Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea 129/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

INTEGRAL: Legea 129/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal


LEGE nr. 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Art. I


Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1.La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Atributiile Autoritatii nationale de supraveghere sunt, in principal, reglementate prin Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit in continuare Regulamentul general privind protectia datelor, si prin legislatia nationala de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016."


2.La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:


"(31) Pentru indeplinirea atributiilor sale se asigura Autoritatii nationale de supraveghere, la un nivel corespunzator, resurse umane, tehnice si financiare, sediu si infrastructura."


3.La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Autoritatea nationala de supraveghere nu poate fi supusa nici unui mandat imperativ sau reprezentativ, nici unor influente externe directe sau indirecte ori vreunei instructiuni sau dispozitii de la o parte externa, in cadrul indeplinirii sarcinilor si al exercitarii competentelor sale."


4.La articolul 3, alineatele (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"(5) In exercitarea atributiilor sale presedintele Autoritatii nationale de supraveghere emite decizii si instructiuni obligatorii pentru autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice de drept privat si orice alte organisme, precum si pentru persoanele fizice a caror activitate intra sub incidenta legislatiei referitoare la protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite in continuare entitati.


.............................


(7) In exercitarea atributiilor legale ale Autoritatii nationale de supraveghere, entitatile prevazute la alin. (5) sunt obligate sa ii acorde sprijinul solicitat si sa ii comunice sau, dupa caz, sa ii puna la dispozitie informatiile, documentele sau actele pe care le detin, in conditiile legii."


5.La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Raportul anual se transmite Senatului Romaniei, Camerei Deputatilor, Guvernului Romaniei, Comisiei Europene si Comitetului european pentru protectia datelor. Raportul anual se da publicitatii in cel mult 30 de zile de la data transmiterii catre Senatul Romaniei."


6.La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Poate fi numita in functia de presedinte sau de vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere orice persoana cu cetatenia romana, absolventa a unei institutii de invatamant superior juridic, in conditiile legii. Presedintele si vicepresedintele sunt persoane independente politic, cu o solida competenta profesionala, inclusiv in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, o vechime de minimum 10 ani in specialitate, o buna reputatie si care se bucura de o inalta probitate civica."


MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

7.Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 9


(1) Mandatul presedintelui, respectiv al vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere inceteaza inainte de termen in caz de demisie, revocare din functie, incompatibilitate cu alte functii publice sau private, imposibilitate de a-si indeplini atributiile mai mult de 90 de zile, constatata prin examen medical de specialitate, in cazul pensionarii din oficiu ori in caz de deces.


(2) Revocarea din functie a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Autoritatii nationale de supraveghere se face de plenul Senatului, ca urmare a incalcarii grave a dispozitiilor prezentei legi, daca nu mai indeplineste conditiile cerute de lege pentru numire sau in cazul unor abateri grave in indeplinirea atributiilor.


(3) Demisia, incompatibilitatea, indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta prevazute de lege, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul se constata de catre Biroul permanent al Senatului, in cel mult 15 zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului.


(4) Perioada de indeplinire a functiei de presedinte si vicepresedinte al Autoritatii nationale de supraveghere constituie vechime in specialitate juridica."


8.Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 10


(1) Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere are, in principal, urmatoarele atributii:


a) organizeaza si coordoneaza activitatea Autoritatii nationale de supraveghere;


b) asigura monitorizarea aplicarii Regulamentului general privind protectia datelor;


c) asigura monitorizarea aplicarii legislatiei nationale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului;


d) asigura monitorizarea aplicarii si a altor dispozitii legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;


e) poate face propuneri privind initierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor normative in vigoare in domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; este solicitat, in vederea emiterii de avize, in numele Autoritatii nationale de supraveghere, atunci cand se elaboreaza proiecte de acte normative referitoare la protectia drepturilor si libertatilor persoanelor, in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal;


f) primeste si urmareste solutionarea, in conditiile legii, a petitiilor si cererilor adresate Autoritatii nationale de supraveghere si decide asupra acestora;


g) incadreaza, in conditiile legii, personalul Autoritatii nationale de supraveghere si exercita dreptul de autoritate administrativa si disciplinara asupra acestora;


h) exercita functia de ordonator principal de credite;


i) asigura cooperarea cu institutii similare din strainatate si reprezentarea in cadrul Comitetului european pentru protectia datelor, prevazut la art. 68 din Regulamentul general privind protectia datelor;


j) indeplineste si alte atributii prevazute de prezenta lege, de actele normative care reglementeaza activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii nationale de supraveghere.


(2) In cadrul Autoritatii nationale de supraveghere se organizeaza si functioneaza cabinetul presedintelui, iar angajarea personalului acestuia se efectueaza in conditiile legii."


9.La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 12


(1) Presedintele Autoritatii nationale de supraveghere isi exercita atributiile de control din oficiu sau la cerere."


10.Articolul 13 se abroga.


11.Dupa articolul 14 se introduc doua noi capitole, capitolul III1, cuprinzand articolele 141-148, si capitolul III2, cuprinzand articolele 149-1411, cu urmatorul cuprins:


"CAPITOLUL III1: Exercitarea atributiilor de control si de solutionare a plangerilor


SECTIUNEA 1: Activitatea de control


Art. 141


(1) Autoritatea nationala de supraveghere efectueaza investigatii, in cazurile si conditiile prevazute in competenta sa, prin personalul imputernicit in acest scop, potrivit legii, de catre presedintele Autoritatii nationale de supraveghere, denumit in continuare personal de control.


(2) Personalul de control are dreptul sa efectueze investigatii, inclusiv inopinate, sa ceara si sa obtina de la operator si persoana imputernicita de operator, precum si, dupa caz, de la reprezentantul acestora, la fata locului si/sau in termenul stabilit, orice informatii si documente, indiferent de suportul de stocare, sa ridice copii de pe acestea, sa aiba acces la oricare dintre incintele operatorului si persoanei imputernicite de operator, precum si sa aiba acces si sa verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, necesare desfasurarii investigatiei, in conditiile legii.


(3) In situatia in care personalul de control este impiedicat in orice mod in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2), Autoritatea nationala de supraveghere poate solicita autorizarea judiciara data prin incheiere de catre presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau de catre un judecator delegat de acesta. O copie a autorizatiei judiciare se comunica obligatoriu entitatii controlate inainte de inceperea investigatiei.


(4) Cererea de autorizare se judeca in camera de consiliu, fara citarea partilor. Judecatorul se pronunta asupra cererii de autorizare in termen de cel mult 48 de ore de la data inregistrarii cererii. Incheierea se motiveaza si se comunica Autoritatii nationale de supraveghere si entitatii controlate in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.


(5) In cazul in care investigatia trebuie desfasurata, inclusiv simultan, in mai multe spatii detinute de catre entitatea controlata, Autoritatea nationala de supraveghere va introduce o singura cerere, instanta pronuntandu-se printr-o incheiere in care se vor indica spatiile in care urmeaza sa se desfasoare investigatia.


(6) Cererea de autorizare trebuie sa cuprinda toate informatiile de natura sa justifice investigatia, iar judecatorul sesizat este tinut sa verifice daca cererea este intemeiata.


(7) Incheierea prevazuta la alin. (3) poate fi atacata cu contestatie la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 72 de ore de la comunicarea acesteia potrivit alin. (4). Contestatia nu este suspensiva de executare.


(8) In toate situatiile, investigatia nu poate incepe inainte de ora 8,00 si nu poate continua dupa ora 18,00 si trebuie efectuata in prezenta persoanei la care se efectueaza investigatia sau a reprezentantului sau. Investigatia poate continua si dupa ora 18,00 numai cu acordul scris al persoanei la care se efectueaza aceasta sau a reprezentantului sau.


(9) Identificarea si pastrarea obiectelor, precum si punerile de sigilii se fac conform dispozitiilor din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare.


(10) Autoritatea nationala de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize si audierea persoanelor ale caror declaratii sunt considerate relevante si necesare desfasurarii investigatiei.


(11) In activitatea de control, Autoritatea nationala de supraveghere poate dispune aplicarea de masuri corective prevazute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protectia datelor, inclusiv de sanctiuni contraventionale, poate formula recomandari si poate sesiza alte autoritati competente, dupa caz.


(12) In cazul operatiunilor comune desfasurate pe teritoriul Romaniei la care participa si personalul desemnat de o alta autoritate de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene, acesta isi indeplineste atributiile in limitele imputernicirii emise de presedintele Autoritatii nationale de supraveghere.


Art. 142


(1) Sanctiunile contraventionale principale pe care le aplica Autoritatea nationala de supraveghere, potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) si i) din Regulamentul general privind protectia datelor, sunt mustrarea si amenda. Aplicarea amenzii se face in conditiile art. 83 din Regulamentul general privind protectia datelor.


(2) In cazul in care exista posibilitatea ca, prin operatiunile de prelucrare pe care un operator sau o persoana imputernicita de operator intentioneaza sa le efectueze, sa se incalce legislatia aplicabila, Autoritatea nationala de supraveghere emite o avertizare, potrivit art. 58 alin. (2) lit. a) din Regulamentul general privind protectia datelor.


(3) In functie de circumstantele fiecarui caz, masurile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi aplicate in mod distinct sau alaturi de alte masuri corective prevazute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protectia datelor si la art. 143 alin. (5) si (6) din prezenta lege.


(4) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei. In cazul incalcarilor care dureaza in timp sau al celor constand in savarsirea, in baza aceleiasi rezolutii, la intervale diferite de timp, a mai multor actiuni sau inactiuni, care prezinta, fiecare in parte, continutul aceleiasi contraventii, prescriptia incepe sa curga de la data constatarii sau de la data incetarii ultimului act ori fapt savarsit, daca acest moment intervine anterior constatarii.


(5) Termenul de prescriptie prevazut la alin. (4) se intrerupe prin efectuarea oricarui act de procedura in cazul investigat, fara sa poata depasi 4 ani de la data savarsirii faptei. Intreruperea produce efecte fata de toti participantii la savarsirea respectivei incalcari.


(6) Amenzile prevazute la alin. (1), stabilite in euro la art. 83 alin. (4)-(6) din Regulamentul general privind protectia datelor, se aplica si se achita in lei, la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei de la data aplicarii.


MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

Art. 143


(1) In cazul prelucrarilor care intra in competenta de control a Autoritatii nationale de supraveghere, cu exceptia celor transfrontaliere, constatarea faptelor si aplicarea masurilor prevazute la art. 142 alin. (1) si (2) se fac prin proces-verbal de constatare/sanctionare incheiat de personalul de control.


(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in situatia in care cuantumul amenzii depaseste echivalentul in lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea amenzii se face prin decizie a presedintelui Autoritatii nationale de supraveghere, care are la baza procesul-verbal de constatare si raportul personalului de control.


(3) In cazul prelucrarilor transfrontaliere care atrag competenta Autoritatii nationale de supraveghere in calitate de autoritate de supraveghere principala, constatarea faptelor se face prin proces-verbal incheiat de personalul de control, iar aplicarea masurilor prevazute la art. 142 alin. (1) si (2), prin decizie a presedintelui Autoritatii nationale de supraveghere, care are la baza procesul-verbal de constatare si raportul personalului de control.


(4) Prevederile alin. (3) se aplica in mod corespunzator in cazul in care autoritatea de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene a refuzat propunerea de a actiona in calitate de autoritate de supraveghere principala, inaintata de Autoritatea nationala de supraveghere.


(5) Aplicarea masurilor corective care constau in obligarea operatorului sau a persoanei imputernicite de operator sa respecte cererile persoanei vizate de exercitare a drepturilor, sa asigure conformitatea operatiunilor de prelucrare cu dispozitiile legale aplicabile, obligarea operatorului sa informeze persoana vizata cu privire la o incalcare a protectiei datelor cu caracter personal se poate face prin proces-verbal de constatare/sanctionare incheiat de personalul de control sau prin decizie a presedintelui Autoritatii nationale de supraveghere.


(6) Aplicarea masurilor corective care constau, dupa caz, in limitarea temporara sau definitiva, interdictia asupra prelucrarii, rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, restrictionarea prelucrarii, notificarea acestor actiuni destinatarilor carora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, retragerea unei certificari sau obligarea organismului de certificare sa retraga o certificare eliberata sau sa nu elibereze o certificare in cazul in care cerintele de certificare nu sunt sau nu mai sunt indeplinite, suspendarea fluxurilor de date catre un destinatar dintr-o tara terta sau catre o organizatie internationala se dispune numai prin decizie a presedintelui Autoritatii nationale de supraveghere.


(7) Decizia trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele elemente: datele de identificare ale Autoritatii nationale de supraveghere si numele reprezentantului legal al acesteia, datele de identificare ale operatorului/persoanei imputernicite de operator, codul numeric personal, dupa caz, descrierea faptelor si a imprejurarilor care pot fi avute in vedere la individualizarea masurii, indicarea temeiului legal potrivit caruia se stabileste si se sanctioneaza fapta, masurile corective aplicate, termenul si modalitatea de plata a amenzii, dupa caz, termenul de exercitare a caii de atac si instanta de judecata competenta.


Art. 144


(1) Impotriva procesului-verbal de constatare/sanctionare si/sau a deciziei de aplicare a masurilor corective, dupa caz, operatorul sau persoana imputernicita de operator poate introduce contestatie la sectia de contencios administrativ a tribunalului competent, in termen de 15 zile de la inmanare, respectiv de la comunicare. Hotararea prin care s-a solutionat contestatia poate fi atacata numai cu apel. Apelul se judeca de curtea de apel competenta. In toate cazurile, instantele competente sunt cele din Romania.


(2) Procesul-verbal de constatare/sanctionare sau decizia presedintelui Autoritatii nationale de supraveghere necontestata in termen de 15 zile de la data inmanarii, respectiv comunicarii, constituie titlu executoriu fara vreo alta formalitate. Introducerea contestatiei prevazute la alin. (1) suspenda numai plata amenzii, pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive.


(3) Termenul de plata a amenzii este de 15 zile de la data inmanarii, respectiv de la data comunicarii procesului-verbal de constatare/sanctionare sau a deciziei presedintelui Autoritatii nationale de supraveghere.


Art. 145


(1) Autoritatea nationala de supraveghere poate dispune publicarea de catre operator sau persoana imputernicita de operator a oricarei masuri corective aplicate, cu suportarea de catre acestia a costurilor aferente.


(2) In cazul nerespectarii masurilor dispuse sau in cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor informatiilor si documentelor solicitate in cadrul procedurii de investigatie ori in cazul refuzului de supunere la investigatie, Autoritatea nationala de supraveghere poate dispune, prin decizie, aplicarea unei amenzi cominatorii de pana la 3.000 lei pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie.


(3) Decizia prevazuta la alin. (2) constituie titlu executoriu fara vreo alta formalitate. Impotriva acestei decizii se poate introduce contestatie in conditiile art. 144 alin. (1).


Art. 146


(1) Procedura de efectuare a investigatiilor de catre personalul de control al Autoritatii nationale de supraveghere, in exercitarea atributiilor legale, se reglementeaza prin decizia presedintelui Autoritatii nationale de supraveghere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) In masura in care prezenta lege nu prevede altfel, constatarea si aplicarea sanctiunilor contraventionale se realizeaza cu respectarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


SECTIUNEA 2: Activitatea de solutionare a plangerilor


Art. 147


(1) Orice persoana vizata care considera ca prelucrarea datelor sale cu caracter personal incalca prevederile legale in vigoare are dreptul de a depune plangere la Autoritatea nationala de supraveghere, in special in cazul in care resedinta sa obisnuita, locul sau de munca sau presupusa incalcare se afla sau, dupa caz, are loc pe teritoriul Romaniei. Plangerea poate fi depusa inclusiv prin mijloacele electronice de comunicare.


(2) Plangerea se inainteaza personal sau prin reprezentant, cu anexarea imputernicirii emise in conditiile legii de un avocat sau a procurii notariale, dupa caz. Plangerea poate fi depusa si de catre mandatarul persoanei vizate care este sot sau ruda pana la gradul al doilea inclusiv.


(3) In cazul in care plangerea este depusa prin intermediul unui organism, al unei organizatii, al unei asociatii sau fundatii fara scop patrimonial, acestea trebuie sa dovedeasca faptul ca au fost constituite legal, cu un statut ce prevede obiective de interes public, si ca sunt active in domeniul protectiei drepturilor si libertatilor persoanelor vizate in ceea ce priveste protectia datelor lor cu caracter personal. In acest caz, la plangere se anexeaza inclusiv imputernicirea sau procura notariala, dupa caz, conform alin. (2), din care sa rezulte limitele mandatului acordat de persoana vizata.


Art. 148


(1) Procedura de solutionare a plangerilor se reglementeaza prin decizie a presedintelui Autoritatii nationale de supraveghere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(2) Autoritatea nationala de supraveghere informeaza persoana vizata cu privire la admisibilitatea plangerii, in termen de cel mult 45 de zile de la inregistrare. In cazul in care se constata ca informatiile din plangere sau documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Autoritatea nationala de supraveghere solicita persoanei vizate sa completeze plangerea pentru a putea fi considerata admisibila in vederea efectuarii unei investigatii. Un nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data completarii plangerii.


(3) Autoritatea nationala de supraveghere informeaza persoana vizata in legatura cu evolutia sau cu rezultatul investigatiei intreprinse in termen de 3 luni de la data la care s-a comunicat acesteia ca plangerea este admisibila potrivit alin. (2). Informarea va cuprinde si calea de atac impotriva Autoritatii nationale de supraveghere.


(4) Daca este necesara efectuarea unei investigatii mai amanuntite sau coordonarea cu alte autoritati de supraveghere in conformitate cu art. 57 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protectia datelor, Autoritatea nationala de supraveghere informeaza persoana vizata in legatura cu evolutia investigatiei, din 3 in 3 luni, pana la finalizarea acesteia. Rezultatul investigatiei se aduce la cunostinta persoanei vizate in termen de cel mult 45 de zile de la finalizarea acesteia.


(5) In cadrul procedurii de solutionare a plangerilor, investigatiile se efectueaza in conformitate cu dispozitiile art. 141-146.


(6) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (2)-(4), persoana vizata se poate adresa sectiei de contencios administrativ a tribunalului competent, dupa parcurgerea procedurii prealabile prevazute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Recursul se judeca de curtea de apel competenta. In toate cazurile, instantele competente sunt cele din Romania.


CAPITOLUL III2: Cai de atac judiciare


Art. 149


(1) Daca in urma exercitarii atributiilor sale legale, Autoritatea nationala de supraveghere apreciaza ca au fost incalcate oricare dintre drepturile persoanelor vizate garantate de reglementarile legale din domeniul protectiei datelor personale, poate sesiza instanta competenta, potrivit legii. Persoana vizata dobandeste de drept calitatea de reclamant, urmand a fi citata in aceasta calitate. Daca persoana vizata isi insuseste actiunea, inceteaza calitatea procesuala activa a Autoritatii nationale de supraveghere. Daca persoana vizata nu isi insuseste actiunea formulata de Autoritatea nationala de supraveghere, instanta anuleaza cererea potrivit Codului de procedura civila.


(2) Actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac ordinare sau extraordinare, formulate de Autoritatea nationala de supraveghere, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.


(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si persoanei vizate care isi insuseste actiunea formulata de Autoritatea nationala de supraveghere in conditiile alin. (1).


Art. 1410


(1) Contestarea actelor emise de Autoritatea nationala de supraveghere in activitatea de control si de solutionare a plangerilor se efectueaza potrivit art. 144 si 148.


(2) Actele administrative emise de Autoritatea nationala de supraveghere in exercitarea atributiilor legale, altele decat cele prevazute la alin. (1), pot fi contestate la sectia de contencios administrativ a tribunalului competent.


(3) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.


Art. 1411


(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere Autoritatii nationale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instantei competente pentru apararea drepturilor garantate de legislatia aplicabila, care le-au fost incalcate.


(2) In cazul in care a fost introdusa o cerere in justitie cu acelasi obiect si avand aceleasi parti, Autoritatea nationala de supraveghere poate dispune suspendarea sau/si clasarea plangerii, dupa caz.


(3) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.


(4) Instanta competenta este cea de la sediul operatorului sau al persoanei imputernicite de operator ori de la resedinta obisnuita a persoanei vizate. Cererea este scutita de taxa de timbru."


12.La articolul 15, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"Art. 15


(1) Regulamentul de organizare si functionare, impreuna cu structura organizatorica a Autoritatii, se intocmesc de Autoritatea nationala de supraveghere si se aproba de Biroul permanent al Senatului.


(2) Numarul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 85. Statul de functii si structura posturilor pe compartimente se aproba de presedintele Autoritatii nationale de supraveghere."


13.La articolul 15, alineatele (3) si (4) se abroga.


14.La articolul 16, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Numirea, angajarea, promovarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu si, dupa caz, de munca ale personalului Autoritatii nationale de supraveghere se fac prin decizie a presedintelui acesteia, in conditiile legii."


15.La articolul 16, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:


"(31) Activitatea desfasurata de personalul de specialitate cu studii juridice in cadrul Autoritatii nationale de supraveghere constituie vechime in specialitatea studiilor absolvite.


(32) Personalul de conducere si executie de alta specialitate decat cea juridica din cadrul Autoritatii nationale de supraveghere beneficiaza de vechime in specialitatea studiilor absolvite."


Art. II


(1)Guvernul pune la dispozitie Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conditiile legii, sediul necesar exercitarii efective si corespunzatoare a atributiilor sale.


(2)In masura in care nu se asigura sediul prevazut la alin. (1), Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal poate proceda, in conditiile legii, la inchirierea sau la achizitionarea unui sediu de pe piata libera imobiliara, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.


Art. III


Pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor legale, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal dispune de:


a)doua autoturisme pentru conducerea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: presedinte si vicepresedinte;


b)doua autoturisme pentru parcul auto comun;


c)6 autoturisme pentru activitatile specifice, respectiv pentru asigurarea competentelor si sarcinilor de monitorizare si control ale Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu sarcinile trasate statului membru prin Regulamentul general privind protectia datelor, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;


d)un consum lunar de carburant de 500 l/autoturism; nu se considera depasiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se incadreaza in limita combustibilului normat in raport cu numarul de autovehicule aprobat.


Art. IV


Dupa intrarea in vigoare a prevederilor prezentei legi, Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal va fi pus in acord cu dispozitiile acesteia.


Art. V


(1)La data de 25 mai 2018 se abroga Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2)Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, din actele normative se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul general privind protectia datelor si la legislatia de punere in aplicare a acestuia.


Art. VI


(1)Dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor se aplica plangerilor si sesizarilor depuse si inregistrate la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal incepand cu data aplicarii acestuia, precum si celor depuse inainte de 25 mai 2018 si aflate in curs de solutionare. Investigatiile efectuate pentru solutionarea acestora si investigatiile din oficiu, incepute anterior datei de 25 mai 2018 si nefinalizate la aceasta data, sunt supuse dispozitiilor aceluiasi regulament.


(2)Constatarea faptelor si aplicarea masurilor corective, inclusiv a sanctiunilor contraventionale, dupa data de 25 mai 2018, se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor si cu cele ale dispozitiilor legale de punere in aplicare a acestuia, ale Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.


(3)In cazul in care Regulamentul general privind protectia datelor si dispozitiile legale de punere in aplicare a acestuia prevad o sanctiune mai grava, contraventia savarsita anterior datei de 25 mai 2018 va fi sanctionata conform dispozitiilor actelor normative in vigoare la data savarsirii acesteia. In situatiile in care, potrivit Regulamentului general privind protectia datelor si dispozitiilor legale de punere in aplicare a acestuia, fapta nu mai este considerata contraventie, aceasta nu se mai sanctioneaza, chiar daca a fost savarsita inainte de data de 25 mai 2018.


Art. VII


Procesele aflate in curs de judecata la data de 25 mai 2018 raman supuse legii aplicabile la data inceperii acestora.


MCP Avocati Data protection - Consultanta si servicii juridice GDPR.

Art. VIII


(1)Prezenta lege creeaza cadrul institutional necesar aplicarii in Romania in principal a prevederilor art. 51-55, art. 57-59, art. 62, 68, 77, 79, 80 si ale art. 82-84 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.


(2)Prezenta lege intra in vigoare la 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. I pct. 1 si 6-11, art. VI si VII, care intra in vigoare la data de 25 mai 2018.


Art. IX


Legea nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


*


Prezenta lege transpune dispozitiile art. 41 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.


-****-

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA 360/2023 privind sistemul public de pensii
LEGEA nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din ...

Legea 50/1991, actualizata 2024, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Republicata
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Republicata Actalizata pr ...

Codul penal actualizat 2024 - Legea nr. 286/2009
Codul Penal din 2009 (Legea nr. 286/2009), actualizat 2024 Actualizat prin Legea 217/2023, public ...

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...Articole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice