Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

INTEGRAL: Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata


Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Publicata in Monitorul Oficial nr. 213 din 29 martie 2017


TITLUL I


Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic aplicabil operatiunilor de piata avand ca obiect instrumente financiare admise sau care urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate pe un sistem multilateral de tranzactionare sau pe un sistem organizat de tranzactionare supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., precum si emitentilor de astfel de instrumente financiare, ofertelor publice de valori mobiliare si operatiunilor privind abuzul pe piata.


(2) Prezenta lege se aplica activitatilor emitentilor si operatiunilor prevazute la alin. (1), desfasurate pe teritoriul Romaniei, precum si unor situatii expres prevazute in cuprinsul prezentei legi si al reglementarilor emise in aplicarea acesteia, in care activitatile si operatiunile prevazute la alin. (1) se desfasoara pe teritoriul altui stat.


(3) A.S.F. este autoritatea competenta care aplica prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.


(4) Prevederile prezentei legi nu se aplica instrumentelor


pietei monetare si valutare care sunt reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, denumita in continuare B.N.R., titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finantelor Publice, denumit in continuare precum si


instrumentelor financiare derivate avand ca activ suport astfel de instrumente, rata dobanzii sau cursul de schimb, cu respectarea prevederilor art. 109-112.


(5) Prevederile prezentei legi nu se aplica in cazul administrarii datoriei publice, incluzand operatiunile de contractare a datoriei publice si de administrare a riscurilor aferente portofoliului de datorie, in care sunt implicate M.F.P., B.N.R., ministerele de finante, agentiile de administrare a datoriei publice si bancile centrale ale statelor membre si alte entitati nationale din statele membre, cu functii similare acestora si alte entitati nationale din statele membre, precum si alte entitati publice.


Art. 2. - (1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


1. actionar - orice persoana fizica sau entitate legala care se supune dreptului public sau privat, care detine, direct sau indirect:


a) actiuni ale emitentului, in nume propriu si pe seama sa;


b) actiuni ale emitentului, in nume propriu, dar pe seama altei persoane fizice sau entitati legale;


c) certificate de depozit reprezentand valori mobiliare, caz in care titularul certificatului de depozit este considerat detinatorul actiunilor reprezentate de certificat;


2. actionar semnificativ- persoana sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o partidpatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati sau din drepturile de vot;


3. acord formal - o conventie obligatorie incheiata in temeiul legislatiei aplicabile;


4. cale electronica - mijloacele electronice de prelucrare, inclusiv compresia digitala, stocare si transmitere a datelor prin cablu, unde radio, tehnologie optica sau orice alt mijloc electromagnetic;


5. certificat de emisii - un certificat de emisii de gaze cu efect de sera astfel cum este definit la art. 3 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare;


6. contract spot pe marfuri - un contract astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014;


7. entitate legala - persoana juridica, precum si orice entitate fara personalitate juridica, inregistrata conform legii;


8. ESMA -Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete, instituita prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010;


9. filiala - societate controlata de o societate mama, inclusiv orice filiala a societatii-mama care le conduce;


10. firma de investitii - orice persoana juridica al carei obiect principal de activitate consta in furnizarea unuia sau mai multor servicii de investitii in beneficiul unor terte parti si/sau in exercitarea uneia sau mai multor activitati de investitii cu titlu profesional, inclusiv o societate de servicii de investitii financiara autorizata de A.S.F.;


11. formator de piata - o persoana care este disponibila in mod continuu pe pietele financiare pentru a tranzactiona pe cont propriu vanzand si cumparand instrumente financiare prin angajarea capitalurilor proprii, la preturi fixate de aceasta;


12. grup - o societate-mama si toate filialele acesteia;


13. indice de referinta - orice valoare de referinta astfel cum este prevazuta la art. 3 alin. (1) pct. 29 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;


14. informatie reglementata - orice informatie pe care emitentul sau orice alta persoana care a solicitat, fara consimtamantul acestuia, admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, este obligat/obligata sa o comunice in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acesteia;


15. informatii esentiale - informatii fundamentale si structurate in mod corespunzator care trebuie furnizate investitorilor pentru a le permite sa inteleaga natura si riscurile aferente emitentului, garantului si valorilor mobiliare care le sunt oferite sau care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si, fara a aduce atingere prevederilor art. 17 alin. (4) lit b), sa decida care sunt ofertele de valori mobiliare pe care sa le ia in considerare. Cu privire la oferta si la valorile mobiliare in cauza, informatiile esentiale includ urmatoarele elemente:


a) o scurta descriere a riscurilor asociate emitentului si eventualilor garanti si a principalelor caracteristici ale acestora, inclusiv activele, pasivele si situatia financiara;


b) o descriere succinta a riscurilor asociate si a caracteristicilor esentiale ale investitiei in valorile mobiliare in cauza, inclusiv orice drepturi aferente acestor valori mobiliare;


c) conditiile generale ale ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute investitorului de emitent sau de ofertant;


d) detalii privind admiterea la tranzactionare;


e) motive ale ofertei si destinatia prevazuta a veniturilor rezultate in urma ofertei;


16. institutie de credit - entitate definita conform prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si societatile de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013;


17. instrumente financiare:


a) valori mobiliare;


b) instrumente ale pietei monetare;


c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;


d) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate si orice alte contracte derivate in legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau rentabilitatii, certificate de emisii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori in fonduri banesti;


e) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti, altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere;


f) optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata, in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau unui sistem organizat de tranzactionare, cu exceptia produselor energetice angro tranzactionate pe un sistem organizat de tranzactionare care trebuie decontate fizic;


g) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria celor prevazute la lit. f) si neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate;


h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;


i) contracte financiare pentru diferente;


j) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti, altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere, precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata, pe un sistem organizat de tranzactionare sau pe un sistem multilateral de tranzactionare;


k) certificatele de emisii astfel cum sunt definite la pct. 5;


18. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 17 lit. d)-j);


19. instrumente ale pietei monetare - categoriile de instrumente care se tranzactioneaza in mod obisnuit pe piata monetara, precum certificatele de trezorerie, certificatele de depozit si efectele de comert, cu exceptia instrumentelor de plata;


20. intermediari- societati de servicii de investitii financiare autorizate de A.S.F., institutii de credit autorizate de B.N.R., in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii;


21. investitori calificati - persoanele care, potrivit reglementarilor A.S.F.:


a) se incadreaza in categoria de clienti profesionali;


b) sunt tratate, la cerere, drept clienti profesionali sau sunt recunoscute drept contraparti eligibile, cu exceptia cazului in care au solicitat sa nu fie tratate drept clienti profesionali. Firmele de investitii si institutiile de credit informeaza emitentul, la cerere, cu privire la clasificarea lor, fara a aduce atingere legislatiei relevante privind protectia datelor;


22. loc de tranzactionare - o piata reglementata, un sistem multilateral de tranzactionare sau un sistem organizat de tranzactionare;


23. oferta publica de valori mobiliare - comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre valorile mobiliare oferite, astfel incat sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la cumpararea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Aceasta definitie se aplica, de asemenea, si in situatia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;


24. oferta publica de preluare - o oferta publica obligatorie sau voluntara, cu exceptia unei oferte facute de insasi societatea in cauza, adresata detinatorilor de valori mobiliare ale unei societati, pentru achizitionarea tuturor acestor valori mobiliare sau a unei parti dintre ele, care survine in urma sau are ca scop dobandirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra societatii, in conformitate cu legislatia aplicabila;


25. ofertant sau persoana care initiaza o oferta - persoana fizica sau entitatea legala ce ofera valori mobiliare publicului sau se ofera sa cumpere valori mobiliare;


26. organism de plasament colectiv, altul decat cel de tip inchis - fondurile deschise si societatile de investitii:


a) care au drept obiect plasamentul colectiv al fondurilor provenite de la public si a caror functionare se supune principiului repartizarii riscurilor si


b) ale caror titluri de participare sunt, la cererea detinatorilor acestora, rascumparate sau rambursate, direct sau indirect, pe baza activelor acestor organisme;


27. parti implicate in oferta - ofertantul, membrii organelor de conducere ale ofertantului, atunci cand acesta este o societate, societatea obiect al preluarii, detinatorii de valori mobiliare la societatea obiect al preluarii si membrii organelor de conducere ale societatii obiect al preluarii, precum si persoanele care actioneaza in mod concertat cu acestia;


28. persoana - persoana fizica sau entitate legala;


29. persoana controlata - orice persoana juridica:


a) In care o persoana fizica sau o entitate legala detine majoritatea drepturilor de vot sau


b) In care o persoana fizica sau o entitate legala are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere sau de supraveghere, fiind, in acelasi timp, actionar sau asociat al persoanei in cauza sau


c) In care o persoana fizica sau o entitate legala este actionar sau asociat si controleaza singura, in temeiul unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati ai persoanei in cauza, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor sau


d) asupra careia o persoana fizica sau entitate legala are puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau un control;


30. persoane care actioneaza in mod concertat - persoanele fizice sau entitatile legale care coopereaza pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a infaptui o politica comuna in legatura cu un emitent;


31. piata reglementata - un sistem multilateral, operat si/sau administrat de un operator de piata, care reuneste sau faciliteaza reunirea, in cadrul sistemului si in conformitate cu normele sale nediscretionare, a unor interese multiple de vanzare si cumparare de instrumente financiare ale unor terte parti, intr-un mod care conduce la incheierea de contracte cu instrumente financiare admise la tranzactionare pe baza normelor si/sau a sistemelor sale si care este autorizat si functioneaza in mod regulat;


32. practici de piata acceptate - anumite practici comerciale care sunt acceptate de autoritatile competente ale unui stat membru in conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;


33. produs energetic angro - un produs energetic angro astfel cum este definit la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea si transparenta pietei angro de energie;


34. program de oferta - un plan care ar permite emiterea, in mod continuu sau repetat in decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare de tip si/sau clase similare, altele decat cele de tipul titlurilor de capital;


35. program de rascumparare - tranzactii cu actiuni proprii desfasurate in conformitate cu legislatia nationala aplicabila in materie;


36. sistem multilateral de tranzactionare, denumit in continuare SMT - un sistem multilateral operat de o firma de investitii sau de un operator de piata care reuneste, in cadrul sistemului si in conformitate cu normele sale nediscretionare, interese multiple de vanzare si cumparare de instrumente financiare ale unor terte parti, intr-un mod care conduce la incheierea de contracte;


37. sistem organizat de tranzactionare, denumit in continuare SOT - un sistem multilateral care nu este o piata reglementata sau un SMT si in cadrul caruia pot interactiona multiple interese de vanzare si cumparare de obligatiuni, produse financiare structurate definite conform art. 2 alin. (1) pct. 28 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, certificate de emisii si instrumente financiare derivate ale unor terte parti, intr-un mod care conduce la incheierea de contracte;


38. societate de administrare a investitiilor- societate al carei obiect de activitate il constituie in principal administrarea organismelor de plasament colectiv;


39. societate obiect al preluarii - societate ale carei valori mobiliare fac obiectul unei oferte publice de preluare;


40. societate-mama - societate care controleaza una sau mai multe filiale;


41. stabilizare - masura astfel cum este definita la art. 3 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;


42. state membre - statele membre ale Uniunii Europene si celelalte state apartinand Spatiului Economic European;


43. titluri de capital - actiuni si alte valori mobiliare asimilabile actiunilor, precum si orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobandi ca urmare a conversiei lor sau a exercitarii drepturilor conferite de ele, in masura in care valorile din a doua categorie sunt emise de acelasi emitent sau de catre o societate care apartine grupului din care face parte respectivul emitent;


44. titluri, altele decat cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;


45. titluri de datorie - obligatiuni sau alte forme de datorie securitizate negociabile, cu exceptia valorilor mobiliare echivalente cu actiuni sau care, dupa conversia lor sau dupa exercitarea drepturilor pe care le confera, conduc la aparitia unui drept de achizitionare a actiunilor sau valorilor mobiliare echivalente cu actiuni;


46. titluri ale unui organism de plasament colectiv - titluri emise de acel organism de plasament colectiv reprezentand drepturi ale detinatorilor unor astfel de titluri asupra activelor respectivului organism de plasament colectiv;


47. tranzactionare algoritmica - Inseamna tranzactionarea de instrumente financiare pe baza unui algoritm computerizat care stabileste in mod automat, cu interventie umana minima sau fara interventie umana, unii parametri individuali ai ordinelor, precum initierea ordinului, momentul initierii, pretul sau cantitatea ordinului sau modul in care ordinul sa fie gestionat dupa trimiterea lui, si nu include sistemele utilizate exclusiv in scopul directionarii ordinelor catre unul sau mai multe locuri de tranzactionare, al procesarii ordinelor care nu implica stabilirea unor parametri de tranzactionare, al confirmarii ordinelor sau al procesarii posttranzactionare a tranzactiilor executate;


48. tranzactionare de inalta frecventa - o tehnica de tranzactionare algoritmica caracterizata prin:


a) o infrastructura menita sa minimizeze perioadele de latenta ale retelei sau de alte tipuri, care dispune de cel putin una dintre urmatoarele dotari aferente introducerii algoritmice a ordinelor: colocare, hosting de proximitate sau acces electronic direct de mare viteza;


b) determinarea prin sistem a initierii, generarii, directionarii sau executarii ordinelor fara interventie umana pentru tranzactiile sau ordinele individuale; si


c) rate intrazilnice ridicate de mesaje constituind ordine, cotatii sau anulari;


49. Tratatul - Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 326 din 26 octombrie 2012;


50. valori mobiliare - clasele de instrumente financiare care pot fi negociate pe piata de capital, cu exceptia instrumentelor de plata ca, de exemplu:


a) actiuni emise de societati si alte titluri de valoare echivalente actiunilor emise de societati, precum si certificatele de depozit avand ca suport actiuni;


b) obligatiuni si alte titluri de datorie securitizate, inclusiv certificatele de depozit avand ca suport astfel de titluri;


c) orice alte titluri de valoare care confera dreptul de a cumpara sau de a vinde asemenea valori mobiliare sau care conduc la o decontare in numerar, stabilita in raport cu valori mobiliare, monede, rate ale dobanzii sau rentabilitatii, marfuri sau alti indici ori unitati de masura;


51. valori mobiliare cu drept de vot multiplu - valori mobiliare incluse intr-o categorie separata si distincta si care confera, fiecare, mai mult de un vot;


52. valori mobiliare emise in mod continuu sau repetat - titluri de datorie ale aceluiasi emitent, emise in mod continuu, sau valori mobiliare de un singur tip si/sau categorie care au facut obiectul a cel putin doua emisiuni distincte.


(2) In aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 30, pana la proba contrara, sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat:


a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercita controlul si persoanele controlate unele cu celelalte;


b) societatea-mama impreuna cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiasi societati-mama intre ele, precum si o persoana juridica impreuna cu o persoana fizica sau alta persoana juridica care se afla intr-o relatie similara celei dintre o societate-mama si o filiala. Orice filiala a unei filiale este considerata o filiala a societatii-mama;


c) o societate cu membrii consiliului sau de administratie/de supraveghere, cu persoanele care au atributii de conducere sau control in cadrul acesteia si cu persoanele controlate, precum si aceste persoane intre ele;


d) organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investitiilor si cu societatea-mama a societatii de administrare a investitiilor, precum si organismele de plasament colectiv administrate de aceeasi societate de administrare intre ele;


e) fondurile de pensii cu societatea de administrare a acestor fonduri si cu societatea-mama a societatii de administrare a acestor fonduri, precum si aceste entitati intre ele;


f) urmatoarele persoane:


1. persoane care in derularea unor operatiuni economice utilizeaza resurse financiare avand aceeasi sursa sau care provin de la entitati diferite care se afla intr-o relatie de control, in intelesul prezentei litere, notiunile aceeasi sursa si entitati diferite care se afla intr-o relatie de control nu includ institutiile de credit sau alte institutii ce desfasoara o activitate de creditare cu titlu profesional, in conditiile stabilite de lege;


2. persoane care in derularea unor operatiuni economice directioneaza beneficiile astfel obtinute catre acelasi destinatar sau catre destinatari care sunt persoane aflate sub acelasi control;


3. persoane juridice ale caror structuri de proprietate, conducere sau administrare au preponderent aceeasi componenta;


4. persoane care au adoptat sau adopta o politica investitionala similara, prin achizitia de instrumente financiare emise de aceleasi persoane juridice sau de persoane aflate intr-o relatie de control cu aceleasi persoane juridice;


5. persoane care pentru exercitarea drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare detinute au desemnat sau desemneaza ca mandatar, respectiv mandatari, aceeasi persoana sau persoane care sunt persoane controlate, precum si aceste persoane cu mandatarul/mandatarii in cauza, in conditiile in care respectivele persoane nu dau instructiuni specifice de vot mandatarului/mandatarilor in cauza;


6. persoane care s-au asociat in orice forma juridica recunoscuta de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii consta in operatiuni aflate in legatura cu unul sau mai multi emitenti;


7. persoane care detin in acelasi timp actiuni/parti sociale la una sau mai multe persoane juridice in legatura cu care exercita impreuna controlul si desfasoara o politica comuna;


8. persoane care au derulat sau deruleaza impreuna, inclusiv prin intermediul persoanelor controlate, o serie de operatiuni economice, cu sau fara legatura cu piata de capital;


g) sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea ale persoanelor fizice prevazute la lit. a)-c) si f) cu respectivele persoane fizice, precum si aceste persoane intre ele;


h) sotii, rudele si afinii pana la gradul al doilea ale unei persoane fizice, alta decat cea prevazuta la lit. g) cu respectiva persoana fizica, precum si aceste persoane intre ele.


(3) Cooperarea dintre actionari in cazul oricareia dintre activitatile enumerate mai jos nu conduce, prin ea insasi, la concluzia ca actionarii actioneaza in mod concertat:


a) discutii intre respectivii actionari cu privire la posibilele aspecte care trebuie abordate cu consiliul de administrare/de supraveghere/conducerea societatii;


b) prezentarea unor puncte de vedere consiliului de administrare/de supraveghere/conducerii societatii cu privire la politicile, practicile si anumite actiuni ale societatii pe care aceasta ar putea sa le aiba in vedere;


c) exercitarea drepturilor legale ale actionarilor, altele decat cele referitoare la numirea membrilor consiliului de administratie/de supraveghere:


(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale;


(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale; sau


(iii) de a convoca o adunare generala, alta decat adunarea generala ordinara care trebuie intrunita, conform legii, minimum o data pe an;


d) acordul de a vota in acelasi mod cu privire la o anumita hotarare a adunarii generale a actionarilor, cu exceptia celei privind numirea consiliului de administratie/de supraveghere, cu scopul de a, spre exemplu:


A. aproba sau respinge:


(i) o propunere cu privire la remunerarea membrilor consiliului de administratie/de supraveghere;


(ii) o achizitie sau cesiune de active;


(iii) o reducere de capital social si/sau o rascumparare de actiuni;


(iv) o majorare de capital;


(v) distribuirea dividendelor;


(vi) numirea, inlocuirea sau remuneratia auditorilor;


(vii) numirea unui investigator special;


(viii) situatiile financiare ale societatii; sau


(ix) politica societatii in raport cu mediul sau orice alt aspect referitor la responsabilitatea sociala sau conformitatea cu standardele recunoscute sau coduri de conduita; sau


B. respinge o tranzactie cu persoanele controlate.


(4) In cazul in care actionarii se angajeaza intr-una dintre activitatile prevazute la alin. (3) care este, de fapt, cooperare cu scopul de a exercita o politica comuna asupra societatii, actionarii sunt considerati persoane care actioneaza in mod concertat.


(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 29, drepturile detinatorului privind votul, numirea si revocarea sunt echivalente cu drepturile oricarei alte persoane controlate de actionar si cele ale oricarei persoane fizice sau entitati legale care actioneaza, chiar in nume propriu, pentru actionar sau pentru orice alta persoana controlata de acesta.


(6) In cazul sistemului dualist de administrare, trimiterile la consiliul de administratie din prezenta lege se refera la directorat.


(7) A.S.F. poate emite, din oficiu sau la cererea unei parti interesate, acte administrative care sa cuprinda aprecieri motivate in legatura cu calificarea unei persoane, institutii, situatii, informatii, operatiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea in, sau excluderea din sfera termenilor si expresiilor cu semnificatia prevazuta la alin. (1).


(8) A.S.F. Isi exercita atributiile si competentele ce ii revin in conformitate cu prevederile prezentei legi in oricare din urmatoarele moduri:


a) direct;


b) In colaborare cu alte autoritati sau entitati ale pietei;


c) sub responsabilitatea sa, prin delegare catre alte autoritati sau alte entitati ale pietei;


d) prin sesizarea autoritatilor judiciare competente.


(9) In vederea aplicarii prevederilor prezentei legi, A.S.F. are urmatoarele atributii si competente:


a) sa verifice modul de indeplinire a atributiilor si obligatiilor legale ale administratorilor sau, dupa caz, ale membrilor consiliului de administratie, directorilor, directorilor generali, directorilor executivi, membrilor consiliului de supraveghere sau membrilor directoratului ori reprezentantului legal, precum si ale altor persoane in legatura cu operatiuni ale emitentilor reglementate de prezenta lege;


b) sa solicite consiliului de administratie al emitentilor intrunirea membrilor acestuia sau, dupa caz, convocarea adunarii generale a actionarilor, stabilind problemele ce trebuie inscrise pe ordinea de zi;


c) sa solicite tribunalului competent sa dispuna convocarea de adunari generale ale actionarilor, in cazul in care consiliul de administratie nu da curs solicitarii facute conform lit. b). Instanta va solutiona aceste cereri de urgenta si cu precadere;


d) sa audieze orice persoana si sa solicite informatii in legatura cu activitatile desfasurate de aceasta pe piata de capital si/sau in legatura cu solicitari de asistenta formulate de autoritati similare A.S.F., pe baza acordurilor internationale la care A.S.F. este parte;


e) sa sigileze orice incapere care apartine persoanelor ce desfasoara activitati sau care efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital in care se afla documente sau alte evidente legate de activitatea acestora, pe durata investigatiei si in masura in care aceasta se impune;


f) sa dispuna masurile necesare astfel incat persoanele ce desfasoara activitati sau care efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital si cu instrumentele financiare sa se incadreze in prevederile prezentei legi, ale reglementarilor A.S.F. si ale celorlalte acte normative privind piata de capital;


g) sa solicite incetarea oricarei activitati care este contrara prevederilor prezentei legi, reglementarilor A.S.F. si celorlalte acte normative privind piata de capital;


h) sa solicite informatii auditorilor entitatilor care desfasoara activitati sau care efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital si cu instrumentele financiare;


i) sa sesizeze organele judiciare competente;


j) sa solicite emitentilor si acelor persoane care desfasoara activitati sau efectueaza operatiuni in legatura cu piata de capital si cu instrumentele financiare sa permita efectuarea de verificari de catre auditori sau de catre experti, la cererea motivata a acestora;


k) sa solicite si sa fie in drept sa primeasca de la institutiile de credit autorizate de catre B.N.R. informatii necesare investigatiilor pe care le desfasoara, precum si pentru a raspunde solicitarilor de asistenta primite, pe baza acordurilor internationale la care aceasta este parte.


TITLUL II


Oferta publica


CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Art. 3. - Prezentul titlu stabileste cadrul juridic aplicabil in cazul initierii si derularii ofertelor publice de vanzare si ofertelor publice de cumparare de valori mobiliare.


Art. 4. - Termenul si expresia utilizate in prezentul titlu semnifica dupa cum urmeaza:


a) emitent - entitate legala care emite sau intentioneaza emiterea de valori mobiliare;


b) stat membru de origine:


(i) pentru orice emisiuni de valori mobiliare care nu sunt mentionate la pct. (ii), statul membru in care emitentul are sediul social;


(ii) pentru orice emisiune de titluri, altele decat cele de capital, a caror valoare nominala unitara este cel putin egala cu 1.000 de euro, iar pentru orice emisiune de titluri altele decat cele de capital care confera dreptul de a achizitiona orice titlu transferabil sau de a primi o valoare in numerar, ca urmare a conversiei acestor titluri sau a exercitarii drepturilor conferite de acestea, atat timp cat emitentul titlurilor altele decat cele de capital nu este emitentul titlurilor conexe sau o societate care apartine grupului acestui din urma emitent, statul membru in care emitentul are sediul social, acela in care valorile mobiliare respective au fost sau vor fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau acela in care valorile mobiliare sunt oferite public conform alegerii emitentului, ofertantului sau persoanei care solicita admiterea la tranzactionare, dupa caz. Acelasi sistem este aplicabil pentru emisiunea de titluri altele decat cele de capital, intr-o moneda alta decat euro, cu conditia ca valoarea nominala minima sa fie aproape echivalenta cu 1.000 de euro;


(iii) pentru toate emisiunile de valori mobiliare care nu sunt prevazute la pct. (ii), ai caror emitenti au sediul social intr-o tara terta, statul membru in care valorile mobiliare au fost oferite publicului prima data dupa data de 26 noiembrie 2013 sau statul primei cereri de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata, conform alegerii emitentului, a ofertantului sau a persoanei care solicita admiterea la tranzactionare, dupa caz, sub rezerva unei alegeri ulterioare din partea emitentilor care au sediul social intr-un stat tert, in urmatoarele situatii:


1. atunci cand statul membru de origine nu a fost stabilit prin alegerea acestora; sau


2. In conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) lit. b) pct. (iii).


Art. 5. - (1) Prevederile prezentului titlu nu se aplica in cazul vanzarii sau pentru admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a:


a) titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv de alt tip decat inchis;


b) valorilor mobiliare altele decat titlurile de capital, emise de un stat membru sau de una dintre autoritatile regionale sau locale ale unui stat membru, de organizatiile publice internationale la care adera unul sau mai multe state membre, de Banca Centrala Europeana sau de bancile centrale ale statelor membre;


c) participatiilor la capitalul bancilor centrale ale statelor membre;


d) valorilor mobiliare garantate neconditionat si irevocabil de un stat membru sau de o autoritate regionala sau locala a unui stat membru;


e) valorilor mobiliare emise de asociatii inregistrate conform legii sau de organisme fara scop lucrativ, recunoscute de un stat membru, in vederea obtinerii mijloacelor necesare realizarii obiectivelor lor fara scop lucrativ;


f) valorilor mobiliare altele decat titlurile de capital, emise in mod continuu sau repetat de institutiile de credit, atat timp cat aceste valori mobiliare:


(i) nu sunt subordonate, convertibile sau cu valoare de schimb;


(ii) nu confera dreptul de a subscrie sau de a dobandi alte tipuri de valori mobiliare si nu apartin unui instrument derivat;


(iii) materializeaza receptionarea de depozite rambursabile;


(iv) sunt reglementate de un sistem de garantare a depozitelor in conformitate cu prevederile Directivei 94/19/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor;


g) participatiilor nefungibile, al caror scop principal este acela de a da titularului dreptul de a ocupa un apartament sau o alta forma de proprietate imobiliara sau o parte a acestora, in cazul in care partile nu pot fi vandute fara renuntarea la dreptul care revine acestora;


h) valorilor mobiliare obiect al unei oferte in cazul in care valoarea totala a ofertei in Uniunea Europeana este mai mica de


5.000. 000 de euro, care se calculeaza pe o perioada de 12 luni;


i) titlurilor de credit numite ``bostadsobligationer`` emise in mod repetat de institutii de credit din Suedia, a caror activitate principala priveste creditul ipotecar, atat timp cat:


(i) ``bostadsobligationer`` emise apartin aceleiasi serii;


(ii) ``bostadsobligationer`` sunt emise continuu in timpul unei perioade determinate;


(iii) modalitatile si conditiile prevazute de ``bostadsobligationer" nu sunt modificate pe parcursul emisiunii;


(iv) sumele colectate in urma emisiunii respectivelor ``bostadsobligationer`` sunt plasate, in conformitate cu statutul emitentului, in active capabile sa reglementeze angajamentele care decurg din aceste titluri;


j) valorilor mobiliare, altele decat titlurile de capital, emise in mod continuu sau repetat de institutiile de credit, in cazul in care valoarea totala a ofertei in Uniunea Europeana este mai mica de


75.000. 000 de euro, care se calculeaza pe o perioada de douasprezece luni, atat timp cat aceste valori mobiliare:


(i) nu sunt subordonate, convertibile sau cu valoare de schimb;


(ii) nu confera dreptul de a subscrie la sau de a dobandi alte tipuri de valori mobiliare si nu apartin unui instrument derivat.


(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1) lit. b), d), h),


i) si j), un emitent, un ofertant sau o persoana care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, poate realiza un prospect in conformitate cu prevederile prezentului titlu, in cazul in care valorile mobiliare sunt oferite public sau admise la tranzactionare.


(3) Prevederile prezentului titlu nu se aplica in cazul ofertelor publice de instrumente ale pietei monetare cu maturitate mai mica de 12 luni.


Art. 6. - (1) Orice persoana care intentioneaza sa faca o oferta publica inainteaza A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, in cazul ofertei publice de vanzare, sau a documentului de oferta, insotit de un anunt, in cazul ofertei publice de cumparare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.


(2) Dupa aprobarea prospectului/documentului de oferta, acesta trebuie sa fie disponibil publicului, cel mai tarziu la data initierii derularii ofertei publice.


Art. 7. - (1) Oferta publica derulata fara aprobarea prospectului/documentului de oferta ori cu nerespectarea conditiilor stabilite prin decizia de aprobare este nula de drept si atrage pentru cei in culpa aplicarea sanctiunilor prevazute de lege.


(2) Ofertantul este obligat fata de investitorii de buna-credinta la restituirea platilor si la daune-interese decurgand din nulitatea tranzactiilor incheiate pe baza unei astfel de oferte.


Art. 8. - (1) Anuntul de oferta publica poate fi lansat dupa emiterea deciziei de aprobare a documentului de oferta de catre A.S.F. si trebuie publicat potrivit reglementarilor emise de A.S.F.


(2) Anuntul de oferta publica contine informatii privind modalitatile prin care documentul de oferta este disponibil publicului.


(3) Prospectul/documentul de oferta se considera a fi disponibil publicului, in una din urmatoarele situatii:


a) este publicat in unul sau mai multe ziare tiparite sau on-line, potrivit reglementarilor europene aplicabile referitoare la continutul si publicarea prospectelor, precum si la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar;


b) poate fi obtinut de un potential investitor in mod gratuit, pe suport hartie, la sediile ofertantului si intermediarului respectivei oferte, sau la sediul operatorului pietei reglementate pe care sunt admise la tranzactionare respectivele valori mobiliare;


c) este publicat in format electronic pe website-ul ofertantului sau, dupa caz, al intermediarului ofertei;


d) este publicat in format electronic pe website-ul operatorului de piata pe care se intentioneaza admiterea la tranzactionare a respectivelor valori mobiliare;


e) este publicat in format electronic pe website-ul A.S.F., in situatia in care aceasta a decis sa ofere acest serviciu.


(4) Ofertantul sau persoanele responsabile cu realizarea prospectului, care publica prospectul potrivit modalitatilor prevazute la alin. (3) lit. a) sau b), au obligatia sa publice prospectul si in format electronic potrivit prevederilor alin. (3) lit. c).


(5) Daca prospectul/documentul de oferta a fost facut disponibil publicului in format electronic, o copie pe suport hartie trebuie furnizata, la cererea oricarui investitor, in mod gratuit, de catre emitent, ofertant sau intermediarul ofertei.


Art. 9. - (1) Oferta publica de cumparare devine obligatorie la data la care sunt publicate anuntul si documentul de oferta, iar in cazul ofertei publice de vanzare de valori mobiliare de la data la care este publicat prospectul, potrivit reglementarilor emise de A.S.F.


(2) Prospectul sau documentul de oferta trebuie sa fie disponibil publicului ulterior aprobarii acestuia de catre A.S.F., in forma si avand continutul in care a fost aprobat.


Art. 10. - (1) Perioada de derulare a ofertei este cea prevazuta in prospect, in cazul ofertelor publice de vanzare de valori mobiliare sau in anuntul si documentul de oferta, in cazul ofertelor publice de cumparare de valori mobiliare, dar nu poate depasi termenele stabilite prin reglementarile emise de A.S.F. La expirarea perioadei de derulare, oferta publica devine caduca.


(2) Oferta publica poate fi inchisa anticipat in conformitate cu prevederile reglementarilor A.S.F. si ale prospectului, respectiv ale documentului de oferta.


Art. 11. - (1) Orice comunicat cu caracter publicitar care se refera la o oferta publica de valori mobiliare sau la admiterea unor valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentului articol. Prevederile alin. (2)-(5) nu se aplica in cazul in care oferta publica de valori mobiliare nu se afla sub incidenta obligativitatii de publicare a unui prospect.


(2) Comunicatele cu caracter publicitar anunta ca un prospect/document de oferta a fost sau va fi publicat si indica locul si data din/de la care investitorii pot sau vor putea procura respectivul prospect/document de oferta.


(3) Difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, anterior


emiterii deciziei de aprobare a documentului de


oferta/prospectului, este interzisa.


(4) Informatiile furnizate in cadrul comunicatelor cu caracter


publicitar trebuie sa fie corecte, complete si precise. De asemenea, informatiile trebuie sa fie in concordanta cu cele precizate in cadrul prospectului/documentului de oferta, in cazul in care respectivul prospect/document de oferta a fost deja publicat sau in concordanta cu informatiile care trebuie sa figureze in acesta, in cazul in care respectivul


prospect/document de oferta se publica ulterior.


(5) Orice informatie difuzata oral sau in scris, inclusiv in format electronic, in ceea ce priveste oferta publica sau admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, chiar daca aceasta nu are caracter publicitar, trebuie sa fie in concordanta cu informatiile prevazute in prospectul/documentul de oferta.


(6) Orice forma de publicitate care incita la acceptarea ofertei publice, facuta cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calitati decurgand din decizia A.S.F. de aprobare a documentului de oferta/prospectului, constituie publicitate inselatoare, conform Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, republicata, care viciaza tranzactiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.


(7) In cazul in care publicarea unui prospect nu este obligatorie in sensul prezentei legi, informatiile importante furnizate de catre un emitent sau un ofertant si adresate investitorilor calificati sau categoriilor speciale de investitori, inclusiv cele difuzate cu ocazia reuniunilor care au legatura cu ofertele de valori mobiliare, se comunica tuturor investitorilor calificati sau categoriilor speciale de investitori carora aceasta oferta li se adreseaza in exclusivitate. In cazul in care publicarea prospectului este obligatorie, aceste informatii figureaza in prospect sau intr-un amendament la prospect, in conformitate cu prevederile art. 12.


(8) A.S.F. verifica daca desfasurarea activitatilor publicitare privind oferta publica sau admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata de valori mobiliare este conforma cu prevederile alin. (2) (5) si (7).


Art. 12. - (1) Orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materiala ori inexactitate privind informatiile cuprinse in prospect, care este de natura sa influenteze evaluarea valorilor mobiliare si survine sau este constatata intre momentul aprobarii prospectului si cel al inchiderii ofertei publice ori, dupa caz, al inceperii tranzactionarii pe o piata reglementata, se mentioneaza intr-un amendament la prospect.


(2) Amendamentul prevazut la alin. (1) este aprobat de A.S.F. In termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii acestuia cu respectarea aceleiasi proceduri aplicabile in cazul aprobarii prospectului si este adus la cunostinta publicului in aceleasi conditii in care prospectul a fost adus la cunostinta publicului.


(3) Rezumatul si orice eventuala traducere a acestuia sunt modificate si/sau completate, daca este necesar, in concordanta cu noile informatii din cadrul amendamentului.


Art. 13. - (1) Fara a aduce atingere competentelor prevazute la art. 2 alin. (9), care se aplica in mod corespunzator, A.S.F. poate, in situatia in care este solicitata cu privire la aprobarea unui prospect/document de oferta:


a) sa solicite emitentului, ofertantului sau persoanei care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata sa insereze informatii suplimentare in prospectul/documentul de oferta in cazul in care protectia investitorilor o cere;


b) sa solicite emitentului, ofertantului sau altor persoane implicate in oferta, persoanei care solicita admiterea pe o piata reglementata si persoanelor care ii controleaza sau sunt controlate de acestia, sa furnizeze informatii si documente;


c) sa solicite auditorilor si conducerii emitentului, a ofertantului sau a persoanei care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, precum si intermediarilor ce intermediaza efectuarea ofertei publice sau solicitarea admiterii la tranzactionare, sa furnizeze informatii;


d) sa dispuna suspendarea derularii unei oferte sau admiterea la tranzactionare, pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare consecutive, atunci cand aceasta are indicii temeinice privind incalcarea prevederilor prezentului titlu si a reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acestuia;


e) sa dispuna interzicerea sau suspendarea difuzarii comunicatelor cu caracter publicitar aferente unei oferte publice, pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare consecutive, atunci cand aceasta are indicii temeinice privind incalcarea prevederilor prezentului titlu si a reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acestuia;


f) sa interzica o oferta publica prin:


(i) revocarea aprobarii prospectului/documentului de oferta, daca constata ca derularea ofertei publice se face cu incalcarea prevederilor prezentei legi, ale reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acesteia, precum si in urmatoarele situatii:


1. daca apreciaza ca circumstante ulterioare deciziei de aprobare determina modificari fundamentale ale elementelor si datelor care au motivat-o;


2. cand ofertantul informeaza A.S.F. ca retracteaza oferta, inainte de lansarea anuntului de oferta;


(ii) anularea aprobarii prospectului/documentului de oferta, daca aceasta a fost obtinuta pe baza unor informatii false ori care au indus in eroare;


g) sa dispuna suspendarea in orice moment sau sa solicite pietelor reglementate sa suspende tranzactionarea pe o piata reglementata pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare consecutive atunci cand aceasta are indicii temeinice privind incalcarea prevederilor prezentului titlu si a reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acestuia;


h) sa interzica tranzactionarea pe o piata reglementata, daca exista indicii temeinice privind incalcarea prevederilor prezentului titlu si a reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acestuia;


i) sa faca public faptul ca un emitent nu isi respecta obligatiile asumate.


(2) Odata ce valorile mobiliare au fost admise la tranzactionare pe o piata reglementata, A.S.F. poate de asemenea:


a) sa solicite emitentului dezvaluirea tuturor informatiilor importante care pot sa influenteze evaluarea valorilor mobiliare admise la tranzactionare pe piata reglementata, pentru a garanta protectia investitorilor sau buna functionare a pietei;


b) sa suspende sau sa solicite pietei reglementate sa suspende tranzactionarea valorilor mobiliare in cazul in care, in opinia sa, situatia emitentului este de asa natura incat tranzactionarea ar prejudicia interesele investitorilor;


c) sa se asigure ca emitentii ale caror valori mobiliare se tranzactioneaza pe o piata reglementata furnizeaza informatii echivalente tuturor investitorilor si aplica un tratament echivalent tuturor detinatorilor valorilor mobiliare care se afla intr-o situatie similara, in toate statele membre in care aceste valori fac obiectul unei oferte publice sau sunt admise la tranzactionare;


d) sa efectueze inspectii la fata locului pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia interna, pentru a asigura respectarea dispozitiilor prezentului titlu. A.S.F. poate exercita aceasta prerogativa adresandu-se autoritatii judiciare competente si/sau in colaborare cu alte autoritati competente potrivit legii.


Art. 14. - (1) Suspendarea ofertei publice opreste curgerea perioadei de derulare a acesteia. La ridicarea sau la incetarea suspendarii, derularea ofertei publice va fi reluata.


(2) Revocarea deciziei de aprobare a prospectului/documentului de oferta, pe timpul derularii ofertei publice, lipseste de efecte subscrierile efectuate pana la momentul revocarii.


(3) Anularea deciziei de aprobare a prospectului/ documentului de oferta lipseste de efecte tranzactiile incheiate pana la data anularii, dand loc la restituirea titlurilor, respectiv a fondurilor primite de ofertanti, voluntar sau pe baza unei hotarari judecatoresti, precum si la posibilitatea investitorilor de a solicita daune interese.


Art. 15. - (1) Sunt responsabili pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor din prospectul/documentul de oferta si din anunt, in functie de rolul si responsabilitatile conferite de lege si/sau conventional, dupa caz, urmatorii:


a) emitentul;


b) membrii consiliului de administratie al emitentului;


c) ofertantul, in cazul in care este diferit de emitent;


d) membrii consiliului de administratie al ofertantului;


e) fondatorii, in caz de subscriptie publica;


f) persoana care solicita admiterea la tranzactionare, in cazul in care este diferita de emitent sau de ofertant;


g) auditorul financiar care a certificat situatiile financiare, ale caror informatii au fost preluate in prospect si doar cu privire la informatiile respective;


h) intermediarul ofertei sau, dupa caz, membrul sindicatului de intermediere responsabil;


i) orice alta persoana, inclusiv intermediarii ofertei, care a acceptat in prospect raspunderea pentru orice informatie, studiu sau evaluare inserata sau mentionata in prospect. In acest caz, persoana respectiva este responsabila doar cu privire la realitatea, exactitatea si acuratetea informatiei, studiului sau evaluarii indicate in mod expres de aceasta si doar in masura in care informatia, studiul sau evaluarea a fost inclusa in prospect in forma si in contextul expres agreate de persoana responsabila.


(2) Sunt raspunzatoare, indiferent de culpa, si raspund solidar urmatoarele persoane:


a) emitentul, daca oricare dintre persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) este responsabila;


b) ofertantul, daca oricare dintre persoanele prevazute la alin. (1) lit. d) este responsabila.


(3) Prevederile acestui articol nu vor fi interpretate in sensul in care o persoana este responsabila pentru realitatea, exactitatea si acuratetea informatiilor din prospect/document de oferta si anunt, exclusiv pe baza faptului ca au acordat asistenta intr-o capacitate profesionala in cursul procesului de redactare a prospectului/documentului de oferta.


(4) Dreptul la despagubire trebuie exercitat in termen de 6 luni de la data cunoasterii deficientei prospectului/documentului de oferta, dar nu mai tarziu de un an de la inchiderea ofertei publice.


CAPITOLUL II


Oferta publica de vanzare


Art. 16. - (1) Nicio oferta publica de vanzare nu poate fi facuta fara publicarea unui prospect aprobat de A.S.F.


(2) Oferta publica de vanzare este facuta printr-un intermediar sau printr-un sindicat de intermediere.


(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), intocmirea si publicarea unui prospect nu sunt obligatorii in urmatoarele cazuri:


a) pentru urmatoarele tipuri de oferta:


1. o oferta de valori mobiliare adresate exclusiv investitorilor calificati; si/sau


2. o oferta de valori mobiliare adresata unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitori calificati, pe stat membru; si/sau


3. o oferta de valori mobiliare adresata investitorilor care achizitioneaza fiecare valori mobiliare in valoare de cel putin echivalentul in lei a 100.000 de euro, pentru fiecare oferta distincta; si/sau


4. o oferta de valori mobiliare a caror valoare nominala unitara este de cel putin echivalentul in lei a 100.000 de euro; si/sau


5. o oferta de valori mobiliare a carei valoare totala in Uniunea Europeana este mai mica decat echivalentul in lei a


100.000 de euro, care se calculeaza pe o perioada de 12 luni;


b) pentru urmatoarele tipuri de valori mobiliare:


1. actiuni emise pentru substituirea altor actiuni, de aceeasi clasa, deja emise, daca aceasta noua emisiune de actiuni nu implica o majorare a capitalului social;


2. valori mobiliare oferite in schimbul altor valori mobiliare care fac obiectul unei oferte publice de cumparare/preluare realizata prin schimb, cu conditia sa fie disponibil un document ce va avea continutul prevazut de Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere in aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste informatiile continute in prospectele, structura prospectelor, includerea de informatii prin trimiteri, publicarea prospectelor si difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, in functie de tipul de emitent si de valori mobiliare oferite la schimb;


3. valori mobiliare oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite, cu ocazia unei fuziuni ori a unei divizari, cu conditia sa fie disponibil un document care va avea continutul prevazut in reglementarile emise de A.S.F.;


4. dividendele platite actionarilor existenti sub forma de actiuni din aceeasi clasa, precum cele care dau drept la aceste dividende, cu conditia sa fie disponibil un document ce va avea continutul stabilit prin reglementari emise de A.S.F.;


5. valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite fostilor sau actualilor membri ai conducerii ori angajati sau celor actuali de catre angajatorul lor ori de catre societatea-mama sau o filiala, cu conditia ca societatea sa isi aiba sediul central ori sediul social in Uniunea Europeana si sa fie disponibil un document ce va avea continutul prevazut in reglementari emise de A.S.F.


(4) Orice revanzare ulterioara a valorilor mobiliare, care au facut anterior obiectul unui tip de oferta prevazut la alin. (3) lit. a), este considerata o operatiune distincta, dispozitiile art. 2 alin. (1) pct. 23 urmand a fi aplicate in vederea stabilirii masurii in care respectiva operatiune de revanzare este o oferta publica.


Art. 17. - (1) Prospectul de oferta contine informatiile care, potrivit caracteristicilor emitentului si valorilor mobiliare oferite publicului, sunt necesare investitorilor, pentru a realiza o evaluare in cunostinta de cauza privind: situatia activelor si pasivelor, situatia financiara, profitul sau pierderea, perspectivele emitentului si ale entitatii care garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate de emitent, daca este cazul, precum si a drepturilor aferente respectivelor valori mobiliare.


(2) Prospectul de oferta este valabil 12 luni dupa aprobarea sa de catre A.S.F., putand fi folosit in cazul mai multor emisiuni de valori mobiliare, in acest interval, cu conditia actualizarii acestuia conform prevederilor art. 12.


(3) Prospectul cuprinde si un rezumat prin care se prezinta, intr-un mod concis si intr-un limbaj nontehnic, informatii esentiale in limba in care s-a intocmit initial prospectul. Forma si continutul rezumatului prospectului furnizeaza, impreuna cu prospectul, informatii corespunzatoare privind elementele esentiale ale valorilor mobiliare in cauza pentru a ajuta investitorii sa decida daca sa investeasca in astfel de valori mobiliare.


(4) Rezumatul este intocmit intr-un format stabilit prin reglementarile emise de A.S.F. pentru a facilita comparabilitatea cu rezumatele aferente unor valori mobiliare similare si cuprinde informatii esentiale privind valorile mobiliare in cauza pentru a ajuta investitorii sa decida daca sa investeasca in astfel de valori mobiliare. Rezumatul trebuie sa contina si o avertizare a potentialilor investitori, cu privire la faptul ca:


a) trebuie citit ca o introducere la prospect;


b) orice decizie de investire in valorile mobiliare respective trebuie sa se fundamenteze pe informatiile cuprinse in prospect, considerat de catre investitor in integralitatea lui;


c) Inainte de inceperea procedurii judiciare, avand ca obiect informatiile cuprinse intr-un prospect, reclamantul va trebui sa suporte costurile aferente traducerii prospectului in limba romana;


d) raspunderea civila revine persoanelor care au intocmit rezumatul, inclusiv traducerea acestuia, precum si persoanelor care notifica cu privire la oferte publice transfrontaliere, dar numai in cazul in care continutul rezumatului induce in eroare, este inexact sau contradictoriu in raport cu alte parti ale prospectului.


(5) In cazul in care prospectul se refera la admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a unor titluri, altele decat cele de capital, cu o valoare nominala care reprezinta cel putin echivalentul in lei al sumei de 100.000 de euro, nu este obligatorie furnizarea unui rezumat, cu exceptia cazului in care un stat membru solicita acest lucru, in conformitate cu legislatia aplicabila a respectivului stat membru. In cazul in care admiterea se realizeaza pe o piata reglementata din Romania, se redacteaza un rezumat in limba romana.


(6) Prevederile privind subscriptia publica din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 31/1990, nu sunt aplicabile in cazul unei oferte publice de vanzare desfasurate ca urmare a majorarii capitalului social al emitentului.


Art. 18. - (1) Prospectul poate fi intocmit intr-o forma unica sau avand urmatoarele componente:


a) fisa de prezentare a emitentului, continand informatiile referitoare la acesta;


b) nota privind caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata;


c) rezumatul prospectului.


(2) Fisa de prezentare a emitentului aprobata de A.S.F. este valabila o perioada de cel mult 12 luni. Fisa de prezentare, actualizata potrivit prevederilor art. 12 sau alin. (4), impreuna cu nota privind valorile mobiliare si cu rezumatul sunt considerate ca fiind un prospect valabil.


(3) Un emitent care are deja aprobata de catre A.S.F. fisa de prezentare poate intocmi si transmite spre aprobare numai documentele prevazute la alin. (1) lit. b) si c), in situatia in care intentioneaza lansarea unei oferte publice sau de admitere a respectivelor valori la tranzactionare pe o piata reglementata.


(4) In situatia prevazuta la alin. (3), nota privind caracteristicele valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata contine si informatiile care ar trebui in mod normal sa figureze in fisa de prezentare a emitentului, in cazul in care apare o schimbare semnificativa sau un fapt nou care ar putea afecta evaluarea investitorilor dupa aprobarea ultimei versiuni actualizate a fisei de prezentare, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt furnizate intr-un amendament potrivit prevederilor art. 12. Nota privind caracteristicile valorilor mobiliare si rezumatul sunt prezentate separat spre aprobare A.S.F.


Art 19. - (1) In cadrul prospectului pot fi introduse informatii prin trimitere la unul sau mai multe documente publicate anterior ori simultan si aprobate de A.S.F. sau depuse la A.S.F., potrivit prevederilor cap. I si prezentului capitol din prezentul titlu, precum si cap. II, cap. III sectiunea 1 ale titlului III. Aceste informatii sunt cele mai recente informatii de care dispune emitentul.


(2) In situatia in care, in cadrul prospectului, sunt introduse informatii potrivit prevederilor alin. (1), este intocmit un tabel de corespondenta pentru a da posibilitatea investitorilor sa identifice aceste informatii.


(3) Rezumatul prospectului nu poate cuprinde informatii prin trimitere la alte documente potrivit prevederilor alin. (1).


Art. 20. - Prospectul contine informatii privind emitentul si valorile mobiliare care se ofera public sau se admit la tranzactionare pe o piata reglementata. Continutul minim al informatiilor pe care trebuie sa le cuprinda prospectul, forma de prezentare a acestora, in functie de tipul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si documentele ce trebuie sa insoteasca prospectul, conditiile in care pot fi emise valori mobiliare in cadrul unui program de oferta sunt stabilite prin reglementarile europene aplicabile referitoare la continutul si publicarea prospectelor, precum si la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar sau, dupa caz, prin reglementari ale A.S.F.


Art. 21. - (1) A.S.F. se pronunta in privinta aprobarii prospectului de oferta, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.


(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi extins la 20 de zile lucratoare, daca valorile mobiliare sunt emise de un emitent care solicita pentru prima data admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata sau care nu a mai oferit public valori mobiliare.


(3) In cazul in care A.S.F. nu se pronunta asupra prospectului in termenele stabilite la alin. (1) si (2), aceasta nu se considera ca o aprobare tacita a prospectului.


(4) Orice cerere de informatii suplimentare sau de modificare a celor prezentate initial in cadrul prospectului, initiata de catre A.S.F. sau de catre ofertant, intrerupe aceste termene, care incep sa curga din nou de la data furnizarii respectivei informatii sau modificari.


Art. 22. - (1) In situatia in care pretul final de oferta si numarul valorilor mobiliare oferite publicului nu pot fi incluse in cadrul prospectului, la data aprobarii acestuia, prospectul contine:


a) criteriile si/sau conditiile pe baza carora pretul final de oferta si numarul valorilor mobiliare oferite publicului vor fi determinate sau, in cazul pretului, valoarea maxima a acestuia; sau


b) posibilitatea retragerii subscrierilor realizate in cel putin doua zile lucratoare de la data cand pretul final si numarul valorilor mobiliare oferite au fost inregistrate la A.S.F. si aduse la cunostinta publicului, conform prevederilor art. 8 alin. (3).


(2) In cazul in care prospectul se refera la o oferta publica de valori mobiliare, investitorii care si-au exprimat vointa de a subscrie valori mobiliare anterior publicarii unui amendament la prospectul de oferta au dreptul de a-si retrage subscrierile efectuate, in termen de doua zile lucratoare dupa publicarea respectivului amendament, cu conditia ca noul factor, eroare sau inexactitate prevazuta la art. 12 sa fi aparut inaintea inchiderii ofertei publice si a transferului valorilor mobiliare. Aceasta perioada poate fi extinsa de emitent sau de ofertant, potrivit reglementarilor A.S.F. Data finala pana la care se poate exercita dreptul de retragere trebuie precizata in cadrul amendamentului.


(3) Dreptul investitorilor de a retrage subscrierile se exercita in conditiile si in limitele mentionate in prospect, ofertantul avand posibilitatea de a stabili ca subscrierile pot fi retrase numai in situatiile mentionate la alin. (1) si/sau la alin. (2), dupa caz.


Art. 23. - Activitatile de solicitare a intentiei de investitie in scopul evaluarii succesului unei viitoare oferte pot fi efectuate numai in conditiile stabilite in reglementarile emise de A.S.F.


Art. 24. -A.S.F. emite reglementari cu privire la ofertele publice transffontaliere, in concordanta cu legislatia europeana aplicabila.


CAPITOLUL III


Oferta publica de cumparare


Art. 25. - (1) Oferta publica de cumparare reprezinta oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare, adresata tuturor detinatorilor acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea detinatorilor respectivelor valori mobiliare.


(2) Oferta publica de cumparare este facuta printr-un intermediar autorizat sa presteze servicii si activitati de investitii.


(3) Pretul oferit in cadrul ofertelor de cumparare este stabilit in conformitate cu reglementarile A.S.F.


Art. 26. - (1) A.S.F. se va pronunta cu privire la aprobarea documentului de oferta, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.


(2) In cazul in care A.S.F. nu se pronunta asupra documentului de oferta in termenul stabilit la alin. (1), aceasta nu se considera ca o aprobare tacita a documentului.


(3) Orice cerere de informatii suplimentare sau de modificare a celor prezentate initial in cadrul documentului de oferta, initiata de catre A.S.F. sau de catre ofertant, intrerupe acest termen, care va incepe sa curga din nou de la data furnizarii respectivei informatii sau a modificarii.


Art. 27. - (1) Oferta publica de cumparare se desfasoara in conditii care sa asigure egalitate de tratament pentru toti investitorii.


(2) Continutul minim de informatii pe care trebuie sa-l cuprinda documentul de oferta este stabilit prin reglementarile A.S.F.


CAPITOLUL IV


Oferta publica de preluare


SECTIUNEA 1


Dispozitii generale


Art. 28. - Prevederile sectiunilor a 2-a si a 4-a sunt aplicabile emitentilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.


Art. 29. - Prevederile sectiunilor a 2-a si a 4-a nu sunt aplicabile:


a) In cazul ofertelor publice de cumparare a valorilor mobiliare emise de organisme de plasament colectiv. Sunt asimilate operatiunilor de rascumparare/rambursare realizate de aceste organisme la cererea detinatorilor de titluri de participare si actiunile lor intreprinse pentru a se asigura ca nu exista diferente semnificative intre valoarea unitara a activului net si valoarea de piata a titlurilor de participare emise de respectivele organisme;


b) ofertelor publice de cumparare a valorilor mobiliare emise de bancile centrale ale statelor membre;


c) In cazul utilizarii instrumentelor, competentelor si mecanismelor de rezolutie a institutiilor de credit si a firmelor de investitii.


SECTIUNEA a 2-a


Oferta publica de preluare voluntara


Art. 30. - (1) Oferta publica de preluare voluntara este oferta publica de cumparare, adresata tuturor detinatorilor de valori mobiliare, pentru toate detinerile acestora, lansata de o persoana care nu are aceasta obligatie, in vederea dobandirii a mai mult de 33% din drepturile de vot.


(2) Persoana care intentioneaza sa deruleze o oferta publica de preluare voluntara transmite A.S.F. un anunt preliminar, in vederea aprobarii acestuia. Continutul minim de informatii pe care trebuie sa le cuprinda anuntul preliminar este stabilit prin reglementarile A.S.F.


(3) Dupa aprobarea de catre A.S.F., anuntul preliminar este transmis societatii, obiect al preluarii, pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare respective si este publicat in cel putin un cotidian central si unul local din raza administrativ-teritoriala a emitentului.


Art. 31. - (1) Consiliul de administratie al societatii obiect al preluarii transmite A.S.F., ofertantului si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza respectivele valori mobiliare, in termen de 5 zile de la primirea anuntului preliminar de oferta, un document cuprinzand opinia sa cu privire la oferta si la motivele pe care se intemeiaza aceasta, inclusiv punctul de vedere cu privire la repercusiunile desfasurarii ofertei asupra intereselor societatii si asupra locurilor de munca, precum si cu privire la planurile strategice ale ofertantului pentru societate si consecintele lor probabile asupra conditiilor de ocupare a fortei de munca si asupra locatiei sediilor in care isi desfasoara activitatea societatea.


(2) Consiliul de administratie poate sa convoace adunarea generala extraordinara, in vederea informarii actionarilor cu privire la pozitia consiliului de administratie in ceea ce priveste respectiva oferta. In cazul in care cererea privind convocarea este formulata de un actionar semnificativ, convocarea adunarii generale este obligatorie, convocatorul urmand a fi publicat in termen de 5 zile de la data inregistrarii cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, adunarea generala se va tine in termen de 5 zile de la publicarea convocarii intr-un ziar de difuzare nationala.


(3) De la momentul receptionarii anuntului preliminar si pana la inchiderea ofertei, consiliul de administratie al societatii obiect al preluarii, nu mai poate incheia niciun act si nu mai poate lua nicio masura care sa afecteze situatia patrimoniala sau obiectivele ofertei de preluare, cu exceptia actelor de administrare curenta.


(4) Pentru respectarea prevederilor alin. (3) sunt considerate a afecta situatia patrimoniala, operatiunile incluzand, dar fara a se limita la acestea, majorari de capital social sau emisiuni de valori mobiliare care dau drept de subscriptie ori conversie in actiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentand cel putin 1/3 din activul net conform ultimei situatii financiare anuale a societatii.


(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pot fi efectuate operatiuni ce pot afecta situatia patrimoniala a societatii obiect al preluarii sau obiectivele ofertei de preluare inclusiv cele derivate din decizii adoptate anterior perioadei mentionate la alin. (3) si neimplementate/partial implementate, numai cu aprobarea expresa a adunarii generale extraordinare a actionarilor, convocata special ulterior anuntului preliminar.


(6) Prevederile alin. (2) referitoare la convocarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor sunt aplicabile si in cazul adunarii generale extraordinare a actionarilor mentionate la alin. (5).


(7) Consiliul de administratie informeaza A.S.F. si piata reglementata asupra tuturor operatiunilor efectuate de catre membrii consiliului de administratie si ai conducerii executive cu privire la respectivele valori mobiliare.


(8) Ofertantul este raspunzator de toate pagubele cauzate societatii, obiect al ofertei de preluare, daca se probeaza ca aceasta a fost lansata exclusiv in scopul punerii societatii in situatia neluarii unora dintre masurile prevazute la alin. (4) sau al derularii acelor operatiuni, aprobate expres de adunarea generala extraordinara, convocata special ulterior anuntului.


(9) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3), in cazul sistemului dualist de administrare, trimiterile la consiliul de administratie se refera la directorat si la consiliul de supraveghere.


Art. 32. - (1) Publicarea anuntului preliminar obliga ofertantul sa depuna la A.S.F., in termen de 30 de zile, documentatia aferenta ofertei publice de preluare, in termeni care sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata, fata de cele precizate in anuntul preliminar.


(2) A.S.F. se pronunta cu privire la aprobarea documentului de oferta, in termenul prevazut la art. 26.


(3) Pretul oferit in cadrul ofertelor publice de preluare voluntara este stabilit in conformitate cu reglementarile A.S.F.


Art. 33. - Ofertantul sau persoanele cu care actioneaza in mod concertat nu mai pot lansa, timp de un an de la inchiderea ofertei de preluare precedente, o alta oferta publica de preluare


vizand acelasi emitent.


SECTIUNEA a 3-a


Oferte publice concurente


Art. 34. - Orice persoana poate lansa o contraoferta, avand ca obiect aceleasi valori mobiliare, in urmatoarele conditii:


a) sa aiba ca obiect cel putin aceeasi cantitate de valori mobiliare sau sa vizeze atingerea cel putin aceleiasi participatii la capitalul social;


b) sa ofere un pret cu cel putin 5% mai mare decat cel din prima oferta.


Art. 35. - (1) Lansarea contraofertei se face, prin depunerea la A.S.F. a documentatiei necesare, intr-un termen de 10 zile lucratoare de la data la care prima oferta a devenit publica.


(2) A.S.F. se pronunta in privinta acestor oferte, in conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1).


(3) Prin decizia de aprobare a contraofertelor, A.S.F. stabileste o singura data acelasi termen de inchidere pentru toate ofertele, precum si o data-limita pana la care se pot depune spre autorizare amendamentele privind majorarea pretului in cadrul ofertelor concurente.


Art. 36. - Termenul unic de inchidere a ofertelor concurente nu poate depasi 60 de zile lucratoare de la data inceperii derularii primei oferte.


SECTIUNEA a 4-a


Ofertele publice de preluare obligatorii


Art. 37. - (1) O persoana care, ca urmare a achizitiilor sale sau ale persoanelor cu care actioneaza in mod concertat, detine valori mobiliare emise de un emitent care, adaugate la detinerile sale anterioare sau ale persoanelor cu care actioneaza concertat ii confera acestuia, direct sau indirect, mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului este obligata sa lanseze o oferta publica adresata tuturor detinatorilor de valori mobiliare, la un pret echitabil si avand ca obiect toate detinerile acestora, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de doua luni de la momentul atingerii respectivei detineri.


(2) Pana la derularea ofertei publice mentionate la alin. (1), drepturile de vot aferente valorilor mobiliare depasind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul actionar si persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu mai pot achizitiona, prin alte operatiuni, actiuni ale aceluiasi emitent.


(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica persoanelor care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, au dobandit pozitia de detinator a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobandirii.


Art. 38. - (1) Pretul in oferta publica de preluare obligatorie este cel putin egal cu cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta.


(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care ofertantul sau persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu au achizitionat actiuni ale societatii obiect al preluarii in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta sau daca A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizari in acest sens, apreciaza motivat ca operatiunile prin care s-au achizitionat actiuni sunt de natura sa influenteze corectitudinea modului de stabilire a pretului.


(3) Potrivit prevederilor alin. (2) si in situatia in care sunt respectate termenele prevazute la art. 37 alin. (1), respectiv art. 39 alin. (4) privind depunerea la A.S.F. a documentatiei de oferta, pretul oferit in cadrul ofertei publice de preluare este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre urmatoarele valori determinate de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, si desemnat de ofertant:


a) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta;


b) valoarea activului net al societatii, impartit la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare auditate;


c) valoarea actiunilor rezultate dintr-o expertiza efectuata potrivit standardelor internationale de evaluare.


(4) In situatia in care nu se respecta termenele prevazute la art. 37 alin. (1) sau, dupa caz, la art. 39 alin. (4) si ofertantul sau persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat nu au achizitionat actiuni ale societatii obiect al preluarii in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta sau in situatia in care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizari in acest sens, apreciaza motivat ca operatiunile prin care s-au achizitionat actiuni sunt de natura sa influenteze corectitudinea modului de stabilire a pretului, pretul oferit in cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre urmatoarele valori determinate de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, si desemnat de ofertant, dupa cum urmeaza:


a) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta;


b) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot;


c) cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care actioneaza in mod concertat in ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot;


d) valoarea activului net al societatii, impartit la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta;


e) valoarea activului net al societatii, impartit la numarul de actiuni aflat in circulatie, conform ultimei situatii financiare auditate anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot;


f) valoarea actiunilor rezultate dintr-o expertiza efectuata potrivit standardelor internationale de evaluare.


(5) In situatia in care nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) si nu sunt respectate termenele prevazute la art. 37 alin. (1) sau, dupa caz, la art. 39 alin. (4), pretul oferit in cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel putin egal cu cel mai mare pret dintre urmatoarele valori:


a) cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in perioada de 12 luni anterioara datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta;


b) cel mai mare pret platit de ofertant sau de persoanele cu care actioneaza in mod concertat in ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot;


c) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentatiei de oferta;


d) pretul mediu ponderat de tranzactionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsa pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot.


(6) In situatia in care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizari in acest sens, apreciaza motivat ca pretul stabilit de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, nu este de natura sa conduca la stabilirea unui pret echitabil in cadrul ofertei publice de preluare obligatorii, A.S.F. poate solicita refacerea evaluarii.


(7) Raportul de evaluare prin care este determinat pretul in cadrul ofertelor publice de preluare obligatorii este pus la dispozitia actionarilor societatii obiect al preluarii, in aceleasi conditii ca si documentul de oferta.


Art. 39. - (1) Prevederile art. 37 nu se aplica in cazul in care pozitia reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobandita ca urmare a unei tranzactii exceptate.


(2) In intelesul prezentei legi, ``tranzactie exceptata`` reprezinta dobandirea respectivei pozitii:


a) In cadrul procesului de privatizare;


b) prin achizitionarea de actiuni de la M.F.P. sau de la alte entitati abilitate legal, in cadrul procedurii executarii creantelor bugetare;


c) In urma transferurilor de actiuni realizate intre societatea-mama si filialele sale sau intre filialele aceleiasi societati-mama;


d) In urma unei oferte publice de preluare voluntara adresata tuturor detinatorilor respectivelor valori mobiliare si avand ca obiect toate detinerile acestora.


(3) In cazul in care dobandirea pozitiei reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se realizeaza in mod neintentionat, detinatorul unei asemenea pozitii are una dintre urmatoarele obligatii alternative:


a) sa deruleze o oferta publica, in conditiile si la pretul prevazut la art. 37 si 38;


b) sa instraineze un numar de actiuni, corespunzator pierderii pozitiei dobandite fara intentie.


(4) Executarea uneia dintre obligatiile prevazute la alin. (3) se face in termen de 3 luni de la dobandirea respectivei pozitii.


(5) Dobandirea pozitiei reprezentand mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se considera neintentionata, daca s-a realizat ca efect al unor operatiuni precum:


a) reducerea capitalului, prin rascumpararea de catre societate a actiunilor proprii, urmata de anularea acestora;


b) depasirea pragului, ca rezultat al exercitarii dreptului de preferinta, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite initial, precum si al convertirii actiunilor preferentiale in actiuni ordinare;


c) fuziunea/divizarea sau succesiunea.


SECTIUNEA a 5-a


Eliminarea restrictiilor


Art. 40. - (1) Emitentii care au sediul social pe teritoriul Romaniei pot decide in adunarea generala a actionarilor sa aplice urmatoarele prevederi, care devin incidente in cazul in care o oferta de preluare a respectivei societati este facuta publica si care trebuie sa fie respectate fara a se aduce atingere altor drepturi si obligatii prevazute de legislatia nationala ce implementeaza prevederile legislatiei europene, dupa cum urmeaza:


a) restrictiile cu privire la transferul valorilor mobiliare prevazute in cadrul actelor constitutive ale societatii obiect al preluarii nu se aplica in raport cu ofertantul in timpul perioadei de subscriere din cadrul ofertei;


b) restrictiile cu privire la transferul valorilor mobiliare prevazute in cadrul aranjamentelor contractuale dintre societatea obiect al preluarii si detinatorii valorilor mobiliare emise de acesta sau dintre detinatorii acestor valori mobiliare, incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, nu se aplica in raport cu ofertantul in timpul perioadei de subscriere din cadrul ofertei;


c) restrictiile cu privire la drepturile de vot prevazute in cadrul actelor constitutive ale societatii obiect al preluarii nu au efect in cadrul adunarii generale a actionarilor care decide cu privire la orice masuri defensive in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5);


d) restrictiile cu privire la drepturile de vot prevazute in cadrul aranjamentelor contractuale dintre societatea obiect al preluarii si detinatorii valorilor sale mobiliare sau dintre detinatorii valorilor mobiliare ale societatii obiect al preluarii, incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, nu au efect la adunarea generala a actionarilor care decide cu privire la orice masuri defensive in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5);


e) valorile mobiliare cu vot multiplu au doar un drept de vot fiecare in cadrul adunarii generale a actionarilor care decide cu privire la orice masuri defensive in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5);


f) In cazul in care, in urma unei oferte de preluare, ofertantul detine 75% sau mai mult din numarul total de actiuni cu drept de vot, nu se aplica nicio restrictie cu privire la transferul valorilor mobiliare sau cu privire la drepturile de vot prevazute la lit a)-e) si nici orice alte drepturi extraordinare ale actionarilor in ceea ce priveste numirea sau inlocuirea membrilor consiliului de administratie prevazute in actele constitutive ale societatii obiect al preluarii; valorile mobiliare cu vot multiplu au doar un drept de vot fiecare la prima adunare generala a actionarilor, convocata de catre ofertant dupa inchiderea ofertei de preluare, in vederea modificarii actelor constitutive sau pentru a inlocui sau numi membrii consiliului de administratie. In acest sens, ofertantul are dreptul de a convoca in termen scurt o adunare generala a actionarilor, cu conditia ca aceasta adunare sa se tina cu minimum doua saptamani dupa publicarea convocatorului;


g) In situatia in care drepturile sunt restrictionate in conformitate cu decizia adunarii generale a actionarilor cu privire la aplicarea lit. a)-f), este data o compensare echitabila pentru orice pierdere suferita de detinatorii respectivelor drepturi. Termenii pentru determinarea unei asemenea compensatii si modalitatile pentru plata acesteia se prezinta in cadrul documentului de oferta;


h) prevederile de la lit. c)-f) nu se aplica valorilor mobiliare pentru care restrictionarea drepturilor de vot este compensata prin avantaje pecuniare specifice.


(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica nici in situatia in care statele membre detin valori mobiliare in societatea obiect al preluarii, care confera statelor membre drepturi speciale care sunt compatibile cu Tratatul, nici drepturilor speciale prevazute in legislatia nationala care sunt compatibile cu Tratatul.


Art. 41. - (1) Decizia prevazuta la art. 40 alin. (1) este adoptata in adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila in cazul modificarilor actelor constitutive. Decizia trebuie comunicata A.S.F. si tuturor autoritatilor de supraveghere din statele membre in care valorile mobiliare ale societatii obiect al preluarii sunt admise la tranzactionare pe piete reglementate sau unde o asemenea admitere este solicitata.


(2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor poate decide ulterior neaplicarea masurilor decise potrivit art. 40 alin. (1).


SECTIUNEA a 6-a


Retragerea actionarilor dintr-o societate


Art. 42. - (1) Ca urmare a derularii unei oferte publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa ii vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil, in situatia in care acesta se afla in una din urmatoarele situatii:


a) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;


b) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei.


(2) Ofertantul poate sa isi exercite dreptul prevazut la alin. (1) In termen de 3 luni de la data inchiderii ofertei publice.


(3) In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin. (1) se aplica separat pentru fiecare clasa.


(4) Pretul oferit in cadrul unei oferte publice de cumparare/preluare voluntare, in care ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul ofertei actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot vizate in oferta, se considera a fi un pret echitabil, in cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul ofertei se considera a fi pret echitabil.


(5) In cazul unei oferte publice de cumparare/preluare voluntare care nu indeplineste conditia prevazuta la alin. (4), pretul se determina de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor internationale de evaluare.


(6) In situatia in care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizari in acest sens, apreciaza motivat ca pretul stabilit de catre un evaluator autorizat, potrivit legii, conform prevederilor alin. (4), nu este de natura sa conduca la stabilirea unui pret echitabil, aceasta poate solicita refacerea evaluarii.


(7) Pretul stabilit potrivit prevederilor alin. (4) sau (5) se aduce la cunostinta publicului prin intermediul pietei pe care se tranzactioneaza, prin publicare in Buletinul A.S.F., pe website-ul A.S.F. si in doua ziare financiare de circulatie nationala, in termen de 5 zile de la intocmirea raportului.


(8) Ca urmare a finalizarii procedurii de exercitare a dreptului prevazut la alin. (1), valorile mobiliare care au facut obiectul ofertei publice de preluare sunt retrase de la tranzactionare.


Art. 43. - (1) Ca urmare a unei oferte publice de cumparare adresate tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa ii solicite ofertantului care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 42 alin. (1) sa ii cumpere actiunile la un pret echitabil, conform prevederilor art. 42 alin. (4) si (5).


(2) In situatia in care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin. (1) se aplica separat, pentru fiecare clasa.


(3) Pretul este determinat in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) si (5). In situatia in care este necesara numirea unui evaluator independent, costurile aferente sunt suportate de catre respectivul actionar minoritar.


Art. 44. - A.S.F. emite reglementari privind aplicarea prevederilor prezentei sectiuni.


TITLUL III


Emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise


la tranzactionare pe o piata reglementata


CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Art. 45. - (1) Prevederile prezentului titlu stabilesc cadrul juridic aplicabil in cazul admiterii valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, precum si cel al obligatiilor de raportare si transparenta ale emitentilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.


(2) Prevederile prezentului titlu nu sunt aplicabile in cazul titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, altele decat cele de tip inchis.


(3) Termenul si expresiile utilizate in prezentul titlu au urmatoarele semnificatii:


a) emitent - persoana juridica sau alta entitate legala reglementata de dreptul public sau privat, inclusiv un stat, ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. In cazul certificatelor de depozit admise la tranzactionare pe o piata reglementata, emitent inseamna emitentul valorilor mobiliare reprezentate care pot fi admise sau nu la tranzactionare pe o piata reglementata;


b) stat membru de origine:


(i) In cazul unui emitent de titluri de datorie cu o valoare nominala unitara mai mica de 1.000 de euro sau a unui emitent de actiuni:


1. In cazul in care emitentul are sediul social in Uniunea Europeana, statul membru in care acesta are sediul social;


2. In cazul in care emitentul este inregistrat intr-un stat tert statul membru ales de emitent din randul statelor membre in care valorile sale mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Alegerea statului membru de origine ramane valabila, cu exceptia cazului in care emitentul a ales si a comunicat alegerea unui nou stat membru de origine in temeiul pct. (iii). Definitia statului membru de origine se aplica titlurilor de datorie emise intr-o alta moneda decat euro, cu conditia ca valoarea nominala unitara sa fie, la data emisiunii, mai mica de 1.000 de euro, cu exceptia cazului in care este echivalenta cu


1.000 de euro;


(ii) pentru orice emitent care nu intra sub incidenta pct. (i), statul membru ales de emitent dintre statul membru in care isi are sediul social, dupa caz, si statele membre in care valorile sale mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Emitentul nu poate alege decat un singur stat membru ca stat membru de origine. Alegerea ramane valabila pentru o perioada de cel putin trei ani, cu exceptia cazului in care valorile sale mobiliare nu mai sunt admise la tranzactionare pe nicio piata reglementata din Uniunea Europeana sau a cazului in care emitentul se incadreaza la pct. (i) sau (iii) In timpul perioadei de 3 ani;


(iii) pentru un emitent ale carui valori mobiliare nu mai sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata in statul sau membru de origine, astfel cum este definit la pct. 2 al pct. (i) sau la pct (ii), dar sunt in schimb admise la tranzactionare in unul sau mai multe alte state membre, noul stat membru de origine pe care emitentul il poate alege dintre statele membre in care valorile sale mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si, dupa caz, statul membru in care emitentul isi are sediul social.


Un emitent comunica in conformitate cu reglementarile A.S.F. statul sau membru de origine, stabilit potrivit prevederilor pct. (i), (ii) si (iii), autoritatii competente a statului membru in care isi are sediul social, dupa caz, autoritatii competente a statului membru de origine si autoritatilor competente ale tuturor statelor membre gazda.


in cazul in care emitentul nu isi comunica statul membru de origine, astfel cum este definit la pct. (i) pct. 2 sau la pct. (ii), intr-un termen de 3 luni de la data la care valorile mobiliare ale emitentului sunt admise la tranzactionare pentru prima data pe o piata reglementata, statul membru de origine este statul membru unde valorile mobiliare ale emitentului sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. In cazul in care valorile mobiliare ale emitentului sunt admise la tranzactionare pe piete reglementate care sunt situate sau care functioneaza in mai mult de un stat membru, respectivele state membre sunt statele membre de origine ale emitentului pana la luarea unei decizii ulterioare de catre emitent cu privire la un stat membru de origine unic si comunicarea acestuia.


Pentru un emitent ale carui valori mobiliare sunt deja admise la tranzactionare pe o piata reglementata si a carui alegere a unui stat membru de origine, astfel cum se prevede la pct. 2 al pct. (i) sau la pct. (ii), nu a fost comunicata inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, perioada de 3 luni incepe de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Un emitent care si-a ales statul membru de origine, astfel cum se prevede la pct. 2 al pct. (i) sau la pct. (ii) sau (iii) si a comunicat alegerea respectiva autoritatilor competente ale statului membru de origine inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi este scutit de cerinta prevazuta la pct. 2 al pct. (i), cu exceptia cazului in care emitentul respectiv isi alege un alt stat membru de origine dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi;


c) stat membru gazda - statul membru pe teritoriul caruia valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, daca este diferit de statul membru de origine.


Art. 46. - (1) Emitentii sunt obligati sa se inregistreze la A.S.F. si sa ridice certificatul emis ce atesta inregistrarea valorilor mobiliare, sa incheie contracte de servicii de registru cu depozitarul central pe baza carora sunt efectuate operatiuni de depozitare si registru si sa respecte cerintele de raportare stabilite prin prezenta lege si reglementarile A.S.F., precum si cele ale pietelor reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de acestia.


(2) Emitentul de actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata asigura tratamentul egal pentru toti detinatorii de actiuni de acelasi tip si clasa/care se afla intr-o situatie identica.


(3) Detinatorii de valori mobiliare isi exercita drepturile conferite de acestea cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale celorlalti detinatori si ale emitentului, in caz contrar fiind raspunzatori pentru daunele provocate.


(4) Sunt interzise folosirea in mod abuziv a pozitiei detinute de actionari sau a calitatii de administrator ori de angajat al emitentului, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare si a altor instrumente financiare detinute, precum si prejudicierea detinatorilor acestora.


(5) Prevederile art. 47, 48, 61-97, ale art. 99 alin. (4), precum si ale art. 100 nu se aplica in cazul instrumentelor pietei monetare cu o maturitate mai mica de 12 luni.


CAPITOLUL II


Admiterea si retragerea de la tranzactionare pe o piata reglementata


Art. 47. - (1) Admiterea la tranzactionare a unor valori mobiliare pe o piata reglementata se realizeaza dupa publicarea unui prospect aprobat de A.S.F.


(2) Prevederile cap. I si cap. II ale titlului II se aplica in mod corespunzator si in cazul prospectului intocmit in vederea admiterii la tranzactionare.


(3) Obligatia de a intocmi si publica un prospect nu se aplica in cazul admiterii la tranzactionare a urmatoarelor valori mobiliare:


a) actiuni reprezentand, intr-o perioada de 12 luni, mai putin de 10% din numarul de actiuni de aceeasi clasa deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata;


b) actiuni emise pentru substituirea altor actiuni, de aceeasi clasa, deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata, daca aceasta noua emisiune de actiuni nu implica o majorare a capitalului social;


c) valori mobiliare oferite in legatura cu o oferta publica de cumparare/preluare realizata prin schimb, cu conditia sa fie disponibil un document ce va avea continutul prevazut in Regulamentul (CE) nr. 809/2004, in functie de tipul de emitent si de valori mobiliare oferite la schimb;


d) valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite, in legatura cu o fuziune sau divizare, cu conditia sa fie disponibil un document ce contine cel putin informatiile prevazute in reglementarile A.S.F.;


e) actiuni oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite fara o contraprestatie in bani actionarilor existenti, precum si actiuni emise in cazul in care dividendele sunt platite prin emiterea de actiuni de aceeasi clasa cu actiunile pentru care se platesc dividendele, cu conditia ca respectivele actiuni sa fie de aceeasi clasa cu actiunile deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata si sa fie disponibil un document ce contine cel putin informatiile stabilite de A.S.F. prin reglementari;


f) valori mobiliare oferite, atribuite sau care urmeaza sa fie atribuite actualilor ori fostilor membri ai conducerii sau actualilor ori fostilor angajati de catre angajator sau de catre societatea-mama ori o filiala, cu conditia ca respectivele valori mobiliare sa fie de aceeasi clasa cu valorile mobiliare deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata si sa fie facut disponibil un document ce contine cel putin informatiile stabilite de A.S.F. prin reglementari;


g) actiuni rezultate din conversia sau schimbul altor valori mobiliare ori din exercitarea drepturilor conferite de alte valori mobiliare, cu conditia ca respectivele actiuni sa fie de aceeasi clasa cu actiunile deja admise la tranzactionare pe aceeasi piata reglementata;


h) valori mobiliare deja admise la tranzactionare pe alta piata reglementata, in urmatoarele conditii cumulative:


1. respectivele valori mobiliare sau valori mobiliare de aceeasi clasa au fost admise la tranzactionare pe acea piata reglementata de mai mult de 18 luni;


2. prospectul pe baza caruia s-a realizat admiterea la tranzactionare pentru prima data a valorilor mobiliare a fost publicat in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3);


3. pentru valorile mobiliare admise pentru prima data la tranzactionare, prospectul intocmit in vederea admiterii la tranzactionare a fost aprobat in conformitate cu legislatia nationala aplicabila;


4. societatea si-a indeplinit obligatiile de raportare ce ii revin ca urmare a faptului ca valorile mobiliare sunt admise la tranzactionare pe respectiva piata reglementata;


5. persoana care solicita admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata din Romania intocmeste un document sintetizat disponibil publicului in limba romana, cu exceptia cazului in care A.S.F. Isi da acordul cu privire la intocmirea documentului intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international, ce contine cel putin informatiile prevazute la pct. 7;


6. documentul precizat la pct. 5 este disponibil publicului din Romania, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) si (4);


7. documentul precizat la pct. 5 contine informatiile pe care trebuie sa le cuprinda rezumatul unui prospect de oferta publica, precum si acelea referitoare la locul unde poate fi obtinut cel mai recent prospect si unde sunt disponibile raportarile financiare publicate de catre emitent in virtutea obligatiilor sale de raportare.


Art. 48. - (1) Odata cu depunerea la A.S.F. a cererii de aprobare a prospectului in vederea admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata, persoana care solicita admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata transmite prospectul si la operatorul pietei reglementate, impreuna cu cererea provizorie de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata si toate celelalte documente solicitate potrivit reglementarilor emise de operatorul pietei reglementate.


(2) Cererea finala de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata este inaintata catre operatorul pietei reglementate dupa emiterea deciziei de aprobare a prospectului de admitere la tranzactionare de catre A.S.F.


(3) Valorile mobiliare ale unui emitent nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, daca in urma analizarii situatiei respectivului emitent A.S.F. apreciaza ca aceasta ar prejudicia interesele investitorilor.


Art. 49. - (1) Pentru ca actiunile unei societati sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:


a) societatea sa fie infiintata si sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;


b) societatea sa aiba o capitalizare anticipata, de cel putin echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 de euro sau, in masura in care valoarea capitalizarii nu se poate anticipa, sa aiba capitalul si rezervele, incluzand profitul sau pierderea din ultimul exercitiu financiar, de cel putin echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 de euro, calculat potrivit cursului de referinta comunicat de B.N.R., la data cererii privind admiterea la tranzactionare;


c) societatea sa fi functionat in ultimii 3 ani anterior solicitarii de admitere la tranzactionare si sa fi intocmit si comunicat situatiile financiare pentru aceeasi perioada, in conformitate cu prevederile legale.


(2) Conditia prevazuta la alin. (1) lit. b) nu se aplica in cazul admiterii la tranzactionare a unor emisiuni suplimentare de actiuni, din aceeasi clasa ca si cele deja admise.


Art. 50. - Cu aprobarea A.S.F., pe piata reglementata se pot admite la tranzactionare si societati care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b) si c), in conditiile in care aceasta apreciaza ca:


a) va exista o piata adecvata pentru respectivele actiuni;


b) emitentul este capabil sa indeplineasca cerintele de informare continua si periodica ce deriva din admiterea la tranzactionare, iar investitorii dispun de informatiile necesare pentru a putea evalua in cunostinta de cauza societatea si actiunile pentru care se solicita admiterea la tranzactionare.


Art. 51. - Actiunile care fac obiectul admiterii latranzactionare trebuie sa fie liber negociabile si integral platite.


Art. 52. - In situatia unei emisiuni de actiuni adresate publicului, care precede admiterea la tranzactionare, admiterea poate avea loc numai dupa incheierea perioadei de subscriere.


Art. 53. - (1) Pentru ca actiunile unei societati sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata, trebuie sa existe un numar suficient de actiuni distribuit publicului.


(2) Se considera ca s-a distribuit publicului un numar suficient de actiuni, in urmatoarele situatii:


a) actiunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzactionare sunt distribuite publicului intr-o proportie de cel putin 25% din capitalul subscris, reprezentat de aceasta clasa de actiuni;


b) este asigurata functionarea normala a pietei, cu un procent mai mic de actiuni decat cel prevazut la lit. a), datorita numarului mare de actiuni existente in circulatie si a dispersiei acestora in randul publicului.


(3) Conditia prevazuta la alin. (1) nu se aplica daca actiunile sunt distribuite publicului prin intermediul tranzactiilor realizate pe respectiva piata reglementata. In acest caz, admiterea la tranzactionare se va realiza daca A.S.F. considera ca un numar suficient de actiuni va fi distribuit publicului, prin respectiva piata reglementata, intr-un interval scurt de timp.


Art. 54. - In situatia in care solicitarea privind admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata se realizeaza pentru un pachet suplimentar de actiuni, de aceeasi clasa ca si cele deja admise, A.S.F. poate evalua daca sunt distribuite publicului un numar suficient de actiuni, in raport cu toate actiunile emise, nu numai in raport cu acest pachet suplimentar.


Art. 55. - Solicitarea de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata trebuie sa acopere toate actiunile de aceeasi clasa care au fost deja emise.


Art 56. - (1) Pentru ca titlurile de datorie emise de societati, autoritati publice si organisme internationale sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata, este necesar ca emitentul sa fie infiintat si sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


(2) Titlurile de datorie care fac obiectul admiterii la tranzactionare trebuie sa fie liber negociabile si integral platite.


(3) In situatia unei emisiuni de titluri de datorie adresata publicului, care precede admiterea la tranzactionare, admiterea poate avea loc numai dupa incheierea perioadei de subscriere.


(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in cazul emisiunilor continue de titluri de datorie, atunci cand data de inchidere a perioadei de subscriere nu este determinata.


Art. 57. - Solicitarea de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata trebuie sa acopere toate titlurile de datorie de aceeasi clasa care au fost deja emise.


Art. 58. - (1) Valoarea minima a imprumutului nu poate fi mai mica decat echivalentul in lei a 200.000 de euro. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul emisiunilor continue, daca suma imprumutului nu este determinata.


(2) Cu aprobarea A.S.F. se pot admite pe o piata reglementata titluri de datorie pentru care nu este indeplinita conditia prevazuta la alin. (1), daca se apreciaza ca pentru respectivele titluri de datorie va exista o piata ordonata.


Art. 59. - (1) Titlurile de datorie convertibile pot fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata, numai daca valorile mobiliare in care pot fi convertite sunt listate la randul lor pe o piata reglementata.


(2) Prin exceptie, titlurile de datorie convertibile pot fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata fara a fi indeplinita conditia de la alin. (1), daca A.S.F. apreciaza ca investitorii au la dispozitie toate informatiile necesare pentru a-si forma o opinie cu privire la valoarea actiunilor, obiect al conversiei.


Art. 60. - Valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt retrase de la tranzactionare in urmatoarele cazuri:


a) ca urmare a finalizarii procedurii de retragere a actionarilor dintr-o societate, initiata in conformitate cu prevederile art. 42;


b) ca urmare a deciziei A.S.F. In conditiile in care se considera ca, datorita unor circumstante speciale, nu se mai poate mentine o piata ordonata pentru respectivele valori mobiliare;


c) ca urmare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de retragere de la tranzactionare, cu indeplinirea conditiilor stabilite prin reglementarile A.S.F.;


d) daca sunt indeplinite conditiile stabilite, in acest sens, in reglementarile specifice pietei reglementate respective, aprobate de A.S.F.


CAPITOLUL III


Informarea periodica


SECTIUNEA 1


Dispozitii generale


Art. 61. - (1) Emitentii intocmesc, pun la dispozitia publicului si transmit A.S.F. si operatorului de piata rapoarte trimestriale, semestriale si anuale.


(2) Rapoartele sunt puse la dispozitia publicului, in scris, sau in orice alt mod aprobat de A.S.F. Emitentul publica un comunicat de presa cel putin intr-un cotidian de circulatie nationala, prin care investitorii sunt informati cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte care sunt transmise spre publicare in termen de 5 zile de la data aprobarii.


(3) Raportarea include orice informatie semnificativa, pentru ca investitorii sa faca o evaluare fundamentata privind activitatea societatii, a profitului sau pierderii si indica orice factor special care a influentat aceste activitati. Situatia financiara este prezentata comparativ cu situatia financiara existenta in aceeasi perioada a anului financiar precedent. A.S.F. emite reglementari privind continutul acestor rapoarte.


(4) Daca emitentul intocmeste atat situatii financiare individuale, cat si consolidate, acestea sunt puse la dispozitia publicului.


Art. 62. - Membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale emitentului sunt obligati sa prezinte detinatorilor de valori mobiliare situatii financiare exacte si informatii reale privind conditiile economice ale emitentului.


SECTIUNEA a 2-a


Raportul anual


Art. 63. - (1) Emitentul publica un raport financiar anual cel tarziu la 4 luni dupa sfarsitul fiecarui exercitiu financiar si asigura disponibilitatea publica a acestuia pentru cel putin 10 ani.


(2) Raportul financiar anual este compus din:


a) situatiile financiare anuale auditate;


b) raportul consiliului de administratie;


c) declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale caror nume si functii vor fi precizate explicit, din care sa reiasa ca, dupa cunostintele lor, situatia financiar-contabila anuala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse in procesul de consolidare a situatiilor financiare si ca raportul prevazut la lit. b) cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate;


d) raportul integral al auditorului financiar.


(3) In cazul in care emitentul intocmeste conturi consolidate, situatiile financiare auditate, prevazute la alin. (2) lit. a), cuprind aceste conturi consolidate intocmite in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, precum si conturile anuale ale societatii-mama, intocmite in conformitate cu reglementarile nationale ale statului membru in care societatea-mama este inregistrata.


in situatia in care emitentul nu este obligat sa intocmeasca conturi consolidate, situatiile financiare auditate contin situatiile financiare individuale ale emitentului.


(4) Situatiile financiare, inclusiv cele consolidate, ale emitentilor sunt auditate de auditori financiari, in conformitate cu reglementarile privind activitatea de audit financiar.


Art. 64. - (1) Emitentii activi in industria extractiva sau de exploatare a padurilor primare intocmesc anual, in conformitate cu reglementarile nationale aplicabile, un raport privind platile efectuate catre guvern. Raportul se face public cel tarziu la 6 luni dupa sfarsitul fiecarui exercitiu financiar si ramane la dispozitia publicului pentru cel putin 10 ani. Platile efectuate catre guverne se raporteaza la nivel consolidat.


(2) Prin emitent activ in industria extractiva se intelege un emitent care desfasoara orice activitate ce implica explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea si extractia zacamintelor de minerale, petrol, gaze naturale si altele, in cadrul activitatilor economice enumerate in sectiunea B diviziunile 05-08 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al


activitatilor economice NACE a doua revizuire si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum si a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice.


(3) Prin emitent activ in sectorul exploatarii padurilor primare se intelege un emitent care desfasoara activitati prevazute in sectiunea A diviziunea 02, grupa 02.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006, in legatura cu padurile primare.


SECTIUNEA a 3-a


Raportul semestrial


Art. 65. - (1) Emitentul de actiuni sau de titluri de datorie publica un raport financiar semestrial pentru primele 6 luni ale fiecarui exercitiu financiar, cat mai curand posibil dupa incheierea perioadei relevante, dar cel tarziu la 3 luni dupa incheierea acesteia. Emitentul se asigura ca raportul financiar semestrial ramane la dispozitia publicului cel putin 10 ani.


(2) Raportul financiar semestrial este compus din:


a) raportarea contabila semestriala;


b) raportul consiliului de administratie;


c) declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale caror nume si functii vor fi precizate explicit, din care sa reiasa ca, dupa cunostintele lor, situatia financiar-contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse in procesul de consolidare a situatiilor financiare si ca raportul prevazut la lit. b) prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;


d) raportul integral al auditorului financiar, in cazul in care situatiile financiare au fost auditate.


Daca situatiile financiare nu au fost auditate sau revizuite de auditorul financiar, emitentul precizeaza expres acest lucru in raportul semestrial.


Art. 66. - (1) In cazul in care emitentul este obligat sa intocmeasca conturi consolidate, raportarea contabila semestriala este intocmita in conformitate cu standardele internationale de contabilitate aplicabile raportarilor financiare interimare adoptate potrivit procedurii prevazute la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.


(2) In cazul in care emitentul nu este obligat sa intocmeasca conturi consolidate, raportarea contabila semestriala cuprinde bilantul contabil si contul de profit si pierdere simplificate, precum si notele explicative anexate acestora. La intocmirea bilantului contabil si contului de profit si pierdere simplificate, emitentul respecta aceleasi principii, ca si in cazul intocmirii rapoartelor financiare anuale.


SECTIUNEA a 4-a


Raportul trimestrial


Art. 67. - (1) Emitentul de actiuni intocmeste un raport trimestrial pentru primul si cel de al treilea trimestru al anului, care va fi publicat in termen de 45 de zile de la incheierea perioadei de raportare. Acesta include:


a) contul de profit si pierdere intocmit conform reglementarilor aplicabile, precum si indicatori economico-financiari mentionati in reglementari emise de A.S.F. Situatiile financiare vor fi insotite de raportul auditorului financiar in cazul in care ele au fost auditate. In cazul in care informatiile financiare nu au fost auditate, emitentul va preciza expres acest lucru in raportul trimestrial;


b) optional, raportul consiliului de administratie/directoratului, in formatul descris in reglementari emise de A.S.F.


(2) Rapoartele trimestriale raman disponibile publicului cel putin 5 ani.


Art. 68. - (1) Prevederile art. 63-67 nu se aplica in cazul urmatorilor emitenti:


a) un stat, o autoritate regionala sau locala a unui stat, un organism public international din care face parte cel putin un stat membru, Banca Centrala Europeana, Fondul European de Stabilitate Financiara, denumit in continuare FESF, creat prin Acordul-cadru privind FESF si oricare alt mecanism instituit cu obiectivul de a mentine stabilitatea financiara a uniunii monetare europene prin furnizarea de asistenta financiara temporara statelor membre a caror moneda este euro si bancilor centrale nationale ale statelor membre, indiferent daca emit sau nu actiuni sau alte valori mobiliare; si


b) entitati care emit exclusiv titluri de datorie admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu valoarea nominala unitara cel putin egala cu 100.000 de euro sau, pentru titlurile de datorie exprimate in alta moneda decat euro, cu valoarea nominala unitara echivalenta cu cel putin 100.000 de euro la data emisiunii.


(2) Prevederile art. 63-67 nu se aplica nici in cazul emitentilor care emit exclusiv titluri de datorie a caror valoare nominala este de cel putin 50.000 de euro sau, in cazul titlurilor de datorie exprimate intr-o alta moneda decat euro, cu o valoare nominala, la data emisiunii, echivalenta cu cel putin 50.000 de euro, care au fost deja admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Uniunea Europeana inainte de 31 decembrie 2010, atat timp cat aceste titluri de datorie sunt in circulatie.


CAPITOLUL IV


Informarea continua


SECTIUNEA 1


Raportarea detinerilor majore


Art. 69. - (1) In cazul in care un actionar dobandeste sau instraineaza actiuni ale unui emitent, care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si carora le sunt anexate drepturi de vot, actionarul este obligat sa notifice emitentului procentul de drepturi de vot pe care le detine in urma achizitiei sau cesiunii in cauza, atunci cand procentul respectiv atinge, depaseste sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% si 75%. Drepturile de vot se calculeaza pe baza ansamblului actiunilor la care sunt anexate drepturi de vot, chiar daca exercitarea acestora este suspendata. Aceasta informatie este, de asemenea, furnizata pentru ansamblul actiunilor care apartin aceleiasi categorii si carora le sunt anexate drepturi de vot.


(2) Actionarii sunt obligati sa notifice emitentului procentul de drepturi de vot, in cazul in care acesta atinge pragurile prevazute la alin. (1) sau sunt inferioare sau superioare acestora, ca urmare a unor evenimente prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot, pe baza informatiilor divulgate in conformitate cu alin. (4). In cazul in care emitentul are sediul social intr-o tara terta, notificarea se face pentru evenimentele echivalente.


(3) Prevederile prezentului articol nu se aplica:


a) actiunilor cumparate exclusiv pentru compensare sau decontare, in cadrul ciclului obisnuit de decontare pe termen scurt, nici in cazul custozilor care detin actiuni in calitatea de custode, cu conditia ca acesti custozi sa nu isi poata exercita dreptul de vot atasat acestor actiuni, decat daca au primit aceasta instructiune in scris sau pe cale electronica;


b) achizitionarii sau cesiunii unei detineri majore, care atinge sau depaseste pragul de 5%, de catre un formator de piata care actioneaza in aceasta calitate, decat in cazul in care acesta indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:


1. este autorizat sa functioneze ca formator de piata in conformitate cu legislatia nationala aplicabila si


2. nu intervine in administrarea emitentului in cauza si nu exercita nicio influenta pentru a determina emitentul sa achizitioneze aceste actiuni sau sa sustina pretul acestora;


c) drepturilor de vot incluse in portofoliul de tranzactionare, in sensul art. 4 alin. (1) pct. 86 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, daca:


1. drepturile de vot detinute in portofoliul de tranzactionare nu depasesc 5%; si


2. drepturile de vot aferente actiunilor detinute in portofoliul de tranzactionare nu sunt exercitate sau utilizate in alt mod pentru a interveni in administrarea emitentului;


d) drepturilor de vot aferente actiunilor dobandite in scopuri de stabilizare in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 si cu Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare, cu conditia ca drepturile de vot aferente actiunilor respective sa nu fie exercitate sau utilizate in alt mod in scopul de a interveni in gestiunea emitentului.


(4) In vederea calcularii pragurilor prevazute la alin. (1), emitentul face public numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot asociate acestora la sfarsitul fiecarei luni calendaristice, daca in cursul acesteia a avut loc o majorare sau o micsorare a capitalului social sau a numarului drepturilor de vot.


(5) Emitentii nu pot stabili alte praguri in actele lor constitutive decat cele prevazute la alin. (1).


Art. 70. -in vederea realizarii notificarii prevazute la art. 69 alin. (1), drepturile de vot detinute de o persoana se calculeaza cu luarea in considerare a urmatoarelor:


a) drepturile de vot detinute de un tert cu care persoana in cauza a incheiat un acord prin care cei doi se obliga sa adopte o politica comuna de durata in ceea ce priveste managementul respectivului emitent, prin exercitarea concertata a drepturilor de vot detinute;


b) drepturile de vot detinute de un tert in conformitate cu un acord incheiat cu persoana in cauza, care prevede transferul temporar, cu titlu oneros, a respectivelor drepturi de vot;


c) drepturile de vot aferente actiunilor constituite ca garantie in favoarea respectivei persoane, cu conditia ca aceasta sa controleze drepturile de vot si sa-si declare intentia de a le exercita;


d) drepturile de vot aferente actiunilor al caror uzufruct este detinut de respectiva persoana;


e) drepturile de vot detinute sau care pot fi exercitate in conformitate cu lit. a)-d) de o persoana controlata de respectiva persoana;


f) drepturile de vot aferente actiunilor aflate in posesia respectivei persoane, pe care aceasta, in lipsa unor instructiuni specifice de la actionari, poate sa le exercite fara restrictii;


g) drepturile de vot detinute de un tert in nume propriu, dar in contul respectivei persoane;


h) drepturile de vot exercitate de respectiva persoana in calitate de mandatar pe care aceasta, in lipsa unor instructiuni specifice de la actionari, poate sa le exercite cum doreste;


i) drepturile de vot detinute de un tert, altul decat cel prevazut la lit. a) si e), care actioneaza in mod concertat cu respectiva persoana.


Art. 71. - (1) Prevederile art. 69 si art. 70 lit. c) nu se aplica in cazul actiunilor oferite membrilor Sistemului European al Bancilor Centrale, denumit in continuare SEBC, sau de catre acestia, in exercitiul functiilor lor de autoritati monetare, si nici actiunilor furnizate membrilor SEBC sau de catre acestia, in cadrul unei garantii, a unui acord de rascumparare sau a unui acord similar privind lichiditatile acordate in scopul politicii monetare sau in cadrul unui sistem de plata.


(2) Prevederile alin. (1) se aplica in cazul tranzactiilor care se refera la o perioada scurta si care nu presupun exercitarea drepturilor de vot anexate acestor actiuni.


Art. 72. - (1) Notificarea solicitata in conformitate cu prevederile art. 69 cuprinde urmatoarele informatii:


a) situatia rezultata in urma operatiunii, in termeni de drepturi de vot;


b) lantul persoanelor controlate prin intermediul carora se detin efectiv drepturi de vot, daca este cazul;


c) data atingerii sau depasirii pragului;


d) identitatea actionarului, chiar daca acesta nu este abilitat sa isi exercite drepturile de vot in conditiile prevazute la art. 70, si a persoanei abilitate sa isi exercite drepturile de vot pe seama acestui detinator.


(2) Notificarea catre emitent se efectueaza in format fizic sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa indicata de emitent, in limba romana sau intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international, in mod prompt, dar nu mai tarziu de 4 zile de tranzactionare de la data la care actionarul sau persoana mentionata la art. 70:


a) afla despre achizitionare sau cesiune sau despre posibilitatea de exercitare a drepturilor de vot sau la care ar fi trebuit sa afle despre acestea, date fiind circumstantele, indiferent de data la care produce efecte achizitionarea, cesiunea sau posibilitatea de exercitare a drepturilor de vot; sau


b) este informat/informata in legatura cu evenimentul mentionat la art. 69 alin. (2).


(3) O societate este exonerata de obligatia de a efectua notificarea prevazuta in conformitate cu prevederile alin. (1), in cazul in care aceasta este efectuata de societatea-mama sau, in cazul in care societatea-mama este ea insasi o persoana controlata, de societatea-mama a acesteia.


(4) Societatea-mama a unei societati de administrare a investitiilor nu are obligatia de a reuni participatiile organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investitiilor cu conditia ca societatea de administrare a investitiilor sa isi exercite drepturile de vot independent de societatea-mama.


Cu toate acestea, prevederile art. 69 si 70 se aplica in cazul in care societatea-mama sau o alta persoana controlata de societatea-mama a investit in detineri administrate de societatea de administrare a investitiilor respectiva si aceasta din urma nu poate exercita in mod discretionar drepturile de vot anexate acestor participatii sau nu le poate exercita decat in conformitate cu instructiunile directe sau indirecte ale societatii-mama sau ale unei alte persoane controlate de societatea-mama.


(5) Societatea-mama a unei firme de investitii nu are obligatia de a reuni detinerile aflate sub incidenta prevederilor art. 69 si 70 cu detinerile incluse in portofoliile individuale administrate de firma de investitii pe baza discretionara, in masura in care:


a) firma de investitii este autorizata sa furnizeze astfel de servicii de administrare de portofolii individuale pe baza discretionara;


b) aceasta nu isi poate exercita drepturile de vot anexate actiunilor respective, decat daca a primit instructiuni scrise sau pe cale electronica, sau garanteaza, prin instituirea unor mecanisme adecvate, ca serviciile de administrare a portofoliilor individuale sunt efectuate independent de orice alt serviciu;


c) firma de investitii isi exercita drepturile de vot independent de societatea-mama.


Cu toate acestea, prevederile art. 69 si 70 se aplica in cazul in care societatea-mama sau o alta persoana controlata de societatea-mama a investit in detinerile administrate de aceasta firma de investitii, iar aceasta nu isi poate exercita cum doreste drepturile de vot anexate acestor detineri sau nu le poate exercita decat in conformitate cu instructiunile directe sau indirecte ale societatii-mama sau ale unei alte persoane controlate de societatea-mama.


(6) In termen de 3 zile lucratoare de la primirea notificarii efectuate in conformitate cu alin. (1), emitentul publica in totalitate informatia continuta in notificare.


Art. 73. - (1) Obligatiile in materie de notificare prevazute la art. 69 se aplica inclusiv in cazul unei persoane care detine, direct sau indirect:


a) instrumente financiare care, la scadenta, confera titularului, in temeiul unui acord formal, fie dreptul neconditionat de a dobandi, fie posibilitatea de a exercita dreptul de a dobandi actiuni avand incorporate drepturi de vot si deja emise ale unui emitent ale carui actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;


b) instrumente financiare care nu sunt incluse la lit. a), dar care sunt corelate cu actiunile mentionate la aceasta litera si au efect economic similar instrumentelor financiare mentionate la litera respectiva, indiferent daca acestea confera sau nu dreptul la o decontare fizica.


(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) cuprinde defalcarea in functie de tipul de instrumente financiare detinute in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) si de instrumente financiare detinute in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), facand distinctia intre instrumentele financiare care confera dreptul la o decontare fizica si cele care confera dreptul la o decontare in numerar.


(3) Numarul drepturilor de vot se calculeaza pe baza intregii valori notionale a actiunilor suport ale instrumentului financiar, cu exceptia cazului in care instrumentul financiar prevede exclusiv o decontare in numerar, situatie in care numarul de drepturi de vot se calculeaza conform reglementarilor secundare emise de A.S.F. In acest scop, detinatorul trebuie sa agrege si sa notifice toate instrumentele financiare legate de acelasi emitent. Numai pozitiile lungi sunt luate in considerare pentru calcularea drepturilor de vot acestea neputand fi compensate cu pozitii scurte legate de acelasi emitent.


in intelesul prezentului alineat pozitiile lungi in raport cu drepturile de vot asupra unui emitent sunt acele pozitii pe instrumentele financiare legate de emitent carora le corespund drepturi de vot sau pe instrumente financiare derivate al caror obiect include drepturi de vot asupra emitentului activului suport si care confera drepturi de vot detinatorului respectivului instrument financiar.


Pozitiile scurte in raport cu drepturile de vot asupra unui emitent sunt acele pozitii pe instrumentele financiare legate de emitent carora le corespund drepturi de vot sau pe instrumentele financiare derivate al caror obiect include drepturi de vot asupra emitentului activului suport si care restrang drepturile de vot ale detinatorului respectivului instrument financiar.


(4) In sensul alin. (1), urmatoarele instrumente sunt considerate instrumente financiare, cu conditia ca acestea sa satisfaca oricare dintre conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) sau b):


a) valorile mobiliare;


b) optiunile;


c) contractele futures;


d) swap-urile;


e) contractele forward pe rate;


f) contractele pe diferente; si


g) orice alte contracte sau acorduri cu efecte economice similare care ar putea fi decontate fizic sau in numerar.


(5) Derogarile prevazute la art. 69 alin. (3) si art. 72 alin. (3),


(4) si (5) se aplica mutatis mutandis cerintelor de notificare in temeiul prezentului articol.


Art. 74. - (1) Cerintele de notificare prevazute la art. 69, 70 si 73 se aplica, de asemenea, unei persoane, atunci cand numarul drepturilor de vot detinute direct sau indirect de o astfel de persoana in temeiul prevederilor art. 69 si 70, agregat cu numarul de drepturi de vot in legatura cu instrumentele financiare detinute direct sau indirect in temeiul prevederilor art. 73, atinge, depaseste sau scade sub pragurile stabilite la art. 69 alin. (1).


(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) include o defalcare a numarului de drepturi de vot aferente actiunilor detinute in conformitate cu prevederile art. 69 si 70 si de drepturi de vot in legatura cu instrumente financiare in sensul prevederilor art. 73.(3) Drepturile de vot aferente instrumentelor financiare care au fost deja notificate in conformitate cu prevederile art. 73 se notifica din nou in cazul in care persoana a dobandit actiunile carora le sunt atasate drepturile de vot, iar aceasta dobandire are ca rezultat un numar total de drepturi de vot aferente actiunilor emise de catre acelasi emitent care atinge sau depaseste pragurile prevazute la art. 69 alin. (1).


Art. 75. - (1) Cand un emitent de actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata dobandeste sau instraineaza, direct sau indirect, propriile actiuni, acesta face public procentul actiunilor proprii detinute, cat de curand posibil, dar nu mai tarziu de 4 zile lucratoare de la respectiva dobandire sau instrainare, daca acest procent atinge, depaseste sau scade sub pragurile de 5% sau 10% din totalul drepturilor de vot. Acest procent este stabilit pe baza numarului total de actiuni la care sunt atasate drepturi de vot.


(2) Dispozitiile art. 73 se aplica in mod corespunzator in cazul obligatiilor de publicare prevazute la acest articol.


Art. 76. - (1) Emitentul de actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata publica fara intarziere orice modificare a drepturilor anexate diferitelor categorii de actiuni, inclusiv drepturile anexate instrumentelor derivate emise de emitent si care permit accesul la actiunile acestuia.


(2) Emitentul de valori mobiliare altele decat actiuni admise la tranzactionare pe o piata reglementata publica fara intarziere orice modificare a drepturilor detinatorilor de valori mobiliare, altele decat actiuni inclusiv orice modificare a termenilor si conditiilor privind aceste valori mobiliare care ar putea afecta indirect aceste drepturi, in special, ca urmare a unei modificari a conditiilor de imprumut sau a ratei dobanzii.


SECTIUNEA a 2-a


Informatii pentru detinatorii de valori mobiliare admise


la tranzactionare pe o piata reglementata


Art. 77. - (1) Emitentul de actiuni se asigura ca toate mijloacele si informatiile necesare pentru a permite actionarilor sa isi exercite drepturile sunt disponibile in statul membru de origine, iar integritatea datelor este pastrata. Actionarii nu pot fi impiedicati sa isi exercite drepturile prin imputernicire, cu respectarea legislatiei incidente in care emitentul isi are sediul social. Emitentul indeplineste in special urmatoarele:


a) furnizeaza informatii privind locul, data si ora, precum si ordinea de zi a adunarilor generale, numarul total de actiuni si de drepturi de vot si dreptul detinatorilor de a participa la adunari;


b) pune la dispozitia fiecarei persoane abilitate sa voteze in cadrul unei adunari generale a actionarilor un formular de imputernicire, pe suport hartie sau, dupa caz, pe cale electronica, impreuna cu convocatorul adunarii sau, la cerere, dupa convocarea unei adunari;


c) desemneaza ca agent de plata o institutie financiara prin care actionarii sa isi poata exercita drepturile financiare;


d) publica informari privind alocarea si plata dividendelor si emiterea de noi actiuni, inclusiv informatii privind orice operatiuni de distribuire, subscriere, anulare sau conversie.


(2) Emitentii pot utiliza calea electronica pentru transmiterea de informatii actionarilor, in masura in care aceasta decizie este luata in cadrul adunarii generale si sunt indeplinite conditiile prevazute in reglementarile A.S.F.


Art. 78. - (1) Emitentul de titluri de datorie admise la tranzactionare pe o piata reglementata asigura tratamentul egal pentru toti detinatorii de titluri de datorie de acelasi rang in ceea ce priveste toate drepturile de vot anexate acestor titiuri.


(2) Emitentul se asigura ca toate mijloacele si toate informatiile necesare pentru a permite detinatorilor de titluri de datorie sa isi exercite drepturile sunt disponibile public in statul membru de origine, iar integritatea datelor este pastrata. Detinatorii de titluri de datorie nu sunt impiedicati sa isi exercite drepturile prin imputernicire, in conditiile prevazute de legislatia statului in care emitentul are sediul social. Emitentul indeplineste in special urmatoarele:


a) publica informari privind locul, ora si ordinea de zi a adunarilor detinatorilor de titluri de datorie, plata dobanzilor, exercitarea unor eventuale drepturi de conversie, de schimb, de subscriere sau de anulare si rambursare, precum si dreptul detinatorilor de a participa la adunare;


b) pune la dispozitia fiecarei persoane abilitate sa voteze in cadrul unei adunari a detinatorilor de titluri de datorie un formular de imputernicire speciala, pe suport hartie sau, dupa caz, pe cale electronica, impreuna cu convocatorul adunarii sau, la cerere, dupa convocarea unei adunari; si


c) desemneaza ca agent de plata o institutie financiara prin care detinatorii de titluri de datorie isi pot exercita drepturile financiare.


(3) In cazul in care numai detinatorii de titluri de datorie a caror valoare nominala unitara atinge cel putin 100.000 de euro sau in cazul titlurilor de datorie emise in alta moneda decat euro, a caror valoare nominala unitara este echivalenta, la data emisiunii, cu cel putin 100.000 de euro, sunt invitati sa participe la o adunare generala, emitentul poate alege orice stat membru in care sa aiba loc adunarea, cu conditia ca toate mijloacele si informatiile necesare pentru exercitarea drepturilor de catre detinatori sa fie disponibile in acest stat membru.


(4) Alegerea mentionata la alin. (3) se aplica si detinatorilor de titluri de datorie, cu valoarea nominala unitara cel putin egala cu 50.000 de euro sau, pentru titlurile de datorie emise in alta moneda decat euro, cu valoarea nominala unitara echivalenta cu cel putin 50.000 de euro la data emisiunii, care au fost deja admise la tranzactionare pe o piata reglementata din Uniunea Europeana inainte de 31 decembrie 2010, atat timp cat aceste titluri de datorie nu sunt scadente, cu conditia ca toate mijloacele si informatiile necesare pentru exercitarea drepturilor de catre detinatori sa fie disponibile in statul membru ales de emitent.


(5) Emitentii pot utiliza calea electronica pentru transmiterea informatiilor catre detinatorii de titluri de datorie, cu conditia ca aceasta decizie sa fie luata in adunarea generala si sa fie indeplinite conditiile stabilite in acest sens prin reglementarile A.S.F.


SECTIUNEA a 3-a


Obligatii generale de informare


Art. 79. - Atunci cand emitentul sau orice persoana care a solicitat, fara consimtamantul acestuia, admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, face publice informatii reglementate in conformitate cu obligatiile instituite prin prezenta lege, acesta/aceasta transmite, in acelasi timp, informatiile la operatorul de piata si la A.S.F. care poate decide publicarea acestor informatii pe website-ul sau.


Art. 80. - (1) Informatiile care trebuie notificate emitentului in conformitate cu prevederile art. 69, 70, 72 si 73 se transmit in acelasi timp la A.S.F.


(2) A.S.F. emite reglementari privind limba in care sunt facute publice informatiile reglementate in conformitate cu obligatiile instituite prin prezenta lege.


Art. 81. - (1) Emitentul sau persoana care a solicitat admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata, fara consimtamantul emitentului publica informatiile reglementate ce trebuie facute publice in conformitate cu obligatiile instituite prin prezenta lege astfel incat sa poata fi accesibile rapid si in mod nediscriminatoriu si le face disponibile in vederea stocarii in cadrul unui mecanism oficial de stocare.


(2) Mecanismul oficial de stocare mentionat la alin. (1) respecta standarde minime de securitate privind autenticitatea sursei informatiilor, privind inregistrarea datei (momentului) la care sunt transmise rapoartele, precum si privind usurinta de accesare de catre utilizatorii finali.


(3) Accesul la mecanismul oficial de stocare mentionat la alin. (1) si interconectarea cu mecanisme oficiale de stocare din alte state membre se realizeaza prin intermediul unui portal web care functioneaza ca punct de acces electronic european.


Art. 82. - (1) Administratorii emitentilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt obligati sa raporteze, de indata, orice act juridic incheiat de catre emitent cu administratorii, angajatii, actionarii care detin controlul, precum si cu persoanele cu care acestia actioneaza concertat, a carui valoare cumulata reprezinta cel putin echivalentul in lei a 50.000 de euro.


(2) In cazul in care societatea incheie acte juridice, cu persoanele mentionate la alin. (1), sunt respectate interesele acesteia, in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.


(3) Rapoartele prevazute la alin. (1) mentioneaza, intr-un capitol special, actele juridice incheiate sau amendamentele la acestea si vor preciza urmatoarele elemente: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, datoriile reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata.


(4) Rapoartele mentioneaza si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a societatii.


Art. 83. -A.S.F. emite reglementari in aplicarea prevederilor prezentului capitol.


CAPITOLUL V


Dispozitii speciale privind evenimentele corporative ale emitentilor ale caror


valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata


Art. 84. - (1) Membrii consiliului de administratie al emitentilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata pot fi alesi prin metoda votului cumulativ. La cererea unui actionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se face in mod obligatoriu.


(2) In cazul in care alegerea prin metoda votului cumulativ nu este aplicata ca urmare a cererii formulate de un actionar semnificativ, acesta are dreptul de a solicita in instanta convocarea de indata a unei adunari generale a actionarilor.


(3) Administrarea unui emitent la care se aplica metoda votului cumulativ se realizeaza de catre un consiliu de administratie format din cel putin 5 membri. Nicio prevedere a actelor constitutive ale emitentilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu poate anula, modifica sau restrange dreptul actionarilor de a solicita si obtine aplicarea metodei votului cumulativ in conditiile prezentei legi si ale reglementarilor emise de A.S.F. In aplicarea acesteia. Orice prevedere din actul constitutiv care are ca scop sau ca efect restrangerea dreptului actionarilor de a cere, in conditiile legii, aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor, sunt considerate nescrise.


(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator si in cazul alegerii membrilor consiliului de supraveghere, in situatia in care emitentul este administrat in sistem dualist.


(5) A.S.F. emite reglementari privind aplicarea metodei votului cumulativ.


Art. 85. - (1) Orice majorare a capitalului social este hotarata de adunarea generala extraordinara a actionarilor.


(2) Actul constitutiv sau hotararea adunarii generale extraordinare pot autoriza majorarea capitalului social pana la un nivel maxim. In limitele nivelului fixat, consiliul de administratie poate decide, in urma delegarii de atributii, majorarea capitalului social. Aceasta competenta se acorda administratorilor pe o durata de maximum 3 ani si poate fi reinnoita de catre adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi 3 ani.


(3) Hotararile luate de consiliul de administratie al unui emitent, in exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, au acelasi regim ca si hotararile adunarii generale a actionarilor, in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.


(4) Tarifele percepute actionarilor care solicita eliberarea unor copii ale documentelor emise in aplicarea alin. (3) nu depasesc costurile necesare multiplicarii.


Art. 86. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta din urma. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.


(2) Odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste si data in care acestea se vor plati actionarilor. Aceasta data nu va fi stabilita mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.


(3) In cazul in care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se platesc in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.


(4) Hotararea adunarii generale de fixare a dividendului se depune in termen de 15 zile la Oficiul National al Registrului Comertului, pentru a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararea constituie titlu executoriu, in temeiul caruia actionarii pot incepe executarea silita impotriva societatii, potrivit legii.


(5) Emitentii efectueaza plata dividendelor si a oricaror altor sume cuvenite detinatorilor de valori mobiliare prin intermediul depozitarului central al valorilor mobiliare respective, precum si al participantilor la sistemul acestora.


Art. 87. - (1) In cazul majorarii de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin 3/4 din drepturile de vot. In urma ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noile actiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului cu respectarea dispozitiilor privind ofertele publice de vanzare din cadrul titlului II si ale reglementarilor emise in aplicarea acestora.


(2) Majorarea de capital social prin aport in natura este aprobata de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri noi si performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente.


(3) Evaluarea aportului in natura se face de catre experti independenti, in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990.a


(4) Numarul de actiuni ce revine ca urmare a aportului in natura se determina ca raport intre valoarea aportului, stabilita in conformitate cu prevederile alin. (3), si cea mai mare valoare dintre pretul de piata al unei actiuni, valoarea pe actiune calculata pe baza activului net contabil sau valoarea nominala a actiunii.


(5) In cazul ridicarii dreptului de preferinta, in conformitate cu prevederile alin. (1), numarul de actiuni se stabileste dupa criteriul enuntat la alin. (4).


Art. 88. - (1) Majorarea capitalului social prin conversia unor datorii certe, lichide si exigibile este asimilata operatiunii de majorare de capital social cu aport in numerar, fiind efectuata cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor emitentului si in conditiile stabilite prin prezentul articol.


(2) In vederea acordarii dreptului de preferinta, adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste majorarea capitalului social cu suma rezultata prin conversia datoriei certe, lichide si exigibile, precum si cu o suma suplimentara reprezentand aport in numerar al celorlalti actionari, care pot subscrie actiuni proportional cu cota detinuta de acestia la data de inregistrare stabilita de adunarea generala a actionarilor.


(3) Cvorumul de sedinta pentru adoptarea hotararii de majorare a capitalului social prin conversia datoriilor certe, lichide si exigibile, cu acordarea dreptului de preferinta, este cel prevazut de Legea nr. 31/1990.


(4) Ridicarea dreptului de preferinta in situatia majorarii capitalului social prin conversia datoriilor certe, lichide si exigibile se realizeaza cu respectarea conditiilor prevazute la art. 87 alin. (1).


Art 89. - (1) Hotararile adunarii generale, contrare legii sau actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei.


(2) Actiunile in anulare mentionate la alin. (1) se solutioneaza de urgenta si cu precadere de catre tribunale, in camera de consiliu, intr-un termen de 30 de zile de la data introducerii cererii de chemare in judecata.


(3) Hotararile date de tribunal pot fi atacate cu recurs in termen de 15 zile de la data comunicarii.


(4) Recursul se va solutiona de urgenta de catre curtile de apel in termen de 30 de zile de la data inregistrarii dosarului pe rolul instantei de recurs.


Art. 90. - (1) Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, sunt incheiate de catre administratorii sau directorii emitentului numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.


(2) Inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi cocontractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare, se aproba in prealabil de adunarea generala extraordinara a actionarilor.


(3) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1) si (2), oricare dintre actionari poate solicita instantei judecatoresti anularea actului juridic incheiat si urmarirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societatii.


(4) In cazul unui eveniment corporativ in cadrul caruia, in urma aplicarii algoritmului specific evenimentului respectiv, rezulta fractiuni de instrumente financiare, rotunjirea rezultatelor se va realiza la intregul inferior.


Art. 91. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, pretul platit de un emitent actionarului care isi exercita dreptul de a se retrage din societate este stabilit de un evaluator independent inregistrat la A.S.F. si in conformitate cu standardele internationale de evaluare.


(2) Emitentul are obligatia achitarii contravalorii actiunilor detinute de actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere din societate in termen de 4 luni de la depunerea cererii privind retragerea.


Art. 92. - (1) Consiliul de administratie sau directoratul, dupa caz, convoaca adunarea generala in termenul prevazut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.


(2) Termenul prevazut la alin. (1) nu este aplicabil pentru a doua sau pentru urmatoarea convocare a adunarii generale determinata de neintrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocata pentru prima data, cu conditia ca:


a) prevederile prezentului articol sa fi fost respectate cu ocazia primei convocari;


b) pe ordinea de zi sa nu se fi adaugat niciun punct nou; si


c) sa treaca cel putin 10 zile intre convocarea finala si data adunarii generale.


(3) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:


a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si


b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.


(4) Drepturile prevazute la alin. (3) pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.


(5) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin. (3) In termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.


(6) In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la alin. (3) lit. a) determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevazut la art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.


(7) Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.


(8) Data de referinta se stabileste de catre emitent si nu poate sa fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunarii generale careia i se aplica.


(9) Impiedicarea accesului unui actionar ce indeplineste conditiile legii de a participa la adunarea generala a actionarilor da dreptul oricarei persoane interesate sa ceara in justitie anularea hotararii adunarii generale a actionarilor.


(10) Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.


(11) In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.


(12) Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie, prevederije art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neinduse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.


(13) Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a unuia sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat.


(14) Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al emitentului, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.


(15) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri indicate la alin. (13) de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:


a) este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;


b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);


c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit a);


d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).


(16) Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Prevederile prezentului alineat nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F. In aplicarea prezentelor dispozitii.


(17) Emitentii pot permite actionarilor lor orice forma de participare la adunarea generala prin mijloace electronice de transmisie a datelor.


(18) Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor.


(19) Emitentii au obligatia sa intocmeasca proceduri care sa dea actionarilor posibilitatea de a vota in adunarea generala, atat prin participarea in mod personal sau prin reprezentant in adunarea generala, cat si prin reprezentare, respectiv prin corespondenta. In cazul in care pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor se afla rezolutii care necesita votul secret, votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. In cazul votului prin reprezentant, dezvaluirea votului fata de acesta, inainte de adunarea generala, nu reprezinta o incalcare a cerintei privind caracterul secret al votului.


(20) In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz este luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.


(21) Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.


(22) Cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, societatea pune la dispozitia actionarilor documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu, inclusiv situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, respectiv raportul directoratului si cel al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende.


(23) Consiliul de administratie, respectiv directoratul sunt obligati sa convoace adunarea generala la cererea actionarilor precizati la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, in situatia in care cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributia adunarii, astfel incat adunarea sa fie tinuta, la prima sau la a doua convocare, in termen de 60 de zile de la data cererii.


(24) Prezentul articol si reglementarile A.S.F. emise in aplicarea acestuia nu se aplica in cazul utilizarii instrumentelor, competentelor si mecanismelor de rezolutie prevazute de legislatia privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii.


(25) In sensul prevederilor legislatiei privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, adunarea generala poate, cu o majoritate de doua treimi din voturile valabil exprimate, decide sau modifica statutul pentru a prevedea ca o convocare a adunarii generale, pentru a se decide cu privire la o majorare de capital, se face intr-un termen mai scurt decat cel prevazut la alin. (1), cu conditia ca intre data convocarii si data adunarii generale sa fie cel putin 10 zile calendaristice, sa fie indeplinite conditiile referitoare la masurile de interventie timpurie sau la desemnarea administratorului temporar prevazute de legislatia privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii, iar majorarea de capital sa fie necesara pentru a evita conditiile de declansare a procedurii de rezolutie prevazute de legislatia privind redresarea si rezolutia institutiilor de credit si a firmelor de investitii.


(26) In sensul alin. (25), obligatia de a stabili un singur termen-limita pentru exercitarea drepturilor actionarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale sau de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, potrivit prevederilor alin. (5), obligatia de a asigura la timp disponibilitatea unei ordini de zi revizuite potrivit prevederilor alin. (6), precum si obligatia ca toti emitentii sa stabileasca o singura data de referinta potrivit prevederilor reglementarilor A.S.F. nu se aplica.


(27) A.S.F. va emite reglementari in aplicarea prevederilor prezentului capitol.


CAPITOLUL VI


Auditorii financiari


Art. 93. - Situatiile financiar-contabile si cele privind operatiunile emitentilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt elaborate in conformitate cu cerintele specifice stabilite de M.F.P. si sunt auditate de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania.


Art. 94. - (1) Auditorul financiar:


a) Intocmeste un raport de audit financiar, in conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din Romania;


b) Intocmeste, in termen de 30 de zile, pe baza informatiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, in conformitate cu standardele de audit financiar si cu cadrul de raportare definit prin standardele internationale de contabilitate si prin reglementarile A.S.F., referitoare la operatiunile reclamate de actionarii reprezentand cel putin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligati sa furnizeze auditorilor toate informatiile solicitate. Raportul suplimentar este facut public pe website-ul A.S.F.;


c) furnizeaza servicii suplimentare, in conditiile respectarii principiului independentei.


(2) Daca administratorii si auditorii prevazuti la alin. (1) lit. b) nu dau curs solicitarii in termenul prevazut sau daca raportul publicat nu cuprinde informatiile din cadrul de raportare, actionarii se vor putea adresa instantei din raza teritoriala unde isi are sediul societatea, in vederea numirii unui alt auditor financiar sau expert pentru reluarea procedurii de intocmire si prezentare a unui raport suplimentar, urmand ca raportul sa fie inaintat instantei si comunicat partilor, iar opinia auditorului financiar sau a expertului sa fie publicata in Buletinul A.S.F.


Art. 95. - (1) Auditorii financiari sunt obligati sa raporteze A.S.F., fara sa vina in contradictie cu prevederile din Codul privind conduita etica si profesionala si Standardele de audit financiar, in termen de 10 zile, orice fapt sau act in legatura cu activitatea emitentilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, de care au luat cunostinta in exercitarea atributiilor lor specifice si care:


a) constituie o incalcare semnificativa a actelor normative ce reglementeaza conditiile de functionare a emitentului auditat;


b) este de natura sa afecteze continuitatea activitatii emitentului auditat;


c) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, imposibilitatea exprimarii unei opinii sau a unei opinii contrare.


(2) Auditorii financiari sunt obligati sa raporteze, de indata, A.S.F. orice fapt sau act, din cele prevazute la alin. (1), de care au luat la cunostinta pe parcursul efectuarii auditului, in legatura cu o persoana controlata de emitent.


(3) La solicitarea scrisa a A.S.F. auditorii financiari au obligatia:


a) sa inainteze A.S.F. orice raport sau document ce a fost adus la cunostinta emitentului auditat;


b) sa inainteze A.S.F. o declaratie care sa indice motivele de incetare a contractului de audit, indiferent de natura acestora;


c) sa inainteze A.S.F. orice raport sau document cuprinzand observatiile care au fost aduse la cunostinta conducerii emitentului auditat.


Art. 96. -A.S.F. are obligatia sa asigure confidentialitatea informatiilor primite, in conformitate cu prevederile art. 95, cu exceptia celor care sunt de natura penala.


Art. 97. - Pentru deficientele semnificative constatate in activitatea profesionala desfasurata de un auditor financiar, in legatura cu emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata A.S.F. sesizeaza Camera Auditorilor Financiari din Romania si solicita adoptarea masurilor corespunzatoare, potrivit reglementarilor in vigoare.


CAPITOLUL VII


Atributii si competente ale A.S.F.


Art. 98. - (1) Fara a aduce atingere competentelor prevazute la art. 2 alin. (9), care se aplica corespunzator, A.S.F. are, in scopul exercitarii atributiilor ce ii revin in vederea aplicarii prevederilor prezentului titlu, urmatoarele competente:


a) sa solicite din partea auditorilor, emitentilor, detinatorilor de actiuni sau alte instrumente financiare sau a persoanelor mentionate la art. 70 sau art. 73, precum si din partea persoanelor care ii controleaza sau care sunt controlate de acestia furnizarea de informatii si documente;


b) sa solicite ca emitentul sa faca publice informatiile prevazute la lit. a) prin modalitatile si in termenele considerate necesare de catre A.S.F. In cazul in care emitentul sau persoanele care il controleaza sau care sunt controlate de acesta nu publica informatiile, A.S.F. poate, dupa audierea emitentului, sa publice din proprie initiativa informatiile respective;


c) sa solicite din partea conducerii emitentilor si a conducerii detinatorilor de actiuni sau alte instrumente financiare sau din partea persoanelor mentionate la art. 70 sau art. 73 sa notifice informatiile impuse de prezenta lege sau de reglementarile A.S.F. si, dupa caz, sa furnizeze informatii si documente suplimentare;


d) sa suspende sau sa solicite pietei reglementate in cauza suspendarea tranzactionarii instrumentelor financiare pentru o perioada de cel mult 10 zile, in cazul in care aceasta are motive intemeiate sa considere ca emitentul nu a respectat dispozitiile prezentului titlu sau ale reglementarilor A.S.F. sau daca considera ca situatia emitentului este de asa natura incat tranzactionarea ar fi in detrimentul investitorilor;


e) sa interzica tranzactionarea pe o piata reglementata in cazul in care constata ca nu au fost respectate dispozitiile prezentului titlu sau ale reglementarilor A.S.F. sau in cazul in care A.S.F. prezuma, pe baza unor motive intemeiate, ca dispozitiile prezentului titlu au fost incalcate;


f) sa ia masuri astfel incat emitentul sa faca publice informatiile la timp in vederea garantarii unui acces optim si egal al publicului din toate statele membre in care se tranzactioneaza valorile mobiliare sau sa ia masuri adecvate, in cazul in care situatia se prezinta altfel;


g) sa faca public faptul ca un emitent sau un detinator de actiuni sau alte instrumente financiare sau una dintre persoanele mentionate la art. 70 sau 73 nu se conformeaza obligatiilor care ii revin;


h) sa verifice daca obligatiile de raportare si transmitere de informatii prevazute de prezentul titlu sunt indeplinite cu respectarea formatelor si a conditiilor stabilite prin lege si sa ia masurile necesare, in cazul in care constata existenta unor nereguli; si


i) sa efectueze inspectii la fata locului in teritoriu, la sediul entitatilor reglementate sau supravegheate si/sau, in cooperare cu alte autoritati, la sediul altor entitati ce intra sub incidenta prevederilor prezentei legi, cu respectarea legislatiei nationaie aplicabile, in scopul de a verifica respectarea dispozitiilor prezentului titlu si a reglementarilor emise in aplicarea acestuia;


j) sa decida ca valorile mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sa fie retrase de la tranzactionare, in conditiile in care considera ca, datorita unor circumstante speciale, nu se mai poate mentine o piata ordonata pentru respectivele valori mobiliare.


(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (1), A.S.F. este investita cu toate puterile de investigare necesare pentru exercitarea competentelor sale.


(3) Comunicarea catre A.S.F., de catre un auditor a oricaror informatii si/sau documente ca urmare a solicitarilor formulate in acest sens de A.S.F. conform alin. (1) lit. a) nu constituie o incalcare a vreunei restrictii referitoare la dezvaluirea de informatii impusa printr-un contract sau printr-un act cu putere de lege sau act administrativ si nu angajeaza responsabilitatea auditorului respectiv.


Art. 99. - (1) Obligatia privind secretul profesional se aplica in cazul tuturor persoanelor care lucreaza sau au lucrat pentru A.S.F. si pentru entitatile carora A.S.F. le-a delegat, eventual, anumite sarcini. Informatiile supuse regimului privind secretul profesional nu pot fi comunicate niciunei persoane sau autoritati, decat in conformitate cu legislatia nationala si actele administrative aplicabile.


(2) A.S.F. coopereaza cu autoritatile competente ale celorlalte state membre atunci cand este necesar pentru indeplinirea functiilor si exercitarea prerogativelor care ii sunt conferite prin prezentul titlu si le ofera asistenta.


(3) In exercitarea competentelor sale de sanctionare si de investigare, A.S.F. coopereaza cu autoritatile competente ale celorlalte state membre pentru a se asigura ca sanctiunile sau masurile dispuse produc rezultatele dorite si pentru a-si coordona eforturile atunci cand se ocupa de cazuri transfrontaliere.


(4) A.S.F. poate sesiza ESMA cu privire la situatiile in care o cerere de cooperare a fost respinsa sau nu i s-a dat curs in termen rezonabil si coopereaza cu aceasta in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010, furnizandu-i toate informatiile necesare pentru indeplinirea sarcinilor care ii revin ESMA in temeiul acestui regulament.


(5) Prevederile alin. (1) nu impiedica schimbul de informatii confidentiale intre A.S.F. si alte autoritati competente. Informatiile astfel schimbate sunt reglementate de secretul profesional, obligatie care incumba persoanelor angajate sau anterior angajate de autoritatile competente care primesc informatiile.


(6) A.S.F. poate incheia acorduri de cooperare privind schimbul de informatii cu autoritatile sau organismele competente din tarile terte, abilitate de propria lor legislatie sa duca la indeplinire orice sarcina similara cu cele prevazute de dispozitiile legale referitoare la competentele A.S.F. privind supravegherea respectarii obligatiilor de transparenta ale emitentilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. Acest schimb de informatii se supune unor garantii de secret profesional cel putin echivalente cu cele prevazute de prezentul articol si este destinat executarii prerogativelor de supraveghere ale autoritatilor sau organismelor respective, in cazul in care provin din alt stat membru, informatiile nu pot fi comunicate fara acordul expres al autoritatilor competente care le-au comunicat si, dupa caz, exclusiv in scopul pentru care si-au dat acordul.


Art. 100. - (1) In cazul in care A.S.F., in calitate de autoritate competenta atunci cand Romania este stat membru gazda pentru un emitent ale carui valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, constata ca emitentul sau un detinator de actiuni ori alte instrumente financiare sau persoana mentionata la art. 71 a comis nereguli sau si-a incalcat obligatiile, aceasta aduce la cunostinta aceste constatari autoritatii competente a statului membru de origine si ESMA.


(2) In cazul in care, in ciuda masurilor luate de autoritatea competenta a statului membru de origine sau daca aceste masuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau detinatorul de valori mobiliare continua sa nu isi respecte obligatiile ce ii revin, A.S.F., in calitate de autoritate competenta atunci cand Romania este stat membru gazda, dupa informarea autoritatii competente a statului membru de origine, ia toate masurile necesare pentru protejarea investitorilor, in conformitate cu prevederile legale privind obligatiile de raportare si transparenta in legatura cu emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, informand in acest sens, in cel mai scurt timp, Comisia Europeana si ESMA.


TITLUL IV


Emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise


la tranzactionare sau sunt tranzactionate


in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare


sau sistem organizat de tranzactionare


CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Art. 101. - (1) Prevederile prezentului titlu stabilesc cadrul juridic aplicabil emitentilor ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare sau sunt tranzactionate, cu acordul lor, in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau in cadrul unui sistem organizat de tranzactionare, precum si obligatiile de raportare si transparenta ale acestor emitenti.


(2) Prevederile prezentului titlu nu sunt aplicabile in cazul titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, altele decat cele de tip inchis.


Art. 102. - In intelesul prezentului titlu, prin emitent se intelege o persoana juridica sau alta entitate legala reglementata de dreptul public sau privat, inclusiv un stat, ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare sau sunt tranzactionate, cu acordul sau, in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau in cadrul unui sistem organizat de tranzactionare.


CAPITOLUL II


Admiterea, inscrierea si retragerea valorilor mobiliare de la tranzactionarea


pe un sistem multilateral de tranzactionare sau sistem organizat de tranzactionare


Art. 103. - Admiterea sau, dupa caz, inscrierea la tranzactionare a valorilor mobiliare in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau in cadrul unui sistem organizat de tranzactionare se face in conformitate cu reglementarile proprii ale operatorului de sistem care administreaza respectivul sistem multilateral de tranzactionare sau sistem organizat de tranzactionare, aprobate de A.S.F.


Art. 104. - Conditiile de retragere a valorilor mobiliare de la tranzactionarea pe un sistem multilateral de tranzactionare sau sistem organizat de tranzactionare se stabilesc prin reglementari ale A.S.F. si sunt specificate in cadrul reglementarilor proprii ale operatorului de sistem care administreaza respectivul sistem multilateral de tranzactionare sau sistem organizat de tranzactionare.


CAPITOLUL III


Informarea periodica si continua


Art. 105. - Emitentii sunt obligati sa se inregistreze la A.S.F. si sa ridice certificatul emis ce atesta inregistrarea valorilor mobiliare, sa respecte cerintele de raportare stabilite prin reglementarile A.S.F., precum si cele ale operatorului sistemelor de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de acestia.


Art. 106. - Prevederile art. 46 alin. (2)-(4), art. 62, art. 69- 76, art. 77 alin. (1), art. 78 alin. (1) si (2), art. 85-98 si art. 99 alin. (1)-(3), (5) si (6) se aplica in mod corespunzator si in cazul emitentilor ale caror valori mobiliare se tranzactioneaza in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau sistem organizat de tranzactionare, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (5).


Art. 107. - A.S.F. emite reglementari in aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligatiile de transparenta si raportare ale emitentilor ale caror valori mobiliare sunt tranzactionate pe un sistem multilateral de tranzactionare sau pe un sistem organizat de tranzactionare.


TITLUL V


Abuzul pe piata


CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Art. 108. - (1) Prezentul titlu stabileste cadrul legal al utilizarii abuzive a informatiilor privilegiate, al divulgarii neautorizate a informatiilor privilegiate si al manipularii pietei, precum si masuri pentru prevenirea abuzului pe piata.


(2) A.S.F. informeaza Comisia Europeana atunci cand are loc, prin modificarea legislatiei nationale, extinderea competentelor in privinta infractiunilor prevazute la art. 134 alin. (2)-(5), a tentativei prevazute la art. 135 alin. (1), precum si a instigarii si complicitatii la faptele prevazute la art. 134 alin. (2), (4) si (5) care au fost savarsite in afara Romaniei, in cazul in care:


a) autorul infractiunii isi are resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei; sau


b) infractiunea a fost savarsita in beneficiul unei persoane juridice avand sediul pe teritoriul Romaniei.


(3) In intelesul prezentului titlu prin emitent se intelege o entitate legala de drept privat sau public care emite sau intentioneaza sa emita instrumente financiare, emitentul fiind, in cazul certificatelor de depozit avand ca suport instrumente financiare, emitentul instrumentului financiar suport.


Art. 109. - Prevederile prezentului titlu se aplica:


a) instrumentelor financiare admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata;


b) instrumentelor financiare tranzactionate in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare (SMT), admise la tranzactionare in cadrul unui SMT sau pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzactionare in cadrul unui SMT;


c) instrumentelor financiare tranzactionate in cadrul unui sistem organizat de tranzactionare (SOI);


d) instrumentelor financiare necuprinse la lit. a), b) sau c), al caror pret sau valoare depinde de pretul sau valoarea unui instrument financiar mentionat la aceste litere sau are un efect asupra acestora si care poate include, dar nu se limiteaza la swap-uri pe riscul de credit si contracte pentru diferenta;


e) comportamentelor sau tranzactiilor, inclusiv oferte, legate de licitarea pe o platforma de licitatie autorizata ca o piata reglementata a certificatelor de emisii sau a altor produse licitate pe baza acestora, inclusiv atunci cand produsele licitate nu sunt instrumente financiare, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii. Fara a aduce atingere dispozitiilor specifice referitoare la ofertele depuse in contextul unei licitatii, dispozitiile din prezentul titlu referitoare la ordinele de tranzactionare se aplica si acestor oferte.


Art. 110. - (1) Prevederile art. 120 se aplica, de asemenea:


a) contractelor spot pe marfuri care nu sunt produse energetice angro, atunci cand tranzactia, ordinul sau comportamentul are, este probabil sa aiba sau se intentioneaza sa aiba un efect asupra pretului sau valorii unui instrument financiar, mentionat la art. 109;


b) tipurilor de instrumente financiare, inclusiv contractelor derivate sau instrumentelor financiare derivate pentru transferul riscului de credit, atunci cand tranzactia, ordinul, oferta sau comportamentul are sau poate avea un efect asupra pretului sau valorii contractului spot pe marfuri, in cazul in care pretul sau valoarea depinde de pretul sau valoarea respectivelor instrumente financiare;


c) comportamentului in ceea ce priveste indicii de referinta.


(2) Prevederile prezentului titlu se aplica oricarei tranzactii,


ordin sau comportament care are legatura cu orice instrument financiar prevazute la alin. (1) si la art. 109, indiferent daca tranzactia, ordinul sau comportamentul respectiv se desfasoara sau nu intr-un loc de tranzactionare.


Art. 111. - Interdictiile prevazute in acest titlu nu se aplica in cazul:


a) tranzactiilor cu actiuni proprii efectuate in cadrul programelor de rascumparare, in cazul in care respectivele tranzactii se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), (2) si (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;


b) tranzactiilor cu valori mobiliare sau cu instrumente asociate mentionate la art. 3 alin. (2) lit. a) si b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru stabilizarea valorilor mobiliare, in cazul in care respectivele tranzactii se desfasoara in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) si (5) din regulamentul respectiv;


c) tranzactiilor, ordinelor sau comportamentelor desfasurate in vederea aplicarii politicii monetare, a cursului de schimb sau a datoriei publice in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, ordinelor de tranzactii sau comportamentelor desfasurate in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din acelasi regulament, activitatilor desfasurate in cadrul politicii Uniunii Europene in domeniul climei, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din regulamentul mentionat sau activitatilor desfasurate in cadrul politicii agricole comune sau al politicii comune in domeniul pescuitului a Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din acelasi regulament.


Art. 112. - Interdictiile prevazute in prezentul titlu nu se aplica tranzactiilor desfasurate in contextul politicii monetare si a cursului de schimb sau celor aferente datoriei publice, exercitate de: autoritati competente din Romania, celelalte state membre, Banca Centrala Europeana sau o banca centrala nationala, un minister, o agentie ori o societate vehicul cu scop special pentru un stat membru sau mai multe state membre ori o persoana care actioneaza in numele acestuia/acesteia, iar in cazul unui stat membru care este un stat federal, un membru care face parte din federatie.


Art. 113. - (1) A.S.F. este autoritatea competenta care asigura aplicarea prevederilor prezentului titlu.


(2) A.S.F. deleaga catre B.N.R. competentele privind supravegherea abuzului pe piata referitoare la instrumentele pietei monetare si valutare care sunt reglementate si supravegheate de B.N.R., precum si la indicii publicati de B.N.R.


CAPITOLUL II


Informatiile privilegiate


SECTIUNEA 1


Dispozitii generale


Art. 114. - (1) Prin informatie privilegiata se intelege o informatie cu caracter precis care nu a fost facuta publica, care se refera in mod direct sau indirect la unul sau mai multi emitenti ori la unul sau mai multe instrumente financiare, si care, daca ar fi facuta publica, ar putea influenta semnificativ pretul acelor instrumente financiare sau pretul instrumentelor financiare derivate conexe.


(2) Atunci cand se refera la instrumente financiare derivate pe marfuri, informatia privilegiata inseamna informatia cu caracter precis care nu a fost facuta publica si care se refera direct sau indirect la unul sau mai multe astfel de instrumente financiare derivate sau care se refera direct la contractul spot pe marfuri conex si care, in cazul in care ar fi facuta publica, ar putea influenta semnificativ pretul unor astfel de instrumente financiare derivate sau al contractelor spot pe marfuri conexe, si in cazul in care aceasta este o informatie care este asteptata in mod rezonabil sa fie divulgata sau pentru care exista obligativitatea de divulgare in conformitate cu legislatia europeana sau nationala aplicabila, norme de piata, contracte, practici sau uzante privind pietele instrumentelor derivate pe marfuri sau pietele spot relevante.


(3) Atunci cand se refera la certificatele de emisii sau produsele licitate pe baza acestora, informatia privilegiata inseamna informatia cu caracter precis, care nu a fost facuta publica, care se refera direct sau indirect la unul sau mai multe astfel de instrumente si care, in cazul in care ar fi facuta publica, ar putea influenta semnificativ pretul unor astfel de instrumente sau pretul instrumentelor financiare derivate conexe.


(4) Pentru persoanele raspunzatoare de executarea ordinelor privind tranzactionarea instrumentelor financiare, informatia privilegiata inseamna, totodata, informatia cu caracter precis, transmisa de un client, in legatura cu ordinele sale care nu au fost inca executate, referitoare in mod direct sau indirect la unul sau mai multi emitenti ori la unul sau mai multe instrumente financiare, informatie care, daca ar fi facuta publica, ar putea avea efecte semnificative asupra pretului respectivelor instrumente financiare, asupra pretului contractelor spot pe marfuri conexe sau asupra pretului instrumentelor financiare derivate conexe.


(5) Prin informatie cu caracter precis se intelege acea informatie care indica un set de circumstante care exista sau despre care se poate estima in mod rezonabil ca vor exista, sau un eveniment care s-a produs sau se poate estima in mod rezonabil ca se va produce si pe baza careia, datorita naturii specifice a acesteia, se poate trage o concluzie cu privire la efectul pe care il pot avea respectivele circumstante sau respectivul eveniment asupra pretului instrumentelor financiare, asupra pretului instrumentelor financiare derivate conexe, asupra pretului contractelor spot pe marfuri conexe sau asupra pretului produselor licitate pe baza certificatelor de emisii. In acest context, in cazul unui proces prelungit menit sa produca sau care are ca rezultat anumite circumstante sau un anumit eveniment, aceste circumstante viitoare sau acel eveniment viitor, precum si etapele intermediare ale acelui proces menit sa produca sau sa aiba drept rezultat circumstantele viitoare sau evenimentul in cauza, pot fi privite ca informatii precise.


(6) O etapa intermediara a unui proces prelungit este considerata informatie privilegiata daca, in sine, satisface criteriile aferente informatiilor privilegiate mentionate in prezentul articol.


(7) Prin informatie care, ``daca ar fi transmisa public, ar putea influenta semnificativ pretul acelor instrumente financiare sau pretul instrumentelor financiare derivate cu care se afla in legatura, al contractelor spot pe marfuri conexe sau al produselor licitate pe baza certificatelor de emisii`` se intelege acea informatie pe care un investitor rezonabil o poate folosi in fundamentarea deciziilor sale de investitie.


Art. 115. - In cazul participantilor la piata certificatelor de emisii cu un nivel agregat al emisiilor sau o putere termica nominala egala sau mai mica decat pragul fixat in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, se considera ca informatiile legate de operatiunile lor fizice nu au un efect semnificativ asupra pretului certificatelor de emisii, al produselor licitate pe baza acestora sau al instrumentelor financiare derivate.


SECTIUNEA a 2-a


Utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate


Art. 116. - (1) Utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate are loc atunci cand o persoana detine informatii privilegiate si utilizeaza aceste informatii pentru a achizitiona sau a ceda instrumente financiare la care se refera informatiile respective, in nume propriu sau in numele unui tert, direct sau indirect.


(2) Prezentul articol se aplica oricarei persoane care detine informatii privilegiate ca urmare a faptului ca persoana respectiva:


a) este administrator, membra a consiliului de administratie, director, director general, membra a consiliului de supraveghere, membra a directoratului ori reprezentantul legal, sau, dupa caz, este membra in organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale emitentului sau ale participantului pe piata certificatelor de emisii;


b) detine o parte din capitalul emitentului sau al participantului pe piata certificatelor de emisii;


c) are acces la informatii prin natura postului ocupat, a profesiei sau a sarcinilor profesionale; sau


d) a obtinut informatiile, in mod direct sau indirect, in urma savarsirii unei infractiuni.


(3) Prezentul articol se aplica, de asemenea, oricarei persoane care a obtinut informatii privilegiate in alte imprejurari decat cele mentionate la alin. (2), in cazul in care persoana respectiva stie sau ar trebui sa stie ca sunt informatii privilegiate.


(4) Utilizarea informatiilor privilegiate prin anularea sau modificarea unui ordin privind un instrument financiar la care se refera informatiile, in cazul in care acel ordin a fost emis inainte ca persoana in cauza sa cunoasca informatiile privilegiate, se considera de asemenea ca fiind utilizare abuziva a informatiilor privilegiate.


(5) Utilizarea recomandarilor sau actionarea pe baza indemnurilor prevazute la art. 117 alin. (1) devine utilizare abuziva a informatiilor privilegiate in cazul in care persoana care utilizeaza recomandarea sau urmeaza indemnul stie ca se bazeaza pe informatii privilegiate.


(6) In cazul licitatiilor pentru certificate de emisii sau alte produse licitate pe baza acestora care sunt organizate in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1031/2010, utilizarea informatiilor privilegiate mentionata la alin. (4) cuprinde si prezentarea, modificarea sau retragerea unei oferte de catre o persoana in nume propriu sau in numele unui tert.


(7) In sensul prezentului articol, faptul ca o persoana detine sau a detinut informatii privilegiate nu se considera ca persoana respectiva a utilizat informatiile respective si ca ar fi implicata astfel in utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate printr-un act de achizitionare sau instrainare, atunci cand comportamentul sau este calificat drept comportament legitim in conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.


Art. 117. - (1) Recomandarea sau determinarea unei alte persoane sa participe la practici de utilizare abuziva a informatiilor privilegiate are loc in cazul in care persoana detine informatii privilegiate si:


a) pe baza informatiilor respective, recomanda unei alte persoane sa achizitioneze sau sa instraineze instrumentele financiare la care se refera informatiile sau determina persoana respectiva sa realizeze o astfel de achizitie sau instrainare; sau


b) pe baza informatiilor respective, recomanda unei alte persoane sa anuleze sau sa modifice un ordin privind un instrument financiar la care se refera informatiile respective sau convinge persoana respectiva sa realizeze anularea sau modificarea respectiva.


(2) Prevederile art. 116 alin. (2), (3) si (7) se aplica in mod corespunzator.


SECTIUNEA a 3-a


Divulgarea ilegala a informatiilor privilegiate


Art. 118. - (1) In sensul prezentului titlu, divulgarea ilegala a informatiilor privilegiate are loc in cazul in care o persoana detine informatii privilegiate si divulga informatiile respective unei alte persoane, cu exceptia cazului in care divulgarea se face prin exercitarea normala a postului ocupat, profesiei sau sarcinilor profesionale, inclusiv in cazul in care divulgarea este calificata drept sondare a pietei, efectuata in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1)-(8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.


(2) Prezentul articol se aplica oricarei persoane in situatiile sau circumstantele mentionate la art. 116 alin. (2) si (3).


Art. 119. - In sensul prezentului titlu, transmiterea recomandarilor sau indemnurilor prevazute la art. 117 alin. (1) devine divulgare ilegala a informatiilor privilegiate in temeiul prezentului articol in cazul in care persoana care transmite recomandarea sau indemnul stie sau ar trebui sa stie ca acestea se bazeaza pe informatii privilegiate.


CAPITOLUL III


Manipularea pietei


Art. 120. - (1) In sensul prezentului titlu, manipularea pietei reprezinta urmatoarele tipuri de activitati:


a) efectuarea unei tranzactii, plasarea unui ordin de tranzactionare sau orice alt comportament care ofera sau este probabil sa ofere indicatii false sau inselatoare cu privire la oferta, cererea sau pretul unui instrument financiar, al unui contract spot pe marfuri conex sau al unui produs licitat avand la baza certificate de emisii sau care fixeaza ori este probabil sa fixeze pretul unuia sau mai multor instrumente financiare, al unui contract spot pe marfuri conex sau al unui produs licitat avand la baza certificate de emisii la un nivel anormal sau artificial, cu exceptia cazului in care motivele pentru care persoana care a participat la tranzactii sau a plasat ordinele de tranzactionare a actionat astfel sunt conform dispozitiilor legale aplicabile si respectivele tranzactii sau ordine de tranzactionare sunt in conformitate cu practicile de piata acceptate la locul de tranzactionare in cauza, in masura in care acestea au fost aprobate conform prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;


b) efectuarea unei tranzactii, plasarea unui ordin sau orice alta activitate sau comportament care influenteaza sau este probabil sa influenteze pretul unuia sau mai multor instrumente financiare, al unui contract spot pe marfuri conex sau al unui produs licitat avand la baza certificate de emisii, prin recurgerea la un procedeu fictiv sau orice alta forma de inselaciune sau artificiu;


c) diseminarea de informatii prin mijloace de comunicare in masa, inclusiv pe internet sau prin orice alte mijloace, care da sau este probabil sa dea semnale false sau inselatoare referitoare la oferta, cererea sau pretul unui instrument financiar, al unui contract spot pe marfuri conex sau al unui produs licitat avand la baza certificate de emisii sau care fixeaza pretul unuia sau mai multor instrumente financiare, al unui contract spot pe marfuri conex sau al unui produs licitat avand la baza certificate de emisii la un nivel anormal sau artificial, inclusiv diseminarea de zvonuri, atunci cand persoanele care au realizat diseminarea obtin, pentru sine sau pentru alta persoana, foloase sau beneficii ca urmare a diseminarii informatiilor in cauza si cu conditia ca aceste persoane sa fi stiut sau sa fi trebuit sa stie ca acestea sunt false sau inselatoare; sau


d) transmiterea de informatii false sau inselatoare sau furnizarea de date de intrare false sau inselatoare sau orice alt comportament care manipuleaza calcularea unui indice de referinta, cu conditia ca persoana care a realizat transmiterea sau furnizarea respectivelor informatii sau date sa fi stiut sau sa fi trebuit sa stie ca acestea sunt false sau inselatoare.


(2) In sensul prevederilor alin. (1), urmatoarele situatii sunt considerate operatiuni de manipulare a pietei:


a) conduita unei persoane sau a unor persoane, care actioneaza in colaborare pentru a-si asigura o pozitie dominanta asupra cererii sau ofertei aferente unui anumit instrument financiar, contract spot pe marfuri sau produs licitat pe baza unor certificate de emisii, care are sau este probabil sa aiba ca efect fixarea, directa sau indirecta, a pretului de vanzare sau cumparare ori crearea altor conditii incorecte de tranzactionare;


b) cumpararea sau vanzarea de instrumente financiare la momentul deschiderii sau inchiderii pietei, care are sau este probabil sa aiba efectul inducerii in eroare a investitorilor care actioneaza pe baza preturilor afisate, inclusiv a preturilor de deschidere si de inchidere;


c) plasarea de ordine intr-un loc de tranzactionare, inclusiv anularea sau modificarea acestora, prin orice mijloace de tranzactionare disponibile, inclusiv mijloace electronice precum strategii de tranzactionare algoritmica si de inalta frecventa si care are unul din efectele mentionate la lit. a) sau b) prin:


(i) Intreruperea sau amanarea functionarii sistemului de tranzactionare din respectivul loc de tranzactionare sau prin crearea conditiilor pentru a se produce aceste efecte;(ii) producerea de dificultati pentru alte persoane de a identifica ordinele reale din sistemul de tranzactionare din respectivul loc de tranzactionare sau fiind probabil sa genereze astfel de efecte, inclusiv prin introducerea de ordine care are ca efect supraincarcarea sau destabilizarea registrului de ordine; sau


(iii) crearea sau probabilitatea sa creeze un semnal fals sau inselator cu privire la oferta, cererea sau pretul unui instrument financiar, in particular prin introducerea de ordine cu scopul de a initia sau accentua o anumita tendinta;


d) beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice sau traditionale, prin exprimarea unei opinii in legatura cu un instrument financiar, un contract spot pe marfuri sau un produs licitat avand la baza certificate de emisii sau indirect, in legatura cu emitentul acestuia, in conditiile in care instrumentul financiar, contractul spot pe marfuri sau produsul licitat, avand la baza certificate de emisii, era deja detinut si s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument financiar, contract spot pe marfuri sau produs licitat avand la baza certificate de emisii, fara a fi facut in acelasi timp public acel conflict de interese, intr-o maniera corecta si eficienta;


e) cumpararea sau vanzarea de certificate de emisii sau instrumente derivate conexe pe piata secundara, anterior licitatiei desfasurate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1031/2010, avand ca efect fixarea pretului de licitatie pentru produsele licitate la un nivel anormal sau artificial sau inducerea in eroare a persoanelor participante la licitatii.


Art. 121. - Practicile de piata acceptate se refera la practicile utilizate in cadrul uneia sau a mai multor piete si care sunt agreate de A.S.F., in conformitate cu procedurile europene.


CAPITOLUL IV


Obligatii de informare


Art. 122. - (1) Un emitent face publice, de indata ce este posibil, informatiile privilegiate care se refera in mod direct la emitentul respectiv.


(2) Un participant la piata certificatelor de emisii face publice in mod eficient si rapid informatiile privilegiate privind certificatele de emisii pe care le detine referitor la activitatea sa comerciala.


(3) Indeplinirea obligatiilor mentionate la alin. (1) si (2) se realizeaza cu respectarea prevederilor incidente ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014.


Art. 123. - A.S.F. emite reglementari in aplicarea prevederilor prezentului capitol.


CAPITOLUL V


Competentele A.S.F.


Art. 124. - A.S.F. este autoritatea competenta in conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.


Art. 125. - (1) Fara a aduce atingere competentelor prevazute la art. 2 alin. (9), care se aplica in mod corespunzator, A.S.F. are, in vederea indeplinirii atributiilor ce-i revin, competentele prevazute la art. 23 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 exercitate in conformitate cu prevederile acestui regulament.


(2) A.S.F. exercita competenta prevazuta la art. 23 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, adresandu-se autoritatii judiciare competente si/sau in cooperare cu alte autoritati.


TITLUL VI


Raspunderi si sanctiuni


CAPITOLUL I


Raspunderea contraventionala


Art. 126. - (1) Constituie contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, faptele savarsite de catre:


a) entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de A.S.F., emitentii de valori mobiliare si/sau de catre membrii consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, angajatii entitatii autorizate, reglementate si supravegheate sau ai emitentilor de valori mobiliare, persoanele fizice sau juridice care exercita de jure sau de facto functii de conducere ori exercita cu titlu profesional activitati reglementate de prezenta lege, ofertantii si/sau persoanele cu care actioneaza in mod concertat, persoana care solicita admiterea la tranzactionare a unui emitent, persoanele insarcinate cu realizarea prospectului, detinatorii de instrumente financiare si/sau persoanele cu care actioneaza in mod concertat, organele administratiei publice centrale si locale, organismele internationale, dupa caz, in legatura cu:


1. Incalcarea prevederilor privind ofertele publice si operatiunile de retragere a actionarilor dintr-o societate prevazute la art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), (4) si


(5), art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1)-(3), art. 12, art. 16 alin. (1) si


(2) , art. 17, art. 18 alin. (2) si (4), art. 19 alin. (1) teza a II-a, art. 20, art. 23, art. 25 alin. (2), art 27 alin. (1), art. 30 alin. (2) si


(3) , art. 31 alin. (1)-(3), (6) si (7), art. 32 alin. (1), art. 33, art. 38 alin. (7), art. 40, art. 41 si art. 42 alin. (7);


2. Incalcarea prevederilor privind admiterea, respectiv retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare prevazute la art. 47 alin. (1), art. 48, art. 51, art. 52, art. 53 alin. (1), art. 55, art. 56 alin. (1)-(3), art. 57, art. 58, art. 59 alin. (1) si art. 60;


3. Incalcarea obligatiilor de raportare, de realizare a operatiunilor si de respectare a conduitei si conditiilor prevazute la art. 46 alin. (1) si (4), art. 62, art. 77-79, art. 80 alin. (1), art. 81, art. 82, art. 84 alin. (1), (3) si (4), art. 85, art. 86 alin. (3), art. 87 alin. (3), art. 90 alin. (1), (2) si (4), art. 91 si art. 92 alin. (1), (6)-(8), (19), (20), (22) si (23);


4. desfasurarea unei oferte publice fara aprobarea A.S.F. a prospectului/documentului de oferta, precum si desfasurarea fara aprobarea A.S.F. a oricaror activitati sau operatiuni pentru care prezenta lege impune aprobarea;


5. nerespectarea conditiilor stabilite prin decizia A.S.F. de aprobare a prospectului/documentului de oferta, a unor amendamente la acesta, precum si a anuntului/anuntului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice;


6. nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 39 alin. (3) Si (4);


7. nerespectarea prevederilor privind admiterea, inscrierea si retragerea valorilor mobiliare de la tranzactionarea in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau in cadrul unui sistem organizat de tranzactionare, respectiv a prevederilor privind obligatiile de raportare, de realizare a operatiunilor si de respectare a conduitei si a conditiilor prevazute la art. 103-105;


b) emitent in legatura cu nerespectarea obligatiei de publicare, respectiv de transmitere in termenul stabilit a rapoartelor, respectiv a informatiilor ce trebuie incluse in rapoartele prevazute la art. 61-67, art. 72 alin. (6), art. 75 si art. 76;


c) persoana fizica sau entitatea legala in legatura cu nerespectarea obligatiei de notificare, in termenul stabilit, a achizitionarii sau cedarii unei detineri importante, in conformitate cu prevederile art. 69 alin. (1) si (2), art. 70, art. 72-74;


d) emitent in legatura cu nerespectarea prevederilor art. 69 alin. (5).


(2) Constituie de asemenea contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, urmatoarele fapte:


a) nerespectarea masurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare si control sau a altor masuri adoptate de A.S.F.;


b) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 37 alin. (1) referitoare la initierea, in termenul prevazut de lege, a unei oferte publice de preluare obligatorie;


c) nerespectarea prevederilor privind interdictia de a achizitiona actiuni prevazuta la art. 37 alin. (2);


d) nerespectarea prevederilor referitoare la modul de intocmire a situatiilor financiar-contabile si la auditarea acestora, prevazute la art. 93;


e) Impiedicarea fara drept a exercitarii drepturilor conferite de catre lege A.S.F., precum si refuzul nejustificat al oricarei persoane de a raspunde solicitarilor A.S.F. In exercitarea atributiilor care ii revin conform legii.


Art. 127. - (1) In cazul constatarii contraventiilor prevazute la art. 126 pot fi aplicate urmatoarele sanctiuni si masuri administrative:


a) o declaratie publica in care se indica persoana fizica sau entitatea legala responsabila si natura incalcarii;


b) un ordin prin care i se solicita persoanei fizice sau entitatii legale responsabile sa inceteze comportamentul care constituie o incalcare si sa nu il repete;


c) amenda cuprinsa, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, intre urmatoarele limite:


1. In cazul contraventiilor prevazute la art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 4 si 5 si lit. d) si alin. (2) lit. c) si e):


(i) pentru persoanele fizice: amenda de la 5.000 lei pana la cea mai mare valoare dintre 4.500.000 lei sau de doua ori valoarea beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care aceste valori pot fi stabilite;


(ii) pentru entitatile legale: amenda de la 10.000 lei pana la cea mai mare valoare dintre 20.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuala totala, conform ultimelor situatii financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de doua ori valoarea beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care acestea pot fi stabilite;


2. In cazul contraventiilor prevazute la art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 1-3 si 7 si la alin. (2) lit. a) si d):


(i) pentru persoanele fizice: amenda de la 10.000 lei pana la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de doua ori valoarea beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care aceste valori pot fi stabilite;


(ii) pentru entitatile legale: amenda de la 15.000 lei pana la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuala totala conform ultimelor situatii financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de doua ori valoarea beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care aceste valori pot fi stabilite;


3. In cazul contraventiilor prevazute la art. 126 alin. (1) lit. b)


si c):


(i) pentru persoanele fizice: amenda de la 10.000 lei pana la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de doua ori valoarea beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care acestea pot fi stabilite;


(ii) pentru entitatile legale: amenda de la 15.000 lei pana la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuala totala, conform ultimelor situatii financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de doua ori valoarea beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care aceste valori pot fi stabilite;


4. In cazul contraventiilor prevazute la art. 126 alin. (2) lit. b):


(i) pentru persoanele fizice:


1. amenda de la 1.000 lei pana la cea mai mare valoare dintre 2.000.000 lei sau de doua ori valoarea beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care aceste valori pot fi stabilite, daca termenul legal de lansare a ofertei a fost depasit cu cel mult 30 de zile;


2. amenda de la 25.001 lei pana la cea mai mare valoare dintre 4.500.000 lei sau de doua ori valoarea beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care aceste valori pot fi stabilite, daca termenul legal de lansare a ofertei a fost depasit cu cel mult 60 de zile;


3. amenda de la 50.001 lei pana la cea mai mare valoare dintre 4.500.000 lei sau de doua ori valoarea beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care aceste valori pot fi stabilite, daca termenul legal de lansare a ofertei a fost depasit cu mai mult de 60 de zile;


(ii) pentru entitatile legale:


1. amenda de la 10.000 lei pana la cea mai mare valoare dintre 4.000.000 lei sau 1% din cifra de afaceri anuala totala conform ultimelor situatii financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de doua ori valoarea beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care aceste valori pot fi stabilite, daca termenul legal de lansare a ofertei a fost depasit cu cel mult 30 de zile;


2. amenda de la 25.000 lei pana la cea mai mare


valoare dintre 8.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuala totala conform ultimelor situatii financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de doua ori valoarea


beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care aceste valori pot fi stabilite, daca termenul legal de lansare a ofertei a fost depasit cu cel mult 60 de zile;


3. amenda de la 50.000 lei pana la cea mai mare


valoare dintre 8.000.000 lei sau 10% din cifra de afaceri anuala totala, conform ultimelor situatii financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de doua ori valoarea


beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care aceste valori pot fi stabilite, daca termenul legal de lansare a ofertei a fost depasit cu mai mult de 60 de zile.


(2) Savarsirea contraventiei prevazute la art. 126 alin. (1) lit. a) pct. 6 se sanctioneaza potrivit dispozitiilor alin. (1) lit. c) pct. 4 care se aplica in mod corespunzator.


Art. 128. - In cazul in care entitatea legala prevazuta la art. 127 este o societate-mama sau o filiala a unei societati-mama care trebuie sa intocmeasca conturi consolidate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, cifra de afaceri totala relevanta este cifra de afaceri totala anuala sau tipul de venit corespunzator reglementarilor contabile aplicabile, in conformitate cu ultimele conturi anuale consolidate disponibile, aprobate de organul de administrare al societatii-mama.


Art. 129. - Fara a aduce atingere competentelor A.S.F. stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin prezenta lege, precum si posibilitatii de impunere de catre organele abilitate, in cazurile aplicabile, a unor sanctiuni penale, A.S.F. poate dispune, cu titlu de masura administrativa, suspendarea exercitarii drepturilor de vot aferente actiunilor in cazul constatarii contraventiei prevazute la art. 126 alin. (1) lit. c) referitoare la nerespectarea obligatiei de notificare in cazul depasirii pragului de 33% din drepturile de vot ale emitentului.


Art. 130. - (1) A.S.F. publica toate deciziile privind sanctiunile si masurile impuse in conformitate cu prevederile art. 126-129, fara intarzieri nejustificate, inclusiv cel putin informatiile privind tipul si natura incalcarii si identitatea persoanelor fizice sau a entitatilor legale responsabile de incalcare. Prin exceptie, A.S.F. poate amana publicarea unei decizii sau poate publica decizia in mod anonim in oricare dintre circumstantele urmatoare:


a) atunci cand, in cazul in care sanctiunea este impusa unei persoane fizice, se constata, in urma unei evaluari anterioare obligatorii a proportionalitatii publicarii datelor cu caracter personal, ca aceasta este disproportionata;


b) atunci cand publicarea ar periclita grav stabilitatea sistemului financiar sau o ancheta oficiala in curs;


c) atunci cand publicarea ar cauza, in masura in care se poate stabili acest lucru, prejudicii disproportionate si grave institutiilor sau persoanelor fizice implicate.


(2) In cazul introducerii unei cai de atac impotriva deciziei publicate conform alin. (1), A.S.F. este obligata fie sa publice aceasta informatie in momentul publicarii respectivei decizii, fie sa modifice textul publicat in cazul in care calea de atac este inaintata dupa publicarea initiala.


Art. 131. - (1) A.S.F. stabileste tipul si nivelul sanctiunilor sau masurilor administrative aplicate in conformitate cu prevederile art. 126-129, cu luarea in considerare a tuturor circumstantelor relevante, inclusiv, dupa caz, a urmatoarelor:


a) gravitatea si durata incalcarii;


b) gradul de responsabilitate al persoanei fizice sau al entitatii legale responsabile;


c) capacitatea financiara a persoanei fizice sau a entitatii legale responsabile, astfel cum este indicata de cifra de afaceri totala a entitatii legale responsabile, de venitul anual al persoanei fizice responsabile, in masura in care acestea pot fi identificate, sau de alti indicatori relevanti;


d) valoarea beneficiului obtinut sau a pierderilor evitate de catre persoana fizica sau entitatea legala responsabila, in masura in care acestea pot fi stabilite;


e) pierderile suferite de terti ca urmare a incalcarii, in masura in care acestea pot fi stabilite;


f) masura in care persoana fizica sau entitatea legala responsabila coopereaza cu A.S.F.;


g) Incalcarile anterioare savarsite de persoana fizica sau entitatea legala responsabila.


(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate in cadrul sau in scopul exercitarii competentelor de supraveghere si de investigare in temeiul prezentei legi se desfasoara in conformitate cu legislatia nationala aplicabila si cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date.


Art. 132. - (1) A.S.F. aplica sanctiuni contraventionale si masuri administrative adecvate persoanelor ce savarsesc incalcarile prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.


(2) Limitele amenzilor stabilite prin prezentul articol deroga de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.


(3) In cazul incalcarilor prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica urmatoarele sanctiuni contraventionale si masuri administrative:


a) sanctiunile si masurile prevazute la art. 30 alin. (2) lit. a)-h) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. Interdictia temporara prevazuta la art. 30 alin. (2) lit. e) si g) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 poate fi dispusa pentru o perioada cuprinsa intre 90 de zile si 5 ani. Limitele sanctiunii prevazute la art. 30 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 sunt cuprinse intre o data pana la de trei ori valoarea profiturilor obtinute sau a pierderilor evitate ca urmare a incalcarii, in cazul in care acestea pot fi stabilite;


b) pentru persoanele fizice, amenzi dupa cum urmeaza:


(i) amenda de la 10.000 lei pana la 22.000.000 lei pentru incalcari ale prevederilor art. 14 si 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, cand faptele sunt savarsite fara forma de vinovatie ceruta de lege pentru a fi calificate ca infractiuni;


(ii) amenda de la 3.000 lei pana la 4.500.000 lei pentru incalcari ale prevederilor art. 16 si 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; si


(iii) amenda de la 1.000 lei pana la 2.200.000 lei pentru incalcari ale prevederilor art. 18, 19 si 20 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; si


c) pentru persoanele juridice, amenzi dupa cum urmeaza:


(i) amenda de la 20.000 lei pana la 66.000.000 lei sau 15% din cifra de afaceri anuala totala a persoanei juridice potrivit ultimelor situatii financiare disponibile aprobate de organul de conducere pentru incalcari ale prevederilor art. 14 si 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, cand faptele sunt savarsite fara forma de vinovatie ceruta de lege pentru a fi calificate ca infractiuni;


(ii) amenda de la 10.000 lei pana la 11.000.000 lei sau 2% din cifra de afaceri anuala totala potrivit ultimelor situatii financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru incalcari ale prevederilor art. 16 si 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; si


(iii) amenda de la 7.000 lei pana la 4.500.000 lei pentru incalcari ale prevederilor art. 18, 19 si 20 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.


(4) In cazul incalcarilor prevazute la art. 30 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica urmatoarele sanctiuni contraventionale si masuri administrative:


a) sanctiunile si masurile prevazute la art. 30 alin. (2) lit. a),


c)-e) si g) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; dispozitiile alin. (3) lit. a) teza a II-a se aplica in mod corespunzator;


b) pentru persoanele fizice, avertisment sau amenda de la 1.000 lei pana la 2.000.000 lei;


c) pentru persoanele juridice, avertisment sau amenda de la 7.000 lei pana la 4.000.000 lei.


(5) In cazul aplicarii sanctiunilor prevazute la alin. (3) lit. c) pct. (i) si (ii) prevederile art. 30 alin. (2) ultimul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se aplica in mod corespunzator.


(6) In luarea unei decizii cu privire la tipul si nivelul sanctiunilor contraventionale si a masurilor administrative aplicate potrivit prezentului articol, A.S.F. tine cont de toate circumstantele relevante, in conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.


(7) A.S.F. publica orice decizie prin care se impune o sanctiune contraventionala sau masura administrativa aplicata potrivit prezentului articol, in conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.


Art. 133. - (1) Savarsirea contraventiilor prevazute de prezentul capitol se constata de catre A.S.F. prin intermediul personalului specializat imputernicit sa exercite atributii privind supravegherea, investigarea si controlul respectarii dispozitiilor legale si ale reglementarilor aplicabile pietei de capital. Daca in cadrul exercitarii atributiilor de supraveghere, investigare si control al respectarii dispozitiilor legale si reglementarilor aplicabile pietei de capital, se constata nerespectarea uneia dintre dispozitiile legale a caror incalcare este prevazuta drept contraventie la art. 126, persoanei in cauza i se acorda un termen de 5 zile de la data comunicarii celor constatate, in care sa formuleze obiectiuni cu privire la incalcarea savarsita.


(2) La primirea actelor de verificare rezultate in urma activitatii de autorizare, supraveghere sau control, potrivit carora se constata savarsirea uneia din contraventiile prevazute de prezentul capitol, prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, A.S.F. dispune, prin decizie individuala, aplicarea sanctiunilor corespunzatoare.


(3) Decizia de sanctionare prevazuta la alin. (2) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: datele de identificare a contravenientului, data savarsirii faptei, descrierea faptei contraventionale si a imprejurarilor care pot fi avute in vedere la individualizarea sanctiunii, indicarea temeiului legal potrivit caruia se stabileste si se sanctioneaza contraventia, sanctiunea principala si eventualele sanctiuni complementare si masuri administrative aplicate, termenul si modalitatea de plata a amenzii si termenul de exercitare a caii de atac.


(4) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale^ se prescrie in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei. In cazul contraventiilor continue, termenul de prescriptie de 3 ani curge de la data constatarii faptei sau de la data incetarii ultimului act ori fapt savarsit, daca acest moment intervine anterior constatarii.


(5) Cand fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie, prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge pe tot timpul in care cauza s-a aflat in fata organelor de cercetare sau de urmarire penala ori in fata instantei de judecata, daca sesizarea s-a facut inauntrul termenului prevazut la alin. (4).


(6) Prin derogare de la dispozitiile art. 13 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cand fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie, prescriptia aplicarii sanctiunii opereaza daca sanctiunea nu a fost aplicata in termen de 4 ani de la data savarsirii, respectiv a constatarii faptei.


(7) Decizia de sanctionare prevazuta la alin. (2), precum si celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ si fiscal, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


(8) Dispozitiile prezentului capitol se completeaza in mod corespunzator cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.


CAPITOLUL II


Raspunderea penala


Art. 134. - (1) Prezentarea cu intentie de catre membrul consiliului de administratie, administratorul, directorul, directorul general, membrul consiliului de supraveghere, membrul directoratului ori reprezentantul legal, sau, dupa caz, de catre membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale emitentului catre detinatorii de valori mobiliare de situatii financiare inexacte ori de informatii nereale privind conditiile economice ale emitentului constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.


(2) Utilizarea abuziva a informatiilor privilegiate, astfel cum este prevazuta la art. 116 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.


(3) Recomandarea sau determinarea unei alte persoane sa participe la practici de utilizare abuziva a informatiilor privilegiate prevazuta la art. 117 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.


(4) Divulgarea ilegala a informatiilor privilegiate prevazuta la art. 118 si 119 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.


(5) Manipularea pietei, astfel cum este prevazuta la art. 120 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 5 ani.


Art. 135. - (1) Tentativa la infractiunile prevazute la art. 134 alin. (2) si (5) se pedepseste.


(2) Prin derogare de la prevederile art. 137 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul infractiunilor prevazute la art. 134 alin. (2)-(5), persoanele juridice sunt sanctionate cu amenda de la 167 lei pe zi amenda pana la 275.000 lei pe zi amenda.


(3) Prevederile Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in cazul executarii pedepsei amenzii.


Art. 136. - Punerea in executare a pedepsei amenzii prevazute la art. 135 alin. (2) se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL III


Mecanisme de raportare a incalcarilor in conformitate


cu prevederile art 32 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014


Art. 137. - Prezentul capitol prevede norme care detaliaza procedurile prevazute la art. 32 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, inclusiv:


a) modalitatile de raportare si cele referitoare la activitatile desfasurate, inclusiv in legatura cu masurile adoptate ca urmare a raportarilor;


b) masurile de protectie a persoanelor care lucreaza cu contract de munca si masurile privind protectia datelor personale.


Art. 138. - In sensul prezentului capitol, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a) persoana care efectueaza raportarea - o persoana care raporteaza o incalcare efectiva sau potentiala a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 catre A.S.F.;


b) persoana subiect al raportarii - o persoana care este acuzata, de catre persoana care efectueaza raportarea, ca a comis sau ca intentioneaza sa comita o incalcare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014;


c) raportare privind o incalcare - o raportare prezentata A.S.F. de persoana care efectueaza raportarea cu privire la o incalcare efectiva sau potentiala a Regulamentului (UE) nr. 596/2014.


Art. 139. - (1) A.S.F. are angajati specializati pentru gestionarea raportarilor privind incalcarile care sunt instruiti in acest sens.


(2) Angajatii specializati au urmatoarele atributii:


a) ofera oricarei persoane interesate informatii privind procedurile de raportare a incalcarilor;


b) primesc raportari privind incalcarile si desfasoara activitati, inclusiv in legatura cu adoptarea de masuri, ca urmare a acestor incalcari;


c) tin legatura cu persoana care efectueaza raportarea in cazul in care aceasta s-a identificat.


Art. 140. - (1) A.S.F. publica pe website-ul propriu, intr-o sectiune separata, usor de identificat si de accesat, informatiile referitoare la primirea raportarilor privind incalcarile prevazute la alin. (2).


(2) Informatiile mentionate la alin. (1) includ toate elementele urmatoare:


a) canalele de comunicare pentru primirea raportarilor privind incalcarile si activitatile desfasurate, inclusiv in legatura cu masurile adoptate ca urmare a acestor incalcari si pentru contactarea angajatilor specializati in conformitate cu prevederile art. 142 alin. (1), inclusiv:


1. numerele de telefon, precizandu-se daca, atunci cand se utilizeaza aceste linii telefonice, conversatiile sunt inregistrate sau neinregistrate;


2. adresele postale si electronice specifice, care sunt sigure si asigura confidentialitatea, pentru contactarea angajatilor specializati;


b) procedurile aplicabile raportarilor privind incalcarile mentionate la art. 141;


c) regimul de confidentialitate aplicabil raportarilor privind incalcarile, in conformitate cu procedurile aplicabile raportarilor privind incalcarile mentionate la art. 141;


d) procedurile de protectie a persoanelor care lucreaza in temeiul unui contract de munca;


e) o declaratie in care se explica in mod clar ca persoanele care pun informatii la dispozitia A.S.F. In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 nu sunt considerate vinovate de incalcarea niciunei restrictii privind divulgarea de informatii impusa prin contract sau lege, regulamente sau acte administrative si nu au nicio raspundere de vreun fel cu privire la divulgarea respectiva.


(3) A.S.F. poate publica pe website-ul propriu informatii mai detaliate decat cele prevazute la alin. (2) cu privire la primirea raportarilor privind incalcarile si desfasurarea activitatilor, inclusiv in legatura cu masurile adoptate ca urmare a acestor incalcari.


Art. 141. - (1) Procedurile aplicabile raportarilor privind incalcarile mentionate la art. 140 alin. (2) lit. b) indica in mod clar toate informatiile urmatoare:


a) faptul ca raportarile privind incalcarile pot fi transmise si anonim;


b) modul in care A.S.F. poate solicita persoanei care efectueaza raportarea sa clarifice informatiile raportate sau sa furnizeze informatii suplimentare de care dispune respectiva persoana;


c) tipul, continutul si calendarul raspunsului cu privire la rezultatul raportarii privind incalcarea la care persoana care efectueaza raportarea se poate astepta dupa raportare;


d) regimul de confidentialitate aplicabil raportarilor privind incalcarile, inclusiv o descriere detaliata a circumstantelor in care datele confidentiale ale persoanei care efectueaza raportarea pot fi divulgate potrivit prevederilor art. 27-29 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.


(2) Descrierea detaliata mentionata la alin. (1) lit. d) asigura faptul ca persoana care efectueaza raportarea este informata cu privire la cazurile exceptionale in care confidentialitatea datelor ar putea sa nu fie garantata, inclusiv cu privire la cazurile in care dezvaluirea datelor este o obligatie necesara si proportionala impusa de legislatia Uniunii Europene sau de legislatia nationala in contextul investigatiilor sau al procedurilor judiciare ulterioare ori pentru a proteja libertatile altor persoane, inclusiv dreptul la aparare al persoanei subiect al raportarii, fiind in fiecare caz supusa unor garantii adecvate prevazute in aceste legislatii.


Art. 142. - (1) A.S.F. stabileste canale de comunicare independente si autonome, care sunt sigure si asigura confidentialitatea, pentru primirea raportarilor privind incalcarile si pentru activitatile desfasurate, inclusiv a masurilor adoptate urmare a acestor incalcari, denumite in continuare canale de comunicare dedicate.


(2) Canalele de comunicare dedicate sunt considerate independente si autonome, in conditiile in care acestea indeplinesc toate criteriile urmatoare:


a) sunt separate de canalele de comunicare generale ale A.S.F., inclusiv de cele prin care A.S.F. comunica pe plan intern si cu parti terte in cadrul activitatii sale obisnuite;


b) sunt concepute, stabilite si utilizate intr-un mod care garanteaza caracterul complet, integritatea si confidentialitatea informatiilor si impiedica accesul angajatilor neautorizati ai A.S.F.; a


c) permit stocarea durabila a informatiilor, in conformitate cu prevederile art. 143, pentru a permite investigatii suplimentare.


(3) Canalele de comunicare dedicate permit raportarea incalcarilor efective sau potentiale cel putin in toate modurile urmatoare:


a) raportarea scrisa a incalcarilor, in format electronic sau pe suport de hartie;


b) raportarea orala a incalcarilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent daca este inregistrata sau neinregistrata;


c) Intalnirea cu angajatii specializati ai A.S.F.


(4) A.S.F. furnizeaza informatiile mentionate la art. 140 alin. (2) persoanei care efectueaza raportarea inainte de a primi raportarea privind incalcarea sau, cel tarziu, in momentul primirii acesteia.


(5) A.S.F. se asigura ca o raportare privind o incalcare primita prin alte mijloace decat prin canalele de comunicare dedicate mentionate in prezentul articol este transmisa imediat, fara modificare, angajatilor specializati ai A.S.F., utilizand canalele de comunicare dedicate.


Art. 143. - (1) A.S.F. pastreaza evidenta fiecarei raportari privind o incalcare primita.


(2) A.S.F. confirma fara intarziere primirea raportarilor scrise privind incalcari la adresa postala sau electronica indicata de persoana care efectueaza raportarea, cu exceptia cazului in care persoana care efectueaza raportarea solicita in mod explicit sa nu i se trimita o confirmare de primire sau A.S.F. considera, in mod rezonabil, ca trimiterea unei confirmari de primire a unei raportari scrise ar pune in pericol protectia identitatii persoanei care efectueaza raportarea.


(3) In cazul in care pentru raportarea incalcarilor se utilizeaza o linie telefonica inregistrata, A.S.F. are dreptul de a documenta raportarea orala sub forma:


a) unei inregistrari audio a convorbirii intr-o forma durabila si accesibila; sau


b) unei transcrieri complete si exacte a convorbirii, pregatite de angajatii specializati ai A.S.F. In cazurile in care persoana care efectueaza raportarea si-a dezvaluit identitatea, A.S.F. Ii ofera posibilitatea de a verifica, a rectifica si a-si exprima acordul cu privire la transcrierea convorbirii, prin semnarea acesteia.


(4) In cazul in care pentru raportarea incalcarilor se utilizeaza o linie telefonica neinregistrata, A.S.F. are dreptul de a documenta raportarea orala sub forma unui proces-verbal exact al convorbirii, intocmit de angajatii specializati ai A.S.F. In cazurile in care persoana care efectueaza raportarea si-a dezvaluit identitatea, A.S.F. Ii ofera posibilitatea de a verifica, a rectifica si a-si exprima acordul cu privire la procesul-verbal al convorbirii, prin semnarea acestuia.


(5) In cazul in care o persoana solicita o intalnire cu angajatii specializati ai A.S.F. pentru raportarea unei incalcari in conformitate cu prevederile art. 142 alin. (3) lit. c), A.S.F. se asigura ca se pastreaza o evidenta completa si exacta a intalnirii intr-o forma durabila si accesibila. A.S.F. are dreptul de a documenta evidenta intalnirii sub forma:


a) unei inregistrari audio a convorbirii intr-o forma durabila si accesibila; sau


b) unui proces-verbal exact al intalnirii, intocmit de angajatii specializati ai A.S.F. In cazurile in care persoana care efectueaza raportarea si-a dezvaluit identitatea, A.S.F. Ii ofera posibilitatea de a verifica, a rectifica si a-si exprima acordul cu privire la procesul-verbal al intalnirii, prin semnarea acestuia.


Art. 144. - (1) Instituirea unor proceduri care sa asigure un schimb de informatii si o cooperare eficace intre A.S.F. si orice alta autoritate relevanta implicata in protejarea persoanelor care lucreaza in temeiul unui contract de munca si care raporteaza incalcari ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014 catre A.S.F. sau care sunt acuzate de astfel de incalcari impotriva represaliilor, a discriminarii sau a altor tipuri de tratament incorect, care se produc din cauza sau in legatura cu raportarea incalcarilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014, se face pe baza unor protocoale bilaterale incheiate intre A.S.F. si respectivele autoritati.


(2) Procedurile prevazute la alin. (1) asigura cel putin urmatoarele:


a) persoanele care efectueaza raportarea au acces la informatii si consiliere complete referitoare la caile de actiune si procedurile disponibile prevazute in dreptul intern pentru a le proteja impotriva tratamentelor incorecte, inclusiv la procedurile de solicitare a despagubirilor banesti;


b) persoanele care efectueaza raportarea beneficiaza de asistenta efectiva din partea A.S.F. In fata oricarei autoritati relevante implicate in protejarea lor impotriva tratamentelor incorecte, inclusiv prin certificarea, in conflictele de munca, a situatiei de denuntator a persoanei care raporteaza.


Art. 145. - (1) A.S.F. pastreaza evidentele mentionate la art. 143 intr-o baza de date confidentiala si sigura.


(2) Accesul la baza de date mentionata la alin. (1) este supus unor restrictii care sa asigure faptul ca datele stocate in aceasta sunt disponibile doar angajatilor A.S.F. care au nevoie de acces la datele respective pentru a-si indeplini obligatiile profesionale.


Art. 146. - (1) A.S.F. adopta proceduri adecvate pentru transmiterea datelor cu caracter personal ale persoanei care efectueaza raportarea si ale persoanei subiect al raportarii in interiorul si in exteriorul autoritatii competente.


(2) Transmiterea datelor legate de raportarea unei incalcari in interiorul sau in exteriorul A.S.F. se face fara a se dezvalui, direct sau indirect, identitatea persoanei care efectueaza raportarea ori a persoanei subiect al raportarii sau fara a se face orice alte referiri la circumstante care ar permite deducerea identitatii persoanei care efectueaza raportarea sau a persoanei subiect al raportarii, cu exceptia cazului in care o astfel de transmitere este conforma cu regimul de confidentialitate mentionat la art. 141 alin. (1) lit. d).


Art. 147. - (1) In cazul in care identitatea persoanelor subiect al raportarii nu este cunoscuta public, identitatea acestora este protejata cel putin in acelasi mod ca si in cazul persoanelor in curs de investigare de catre A.S.F.


(2) Procedurile prevazute la art. 145 se aplica si pentru protejarea identitatii persoanelor subiect al raportarii.


Art. 148. - A.S.F. revizuieste procedurile referitoare la primirea raportarilor privind incalcarile si activitatile desfasurate, inclusiv masurile adoptate ca urmare a acestor incalcari la intervale regulate si cel putin o data la 2 ani. La revizuirea acestor proceduri, A.S.F. tine cont de experienta proprie, precum si de cea a altor autoritati competente prevazute la art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 si isi adapteaza procedurile in consecinta, precum si in functie de evolutiile pietei si de evolutiile tehnologice.


Art. 149. - (1) A.S.F. emite reglementari privind mecanismele de raportare a incalcarilor prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014.


(2) Prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in temeiul prezentei legi de catre autoritati se realizeaza cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.


TITLUL VII


Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 150. - (1) Prevederile prezentei legi referitoare la abuzul pe piata care fac trimitere la SOT-uri, certificate de emisii sau produse licitate pe baza acestora se aplica SOT-urilor, certificatelor de emisii sau produselor licitate pe baza acestora, incepand cu data de 3 ianuarie 2018.


(2) Prevederile art. 101-107 referitoare la SOT-uri se aplica de la data de 3 ianuarie 2018.


Art. 151.-A.S.F. emite reglementarile in aplicarea prezentei legi in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a acesteia.


Art. 152. -Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, a caror definitie se abroga conform prevederilor art. 155 alin. (1), au intelesul prevazut la art. 2 alin. (1).


Art. 153. - Rapoartele financiare anuale prevazute de prezenta lege vor fi intocmite intr-un format de raportare electronic unic ulterior emiterii de catre ESMAa unor standarde tehnice de reglementare in acest sens, dar nu mai devreme de data de 1 ianuarie 2020.


Art. 154. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 1, dupa alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu urmatorul cuprins:


``(32) A.S.F. este autoritatea competenta in sensul:


a) art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea


Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 909/2014;


b) art. 4 pct. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informatii esentiale referitoare la produsele de investitii individuale structurate si bazate pe asigurari (PRIIP), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 9 decembrie 2014, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014."


2. La articolul 2 alineatul (1), dupa punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 38, cu urmatorul cuprins:


``38. produs de investitii individuale structurat si bazat pe asigurari sau PRIIP - produsul definit la art. 4 pct. 3 din Regulamentul (UE)nr. 1.286/2014.``


3. La articolul 272 alineatul (1) la litera h), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``2. nerespectarea prevederilor privind reglementarile emise de operatorii de piata prevazute la art. 134 alin. (1) si (2) si la art. 141;``.


4. Dupa articolul 272 se introduc doua noi articole, articolele 2721 si 2722, cu urmatorul cuprins:


``Art. 2721. - (1) Constituie contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, faptele savarsite de catre depozitarul central, persoanele fizice responsabile avand calitatea de membri ai consiliilor de administratie, directori sau, dupa caz, membri ai consiliului de supraveghere si membri ai directoratului, respectiv reprezentant al compartimentului de control intern al acestuia, administrator de risc in legatura cu:


a) obtinerea autorizatiilor prevazute la art. 16 si 54 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 prin declaratii false sau prin orice alt mijloc ilicit, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (1) lit. b) si la art. 57 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;


b) nedetinerea de catre depozitarul central a capitalului necesar, in conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;


c) nerespectarea de catre depozitarul central a cerintelor organizatorice, prevazute la art. 26-30 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;


d) nerespectarea de catre depozitarul central a normelor de conduita, prevazute la art. 32-35 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;


e) nerespectarea de catre depozitarul central a cerintelor aplicabile serviciilor specifice depozitarului central, prevazute la art. 37-41 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;


f) nerespectarea de catre depozitarul central a cerintelor prudentiale, prevazute la art. 43-47 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;


g) nerespectarea de catre depozitarul central a cerintelor aplicabile conexiunilor dintre depozitarii centrali prevazute la art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;


h) refuzul abuziv al depozitarului central de a acorda diverse tipuri de acces, cu incalcarea prevederilor art. 49-53 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;


i) nerespectarea de catre institutiile de credit desemnate a cerintelor prudentiale specifice legate de riscurile de credit prevazute la art. 59 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;


j) nerespectarea de catre institutiile de credit desemnate a cerintelor prudentiale specifice legate de riscurile de lichiditate, prevazute la art. 59 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.


(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, A.S.F., in calitate de autoritate competenta pentru depozitarul central, poate aplica sanctiuni si/sau dispune masuri administrative in conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pentru incalcarile prevazute la alin. (1):


a) o declaratie publica in care se indica persoana responsabila de incalcare si natura incalcarii, in conformitate cu art. 62 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;


b) o decizie prin care se solicita persoanei responsabile de incalcare sa puna capat respectivului comportament si sa se abtina de la repetarea acestuia;


c) retragerea autorizatiilor acordate in temeiul art. 16 sau 54 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, in conformitate cu art. 20 sau 57 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, dupa caz;


d) sanctionarea oricarui membru al organului de conducere al depozitarului central sau a oricarei alte persoane fizice considerate responsabile prin interzicerea temporara sau, in cazul unor incalcari grave repetate, interzicerea permanenta a exercitarii unor functii de conducere in cadrul depozitarului central;


e) amenzi in cuantum de pana la doua ori cuantumul profitului obtinut ca rezultat al unei incalcari, atunci cand cuantumul respectiv poate fi stabilit;


f) In cazul persoanelor fizice, amenzi de la 1.000 lei pana la


22.150.000 lei;


g) In cazul unei persoane juridice, amenzi de la 10.000 lei pana la 88.600.000 lei sau de pana la 10% din cifra de afaceri anuala totala a persoanei juridice, conform ultimelor conturi disponibile aprobate de organul de conducere; in cazul in care persoana juridica este o societate-mama sau o filiala a societatii-mama care trebuie sa intocmeasca conturi financiare consolidate in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare, cifra de afaceri anuala totala aplicabila este cifra de afaceri anuala totala sau tipul de venit corespunzator, conform prevederilor legale relevante, pe baza ultimei situatii disponibile a conturilor consolidate, aprobate de organul de conducere al societatii-mama principale.


(3) Raportarea catre A.S.F. a incalcarilor potentiale sau reale ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 se realizeaza in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.


(4) A.S.F. instituie, pentru raportarea incalcarilor stabilite la alin. (3), mecanisme eficace care includ cel putin urmatoarele:


a) proceduri specifice de primire si investigare a rapoartelor privind incalcarile potentiale sau reale si masurile luate ca reactie la acestea, inclusiv stabilirea de canale de comunicare sigure pentru asemenea rapoarte;


b) protectie adecvata pentru angajatii entitatilor care raporteaza incalcari potentiale sau reale comise in cadrul entitatii, cel putin impotriva represaliilor, discriminarii sau altor tipuri de tratament inechitabil;


c) protectia datelor cu caracter personal ale persoanei care raporteaza incalcarile potentiale sau reale, precum si ale persoanei fizice suspectate ca este responsabila de o incalcare, in conformitate cu principiile stabilite in Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;


d) protectia identitatii atat a persoanei care raporteaza incalcarile, cat si a persoanei fizice suspectate ca este responsabila de incalcare, in toate etapele procedurilor, cu exceptia cazului in care legislatia nationala impune dezvaluirea identitatii sale, in contextul unor anchete sau al unor proceduri judiciare ulterioare.


(5) Depozitarul central si participantii la sistemul depozitarului central trebuie sa detina proceduri adecvate privind raportarea de catre angajati a incalcarilor reale sau potentiale, la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent si autonom.


Art. 2722. - (1) Constituie contraventii nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6 si 7, art. 8 alin. (1)-(3), art. 9, art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (3) si (4), precum si ale art. 14 si art. 19 din Regulamentul (UE)nr. 1.286/2014.


(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul savarsirii contraventiilor prevazute la alin. (1), A.S.F. poate aplica sanctiuni si/sau dispune masuri administrative, dupa cum urmeaza:


a) interzicerea tranzactionarii unui PRIIP;


b) suspendarea tranzactionarii unui PRIIP;


c) un avertisment public care indica persoana responsabila si natura incalcarii;


d) interzicerea furnizarii unui document cu informatii esentiale care nu respecta cerintele prevazute la art. 6-8 sau 10, dupa caz, din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 si prin care se impune publicarea unei noi versiuni a unui document cu informatii esentiale;


e) amenda:


(i) In cuantum de la 10.000 lei pana la 22.450.000 lei sau pana la 3% din cifra de afaceri anuala totala a respectivei entitati, conform ultimelor situatii financiare disponibile aprobate de organul de conducere sau pana la dublul profiturilor obtinute sau al pierderilor evitate in urma incalcarii, pentru persoanele juridice;


(ii) In cuantum de la 1.000 lei pana la 3.150.000 lei sau dublul profiturilor obtinute sau al pierderilor evitate in urma incalcarii, pentru persoanele fizice.


(3) In cazul in care entitatea mentionata la alin. (2) lit. e) pct. (i) este o societate-mama sau o filiala a societatii-mama, care are obligatia de a intocmi conturi financiare consolidate in conformitate cu reglementarile contabile in vigoare, cifra de afaceri anuala totala relevanta este cifra de afaceri anuala totala sau tipul corespunzator de venit in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, astfel cum reiese din ultimele conturi consolidate disponibile aprobate de organul statutar al societatii-mama principale."


5. La articolul 273 alineatul (1), partile introductive ale literelor a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


``a) In cazul contraventiilor prevazute la art. 272 alin. (1) lit. a)-f), lit. h), i), lit. j) pct. 1-9 si 11-17, lit. k) pct. 2 si 3 si la alin. (2) lit. e), h), i), k) si I):


(...)


b) In cazul contraventiilor prevazute la art. 272 alin. (1) lit. j) pct. 10, lit. k) pct. 1 si alin. (2) lit a), b), f) si j):".


6. Articolul 2731 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``Art. 2731. - Desfasurarea fara autorizatie a oricaror activitati sau operatiuni pentru care prezenta lege si Regulamentul (UE) nr. 909/2014 cer autorizarea constituie infractiune si se sanctioneaza potrivit legii penale, cu exceptia activitatilor si serviciilor de investitii prevazute la art. 5 alin. (1) desfasurate de S.S.I.F. si institutiile de credit, caz in care sunt aplicabile prevederile art. 273 alin. (1) lit. a)."


Art. 155. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, art. 2 alin. (1) pct. 1, 4, 6, 61, 9, 9^, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 33, 34 si 36, art. 146 alin. (51), titlul V ``Operatiuni pe piata``, cuprinzand art. 173-208, titlul VI ``Emitentii``, cuprinzand art. 209-243L titlul VII .Abuzul pe piata", cuprinzand art. 244-257, art. 262 si art. 272 alin. (1) lit. g), art. 272 alin. (2) lit. c) si d), art. 273 alin. (1) lit. c), art. 2732 si art. 279 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


(2) Reglementarile privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata emise de A.S.F. pana la intrarea in vigoare a prezentei legi raman in vigoare pana la adoptarea noilor reglementari emise in temeiul acesteia, cu exceptia dispozitiilor contrare.


(3) La data prevazuta la art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, cu modificarile ulterioare, prevederile art. 146 alin. (2), art. 148, art. 151 alin. (1) si (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare se abroga.


Art. 156. - Prevederile art. 154 pct. 4 intra in vigoare la data prevazuta la art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.


a


Prezenta lege transpune prevederi din urmatoarele acte ale Uniunii Europene, dupa cum urmeaza:


1. art. 11, 18, 42, 43 alin. (1), (2), (4) si (6), art. 44, 45, 46 alin. (1), art. 47, art. 48 alin. (1}-(3) si (5), art. 49 alin. (1), art. 52, 53, art. 54 alin. (1), art. 55, 56, art. 58 alin. (1), (2) si (4), art. 59, 60, 61 si 62 din Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficiala a unei burse de valori si informatiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE), seria L, nr. 184 din 6 iulie 2001;


2. art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b)-e), h), i), k), m) si s), art. 3 alin. (1), (2) paragrafele 1 si 2, art. 4 alin. (1) lit. a)-e) si alin. (2), art. 5 alin. (1), (2) paragrafele 1-3 si alin. (3), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (4), art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (1) si (2), art. 13 alin. (1), (2) paragrafele 1 si 2, alin. (3) si (4), art 14 alin. (1)-(3) si (7), art. 15 alin. (1)-(3)/(5) si (6), art. 16 alin. (1) si (2), art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (1), (3) lit. a)-i) si alin. (4) lit. a)-d) si anexa nr. 1 din Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si de modificare a Directivei 2001/34/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 345 din 31 decembrie 2003;


3. art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a)-c), f) si g) si alin. (2), art. 4 alin. (5) ultima teza, art. 5 alin. (1)-(3) si (4) paragrafele 1 si 2, art. 6 alin. (1)-(3) si (5), art. 7 alin. (1), art. 8, 9 alin. (2) paragraful 2, alin. (3), (4), (5) paragraful 1 si alin. (6), art. 11 alin. (2)-(7), art. 12 alin. (2), art. 13 lit. a)-c), art. 15 alin. (2), (3) paragraful 2, alin. (4) si (5) si art. 16 alin. (1) si (2) din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumparare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 142 din 30 aprilie 2004;


4. art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), j), k),


I), m), o), p), q) si alin. (2), art 4 alin. (1}-(4), art 5 alin. (1}-(3) si


(5), art. 6, 8 alin. (1) si (4), art. 9 alin. (1), (2), (4), (6) si (6a), art. 10, 11, art. 12 alin. (1)-(6), art. 13 alin. (1), (1a)


paragraful 1, alin. (1b) si (4), art. 13a, art. 14 alin. (1), art. 15, 16, art. 17 alin. (1)-(3), art. 18 alin. (1)-(4), art. 19 alin. (1) si (3), art. 20, art. 21 alin. (1) teza 1 si alin. (2), art. 21a alin. (2) si (3), art. 24 alin. (1), (4), (4a), (4b) si (6), art. 25, 26, 28a, art. 28b alin. (1) si (2), art. 28c si 29 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si de modificare a Directivei 2001/34/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 390 din 31 decembrie 2004;


5. art. 5 alin. (1) paragraful 3, art. 6 alin. (1) paragrafele 1 si 3, alin. (2)-(4), art. 7 alin. (3) teza 3 si alin. (4), art. 8 alin. (1) prima teza, art. 10 alin. (3) paragraful 2, art. 11 alin. (1) prima teza si art. 12 prima teza din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul societatilor comerciale cotate la bursa, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 184 din 14 iulie 2007;


6. Directiva 2013/50/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind


armonizarea obligatiilor de transparenta in ceea ce priveste informatia referitoare la emitentii ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzactionare si a Directivei 2007/14/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii ale Directivei 2004/109/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 294 din 6 noiembrie 2013;


7. Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sanctiunile penale pentru abuzul pe piata, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 173 din 12 iunie 2014;


8. Directiva de punere in aplicare (UE) 2015/2.392 a Comisiei din 17 decembrie 2015 privind Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste raportarea catre autoritatile competente a incalcarilor efective sau potentiale ale acestui regulament, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 332 din 18 decembrie 2015.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...

DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana
DIRECTIVA (UE) 2019/1152 din 20 iunie 2019 privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de m ...

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul muncii aplicabil 2023 | Descarca integral PDF
Sursa: MCP Cabinet avocati

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice