Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

INTEGRAL: OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010


OUG nr. 103/2017 - modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale

Publicata Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

OUG 103/2017 modifica legea pensiilor nr. 236/2010


ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale


Avand in vedere modificarile legislative din ultima perioada de timp cu incidenta asupra prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata,
luand in considerare prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora pensiile militare de stat nu mai sunt integrate sistemului public de pensii,
tinand seama de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv modificarile si completarile intervenite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 care vizeaza reformarea sistemelor sociale publice din Romania in vederea cresterii gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurarilor sociale de stat si de responsabilizare a angajatorilor in ceea ce priveste plata la timp a contributiilor sociale obligatorii datorate atat de catre acestia, cat si de catre angajati,
luand in considerare ca, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-a redus numarul contributiilor sociale obligatorii, angajatorul urmand ca, in continuare, sa stabileasca, sa retina, sa declare si sa plateasca obligatiile datorate,
tinand seama de faptul ca prin aceste reglementari au fost transferate contributiile sociale obligatorii in sarcina salariatului, se impune reglementarea de urgenta a modalitatilor de achitare a unor drepturi care, anterior modificarilor legislative, erau in sarcina angajatorului.
Avand in vedere faptul ca noile modificari ale Codului fiscal intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018, corelarea acestora cu prevederile celor doua acte normative modificate prin prezenta ordonanta de urgenta nu se poate face ulterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2017.
De asemenea, existenta unor paralelisme legislative la nivelul legislatiei din domeniul pensiilor publice ar face imposibila implementarea, aplicarea noilor prevederi din domeniul fiscal.
In vederea evitarii unei grave atingeri aduse principiilor echitatii si egalitatii de tratament intre asiguratii sistemului de pensii, dar si pentru evitarea unor cheltuieli semnificative din bugetul de stat se impune adoptarea unei solutii imediate
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``a) asigurat - persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina si sa plateasca contributia de asigurari sociale, precum si persoana fizica ce achita, in nume propriu, contributia de asigurari sociale, conform prezentei legi;``.
2. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se abroga.
3. La articolul 3 alineatul (1), literele c), e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``c) contract de asigurare sociala - contractul incheiat, voluntar, intre persoane fizice si casele teritoriale de pensii in scopul asigurarii in sistemul public de pensii in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta sau in vederea completarii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie;
(...)
e) declaratie individuala de asigurare - declaratia fiscala pe baza careia se realizeaza declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza caruia se stabileste, in sistemul public de pensii, stagiul de cotizare si punctajul lunar, anual si mediu anual;
f) declaratie nominala de asigurare - declaratia fiscala pe baza careia se realizeaza declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza caruia se stabileste stagiul de cotizare si punctajul lunar, anual si mediu anual;``.
4. La articolul 3 alineatul (1), litera i) se abroga.
5. La articolul 3 alineatul (1), litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``l) punctaj lunar - numarul de puncte realizat de asigurat intr-o luna, calculat prin raportarea castigului salarial brut lunar sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica;``.
6. La articolul 3 alineatul (1), litera q) se abroga.
7. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera v) se introduc trei noi litere, literele w), x) si y), cu urmatorul cuprins:
``w) castig salarial brut/salariu lunar brut - veniturile din salarii sau asimilate salariilor care au constituit/constituie baza de calcul al contributiei de asigurari sociale, conform legislatiei in vigoare pentru perioadele ulterioare datei de 31 martie 2001;
x) nevazator- persoana care prezinta deficienta vizuala grava, din cauza careia este incadrata in grad de handicap grav;
y) venituri din activitati dependente - venituri din salarii si venituri asimilate salariilor.``
8. La articolul 3, alineatul (2) se abroga.
9. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizeaza prin CNPP, care functioneaza si indeplineste atributiile prevazute de prezenta lege."
10. La articolul 6 alineatul (1) punctul I, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``I. a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;``.
11. La articolul 6 alineatul (1) punctul I, litera c) se abroga.
12. La articolul 6 alineatul (1) punctul I, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``d) alte persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.``
13. La articolul 6 alineatul (1), punctul IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``IV. persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, pentru care se datoreaza contributie de asigurari sociale, conform prevederilor Codului fiscal.``
14. La articolul 6, punctul V se abroga.
15. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Orice persoana se poate asigura in sistemul public de pensii in baza unui contract de asigurare sociala, in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta si, dupa caz, in vederea completarii venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.``
16. La articolul 7, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 7. - (1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. I si II, denumite in continuare angajatori, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna, la organul fiscal central, declaratia nominala de asigurare.
(...)
(3) Termenele si modalitatile de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2) sunt prevazute in Codul fiscal.``
17. Articolul 8 se abroga.
18. Articolul 9 se abroga.
19. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 10. - (1) Pentru perioadele de dupa 31 martie 2001, informatiile preluate din declaratia nominala de asigurare prevazuta la art. 7 alin. (1) si (2), precum si din declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, prevazuta de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie elementele pe baza carora se stabileste stagiul de cotizare in sistemul public de pensii si punctajul anual pentru asiguratii sistemului public de pensii.
(2) In situatiile in care, pentru perioadele prevazute la alin. (1), derularea raporturilor de munca sau de serviciu nu poate fi dovedita prin declaratia nominala de asigurare, in vederea stabilirii stagiului de cotizare si a punctajului anual, pot fi valorificate si alte acte doveditoare, intocmite in conditiile legii.
(3) Obligatia prezentarii actelor doveditoare prevazute la alin. (2) revine persoanei in cauza.``
20. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 11. -(1) Persoanele prevazute la art. 6 alin. (1)pct. IV
sunt asigurate in sistemul public de pensii pe baza declaratiei individuale de asigurare, inregistrate la organul fiscal competent
(2) Termenele si modalitatile de depunere a declaratiilor prevazute la alin. (1) sunt prevazute in Codul fiscal.``
21. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
``(3) Contractul de asigurare sociala se reziliaza din initiativa casei teritoriale de pensii, in cazul neplatii contributiei de asigurari sociale pentru o perioada de 6 luni consecutive.``
22. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 13. - (1) Venitul asigurat inscris in contractul de
asigurare sociala poate fi modificat, din initiativa asiguratului, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala.
(2) Venitul asigurat inscris in contractul de asigurare sociala in baza caruia se calculeaza contributia de asigurari sociale se modifica, din initiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de cate ori venitul lunar asigurat este mai mic decat nivelul minim prevazut de lege.``
23. Articolul 14 se abroga.
24. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toti cetatenii romani, cetatenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene si pentru strainii care au inregistrata rezidenta/sederea in Romania, precum si ale persoanelor pentru care CNPP intocmeste documentatii de plata si/sau efectueaza plata unor prestatii sociale sunt furnizate acesteia gratuit de catre Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, dupa caz.
(3) Datele prevazute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP, si de oricare alta autoritate, institutie publica sau alta institutie care detine astfel de informatii.``
25. La articolului 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
``(31) In vederea realizarii atributiilor privind evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale, CNPP si casele teritoriale de pensii pot efectua, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, pe baza de protocoale, schimburi de informatii cu alte institutii publice si autoritati.``
26. La articolul 16, literele b) si d) se abroga.
27. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 17. - (1) Constituie stagiu de cotizare si perioada suplimentara la vechimea in munca acordata pentru perioadele realizate in grupa I, a II-a, in baza legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate in conditii speciale si conditii deosebite de munca;``.
28. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 18. - Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie
2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite sau in conditii speciale se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca, care constituie stagii de cotizare in conditii normale, dupa cum urmeaza:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite de munca;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat in conditii speciale de munca.``
29. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) CNPP inainteaza anual Ministerului Muncii si Justitiei Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru partea de cheltuieli.``
30. La articolul 20, alineatul (3) se abroga.
31. La articolul 20, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:
``(31) CNPP are calitatea de creditor bugetar numai pentru veniturile bugetare pe care le administreaza, reprezentand contributii sociale datorate de persoanele fizice asigurate pe baza de contract de asigurare sociala, precum si alte venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, conform legii.
(32) CNPP si unitatile din subordinea acesteia efectueaza cheltuieli in limita aprobata prin buget si a creditelor bugetare deschise, in conditiile legii."
32. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 23. - (1) Pentru asiguratii sistemului public de pensii, cu exceptia acelora care au incheiat contracte de asigurare sociala, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, are obligatia de a transmite CNPP informatiile necesare stabilirii, in sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat si a punctajului lunar, in vederea acordarii prestatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege. Informatiile necesare, precum si procedura de transmitere a acestora se stabileste prin protocol incheiat intre ANAF si CNPP.
(2) Institutiile prevazute la alin. (1) Isi acorda reciproc si gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea/achitarea contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe care le au in administrare.
(3) Anual, dupa depunerea declaratiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile realizate de persoanele fizice, altele decat cele care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor.``
33. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 27. - (1) Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datoreaza contributii de asigurari sociale si sunt prevazuti, in mod expres, de Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
a) persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, precum si cele care realizeaza venituri ca urmare a desfasurarii unor activitati independente;
b) persoanele juridice si fizice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorilor.
(2) Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii si persoanele fizice care sunt asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare sociala.
(3) Cotele de contributii de asigurari sociale sunt prevazute in Codul fiscal.``
34. La articolul 28, alineatul (2) se abroga.
35. La articolul 29, alineatul (2) se abroga.
36. La articolul 30 alineatul (1), litera c) se abroga.
37. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 31. - (1) In situatia contractului de asigurare sociala contributia de asigurari sociale se datoreaza de la data incheierii acestuia, in aceeasi cota prevazuta de Codul fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale, in intelesul Codului Fiscal.
(2) Asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) datoreaza cota de contributie de asigurari sociale conform prevederilor Codului fiscal.``
38. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 32. - (1) Plata contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (2) se face lunar de catre acestia sau, in numele lor, de catre orice alta persoana, in contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati, in baza contractului de asigurare.
(2) Plata contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2), se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni.``
39. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 33. - Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor sistemului public de pensii, cu exceptia acelora care sunt asigurati in baza contractului de asigurare sociala, este prevazuta in Codul fiscal.``
40. Articolul 34 se abroga.
41. Articolul 35 se abroga.
42. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 36. - Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decat suma reprezentand castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale."
43. La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 37. - (1) Nu se datoreaza contributie de asigurari sociale asupra sumelor expres exceptate, prevazute in Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.``
44. Articolul 38 se abroga.
45. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 39. - (1) Contributia de asigurari sociale prevazuta de lege pentru persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale conform Codului fiscal se plateste lunar de catre angajator impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta o datoreaza, dupa caz, in calitate de contribuabil, bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Contributia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia de asigurari sociale prevazuta pentru persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat.
(3) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia nominala de asigurare, CNPP transmite fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care acesta il administreaza.
(4) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care angajatorul a depus declaratia nominala de asigurare, CNPP vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma reprezentand contributiile datorate acestor fonduri.``
46. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 40. - (1) In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2),
termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
(2) Pentru ceilalti asigurati ai sistemului public de pensii termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este prevazut in Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.``
47. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 41. - (1) Activitatea privind administrarea creantelor provenind din contributii de asigurari sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor, precum si de persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor se realizeaza de organul fiscal central, in baza prevederilor Codului de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) ANAF si CNPP colaboreaza si fac schimb de informatii referitoare la declararea/achitarea contributiilor de asigurari sociale.``
48. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 42. - Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (2) activitatea de colectare a contributiilor de asigurari sociale se realizeaza de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.``
49. Articolul 43 se abroga.
50. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 44. - (1) In situatia persoanelor asigurate pe baza contractului de asigurare sociala, plata cu intarziere a contributiei de asigurari sociale genereaza obligatia de plata a unor dobanzi si penalitati de intarziere, conform reglementarilor legale in materie. Cota dobanzilor si penalitatilor de intarziere este cea stabilita prin Codul de procedura fiscala.
(2) Sumele reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat si se calculeaza conform reglementarilor legale in materie.
(3) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere se efectueaza de catre casa teritoriala de pensii, competenta conform legii.``
51. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 45. - (1) In sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre asigurat si, dupa caz, de catre angajator sau s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV.
(2) In situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (2), asigurate pe baza contractului de asigurare sociala, stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat si platit, conform legii, contributia de asigurari sociale, inclusiv dobanzile si penalitatile de intarziere aferente.
(3) Dobanzile si penalitatile de intarziere datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se incaseaza de catre casa teritoriala de pensii competenta.``
52. Articolul 46 se abroga.
53. Articolul 48 se abroga.
54. La articolul 49 alineatul (1), litera g) se abroga.
55. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 50. - Stagiul de cotizare se certifica, la cererea asiguratilor sistemului public de pensii, de catre CNPP/casele teritoriale de pensii.``
56. La articolul 51, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu urmatorul cuprins:
``(2) Persoanele care indeplinesc conditiile pentru obtinerea mai multor categorii de pensii dintre cele prevazute la alin. (1) opteaza pentru obtinerea uneia dintre acestea.
(3) Persoanele care indeplinesc conditiile pentru obtinerea mai multor pensii de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta, reglementate de legi cu caracter special, opteaza pentru obtinerea uneia dintre acestea.
(4) Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulata cu o pensie de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta reglementate de legi cu caracter special.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplica situatiei in care persoana indeplineste atat conditiile pentru acordarea pensiei din sistemul public de pensii, cat si cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurari sociale neintegrat sistemului public de pensii.``
57. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 52. - Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare prevazute de prezenta lege.``
58. Articolul 54 se abroga.
59. La articolul 55 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) conform tabelului nr. 2, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum si in situatia celor care au realizat stagii de cotizare in locurile de munca incadrate in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1);".
60. La articolul 55 alineatul (1) litera b), denumirea primei coloane a tabelului nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Stagiul de cotizare realizat in grupa I de munca si conditii speciale (ani impliniti).``
61. La articolul 55, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atat in sistemul public de pensii, cat si in sisteme neintegrate acestuia beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b), numai pentru stagiile de cotizare realizate in sistemul public de pensii.``
62. La articolul 60, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Varstele de pensionare reduse in conditiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 52 de ani pentru barbati.``
63. La articolul 62, alineatul (2) se abroga.
64. La articolul 62, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate nu se iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c)."
65. La articolul 65, alineatul (2) se abroga.
66. La articolul 65, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordarii pensiei anticipate partiale nu se iau in considerare perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c).``
67. La articolul 68, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 68. - (1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au implinit varsta standard de pensionare prevazuta in anexa nr. 5 si care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:``.
68. La articolul 68, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
``(11) De prevederile alin. (1) lit. c) beneficiaza persoanele care au realizat stagiu de cotizare de cel putin 2 ani din ultimii 5 ani anteriori datei incadrarii in grad de invaliditate.``
69. La articolul 68, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Beneficiaza de pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1), si persoanele care se afla in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. c).``
70. Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 70. - (1) Criteriile si normele pe baza carora se face
Incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, cu avizul Ministerului Sanatatii.
(2) CNPP, prin intermediul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, organizeaza, indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.``
71. La articolul 71, alineatele (1)-(3), (6) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 71. - (1) Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face, la cerere, pana la data implinirii varstei standard de pensionare prevazuta de prezenta lege, de catre medicul specializat in expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul CNPP, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale.
(2) Pentru evaluarea capacitatii de munca, cererea si documentele medicale ale solicitantului se depun la cabinetul de expertiza medicala a capacitatii de munca din cadrul casei teritoriale de pensii competente, in functie de domiciliul solicitantului.
(3) In urma examinarii clinice si analizarii documentelor medicale, medicul expert al asigurarilor sociale completeaza raportul de expertiza medicala a capacitatii de munca si emite decizia medicala asupra capacitatii de munca.
(6) Decizia medicala asupra capacitatii de munca poate fi contestata, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestatii.
(...)
(9) Deciziile comisiilor medicale de contestatii date in solutionarea contestatiilor prevazute la alin. (8) pot fi atacate la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile de la comunicare."
72. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 75. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare prevazut in anexa nr. 5 si stagiul de cotizare realizat pana la data acordarii/solicitarii pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordarii pensiei de invaliditate pana la implinirea varstei standard de pensionare, prevazuta in anexa nr. 5, la care poate solicita pensie pentru limita de varsta.``
73. La articolul 77, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
``(4) In cazul pensionarilor incadrati in gradul I de invaliditate care beneficiaza de pensie de invaliditate in mai multe sisteme de asigurari sociale, indemnizatia pentru insotitor se acorda de ultimul sistem in care acestia au fost asigurati.``
74. La articolul 78, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 78. - (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, periodic, in functie de afectiune, la intervale cuprinse intre un an si 3 ani, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurarilor sociale.
(2) Dupa fiecare revizuire medicala, medicul expert al asigurarilor sociale emite o noua decizie medicala asupra capacitatii de munca, prin care se stabileste, dupa caz:
a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate;
b) Incadrarea in alt grad de invaliditate;
c) redobandirea capacitatii de munca.``
75. La articolul 79, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Constatarea situatiilor prevazute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca.``
76. Articolul 80 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 80. - (1) Institutul National de Expertiza Medicala si
Recuperarea Capacitatii de Munca sau centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca pot convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizarii sunt obligatorii si definitive.
(2) Neprezentarea la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca sau la centrele regionale de expertiza medicala a capacitatii de munca, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea platii pensiei.
(3) Suspendarea platii pensiei prevazute la alin. (2) se face incepand cu luna urmatoare celei in care casa teritoriala de pensii a fost informata, prin adresa, de neprezentarea la termenul de revizuire.``
77. La articolul 81, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Cabinetele de expertiza medicala a capacitatii de munca, prevazute la art. 71 alin. (2), efectueaza controlul asupra respectarii programelor recuperatorii, pe baza normelor metodologice emise de catre Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca."
78. La articolul 86, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale si daca nu realizeaza venituri lunare din activitati dependente aflandu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) si b) sau pct. II, ori daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.``
79. Articolul 87 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 87. - Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile
prevazute la art. 85 si la art. 86 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare din activitati dependente aflandu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) si b) sau pct. II, sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.``
80. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 88. - Sotul supravietuitor care are in ingrijire, la data
decesului sustinatorului, unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani, beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare din activitati dependente aflandu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) si b) sau pct. II, sau daca acestea sunt mai mici de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.``
81. Articolul 92 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 92. - Copiii si sotul supravietuitor care au dreptul la o
pensie proprie si indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sustinatorul decedat pot opta pentru cea mai avantajoasa pensie.``
82. La articolul 95, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 95. - (1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare, prevazut in anexa nr. 5.``
83. La articolul 96, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Punctajul lunar se calculeaza prin raportarea castigului salarial brut sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contributiei de asigurari sociale, la castigul salarial mediu brut din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica.
(3) In situatia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit in conditiile prezentei legi se corecteaza cu raportul dintre cota de contributie de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii de catre asigurat, prevazuta de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contributie aferenta fondului de pensii administrat privat si cota de contributie prevazuta pentru persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale.``
84. La articolul 97 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) 25% din castigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) si f);``.
85. La articolul 98, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Pentru perioadele in care persoana a beneficiat de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul asigurarilor pentru somaj, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza drepturile banesti lunare acordate care au constituit baza de calcul al contributiei de asigurari sociale.``
86. La articolul 98, alineatele (4) si (5) se abroga.
87. La articolul 99, alineatul (2) se abroga.
88. La articolul 99, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Majorarea punctajului lunar prevazuta la alin. (1) nu se acorda pentru perioadele in care se cumuleaza pensia cu venituri de natura salariala.``
89. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 100. - Persoanele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite sau conditii speciale, potrivit legii, beneficiaza de majorarea punctajelor lunare realizate in perioadele respective, dupa cum urmeaza:
a) cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii deosebite, potrivit legii;
b) cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri incadrate in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau in locuri de munca incadrate in conditii speciale, potrivit legii.``
90. Articolul 101 se abroga.
91. La articolul 103, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, se depune, incepand cu data indeplinirii acestor conditii, la casa teritoriala de pensii competenta, in a carei raza domiciliaza persoana.
(3) In aplicarea instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte, persoanele domiciliate in strainatate pot transmite cererea prin care solicita pensie din sistemul public de pensii, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, la casa teritoriala de pensii competenta, in functie de ultimul loc in care au fost asigurate in Romania.``
92. La articolul 103, alineatul (5) se abroga.
93. La articolul 104, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, emisa in conditiile prevazute de prezenta lege, si se acorda de la data inregistrarii cererii.``
94. La articolul 104 alineatul (3), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau, dupa caz, de la data incetarii calitatii de asigurat, cu exceptia persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare sociala si a acelora care, conform prevederilor art. 118, pot cumula pensia cu respectivele venituri, daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca, in situatia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;``.
95. Articolul 105 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 105. - (1) In sistemul public de pensii, pensiile se platesc de la data acordarii, stabilita prin decizia casei teritoriale de pensii, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, care se platesc de la data incetarii calitatii de asigurat.
(2) In situatia persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurare sociala si a acelora care, conform prevederilor art. 118, pot cumula pensia cu alte venituri, plata pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale nu este conditionata de incetarea calitatii de asigurat.``
96. La articolul 106, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 106. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa teritoriala de pensii, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii.
(...)
(4) Decizia casei teritoriale de pensii se comunica persoanei care a solicitat pensionarea, in termen de 5 zile de la data emiterii.``
97. La articolul 107, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 107. - (1) In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
(...)
(3) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevazute de lege si prin valorificarea altor documente de natura sa conduca la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la stabilirea acesteia.``
98. Articolul 109 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 109. - (1) Plata pensiei se face, in functie de optiunea pensionarului, dupa cum urmeaza:
a) la domiciliul pensionarului, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CNPPsi Compania Nationala A«Posta RomanaA» - S.A.;
b) In cont curent sau in cont de card, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre CNPP si bancile comerciale, precum si intre CNPP si alte institutii de credit, conform legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia celorlalte drepturi banesti pentru stabilirea si plata carora competenta revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii.
(3) In situatia persoanelor care beneficiaza atat de pensie, cat si de alte drepturi banesti, plata acestora se face prin aceeasi modalitate de plata, la aceeasi adresa sau in acelasi cont curent sau cont de card, pentru toate drepturile cuvenite aceleiasi persoane.
(4) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, transmite lunar beneficiarilor, prin banci sau prin Compania Nationala A«Posta RomanaA» - S.A., drepturile prevazute la alin. (1) si (2).
(5) In situatia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea platii drepturilor banesti la domiciliu, Compania Nationala A«Posta RomanaA» - S.A. remite lunar acestora drepturile banesti si documentul de plata intocmit de CNPP.
(6) In situatia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea platii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) In cont curent sau in cont de card, documentul de informare cu privire la sumele platite, intocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul acestora, cu serviciul de corespondenta standard.``
99. Articolul 110 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 110. - (1) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiar a drepturilor de care beneficiaza prevazute la art. 109 alin. (1) si (2), precum si cele cu transmiterea documentelor de informare la domiciliul beneficiarilor din Romania se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective si se determina dupa cum urmeaza:
a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor platite, in situatia in care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;
b) prin stabilirea unui tarif, pentru un document de informare, in situatia in care beneficiarii au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card;
c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, in situatia in care plata drepturilor se face in cont curent sau in cont de card.
(2) Procentul si tariful prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se stabilesc prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
(3) Procentul prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste astfel incat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 1% din valoarea totala a sumelor platite.
(4) Comisionul bancar prevazut la alin. (1) lit c) se stabileste astfel incat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 0,15% din valoarea totala a sumelor platite.``
100. La articolul 111, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 111. - (1) Beneficiarii drepturilor banesti stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul in Romania, pot opta pentru transferul in strainatate al acestor drepturi, in conditiile legii.
(...)
(3) Cheltuielile generate de transferul in strainatate al prestatiilor de asigurari sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suporta de beneficiar, cu exceptia platilor care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul acestora din urma comisioanele fiind suportate, proportional, de catre beneficiar si de catre casele teritoriale de pensii.``
101. Articolul 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``Art. 112. - Procedurile referitoare la efectuarea operatiunilor de plata a drepturilor banesti se aproba prin ordin al presedintelui CNPP.``
102. La articolul 113, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Instantele judecatoresti au obligatia sa comunice, in scris, informatiile de natura sa conduca la incetarea platii pensiei, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate in situatia prevazuta la alin. (1) lit. h), casei teritoriale de pensii in evidentele careia se afla pensionarul condamnat.``
103. Articolul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 116. - Incetarea, suspendarea sau reluarea platii pensiei, precum si orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii, in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie."
104. Articolul 117 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 117. - Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea si modificarea drepturilor de pensie, la incetarea, suspendarea si reluarea platii acestora, precum si la recuperare, se aplica si indemnizatiilor/pensiilor de serviciu acordate prin legi speciale, a caror stabilire si plata se afla, potrivit legii, in competenta materiala a caselor teritoriale de pensii, cu exceptia situatiilor in care legea speciala dispune altfel.``
105. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 119. - Pensionarii sistemului public de pensii sunt
obligati sa comunice casei teritoriale de pensii in evidentele careia se afla orice schimbare in situatia proprie, de natura sa conduca la modificarea conditiilor in functie de care a fost stabilita sau se plateste pensia, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.``
106. La articolul 122, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(5) Criteriile pe baza carora se acorda bilete pentru tratament balnear, precum si nivelul contributiei banesti individuale a asiguratilor si a pensionarilor se aproba anual, prin ordin al presedintelui CNPP.
(6) Locurile de tratament balnear se asigura in unitatile de tratament din proprietatea CNPP si, in completare, prin contracte incheiate, potrivit legii, cu alte unitati de profil. La incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii si de categoria de confort oferita, precum si de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP, ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat.``
107. Articolul 128 se abroga.
108. La articolul 129 alineatul (1), litera a) se abroga.


109. La articolul 129 alineatul (1), partea introductiva si litera c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 129. - (1) Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare de:
(...)
c) casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. I, II si IV si alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.``
110. Titlul capitolului VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``CAPITOLUL VI
Casa Nationala de Pensii Publice``
111. La articolul 131, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din domeniul asigurarilor sociale, ca institutie cu personalitate juridica si autonomie stiintifica, iar cheltuielile curente si de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat."
112. Articolul 132 se abroga.
113. La capitolul VI, titlul sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``SECTIUNEA 1
Organizarea CNPP``
114. La articolul 133, alineatele (1), (5), (6), (8) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 133. - (1) Conducerea CNPP este asigurata de presedinte si consiliul de administratie, compus din 19 persoane, dintre care un presedinte si 18 membri.
(...)
(5) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor si pensionarilor, dupa cum urmeaza:
a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si justitiei sociale;
b) 5 reprezentanti ai patronatelor, desemnati de organizatiile patronale reprezentative la nivel national;
c) 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;
d) 3 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.
(6) Sunt reprezentative la nivel national organizatiile patronale si sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(8) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 13 dintre membrii sai.
(...)
(10) In cazul incetarii mandatului, ca urmare a revocarii, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane.``
115. La articolul 133, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
``(11) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului de administratie se Stabileste la nivelul a 10% din indemnizatia presedintelui; indemnizatia secretarului consiliului de administratie se stabileste la nivelul a 5% din indemnizatia presedintelui; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie, ca urmare a participarii la sedinte, nu poate depasi, intr-o luna, 20% din indemnizatia presedintelui. Indemnizatiile de sedinta se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor art. 137.``
116. La articolul 134, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Statutul cuprinde in mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPP, modul de organizare si functionare a CNPP, precum si atributiile caselor teritoriale de pensii."
117. Articolul 135 se abroga.
118. La articolul 136, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 136. - (1) Ministrul muncii si justitiei sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat.
(2) Ministrul muncii si justitiei sociale poate delega atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare presedintelui CNPP."
119. La articolul 136, alineatul (4) se abroga.
120. La articolul 137, alineatul (2) se abroga.
121. La capitolul VI, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``SECTIUNEA a 2-a
Atributiile CNPP si ale caselor teritoriale de pensii``
122. La articolul 138, literele c), d), h), i), k) si n) se abroga.
123. La articolul 138, literele b), e), I), m) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului de stat;
(...)
e) stabileste modalitatea tehnica de evidenta a asiguratilor la sistemul public de pensii, a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in cazul contractelor de asigurare sociala, precum si a modului de colaborare cu Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, cu ANAF si alte institutii publice si autoritati;
(...)
l) asigura evidenta, la nivel national, a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii, pe baza informatiilor transmise de ANAF, respectiv de casele teritoriale de pensii;
m) asigura evidenta, la nivel national, a drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in cazul contractelor de asigurare sociala, pe baza codului numeric personal;
(...)
o) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;``.
124. La articolul 139, partea introductiva si literele a), b) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 139. -in aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii indeplinesc, in principal, urmatoarele atributii:
a) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale platite de asigurati in baza contractului de asigurare sociala prevazut la art. 6 alin. (2) si contributiile pentru bilete de tratament balnear, in conditiile legii;
b) urmaresc incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, altele decat cele administrate de ANAF;
(...)
j) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu;``.
125. La articolul 139, literele d)-h) si m) se abroga.
126. La articolul 139, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera di), cu urmatorul cuprins:
``d1) stabilesc si platesc, conform legii, drepturi de pensii, precum si alte drepturi prevazute de legi cu caracter special;``.
127. La articolul 140, alineatul (3) se abroga.
128. La articolul 141, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 141. - (1) Salarizarea personalului CNPP si al caselor teritoriale de pensii se realizeaza potrivit legii."
129. La articolul 141, alineatul (3) se abroga.
130. La articolul 144, litera i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``i) acordarea si/sau plata eronata a ajutorului de deces de catre institutia care efectueaza plata acestuia;``.
131. La articolul 144, literele a)-f), h) si j)-p) se abroga.
132. La articolul 145 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevazute la lit. g) si i).``
133. La articolul 145 alineatul (1), literele b) si c) se abroga.
134. Articolul 146 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 146. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 144 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 145 se fac de catre CNPP, prin casele teritoriale de pensii de catre personalul acestora, imputernicit in acest sens."
135. La articolul 148, alineatul (2) se abroga.
136. La articolul 149, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 149. - (1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrala de Contestatii.``
137. Articolul 150 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 150. - (1) Comisia Centrala de Contestatii este organism de verificare, care examineaza si hotaraste asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii si urmareste aplicarea corecta a legislatiei referitoare la pensiile publice.
(2) Organizarea, functionarea si structura Comisiei Centrale de Contestatii se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.
(3) In solutionarea contestatiilor, Comisia Centrala de Contestatii adopta hotarari.
(4) Termenul de solutionare a contestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.``
138. La articolul 151, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 151. - (1) In termen de 5 zile de la adoptare, hotararile Comisiei Centrale de Contestatii se comunica persoanelor in cauza si caselor teritoriale de pensii.``
139. La articolul 153, literele a)-e) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurari sociale, in cazul contractului de asigurare sociala;
b) modul de stabilire a dobanzilor si penalitatilor de intarziere, in cazul contractului de asigurare sociala;
c) Inregistrarea si evidenta contributiei de asigurari sociale, in cazul contractului de asigurare sociala;
d) hotararile Comisiei Centrale de Contestatii privind deciziile de pensii;
e) deciziile comisiilor medicale regionale de contestatii date in solutionarea contestatiilor privind deciziile medicale asupra capacitatii de munca;
(...)
g) deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii;``.
140. La articolul 153, literele f) si j) se abroga.
141. La articolul 154, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 154. - (1) Cererile indreptate impotriva CNPP sau impotriva caselor teritoriale de pensii, avand ca obiect drepturile de pensie, indemnizatii si pensii de serviciu prevazute prin legi cu caracter special, se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul.``
142. La articolul 159, alineatul (2) se abroga.
143. La articolul 159, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Pentru perioadele prevazute la art. 16 lit. c), dovada stagiului de cotizare, realizat in sistemul public de pensii, se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii pe baza declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, a declaratiei individuale de asigurare, a declaratiei nominale de asigurare sau a contractului de asigurare sociala, dupa caz.``
144. La articolul 160, alineatul (2) se abroga.
145. La articolul 162, alineatul (6) se abroga.
146. Dupa articolul 162 se introduce un nou articol, articolul 1621, cu urmatorul cuprins:
``Art. 1621. - Persoanele care, pana la data de 1 ianuarie 2018, au beneficiat de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul asigurarilor pentru somaj, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza suma obtinuta in urma aplicarii asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.``
147. La articolul 163, alineatul (4) se abroga.
148. La articolul 164, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c), anterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizeaza salariul minim pe economie, brut sau net, dupa caz, sau salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective.``
149. La articolul 164 alineatul (5), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, in situatiile prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b) si c).``
150. Articolul 167 se abroga.
151. La articolul 172, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale si pensii pentru agricultori si la sistemul de asigurari sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile asigurate din perioadele respective.``
152. La articolul 172, alineatul (3) se abroga.
153. Articolul 175 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 175. - (1) Modelul contractului de asigurare sociala si al actului aditional la acesta se aproba prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Modelele deciziilor de pensie/indemnizatii si pensii de serviciu prevazute de legile cu caracter special se aproba prin ordin al presedintelui CNPP.``
154. Articolul 177 se abroga.
155. Articolul 179 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 179. - (1) In cazul sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabileste in sarcina beneficiarilor obligatia de restituire a acestor sume.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea termenului general de prescriptie de 3 ani.
(3) Decizia de recuperare a sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale constituie titlu executoriu.
(4) In cazul ajutorului de deces platit necuvenit prin intermediul altor institutii, recuperarea sumelor se efectueaza de institutia platitoare a ajutorului de deces, in conditiile legii.
(5) Debitele reprezentand prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale, mai mici de 40 lei, nu se mai urmaresc.
(6) Actualizarea sumei prevazute la alin. (5), ca urmare a modificarii prevederilor legale in materie, se face prin ordin al presedintelui CNPP.
(7) Sumele ramase nerecuperate dupa decesul beneficiarilor nu se mai urmaresc.
(8) In cazul sumelor cu titlu de prestatii de asigurari sodale/alte drepturi prevazute de legi speciale virate din eroare, ulterior decesului, in contul bancar al titularului, eroare determinata de necomunicarea, pana la data efectuarii viramentului, prin orice mijloace, catre casa teritoriala de pensii a cauzei de incetare a platii drepturilor, aceasta are obligatia de a efectua demersuri in vederea identificarii persoanei care a incasat sumele respective.
(9) In situatia in care, in urma demersurilor efectuate, persoana care a incasat necuvenit prestatia nu poate fi identificata in termen de 3 ani de la data decesului titularului dreptului, suma incasata necuvenit nu se mai urmareste.
(10) Deciziile prevazute la alin. (3) se contesta conform Codului de procedura fiscala.``
156. Articolul 181 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 181. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 226 alin. (10) din Codul de procedura fiscala, debitele provenite din prestatii de asigurari sociale/alte drepturi prevazute de legi speciale se recupereaza prin retinere/compensare din/cu drepturile lunare platite debitorului prin casele teritoriale de pensii.
(2) Retinerile/compensarile prevazute la alin. (1) se efectueaza de casele teritoriale de pensii, cu respectarea termenului general de prescriptie de 3 ani.
(3) In cazul in care, la data emiterii titlului executoriu, se constata ca recuperarea debitului conform prevederilor alin. (1) si (2) nu se poate face in termenul general de prescriptie de 3 ani, casa teritoriala de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, in vederea punerii in executare silita, potrivit dispozitiilor Codului de procedura fiscala.
(4) Debitele recuperate in conditiile alin. (1)-(3) se fac venit la bugetul din care au fost finantate sumele incasate necuvenit.
(5) In situatia prevazuta la alin. (3), procedura de transmitere, de catre casele teritoriale de pensii, a titlurilor executorii, precum si aceea de evidenta a recuperarii debitelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si justitiei sociale.``
157. Articolul 182 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 182. - Angajatorii, persoane fizice si juridice, sunt obligati sa puna la dispozitia CNPP si/sau a caselor teritoriale de pensii, datele si documentele necesare intocmirii evidentelor privind stagiul de cotizare.``
158. La articolul 184, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 184. - (1) Baza de date privind asiguratii sistemului public de pensii este proprietatea CNPP si are caracter confidential.``
159. La articolul 184, alineatul (2) se abroga.
160. Articolul 185 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 185. - Stabilirea si plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.``
161. Dupa articolul 185 se introduce un nou articol, articolul 1851, cu urmatorul cuprins:
``Art. 1851. - (1) Pentru efectuarea operatiunilor legate de intocmirea si transmiterea documentelor de plata a prestatiilor stabilite si achitate de catre alte institutii, CNPP incaseaza contravaloarea cheltuielilor materiale si a manoperei aferente serviciilor efectuate.
(2) Sumele rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) constituie venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat.``
162. Articolul 186 se abroga.
163. La articolul 192, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevazute la art. 49 alin. (1) lit. b) si c), care constituie si vechime in munca sau in serviciu in sistemele proprii de asigurari sociale neintegrate sistemului public de pensii se iau in calcul in unul dintre sisteme, in urma exprimarii optiunii de catre asigurat.``
164. Dupa articolul 192 se introduce un nou articol, articolul 192*1, cu urmatorul cuprins:
``Art. 1921. - (1) Persoanele ale caror drepturi de pensie, acordate de casele teritoriale de pensii in perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atat in sistemul pensiilor militare de stat, cat si in sistemul public de pensii pot solicita recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate in sistemul pensiilor militare de stat.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) se pastreaza dreptul la categoria de pensie de care beneficiaza la data recalcularii, considerandu-se indeplinite conditiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat in urma recalcularii este cel corespunzator stagiilor de cotizare realizate in sistemul public de pensii.
(3) In cazul pensiilor anticipate partiale, recalculate conform prevederilor alin. (1), se pastreaza procentul de diminuare de la data stabilirii sau, dupa caz, de la data recalcularii acestora.
(4) In situatia reglementata la alin. (1) si (2), perioadele asimilate stagiului de cotizare se iau in calcul in unul dintre sisteme, in urma exprimarii optiunii de catre beneficiar.
(5) Drepturile rezultate in urma recalcularii se cuvin si se acorda incepand cu luna urmatoare solicitarii.``
165. Anexa nr. 6 se abroga.
Art. II. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 8 aprilie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``c) Constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din contributii suportate de angajatori, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."
2. La articolul 4, alineatul (1) se abroga.
3. La articolul 5 alineatul (1), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, contract de mandat si contract de management;
(...)
c) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;``.
4. La articolul 5 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
``e) pensionarii sistemului public de pensii aflati in invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, pana la data indeplinirii conditiilor de pensie limita de varsta."
5. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului militar in activitate, politistilor, functionarilor publici cu statut special, precum si personalului care isi desfasoara activitatea in institutiile din sectorul de aparare, ordine publica, securitate nationala, precum si celor din cadrul Ministerului Justitiei - Administratia Nationala a Penitenciarelor."
6. Articolul 6 se abroga.
7. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 7. - (1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile si angajatilor romani care presteaza munca in strainatate din dispozitia angajatorilor romani, in conditiile legii si ale Regulamentelor europene sau acordurilor internationale privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, dupa caz.
(2) Au calitatea de asigurat cetatenii straini sau apatrizii incadrati cu contract individual de munca care presteaza munca pentru un angajator roman pe teritoriul Romaniei.
(3) Sunt asimilati persoanelor asigurate cetatenii statelor membre ale UE, SEE si Confederatiei Elvetiene care presteaza munca pe teritoriul Romaniei in baza regulamentelor europene sau acordurilor internationale privind coordonarea sistemelor de securitate sociala nr. 883/2004 si 987/2009, dupa caz.
(4) Persoanele prevazute la alin. (1) au dreptul la prestatiile si serviciile stabilite prin prezenta lege in cazul in care fac obiectul legislatiei din domeniul securitatii sociale din Romania stabilita conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala nr. 883/2004 si 987/2009 si carora le-a fost declarat un accident de munca sau o boala profesionala, conform legislatiei in vigoare.``
8. La articolul 8, alineatele (3) si (4) se abroga.
9. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 9. - (1) Raporturile de asigurare, rezultate in temeiul prezentei legi, se stabilesc intre angajatori si asigurator, pentru persoanele asigurate prevazute la art. 5 si 7 alin. (1) si (2).
(2) Calitatea de asigurat se dobandeste, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: incheierii contractului individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu in cazul functionarilor publici, validarii mandatului pentru persoanele care desfasoara activitati in functii elective, numirii in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, depunerii adeziunii in cazul membrilor cooperatori, inceperii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenti, dupa caz.``
10. Articolul 10 se abroga.
11. Articolul 11 se abroga.
12. Articolul 13 se abroga.
13. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 14. - (1) In cazul accidentelor de munca sau bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, in timpul activitatii profesionale, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se mentine si ulterior incetarii raporturilor de munca/serviciu pana la data indeplinirii conditiilor de pensie pentru limita de varsta.
(2) In cazul bolilor profesionale, declarate in conditiile legii, ulterior incetarii raporturilor de munca, dreptul la prestatiile si serviciile de asigurare se acorda si ulterior incetarii raporturilor de munca daca persoana face dovada, cu acte medicale eliberate conform legii, ca boala a fost cauzata de factori profesionali specifici locului de munca si daca a fost asigurata in conditiile prezentei legi.``


14. La articolul 15, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
``(2) Angajatii romani prevazuti la art. 7 alin. (1) sunt asigurati daca la data confirmarii caracterului profesional al accidentelor de munca sau al bolilor profesionale detin un document emis conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala nr. 883/2004 si nr. 987/2009, care sa ateste faptul ca fac obiectul legislatiei de securitate sociala din Romania.``
15. La articolul 18, dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins:
``h) pensie invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala;
i) pensie de urmas in cazul decesului ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala."
16. La articolul 19, alineatele (1), (2), (3) si (5) se modifica, iar dupa alineatul (5) se introduc 7 noi alineate, alineatele (6)-(12), cu urmatorul cuprins:
``Art. 19. - (1) Baza de calcul al indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se determina ca medie a castigurilor brute definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, realizate lunar de catre asigurat, din salarii sau venituri asimilate salariilor, in ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical.
(2) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul al indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca o constituie media castigurilor brute realizate lunar de catre asigurat din salarii sau venituri asimilate salariilor.
(3) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie castigul lunar brut realizat de asigurat in prima luna de activitate.
(...)
(5) La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.
(6) Indemnizatiile se calculeaza si se platesc de catre angajatori si se recupereaza de la casele teritoriale de pensii pe baza actelor justificative din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat.
(7) Recuperarea indemnizatiilor prevazute la alin. (6) se poate realiza in termen de 90 de zile de la data confirmarii caracterului de munca al accidentului sau bolii.
(8) Indemnizatiile se calculeaza si se platesc de catre casele teritoriale de pensii pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) lit. c).
(9) Casele teritoriale de pensii verifica baza de calcul pentru indemnizatiile reglementate de prezenta lege.
(10) In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile privind indemnizatiile prevazute la alin. (1), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat de catre casele teritoriale de pensii.
(11) Drepturile achitate in conditiile prevazute la alin. (10) urmeaza a fi recuperate de catre casele teritoriale de pensii de la angajator, dupa caz, conform legii.
(12) Prevederile alin. (10) se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti."
17. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului celor care se afla in incapacitate temporara de munca, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, se suporta din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat.``
18. La articolul 22 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``a) asistenta medicala de urgenta la locul accidentului, in mijloacele de transport specializate si in unitatile spitalicesti, precum si transportul aferent;".
19. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 23. - (1) In vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice cauzate de accidente de munca si boli profesionale, asiguratii au dreptul la dispozitive medicale care vor fi asigurate de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca prin personal propriu sau prin terti."
20. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
``(3) Tarifele si dispozitivele medicale in vederea corectarii si recuperarii deficientelor organice, functionale sau fizice se stabilesc prin contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobat anual prin hotarare a Guvernului si prin normele metodologice de aplicare a acestui contract."
21. La articolul 24, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
``(5) Persoanele care beneficiaza de cure balneoclimaterice sau bilet de tratament conform prevederilor art. 22, dar pentru care nu se mai recomanda programe individuale de recuperare conform prevederilor legale in vigoare, biletele de tratament se acorda in baza unei recomandari medicale emisa de medicul curant.``
22. La articolul 33, alineatul (2) se abroga.
23. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 34. - Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale se suporta in primele 3 zile de incapacitate de catre angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat."
24. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 35. - Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de 183 de zile in intervalul de un an, socotita din prima zi de concediu medical.``
25. La articolul 36, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 36. - (1) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicale si profesionale a asiguratului medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile.
(...)
(3) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, in functie de evolutia cazului si de rezultatele actiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPP.``
26. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 37. - (1) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca datorata accidentelor de munca si bolilor profesionale se acorda pe baza certificatului medical eliberat conform dispozitiilor legale si completat sau modificat, dupa caz, cu codurile de indemnizatie corespunzatoare si care constituie document justificativ de plata.
(2) Persoanele prevazute la art. 19 alin (6) sunt obligate sa depuna la casele teritoriale de pensii, din raza administrativ-teritoriala in care isi au sediul social, exemplarul 2 al certificatului de concediu medical, in vederea recuperarii sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor.
(3) Pentru situatiile in care persoana asigurata desfasoara activitatea la mai multi angajatori indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala se achita o singura data."
27. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 42. -Au dreptul la o compensatie pentru atingerea
integritatii asiguratii sau persoanele care au avut calitatea de asigurat conform prevederilor prezentei legi si care, in urma accidentelor de munca sau a bolilor profesionale, au ramas cu leziuni permanente care produc deficiente si reduc capacitatea de munca intre 20-50%, exclusiv persoanele care beneficiaza de pensie de invaliditate."
28. La articolul 44, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea integritatii se stabileste in functie de gravitatea leziunii, in limita unui plafon maxim de 12 salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata la data confirmarii caracterului profesional al accidentului sau al bolii.``
29. La articolul 49 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) confectionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, in situatia in care acestea sunt necesare sau au fost deteriorate ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale;``.
30. La articolul 50, alineatul (3) se abroga.
31. La articolul 51, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(2) Declararea bolilor profesionale se realizeaza conform prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi inaintat casei teritoriale de pensii de catre autoritatea competenta.``
32. La articolul 52, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 52. - (1) Pentru stabilirea drepturilor de asigurare, asiguratorul are acces si recurge la procesul-verbal de cercetare si a formularului de inregistrare a accidentului de munca - FIAM, intocmite, potrivit legii.
(2) In cazul in care constata erori sau inadvertente in documentele mentionate la alin. (1) asiguratorul are dreptul de a contesta aceste documente si de a solicita autoritatilor competente reanalizarea acestora.``
33. La articolul 52, alineatul (3) se abroga.
34. La articolul 53, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``a) pentru accidente de munca, in baza procesului-verbal de cercetare a evenimentului si a FIAM, intocmite si/sau avizate potrivit Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;
b) pentru boli profesionale, in baza formularului de declarare finala a bolii profesionale si a procesului verbal, intocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta, respectiv directiile de sanatate publica.``
35. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 54. - Pana la stabilirea caracterului de munca al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevazute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportata din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, urmand ca decontarea sa se realizeze ulterior din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat.``
36. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 55. - Raspunderea pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate la locurile de munca revine angajatorilor.``
37. La articolul 62, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 62. - (1) Asiguratorul sprijina angajatorii in activitatea de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
(2) Activitatile de prevenire se realizeaza de catre casele teritoriale de pensii, in conformitate cu atributiile stabilite prin lege.``
38. La articolul 63 alineatul (1), literele e) si h) se abroga.
39. La articolul 68, literele d), g), h), j), k) m), o), p) si r) se abroga.
40. Articolul 75 se abroga.
41. Articolul 76 se abroga.
42. Articolul 77 se abroga.
43. Articolul 78 se abroga.
44. Articolul 79 se abroga.
45. Articolul 80 se abroga.
46. Articolul 81 se abroga.
47. Articolul 82 se abroga.
48. Articolul 83 se abroga.
49. Articolul 84 se abroga.
50. Articolul 85 se abroga.
51. Articolul 86 se abroga.
52. Articolul 87 se abroga.
53. Articolul 88 se abroga.
54. Articolul 89 se abroga.
55. Articolul 90 se abroga.
56. Articolul 91 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 91. - Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie din contributia asiguratorie pentru munca, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.``
57. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 92. - (1) Veniturile sistemului de asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se prevad distinct la partea de venituri a bugetului asigurarilor sociale de stat.``
58. La articolul 93 alineatul (2), litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``j) servicii medicale acordate in unitati sanitare cu personalitate juridica si sectii/compartimente de boli profesionale/medicina muncii sau in sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate in structura spitalelor pentru tratamentul acordat bolilor profesionale si accidentelor de munca.``
59. La articolul 93 alineatul (2), dupa litera j se introduc doua noi litere, literele k) si I), cu urmatorul cuprins:
``k) plata pensiilor de invaliditate ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala;
I) plata pensiilor de urmas, in cazul decesului ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala.``
60. La articolul 93, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(4) Lista serviciilor medicale acordate in unitati sanitare cu personalitate juridica si sectii de boli profesionale sau in sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii aflate in structura spitalelor se stabileste prin norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului muncii si justitiei sociale.``
61. Articolul 96 se abroga.
62. Articolul 99 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 99. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite prin incalcarea obligatiilor prevazute la art. 19 alin. (6):
a) refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor;
b) calculul si plata eronata a indemnizatiilor.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(3) Sumele incasate din aplicarea amenzilor prevazute la alin. (2) constituie venituri la bugetul de stat.``
63. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 100. - (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 99 alin. (1) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre personalul imputernicit/organelor de control din cadrul CNPP si ale caselor judetene de pensii.
(2) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
64. Articolul 101 se abroga.
65. Articolul 102 se abroga.
66. Articolul 103 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 103. - Jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se realizeaza prin sectiile de conflicte de munca si asigurari sociale constituite la nivelul tribunalelor si curtilor de apel."
67. Articolul 104 se abroga.
68. Articolul 107 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 107. - Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdictia asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale se completeaza cu dispozitiile, cu dispozitiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare.``
69. La articolul 110, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) In baza documentelor prevazute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale acordate in caz de accident de munca si boala profesionala de catre furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, servicii care fac obiectul contractelor incheiate intre acestia, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, iar ulterior contravaloarea acestora se recupereaza din sumele prevazute pentru asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale de stat, in conformitate cu termenele si conditiile prevazute in cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.``
70. La articolul 110, alineatele (5), (6) si (7) se abroga.
71. La articolul 110, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(11) Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate lucratorilor prevazuti la art. 15 alin (2) se va realiza in conformitate cu formularele stabilite in acest scop prin regulamentele europene de coordonare a securitatii sociale sau prin negocierile purtate cu tarile cu care Romania are incheiate acorduri si aranjamente bilaterale, la nivelul cheltuielilor reale realizate in tarile respective.``
72. La articolul 110, dupa alineatul (15) se introduc patru noi alineate, alineatele (16)-(19), cu urmatorul cuprins:
``(16) Cheltuielile efectuate de catre unitatile sanitare cu personalitate juridica in cadrul carora functioneaza sectii/compartimente de boli profesionale/medicina muncii si/sau cabinete de medicina muncii in vederea tratarii cazurilor de boli la care se confirma caracterul profesional se suporta din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat.
(17) Cheltuielile de transport, respectiv transportul medical asistat pana la o institutie spitaliceasca din Romania sau pana la domiciliul victimei unui accident de munca sau a unei boli profesionale, petrecute pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene/Comunitatea Economica Europeana si Confederatiei Elvetiene sau al unui stat cu care Romania are incheiat un acord bilateral, vor fi suportate de angajatorul care a dispus deplasarea asiguratului, victima a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, in afara granitelor tarii.
(18) Posesorii documentului portabil DA1, asigurati in alt stat membru al UE/SEE si Confederatiei Elvetiene la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, sunt asimilati asiguratilor prezentei legi si beneficiaza de servicii medicale acordate de furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurare de sanatate, care se deconteaza conform prevederilor alin. (3).
(19) Serviciile medicale acordate conform alin. (18) vor fi decontate de catre casele teritoriale de pensii pe baza costurilor reale, iar contravaloarea acestora se va recupera de catre casele teritoriale de pensii de la institutiile competente din statele membre ale UE/SEE si Confederatiei Elvetiene la care sunt asigurati posesorii documentului.``
73. Articolul 111 se abroga.
Art. III. - Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
Art. IV. - Dispozitiile art. 99 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventiile, intra in vigoare in termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
Art. V. - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 8 aprilie 2014, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se vor republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice