatele si modul de prezentare a documentelor de catre candidati/ofertanti, informatiile privind obligatiile generale aplicabile candidatilor/ofertantilor, studiul de fundamentare;
15.o) drepturi exclusive - drepturi acordate de o autoritate competenta prin orice act legislativ sau act administrativ al carui efect consta in limitarea exercitarii unei activitati relevante, dintre cele prevazute in anexa nr. 2, la o singura entitate si care afecteaza capacitatea altor entitati de a desfasura o astfel de activitate;
16.p) drepturi speciale - drepturi acordate de o autoritate competenta prin orice act legislativ sau act administrativ al carui efect consta in limitarea exercitarii unei activitati relevante, dintre cele prevazute in anexa nr. 2, la doua sau mai multe entitati si care afecteaza substantial capacitatea altor entitati de a desfasura o astfel de activitate;
17.q) executia de lucrari - reprezinta fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari in legatura cu una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 1, fie exclusiv executia, fie atat proiectarea, cat si executia unei constructii sau realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde cerintelor stabilite de entitatea contractanta care exercita o influenta determinanta asupra tipului sau proiectarii constructiei;
18.r) inchidere financiara - momentul la care concesionarul a incheiat contractele de finantare cu institutiile finantatoare, in vederea obtinerii resurselor financiare necesare realizarii concesiunii;
19.s) intreprindere publica - persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante in sensul art. 9; prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante in sensul art. 9 se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri: detin majoritatea capitalului subscris, detin controlul majoritatii voturilor asociate actiunilor emise de intreprindere sau pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;
20.t) lucrari de geniu civil - lucrarile de constructii mentionate in cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 si 45.25 din anexa nr. 1, cu exceptia celor care au ca obiect constructia de cladiri;
21.u) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitala si stocare a datelor emise, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
22.v) ofertant - orice operator economic care a depus o oferta in cadrul unei proceduri de atribuire;
23.w) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de concesiune format din propunere financiara si propunere tehnica si care, impreuna cu prevederile corespunzatoare ale documentatiei de atribuire, cuprinde conditiile in care se incheie contractul de concesiune;
24.x) operator economic - orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau de drept privat, sau grup ori asociere, inclusiv temporara, de astfel de persoane, care ofera pe piata, in mod licit, executarea de lucrari si/sau a unei constructii, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
25.y) organisme de drept public - orice entitati, altele decat cele prevazute la art. 9 lit. a) , care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii: sunt infiintate pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare, au personalitate juridica si sunt finantate, in majoritate, de catre autoritatile prevazute la art. 9 lit. a) sau de catre alte organisme de drept public ori se afla in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea ori controlul unei autoritati prevazute la art. 9 lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumatate dintre membrii consiliului de administratie sau ai organului de conducere ori de supraveghere sunt numiti de catre o autoritate prevazuta la art. 9 lit. a) sau de catre un alt organism de drept public;
26.z) persoane cu functii de decizie - conducatorul entitatii contractante, membrii organelor decizionale ale entitatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire, precum si orice alte persoane din cadrul entitatii contractante ce pot influenta continutul documentelor concesiunii si/sau desfasurarea procedurii de atribuire;
27.aa) scris(a) sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus si comunicat ulterior, inclusiv informatii transmise si stocate prin mijloace electronice;
28.bb) servicii de interes general fara caracter economic - servicii furnizate fara contraprestatie, cum ar fi cele care constituie prerogativele traditionale ale statului, respectiv politia, justitia si sistemele obligatorii de securitate sociala, precum si alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fara caracter economic, potrivit criteriilor din jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene;
29.cc) Sistem electronic de achizitii publice - SEAP - desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet, la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune;
30.dd) solicitare de participare - solicitare transmisa de operatorul economic impreuna cu documentele necesare in vederea indeplinirii cerintelor de calificare in prima etapa in cadrul unei proceduri de dialog competitiv;
31.ee) specificatii tehnice - cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui serviciu sau fiecarei lucrari sa fie descris(a) , in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii entitatii contractante;
32.ff) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European;
33.gg) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de concesiune si care executa si/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale lucrarilor sau ale constructiei si/sau presteaza anumite servicii ce reprezinta activitati care fac parte din obiectul contractului de concesiune, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
34.hh) tarif de utilizare - tarif platit direct de utilizatorii finali pentru serviciul furnizat de catre concesionar;
35.ii) TFUE - Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
36.jj) tratate - Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
37.kk) zile - zile calendaristice, cu exceptia cazurilor in care se prevede expres ca sunt zile lucratoare.
(2) Termenele prevazute in cuprinsul prezentei legi se calculeaza conform urmatoarelor reguli:
a) la calculul unui termen exprimat in zile, luni sau ani de la un anumit eveniment sau act ori actiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori actiune nu se ia in considerare;
b) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d) , termenul exprimat in zile incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;
c) cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor lit. a) si d) , termenul exprimat in luni sau ani incepe sa curga la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se incheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezinta ziua din ultima luna sau an corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul; daca, in cazul termenului exprimat in luni sau ani, in luna in care se incheie termenul nu exista o zi corespunzatoare zilei in care a inceput sa curga termenul, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;
d) daca ultima zi a unui termen exprimat in zile, luni sau ani este o zi de sarbatoare legala, duminica sau sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare;
e) la calculul unui termen exprimat in zile lucratoare se aplica in mod corespunzator dispozitiile lit. a) , b) si d) , cu deosebirea ca zilele nelucratoare din cadrul termenului nu se iau in considerare.
SECTIUNEA 3: Domeniul de aplicare
SUBSECTIUNEA 1: A1. Riscul de operare

Articolul 6
(1) Atribuirea unei concesiuni de lucrari sau de servicii implica intotdeauna transferul catre concesionar a unei parti semnificative a riscului de operare de natura economica, in legatura cu exploatarea lucrarilor si/sau a serviciilor respective.
(2) Se considera ca o parte semnificativa a riscului de operare a fost transferata atunci cand pierderea potentiala estimata suportata de concesionar nu este una neglijabila.
(3) Riscul de operare este riscul care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) este generat de evenimente care nu se afla sub controlul partilor la contractul de concesiune;
b) implica expunerea la fluctuatiile pietei;
c) ca efect al asumarii riscului de operare, concesionarului nu i se garanteaza, in conditii normale de exploatare, recuperarea costurilor investitiilor efectuate si a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor.
(4) In sensul alin. (3) , riscul de operare poate consta in:
a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reala pentru lucrarile sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrari sau de servicii;
b) fie riscul de oferta - riscul legat de furnizarea lucrarilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii, in special riscul ca furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de oferta poate fi impartit in riscul de constructie si riscul operational legat de disponibilitatea serviciilor atunci cand constructia si operarea constituie cele doua mari faze ale proiectului de concesiune;
c) fie ambele riscuri, de cerere si de oferta.

Articolul 7
(1) In orice situatie in care o entitate contractanta intentioneaza sa realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care sa cuprinda fie executarea de lucrari si operarea rezultatului lucrarilor, fie prestarea, gestionarea si operarea de servicii, entitatea contractanta are obligatia de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului in acest mod.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societati avand ca actionari operatorul economic, pe de o parte, si entitatea contractanta, pe de alta parte.
(3) Studiul de fundamentare prevazut la alin. (1) se bazeaza pe un studiu de fezabilitate in cazul proiectelor implicand executarea de lucrari.
(4) Prin hotarare, Guvernul poate stabili, dupa caz, ca studiul de fundamentare prevazut la alin. (1) sa fie analizat si aprobat de catre o autoritate competenta, in considerarea interesului public al proiectului.

Articolul 8
(1) Prin studiul de fundamentare prevazut la art. 7 alin. (1) entitatea contractanta are obligatia sa analizeze daca atribuirea contractului implica transferul unei parti semnificative a riscului de operare catre operatorul economic.
(2) In cazul in care, ca urmare a analizei prevazute la alin. (1) , entitatea contractanta constata ca o parte semnificativa a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, va fi transferata operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmand a se aplica prevederile prezentei legi.
(3) In cazul in care, ca urmare a analizei prevazute la alin. (1) , entitatea contractanta constata ca o parte semnificativa a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi transferata operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achizitie publica sau contract sectorial, dupa caz.
SUBSECTIUNEA 2: A2. Entitati contractante

Articolul 9
Au calitatea de autoritati contractante, in sensul prezentei legi:
a) autoritatile si institutiile publice centrale sau locale;
b) organismele de drept public;
c) asocierile care cuprind cel putin o autoritate contractanta dintre cele prevazute la lit. a) sau b) .

Articolul 10
(1) Au calitatea de entitati contractante, in sensul prezentei legi, urmatoarele entitati, cu conditia sa exercite una dintre activitatile prevazute in anexa nr. 2 si sa atribuie un contract de concesiune pentru exercitarea uneia dintre activitatile respective:
a) autoritatile contractante;
b) intreprinderile publice;
c) oricare subiecte de drept, altele decat cele prevazute la lit. a) si b) , care functioneaza pe baza unor drepturi exclusive sau speciale acordate pentru exercitarea uneia dintre activitatile prevazute in anexa nr. 2.
(2) Prin exceptie, nu constituie drepturi exclusive sau speciale, in sensul art. 5 alin. (1) lit. o) si p) , drepturile acordate prin proceduri in care s-a asigurat o publicitate adecvata si in care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective, cum ar fi:
a) proceduri de atribuire cu publicarea unui anunt de participare/unei invitatii prealabile la o procedura concurentiala de ofertare, prevazute in legea privind achizitiile publice, legea privind achizitiile sectoriale sau in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, sau in prezenta lege;
b) proceduri prin care se asigura un nivel adecvat de transparenta prealabila pentru acordarea de autorizatii pe baza unor criterii obiective, prevazute de Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 si nr. 1.107/70 ale Consiliului;
c) orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii obiective prin care se asigura un nivel adecvat de transparenta prealabila si pentru care s-a asigurat publicitatea corespunzatoare.
SUBSECTIUNEA 3: A3. Pragul valoric si modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii

Articolul 11
(1) Procedurile de atribuire prevazute de prezenta lege se aplica concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii a caror valoare, fara TVA, este egala sau mai mare decat pragul valoric de 23.227.215 lei.
(2) Concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror valoare este mai mica decat pragul valoric prevazut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevazute la art. 2 alin. (2) , in conditiile si potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Articolul 12
(1) Valoarea unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii este cifra totala de afaceri a concesionarului generata pe durata contractului, fara TVA, in schimbul lucrarilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum si pentru bunurile accesorii acestor lucrari si servicii.
(2) Valoarea unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii se estimeaza de catre entitatea contractanta inainte de initierea procedurii de atribuire si este valabila la momentul initierii procedurii de atribuire prin transmiterea spre publicare a anuntului de concesionare sau a anuntului de intentie in cazul concesiunii de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 3.
(3) In sensul dispozitiilor alin. (1) , in cazul in care valoarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii in momentul atribuirii contractului de concesiune este mai mare cu peste 20% decat valoarea sa estimata la momentul initierii procedurii de atribuire, se va considera ca estimarea valabila este cea rezultata la momentul atribuirii contractului de concesiune.

Articolul 13
(1) Entitatea contractanta calculeaza valoarea estimata a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii utilizand o metoda obiectiva ce trebuie specificata in documentatia de atribuire, prin raportare, in special, la urmatoarele:
a) valoarea oricarei forme de optiune sau de prelungire a duratei concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;
b) venitul din achitarea onorariilor si a amenzilor de catre utilizatorii lucrarilor/serviciilor, altele decat cele colectate in numele entitatii contractante;
c) platile sau orice avantaje financiare, sub orice forma, efectuate de catre entitatea contractanta sau de catre orice alta entitate publica in favoarea concesionarului, inclusiv compensatia pentru respectarea obligatiei de serviciu public si subventiile publice de investitii;
d) valoarea granturilor sau a oricaror avantaje financiare, sub orice forma, primite de la terti pentru executarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii;
e) venitul din vanzarea oricaror active care fac parte din concesiunea de lucrari sau din concesiunea de servicii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate publica;
f) valoarea tuturor bunurilor si serviciilor care sunt puse la dispozitia concesionarului de catre entitatile contractante, cu conditia ca acestea sa fie necesare pentru executarea lucrarilor sau furnizarea serviciilor;
g) orice premiu sau plata acordata candidatilor/ofertantilor.
(2) Entitatea contractanta nu are dreptul de a utiliza o anumita metoda de calcul al valorii estimate a unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege.
(3) Entitatea contractanta nu are dreptul de a diviza o concesiune de lucrari sau o concesiune de servicii, astfel incat aceasta sa aiba ca efect neaplicarea procedurilor prevazute de prezenta lege, cu exceptia situatiilor justificate de motive obiective.

Articolul 14
(1) In cazul in care o constructie preconizata sau un serviciu preconizat poate duce la atribuirea contractelor de concesiune pe loturi separate, valoarea estimata a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii se determina luand in considerare valoarea globala estimata a tuturor loturilor.
(2) In cazul in care valoarea globala estimata a tuturor loturilor este egala sau mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 11 alin. (1) , procedurile de atribuire prevazute de prezenta lege se aplica pentru atribuirea fiecarui lot.
SUBSECTIUNEA 4: A4. Revizuirea pragului valoric

Articolul 15
(1) Pragul valoric prevazut la art. 11 alin. (1) se revizuieste de catre Comisia Europeana conform regulilor si procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune.
(2) De la data intrarii in vigoare a oricarui prag valoric revizuit de catre Comisia Europeana conform regulilor si procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pragul valoric prevazut la art. 11 alin. (1) sau orice prag revizuit anterior se inlocuieste cu pragul astfel revizuit, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragul prevazut la art. 11 alin. (1) este inteleasa ca referire sau trimitere la pragul corespunzator astfel revizuit.
(3) Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, denumita in continuare ANAP, publica pe propria pagina de internet pragul valoric stabilit de catre Comisia Europeana conform regulilor si procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului, la data intrarii in vigoare a acestuia.
SECTIUNEA 4: Durata concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii

Articolul 16
(1) Durata contractelor de concesiune este limitata, in scopul evitarii denaturarii concurentei. Entitatea contractanta estimeaza durata concesiunii pe baza lucrarilor sau a serviciilor solicitate.
(2) Pentru concesiunile de lucrari sau concesiunile de servicii a caror durata estimata este mai mare de 5 ani, durata maxima a concesiunii nu poate depasi timpul estimat in mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obtine un venit minim care sa permita recuperarea costurilor investitiilor efectuate, a costurilor in legatura cu exploatarea lucrarilor sau a serviciilor, precum si a unui profit rezonabil.
SECTIUNEA 5: Reguli de atribuire a contractelor mixte
SUBSECTIUNEA 1: A1. Contracte mixte

Articolul 17
(1) Contractele care au ca obiect atat concesiunea de lucrari, cat si concesiunea de servicii se atribuie in conformitate cu dispozitiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de concesiune care caracterizeaza scopul principal al contractului.
(2) In cazul concesiunilor mixte care au ca obiect atat servicii sociale sau alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 3, cat si alte servicii, scopul principal al contractului se determina in functie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor respective.

Articolul 18
(1) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat elemente pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si alte elemente pentru care se aplica dispozitiile altor acte normative, iar diferitele parti ale contractului sunt in mod obiectiv separabile, entitatea contractanta are dreptul de a alege intre a atribui contracte distincte pentru partile separate si a atribui un singur contract.
(2) In cazul in care, potrivit prevederilor alin. (1) , entitatea contractanta alege sa atribuie contracte distincte pentru partile separate, regimul juridic si actul normativ care se aplica atribuirii fiecaruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate in functie de caracteristicile fiecarei parti avute in vedere.
(3) In cazul in care, potrivit prevederilor alin. (1) , entitatea contractanta alege sa atribuie un singur contract, cu exceptia situatiei in care sunt aplicabile dispozitiile alin. (4) sau ale art. 19, atribuirea contractului mixt se realizeaza potrivit dispozitiilor prezentei legi, indiferent de valoarea partilor care, daca ar fi cuprinse in contracte separate, ar fi supuse unui regim juridic diferit si indiferent de actul normativ care s-ar aplica partilor respective.
(4) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat elemente de concesiuni, cat si elemente de achizitie publica, in sensul legii privind achizitiile publice, sau de achizitie sectoriala, in sensul legii privind achizitiile sectoriale, contractul mixt se atribuie in conformitate cu prevederile legii privind achizitiile publice, respectiv ale legii privind achizitiile sectoriale.
(5) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat elemente pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si alte elemente pentru care se aplica dispozitiile altor acte normative, iar diferitele parti ale contractului nu sunt in mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil obiectului principal al contractului.
(6) In sensul alin. (5) , in cazul in care contractul mixt implica atat elemente ale unei concesiuni de servicii, cat si elemente ale unui contract de furnizare de produse, obiectul principal se determina in functie de cea mai ridicata valoare estimata a serviciilor sau a bunurilor respective.
SUBSECTIUNEA 2: A2. Contracte mixte care implica aspecte legate de aparare sau securitate

Articolul 19
(1) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat elemente ale unei concesiuni de lucrari sau ale unei concesiuni de servicii pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii sau alte elemente pentru care se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, iar diferitele parti ale unui anumit contract mixt sunt in mod obiectiv separabile, entitatea contractanta are dreptul de a alege intre a atribui contracte distincte pentru partile separate si a atribui un singur contract.
(2) In cazul in care, potrivit prevederilor alin. (1) , entitatea contractanta alege sa atribuie contracte distincte pentru partile separate, regimul juridic si actul normativ care se aplica atribuirii fiecaruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate in functie de caracteristicile fiecarei parti avute in vedere.
(3) In cazul in care, potrivit prevederilor alin. (1) , entitatea contractanta alege sa atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic si a actului normativ aplicabile atribuirii contractului respectiv se aplica urmatoarele criterii, cu conditia ca atribuirea unui singur contract sa fie justificata de motive obiective:
a) atunci cand o parte a contractului face obiectul actelor normative/memorandumurilor emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit fara aplicarea dispozitiilor prezentei legi;
b) atunci cand o parte a contractului face obiectul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit fie in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, fie cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.
(4) In cazul in care, in legatura cu un anumit contract, sunt aplicabile atat dispozitiile alin. (3) lit. a) , cat si cele ale alin. (3) lit. b) , se aplica dispozitiile alin. (3) lit. a) .
(5) Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luata de entitatea contractanta in scopul exceptarii unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.
(6) In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat elemente ale unei concesiuni pentru care se aplica dispozitiile prezentei legi, cat si achizitii sau alte elemente pentru care se aplica dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, iar diferitele parti ale unui anumit contract mixt nu sunt in mod obiectiv separabile:
a) contractul poate fi atribuit fara aplicarea prezentei legi, in cazul in care contractul include elemente in legatura cu situatiile prevazute la art. 346 din TFUE; sau, in caz contrar,
b) contractul poate fi atribuit in conformitate cu prevederile prezentei legi sau ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.
SUBSECTIUNEA 3: A3. Concesiuni de lucrari sau concesiuni de servicii care acopera atat activitatile prevazute in anexa nr. 2, cat si alte activitati

Articolul 20
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 18, in cazul contractelor care acopera atat activitati prevazute in anexa nr. 2, cat si alte activitati, entitatile contractante au dreptul de a alege intre a atribui contracte distincte pentru partile separate si a atribui un singur contract.
(2) In cazul in care, potrivit prevederilor alin. (1) , entitatile contractante aleg sa atribuie contracte separate, regimul juridic si actul normativ aplicabile atribuirii fiecaruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecarei activitati avute in vedere.
(3) In cazul in care, potrivit prevederilor alin. (1) , entitatile contractante aleg sa atribuie un singur contract, se aplica prevederile art. 21. Prin exceptie, daca una dintre activitati implica aspecte legate de aparare si de securitate, se aplica prevederile art. 22 si art. 23.
(4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luata de entitatea contractanta in scopul exceptarii atribuirii unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi, ale legii privind achizitiile publice sau ale legii privind achizitiile sectoriale.

Articolul 21
(1) In cazul contractelor care acopera mai multe activitati prevazute in anexa nr. 2, cat si alte activitati, regimul juridic si actul normativ aplicabile se stabilesc in functie de activitatea principala.
(2) In cazul contractelor in privinta carora este in mod obiectiv imposibil sa se stabileasca activitatea principala, regimul juridic si actul normativ aplicabile se stabilesc prin aplicarea urmatoarelor criterii:
a) daca una dintre activitati face obiectul dispozitiilor prezentei legi aplicabile autoritatilor contractante, iar cealalta face obiectul celor aplicabile entitatilor contractante, contractul se atribuie conform dispozitiilor prezentei legi aplicabile autoritatilor contractante;
b) daca una dintre activitati face obiectul prezentei legi, iar cealalta activitate face obiectul legii privind achizitiile publice, contractul se atribuie conform dispozitiilor legii privind achizitiile publice;
c) daca una dintre activitati face obiectul prezentei legi, iar cealalta activitate nu intra sub incidenta prezentei legi, a legii privind achizitiile publice sau a legii privind achizitiile sectoriale, contractul se atribuie conform dispozitiilor prezentei legi.
SUBSECTIUNEA 4: A4. Concesiuni de lucrari sau concesiuni de servicii care acopera atat activitati prevazute in anexa nr. 2, cat si activitati care implica aspecte legate de aparare sau de securitate

Articolul 22
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 19, in cazul contractelor care vizeaza atat activitati prevazute in anexa nr. 2, cat si activitati care implica aspecte legate de aparare sau de securitate, entitatile contractante au dreptul de a alege intre a atribui contracte distincte pentru partile separate si a atribui un singur contract.
(2) In cazul in care, potrivit prevederilor alin. (1) , entitatile contractante aleg sa atribuie contracte separate, regimul juridic si actul normativ aplicabile atribuirii fiecaruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecarei activitati avute in vedere.
(3) In cazul in care, potrivit prevederilor alin. (1) , entitatile contractante aleg sa atribuie un singur contract, se aplica prevederile art. 23, cu conditia ca atribuirea unui singur contract sa fie justificata de motive obiective.
(4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luata de entitatea contractanta in scopul exceptarii unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.

Articolul 23
(1) In cazul contractelor care vizeaza o activitate care face obiectul prezentei legi si o alta activitate care face obiectul actelor normative/memorandumurilor emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite fara aplicarea dispozitiilor prezentei legi.
(2) In cazul contractelor care vizeaza o activitate care face obiectul prezentei legi si o alta activitate care face obiectul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite in conformitate cu dispozitiile prezentei legi sau cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.
(3) In cazul contractelor prevazute la alin. (2) , care includ achizitii sau alte elemente reglementate de actele normative/memorandumurile emise in temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite fara aplicarea dispozitiilor prezentei legi.
(4) Dispozitiile alin. (2) nu aduc atingere pragurilor si exceptiilor prevazute de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.
SECTIUNEA 6: Situatii speciale
SUBSECTIUNEA 1: A1. Servicii sociale si alte servicii specifice

Articolul 24
In cazul atribuirii unei concesiuni care are ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 3, obligatia de a aplica prezenta lege se limiteaza la prevederile art. 63 alin. (2) si art. 66 alin. (2) .
SUBSECTIUNEA 2: A2. Concesiuni rezervate

Articolul 25
(1) Entitatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa doar unitatilor protejate autorizate prevazute de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala sau de a stabili ca executarea contractelor de concesiune sa se realizeze in contextul unor programe de angajare protejata, cu conditia ca un procent de cel putin 30% dintre angajatii implicati in cadrul acestor unitati protejate autorizate, intreprinderi sociale de insertie sau programe de angajare protejata sa fie persoane cu dizabilitati sau persoane defavorizate.
(2) In cazul in care entitatea contractanta decide sa aplice dispozitiile alin. (1) , aceasta decizie trebuie precizata explicit in anuntul de concesionare sau, in cazul concesiunii de servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute la art. 24, in anuntul de intentie.
SUBSECTIUNEA 3: A3. Servicii de cercetare si de dezvoltare

Articolul 26
Prezenta lege se aplica contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare si de dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse intre 73000000-2 si 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5 doar daca sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) rezultatele sunt destinate, in mod exclusiv, entitatii contractante, pentru uz propriu in exercitarea propriei activitati;
b) serviciul prestat este remunerat in totalitate de catre entitatea contractanta.
CAPITOLUL II: Exceptari
SECTIUNEA 1: Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite de entitatile contractante

Articolul 27
(1) Prezenta lege nu se aplica:
a) concesiunilor de servicii atribuite unei entitatii contractante, in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) , sau unei asocieri a acestora, in baza unui drept exclusiv acordat in baza unor acte legislative sau administrative, in conformitate cu principiile TFUE;
b) concesiunilor de servicii atribuite unui operator economic, in baza unui drept exclusiv acordat in conformitate cu principiile TFUE si cu actele juridice ale Uniunii Europene care stabilesc norme comune privind accesul pe piata, aplicabile activitatilor prevazute in anexa nr. 2;
c) concesiunilor de servicii de transport aerian acordate in baza unei licente de operare in sensul Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene in Comunitate;
d) concesiunilor de servicii publice de transport de calatori, in sensul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. b) , daca actele juridice ale Uniunii Europene care stabilesc norme comune privind accesul pe piata aplicabile activitatilor prevazute in anexa nr. 2 nu prevad obligatii de transparenta specifice activitatilor respective, se aplica prevederile art. 66.
(3) ANAP are obligatia de a informa Comisia Europeana cu privire la drepturile exclusive acordate pentru exercitarea uneia dintre activitatile prevazute in anexa nr. 2, in termen de o luna de la acordarea dreptului respectiv.
SECTIUNEA 2: Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internationale

Articolul 28
(1) Prezenta lege nu se aplica contractelor de concesiune pe care entitatea contractanta este obligata sa le atribuie conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevazute in prezenta lege, stabilite printr-un instrument juridic care creeaza obligatii de drept international public, incheiat, in conformitate cu tratatele, intre Romania si una sau mai multe tari terte sau subdiviziuni ale acestora, organizatii internationale, care vizeaza lucrari, produse sau servicii destinate implementarii sau exploatarii in comun a unui proiect de catre semnatari.
(2) Entitatile contractante au obligatia de a informa ANAP cu privire la acordurile prevazute la alin. (1) existente in domeniul lor de activitate, incheiate in conformitate cu tratatele.
(3) ANAP are obligatia de a comunica Comisiei Europene informatiile primite potrivit alin. (2) .
(4) Prezenta lege nu se aplica contractelor de concesiune care sunt atribuite de entitatea contractanta in conformitate cu regulile in materie de achizitii stabilite de o organizatie internationala sau de o institutie financiara internationala, in cazul in care contractele de concesiune in cauza sunt finantate integral de organizatia sau institutia respectiva.
(5) In cazul contractelor de concesiune cofinantate in cea mai mare parte de o organizatie internationala sau de o institutie financiara internationala, partile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.
(6) Prezenta lege nu se aplica contractelor de concesiune care implica aspecte de aparare si de securitate nationala si pe care entitatea contractanta le atribuie unei organizatii internationale.
SECTIUNEA 3: Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de aparare si de securitate

Articolul 29
(1) Prezenta lege se aplica atribuirii concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii in domeniul apararii si securitatii, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 21 si art. 22 lit. a) , c) , d) si f) din Ordonanta de urgenta nr. 114/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 195/2012.
(2) Prezenta lege nu se aplica concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii in domeniul apararii si securitatii nationale, care nu sunt exceptate potrivit prevederilor alin. (1) , in masura in care protectia intereselor esentiale de securitate ale statului nu poate fi garantata doar prin masuri mai putin invazive, cum ar fi impunerea unor cerinte in vederea protejarii caracterului confidential al informatiilor pe care entitatea contractanta le pune la dispozitie in cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispozitiilor prezentei legi.
(3) Prezenta lege nu se aplica concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii in domeniul apararii si securitatii in legatura cu care este indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) atribuirea si executarea contractului de concesiune reprezinta secrete de stat, in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia informatiilor clasificate;
b) atribuirea si executarea contractului de concesiune necesita impunerea, potrivit dispozitiilor legale, a unor masuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esentiale de securitate ale statului, cu conditia ca acestea sa nu poata fi garantate prin masuri mai putin invazive, cum ar fi cerintele prevazute la alin. (2) .
SECTIUNEA 4: Exceptari aplicabile contractelor de concesiune de servicii

Articolul 30
(1) Prezenta lege nu se aplica contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect:
a) cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;
b) cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, sau contractelor pentru spatiu de emisie ori furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;
c) servicii de arbitraj, mediere si alte forme de solutionare alternativa a disputelor;
d) oricare dintre serviciile juridice prevazute la alin. (3) ;
e) servicii financiare in legatura cu emisiunea, vanzarea, cumpararea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale bancilor centrale si operatiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiara si cu Mecanismul European de Stabilitate;
f) imprumuturi, indiferent daca sunt sau nu in legatura cu emisiunea, vanzarea, cumpararea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;
g) servicii de aparare civila, protectie civila si prevenirea pericolelor, prestate de persoane fara scop patrimonial si care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 si 85143000-3, cu exceptia serviciilor de ambulanta pentru transportul pacientilor;
h) serviciile de loterie in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In sensul alin. (1) lit. b) :
a) notiunile serviciu media audiovizual si furnizor de servicii media au intelesurile prevazute la art. 1 pct. 1 si 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) notiunea program cuprinde atat programele avand intelesul prevazut la art. 1 pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, incluse intr-un serviciu de programe de televiziune, cat si programele incluse intr-un serviciu de programe de radiodifuziune si materialele pentru programe, iar notiunea de "material pentru programe" are acelasi inteles cu notiunea program.
(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt urmatoarele:
a) reprezentarea unui client de catre un avocat in sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, in cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere desfasurate in fata unei instante nationale de arbitraj sau de mediere din Romania ori din alt stat sau in fata unei instante internationale de arbitraj sau de mediere ori in cadrul unor proceduri judiciare in fata instantelor de judecata sau a autoritatilor publice nationale din Romania ori din alt stat sau in fata instantelor de judecata ori a institutiilor internationale;
b) asistenta si consultanta juridica acordate de un avocat, anticipat sau in vederea pregatirii oricareia dintre procedurile prevazute la lit. a) sau in cazul in care exista indicii concrete si o probabilitate ridicata ca speta in legatura cu care sunt acordate asistenta si consultanta juridica sa faca obiectul unor astfel de proceduri;
c) servicii de certificare si autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispozitiilor legale;
d) servicii juridice furnizate de fiduciari sau de administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entitati desemnate de o instanta judecatoreasca nationala sau care sunt desemnati potrivit dispozitiilor legale sa indeplineasca sarcini specifice sub supravegherea si controlul instantelor judecatoresti;
e) servicii prestate de executorii judecatoresti.
SECTIUNEA 5: Exceptari specifice in domeniul comunicatiilor electronice

Articolul 31
(1) Prezenta lege nu se aplica contractelor de concesiune care au ca scop principal sa permita autoritatilor contractante sa furnizeze sau sa exploateze retele publice de comunicatii electronice sau sa furnizeze catre public unul sau mai multe servicii de comunicatii electronice.
(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) , notiunile retea publica de comunicatii electronice si serviciu de comunicatii electronice au intelesurile prevazute la art. 4 alin. (1) pct. 9 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
SECTIUNEA 6: Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfasurarea unei activitati relevante intr-o tara terta

Articolul 32
Prezenta lege nu se aplica in cazul concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite de entitati contractante pentru desfasurarea activitatilor relevante prevazute in anexa nr. 2 intr-o tara terta, in conditiile in care in efectuarea respectivelor activitati nu intervine utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din Uniunea Europeana.
SECTIUNEA 7: Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite unei intreprinderi afiliate

Articolul 33
(1) Prezenta lege nu se aplica atribuirii contractelor de concesiune:
a) de catre o entitate contractanta unei intreprinderi afiliate;
b) de catre o asociere de mai multe entitati contractante, formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevazuta in anexa nr. 2, unei intreprinderi afiliate la una dintre entitatile contractante respective.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
a) in cazul unei concesiuni de servicii, numai daca cel putin 80% din cifra medie de afaceri totala in domeniul serviciilor prestate de intreprinderea afiliata, din ultimii 3 ani, provine din prestarea de astfel de servicii pentru entitatea contractanta sau pentru alte intreprinderi cu care este afiliata;
b) in cazul unei concesiuni de lucrari, numai daca cel putin 80% din cifra medie de afaceri totala in domeniul lucrarilor executate de intreprinderea afiliata, din ultimii 3 ani, provine din executia de astfel de lucrari pentru entitatea contractanta sau pentru alte intreprinderi cu care este afiliata.
(3) In sensul prevederilor alin. (1) si (2) , intreprindere afiliata reprezinta orice persoana juridica ce desfasoara activitati economice si care intra, in conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, in perimetrul de consolidare al entitatii contractante sau orice persoana juridica ce desfasoara activitati economice si care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) entitatea contractanta exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta asupra sa;
b) exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta asupra unei entitati contractante;
c) impreuna cu entitatea contractanta se afla, direct sau indirect, sub influenta dominanta a unei alte persoane care desfasoara activitati economice, in virtutea dreptului de proprietate, a unei participari financiare sau a regulilor care ii reglementeaza activitatea.
Pentru notiunea de "influenta dominanta", prevederile art. 5 alin. (1) lit. s) se aplica in mod corespunzator.
(4) In cazul in care, in functie de data la care o intreprindere afiliata a fost infiintata sau si-a inceput activitatea, cifra de afaceri nu este disponibila pentru ultimii 3 ani, este suficient ca intreprinderea sa demonstreze ca cifra de afaceri prevazuta la alin. (2) lit. a) sau b) este credibila, in special prin utilizarea previziunilor de afaceri.
(5) In cazul in care mai mult de o intreprindere afiliata la entitatea contractanta cu care formeaza un grup economic furnizeaza servicii sau lucrari identice sau similare, procentajele prevazute la alin. (2) se calculeaza luand in considerare cifra totala de afaceri care rezulta din prestarea de servicii sau executia de lucrari de catre respectivele intreprinderi afiliate.
(6) Entitatile contractante au obligatia de a transmite ANAP sau Comisiei Europene, daca li se solicita acest lucru, orice informatii cu privire la intreprinderile si contractele de concesiune pentru care s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1) si (3) .
SECTIUNEA 8: Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entitati contractante sau unei entitati contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

Articolul 34
(1) Prezenta lege nu se aplica pentru atribuirea contractelor de concesiune:
a) de catre o asociere de mai multe entitati contractante, infiintata exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevazuta in anexa nr. 2, uneia dintre entitatile contractante respective;
b) de catre o entitate contractanta unei asocieri de entitati contractante din care ea insasi face parte, infiintata exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevazuta in anexa nr. 2.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai daca asocierea a fost infiintata pentru efectuarea activitatii in cauza pe o perioada de cel putin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a infiintat asocierea prevede ca entitatile contractante in cauza vor face parte din asocierea respectiva pentru o perioada de cel putin 3 ani.
(3) Entitatile contractante au obligatia de a transmite ANAP sau Comisiei Europene, daca li se solicita acest lucru, orice informatii cu privire la contractele de concesiune pentru care sau considerat aplicabile prevederile alin. (1) .
SECTIUNEA 9: Exceptari privind activitatile care sunt expuse direct concurentei

Articolul 35
Prezenta lege nu se aplica in cazul concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii atribuite de entitatile contractante daca s-a stabilit ca activitatea respectiva este expusa direct concurentei, in conformitate cu prevederile legii privind achizitiile sectoriale.
SECTIUNEA 10: Exceptari aplicabile concesiunilor de lucrari sau concesiunilor de servicii incheiate intre entitati din sectorul public

Articolul 36
(1) Prezenta lege nu se aplica contractelor de concesiune atribuite de o entitate contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, in cazul in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) entitatea contractanta respectiva exercita asupra persoanei juridice in cauza un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitatile persoanei juridice controlate sunt efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredintate de catre entitatea contractanta respectiva care o controleaza sau de catre alte persoane juridice controlate de respectiva entitate contractanta;
c) nu exista participare privata directa la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia participatiilor care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu tratatele, si care nu exercita o influenta determinanta asupra persoanei juridice controlate.
(2) In sensul alin. (1) lit. a) , se considera ca entitatea contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercita asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii, atunci cand exercita o influenta determinanta atat asupra obiectivelor strategice, cat si asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat si de o alta persoana juridica, ea insasi controlata in acelasi mod de catre entitatea contractanta respectiva.
(3) Exceptia prevazuta la alin. (1) se aplica si atunci cand o persoana juridica controlata, care are calitatea de entitate contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) , atribuie o concesiune de lucrari sau o concesiune de servicii entitatii contractante care o controleaza sau unei alte persoane juridice controlate de aceeasi entitate contractanta, cu conditia sa nu existe participare privata directa la capitalul persoanei juridice careia i se atribuie concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii, cu exceptia participatiilor care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu tratatele, si care nu exercita o influenta determinanta asupra persoanei juridice controlate.
(4) Prezenta lege nu se aplica nici contractelor de concesiune atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de catre o entitate contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) care nu exercita asupra acelei persoane juridice un control in sensul alin. (1) , in cazul in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) entitatea contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercita in comun cu alte entitati contractante asupra persoanei juridice in cauza un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor departamente sau servicii;
b) mai mult de 80% din activitatile respectivei persoane juridice sunt efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor care ii sunt incredintate de catre entitatile contractante care o controleaza sau de catre alte persoane juridice controlate de aceleasi entitati contractante;
c) nu exista participare privata directa la capitalul persoanei juridice controlate, cu exceptia participatiilor care nu ofera controlul sau dreptul de veto, dar a caror existenta este necesara potrivit dispozitiilor legale, in conformitate cu tratatele, si care nu exercita o influenta determinanta asupra persoanei juridice controlate.
(5) In sensul alin. (4) lit. a) , entitatile contractante in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercita in comun controlul asupra unei persoane juridice daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanti ai tuturor entitatilor contractante participante, aceeasi persoana avand dreptul de a reprezenta mai multe sau toate entitatile contractante participante;
b) entitatile contractante sunt in masura sa exercite in comun o influenta determinanta asupra obiectivelor strategice si a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate;
c) persoana juridica controlata nu urmareste interese contrare celor ale entitatilor contractante care o controleaza.
(6) Prezenta lege nu se aplica contractelor de concesiune incheiate exclusiv intre doua sau mai multe entitati contractante in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) , in cazul in care sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) contractul instituie sau pune in aplicare o cooperare intre entitatile contractante participante, cu scopul de a asigura faptul ca serviciile publice a caror realizare trebuie sa o asigure sunt prestate in vederea indeplinirii unor obiective comune;
b) punerea in aplicare a cooperarii are la baza exclusiv consideratii de interes public;
c) entitatile contractante participante desfasoara pe piata libera mai putin de 20% din activitatile vizate de cooperare.
(7) Procentele prevazute la alin. (1) lit. b) , alin. (4) lit. b) si alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzator bazat pe activitatea desfasurata, cum ar fi costurile suportate de persoana juridica sau de entitatea contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) , dupa caz, in legatura cu servicii, produse si lucrari din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului de concesiune.
(8) In cazul in care, in situatia prevazuta la alin. (7) , din cauza datei la care persoana juridica sau entitatea contractanta in sensul art. 10 alin. (1) lit. a) , dupa caz, a fost infiintata sau si-a inceput activitatea ori ca urmare a reorganizarii activitatilor sale, cifra de afaceri sau un alt indicator alternativ corespunzator bazat pe activitatea desfasurata, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele prevazute la alin. (1) lit. b) , alin. (4) lit. b) si alin. (6) lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, in special prin utilizarea previziunilor de afaceri.
CAPITOLUL III: Reguli de participare la procedura de atribuire
SECTIUNEA 1: Operatori economici

Articolul 37
(1) Operatorii economici care, potrivit legislatiei statului in care sunt stabiliti, au dreptul sa presteze o anumita activitate inclusa in obiectul concesiunii de lucrari sau de servicii nu pot fi respinsi numai pe motiv ca, in temeiul legislatiei statului membru in care se atribuie contractul, sunt obligati sa fie persoane fizice sau persoane juridice.
(2) Persoanele juridice sau alte entitati constituite intr-o alta forma de organizare prevazuta de lege pot fi obligate sa indice in cadrul ofertelor/solicitarilor de participare numele si calificarile profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului in cauza.

Articolul 38
In executarea contractelor de concesiune, operatorii economici sunt tinuti sa respecte obligatiile aplicabile in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, prin legislatia nationala, prin contracte colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii.

Articolul 39
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau de candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, potrivit prevederilor prezentei legi.

Articolul 40
(1) Entitatea contractanta nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participa in comun la procedura de atribuire sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea unei oferte/solicitari de participare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , entitatea contractanta are dreptul de a solicita operatorilor economici carora le-a fost atribuit contractul de concesiune sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica, cu conditia ca acest lucru sa fi fost mentionat in anuntul de concesionare si documentatia de atribuire si in masura in care o astfel de modificare este necesara pentru executarea in mod corespunzator a contractului de concesiune.
(3) Entitatea contractanta poate stabili prin documentatia de atribuire, atunci cand este necesar, modul in care operatorii economici urmeaza sa indeplineasca cerintele referitoare la situatia economica si financiara sau capacitatea tehnica si profesionala, precum si anumite conditii specifice privind executarea contractului de concesiune, in cazul participarii in comun la procedura de atribuire, cu conditia ca acest lucru sa fie justificat de motive obiective si proportionale.
SECTIUNEA 2: Confidentialitate

Articolul 41
(1) Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozitiilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementeaza activitatea autoritatii contractante, entitatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui informatiile transmise de catre operatorii economici, indicate de acestia ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu afecteaza obligatiile entitatii contractante prevazute la art. 66 si art. 91 si nici publicarea partilor din contractele de concesiune incheiate fara caracter confidential, inclusiv a eventualelor modificari ulterioare.
(3) Entitatea contractanta poate impune operatorilor economici cerinte care vizeaza protejarea caracterului confidential al informatiilor pe care aceasta le pune la dispozitie pe durata intregii proceduri de atribuire.
SECTIUNEA 3: Reguli de evitare a conflictului de interese

Articolul 42
Pe parcursul desfasurarii procedurii de atribuire, entitatile contractante au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii denaturarii concurentei si al asigurarii transparentei procedurii de atribuire si a tratamentului egal al tuturor candidatilor si ofertantilor.

Articolul 43
In sensul prezentei legi, prin conflict de interese se intelege orice situatie in care membrii personalului entitatii contractante care sunt implicati in desfasurarea procedurii de atribuire sau care pot influenta rezultatul acesteia au, in mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite impartialitatea sau independenta lor in contextul procedurii de atribuire.

Articolul 44
(1) Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, cum ar fi urmatoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;
b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane care este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;
c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile ca poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de alta natura sau se afla intr-o alta situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante;
e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante.
(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d) , prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

Articolul 45
Ofertantul declarat castigator cu care entitatea contractanta a incheiat contractul de concesiune nu are dreptul de a angaja sau de a incheia orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, in scopul indeplinirii contractului de concesiune, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare al solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire sau angajati/fosti angajati ai entitatii contractante cu care aceasta a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de concesiune, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului de concesiune.

Articolul 46
(1) In cazul in care entitatea contractanta identifica o situatie potential generatoare de conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, aceasta intreprinde demersurile necesare pentru a stabili daca situatia respectiva reprezinta o situatie de conflict de interese si prezinta candidatului/ofertantului aflat in respectiva situatie o expunere a motivelor care, in opinia entitatii contractante, sunt de natura sa genereze un conflict de interese.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) , entitatea contractanta solicita candidatului/ofertantului transmiterea punctului sau de vedere cu privire la respectiva situatie.
(3) In cazul in care, in urma aplicarii dispozitiilor alin. (1) si (2) , autoritatea contractanta stabileste ca exista un conflict de interese, entitatea contractanta va adopta masurile necesare pentru eliminarea circumstantelor care au generat conflictul de interese, dispunand masuri cum ar fi: inlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea/verificarea ofertelor/solicitarilor de participare, atunci cand le este afectata impartialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat in relatie cu persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante.

Articolul 47
Entitatea contractanta are obligatia de a preciza in documentele concesiunii numele persoanelor ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante.
SECTIUNEA 4: Reguli aplicabile comunicarilor

Articolul 48
(1) Cu exceptia cazului in care utilizarea mijloacelor electronice este obligatorie conform dispozitiilor prezentei legi, orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea sunt transmise prin unul dintre urmatoarele mijloace de comunicare:
a) mijloace electronice;
b) posta sau fax;
c) comunicare verbala, inclusiv telefonica;
d) inmanare directa sub semnatura.
(2) Mijloacele de comunicare alese trebuie sa fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general si sa nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.
(3) In cazul utilizarii mijloacelor electronice de comunicare, instrumentele si dispozitivele folosite, precum si caracteristicile tehnice ale acestora trebuie sa asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.
(4) Comunicarea verbala, inclusiv telefonica, poate fi utilizata pentru alte comunicari decat cele privind elementele esentiale ale unei proceduri de atribuire, cu conditia consemnarii in scris a principalelor elemente ale continutului comunicarii verbale.
(5) In sensul dispozitiilor alin. (4) , elementele esentiale ale procedurii de atribuire includ documentele concesiunii, solicitarile de participare si ofertele.
(6) Continutul comunicarilor verbale cu ofertantii care ar putea avea un impact semnificativ asupra continutului si evaluarii ofertelor se consemneaza prin mijloace corespunzatoare, cum ar fi minute, inregistrari audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicarii verbale.

Articolul 49
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a asigura protejarea integritatii datelor si a confidentialitatii ofertelor/solicitarilor de participare in cadrul tuturor operatiunilor de comunicare, transmitere si stocare a informatiilor.
(2) Entitatea contractanta ia cunostinta de continutul ofertelor si al solicitarilor de participare numai de la data stabilita pentru deschiderea acestora.
CAPITOLUL IV: Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune
SECTIUNEA 1: Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire

Articolul 50
(1) Entitatea contractanta atribuie contractul de concesiune prin una dintre urmatoarele proceduri de atribuire:
a) licitatie deschisa;
b) dialog competitiv.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , entitatea contractanta poate utiliza ca procedura de atribuire negocierea fara publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 64 si art. 65.
(3) Pe parcursul procedurii de atribuire, entitatea contractanta nu furnizeaza, in mod discriminatoriu, informatii care pot avantaja anumiti candidati sau ofertanti in raport cu ceilalti.
SECTIUNEA 2: Licitatia deschisa

Articolul 51
(1) Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de oferte.
(2) Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.
(3) Entitatea contractanta poate stabili prin anuntul de concesionare si documentatia de atribuire ca procedura de licitatie deschisa sa se desfasoare in doua etape, cu respectarea prevederilor art. 52-54:
a) prima etapa - depunerea ofertelor elaborate in conformitate cu informatiile si cerintele prevazute in documentatia de atribuire, insotita de documentele care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si de selectie stabilite de entitatea contractanta;
b) etapa a doua - negocieri in vederea imbunatatirii ofertelor admisibile si evaluarea ofertelor imbunatatite, prin aplicarea criteriilor de atribuire.
(4) In cazul in care alege sa aplice procedura licitatiei deschise cu etapa de negociere, entitatea contractanta stabileste prin documentatia de atribuire elementele care pot face obiectul negocierii.
(5) In cuprinsul documentatiei de atribuire entitatea contractanta defineste obiectul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii prin descrierea necesitatilor autoritatii contractante si a caracteristicilor solicitate pentru lucrarile sau serviciile care urmeaza a fi concesionate si stabileste criteriile de atribuire, precum si modul de repartizare a riscurilor.
(6) In cadrul descrierii elementelor prevazute la alin. (5) entitatea contractanta stabileste care sunt cerintele minime pe care ofertele trebuie sa le indeplineasca.
(7) Informatiile furnizate prin documentatia de atribuire trebuie sa fie suficient de precise, clare si complete pentru a permite operatorilor economici sa determine natura si obiectul concesiunii de lucrari sau ale concesiunii de servicii, iar pe baza acestora sa decida transmiterea unei oferte sau neparticiparea la procedura de atribuire.

Articolul 52
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de concesionare criteriile de calificare si, in cazul in care se utilizeaza etapa de negociere, regulile aplicabile.
(2) In urma finalizarii primei etape, entitatea contractanta transmite simultan tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile o invitatie de participare la etapa negocierii.

Articolul 53
(1) Entitatea contractanta negociaza in etapa negocierii cu fiecare ofertant care a depus o oferta admisibila si a fost invitat conform art. 52 alin. (2) , in vederea imbunatatirii continutului acestora.
(2) In cadrul negocierii, entitatea contractanta si ofertantii pot discuta oricare aspecte referitoare la concesiune, indicate in documentatia de atribuire, cu exceptia obiectului concesiunii, criteriilor de atribuire si cerintelor minime, care nu se pot modifica in cursul negocierii.
(3) Pe durata negocierii, entitatea contractanta are obligatia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal si de a nu furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanti un avantaj in raport cu ceilalti.
(4) Entitatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui celorlalti ofertanti solutiile propuse sau alte informatii confidentiale comunicate de un ofertant care participa la negociere, fara acordul acestuia, exprimat in scris, cu privire la fiecare intentie de comunicare a anumitor informatii specifice.

Articolul 54
(1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de concesionare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor, in cazul in care procedura de licitatie deschisa se desfasoara intr-o singura etapa, respectiv de depunere a ofertelor initiale, in cazul in care procedura se desfasoara in doua etape, este de cel putin 30 de zile.
(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa negocierii si data-limita de depunere a ofertelor imbunatatite, in cazul in care procedura se desfasoara in doua etape, este de cel putin 22 de zile.
(3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, in cazul in care entitatea contractanta accepta ca depunerea ofertelor sa fie facuta prin mijloace electronice.
SECTIUNEA 3: Dialogul competitiv

Articolul 55
(1) Procedura de dialog competitiv se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care entitatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare.
(2) In cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si de selectie stabilite de entitatea contractanta prin anuntul de concesionare sa aiba dreptul de a participa la etapele urmatoare.

Articolul 56
(1) Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de concesionare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.
(2) Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire si data-limita de depunere a ofertelor finale este de cel putin 22 de zile.
(3) Termenul de primire a solicitarilor de participare poate fi redus cu 5 zile, in cazul in care entitatea contractanta accepta ca depunerea solicitarilor de participare sa fie facuta prin mijloace electronice.

Articolul 57
Procedura de dialog competitiv se desfasoara in trei etape:
a) prima etapa - depunerea solicitarilor de participare si selectarea candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si de selectie prevazute in documentatia de atribuire;
b) etapa a doua - dialogul cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor entitatii contractante pe baza careia/carora se vor depune ofertele finale;
c) etapa a treia - depunerea ofertelor finale de catre candidatii ramasi in urma etapei de dialog si evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire.

Articolul 58
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de concesionare criteriile de calificare si de selectie si regulile aplicabile, numarul minim de candidati pe care intentioneaza sa ii invite in etapa a doua si, daca este cazul, numarul maxim al acestora.
(2) Numarul minim de candidati indicat in anuntul de concesionare trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 3.
(3) Atunci cand selecteaza candidatii pentru etapele urmatoare, entitatea contractanta are obligatia de a aplica numai criteriile de selectie si calificare prevazute in anuntul de concesionare, care trebuie sa fie obiective si nediscriminatorii.

Articolul 59
(1) In urma finalizarii primei etape, entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.
(2) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare insotita de un exemplar al documentatiei de atribuire, care va include si un document descriptiv.
(3) Documentul descriptiv prevazut la alin. (2) contine detalii referitoare la necesitatile si cerintele entitatii contractante, criteriile de atribuire alese, modul de repartizare a riscurilor, termenul orientativ pentru desfasurarea procedurii de atribuire, precum si, daca este cazul, primele care vor fi acordate participantilor la dialog.
(4) Entitatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati indicat in anuntul de concesionare, conform dispozitiilor art. 58 alin. (2) .
(5) In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de concesionare, conform dispozitiilor art. 58 alin. (2) , entitatea contractanta are dreptul de a continua procedura de atribuire numai cu acei candidati care indeplinesc cerintele solicitate sau de a anula procedura.
(6) Entitatea contractanta nu are dreptul de a invita in etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare in prima etapa sau nu a indeplinit criteriile de calificare si de selectie solicitate.

Articolul 60
(1) Entitatea contractanta desfasoara etapa dialogului cu fiecare candidat selectat in parte, in scopul identificarii si definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesitatilor sale.
(2) In cadrul dialogului, entitatea contractanta si candidatii selectati pot discuta toate aspectele referitoare la concesiune, indicate in documentatia de atribuire, cu exceptia obiectului concesiunii, criteriilor de atribuire si a cerintelor minime, care nu se pot modifica in cursul dialogului.
(3) Pe durata dialogului, entitatea contractanta are obligatia de a asigura respectarea principiului tratamentului egal si de a nu furniza informatii intr-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidati un avantaj in raport cu ceilalti.
(4) Entitatea contractanta are obligatia de a nu dezvalui celorlalti candidati solutiile propuse sau alte informatii confidentiale comunicate de un candidat care participa la dialog, fara acordul acestuia, exprimat in scris, cu privire la fiecare intentie de comunicare a anumitor informatii specifice.
(5) Entitatea contractanta are dreptul de a desfasura dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii care urmeaza sa fie discutate in etapa dialogului.
(6) Aplicarea optiunii prevazute la alin. (5) trebuie indicata de entitatea contractanta in cadrul anuntului de concesionare si al documentului descriptiv prevazut la art. 59 alin. (2) .
(7) Entitatea contractanta continua dialogul pana cand este in masura sa identifice solutia/solutiile apta/apte sa satisfaca necesitatile sale.
(8) In urma finalizarii etapei dialogului, entitatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor ramasi in competitie o invitatie de depunere a ofertelor finale, insotita de solutia/solutiile, in urma finalizarii etapei dialogului, identificata/identificate in acord cu prevederile alin. (7) .

Articolul 61
(1) Ofertele finale cuprind toate elementele solicitate si necesare entitatii contractante pentru realizarea obiectului concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii si sunt elaborate pe baza solutiei sau solutiilor prezentate si negociate cu candidatul respectiv in cursul etapei dialogului.
(2) Perioada acordata pentru elaborarea si depunerea ofertei finale nu trebuie sa fie mai mica decat perioada stabilita de comun acord cu candidatii selectati pe parcursul derularii etapei dialogului.
(3) Entitatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, precizari si imbunatatiri ale ofertelor finale.
(4) Clarificarile, precizarile si imbunatatirile prevazute la alin. (3) , precum si orice informatii suplimentare transmise de ofertant nu pot sa conduca la modificarea elementelor esentiale ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesitatilor si cerintelor stabilite in anuntul de concesionare si/sau documentul descriptiv prevazut la art. 59 alin. (2) , in cazul in care modificarea acestor elemente, necesitati si cerinte este susceptibila a denatura concurenta sau a avea un efect discriminatoriu.
(5) Entitatea contractanta evalueaza ofertele primite pe baza criteriilor de atribuire stabilite prin anuntul de concesionare si/sau in documentul descriptiv prevazut la art. 59 alin. (2) .
SECTIUNEA 4: Reguli de publicitate si transparenta

Articolul 62
Entitatea contractanta are obligatia de a asigura transparenta procedurii de atribuire a contractelor de concesiune prin publicarea, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, a anunturilor de concesionare, anunturilor de intentie si a anunturilor de atribuire.

Articolul 63
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de concesionare atunci cand initiaza una dintre procedurile reglementate de prezenta lege, respectiv licitatia deschisa sau dialogul competitiv.
(2) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de intentie atunci cand initiaza procedura de atribuire a unui contract de concesiune de servicii sociale sau alte servicii specifice prevazute in anexa nr. 3.

Articolul 64
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 63 alin. (1) , entitatile contractante nu au obligatia de a publica un anunt de concesionare daca lucrarile/serviciile respective pot fi furnizate numai de catre un anumit operator economic, pentru unul dintre urmatoarele motive:
a) scopul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii este crearea sau achizitionarea unei opere de arta sau a unei reprezentatii artistice unice;
b) concurenta lipseste din motive tehnice;
c) existenta unui drept exclusiv;
d) protectia unor drepturi de proprietate intelectuala si a altor drepturi exclusive, altele decat cele definite la art. 5 alin. (1) lit. o) .
(2) Motivele prevazute la alin. (1) lit. b) -d) se aplica doar in cazul in care nu exista o solutie alternativa sau inlocuitoare rezonabila, iar absenta concurentei nu este rezultatul unei restrangeri artificiale a parametrilor concesiunii de lucrari sau ai concesiunii de servicii.

Articolul 65
Prin exceptie de la prevederile art. 63 alin. (1) , entitatile contractante nu au obligatia de a publica un nou anunt de concesionare daca, in cadrul unei proceduri de atribuire initiale, prevazute in prezenta lege, nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitari de participare neconforme, cu conditia sa nu se modifice in mod substantial conditiile initiale ale concesiunii de lucrari sau ale concesiunii de servicii si, daca la solicitarea Comisiei Europene, s-a transmis un raport in acest sens.

Articolul 66
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in termen de cel mult 48 de zile de la data atribuirii unei concesiuni de lucrari sau a unei concesiuni de servicii.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) , entitatea contractanta are dreptul de a grupa trimestrial anunturile de atribuire in cazul contractelor de concesiune de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa nr. 3 si are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de atribuire astfel grupate, in termen de 48 de zile de la incheierea fiecarui trimestru.

Articolul 67
Anunturile de concesionare si anunturile de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii, inclusiv anunturile corespunzatoare tip erata, se transmit spre publicare de catre entitatea contractanta prin mijloace electronice, in conditiile prevazute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, si se publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeana in temeiul dispozitiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

Articolul 68
(1) Anunturile de concesionare si anunturile de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii nu pot fi publicate la nivel national inainte de data publicarii acestora in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) , publicarea la nivel national a anunturilor de concesionare si a anunturilor de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii este permisa atunci cand entitatea contractanta nu a fost notificata de catre Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene cu privire la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunturilor transmise spre publicare, in termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de catre Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene a anuntului transmis spre publicare.

Articolul 69
Anunturile de concesionare si anunturile de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii publicate la nivel national nu trebuie sa contina alte informatii fata de cele existente in anunturile corespunzatoare publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si trebuie sa mentioneze data transmiterii catre Oficiul pentru Publicatii al Uniunii Europene.

Articolul 70
(1) Entitatile contractante asigura prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit al operatorilor economici la documentele concesiunii, incepand cu data publicarii anuntului de concesionare.
(2) In cuprinsul anuntului de concesionare se specifica adresa de internet la care sunt disponibile documentele concesiunii.
(3) In cazuri justificate in mod obiectiv, in care entitatea contractanta nu poate asigura accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit la anumite documente ale concesiunii, din motive tehnice sau datorita securitatii exceptionale ori naturii deosebit de sensibile a informatiilor comerciale, care necesita un nivel extrem de ridicat de protectie, anuntul de concesionare prevede ca documentele concesiunii in cauza vor fi transmise prin alte mijloace decat cele electronice si ca se prelungeste termenul de primire a ofertelor.
(4) In cadrul procedurii de licitatie deschisa in doua etape in sensul art. 51 alin. (3) si al procedurii de dialog competitiv, entitatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare la etapa a doua a procedurii tuturor ofertantilor/candidatilor selectati, simultan si in scris.
(5) Invitatia de participare prevazuta la alin. (4) include o referinta la adresa electronica la care documentele concesiunii au fost puse la dispozitia operatorilor economici prin mijloace electronice.
(6) In cazul in care, pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (3) , entitatea contractanta nu a putut asigura, prin mijloace electronice, accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit la anumite documente ale concesiunii, iar acestea nu au fost puse la dispozitie intr-un alt mod, entitatea contractanta ataseaza documentele concesiunii la invitatia de participare prevazuta la alin. (4) .
(7) In cazul prevazut la alin. (3) , autoritatea contractanta are obligatia de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau solicitarilor de participare cu 5 zile.
(8) In masura in care solicitarile de clarificari sau de informatii suplimentare privind documentele concesiunii au fost adresate in timp util, raspunsul entitatii contractante la acestea trebuie sa fie transmis cu cel putin 6 zile inainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitarilor de participare.
SECTIUNEA 5: Elaborarea documentatiei de atribuire
SUBSECTIUNEA 1: A1. Garantii procedurale

Articolul 71
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a elabora documentatia de atribuire care contine toate informatiile necesare pentru a asigura ofertantilor/candidatilor o informare completa, corecta si precisa cu privire la cerintele concesiunii de lucrari sau ale concesiunii de servicii, obiectul contractului, repartizarea riscurilor si modul de desfasurare a procedurii de atribuire.
(2) In sensul alin. (1) , entitatea contractanta furnizeaza:
a) o descriere a obiectului concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii si a cerintelor de calificare si de selectie - in anuntul de concesionare;
b) o descriere a criteriilor de atribuire si, dupa caz, a cerintelor minime care trebuie indeplinite, precum si un termen orientativ de finalizare a procedurii de atribuire - in anuntul de concesionare, in documentatia de atribuire si/sau in alte documente ale concesiunii.
(3) Entitatea contractanta comunica tuturor operatorilor economici orice modificare a elementelor prevazute in anuntul de concesionare. De asemenea, entitatea contractanta comunica tuturor candidatilor modul de organizare a procedurii de atribuire si termenul orientativ de finalizare, precum si orice modificare intervenita in unul dintre documentele concesiunii.
(4) Autoritatea contractanta asigura inregistrarea adecvata asupra etapelor procedurii, utilizand mijloacele pe care le considera adecvate, cu respectarea dispozitiilor art. 41 alin (1) .

Articolul 72
(1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriilor de atribuire stabilite de entitatea contractanta potrivit prevederilor art. 86, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) oferta respecta cerintele minime stabilite prin documentatia de atribuire de entitatea contractanta;
b) ofertantul respecta criteriile de calificare si selectie prevazute la art. 75;
c) ofertantul nu este exclus de la participarea la procedura de atribuire, potrivit prevederilor art. 79-81 si sub rezerva celor prevazute la art. 84.
(2) Cerintele minime prevazute la alin. (1) lit. a) cuprind conditii si caracteristici, in special, tehnice, fizice, functionale si juridice, pe care orice oferta trebuie sa le indeplineasca sau pe care ofertantul trebuie sa le detina.
SUBSECTIUNEA 2: A2. Cerinte tehnice si functionale

Articolul 73
(1) Cerintele tehnice si functionale sunt stabilite prin documentatia de atribuire si definesc caracteristicile necesare ale lucrarilor/serviciilor care fac obiectul concesiunii.
(2) Cerintele prevazute la alin. (1) pot, de asemenea, sa vizeze procesul specific de productie sau de furnizare a lucrarilor/serviciilor solicitate, cu conditia sa fie legate de obiectul concesiunii si proportionale cu valoarea si obiectivele acesteia.
(3) Modalitatile de definire a cerintelor tehnice si functionale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Articolul 74
(1) Entitatea contractanta nu poate face trimitere, prin cerintele tehnice si functionale, la un anumit producator, origine sau procedeu care caracterizeaza produsele sau serviciile furnizate.
(2) Cerintele tehnice si functionale nu pot face trimitere la o marca, un brevet, tip sau o productie specifica, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) , o astfel de trimitere este autorizata, cu titlu exceptional, in cazul in care nu este posibila o descriere suficient de exacta si de inteligibila a obiectului concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii si cu conditia ca mentiunea sa fie insotita de sintagma "sau echivalent".
(4) Entitatea contractanta nu poate respinge o oferta pe motiv ca lucrarile si serviciile oferite nu sunt conforme cu cerintele tehnice si functionale la care se face trimitere, daca ofertantul dovedeste in oferta sa, prin orice mijloace adecvate, ca solutiile pe care le-a propus indeplinesc intr-un mod echivalent cerintele tehnice si functionale.
SUBSECTIUNEA 3: A3. Criterii de calificare si selectie

Articolul 75
(1) Entitatea contractanta are dreptul de a aplica in cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare si selectie nediscriminatorii si proportionale cu obiectul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii, referitoare la:
a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului;
b) capacitatea candidatului/ofertantului.
(2) Entitatea contractanta verifica indeplinirea criteriilor de calificare si de selectie pe baza declaratiilor pe propria raspundere, precum si pe baza documentelor care trebuie prezentate ca dovada, in conformitate cu cele mentionate in anuntul de concesionare.
(3) Criteriile de calificare si de selectie trebuie sa aiba legatura si sa fie proportionale cu nevoia de a asigura capacitatea concesionarului de a executa contractul de concesiune, luand in considerare obiectul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii si scopul de a asigura o concurenta reala.

Articolul 76
(1) Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si in legatura cu un anumit contract de concesiune, sa recurga la sustinerea unui/unor tert/terti in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi.
(2) In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, potrivit prevederilor alin. (1) , atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor sustinator/sustinatori.
(3) In cazul in care un operator economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia financiara invocand sustinerea unui tert, entitatea contractanta poate solicita ca operatorul economic si tertul sustinator sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de concesiune.
(4) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerinte standard in legatura cu modalitatile de indeplinire a criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala prin sustinere acordata de unul sau mai multi terti.

Articolul 77
(1) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractanta poate solicita ca acestia sa raspunda, in mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune.
(2) In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, acestia pot beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala, potrivit prevederilor prezentei legi.

Articolul 78
(1) Entitatea contractanta verifica daca tertul/tertii care asigura sustinerea in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara ori a celor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala indeplineste/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum si daca nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 79-81.
(2) Daca tertul se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 79-81, entitatea contractanta solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca tertul sustinator.
SUBSECTIUNEA 4: A4. Motive de excludere

Articolul 79
(1) Entitatile contractante mentionate la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud de la participarea la o procedura de atribuire orice operator economic cu privire la care au stabilit, in urma analizei informatiilor si documentelor prezentate de acesta, sau despre care au luat cunostinta in orice alt mod ca a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni:
a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism prevazute de art. 32-35, art. 37 si 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) frauda, in sensul art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene - combaterea fraudei.
(2) Obligatia de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, potrivit prevederilor alin. (1) , se aplica si in cazul in care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.
(3) Entitatile contractante, altele decat cele prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) , pot exclude de la participarea la o procedura de atribuire un operator economic, in cazul in care acestea au cunostinta de faptul ca operatorul economic respectiv a facut obiectul unei condamnari pronuntate printr-o hotarare definitiva, pentru unul dintre motivele enumerate la alin. (1) .

Articolul 80
(1) Entitatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire orice operator economic despre care au cunostinta ca si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau o decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitate cu legea statului in care respectivul operator economic este infiintat.
(2) Entitatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire un operator economic in cazul in care pot demonstra prin orice mijloace adecvate ca respectivul operator economic si-a incalcat obligatiile privind plata impozitelor, a taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat.
(3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, a taxelor sau a contributiilor datorate la bugetul general consolidat ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobanzi ori penalitati de intarziere acumulate sau a amenzilor.
(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si (2) si ale art. 79, in cazuri exceptionale, entitatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) si la art. 79, pentru motive imperative de interes general, precum sanatatea publica sau protectia mediului.
(5) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) si (2) , un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, al taxelor si al contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
a) este mai mic de 4.000 lei;
b) este mai mare de 4.000 lei si mai mic de 5% din totalul impozitelor, taxelor si contributiilor datorate de catre operatorul economic la cea mai recenta data scadenta a acestora.

Articolul 81
(1) Entitatile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de concesiune orice operator economic care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a incalcat obligatiile stabilite potrivit art. 38, iar entitatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;
b) impotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolventa, potrivit dispozitiilor legale, cu exceptia situatiei in care operatorul economic se afla in reorganizare judiciara;
c) a comis o abatere profesionala grava, care ii pune in discutie integritatea, iar entitatea contractanta poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau a unei autoritati administrative;
d) entitatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;
e) se afla intr-un conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza, iar aceasta situatie nu poate fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;
f) operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce ii reveneau in cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior incheiat cu o entitate contractanta, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
g) operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea entitatii contractante, in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si de selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este in masura sa prezinte documentele justificative solicitate;
h) operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al entitatii contractante, sa obtina informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa asupra deciziilor entitatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune catre respectivul operator economic;
i) au comis in conduita lor profesionala greseli grave demonstrate prin orice mijloace pe care entitatea contractanta le poate justifica, inclusiv ale instantelor judecatoresti, ale Bancii Europene de Investitii si ale organizatiilor internationale.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1) lit. b) , entitatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic, stabileste ca acesta are capacitatea de a executa contractul de concesiune. Aceasta presupune ca respectivul operator economic fie se afla in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabila, a activitatii curente, fie este in cadrul procesului de reorganizare judiciara si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanta.
(3) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. c) , prin abatere profesionala grava se intelege orice abatere comisa de operatorul economic care afecteaza reputatia profesionala a acestuia, cum ar fi incalcari ale regulilor de concurenta de tip cartel, care vizeaza trucarea licitatiilor sau incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala, savarsita cu intentie sau din culpa grava.
(4) Dispozitiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile si in situatia in care operatorul economic sau una dintre persoanele prevazute la art. 79 alin. (2) este supusa unei proceduri judiciare de investigatie in legatura cu savarsirea uneia/unora dintre faptele prevazute la art. 79 alin. (1) .
(5) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. d) , se considera ca autoritatea contractanta are suficiente indicii plauzibile pentru a considera ca operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza in urmatoarele situatii, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) ofertele sau solicitarile de participare transmise de 2 sau mai multi operatori economici participanti la procedura de atribuire prezinta asemanari semnificative din punctul de vedere al continutului documentelor nestandardizate, potrivit documentatiei de atribuire;
b) in cadrul organelor de conducere a 2 sau a mai multor operatori economici participanti la procedura de atribuire se regasesc aceleasi persoane sau persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natura personala, financiara sau economica ori de orice alta natura.
(6) Inainte de excluderea unui operator economic potrivit prevederilor alin. (1) lit. d) , entitatea contractanta solicita in scris Consiliului Concurentei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura de atribuire in cauza.
(7) Entitatea contractanta are obligatia furnizarii tuturor informatiilor solicitate de Consiliul Concurentei, in vederea formularii punctului de vedere, conform dispozitiilor alin. (6) .
(8) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. f) , se considera incalcari grave ale obligatiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea obligatiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, livrarea unor produse sau servicii care prezinta neconformitati majore, care le fac improprii utilizarii, conform destinatiei avute in vedere de entitatea contractanta sau un comportament necorespunzator, care creeaza indoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic.
(9) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabileste modalitatea de constituire a unei baze de date cu operatorii economici care se afla ori s-au aflat in oricare dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) , lit. c) , lit. f) si lit. i) , lista valabila timp de 5 ani, daca prin decizia unei instante judecatoresti nu se anuleaza inscrierea. Lista se publica pe site-ul ANAP si se actualizeaza lunar.

Articolul 82
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 79-81 orice document considerat edificator din acest punct de vedere in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
(2) In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste existenta sau inexistenta unei situatii de excludere, entitatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente straine prevazute la alin. (1) .
(3) In ceea ce priveste situatiile prevazute la art. 81, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti candidatii/ofertantii, solicitarile prevazute la alin. (2) se refera la persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul.
(4) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 79-81, entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Articolul 83
Entitatile contractante prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul sa excluda un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care iau cunostinta ca operatorul economic se afla, avand in vedere actiunile sau inactiunile savarsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 79, art. 80 alin. (1) si (2) , de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

Articolul 84
(1) Orice operator economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art. 79 si art. 81, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in mod concret credibilitatea, prin raportare la motivele de excludere.
(2) In cazul in care entitatea contractanta considera dovezile prezentate de operatorul economic potrivit prevederilor alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea in concret a credibilitatii, entitatea contractanta nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire.
(3) Dovezile pe care operatorul economic aflat in oricare dintre situatiile prevazute la art. 79 si art. 81 le poate furniza entitatii contractante, in sensul prevederilor alin. (1) , se refera la efectuarea de catre operatorul economic a platii sau la asumarea de catre operatorul economic a obligatiei de plata a despagubirilor in ceea ce priveste eventualele prejudicii cauzate printr-o infractiune sau printr-o alta fapta ilicita, clarificarea de catre operatorul economic, in mod complet, a faptelor si a imprejurarilor in care a fost comisa infractiunea sau fapta ilicita, prin cooperarea activa cu autoritatile care efectueaza investigatia, precum si la adoptarea de catre operatorul economic a unor masuri concrete si adecvate la nivel tehnic, organizational si in materie de personal, cum ar fi: eliminarea legaturilor cu persoanele si organizatiile implicate in comportamentul necorespunzator, masuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control si raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectarii dispozitiilor legale si a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind raspunderea si plata despagubirilor, pentru a preveni savarsirea unor noi infractiuni sau a unor alte fapte ilicite.
(4) In cazul in care operatorului economic i-a fost aplicata, prin hotarare definitiva a unei instante de judecata, masura interdictiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica sau sectoriala ori a unui contract de concesiune, care produce efecte in Romania, prevederile alin. (1) -(3) nu sunt aplicabile pe toata perioada de excludere stabilita prin respectiva hotarare.
(5) In cazul in care operatorului economic nu i-a fost aplicata, prin hotarare definitiva a unei instante de judecata, masura interdictiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica sau sectoriala ori a unui contract de concesiune pentru o anumita perioada, situatiile de excludere prevazute la art. 79 si art. 81 nu se aplica:
a) daca in cazul faptelor prevazute la art. 79 a expirat o perioada de 5 ani de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare;
b) daca in cazul situatiilor, faptelor sau evenimentelor prevazute la art. 81 a expirat o perioada de 3 ani de la data la care s-a produs situatia, fapta sau evenimentul relevant.
SECTIUNEA 6: Termene de primire a solicitarilor de participare si a ofertelor pentru concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii

Articolul 85
(1) Fara a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate intre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunturilor de concesiune de lucrari sau de concesiune de servicii si, pe de alta parte, data-limita pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare, entitatea contractanta are obligatia de a stabili perioada respectiva in functie de complexitatea contractului de concesiune si de cerintele specifice, astfel incat operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor/solicitarilor de participare si pentru pregatirea documentelor de calificare si de selectie care sunt solicitate prin documentatia de atribuire.
(2) In situatia in care ofertele/solicitarile de participare nu pot fi elaborate decat dupa vizitarea amplasamentului sau dupa consultarea la fata locului a unor documente suplimentare pe care se bazeaza documentele concesiunii, perioada stabilita de entitatea contractanta pentru depunerea ofertelor/solicitarilor de participare este mai mare decat perioada minima prevazuta de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizata si este stabilita astfel incat operatorii economici interesati sa aiba posibilitatea reala si efectiva de a obtine toate informatiile necesare pentru pregatirea corespunzatoare a ofertelor/solicitarilor de participare.
SECTIUNEA 7: Criterii de atribuire

Articolul 86
(1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, stabilita in baza unor criterii obiective care garanteaza evaluarea ofertelor in conditii de concurenta reala.
(2) In sensul alin. (1) , criteriile obiective trebuie sa aiba legatura directa cu obiectul concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii si se pot referi la oricare dintre urmatoarele:
a) gradul de preluare a unor riscuri de catre concesionar;
b) nivelul platilor actualizate efectuate de catre entitatea contractanta;
c) nivelul tarifelor de utilizare;
d) modalitatea de executie a lucrarilor/prestare a serviciilor bazata pe indicatori de performanta de ordin calitativ, tehnic, functional, financiar etc.;
e) modul de asigurare a protectiei mediului;
f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;
g) nivelul redeventei;
h) durata concesiunii;
i) inovarea.
(3) Entitatea contractanta poate utiliza criteriile prevazute la alin. (2) si in mod combinat, in functie de obiectul concesiunii si in masura in care respectivele criterii sunt compatibile.
(4) Criteriile de atribuire sunt enumerate in cuprinsul documentelor prevazute la art. 71 alin. (2) lit. b) , in ordinea descrescatoare a importantei lor, fiind insotite de cerinte care sa permita verificarea efectiva a informatiilor furnizate de ofertanti.

Articolul 87
(1) In cazul in care entitatea contractanta primeste o oferta care propune o solutie inovatoare cu un nivel exceptional de performanta functionala, care nu ar fi putut fi prevazut de catre o entitate contractanta diligenta, aceasta poate, in mod exceptional, sa modifice ordinea criteriilor de atribuire, pentru a tine seama de solutia inovatoare respectiva.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) , entitatea contractanta comunica tuturor ofertantilor modificarea ordinii importantei si emite o noua invitatie de a prezenta oferte, cu respectarea termenelor minime prevazute de prezenta lege.
SECTIUNEA 8: Finalizarea procedurii de atribuire

Articolul 88
Procedura de atribuire se finalizeaza prin:
a) semnarea contractului de concesiune; sau
b) anularea procedurii de atribuire.

Articolul 89
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a anula procedura de atribuire a contractului de concesiune in urmatoarele cazuri:
a) nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare admisibila;
b) au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/ori financiare;
c) incalcari ale prevederilor legale afecteaza procedura de atribuire sau daca este imposibila incheierea contractului;
d) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau instanta de judecata dispune modificarea/eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, iar autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri de remediere, fara ca acestea sa afecteze principiile prevazute la art. 2 alin. (2) ;
e) contractul nu poate fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita castigatoare din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul si nu exista o oferta conforma clasata pe locul al doilea;
f) apar circumstante care fac necesara atribuirea unui alt tip de contract caruia ii este aplicabil un alt regim juridic decat cel aplicabil potrivit prevederilor prezentei legi;
g) valoarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii la momentul atribuirii contractului depaseste cu mai mult de 20% valoarea estimata la momentul initierii concesiunii, fapt ce ar atrage necesitatea organizarii unei proceduri de atribuire potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. c) , prin incalcari ale prevederilor legale se intelege situatia in care pe parcursul procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni, iar entitatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca la incalcarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) .

Articolul 90
Entitatea contractanta are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de concesiune in situatiile prevazute la art. 59 alin. (5) .

Articolul 91
Entitatea contractanta are obligatia de a face publica decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de concesiune, insotita de justificarea anularii procedurii de atribuire, prin intermediul SEAP, in termenul prevazut la art. 70 alin. (8) .
SECTIUNEA 9: Informarea candidatilor/ofertantilor

Articolul 92
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a transmite ofertantului declarat castigator o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care isi manifesta acordul de a incheia contractul de concesiune.
(2) Entitatea contractanta informeaza, cat mai curand posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate in ceea ce priveste atribuirea contractului de concesiune, inclusiv cu privire la numele ofertantului castigator, motivele pentru care a decis sa respinga solicitarea de participare/oferta acestuia si motivele care stau la baza oricarei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua procedura de atribuire.
(3) La solicitarea partii interesate, entitatea contractanta comunica, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 15 zile de la primirea unei solicitari scrise, fiecarui ofertant care a depus o oferta admisibila, dar care nu a fost declarata castigatoare, caracteristicile si avantajele relative ale ofertei desemnate castigatoare.
(4) Entitatea contractanta are dreptul de a nu comunica anumite informatii prevazute la alin. (2) si (3) privind atribuirea contractului de concesiune, in situatia in care dezvaluirea acestora:
a) ar impiedica aplicarea unor dispozitii legale sau ar fi contrara interesului public;
b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, public sau privat, ori ar putea aduce atingere concurentei loiale intre operatorii economici.

Articolul 93
(1) In sensul prezentei legi, oferta admisibila este oferta care nu este inacceptabila sau neconforma.
(2) Oferta este considerata inacceptabila daca nu indeplineste conditiile de forma aferente elaborarii si prezentarii acesteia si nici cerintele de calificare si de selectie prevazute in documentele concesiunii.
(3) Oferta este considerata neconforma daca este lipsita de relevanta fata de obiectul contractului de concesiune, neputand satisface in mod evident, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele entitatii contractante indicate in documentele concesiunii, inclusiv in situatia in care oferta nu respecta specificatiile tehnice si/sau conditiile financiare.
(4) Solicitarea de participare este considerata neconforma in situatia in care candidatul se afla in una dintre situatiile de excludere prevazute la art. 79-81 sau nu indeplineste criteriile de calificare stabilite de entitatea contractanta.
CAPITOLUL V: Reguli privind executarea contractelor de concesiune
SECTIUNEA 1: Subcontractarea

Articolul 94
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi.
(2) Subcontractantii propusi sunt tinuti de respectarea acelorasi obligatii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, prevazute la art. 38, intocmai ca si ofertantii.
(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu diminueaza raspunderea concesionarului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de concesiune.

Articolul 95
(1) Obligatia prevazuta la art. 94 alin. (1) nu se aplica in cazul subcontractantilor care realizeaza in cadrul contractului de concesiune activitati a caror valoare este mai mica de 5% din valoarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii, cu conditia ca aceasta posibilitate sa fie mentionata explicit in documentatia de atribuire.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , in situatia in care activitatile realizate de subcontractanti sunt esentiale prin raportare la obiectul contractului, conform documentatiei de atribuire, acestora li se vor aplica prevederile art. 94 alin. (1) .

Articolul 96
(1) Entitatea contractanta are obligatia de a verifica existenta unei situatii de excludere prevazute la art. 79-81, in legatura cu subcontractantii propusi.
(2) In cazul in care este identificata o situatie de excludere, entitatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa inlocuiasca subcontractantul in legatura cu care a rezultat in urma verificarii ca se afla in aceasta situatie.
(3) In scopul verificarii prevazute la alin. (1) , subcontractantul completeaza declaratia pe propria raspundere, precizand ca nu se afla in niciuna dintre situatiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.

Articolul 97
(1) Entitatea contractanta are obligatia sa efectueze plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta, daca acestia solicita, atunci cand natura contractului permite acest lucru, si daca subcontractantii propusi si-au exprimat optiunea in acest sens.
(2) Entitatea contractanta stabileste mecanismele care reglementeaza modalitatea de efectuare a platilor prevazute la alin. (1) prin documentele concesiunii, precum si in contractul de concesiune.
(3) Conditiile si modalitatile de efectuare a platilor prevazute la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
(4) Dispozitiile prevazute la alin. (1) -(3) nu diminueaza raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de concesiune.

Articolul 98
(1) Entitatea contractanta solicita concesionarului, dupa atribuirea contractului, dar cel mai tarziu la momentul inceperii executarii contractului, sa ii indice numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de concesiune, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Concesionarul are obligatia de a notifica entitatii contractante orice modificari ale informatiilor prevazute la alin. (1) pe durata contractului de concesiune.
(3) Concesionarul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de concesiune, cu conditia ca respectivul concesionar sa transmita entitatii contractante informatiile prevazute la alin. (1) si sa obtina acordul acesteia privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.

Articolul 99
Entitatea contractanta are dreptul de a extinde aplicarea obligatiilor prevazute la art. 98:
a) cu privire la furnizorii implicati in contractele de concesiune de lucrari sau concesiune de servicii;
b) cu privire la subcontractantii subcontractantilor concesionarului sau subcontractantii aflati pe niveluri inferioare ale lantului de subcontractare.
SECTIUNEA 2: Modificarea contractului de concesiune

Articolul 100
Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, doar in situatiile prevazute de prezenta sectiune.

Articolul 101
(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si indiferent de valoarea acestora, au fost prevazute in documentele initiale ale concesiunii de lucrari sau ale concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte optiuni.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) , clauzele de revizuire precizeaza obiectul, limitele si natura eventualelor modificari sau optiuni, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea, si nu pot stabili modificari sau optiuni care ar afecta caracterul general al contractului de concesiune.

Articolul 102
(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) devine necesara achizitionarea de la concesionarul initial a unor servicii sau lucrari suplimentare, care nu au fost incluse in contractul de concesiune initial, dar care au devenit strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
b) schimbarea concesionarului este imposibila.
(2) In sensul dispozitiilor alin. (1) lit. b) , schimbarea concesionarului este imposibila atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) schimbarea concesionarului nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, precum cerinte privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalatiile existente, achizitionate in cadrul contractului de concesiune initial;
b) schimbarea concesionarului ar cauza entitatii contractante dificultati semnificative sau cresterea semnificativa a costurilor.
(3) In cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatea contractanta, in vederea desfasurarii unei activitati, alta decat cele prevazute in anexa nr. 2, nicio crestere a valorii nu poate depasi 10% din valoarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii initiale.
(4) In cazul in care autoritatea contractanta efectueaza mai multe modificari succesive, acestea nu pot depasi, cumulat, o majorare cu peste 10% din valoarea concesiunii de lucrari sau a concesiunii de servicii initiale.

Articolul 103
Contractele de concesiune pot fi modificate fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;
b) modificarea nu afecteaza caracterul general al concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii;
c) in cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatile contractante in vederea desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute in anexa nr. 2, modificarea nu implica o crestere a valorii cu mai mult de 10% din valoarea concesiunii initiale, cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 102 alin. (4) .

Articolul 104
Entitatile contractante care modifica un contract de concesiune, in cazurile prevazute la art. 102 si art. 103, au obligatia de a publica un anunt in acest sens in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si la nivel national, cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeana in temeiul dispozitiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului.

Articolul 105
(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand un nou concesionar il inlocuieste pe cel caruia entitatea contractanta i-a atribuit initial concesiunea de lucrari sau concesiunea de servicii, in una dintre urmatoarele situatii:
a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 101;
b) drepturile si obligatiile concesionarului initial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de catre un alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si de selectie stabilite initial, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale contractului de concesiune si sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de prezenta lege;
c) incetarea anticipata a contractului de concesiune si a cesiunii contractelor incheiate cu subcontractantii de catre concesionarul principal al entitatii contractante, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei optiuni stabilite de entitatea contractanta potrivit art. 101.
(2) Atunci cand clauza de revizuire sau optiunea stabilita de entitatea contractanta potrivit alin. (1) lit. a) stipuleaza in favoarea institutiilor financiare finantatoare dreptul de a cesiona contractul de concesiune catre un alt operator economic, acesta trebuie sa indeplineasca criteriile de calificare si de selectie stabilite prin anuntul de concesionare si documentatia de atribuire.

Articolul 106
(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand modificarile, indiferent de valoarea lor, nu sunt substantiale, in sensul alin. (2) .
(2) O modificare a unui contract de concesiune pe perioada de valabilitate este considerata modificare substantiala atunci cand, prin aceasta modificare, caracterul concesiunii devine substantial diferit fata de cel al concesiunii incheiate initial. Este considerata modificare substantiala orice modificare care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, ar fi permis selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata initial ori ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;
b) modificarea schimba echilibrul economic al contractului de concesiune in favoarea concesionarului si/sau alocarea riscurilor intre parti intr-un mod care nu a fost prevazut in concesiunea de lucrari sau in concesiunea de servicii initiala;
c) modificarea extinde in mod considerabil domeniul de aplicare al concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii;
d) un nou concesionar inlocuieste concesionarul initial, in alte cazuri decat cele prevazute la art. 105.

Articolul 107
(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cand sunt indeplinite, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) valoarea modificarii este mai mica decat pragul prevazut la art. 11 alin. (1) ;
b) valoarea modificarii este mai mica de 10% din valoarea concesiunii initiale de lucrari sau a concesiunii initiale de servicii.
(2) Modificarea contractului de concesiune potrivit prevederilor alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al concesiunii de lucrari sau al concesiunii de servicii.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) , in cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii globale nete a respectivelor modificari succesive.
(4) Pentru calcularea valorii prevazute la alin. (1) , art. 102 alin. (3) si art. 103 lit. c) se va utiliza valoarea actualizata, care reprezinta:
a) valoarea de referinta, atunci cand contractul de concesiune include o clauza de indexare;
b) valoarea calculata in functie de rata medie a inflatiei publicate de Institutul National de Statistica, atunci cand contractul de concesiune nu include o clauza de indexare.

Articolul 108
Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc in sarcina entitatii contractante obligatii de notificare a institutiei responsabile cu controlul ex-ante privind intentia de a efectua modificari ale contractelor de concesiune potrivit prevederilor prezentei sectiuni.

Articolul 109
(1) Orice modificare a unui contract de concesiune in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute in prezenta sectiune, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (1) , entitatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral contractul de concesiune initial.
(3) Entitatea contractanta introduce dreptul de denuntare unilaterala prevazut la alin. (2) in conditiile contractuale cuprinse in documentatia de atribuire.
SECTIUNEA 3: Incetarea contractului de concesiune

Articolul 110
(1) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului entitatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de concesiune, in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, entitatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de concesiune, in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre urmatoarele situatii:
a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile prevazute la art. 79-81, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;
b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit concesionarului respectiv, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(2) Entitatea contractanta introduce dreptul de denuntare unilaterala prevazut la alin. (1) in conditiile contractuale cuprinse in documentatia de atribuire.
CAPITOLUL VI: Contraventii si sanctiuni

Articolul 111
(1) Entitatea contractanta raspunde contraventional in cazurile si in conditiile prevazute de prezenta lege.
(2) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei - 30.000 lei:
a) atribuirea unui contract de concesiune fara publicarea prealabila a unui anunt de concesionare, in cazurile in care publicarea acestuia este obligatorie potrivit prevederilor art. 63 alin. (1) , sau a unui anunt de intentie, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) ;
b) incalcarea prevederilor art. 13 alin. (3) ;
c) incalcarea prevederilor art. 72.
(3) Sanctiunea contraventionala se aplica autoritatii contractante care, in functie de situatia concreta, dispune luarea unor masuri impotriva persoanelor implicate in derularea concesiunii ce a facut obiectul contraventiei.
(4) Savarsirea faptei contraventionale nu implica, in mod obligatoriu, si producerea unui prejudiciu.
(5) Stabilirea prejudiciului trebuie sa tina seama de circumstantele faptei contraventionale si sa fie fundamentata.

Articolul 112
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre persoane imputernicite in acest scop de Curtea de Conturi a Romaniei, respectiv ANAP, in functie de institutia care face constatarea abaterii.

Articolul 113
Contraventiilor prevazute la art. 111 alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 13 alin. (1) , art. 28 si art. 29.
CAPITOLUL VII: Dispozitii tranzitorii si finale

Articolul 114
(1) Autoritatile nationale competente detin atributii in domeniul de aplicare al prezentei legi, precum functii de reglementare, asistenta si sprijin operational, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitatiilor trucate si alte functii avand ca obiectiv respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) .
(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se detaliaza obligatiile si responsabilitatile specifice ale autoritatilor nationale competente in raport cu indeplinirea acestor functii.

Articolul 115
In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ANAP va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Articolul 116
(1) Prezenta lege se aplica procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrari sau a concesiunilor de servicii initiate dupa data intrarii in vigoare a acesteia.
(2) Procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrari sau a concesiunilor de servicii in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei legi li se aplica legea in vigoare la data initierii procedurii de atribuire.
(3) Prezenta lege se aplica contractelor de concesiune incheiate dupa data intrarii in vigoare a acesteia.
(4) Contractele de concesiune incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozitiilor legii in vigoare la data la care acestea au fost incheiate, in tot ceea ce priveste incheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea acestora.

Articolul 117
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 8 februarie 2007;
c) orice alte prevederi contrare cuprinse in orice alte acte normative.

Articolul 118
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta lege.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice