Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

INTEGRAL: REGULAMENTUL din 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor


REGULAMENTUL din 10 iulie 2018 de organizare si functionare a penitenciarelor

Publicat in Monitorul Oficial numarul 715 din data de 17 august 2018


TITLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Penitenciarele sunt institutii publice cu personalitate juridica, in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, infiintate prin hotarare a Guvernului, si fac parte din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala.
(2) Penitenciarele sunt unitati care asigura executarea pedepselor privative de libertate si a masurii arestarii preventive, in conditii care garanteaza respectarea demnitatii umane, facilitand responsabilizarea si reintegrarea in societate a persoanelor private de libertate si contribuind la cresterea gradului de siguranta a comunitatii, mentinerea ordinii publice si securitatii nationale.
(3) Activitatea penitenciarelor se desfasoara in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei, republicata, Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si a protocoalelor aditionale, cu recomandarile Consiliului Europei cu privire la tratamentul detinutilor, ale Hotararii Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu completarile ulterioare, cu dispozitiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, republicata, cu completarile ulterioare, Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Activitatea profesionala a personalului se desfasoara in interesul comunitatii, in limitele competentelor stabilite prin lege si pe baza indicatorilor de performanta stabiliti prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Articolul 2
(1) Activitatile organizatorice si functionale din penitenciare sunt reglementate de legislatia specifica sistemului administratiei penitenciare.
(2) Penitenciarele asigura:
a) custodia, potrivit prevederilor legale, a persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii, precum si a persoanelor arestate preventiv in unitatile din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
b) evaluarea nevoilor educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala ale persoanelor private de libertate, organizarea si derularea de programe si activitati specifice pentru o cat mai eficienta reintegrare sociala dupa punerea in libertate;
c) transpunerea in practica a prevederilor legale referitoare la realizarea separatiunii persoanelor private de libertate;
d) paza si apararea locului de detinere si a punctelor de lucru, escortarea si supravegherea persoanelor private de libertate in scopul preintampinarii sustragerii acestora de la executarea pedepsei inchisorii sau a masurii arestarii preventive;
e) aplicarea diferentiata a regimului pedepsei cu inchisoarea si a masurii arestarii preventive;
f) acordarea drepturilor prevazute de lege pentru persoanele private de libertate;
g) ordinea si disciplina in randul persoanelor private de libertate si respectarea de catre acestea a obligatiilor care le revin;
h) prezentarea persoanelor private de libertate la instantele de judecata si organele de urmarire penala la termenele fixate si cu respectarea stricta a prevederilor legale;
i) respectarea normelor legale pe linia securitatii si sanatatii in munca, precum si pe linia protectiei mediului;
j) evidenta persoanelor private de libertate;
k) folosirea persoanelor private de libertate la munca pe baza de voluntariat, la unitati beneficiare cu plata in scopul obtinerii de venituri extrabugetare, in interesul unitatii, precum si in situatii de urgenta;
l) evidenta muncii prestate de persoanele private de libertate si acordarea drepturilor legale cuvenite;
m) conditiile tehnico-materiale, financiare si medico-sanitare necesare persoanelor private de libertate in custodie;
n) respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea patrimoniului, a valorilor materiale si banesti din dotare;
o) realizarea integrala a planului de venituri si a celui de cheltuieli;
p) incadrarea cu personal, functionari publici cu statut special si personal contractual, conform prevederilor statului de organizare;
q) perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu, in conformitate cu prevederile ordinelor si instructiunilor ministrului justitiei si deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si ale celorlalte acte normative;
r) indeplinirea misiunilor specifice, potrivit legii, a prevederilor planurilor intocmite in acest scop si a dispozitiilor esaloanelor superioare;
s) respectarea normelor legale in domeniul situatiilor de urgenta si asigurarea masurilor necesare pentru prevenirea, limitarea si inlaturarea consecintelor situatiilor de urgenta;
t) aplicarea intocmai a prevederilor legale, inclusiv a ordinelor si instructiunilor ministrului justitiei si a deciziilor directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor care reglementeaza domeniul de activitate al penitenciarelor;
u) executarea intocmai a hotararilor instantelor judecatoresti care privesc situatia persoanelor private de libertate, asigurarea conditiilor prevazute de lege pentru ca instantele judecatoresti sa poata exercita controlul si supravegherea, sesizarea de indata a organelor judiciare si a Administratiei Nationale a Penitenciarelor atunci cand se constata erori in actele legale de detinere sau incalcari ale legii;
v) asigurarea asistentei medicale pentru persoanele private de libertate aflate in custodie;
w) gestionarea informatiilor clasificate conform prevederilor legale in vigoare, de catre toti angajatii.
(3) In scopul eficientizarii misiunilor si activitatilor desfasurate in comun si pentru descentralizarea unor activitati si responsabilitati din sarcina Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in vederea indeplinirii atributiilor prevazute la art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc penitenciare cu rol de coordonare a locurilor de detinere dintr-o zona geografica, conform anexei nr. 1.


TITLUL II: Personalul cu functii de conducere din penitenciare
CAPITOLUL I: Directorul penitenciarului

Articolul 3

(1) Conducerea penitenciarului se exercita de catre directorul unitatii, in conformitate cu prevederile legale si in baza fisei postului. Fisa postului de director al penitenciarului este aprobata de ministrul justitiei.
(2) Numirea si revocarea din functie a directorului, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functia de director al penitenciarului se dispun prin ordin al ministrului justitiei.

Articolul 4
(1) Directorul conduce intreaga activitate a penitenciarului si reprezinta unitatea in raporturile cu Administratia Nationala a Penitenciarelor, Ministerul Justitiei, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte autoritati si institutii publice, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de lege, de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si de ministrul justitiei.
(2) Directorul penitenciarului se subordoneaza directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si raspunde de intreaga activitate desfasurata de unitate.
(3) In indeplinirea atributiilor de serviciu, directorul penitenciarului emite decizii si instructiuni cu caracter intern.

Articolul 5
(1) Directorul are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(2) Directorul, in calitate de ordonator tertiar de credite, poate delega dreptul de a aproba folosirea creditelor de angajament si a creditelor bugetare altor persoane desemnate in acest scop, in conditiile legii.

Articolul 6
(1) Directorul penitenciarului are urmatoarele atributii generale:
1.a) asigura conducerea, organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor specifice unitatii, in conformitate cu legislatia in vigoare, ordinele si instructiunile ministrului justitiei si deciziile directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
2.b) realizeaza conducerea de ansamblu a sectoarelor de activitate, serviciilor, birourilor si compartimentelor de munca din penitenciar, luand masuri pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin, si asigura aplicarea prevederilor legale in domeniul de activitate al penitenciarului;
3.c) intocmeste obiectivele individuale anuale si fisele posturilor pentru personalul din subordine, in concordanta cu metodologiile specifice;
4.d) aplica prevederile documentelor internationale semnate de Romania cu privire la respectarea drepturilor omului in penitenciare;
5.e) aproba regulamentul de ordine interioara al unitatii;
6.f) stabileste programul zilnic de lucru al personalului unitatii si urmareste modul in care acesta este respectat;
7.g) organizeaza activitatea de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului din subordine;
8.h) numeste, elibereaza, suspenda din functie, dispune punerea la dispozitie si repunerea in drepturile anterioare, in conditiile legii, a functionarilor publici cu statut special de executie si a personalului contractual din unitate;
9.i) coordoneaza activitatea consiliului de conducere al unitatii;
10.j) exercita atributiile de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul aflat in subordine, conform actelor normative specifice;
11.k) aplica sanctiunile disciplinare prevazute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare, conform competentelor stabilite, cu respectarea prevederilor legii, si aplica sanctiunile disciplinare prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, personalului contractual din unitate;
12.l) exercita atributiile de gestiune a resurselor umane, conform competentelor stabilite prin actele normative specifice;
13.m) transpune in practica, la nivelul unitatii, masurile necesare aplicarii regimului penitenciar, in conformitate cu actele normative in vigoare;
14.n) ia masuri pentru aducerea la cunostinta persoanelor private de libertate nou-depuse in penitenciar a regulilor de comportare, a drepturilor si obligatiilor, precum si a sanctiunilor disciplinare care li se pot aplica;
15.o) asigura respectarea drepturilor persoanelor private de libertate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
16.p) ia masuri pentru verificarea imprejurarilor si cauzelor producerii unor evenimente negative, a sesizarilor primite din partea persoanelor private de libertate sau familiilor acestora;
17.q) sesizeaza organele judiciare in cazul existentei unor suspiciuni cu privire la savarsirea unei infractiuni de catre o persoana privata de libertate;
18.r) sesizeaza organele judiciare in cazul existentei unor suspiciuni cu privire la savarsirea unei infractiuni de catre personalul aflat in subordine, in exercitarea atributiilor profesionale sau in legatura cu acestea;
19.s) coordoneaza activitatile de punere in libertate a persoanelor private de libertate la termenul hotarat de instantele de judecata si prezinta propuneri concrete privind permisiunea de iesire din penitenciar a persoanelor private de libertate, in conditiile legii;
20.t) propune directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor transferarea la alte penitenciare a persoanelor private de libertate;
21.u) aproba strategia anuala privind achizitiile publice;
22.v) aproba intrevederile intre persoane private de libertate si reprezentantii mass-mediei;
23.w) stabileste programul zilnic al persoanelor private de libertate;
24.x) ia masurile pentru mentinerea in buna stare de functionare a armamentului, tehnicii de lupta, a cladirilor si celorlalte dotari materiale ale penitenciarului;
25.y) angajeaza cheltuielile in limita creditelor de angajament si utilizeaza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiei si cu respectarea dispozitiilor legale;
26.z) asigura angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor de angajament si creditelor bugetare repartizate si aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare;
27.aa) asigura masuri de realizare a veniturilor;
28.bb) asigura integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduce;
29.cc) organizeaza tinerea la zi a contabilitatii, prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare;
30.dd) organizeaza sistemul de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrari de investitii publice;
31.ee) organizeaza tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;
32.ff) organizeaza evidenta programelor cu finantare externa nerambursabila, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;
33.gg) organizeaza, indruma si coordoneaza activitatile de mentinere a capacitatii de interventie si actiune a unitatii, de intocmire a documentelor de mobilizare pentru trecerea unitatii de la starea organizatorica de pace la starea organizatorica de razboi;
34.hh) gestioneaza informatiile clasificate secrete de stat si de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;
35.ii) organizeaza activitatile de relatii publice, indrumare si coordonare a activitatilor de primire, evidenta si solutionare a petitiilor;
36.jj) ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca;
37.kk) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
38.ll) organizeaza si coordoneaza Sistemul de control intern managerial;
39.mm) este responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Directorul poate delega indeplinirea unora din atributii, conform prevederilor legale, cu aprobarea expresa si prealabila a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si in limitele stabilite de catre acesta.
(3) Directorul penitenciarului propune spre aprobare Administratiei Nationale a Penitenciarelor un inlocuitor de drept pentru perioadele de absenta motivata din penitenciar, stabilind prin decizie conditiile in care, in perioada absentei sale, cel care il inlocuieste de drept exercita atributiile ce ii revin in aceasta calitate.

Articolul 7
(1) In activitatea de conducere a penitenciarului, directorul este ajutat de unul sau mai multi directori adjuncti.
(2) In penitenciarele care nu au functii de directori adjuncti, directorul este ajutat de sefii de servicii.
CAPITOLUL II: Directorul adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar

Articolul 8
(1) Directorul adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar are urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza si coordoneaza activitatile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate si a masurii arestarii preventive, pronuntate de instantele judecatoresti;
b) organizeaza, coordoneaza si raspunde de activitatea sectorului siguranta detinerii si regim penitenciar si intocmeste obiectivele individuale anuale si fisele posturilor pentru personalul din subordine, in concordanta cu metodologiile specifice;
c) organizeaza si coordoneaza paza, escortarea, insotirea si supravegherea persoanelor private de libertate aflate in custodia penitenciarului, in vederea prevenirii evenimentelor negative;
d) asigura aplicarea regimului legal de detinere, coordoneaza activitatile de evidenta nominala si statistica a persoanelor private de libertate;
e) dispune masuri pentru executarea misiunilor de paza si escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecata, transferul acestora la organele de urmarire penala sau la alte locuri de detinere;
f) organizeaza si conduce nemijlocit activitatea de pregatire a alarmelor de exercitiu aprobate de directorul penitenciarului;
g) intocmeste si supune spre aprobare directorului unitatii mapa cuprinzand documentele operative ale sefului de tura;
h) urmareste efectuarea instruirii personalului din subordine si verifica modul in care acesta isi indeplineste atributiile;
i) urmareste repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate si aplicarea regimului de detinere, conform prevederilor legale;
j) organizeaza si conduce perchezitiile generale care se desfasoara in penitenciar si verifica modul in care se executa perchezitiile asupra persoanelor private de libertate;
k) tine evidenta si raporteaza, de indata, evenimentele negative produse in unitate si asigura aplicarea masurilor ce se impun dupa fiecare eveniment;
l) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
m) verifica ori de cate ori este nevoie functionarea si intretinerea armamentului, a munitiei din dotarea personalului din subordine, precum si a mijloacelor ajutatoare de paza si comunicare;
n) gestioneaza informatiile clasificate secrete de stat si de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;
o) exercita atributiile de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul aflat in subordine, conform actelor normative specifice;
p) raspunde de inventarierea si arhivarea lucrarilor prevazute in nomenclatorul arhivistic si de predarea acestora la arhiva unitatii;
q) ia masuri pentru intocmirea foilor colective de prezenta;
r) raspunde de implementarea Sistemului de control intern managerial in cadrul structurilor din subordine;
s) asigura instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca a sefilor de structuri din subordinea sa;
t) indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare sau primite din partea directorului unitatii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.
(2) Pentru unitatile care nu au structura de mobilizare, directorul adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar indeplineste si urmatoarele atributii cu caracter general:
a) elaboreaza si prezinta pentru aprobare documentele Planului de mobilizare a unitatii si asigura reactualizarea acestuia;
b) intocmeste si tine evidenta la zi a lucrarilor de mobilizare la locul de munca a personalului contractual cu obligatii militare din unitate;
c) realizeaza tabelele de inzestrare cu armament, mijloace si tehnica de lupta necesare pe timp de pace, precum si la mobilizare;
d) intocmeste si prezinta informari si dari de seama privind stadiul pregatirii de mobilizare;
e) la ordin, intocmeste cererile de produse necesare intr-un an de razboi.
(3) In unitatile care nu au functii de director adjunct siguranta detinerii si regim penitenciar, atributiile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, alin. (2) se indeplinesc de seful serviciului siguranta detinerii si regim penitenciar.
CAPITOLUL III: Directorul adjunct economico-administrativ

Articolul 9
(1) Directorul adjunct economico-administrativ are urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza, coordoneaza si raspunde de intreaga activitate a sectorului economico-administrativ: structurile logistica, financiar-contabilitate, productie;
b) intocmeste obiectivele individuale anuale si fisele posturilor pentru personalul din subordine, in concordanta cu metodologiile specifice;
c) organizeaza si coordoneaza intocmirea planurilor de productie si a planurilor de aprovizionare tehnico-materiala, pe care le inainteaza Administratiei Nationale a Penitenciarelor si urmareste realizarea acestora;
d) organizeaza si coordoneaza intocmirea planului de investitii si urmareste realizarea acestuia;
e) organizeaza si coordoneaza intocmirea programului de achizitii publice si urmareste realizarea acestuia;
f) organizeaza si coordoneaza fundamentarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli;
g) organizeaza si coordoneaza operatiunile privind inventarierile periodice si anuale, precum si operatiunile de evaluare si reevaluare a patrimoniului unitatii;
h) organizeaza si coordoneaza operatiunile privind scoaterea din functiune, clasarea si declasarea bunurilor materiale si a mijloacelor din dotare, potrivit prevederilor legale in vigoare;
i) avizeaza strategia anuala privind achizitiile publice;
j) analizeaza periodic, impreuna cu contabilul-sef, executia bugetului de venituri si cheltuieli si propune masuri corespunzatoare privind imbunatatirea activitatii;
k) elaboreaza planul de pregatire de specialitate, la locul de munca, pentru personalul din subordine;
l) controleaza modul de administrare a patrimoniului institutiei;
m) controleaza respectarea circuitului documentelor justificative;
n) raspunde de utilizarea judicioasa a fondurilor publice puse la dispozitie;
o) raspunde pentru aplicarea reglementarilor legale incidente domeniului pe care-l coordoneaza;
p) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
q) gestioneaza informatiile clasificate secrete de stat si de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;
r) exercita atributiile de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul aflat in subordine, conform actelor normative specifice;
s) raspunde de inventarierea si arhivarea lucrarilor prevazute in nomenclatorul arhivistic si de predarea acestora la arhiva unitatii;
t) ia masuri pentru intocmirea foilor colective de prezenta;
u) raspunde de implementarea Sistemului de control intern managerial in cadrul structurilor din subordine;
v) asigura instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca a sefilor de structuri din subordinea sa;
w) indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare sau primite din partea directorului unitatii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.
(2) In unitatile care nu au functii de director adjunct economico-administrativ, atributiile prevazute la alin. (1) se indeplinesc de seful serviciului economico-administrativ.
CAPITOLUL IV: Directorul adjunct reintegrare sociala

Articolul 10
(1) Directorul adjunct reintegrare sociala are urmatoarele atributii generale:
1.a) organizeaza, coordoneaza si raspunde de activitatea sectorului reintegrare sociala, asigurand planificarea, organizarea, coordonarea, controlul si evaluarea demersurilor educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala desfasurate la nivelul unitatii;
2.b) intocmeste obiectivele individuale anuale si fisele posturilor pentru personalul din subordine, in concordanta cu metodologiile specifice;
3.c) intocmeste si pune in aplicare planul de management al sectorului reintegrare sociala, in concordanta cu directiile de actiune ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
4.d) dispune masuri si asigura elaborarea documentelor de planificare a activitatilor sectorului reintegrare sociala, conform reglementarilor legale si procedurilor in vigoare;
5.e) coordoneaza si monitorizeaza aplicarea procedurilor de lucru care reglementeaza activitatile personalului din subordine;
6.f) verifica si aproba sau, dupa caz, avizeaza documentele elaborate de personalul din subordine, conform reglementarilor legale si procedurilor in vigoare;
7.g) verifica modul de gestionare si de completare a dosarului de educatie si asistenta psihosociala, intocmit pentru fiecare persoana privata de libertate, precum si existenta si calitatea informatiilor consemnate in acesta si in campurile corespunzatoare din aplicatia informatica;
8.h) urmareste punerea in aplicare a recomandarilor cuprinse in planurile individualizate de evaluare si interventie educativa si terapeutica, stabilite pentru persoanele private de libertate;
9.i) monitorizeaza derularea programelor si a activitatilor de educatie, de asistenta psihologica si asistenta sociala, precum si participarea persoanelor private de libertate la acestea;
10.j) planifica si monitorizeaza desfasurarea cursurilor scolare, de formare, informare, consiliere profesionala si mediere a muncii, adresate populatiei carcerale;
11.k) monitorizeaza desfasurarea activitatilor de asistenta moral-religioasa sustinute cu persoanele private de libertate de catre reprezentantii organizatiilor si cultelor religioase recunoscute de lege;
12.l) asigura implementarea, monitorizarea si controlul aplicarii sistemului de creditare, in limita sa de competenta;
13.m) participa in calitate de presedinte sau, dupa caz, membru, in cadrul comisiilor stabilite prin actele normative in vigoare;
14.n) realizeaza evaluarea anuala a nevoilor persoanelor private de libertate in domeniile educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala, in scopul fundamentarii initierii demersurilor specifice desfasurate la nivelul unitatii;
15.o) participa sau, dupa caz, desemneaza personalul din subordine care participa la lucrarile comisiilor, echipelor multidisciplinare sau grupurilor de lucru, constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
16.p) se informeaza constant, in cadrul programului de audiente stabilit, cu privire la problemele persoanelor private de libertate in scopul cunoasterii si solutionarii acestora;
17.q) coordoneaza activitatea de solutionare a corespondentei repartizata sectorului reintegrare sociala de catre directorul unitatii, precum si a solicitarilor persoanelor private de libertate referitoare la demersurile de educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala desfasurate in unitate si avizeaza cererile acestora, corespunzator domeniului sau de competenta;
18.r) elaboreaza periodic sau la solicitarea conducerii unitatii, a Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau a altor institutii materiale centralizatoare, situatii statistice, documente de analiza sau de informare;
19.s) informeaza directorul unitatii si, dupa caz, sefii celorlalte structuri din cadrul unitatii in legatura cu aspectele de interes din activitatea sectorului reintegrare sociala;
20.t) stabileste tematica de pregatire profesionala initiala si continua a personalului din subordine;
21.u) avizeaza necesarul de materiale si consumabile, in scopul asigurarii bunei desfasurari a demersurilor de educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala;
22.v) initiaza si avizeaza protocoale de colaborare in domeniul reintegrarii sociale cu institutii publice, asociatii si fundatii;
23.w) identifica parteneriate cu institutii penitenciare din strainatate;
24.x) planifica activitatile de practica si documentare desfasurate in penitenciar de catre studentii si absolventii facultatilor de profil;
25.y) participa la realizarea unor studii si cercetari privind fenomenul criminalitatii si evolutia sistemului penitenciar;
26.z) organizeaza un punct documentar care cuprinde lucrari de specialitate si legislative, accesibile personalului din subordine;
27.aa) exercita atributiile de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul aflat in subordine, conform actelor normative specifice;
28.bb) raspunde de inventarierea si arhivarea lucrarilor prevazute in nomenclatorul arhivistic si de predarea acestora la arhiva unitatii;
29.cc) ia masuri pentru intocmirea foilor colective de prezenta; dd) raspunde de implementarea Sistemului de control intern managerial in cadrul structurii;
30.ee) asigura instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca a sefilor de structuri din subordinea sa;
31.ff) indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare sau primite din partea directorului unitatii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.
(2) In unitatile care nu au functii de director adjunct reintegrare sociala, atributiile prevazute la alin. (1) se indeplinesc de seful serviciului educatie si asistenta psihosociala.
CAPITOLUL V: Sefii de servicii si sefii de birouri. Coordonatorii compartimentelor

Articolul 11
Numirea si revocarea din functie, precum si celelalte modificari ale raporturilor de serviciu pentru functia de sef serviciu, sef birou si coordonator compartiment se dispun conform prevederilor legale,

Articolul 12
Seful sectiei de detinere exterioara conduce, indruma si controleaza intreaga activitate desfasurata in cadrul sectiei de detinere exterioara, indeplinind atributii specifice prevazute in Regulamentul privind siguranta locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Articolul 13
(1) Sefii de servicii si sefii de birouri au urmatoarele atributii generale:
a) stabilesc responsabilitatile si atributiile personalului din subordine si le repartizeaza lucrarile;
b) intocmesc obiectivele individuale anuale si fisele posturilor pentru personalul din subordine, in concordanta cu metodologiile specifice;
c) contribuie la elaborarea documentelor de planificare manageriala ale unitatii, cu evidentierea obiectivelor specifice si a riscurilor previzibile;
d) participa, verifica si raspund de solutionarea lucrarilor ce intra in competenta sau au fost repartizate structurilor pe care le conduc;
e) realizeaza o parte din lucrarile repartizate structurii;
f) avizeaza si prezinta sefilor ierarhici lucrarile si corespondenta elaborate la nivelul structurii;
g) efectueaza instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca a personalului din subordine in conformitate cu tematica de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
h) exercita atributiile de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul aflat in subordine, conform actelor normative specifice;
i) raspund de inventarierea si arhivarea lucrarilor prevazute in nomenclatorul arhivistic si de predarea acestora la arhiva unitatii;
j) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
k) iau masuri pentru intocmirea foilor colective de prezenta;
l) indeplinesc orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare sau primite din partea directorului unitatii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator, dupa caz, si coordonatorilor de structuri care nu au functii de conducere.
TITLUL III: Categoriile de personal din cadrul penitenciarului

Articolul 14
In penitenciare isi desfasoara activitatea:
a) functionari publici cu statut special;
b) personal contractual.

Articolul 15
Functionarii publici cu statut special isi desfasoara activitatea potrivit Statutului functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, aprobat prin Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare.

Articolul 16
Personalul contractual din penitenciare este angajat cu contract individual de munca si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia muncii.
TITLUL IV: Structurile penitenciarului
CAPITOLUL I: Dispozitii comune
Alt. 17
(1) Penitenciarele sunt organizate in sectoare de activitate si in alte structuri precum servicii, birouri sau compartimente, dupa cum urmeaza:
a) Sectorul siguranta detinerii si regim penitenciar, care cuprinde:
(i) Serviciul/Biroul siguranta detinerii:
(ii) Serviciul/Biroul regim penitenciar:
(iii) Serviciul/Biroul evidenta si organizarea muncii:
(iv) Compartimentul sef de tura.
b) Sectorul reintegrare sociala, care cuprinde:
(i) Serviciul/Biroul asistenta psihosociala;
(ii) Serviciul/Biroul educatie;
c) Sectorul economico-administrativ, care cuprinde:
(i) Serviciul/Biroul financiar-contabilitate;
(ii) Serviciul/Biroul logistica;
(iii) Serviciul/Biroul/Compartimentul productie;
d) Biroul/Compartimentul resurse umane si formare profesionala;
e) Compartimentul juridic;
f) Biroul/Compartimentul prevenirea criminalitatii si terorismului;
g) Biroul/Compartimentul tehnologia informatiei si comunicatii;
h) Compartimentul managementul situatiilor de urgenta;
i) Compartimentul sanatate si securitate in munca si protectia mediului;
j) Compartimentul informatii clasificate;
k) Cabinetul medical;
l) Compartimentul cooperare si programe;
m) Compartimentul secretariat.
(2) In cadrul penitenciarelor anume desemnate functioneaza grupe de interventie in conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului justitiei nr. 2.748/C/2010 pentru aprobarea Manualului de proceduri utilizat de negociatori in gestionarea incidentelor critice si a Manualului pentru gestionarea incidentelor, care pot fi organizate la nivel de birou sau compartiment.
(3) Atributiile sectoarelor de activitate si ale structurilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin prezentul regulament.
(4) Sectoarele de activitate si celelalte structuri prevazute la alin. (1) au urmatoarele atributii generale comune:
a) participa la perfectionarea pregatirii de specialitate a functionarilor publici cu statut special din domeniul de competenta si la evaluarea pregatirii profesionale a personalului debutant;
b) pastreaza corespondenta si documentatiile structurii potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic si materiale preconstituite;
c) intocmesc proceduri operationale sau propun modificarea lor, dupa caz;
d) furnizeaza, spre a fi comunicate din oficiu de catre unitate, informatiile de interes public stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
(5) Atributiile si responsabilitatile specifice functiilor din structura penitenciarului se stabilesc prin fisele posturilor.
(6) Fisele posturilor se intocmesc in 3 (trei) exemplare, dintre care un exemplar la titularul postului, un exemplar la seful structurii si unul la structura de resurse umane.
(7) Pentru posturile vacante, fisele posturilor se intocmesc in 2 (doua) exemplare, un exemplar ramanand la seful structurii, iar un exemplar se inainteaza structurii de resurse umane. La momentul ocuparii postului respectiv, devin aplicabile prevederile alin. (6) .
(8) Fisele posturilor vor fi elaborate sau modificate, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acestuia. Rubrica "Avizat" se va completa doar acolo unde exista o treapta ierarhica corespunzatoare.
(9) In cazul modificarii prezentului regulament, fisele posturilor se vor actualiza corespunzator, in termen de 30 de zile de la data modificarii.
CAPITOLUL II: Compartimentul juridic

Articolul 18
Consilierul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale unitatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Articolul 19
Consilierul juridic are urmatoarele atributii generale:
a) reprezinta institutia, pe baza imputernicirii date de catre director, si apara drepturile si interesele acesteia in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie, precum si in raporturile cu alte institutii publice, cu persoane fizice sau juridice;
b) formuleaza si prezinta conducerii unitatii, in scris, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri de solutionare pe cale amiabila a litigiilor aflate pe rol;
c) formuleaza si prezinta conducerii unitatii, in scris, ori de cate ori apreciaza ca este necesar, propuneri privind neexercitarea cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti nefavorabile unitatii;
d) propune directorului sesizarea parchetului in cazul savarsirii unor infractiuni in legatura cu serviciul de catre personalul din unitate;
e) documenteaza juridic, redacteaza si depune in termenele prevazute de lege cererile de chemare in judecata, intampinarile, cererile reconventionale, notele de sedinta, probele si concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitarii cailor de atac, in dosarele in care unitatea este parte;
f) urmareste, in conditiile legii, obtinerea titlurilor executorii si ia masurile necesare de punere in executare a acestora;
g) avizeaza, exclusiv sub aspectul legalitatii, orice document de natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a penitenciarului;
h) avizeaza, din punctul de vedere al legalitatii, orice masura care ar putea aduce atingere drepturilor penitenciarului;
1) avizeaza sub aspectul legalitatii clauzele contractelor incheiate de penitenciar, conventiile si actele administrative emise de catre directorul unitatii;
j) colaboreaza cu celelalte compartimente ale unitatii pentru rezolvarea solicitarilor primite din sfera de competenta a acestora, formuland puncte de vedere referitoare la modul de interpretare si aplicare a unor prevederi legale. Pentru emiterea opiniei, structurile pun la dispozitia consilierului juridic intreaga documentatie, iar in cuprinsul solicitarii trebuie sa se regaseasca rezultatul propriei analize de specialitate si motivatia pentru care se impune interpretarea juridica;
k) semnaleaza cazurile de aplicare neuniforma a actelor normative si, cand este cazul, face propuneri corespunzatoare, inclusiv propuneri de modificare si completare a legislatiei;
l) intocmeste orice alte acte procedurale legate de reprezentarea unitatii in fata instantelor judecatoresti si a altor organe de jurisdictie;
m) participa, in baza dispozitiei conducerii, la negocierea contractelor/acordurilor care urmeaza sa fie incheiate de unitatea penitenciara;
n) gestioneaza informatiile clasificate secrete de stat si de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;
o) indeplineste alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare sau primite din partea directorului unitatii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 20
In cadrul Biroului/Compartimentului juridic se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL III: Compartimentul secretariat

Articolul 21
(1) Structura secretariat se afla in directa subordonare a directorului unitatii, asigurand primirea corespondentei, transmiterea informatiei si relationarea cu alte autoritati si institutii publice, precum si gestionarea relatiei cu publicul.
(2) In indeplinirea atributiilor care ii revin, structura secretariat colaboreaza cu celelalte structuri si cu unitatile sistemului administratiei penitenciare, in vederea solutionarii in termen legal a tuturor solicitarilor care ii sunt adresate.
(3) Structura secretariat gestioneaza corespondenta la nivelul unitatii, in functie de obiectul acesteia sau rezolutia conducerii penitenciarului.
(4) In cadrul structurii secretariat, inregistrarea corespondentei adresate penitenciarului se realizeaza prin intermediul unei aplicatii informatice de evidenta a documentelor, respectandu-se prevederile legale in vigoare.
(5) Structura secretariat redacteaza decizia zilnica pe unitate, in format electronic, in baza proiectelor transmise de structurile penitenciarului si in conformitate cu prevederile in vigoare.
(6) Decizia de zi pe unitate constituie actul intern emis de conducatorul unitatii, in fiecare zi lucratoare, pentru ziua urmatoare, in vederea organizarii activitatii si infaptuirii obiectivelor institutiei, prin masuri de asigurare cu personal, in scopul indeplinirii eficiente a unor atributii, conform competentelor si limitelor de reglementare stabilite prin actele normative aplicabile.
(7) Decizia de zi pe unitate se realizeaza pe suport electronic, prin intermediul unei aplicatii informatice care include si Registrul de evidenta nominala a raspandirii personalului.

Articolul 22
Structura secretariat are urmatoarele atributii generale:
a) asigura circuitul documentelor stabilit prin proceduri/instructiuni specifice de lucru aprobate prin decizie a directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prin organizarea eficienta a primirii, inregistrarii, repartizarii spre solutionare si expedierii acestora;
b) asigura gestionarea petitiilor adresate locului de detinere, sens in care:
1.primeste, inregistreaza, monitorizeaza activitatea de rezolvare a petitiilor, pe baza repartizarii acestora spre solutionare structurilor din unitate, in functie de obiectul acestora sau rezolutia conducerii locului de detinere, si expediaza raspunsurile catre petitionari, in conformitate cu legislatia in vigoare;
2.solutioneaza petitiile, adresate conducerii locului de detinere, care intra in competenta sa;
3.asigura activitatea de relatii cu publicul la nivelul locului de detinere;
c) asigura arhivarea si pastrarea documentelor in arhiva neoperativa a locului de detinere, sens in care:
1.face propuneri pentru modificarea Nomenclatorului dosarelor si termenelor de pastrare a documentelor create in activitatea unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in colaborare cu celelalte structuri din cadrul locului de detinere;
2.primeste si verifica dosarele pregatite pentru arhivare cu documentele neoperative create de toate structurile din unitate, in conformitate cu Instructiunile de prelucrare arhivistica a documentelor create in activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate si cu Nomenclatorul dosarelor si termenelor de pastrare a documentelor create in activitatea locului de detinere si cu alte prevederi legale;
3.pregateste pentru arhivare dosarele cu documentele specifice activitatii directorului locului de detinere, precum si pe cele create in structura secretariat, in conformitate cu Instructiunile de prelucrare arhivistica a documentelor create in activitatea Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate si cu Nomenclatorul dosarelor si termenelor de pastrare a documentelor create in activitatea locului de detinere;
4.conlucreaza cu toate structurile din cadrul locului de detinere, in vederea asigurarii conditiilor optime de predare, pastrare, selectionare si transfer al dosarelor de arhiva;
d) desfasoara alte activitati, dupa cum urmeaza:
1.tine si pastreaza evidenta ordinelor, instructiunilor, deciziilor si dispozitiilor emise de conducerea Ministerului Justitiei si a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, separat pe cele doua categorii de emitenti, in ordinea primirii lor, in registrul de evidenta a documentelor si in fisa de evidenta, in stricta concordanta cu dispozitiile in vigoare, si ia masuri de distribuire a documentelor care reglementeaza activitatea sistemului penitenciar catre structurile locului de detinere;
2.respecta dispozitiile privind confectionarea, modul de folosire, evidenta, pastrarea si verificarea existentei sigiliilor, precum si inventarierea acestora;
3.tine evidenta personalului din Compartimentul secretariat aflat in concedii, invoiri sau misiuni si intocmeste documentatia subsecventa;
4.organizeaza si participa la sedintele consiliului de conducere al locului de detinere si intocmeste documentele aferente;
5.organizeaza si participa la audientele acordate de catre directorul locului de detinere sau de catre persoana desemnata de acesta, notand in registrul de audienta problemele semnalate de petenti, si tine evidenta termenelor de solutionare a audientelor;
6.intocmeste note interne, note de informare, note de colaborare, sinteze, rapoarte tematice si alte materiale din oficiu sau in baza rezolutiei directorului locului de detinere.

Articolul 23
In cadrul structurii secretariat se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL IV: Compartimentul Informatii clasificate

Articolul 24
Structura informatii clasificate are urmatoarele atributii generale:
1.a) elaboreaza si reevalueaza normele interne si procedurile de aplicare a masurilor privind protectia informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia, si controleaza, respectiv monitorizeaza modul de respectare a acestora;
2.b) prezinta conducatorului unitatii propuneri privind stabilirea si reevaluarea obiectivelor, sectoarelor si locurilor care prezinta importanta pentru protectia informatiilor clasificate secrete de stat gestionate de unitate si le comunica institutiilor abilitate, potrivit legii;
3.c) intocmeste si actualizeaza Programul de prevenire a scurgerii informatiilor clasificate, il transmite spre avizare autoritatii desemnate de securitate, actionand pentru aplicarea acestuia dupa intrarea in vigoare;
4.d) coordoneaza activitatea de protectie a informatiilor clasificate, in toate componentele acesteia;
5.e) asigura gestionarea informatiilor clasificate secrete de stat si secrete de serviciu cu privire la evidenta, intocmirea, pastrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea acestora in conditii de siguranta, conform prevederilor legale in vigoare;
6.f) propune directorului penitenciarului lista functiilor din unitate care necesita acces la informatii clasificate si o comunica institutiilor abilitate, potrivit competentelor;
7.g) propune directorului penitenciarului efectuarea de verificari de catre institutiile abilitate pentru avizarea eliberarii certificatului de securitate si autorizatiei de acces la informatii clasificate pentru angajatii care in indeplinirea atributiilor de serviciu necesita acces la informatii clasificate;
8.h) prezinta spre aprobare directorului penitenciarului listele cu personalul verificat si avizat pentru lucrul cu informatiile secrete de stat, comunicandu-le institutiilor abilitate sa coordoneze activitatea si controlul masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
9.i) asigura pastrarea, organizeaza si actualizeaza permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces pentru personalul autorizat a accesa informatii clasificate secrete de stat;
10.j) pune in aplicare prevederile legale si procedurile specifice autorizarii accesului personalului la informatii secrete de stat din cadrul penitenciarului;
11.k) pune in aplicare prevederile legale si procedurile specifice autorizarii accesului personalului penitenciarului la informatii secrete de serviciu;
12.l) formuleaza propuneri in vederea intocmirii sau actualizarii listei informatiilor clasificate secrete de stat, elaborate sau pastrate de penitenciar, pe clase si niveluri de secretizare, si o supune aprobarii, potrivit legii;
13.m) intocmeste si actualizeaza lista informatiilor clasificate secrete de serviciu, elaborate de penitenciar;
14.n) formuleaza propuneri in vederea reevaluarii ghidului pe baza Caruia se va realiza incadrarea corecta si uniforma in nivelurile de secretizare a informatiilor secrete de stat si il prezinta spre aprobare imputernicitilor si functionarilor superiori abilitati prin lege sa atribuie nivelurile de secretizare;
15.o) organizeaza activitati de pregatire specifica a personalului care are acces la informatii clasificate secret de stat si secret de serviciu;
16.p) efectueaza, cu aprobarea directorului penitenciarului, controale privind modul de aplicare a masurilor legale de protectie a informatiilor clasificate in sediul institutiei;
17.q) coordoneaza si monitorizeaza activitatile specifice de inventariere anuala a documentelor clasificate secrete de stat si secrete de serviciu, detinute de penitenciar;
18.r) formuleaza propuneri in vederea elaborarii Nomenclatorului dosarelor ce se creeaza in cadrul structurii si organizeaza activitatea de constituire a fondului arhivistic propriu;
19.s) asigura predarea la termenul prevazut a arhivei constituite pe termene de pastrare;
20.t) consiliaza conducerea penitenciarului si structurile din cadrul institutiei in legatura cu aspectele ce vizeaza domeniul protectiei informatiilor clasificate;
21.u) informeaza directorul penitenciarului despre vulnerabilitatile si riscurile existente in sistemul de protectie a informatiilor clasificate, propunand masurile necesare in vederea inlaturarii sau, dupa caz, diminuarii acestora;
22.v) asigura relationarea cu institutiile abilitate sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;
23.w) acorda sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificarii persoanelor din penitenciar pentru care se solicita accesul la informatii clasificate;
24.x) colaboreaza cu toate structurile din cadrul penitenciarului pentru implementarea masurilor de protectie a informatiilor clasificate;
25.y) efectueaza cercetari in legatura cu incalcarile reglementarilor de securitate si riscurile la adresa informatiilor clasificate, tine evidenta acestora si propune sesizarea institutiilor abilitate in situatia compromiterii informatiilor clasificate;
26.z) la incheierea actelor de colaborare sau conventiilor de orice natura propune obligatiile ce revin partilor pentru protectia informatiilor clasificate in interiorul si in afara unitatii, in timpul programului si dupa terminarea acestuia, precum si la incetarea activitatii prevazuta de actele incheiate;
27.aa) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
28.bb) colaboreaza, in limitele competentelor, cu administratorul de sistem la elaborarea si actualizarea documentatiei de securitate aferente procesului de acreditare de securitate a Sistemului de prelucrare automata a datelor si retea transmisie date - Sisteme de informatii si comunicatii, existente in penitenciar;
29.cc) indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare sau stabilite, in conditiile legii, din dispozitia conducerii unitatii sau a conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 25
In cadrul structurii informatii clasificate se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL V: Compartimentul managementul situatiilor de urgenta

Articolul 26
Structura managementul situatiilor de urgenta are urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza, monitorizeaza si verifica activitatea in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul unitatii penitenciare;
b) participa la elaborarea de acte normative, la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
c) intocmeste documentele specifice activitatii din domeniul situatiilor de urgenta;
d) participa, in colaborare cu persoanele competente, la cercetarea evenimentelor generate de situatiile de urgenta din unitate si intocmeste dosarul de cercetare la nivelul unitatii penitenciare;
e) formuleaza propuneri pentru includerea in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare activitatilor specifice situatiilor de urgenta;
f) solutioneaza sesizarile, reclamatiile si petitiile primite;
g) elaboreaza si monitorizeaza planul de actiune pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale fenomenelor meteorologice extreme, specifice sezonului secetos si sezonului rece;
h) evalueaza riscurile pentru situatiile de urgenta, propune solutii si gestioneaza tipurile de riscuri specifice unitatii, daca este cazul;
i) instiinteaza institutiile competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza, de indata, iminenta producerii sau producerea unei situatii de protectie civila la nivelul unitatii;
j) asigura circuitul si arhivarea documentelor specifice din cadrul Compartimentului managementul situatiilor de urgenta;
k) coopereaza cu inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta/Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti si cu serviciile voluntare pentru situatii de urgenta de la nivel local, pe linia prevenirii si interventiei la situatii de urgenta;
l) elaboreaza procedurile specifice activitatilor desfasurate in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul unitatii;
m) planifica, participa si tine evidenta exercitiilor si aplicatiilor in domeniul situatiilor de urgenta;
n) asigura asistenta de specialitate pentru desfasurarea primei interventii in situatii de urgenta, pana la sosirea structurilor specializate;
o) elaboreaza raportul anual privind activitatea desfasurata in domeniul managementului situatiilor de urgenta si o inainteaza Compartimentului managementul situatiilor de urgenta din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
p) reprezinta unitatea penitenciara, ca structura de specialitate, in relatiile de cooperare cu autoritatile publice centrale sau teritoriale pentru domeniul situatiilor de urgenta;
q) intocmeste lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, cand se confirma existenta acestora.

Articolul 27
In cadrul structurii managementul situatiilor de urgenta se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL VI: Compartimentul sanatate si securitate in munca si protectia mediului

Articolul 28
(1) Compartimentul sanatate si securitate in munca si protectia mediului are ca scop asigurarea celor mai bune conditii in realizarea sarcinilor de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii personalului unitatii, precum si a altor persoane participante in procesul de munca,
(2) Atributiile generale ale compartimentului sunt urmatoarele:
a) organizeaza, monitorizeaza si verifica activitatile de prevenire si protectie desfasurate in cadrul unitatii penitenciare, conform prevederile legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
b) monitorizeaza riscurile existente la locurile de munca si efectueaza demersurile in vederea stabilirii sporurilor pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebit de periculoase si periculoase de munca, in conditii vatamatoare, in conditii de munca deosebite si in conditii grele de munca;
c) organizeaza instruirea introductiv-generala a salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
d) furnizeaza informatii lucratorilor cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
e) intocmeste documentatia necesara pentru autorizarea din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca a unitatii proprii si o transmite la Compartimentul de securitate si sanatate in munca si protectia mediului din Administratia Nationala a Penitenciarelor in vederea elaborarii certificatului constatator;
f) intocmeste documentele de organizare si functionare a Comitetului de securitate si sanatate in munca si asigura intrunirea acestuia;
g) organizeaza si monitorizeaza activitatile privind serviciul de medicina muncii;
h) organizeaza si verifica activitatile de protectia mediului desfasurate in unitatea proprie;
i) informeaza, in scris, directorul unitatii cu privire la modul de realizare a activitatilor de protectie a mediului, precum si la aspectele sesizate privind incalcarea de catre personal a dispozitiilor legale privind protectia mediului;
j) propune masuri, in functie de specificul activitatii, pentru prevenirea, limitarea si eliminarea efectelor poluarilor accidentale;
k) intocmeste raportul anual privind activitatea de securitate si sanatate in munca si protectia mediului, pe care o transmite la structura de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
l) intocmeste documentele specifice activitatii de securitate si sanatate in munca, precum si de protectia mediului;
m) solutioneaza sesizarile, reclamatiile si petitiile primite;
n) intocmeste si inainteaza, in vederea avizarii, la Compartimentul de securitate si sanatate in munca si protectia mediului din Administratia Nationala a Penitenciarelor dosarul de cercetare a accidentelor de munca si a celor ecologice;
o) elaboreaza procedurile specifice activitatii de securitate si sanatate in munca si de protectia mediului;
p) formuleaza propuneri pentru includerea in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare activitatilor de securitate si sanatate in munca si de protectia mediului;
q) urmareste si raporteaza realizarea masurilor dispuse de catre structurile abilitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
r) participa la elaborarea de acte normative, la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
s) colaboreaza cu autoritatile locale in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul mediului in cazul accidentelor/evenimentelor comune;
t) reprezinta unitatea penitenciara, ca structura de specialitate, in relatiile de cooperare cu autoritatile publice centrale sau teritoriale pentru domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si in domeniul protectiei mediului;
u) asigura circuitul si arhivarea documentelor specifice din cadrul Compartimentului de securitate si sanatate in munca si protectia mediului.

Articolul 29
In cadrul structurii de sanatate si securitate in munca si protectia mediului se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL VII: Biroul/Compartimentul tehnologia informatiei si comunicatii

Articolul 30
Biroul/Compartimentul tehnologia informatiei si comunicatii are in competenta administrarea si asigurarea securitatii tehnicii de calcul, a comunicatiilor, a software-ului de baza si a aplicatiilor aflate in exploatare si indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) asigura continuitatea serviciilor informatice in unitate;
b) elaboreaza analiza de sistem si realizeaza proiectul pentru componente ale sistemului informatic;
c) cu avizul structurii de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor dezvolta programe de extragere a datelor din bazele de date ale aplicatiilor integrate;
d) asigura implementarea si exploatarea corespunzatoare a programelor informatice;
e) participa la sesiunile de instruire a personalului unitatii cu ocazia darii in functiune a aplicatiilor informatice;
f) intretine, modifica si modernizeaza componentele sistemului informatic pe care le-a realizat, in functie de necesitati, cu acordul structurii de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
g) intretine reteaua de calculatoare din unitate, stabileste si impune regulamentul general de functionare a retelei;
h) supravegheaza sistemul informatic in vederea mentinerii acestuia in parametrii de securitate si asigura confidentialitatea datelor potrivit politicilor de securitate, cu respectarea normelor legale in vigoare;
i) urmareste si aplica politicile de securitate impuse de catre structura de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in sistemul informatic al unitatii;
j) intervine, in limitele competentelor si posibilitatilor tehnice, pentru repararea echipamentelor defecte si imbunatatirea performantelor acestora;
k) mentine relatia cu furnizorii de service si consumabile, precum si cu furnizorii serviciilor de mentenanta pentru aplicatii care nu au facut obiectul unor contracte-cadru;
l) contribuie, impreuna cu celelalte sectoare implicate, la amenajarea conform standardelor a locurilor destinate tehnicii de calcul;
m) asigura buna functionare a tuturor aplicatiilor ce se deruleaza pe calculatoarele unitatii;
n) asigura, in colaborare cu celelalte structuri, intretinerea paginii web a unitatii;
o) efectueaza copii de siguranta pe suport extern si masini anume destinate, pentru datele critice care au fost stocate de utilizatori in locuri predefinite in retea;
p) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
q) pastreaza si arhiveaza software-ul, documentatiile tehnice, suporturi tehnice cu drivere;
r) asigura, prin personalul specializat, continuitatea serviciilor de comunicatii in unitate, intretine, modifica si modernizeaza reteaua si componentele sistemului de comunicatii;
s) colaboreaza cu compartimentele specifice care au atributii pe linie de informatii clasificate, in vederea implementarii normelor specifice de securitate a informatiilor vehiculate in cadrul retelei;
t) indeplineste orice alte sarcini primite din partea conducerii unitatii sau a superiorilor ierarhici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 31
In cadrul structurii tehnologia informatiei si comunicatii se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL VIII: Sectorul reintegrare sociala

Articolul 32
(1) Sectorul reintegrare sociala organizeaza, coordoneaza, deruleaza si evalueaza demersurile de educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala desfasurate la nivelul penitenciarului.
(2) Demersurile de educatie, asistenta psihologica si asistenta sociala se organizeaza si se desfasoara in functie de:
a) normele nationale in domeniul educatiei, asistentei psihologice si asistentei sociale a persoanelor private de libertate;
b) caracteristicile si nevoile educative, psihologice si sociale ale persoanelor private de libertate;
c) momentul traseului executional;
d) tipul regimului de executare a pedepsei privative de libertate;
e) specificul fiecarui loc de detinere, respectiv resursele umane disponibile si infrastructura destinata demersurilor de reintegrare sociala.

Articolul 33
(1) Sectorul reintegrare sociala de la nivelul penitenciarului are urmatoarea componenta:
a) Serviciul educatie;
b) Serviciul asistenta psihosociala.
(2) In cadrul penitenciarelor, structurile educatie si asistenta psihosociala se pot organiza si sub forma unor birouri.

Articolul 34
Serviciul educatie este o componenta specializata a sectorului reintegrare sociala din cadrul unitatii si indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza, deruleaza, evalueaza activitatile si programele de educatie si coordoneaza activitatile de instruire scolara si formare profesionala desfasurate cu persoanele private de libertate in cadrul penitenciarului;
b) asigura accesul persoanelor private de libertate la demersurile specifice domeniului educatiei, in functie de recomandarile formulate in Planul individualizat de evaluare si interventie educativa si terapeutica si de resursele umane existente la nivelul penitenciarului;
c) acorda sprijin calificat in vederea imbunatatirii nivelului educational al persoanelor private de libertate si a asistarii acestora in ameliorarea sau solutionarea problemelor oi care se confrunta in perioada detentiei, conform domeniului de competenta;
d) desfasoara activitati de evaluare a nevoilor educationale ale persoanelor private de libertate, activitati de consiliere educationala, precum si activitati semistructurate sub forma de proiecte si concursuri tematice sau sportive;
e) desfasoara programele cuprinse in manualele programelor educative, precum si proiecte de activitate elaborate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si, dupa caz, sedintele sau modulele din manualele de programe de asistenta psihologica si de asistenta sociala, care ii revin spre implementare, conform domeniului de competenta;
f) elaboreaza programe educative, avizate de catre directia de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si proiecte de activitate specifice, pe care le implementeaza la nivelul unitatii;
g) colaboreaza cu reprezentantii institutiilor publice, cu asociatii si fundatii, in vederea desfasurarii de programe sau activitati educative in cadrul penitenciarului ori in comunitate;
h) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
i) participa la elaborarea de proiecte de acte normative, metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului educatiei, in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
j) realizeaza evaluarea anuala a nevoilor persoanelor private de libertate in domeniul educatie, pentru a fundamenta initierea demersurilor specifice adresate acestora;
k) colaboreaza cu celelalte structuri din cadrul penitenciarului, cu omologii din sistemul penitenciar, precum si cu personalul directiei de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
l) solutioneaza petitii, cereri si reclamatii referitoare la demersurile de educatie, formulate de persoanele private de libertate, de catre terti ori de catre directia de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
m) ofera sprijin pentru efectuarea unor stagii de pregatire sau practica de catre studenti, masteranzi, cursanti, care efectueaza studii si cercetari privind problematica mediului penitenciar;
n) participa la simpozioane, colocvii, cursuri de perfectionare, seminare, sesiuni stiintifice, schimburi de experienta in tara si strainatate;
o) participa la realizarea unor studii si cercetari privind fenomenul criminalitatii si evolutia sistemului penitenciar;
p) elaboreaza, periodic sau la solicitarea conducerii unitatii, a Administratiei Nationale a Penitenciarelor ori a altor institutii, materiale centralizatoare, situatii statistice, documente de analiza sau de informare, potrivit domeniului de competenta;
q) constituie fondul documentar propriu;
r) indeplineste orice alte sarcini primite din partea conducerii unitatii sau a superiorilor ierarhici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 35
Serviciul asistenta psihosociala este o componenta specializata a sectorului reintegrare sociala din cadrul unitatii, indeplinind urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza, deruleaza si evalueaza activitatile si programele de asistenta psihologica si asistenta sociala, desfasurate cu persoanele private de libertate in cadrul penitenciarului;
b) asigura accesul persoanelor private de libertate la activitatile si programele de asistenta psihologica si asistenta sociala, in functie de recomandarile formulate in planul individualizat de evaluare si interventie educativa si terapeutica si de resursele umane existente la nivelul penitenciarului;
c) acorda sprijin calificat persoanelor private de libertate in vederea ameliorarii sau solutionarii problemelor psihologice si sociale cu care se confrunta in perioada detentiei, conform domeniului de competenta, prin implicarea, dupa caz, a familiei si a reprezentatilor comunitatii in procesul de recuperare si pregatirea pentru reintegrare sociala;
d) desfasoara activitati specifice de evaluare, consiliere si interventie in criza;
e) desfasoara programele cuprinse in manualele programelor de asistenta psihologica si asistenta sociala, precum si proiecte de activitate elaborate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si, dupa caz, sedintele sau modulele din manualele de programe educative, care ii revin spre implementare, conform domeniului de competenta;
f) elaboreaza programe de asistenta psihologica si asistenta sociala, avizate de catre directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si proiecte de activitate, pe care le implementeaza la nivelul unitatii:
g) colaboreaza cu reprezentantii institutiilor publice si ai organizatiilor neguvernamentale in vederea desfasurarii de programe sau activitati de asistenta psihologica sau asistenta sociala in cadrul penitenciarului ori in comunitate;
h) participa la elaborarea de proiecte de acte normative, metodologii, programe, instrumente de lucru specifice domeniului asistenta psihologica si domeniului asistenta sociala, in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
i) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
j) realizeaza evaluarea anuala a nevoilor persoanelor private de libertate in domeniile asistenta psihologica si asistenta sociala, in scopul fundamentarii initierii demersurilor specifice adresate acestora;
k) colaboreaza cu celelalte structuri din cadrul penitenciarului, cu omologii din sistemul penitenciar, precum si cu personalul directiei de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
l) solutioneaza petitii, cereri si reclamatii referitoare la demersurile de asistenta psihologica si asistenta sociala, formulate de persoanele private de libertate, de catre terti ori de catre directia de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
m) ofera sprijin pentru efectuarea unor stagii de pregatire sau practica de catre studenti, masteranzi, cursanti, care efectueaza studii si cercetari privind problematica mediului penitenciar;
n) participa la simpozioane, colocvii, cursuri de perfectionare, seminare, sesiuni stiintifice, schimburi de experienta in tara si strainatate;
o) participa la realizarea unor studii si cercetari privind fenomenul criminalitatii si evolutia sistemului penitenciar;
p) elaboreaza, periodic sau la solicitarea conducerii unitatii, a Administratiei Nationale a Penitenciarelor ori a altor institutii, materiale centralizatoare, situatii statistice, documente de analiza sau de informare, potrivit domeniului de competenta;
q) constituie fondul documentar propriu;
r) indeplineste orice alte sarcini primite din partea conducerii unitatii sau a superiorilor ierarhici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 36
In cadrul structurilor din cadrul sectorului reintegrare sociala se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL IX: Biroul prevenirea criminalitatii si terorismului

Articolul 37
(1) Biroul prevenirea criminalitatii si terorismului identifica, cunoaste si previne, in limitele competentelor sale, situatiile si imprejurarile care pot favoriza ori genera evenimente grave, de natura sa puna in pericol siguranta locului de detinere, acte de coruptie, criminalitate organizata, terorism sau alte fapte ce constituie incalcari ale legii, atat in randul persoanelor private de libertate, cat si in randul functionarilor publici cu statut special.
(2) La nivelul penitenciarelor, structura prevenirea criminalitatii si terorismului se poate organiza si sub forma unui compartiment, coordonat de un coordonator de compartiment.

Articolul 38
(1) Raporturile de subordonare ierarhica in care se regaseste personalul din cadrul structurii fata de directorul penitenciarului privesc doar aspecte legate de organizarea administrativa a locului de detinere, ordinea interioara si disciplina la locul de munca. Pe linie profesionala, structura prevenirea criminalitatii si terorismului se subordoneaza Directiei prevenirea criminalitatii si terorismului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(2) In exercitarea atributiilor, personalul structurii prevenirea criminalitatii si terorismului are acces, in conditiile legii si cu informarea prealabila a directorului penitenciarului, la toate documentele, datele, informatiile si aplicatiile informatizate din sfera de activitate a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la sediul penitenciarului.

Articolul 39
Structura prevenirea criminalitatii si terorismului indeplineste urmatoarele atributii:
a) desfasoara, in conditiile legii, activitati de identificare, cunoastere si prevenire a actiunilor specifice criminalitatii, criminalitatii organizate, terorismului si coruptiei, a faptelor sau evenimentelor cu consecinte periculoase pentru siguranta detinerii, precum si a oricaror situatii ori imprejurari din care pot rezulta asemenea pericole si colaboreaza cu institutiile abilitate in vederea combaterii acestora;
b) asigura, in conditiile legii, identificarea si prevenirea faptelor, situatiilor si imprejurarilor de nerespectare de catre personalul locului de detinere a prevederilor legale, a drepturilor persoanelor private de libertate ori de supunere a acestora la tortura, tratamente inumane sau degradante, precum si a actelor de coruptie ori a altor fapte ce constituie incalcari ale legii;
c) desfasoara, in conditiile legii, activitati de identificare a persoanelor private de libertate care intentioneaza organizarea unor actiuni violente indreptate impotriva personalului penitenciarului, a judecatorilor, procurorilor, politistilor sau a altor persoane ale caror functii implica exercitiul autoritatii publice ori care se afla in diverse imprejurari in mediul penitenciar;
d) identifica, in conditiile legii, persoanele private de libertate si functionarii publici cu statut special care au avut ori au legaturi cu organizatii sau grupari teroriste ori de criminalitate organizata si informeaza factorii abilitati despre cele constatate;
e) asigura informarea prompta si completa a conducerii profesionale cand sunt descoperite indicii sau exista suspiciuni referitoare la savarsirea de abateri disciplinare ori infractiuni de catre personalul din penitenciar sau de infractiuni de catre persoanele private de libertate;
f) colaboreaza institutional cu organele de urmarire penala, precum si cu institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, la solicitarea acestora sau din proprie initiativa, cu aprobarea conducerii profesionale, in scopul prevenirii criminalitatii, criminalitatii organizate, terorismului si coruptiei;
g) colaboreaza cu institutiile abilitate in realizarea actiunilor de protejare a persoanelor incluse in programul de protectie a martorilor, care se afla in stare de arest preventiv in unitati din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau executa o pedeapsa privativa de libertate;
h) identifica fapte, situatii, imprejurari privind nerespectarea normelor legale de protectie a informatiilor clasificate in cadrul unitatii penitenciare, instiintand despre aceasta factorii abilitati;
i) analizeaza situatiile si fenomenele aparute in domeniul specific de activitate, verifica imprejurarile si cauzele producerii de evenimente negative in mediul penitenciar;
j) intreprinde activitati de verificare si documentare a unor sesizari privind personalul unitatii, referitoare la domeniul de competenta al structurii, cu sprijinul conducerii profesionale;
k) rezolva cererile, sesizarile si memoriile ce ii sunt repartizate spre competenta solutionare;
l) intocmeste sinteza activitatii lunare desfasurate in vederea transmiterii acesteia conducerii profesionale;
m) asigura circuitul lucrarilor, conform repartizarii stabilite de conducerea profesionala;
n) pastreaza evidenta lucrarilor inregistrate de secretariatul unitatii repartizate structurii, avand in vedere respectarea termenelor de solutionare;
o) pastreaza documentele elaborate la nivelul structurii.

Articolul 40
In cadrul structurii prevenirea criminalitatii si terorismului se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL X: Biroul resurse umane si formare profesionala

Articolul 41
(1) Biroul resurse umane si formare profesionala are ca obiect de activitate aplicarea legislatiei specifice domeniului resurselor umane, implementarea strategiei si politicilor de personal privind recrutarea, selectia, formarea, incadrarea, pregatirea continua, evaluarea, cariera, motivarea, recompensarea, gestiunea si prelucrarea automata a datelor.
(2) La nivelul penitenciarelor, structura resurse umane si formare profesionala se poate organiza si sub forma unui compartiment, coordonat de un coordonator de compartiment.

Articolul 42
In domeniul de competenta, structura resurse umane si formare profesionala are urmatoarele atributii generale:
1.a) asigura implementarea politicilor si strategiilor privind dezvoltarea si valorificarea capitalului de resurse umane, prin programe pe termen scurt, mediu si lung, stabilite de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
2.b) analizeaza structura personalului pe sectoare de activitate, evalueaza si stabileste necesarul resurselor umane si prezinta propuneri pentru reorganizarea structurala si functionala a unitatii, transformarea, suplimentarea sau radierea unor posturi;
3.c) opereaza in statul de organizare modificarile intervenite cu privire la structura organizatorica a unitatii;
4.d) asigura incadrarea statului de organizare al unitatii cu personalul necesar, pe baza dinamicii de personal, prin modalitatile si in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare;
5.e) realizeaza periodic analize, rapoarte, sinteze si situatii cu privire la structura personalului incadrat si necesarul de personal;
6.f) participa la elaborarea unor proiecte de regulamente, metodologii, instructiuni, proceduri si decizii aplicabile la nivelul unitatii sau al sistemului penitenciar;
7.g) aplica procedurile din aria de competenta privind concursurile de incadrare a posturilor vacante din unitate, prin avansarea in functii a personalului, trecerea agentilor in corpul ofiterilor, din sursa externa;
8.h) intocmeste documentatia pentru solutionarea lucrarilor ce privesc incadrarile din sursa externa, prin concurs sau transfer si prin repartizarea absolventilor institutiilor de invatamant care pregatesc personal pentru nevoile sistemului penitenciar;
9.i) intocmeste contractele individuale de munca pentru personalul contractual, actele aditionale la acestea, asigura procedura de informare;
10.j) intocmeste documentatia pentru solutionarea lucrarilor de numire a functionarilor publici cu statut special debutanti din competenta ca functionari publici cu statut special definitivi;
11.k) intocmeste documentatia pentru solutionarea lucrarilor de modificare a raporturilor de serviciu/contractului individual de munca: mutare, imputernicire, avansare in functie, schimbare din functie, punere la dispozitie, suspendare din functie, detasare, delegare, trecere temporara in alta functie, repunerea in drepturile anterioare;
12.l) intocmeste documentatia pentru solutionarea lucrarilor privind acordarea drepturilor salariale si a altor drepturi de personal;
13.m) intocmeste documentatia pentru solutionarea lucrarilor de incetare a raporturilor de serviciu/raporturilor de munca;
14.n) asigura recrutarea candidatilor pentru admiterea in institutiile de invatamant care pregatesc personalul necesar sistemului administratiei penitenciare si intocmeste dosarele de concurs ale acestora;
15.o) tine evidenta personalului unitatii pentru evaluarea psihologica periodica;
16.p) intocmeste, la propunerea structurilor unitatii, proiectele deciziilor zilnice pe unitate cu privire la miscarea temporara a personalului, pentru asigurarea necesarului de resurse umane in sectoarele deficitare;
17.q) verifica si actualizeaza in statul de organizare al unitatii miscarile de personal si modificarile intervenite in cariera profesionala;
18.r) intocmeste si pastreaza documentele de evidenta nominala a personajului unitatii, registrul general de evidenta a salariatilor contractuali si actualizeaza permanent datele cu caracter personal si profesional de la incadrare pana la incetarea raporturilor de serviciu, respectiv de munca;
19.s) tine evidenta legitimatiilor de serviciu si efectueaza periodic controlul asupra existentei si starii acestora;
20.t) elibereaza, retrage, distruge si tine evidenta adeverintelor provizorii, iar in functie de situatie, a ecusoanelor de identificare si a cartelelor de acces, pentru personalul unitatii, si efectueaza periodic controlul asupra existentei si starii acestora;
21.u) gestioneaza activitatea referitoare la declaratiile de avere si interese de catre personalul unitatii si asigura realizarea procedurilor de contact si corespondenta cu Agentia Nationala de Integritate;
22.v) intocmeste si inainteaza Administratiei Nationale a Penitenciarelor dosarele de pensie pentru functionarii publici cu statut special, iar dosarele de pensie de urmas le inainteaza Casei sectoriale de pensii a Ministerului Afacerilor Interne;
23.w) intocmeste si elibereaza dosarele de pensie pentru personalul contractual si urmasii acestora, in vederea depunerii la casele de pensii teritoriale;
24.x) intocmeste dosarele de rezervist pentru functionarii publici cu statut special carora le-au incetat raporturile de serviciu si asigura trimiterea acestora catre centrele militare de domiciliu;
25.y) intocmeste documentatia cu privire la acordarea recompenselor si aplicarea sanctiunilor disciplinare;
26.z) completeaza, actualizeaza si transmite inspectoratului teritorial de munca modificarile intervenite in registrul general de evidenta a salariatilor;
27.aa) organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici cu statut special, asigura centralizarea calificativelor acordate si intocmeste analiza privind rezultatele evaluarii anuale;
28.bb) intocmeste documente de evidenta statistica privind gestiunea resurselor umane;
29.cc) asigura securitatea si protectia datelor de personal gestionate impotriva accesului neautorizat si pastreaza confidentialitatea datelor cu caracter personal;
30.dd) organizeaza, coordoneaza si verifica activitatea de pregatire profesionala a personalului;
31.ee) elaboreaza diagnoza nevoilor de formare in baza rezultatelor profesionale ale personalului si a perspectivelor de dezvoltare institutionala;
32.ff) coordoneaza si asigura desfasurarea stagiilor de practica in unitate de catre elevii si studentii din institutiile de invatamant care formeaza personal pentru sistemul administratiei penitenciare;
33.gg) planifica, coordoneaza si monitorizeaza desfasurarea programelor stabilite pentru perioada de stagiu a functionarilor publici debutanti, inclusiv procesul de evaluare la incheierea stagiului;
34.hh) intocmeste, monitorizeaza si actualizeaza in aplicatia informatica si in documentele de evidenta nominala situatia participarii personalului la diferite forme de pregatire profesionala organizate de Administratia Nationala a Penitenciarelor sau de formatori externi, precum si documentele privind pregatirea autoplanificata, respectiv aplicarea regimului drepturilor si obligatiilor ce decurg din acestea;
35.ii) colaboreaza cu organizatiile profesionale in vederea participarii personalului de specialitate la formele de pregatire stabilite prin legislatia specifica unor profesii;
36.jj) intocmeste, impreuna cu sefii structurilor, programe de integrare profesionala la incadrarea personalului contractual si a functionarilor publici cu statut special definitivi, precum si la schimbarea profilului de activitate;
37.kk) coordoneaza din punct de vedere educational activitatea pe platformele e-learning;
38.ll) colaboreaza cu institutii acreditate de formare profesionala.

Articolul 43
(1) In unitatile penitenciare care au prevazuta structura de mobilizare, aceasta asigura indeplinirea atributiilor ce revin penitenciarului la instituirea starii de asediu, a starii de urgenta, la declararea mobilizarii si pe timp de razboi, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, avand urmatoarele atributii generale:
a) actioneaza pentru ca penitenciarul sa treaca in timpul stabilit si in mod organizat de la cadrul organizatoric de pace la cadrul organizatoric de razboi;
b) intocmeste planul de mobilizare si planul de ridicare in trepte a capacitatii de actiune si de lupta si are in atentie actualizarea permanenta a acestora;
c) tine evidenta si urmareste permanent situatia personalului contractual cu obligatii militare din unitate si intocmeste documentele necesare mobilizarii la locul de munca a acestora, pentru care obtine avizele centrelor militare in evidenta carora se afla cei in cauza;
d) tine legatura cu centrele militare, organizeaza analiza calitatii completarilor cu resurse umane si materiale si executa impreuna cu acestea confruntarile privind repartitia resurselor;
e) se ocupa de instruirea persoanelor stabilite sa participe la intocmirea, actualizarea si punerea in aplicare a planurilor de mobilizare a unitatii;
f) actioneaza pentru asigurarea, depozitarea, manipularea, improspatarea, evidenta si gestionarea armamentului, munitiei, mijloacelor si materialelor necesare indeplinirii misiunilor, constituite in cadrul depozitului "Stoc mobilizare";
g) stabileste necesarul in tehnica si materialele in baza normelor si tabelelor de inzestrare, de pace si razboi;
h) pregateste documentele necesare preluarii prin rechizitii a mijloacelor si materialelor de la operatorii economici stabiliti prin repartitii de catre centrele militare si documentele necesare dispunerii de conturi de depozitare;
i) raspunde de selectionarea si verificarea periodica a rezervistilor cuprinsi in lucrari de mobilizare;
j) asigura executarea anuala a inventarierii materialelor de la stocul de mobilizare, conform legislatiei de resort in vigoare;
k) periodic intocmeste si prezinta informari si dari de seama privind stadiul pregatirii de mobilizare;
l) gestioneaza informatiile clasificate secrete de stat si de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare.
(2) In unitatile penitenciare care nu au prevazuta structura de mobilizare, structura resurse umane si formare profesionala asigura indeplinirea atributiilor reglementate la alin. (1) .

Articolul 44
In cadrul structurii resurse umane si formare profesionala se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL XI: Psihologul de personal

Articolul 45
(1) Activitatea profesionala a psihologului de personal din penitenciare se desfasoara conform reglementarilor privind statutul profesiei de psiholog cu drept de libera practica si potrivit prevederilor actelor normative specifice care reglementeaza domeniul de activitate al penitenciarelor.
(2) Postul de psiholog de personal se regaseste in cadrul structurii de resurse umane si formare profesionala; psihologii de personal din cadrul penitenciarelor sunt subordonati administrativ sefului structurii de resurse umane si formare profesionala din unitate, iar profesional, structurii de psihologia personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor.
(3) Raporturile de subordonare ierarhica in care se regaseste psihologul de personal fata de seful structurii de resurse umane si formare profesionala din unitate privesc doar aspecte legate de organizarea administrativa a locului de detinere, ordinea interioara si disciplina la locul de munca.

Articolul 46
(1) Psihologul de personal de la nivelul penitenciarului are atributii de exercitare a actului profesional potrivit specialitatii in care este atestat, formei de atestare, treptei de specializare, resurselor materiale puse la dispozitie de conducerea unitatii (spatiu, mobilier, rechizite) si de structura de specialitate din Administratia Nationala a Penitenciarelor (probe psihologice, metodologii si proceduri de lucru) .
(2) Psihologul de personal isi desfasoara activitatea in cabinetul psihologic, amenajat prin grija unitatii, conform standardelor stabilite de Colegiul Psihologilor din Romania.

Articolul 47
Psihologul de personal are urmatoarele atributii generale:
a) realizeaza activitatea de cunoastere a personalului din unitatea proprie, precum si evaluarile psihologice periodice impuse de legislatia privind securitatea si sanatatea in munca pentru personalul din unitate si, la solicitarea Serviciului Psihologia Personalului din Administratia Nationala a Penitenciarelor, pentru personalul din alte unitati penitenciare (individual sau in cadrul echipelor constituite in acest scop) ;
b) desfasoara activitati de cunoastere a specificului sectoarelor de activitate din penitenciar, in vederea identificarii cerintelor psihologice ale diferitelor categorii de posturi;
c) asigura asistenta psihologica profilactica (prin desfasurarea de activitati si programe menite sa ii asigure individului capacitatea de a face fata mediului biopsihosocial, prin identificarea eventualelor vulnerabilitati psihice si dezvoltarea mecanismelor de adaptare) , primara (prin desfasurarea activitatilor sau programelor psihologice in scopul autocunoasterii, optimizarii si dezvoltarii personale, al preventiei si/sau remisiunii problemelor de natura psihologica) si recuperatorie (consiliere psihologica sau psihoterapie, in limitele competentelor dobandite) , a unor manifestari dezadaptative, tulburari/afectiuni psihice si/sau solutionarea unor probleme de natura psihosociala, pentru personalul din unitate;
d) realizeaza evaluarea psihologica pentru candidatii inscrisi la concursurile de admitere in institutiile de invatamant care pregatesc personal pentru sistemul administratiei penitenciare ori la concursurile sau examenele de ocupare a posturilor vacante din sistemul administratiei penitenciare, la solicitarea Serviciului psihologia personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
e) realizeaza evaluarea psihologica preliminara in situatia aparitiei comportamentelor dezadaptative in randul personalului din unitatea proprie sau, la solicitarea Serviciului psihologia personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, din alte unitati, propune masurile de urgenta ce urmeaza a fi puse in practica in scopul prevenirii evenimentelor negative si transmite catre Serviciul psihologia personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor concluziile evaluarii psihologice preliminare, masurile stabilite, precum si efectele acestor masuri, impreuna cu documentatia care insoteste solicitarea de evaluare psihologica la sesizare;
f) formuleaza, dupa caz, recomandari privind optimizarea sau prevenirea fenomenelor de inadaptare profesionala pentru personalul din unitate;
g) evalueaza fenomenele psihologice negative, specifice grupurilor, cu efect perturbator in planul performantei individuale si/sau de grup, precum conflictele intra-/intergrup, dificultatile cu care se confrunta un nou grup in procesul formarii, blocajele in comunicarea intra-/intergrup si alte asemenea evenimente, si formuleaza propuneri privind modalitatile de gestionare a acestora si de prevenire a eventualelor reactii dezadaptative;
h) informeaza psihologul de personal din alta unitate penitenciara despre mutarea unui angajat si ii transmite omologului sau documentatia referitoare la acesta; in situatia in care in unitatea de destinatie nu este incadrat psiholog de personal, transmite intreaga documentatie referitoare la acesta Serviciului psihologia personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
i) realizeaza, la solicitarea directorului unitatii, activitati de diagnoza organizationala/analiza a climatului organizational in unitatea penitenciara in care este incadrat;
j) realizeaza la solicitarea Serviciului psihologia personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor activitati de diagnoza organizationala/analiza a climatului organizational in alte unitati, in cadrul echipei constituite in acest scop;
k) realizeaza activitati de analiza psihologica a evenimentelor deosebite, la solicitarea directorului unitatii sau Serviciului psihologia personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in vederea formularii unor constatari si concluzii in ceea ce priveste:
1.caracteristicile comune anumitor tipuri de accidente in munca/evenimente deosebite/negative, ce pot fi semnificative din punct de vedere preventiv;
2.posibilele cauze si imprejurari ale producerii unor accidente/evenimente deosebite, pentru a determina in ce masura anumite caracteristici psihice personale si/sau de grup prezinta risc de repetare a accidentului/evenimentului;
3.posibilele disfunctionaiitati ale organizatiei, prin prisma interpretarii accidentelor/evenimentelor deosebite drept simptome ale acestora;
l) sprijina actul managerial, prin formularea de recomandari privind posibilitatile de utilizare eficienta a resurselor umane de care dispune unitatea, modalitatile eficiente de motivare a personalului pentru optimizarea performantelor profesionale;
m) participa la elaborarea cadrului metodologic de desfasurare a activitatilor de evaluare si asistenta psihologica a personalului din sistemul administratiei penitenciare, a persoanelor participante la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale sistemului administratiei penitenciare ori la concursurile/examenele de ocupare a posturilor vacante din sistemul administratiei penitenciare (metodologii, instrumente, proceduri si documente de lucru) , la solicitarea structurii de specialitate din administratia centrala;
n) participa la comisii si grupuri de lucru intra- si interinstitutionale, in limitele domeniului de competenta, la solicitarea structurii de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau a directorului unitatii;
o) intocmeste si transmite catre Serviciul psihologia personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor raportari, informari, materiale de analiza si sinteza solicitate si informarile periodice;
p) consemneaza informatiile rezultate din desfasurarea activitatilor de psihologie in documentele de specialitate (fise de cunoastere, avize psihologice, registre de evidenta, note, informari, materiale centralizatoare, situatii statistice, analize si sinteze) si isi constituie fondul documentar propriu;
q) formuleaza propuneri pornind de la nevoile proprii de formare profesionala in domeniul psihologiei personalului, in vederea stabilirii tematicilor de pregatire initiala si continua;
r) realizeaza studii si cercetari in domeniul de specialitate;
s) colaboreaza cu reprezentantii asociatiilor profesionale ale psihologilor, cu cei ai institutiilor guvernamentale si neguvernamentale abilitate in domeniul psihologiei, ce activeaza la nivel national si international, in scopul eficientizarii demersurilor de evaluare si asistenta psihologica;
t) se perfectioneaza in domeniul profesional si participa la cursurile de formare profesionala continua (convocari, cursuri) organizate de Administratia Nationala a Penitenciarelor, precum si la simpozioane, colocvii, cursuri de perfectionare, seminare, sesiuni stiintifice, congrese, schimburi de experienta in tara si strainatate;
u) isi insuseste si respecta prevederile legislatiei in domeniul profesiei de psiholog, respectiv de functionar public cu statut special;
v) isi insuseste si respecta prevederile legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
w) isi insuseste si respecta prevederile legale privind protectia informatiilor clasificate, la care are acces in baza autorizatiei de acces la informatii clasificate;
x) intocmeste, completeaza si actualizeaza permanent documentarul psihologic pentru fiecare persoana evaluata psihologic din unitatea proprie sau, dupa caz, pentru personalul din alta unitate penitenciara, din dispozitia structurii de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
y) indeplineste alte dispozitii, in limitele domeniului de competenta, primite din partea directorului unitatii ori a sefului Serviciului psihologia personalului din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
z) constituie si gestioneaza evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL XII: Responsabilul cu difuzarea informatiilor de interes public

Articolul 48
(1) La nivelul unitatilor penitenciare sunt stabilite atributii pentru responsabilul cu difuzarea informatiilor de interes public, care sunt asigurate de catre persoana desemnata de directorul unitatii, in conformitate cu legislatia specifica in acest domeniu.
(2) Responsabilul cu difuzarea informatiilor de interes public are urmatoarele atributii:
a) contribuie la solutionarea cererilor formulate in baza legislatiei privind accesul la informatiile de interes public, repartizate de directorul unitatii;
b) respecta si aplica prevederile legale in domeniul liberului acces la informatiile de interes public;
c) respecta si aplica legislatia privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice;
d) contribuie la actualizarea continutului informational al site-ului institutiei;
e) intocmeste si transmite raspunsuri persoanelor solicitante, in baza informatiilor comunicate de structurile de specialitate din unitate;
f) respecta atributiile si raspunderile ce revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
g) respecta reglementarile in vigoare pe linia protectiei informatiilor clasificate;
h) indeplineste alte sarcini ce intra in sfera de competenta a atributiilor in domeniul liberului acces la informatiile de interes public, dispuse de directorului unitatii;
i) realizeaza orice alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 49
Persoanele desemnate cu atributii in difuzarea informatiilor de interes public gestioneaza evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL XIII: Sectorul economico-administrativ
SECTIUNEA 1 Dispozitii generale:

Articolul 50
(1) Sectorul economico-administrativ este format din:
a) Serviciul logistica;
b) Serviciul financiar-contabilitate;
c) Serviciul productie.
(2) La nivelul penitenciarelor, structura logistica si structura financiar-contabilitate se pot organiza si sub forma unor birouri, iar structura productie se poate organiza sub forma unui birou sau, dupa caz, a unui compartiment.
(3) Serviciul/Biroul logistica are in componenta urmatoarele compartimente:
a) Compartimentul achizitii publice;
b) Compartimentul asigurare tehnico-materiala;
c) Compartimentul servicii, administrare, intretinere si reparatii;
d) Compartimentul auto.
(4) Serviciul/Biroul financiar-contabilitate are in componenta urmatoarele compartimente:
a) Compartimentul financiar;
b) Compartimentul contabilitate;
e) Compartimentul casierie.
(5) Serviciul/Biroul productie poate avea in componenta urmatoarele compartimente:
a) Compartimentul gospodarie agrozootehnica;
b) Compartimentul productie.
SECTIUNEA 2: Serviciul/Biroul logistica

Articolul 51
Serviciul/Biroul logistica are urmatoarele atributii generale:
a) tine evidenta bunurilor materiale, mijloacelor tehnice si auto din dotare si evidenta cadastrala a imobilelor si terenurilor aflate in proprietatea sau in folosinta unitatii;
b) asigura gestionarea bunurilor materiale, intocmirea documentelor justificative privind evidenta intrarii, pastrarii si iesirii bunurilor in sau din gestiune;
c) fundamenteaza si inainteaza propunerile pentru buget la titlul II - Bunuri si servicii;
d) asigura, in conditiile legii, scoaterea din functiune, declasarea si casarea bunurilor materiale;
e) elaboreaza strategia anuala a achizitiilor publice;
f) desfasoara activitatile de hranire, echipare si cazare a persoanelor private de libertate, precum si de echipare a personalului;
g) asigura materialele de intretinere si igienico-sanitare pentru persoane private de libertate, conform reglementarilor prevazute in acest sens;
h) desfasoara activitatea de achizitii publice in conformitate cu legislatia in vigoare;
i) elaboreaza si definitiveaza programul anual al achizitiilor publice pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul unitatii si in functie de fondurile alocate;
j) tine evidenta si asigura actualizarea dosarelor de cadastru;
k) intocmeste fisele de proiect impreuna cu anexele aferente pentru elaborarea planului multianual si bugetarea investitiilor si reparatiilor capitale, justificand din punct de vedere tehnic si legal necesitatea realizarii obiectivelor propuse;
l) raspunde de asigurarea, depozitarea si distribuirea armamentului si munitiei necesare desfasurarii in conditii optime a misiunilor operative;
m) raspunde de asigurarea tehnica de autovehicule in scopul mentinerii autovehiculelor in permanenta stare de operativitate, pentru indeplinirea misiunilor in care sunt utilizate;
n) raspunde de asigurarea, depozitarea si distribuirea mijloacelor de comunicatie necesare desfasurarii in conditii optime atat a misiunilor operative, cat si a activitatii intregii unitati;
o) tine evidenta statistica a principalilor indicatori economici ai activitatilor desfasurate;
p) colaboreaza cu celelalte structuri si cu unitatile sistemului administratiei penitenciare;
q) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
r) desfasoara activitatea de reparatii si intretinere a constructiilor, intocmind documentele legale la terminarea lucrarilor de intretinere si reparatii curente ale constructiilor;
s) indeplineste alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 52
In cadrul Serviciului/Biroului logistica se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
SECTIUNEA 3: Serviciul/Biroul financiar-contabilitate

Articolul 53
Serviciul/Biroul financiar-contabilitate are ca principala atributie desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii, in scopul asigurarii fondurilor necesare desfasurarii in bune conditii a intregii activitati, prin organizarea si conducerea contabilitatii, inregistrarea corecta si la zi a documentelor rezultate din operatiunile economico-financiare efectuate, angajarea si utilizarea creditelor bugetare si de angajament aprobate, asigurarea drepturilor salariale si a altor drepturi de natura salariala pentru angajatii unitatii.

Articolul 54
Serviciul/Biroul financiar-contabilitate are urmatoarele atributii generale:
1.a) efectueaza calculul si asigura plata drepturilor salariale lunare si a altor drepturi banesti, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
2.b) stabileste si efectueaza varsamintele la bugetul statului in termenele prevazute de lege;
3.c) intocmeste si depune declaratiile nominale privind contributiile retinute si varsate la bugetul general consolidat;
4.d) intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal si o inainteaza la ordonatorul ierarhic superior in termenele stabilite;
5.e) raspunde de respectarea disciplinei financiare, asigura respectarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice;
6.f) raspunde de efectuarea tuturor platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, numai pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, si numai dupa ce acestea au fost angajate, lichidate si ordonantate, in conditiile legii;
7.g) exercita control financiar preventiv propriu asupra tuturor operatiunilor si documentelor din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale, precum si asupra utilizarii fondurilor bugetare prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, in baza documentelor justificative care insotesc proiectele de operatiuni din care sa rezulte necesitatea, oportunitatea si legalitatea;
8.h) intocmeste raportul de control financiar preventiv propriu si il inainteaza la ordonatorul ierarhic superior la termenele stabilite;
9.i) verifica documentele justificative primite si intocmeste notele contabile pentru toate operatiunile economico-financiare;
10.j) intocmeste documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita si pe structura bugetului aprobat, cu incadrare in prevederile trimestriale aprobate;
11.k) sesizeaza structura juridica in vederea luarii masurilor ce se impun pentru recuperarea debitelor si a pagubelor;
12.l) asigura completarea si depunerea bugetului individual al unitatii in sistemul FOREXEBUG, precum si inregistrarea angajamentelor legale si angajamentelor bugetare in sistemul de control al angajamentelor;
13.m) intocmeste ordinele de plata pentru achitarea obligatiilor fata de furnizori, cu respectarea termenului de plata prevazut de lege;
14.n) organizeaza activitatea casieriei si asigura tinerea corecta si la zi a registrelor de casa, in conformitate cu prevederile legale;
15.o) intocmeste registrele contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea mare;
16.p) tine evidenta statistica a principalilor indicatori economici ai activitatilor desfasurate;
17.q) organizeaza si conduce contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, asigurand efectuarea inregistrarii operatiunilor economico-financiare pe baza principiilor contabilitatii de angajamente, inclusiv cea a angajamentelor legale si bugetare;
18.r) asigura organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
19.s) intocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale, precum si alte raportari financiare lunare si trimestriale, conform prevederilor legale;
20.t) fundamenteaza si elaboreaza proiectul de buget al unitatii penitenciare, in baza instructiunilor transmise de catre Administratia Nationala a Penitenciarelor - Directia economico - administrativa - Structura planificare si executie bugetara - privind metodologia de elaborare a proiectului de buget, tinand cont de limitele de cheltuieli impuse de Ministerul Finantelor Publice si de necesarul de fonduri pentru desfasurarea in conditii normale a activitatii;
21.u) propune repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin legea bugetului de stat;
22.v) intocmeste propuneri de virari/suplimentari/disponibilizari de credite bugetare, intre subdiviziunile clasificatiei bugetare, insotite de nota de fundamentare, pe care le transmite catre Administratia Nationala a Penitenciarelor - Directia economico - administrativa;
23.w) intocmeste nota de fundamentare privind fondurile necesare suplimentar cu ocazia rectificarii bugetare, ca urmare a analizei executiei bugetare si a necesarului previzionat pana la sfarsitul anului;
24.x) fundamenteaza si intocmeste cererile de deschidere de credite bugetare pentru titlurile de cheltuieli aprobate prin fila de buget, cu incadrarea in prevederile bugetare trimestriale aprobate, si le inainteaza Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Directia economico-administrativa;
25.y) intocmeste cereri pentru deschiderea de credite bugetare trimestriale si le transmite spre avizare ordonatorului de credite superior, tinand cont de necesitatile de finantare ale trimestrului respectiv, cu incadrarea in prevederile trimestriale aprobate;
26.z) solicita ordonatorului de credite superior suplimentari de credite bugetare si de angajament necesare implementarii proiectelor aferente fondurilor externe nerambursabile in baza contractelor/deciziilor/acordurilor de finantare incheiate cu partenerii externi si fisei proiectului;
27.aa) pastreaza si arhiveaza documentele financiar contabile, in conditiile prevazute de normele legale in vigoare;
28.bb) tine evidenta de gestiune a bunurilor intrate sau iesite in/din patrimoniul unitatii penitenciare;
29.cc) asigura primirea, pastrarea si restituirea bunurilor, obiectelor de valoare si valorilor proprietate personala apartinand persoanelor private de libertate;
30.dd) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
31.ee) indeplineste orice alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 55
In cadrul Serviciului/Biroului financiar-contabilitate se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
SECTIUNEA 4: Serviciul/Biroul/Compartimentul productie
Alt 56
In functie de baza tehnico-materiala existenta la nivelul fiecarui penitenciar, in structura penitenciarelor se poate organiza, sub forma unui serviciu, birou sau, dupa caz, compartiment, structura productie, care asigura valorificarea bazei tehnico-materiale din gospodariile agrozootehnice si atelierele de productie, in scopul calificarii persoanelor private de libertate, imbunatatirii hranei, realizarii de venituri care se pot folosi la imbunatatirea conditiilor de detentie, precum si pentru sustinerea actiunilor de resocializare a persoanelor private de libertate.

Articolul 57
(1) Serviciul/Biroul/Compartimentul productie are urmatoarele atributii generale:
a) planifica, organizeaza si coordoneaza activitatile specifice din cadrul gospodariei agrozootehnice, din punct de vedere tehnic, sanitar-veterinar si economic, avand la baza normele tehnice in vigoare;
b) intocmeste si inainteaza Administratiei Nationale a Penitenciarelor planul anual de activitate al gospodariei agrozootehnice si propune eventuale modificari ale acestuia, in situatii deosebite;
c) organizeaza, coordoneaza, conduce, verifica si evalueaza actiunile desfasurate pe linia aplicarii normelor legale cu privire la respectarea igienei produselor de origine animala si vegetala;
d) organizeaza, coordoneaza, conduce, verifica si evalueaza actiunile desfasurate pe linia aplicarii normelor legale cu privire la protectia mediului;
e) tine evidenta statistica a principalilor indicatori economici ai activitatii desfasurate in cadrul gospodariei agrozootehnice;
f) fundamenteaza si inainteaza propunerile pentru buget pentru articolele de cheltuieli specifice;
g) raspunde de desfasurarea procesului de productie in vederea sustinerii actiunilor de resocializare a persoanelor private de libertate;
h) raspunde de folosirea judicioasa a capacitatilor de productie, de incadrarea in consumurile de materii prime, materiale, energie, de calitatea produselor si de respectarea termenelor de livrare;
i) raspunde de obtinerea autorizatiilor sau a avizelor legale din punct de vedere sanitar, al normelor de securitate si sanatate in munca, mediu, paza si stingere a incendiilor;
j) colaboreaza cu celelalte structuri si cu unitatile sistemului administratiei penitenciare;
k) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
l) realizeaza alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.
(2) In cazul penitenciarelor care nu au in structura organizatorica un serviciu/birou/compartiment productie, indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1) , in scopul valorificarii bazei tehnico-materiale existente, se realizeaza de catre Serviciul/Biroul logistica.

Articolul 58
In cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului productie se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL XIV: Sectorul siguranta detinerii si regim penitenciar

Articolul 59
(1) Sectorul siguranta detinerii si regim penitenciar are urmatoarea componenta:
a) Serviciul siguranta detinerii;
b) Serviciul regim penitenciar;
c) Serviciul evidenta si organizarea muncii;
d) Compartimentul sef de tura.
(2) In cadrul penitenciarelor, structurile siguranta detinerii, regim penitenciar si evidenta si organizarea muncii se pot organiza si sub forma unor birouri.

Articolul 60
Sectorul siguranta detinerii si regim penitenciar are urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza si coordoneaza activitatile referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate si a masurii arestarii preventive, pronuntate de instantele judecatoresti;
b) coordoneaza, indruma si controleaza asigurarea pazei, escortarii, insotirii si supravegherii persoanelor private de libertate din penitenciar, astfel incat sa se asigure prevenirea evenimentelor negative;
c) transpune in practica strategia de aplicare a regimului penitenciar, tine evidenta nominala si statistica a persoanelor private de libertate si urmareste folosirea lor la activitati gospodaresti in interesul locului de detinere, potrivit legii;
d) asigura executarea misiunilor de paza si escortare a persoanelor private de libertate la instantele de judecata, la organele de urmarire penala, la spitalele din reteaua Ministerului Sanatatii sau in locuri din afara penitenciarului unde se desfasoara activitati cu acestea;
e) asigura transferul persoanelor private de libertate a alte locuri de detinere.

Articolul 61
Serviciul/Biroul siguranta detinerii are urmatoarele atributii generale:
a) asigura, coordoneaza, indruma si controleaza paza si escortarea persoanelor private de libertate din penitenciar, astfel incat sa se asigure prevenirea evenimentelor negative;
b) asigura, controleaza si ia masuri pentru executarea misiunilor de paza, escortare si insotire a persoanelor private de libertate la instantele de judecata si organele de urmarire penala, la spitalele din reteaua Ministerului Sanatatii, la punctele de lucru;
c) urmareste respectarea prevederilor actelor normative referitoare la asigurarea pazei si escortarii persoanelor aflate in custodie;
d) asigura si controleaza modul de pastrare, folosire si intretinere a armamentului, munitiei si mijloacelor tehnice auxiliare de paza si transmisiuni din dotarea unitatii;
e) asigura desfasurarea sedintelor de antrenament si instruire a personalului din unitate in vederea cresterii capacitatii de actiune in situatii speciale, analizand periodic modul de executare a alarmelor;
f) organizeaza si coordoneaza activitatea personalului care executa paza si escortarea persoanelor private de libertate transferate cu mijloacele auto din dotare, intocmeste si prezinta pentru aprobare itinerarele de deplasare, precum si documentele pentru efectuarea transportului cu asemenea mijloace;
g) organizeaza in mod judicios repartizarea personalului din subordine pe posturi si misiuni, la nivelul unitatii;
h) urmareste transpunerea in practica a prevederilor Planului de actiune pentru indeplinirea in comun a misiunilor, incheiat intre penitenciare si unitatile subordonate Ministerului Afacerilor Interne si, de la caz la caz, face propuneri de imbunatatire a acestei activitati;
i) elaboreaza periodic informari si sinteze referitoare la principalele evenimente negative in domeniul de activitate al structurii si propune masuri pentru imbunatatirea sigurantei misiunilor de paza si escortare a persoanelor incarcerate;
j) organizeaza paza si controlul accesului in penitenciar;
k) gestioneaza siguranta locului de detinere, misiunile de executat si face propuneri pentru dotarea personalului cu mijloace de interventie, legatura, transport, alarmare si semnalizare;
l) urmareste actualizarea si completarea documentelor de paza, aparare si alarmare a unitatii, precum si ale protocoalelor de cooperare cu alte institutii;
m) intocmeste documentele pentru organizarea si desfasurarea de aplicatii vizand verificarea capacitatii de actiune a personalului penitenciarului;
n) propune masuri de modernizare a sistemelor de paza si supraveghere, a posturilor, spatiilor in care se desfasoare activitati cu persoane private de libertate si a camerelor de cazare;
o) propune masuri in vederea dotarii unitatii cu mijloace tehnice, materiale specifice activitatii, armament cu munitie letala sau neletala si dispozitive militare;
p) participa la elaborarea de proiecte de acte normative, metodologii, in colaborare cu directia de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor;
q) colaboreaza cu celelalte structuri si cu unitatile sistemului administratiei penitenciare;
r) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
s) realizeaza alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 62
In cadrul Serviciului/Biroului siguranta detinerii se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.

Articolul 63
Serviciul/Biroul regim penitenciar are urmatoarele atributii generale:
a) asigura, organizeaza, coordoneaza si controleaza indeplinirea masurilor privitoare la aplicarea regimurilor de executare a pedepselor;
b) asigura, organizeaza, coordoneaza si controleaza modul de indeplinire a misiunilor de supraveghere a persoanelor private de libertate si insotire a acestora in interiorul locului de detinere;
c) asigura, organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatile referitoare la acordarea drepturilor la pachet, vizita, corespondenta, petitionare, telefon si a celorlalte drepturi prevazute de lege;
d) asigura, coordoneaza, indruma si controleaza activitatile referitoare la plimbarea zilnica, vizita intima, cumparaturi;
e) asigura respectarea prevederilor legale privind acordarea recompenselor si a sanctiunilor disciplinare;
f) controleaza respectarea normelor legale de detentie, a igienei, alimentatiei si tinutei persoanelor private de libertate;
g) asigura repartizarea pe camere a persoanelor private de libertate;
h) organizeaza audientele cu persoanele private de libertate;
i) verifica imprejurarile si cauzele producerii unor evenimente generate de incalcari ale prevederilor referitoare la acordarea drepturilor persoanelor private de libertate, de abuzuri ale personalului, de aplicarea discriminatorie a regimului legal de detinere, precum si sesizarile primite din partea persoanelor private de libertate si a familiilor acestora;
j) intocmeste periodic, pentru a fi prezentate conducerii unitatii, informari si sinteze referitoare la principalele evenimente negative si masuri pentru imbunatatirea aplicarii regimului penitenciar;
k) transmite conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor evenimentele negative, altercatiile intre persoane private de libertate, autoagresiunile soldate cu decese ori vatamari corporale;
l) colaboreaza cu celelalte structuri si cu unitatile sistemului administratiei penitenciare;
m) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
n) realizeaza alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 64
In cadrul Serviciului/Biroului regim penitenciar se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.

Articolul 65
(1) Serviciul/Biroul evidenta si organizarea muncii are urmatoarele atributii generale:
a) urmareste punerea in aplicare a hotararilor judecatoresti;
b) asigura primirea persoanelor private de libertate de la alte penitenciare sau de la organele de politie;
c) intocmeste planul tematic si documentele necesare organizarii si desfasurarii activitatii;
d) urmareste legalitatea primirii persoanelor private de libertate in locul de detinere, calculul pedepselor, aducerea la cunostinta a actelor procedurale, prezentarea la organele judiciare, liberarea conditionata;
e) tine evidenta si urmareste termenele in vederea acordarii liberarii conditionate;
f) tine evidenta nominala si statistica a persoanelor private de libertate;
g) intocmeste situatii nominale si statistice privind structura si dinamica efectivelor de persoane private de libertate;
h) rezolva cererile si petitiile primite de la persoane private de libertate referitoare la situatia juridica si transfer;
i) rezolva corespondenta primita de la instantele de judecata, organele de urmarire penala, politie, organizatii interne si internationale, referitoare la situatia juridica a persoanelor private de libertate;
j) participa la apelul general al persoanelor private de libertate si impreuna cu celelalte sectoare de activitate implicate;
k) realizeaza transferurile dispuse de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prezentarea persoanelor private de libertate la termenele fixate la organele judiciare, precum si retransferarea la penitenciarul de origine, informand de indata despre aparitia oricaror disfunctionalitati;
l) trimestrial, prezinta spre informare situatii cu privire la activitatea desfasurata, facand propuneri de imbunatatire a muncii;
m) tine evidenta dispozitiilor de transfer primite;
n) solutioneaza, claseaza si arhiveaza lucrarile care ii sunt date spre solutionare;
o) introduce in aplicatia informatizata datele cu privire la situatia juridica a persoanelor private de libertate, transferul si prezentarea acestora in fata organelor judiciare etc.;
p) intocmeste si listeaza note si alte documente privind evolutia si structura efectivelor de persoane private de libertate;
q) prezinta spre informare situatii statistice referitoare la persoane private de libertate;
r) informeaza judecatorul de supraveghere a privarii de libertate in cazul declararii refuzului de hrana de catre persoane private de libertate;
s) intocmeste lunar tabele cu persoane private de libertate condamnate pentru trafic de droguri;
t) intocmeste lunar tabele cu persoane private de libertate care prezinta risc pentru siguranta locului de detinere;
u) tine evidenta individuala a muncii in interesul locului de detinere desfasurate de persoanele private de libertate;
v) calculeaza si acorda zilele considerate ca executate pe baza muncii prestate persoanelor private de libertate;
w) realizeaza alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.
(2) La nivelul Serviciului/Biroului evidenta si organizarea muncii se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.

Articolul 66
(1) Compartimentul sef tura se organizeaza in cadrul sectorului siguranta detinerii si regim penitenciar, fiind condus de seful de tura.
(2) Seful de tura asigura coordonarea serviciului de paza, supraveghere si insotire desfasurat de catre personalul din subordine, aplicarea legala a regimurilor de detinere, primirea si punerea in libertate a persoanelor private de libertate, precum si asigurarea sigurantei detinerii. Seful de tura indeplineste atributiile de serviciu prevazute in Regulamentul privind siguranta locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(3) In indeplinirea atributiilor specifice sefului de tura, se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
CAPITOLUL XV: Cabinetul medical

Articolul 67
(1) Structura medicala este organizata, coordonata si controlata de medicul-sef, care se implica si raspunde de activitatile privind asistenta medicala acordata in penitenciare.
(2) Pentru cabinetele medicale de unitate, contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara se incheie intre spitalul-penitenciar la care cabinetul medical de unitate este arondat si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, conform reglementarilor specifice.

Articolul 68
Activitatea structurii medicale se desfasoara la nivelul:
1.cabinetului medical - asistenta medicala persoane private de libertate;
2.cabinetului medical - asistenta medicala personal;
3.cabinetului medical de specialitate;
4.cabinetului de medicina dentara si, dupa caz, laboratorului de tehnica dentara;
5.infirmeriei;
6.oficinei farmaceutice locale de distributie.

Articolul 69
Personalul medical care isi desfasoara activitatea in cabinetul medical - asistenta medicala persoane private de libertate indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) acorda asistenta medicala de urgenta in caz de urgenta medico-chirurgicala;
b) acorda asistenta medicala generala, profilactica si curativa, conform legislatiei sanitare nationale;
c) asigura controlul medical la primire, transfer si liberare din penitenciar;
d) asigura controlul medical periodic conform legislatiei in vigoare;
e) urmareste evolutia starii de sanatate a persoanelor private de libertate si aplica masurile terapeutice necesare;
f) aplica masuri de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, conform legislatiei sanitare in vigoare;
g) acorda ingrijiri medicale in infirmerie cazurilor de imbolnavire care necesita supraveghere medicala permanenta si care nu impun internarea in spital;
h) recomanda internarea in unitati spitalicesti in situatia in care nu are posibilitati de diagnostic si tratament, precum si in caz de boli transmisibile pentru care internarea este obligatorie;
i) stabileste necesarul de medicamente si materiale sanitare pentru buna desfasurare a activitatii medicale;
j) urmareste respectarea stricta a normelor de igiena in toate spatiile in care au acces persoanele private de libertate, inclusiv locurile de munca, instiintand conducatorul unitatii penitenciare privind eventualele disfunctionalitati;
k) desfasoara activitati de educatie pentru sanatate in vederea insusirii de catre persoanele private de libertate a cunostintelor necesare cu privire la igiena individuala si colectiva, igiena mediului, prevenirea imbolnavirilor si pentru formarea deprinderilor igienice;
l) intocmeste documentatia medicala necesara in vederea prezentarii persoanelor private de libertate la comisia de expertiza a capacitatii de munca sau pentru revizuirea unei decizii a acestei comisii;
m) intocmeste documentatia medicala necesara prezentarii persoanelor private de libertate la comisia de evaluare a persoanelor cu handicap, in vederea incadrarii intr-o categorie de persoane cu handicap sau a reevaluarii gradului de handicap;
n) intocmeste referatele medicale, la solicitarea organelor abilitate sau in urma cererii formulate de persoane private de libertate;
o) comunica de indata directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si, dupa caz, medicilor epidemiologi coordonatori zonali urmatoarele date:
1.decesele survenite in randul persoanelor private de libertate;
2.bolile transmisibile cu raportare nominala sau numerica;
3.aparitia unei epidemii in unitate;
4.cazuri de accidente si agresiuni care pun in pericol viata persoanelor private de libertate, precum si cazuri de boli aflate in faze terminale;
p) comunica lunar directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor date privind activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator situatiile privind furnizarea de servicii de asistenta medicala primara si de specialitate, in vederea inaintarii acestora catre casa de asigurari de sanatate;
q) respecta prevederile din instructiunile proprii in domeniul securitatii muncii;
r) elaboreaza periodic sau la solicitarea conducerii unitatii, a Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau a altor institutii materiale centralizatoare, situatii statistice, documente de analiza sau de informare;
s) colaboreaza cu celelalte structuri ale penitenciarului, precum si cu unitatile sistemului administratiei penitenciare;
t) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
u) realizeaza alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 70
Personalul medical care isi desfasoara activitatea in cabinetul medical - asistenta medicala personal indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) acorda asistenta medicala de urgenta la locul de munca pentru personalul unitatii;
b) acorda asistenta medicala primara in situatiile in care exista conditiile necesare privind accesul si furnizarea acesteia;
c) stabileste necesarul de medicamente si materiale sanitare in vederea asigurarii aparatului de urgenta;
d) urmareste respectarea stricta a normelor de igiena in toate sectoarele unitatii si la locurile de munca, instiintand conducatorul unitatii penitenciare privind eventualele disfunctionalitati;
e) raporteaza lunar penitenciarului-spital coordonator situatiile privind furnizarea de servicii de asistenta medicala primara si de specialitate, in vederea inaintarii acestora catre casa de asigurari de sanatate;
f) respecta prevederile din instructiunile proprii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
g) elaboreaza periodic sau la solicitarea conducerii unitatii, a Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau a altor institutii materiale centralizatoare, situatii statistice, documente de analiza sau de informare;
h) colaboreaza cu celelalte structuri ale penitenciarului, precum si cu unitatile sistemului administratiei penitenciare;
i) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
j) realizeaza alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 71
Personalul medical care isi desfasoara activitatea in cabinetul medical de specialitate indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) acorda asistenta medicala de specialitate persoanelor private de libertate;
b) urmareste evolutia starii de sanatate a persoanelor private de libertate si aplica masurile terapeutice necesare;
c) raporteaza lunar penitenciarului-spital coordonator situatiile privind furnizarea de servicii de asistenta medicala de specialitate, in vederea inaintarii acestora catre casa de asigurari de sanatate;
d) respecta prevederile din instructiunile proprii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
e) elaboreaza periodic sau la solicitarea conducerii unitatii, a Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau a altor institutii materiale centralizatoare, situatii statistice, documente de analiza sau de informare;
f) colaboreaza cu celelalte structuri ale penitenciarului, precum si cu unitatile sistemului administratiei penitenciare;
g) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
h) realizeaza alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 72
Personalul medical care isi desfasoara activitatea in cabinetul de medicina dentara are urmatoarele atributii generale:
a) acorda asistenta medicala dentara, profilactica si curativa, persoanelor private de libertate;
b) asigura asistenta medicala dentara si stabileste formula dentara pentru persoane private de libertate nou-depuse in unitate;
c) acorda asistenta medicala dentara de urgenta pentru personalul unitatii;
d) raporteaza lunar directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital coordonator situatiile privind furnizarea de servicii de asistenta medicala, in vederea inaintarii acestora catre casa de asigurari de sanatate;
e) raporteaza anual directiei medicale din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor urmatoarele date pentru anul anterior incheiat:
1.activitatea de medicina dentara prin Foaia de evidenta a activitatii de medicina dentara;
2.activitatea laboratorului de tehnica dentara;
f) respecta prevederile din instructiunile proprii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
g) elaboreaza periodic sau la solicitarea conducerii unitatii, a Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau a altor institutii materiale centralizatoare, situatii statistice, documente de analiza sau de informare;
h) colaboreaza cu celelalte structuri ale penitenciarului, precum si cu unitatile sistemului administratiei penitenciare;
i) participa la comisii, echipe multidisciplinare sau grupuri de lucru constituite la nivelul unitatii sau la nivel de sistem, conform reglementarilor in vigoare;
j) realizeaza alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 73
In fiecare penitenciar functioneaza o infirmerie formata din camere separate. Infirmeria asigura asistenta medicala a bolnavilor, cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) internarea bolnavilor in infirmerie se face numai la indicatia medicului;
b) consultatia medicala se efectueaza zilnic, iar evolutia bolii este mentionata in fisa de internare in infirmerie.

Articolul 74
Oficina farmaceutica locala de distributie are urmatoarele atributii generale:
a) asigurarea asistentei medicale cu produse farmaceutice pentru persoanele private de libertate;
b) eliberarea produselor farmaceutice catre cabinetul medical, conform condicilor de medicamente semnate de medicul de unitate;
c) pastrarea si distribuirea de medicamente potrivit prevederilor Farmacopeei Romane in vigoare, precum si a altor produse medicamentoase, necesare persoanelor private de libertate;
d) asigurarea aprovizionarii cu produse farmaceutice, prin colaborarea permanenta cu penitenciarul-spital si compartimentul achizitii din cadrul unitatii penitenciare;
e) colaborarea cu farmaciile cu circuit deschis, in vederea asigurarii cu medicamente.
CAPITOLUL XVI: Compartimentul cooperare si programe

Articolul 75
(1) Compartimentul cooperare si programe are urmatoarele atributii generale:
a) identifica nevoile unitatii, in conformitate cu documentele de planificare strategica, analizeaza liniile de finantare existente pentru a propune solutii corespunzatoare si intreprinde demersurile de consultare a Serviciului cooperare si programe din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor cu privire la eligibilitatea propunerii de proiect;
b) pregateste si depune aplicatia de proiect si documentele subsecvente, in colaborare cu conducerea si departamentele de specialitate din unitate;
c) se preocupa si asigura relatia cu Autoritatea de management/Organismul intermediar/Operatorul de program/Liderul de parteneriat, urmareste incadrarea in planul de actiune si in bugetul alocat, indeplinirea indicatorilor si gestioneaza modificarile contractuale;
d) colaboreaza cu departamentele de specialitate din unitate si cu partenerii, in vederea implementarii activitatilor proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finantare/acordului de parteneriat;
e) intocmeste documentele de raportare periodica privind stadiul implementarii proiectului, rapoartele de monitorizare si evaluare, conform procedurilor fiecarei linii de finantare;
f) in perioada postimplementare colaboreaza cu conducerea si departamentele din unitate in vederea asigurarii si monitorizarii sustenabilitatii proiectului;
g) gestioneaza arhivarea documentelor tehnice si financiare, furnizeaza informatiile solicitate de Autoritatea de management/Organismul intermediar/Operatorul de program/ Liderul de parteneriat, in conformitate cu prevederile contractului de finantare/acordului de parteneriat;
h) realizeaza alte sarcini primite din partea superiorilor ierarhici din cadrul unitatii sau din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.
(2) In cadrul structurii cooperare si programe se constituite evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
TITLUL V: Structuri permanente de lucru la nivelul penitenciarului

Articolul 76
(1) Desemnarea reprezentantilor penitenciarului in comisii, comitete, consilii sau grupuri de lucru in care este implicata unitatea se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Reprezentantii vor prezenta, periodic, la cererea directorului unitatii sau superiorilor ierarhici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor rapoarte privind activitatea comisiei in care au fost desemnati.
CAPITOLUL I: Consiliul de conducere al penitenciarului

Articolul 77
(1) In penitenciare functioneaza consiliul de conducere ca organ consultativ.
(2) Componenta consiliului de conducere se aproba prin decizie a directorului general ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor
(3) Presedintele consiliului de conducere este directorul penitenciarului.
(4) Consiliul de conducere se intruneste, de regula, lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea oricarui membru, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea penitenciarului.
(5) In lipsa directorului penitenciarului, atributiile presedintelui consiliului de conducere se exercita de catre inlocuitorul acestuia.

Articolul 78
(1) In consiliul de conducere se stabilesc masuri de optimizare a activitatii penitenciarului.
(2) Continutul dezbaterilor din cadrul consiliului de conducere se consemneaza in scris intr-un proces-verbal, de catre o persoana desemnata din cadrul structurii secretariat, acesta fiind semnat de participanti.
(3) Masurile stabilite se transmit pentru implementare fiecarei structuri vizate de catre structura secretariat.
(4) Sefii structurilor iau masurile corespunzatoare pentru ducerea la indeplinire a masurilor stabilite in cadrul consiliului.
CAPITOLUL II: Comitetul de securitate si sanatate in munca

Articolul 79
(1) In cadrul penitenciarului functioneaza, cu respectarea prevederilor legale, Comitetul de securitate si sanatate in munca.
(2) Comitetul de securitate si sanatate in munca din penitenciare are scopul de a asigura implicarea salariatilor in elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul securitatii muncii.
(3) Comitetul de securitate si sanatate in munca isi desfasoara activitatea in baza regulamentului de organizare si functionare aprobat prin decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
CAPITOLUL III: Comisia de disciplina

Articolul 80
(1) In fiecare unitate de penitenciar se constituie comisia de disciplina, conform prevederilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Comisia de disciplina are competenta de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinara si de a propune, daca se constata vinovatia, una dintre sanctiunile disciplinare ce urmeaza sa fie aplicate functionarului public cu statut special in cauza.
CAPITOLUL IV: Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu

Articolul 81
Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu are ca principal scop atribuirea locuintelor de serviciu din fondul de locuinte de serviciu al unitatii.

Articolul 82
Solicitarile de repartizare a locuintelor de serviciu aflate in administrarea penitenciarului vor fi analizate si solutionate de o comisie constituita la nivelul unitatii, prin decizie a directorului acesteia.

Articolul 83
Comisia pentru atribuirea locuintelor de serviciu este responsabila in ceea ce priveste respectarea dispozitiilor legale privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitatilor subordonate.
CAPITOLUL V: Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial

Articolul 84
(1) Directorul unitatii dispune masurile de control necesare pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv pentru actualizarea registrelor de riscuri si a procedurilor formalizate pe procese sau activitati, care pot fi proceduri de sistem si proceduri operationale, tinand cont de particularitatile cadrului legal de organizare si de functionare a sistemului administratiei penitenciare, precum si de standardele de control intern managerial.
(2) In vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial, directorul unitatii numeste, prin decizie, o comisie cu atributii in acest sens, denumita Comisia de monitorizare.
(3) Comisia prevazuta la alin. (2) este alcatuita conform deciziei directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern managerial in Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate.
(4) Modul de organizare si de lucru al Comisiei de monitorizare se afla in responsabilitatea presedintelui acesteia si se stabileste in functie de volumul si de complexitatea proceselor si activitatilor, pe baza regulamentului de organizare si functionare a comisiei.
(5) Directorul unitatii, directorii adjuncti, personalul cu functii de conducere si personalul de executie pun in aplicare toate masurile necesare sau dispuse cu privire la modalitatea de implementare a sistemului de control intern managerial in unitatea penitenciara.
CAPITOLUL VI: Purtatorul de cuvant

Articolul 85
(1) Directorul penitenciarului selecteaza, pe baza calitatilor, a abilitatilor si cunostintelor, un angajat care sa gestioneze relatia cu mass-media.
(2) Purtatorul de cuvant are urmatoarele atributii generale:
a) asigura o relatie bazata pe echidistanta, transparenta si deschidere cu jurnalistii, in acest scop stabilind legaturi si contacte cu reprezentantii mass-mediei;
b) asigura colaborarea cu autoritati si institutii publice, stabileste legaturi si contacte cu organizatii si asociatii neguvernamentale;
c) monitorizeaza informatiile aparute in spatiul public referitoare la activitatea unitatii si transmite concluziile evaluarii impactului de imagine catre conducere si responsabilul din cadrul Compartimentului relatii cu publicul si mass-media din Administratia Nationala a Penitenciarelor;
d) colaboreaza cu celelalte structuri si cu unitatile sistemului administratiei penitenciare;
e) sprijina documentarea jurnalistilor, elaborarea si difuzarea materialelor de presa, respectiv a comunicatelor de presa si a stirilor de presa, gestionarea crizelor mediatice, organizarea conferintelor;
f) gestioneaza aplicarea prevederilor legale privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice;
g) contribuie la derularea proiectelor cu impact de imagine, implementate la nivelul unitatii;
h) contribuie la actualizarea continutului informational al site-ului institutiei si asigura, in colaborare cu celelalte structuri, intretinerea paginii web a unitatii;
i) monitorizeaza modalitatile de prezentare in media a evenimentelor preluate si transmise de reprezentantii mass - mediei;
j) asigura aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) organizeaza si intermediaza interviuri intre reprezentantii mass-mediei si persoanele custodiate sau angajati, contribuie la organizarea conferintelor de presa, cu respectarea prevederilor legale in materie;
l) gestioneaza informatii clasificate secrete de stat si de serviciu, conform prevederilor legale in vigoare;
m) respecta reglementarile in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
n) indeplineste orice alte atributii prevazute de dispozitiile legale in vigoare sau primite din partea directorului unitatii ori din partea superiorilor ierarhici din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 86
Persoanele desemnate cu atributii de purtator de cuvant gestioneaza evidente potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare.
TITLUL VI: Colaborarea penitenciarului cu celelalte unitati din sistemul penitenciar

Articolul 87
Dispozitiile cu caracter general pentru structurile penitenciarului pot fi date, cu respectarea legii, numai de catre ministrul justitiei, directorul general si directorii generali adjuncti din Administratia Nationala a Penitenciarelor, in limitele competentelor ce le sunt stabilite.

Articolul 88
(1) In indeplinirea atributiilor, structurile din penitenciar, potrivit specificului propriu stabilit prin prezentul regulament, cu respectarea legii, colaboreaza direct, prin sefii structurilor ori prin angajati desemnati de acestia, cu celelalte structuri de specialitate din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia.
(2) Colaborarea penitenciarului cu celelalte unitati din sistemul penitenciar se realizeaza prin corespondenta semnata de sefii structurilor respective.
TITLUL VII: Inregistrarea si circuitul documentelor

Articolul 89
(1) Structura secretariat coordoneaza si indruma circuitul corespondentei in penitenciar.
(2) Corespondenta intrata sau intocmita in penitenciar se inregistreaza in aplicatia de evidenta a documentelor de catre lucratorii Compartimentului secretariat din plaja de numere rezervata anual pentru toate categoriile de documente (corespondenta obisnuita, petitii, solicitari de personal, decizii director unitate etc.) .
(3) Prin aplicatia de evidenta a documentelor se intelege aplicatia informatica ce gestioneaza datele care evidentiaza intreg traseul documentelor de la intrarea in institutie pana la expediere si care permite operatiuni de cautare/statistici/ rapoarte periodice, operare concomitenta a datelor si inregistrare simultana a documentelor de catre mai multi operatori.
(4) In cazul unor disfunctionalitati (lipsa alimentarii cu energie electrica, probleme tehnice la reteaua intranet, disfunctiuni ale echipamentelor informatice etc.) , inregistrarea documentelor se realizeaza pe suport hartie in registrul de rezerva, urmand ca, dupa remedierea defectiunilor, operatiunile sa fie inregistrate in aplicatia informatica.
(5) La terminarea orelor de program, personalul Compartimentului secretariat preda Compartimentului dispecerat Registrul de evidenta a numerelor de inregistrare in care sunt consemnate numerele alocate pentru inregistrarea documentelor, pe fiecare categorie de document in parte.
(6) Este interzisa inregistrarea documentelor la solicitare telefonica, fara vizualizarea acestora de catre lucratorii Compartimentului secretariat.
(7) Corespondenta care intra pe circuitul de solutionare isi va pastra numarul de inregistrare alocat primului document initiat/primit pana la definitivarea solutionarii si clasarii acesteia.
(8) Documentele cu caracter intern se emit in doua exemplare, unul se pastreaza la structura emitenta, iar celalalt la structura careia i se adreseaza.
(9) Lucrarile de baza, impreuna cu documentatia realizata, se pastreaza la structura care le-a intocmit.
(10) In situatia in care o lucrare, conform rezolutiei conducerii unitatii penitenciare, este de competenta mai multor compartimente, se va elabora un raspuns de catre primul compartiment mentionat in rezolutie, prin consultarea celorlalte compartimente mentionate. Raspunsul este asumat de catre toti sefii compartimentelor implicate.
(11) In cazul in care sefii de compartimente nu ajung la un acord in legatura cu solutionarea lucrarii, fiecare isi va sustine punctul de vedere, cu nota motivata, prezentand intregul material directorului unitatii penitenciare.

Articolul 90
Termenele de pastrare a documentelor sunt cele prevazute in Nomenclatorul dosarelor si termenelor de pastrare a documentelor create in activitatea locului de detinere.

Articolul 91
Documentele utilizate de structurile din penitenciare sunt urmatoarele;
a) note de informare;
b) note de fundamentare;
c) corespondenta cu petitionari sau institutii;
d) rapoarte;
e) referate de necesitate;
f) raspunsuri la petitii si memorii;
g) solicitari ale personalului;
h) note interne;
i) circulare;
j) decizii ale directorului unitatii, ale directorului general, ordine si instructiuni ale ministrului justitiei;
k) alte documente ce se intocmesc conform reglementarilor legale in vigoare.

Articolul 92
Circuitul lucrarilor se realizeaza astfel:
a) corespondenta inregistrata la structura secretariat se repartizeaza celorlalte structuri din cadrul penitenciarului, potrivit competentei si domeniului de activitate sau rezolutiei directorului unitatii, prin aplicatia de evidenta a documentelor;
b) in cazul in care o lucrare nu intra in competenta structurii careia i-a fost repartizata, aceasta o va returna structurii secretariat, in termen de 3 zile calendaristice de la primire, indicand structura pe care o considera competenta, astfel incat lucrarea sa fie redirectionata, totodata operandu-se modificarea respectiva in aplicatia de evidenta a documentelor;
c) daca lucrarea este de competenta mai multor structuri, se va transmite cate un exemplar fiecarei structuri;
d) corespondenta clasificata va fi repartizata responsabilului cu informatiile clasificate din cadrul penitenciarului, potrivit reglementarilor specifice in vigoare pe linia protectiei informatiilor clasificate;
e) corespondenta care circula intre compartimentele din unitate se transmite pe condici proprii de predare-primire corespondenta neclasificata.

Articolul 93
(1) Lucrarile se solutioneaza in termenul prevazut prin rezolutie sau in cuprinsul acestora, iar in cazul in care nu sunt prevazute termene, lucrarea se solutioneaza in termen legal.
(2) Daca pentru solutionarea unei lucrari este necesara colaborarea mai multor structuri, termenul de rezolvare va respecta prevederile legale in vigoare, centralizarea propunerilor fiind realizata de structura evidentiata prima in rezolutia directorului unitatii.
(3) Directorul unitatii poate prelungi termenul de rezolvare a unei lucrari, la cerere si motivat
(4) Clasarea lucrarilor se face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Articolul 94
Lucrarile de baza, impreuna cu documentatia rezultata, se pastreaza la structura care le-a intocmit.

Articolul 95
Expedierea lucrarilor se realizeaza prin structura secretariat.
TITLUL VIII: Dispozitii finale

Articolul 96
Structurile intocmesc, potrivit specificului lor de activitate, raspunsurile la intrebarile si solicitarile adresate directorului unitatii de catre directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, ministrul justitiei, autoritatile si institutiile publice, mass-media sau persoanele fizice si raspund de exactitatea datelor si informatiilor pe care aceste lucrari le cuprind.

Articolul 97
Structurile din penitenciar asigura, conform specificului de activitate, participarea personalului la conferinte, simpozioane, seminare organizate de Ministerul Justitiei, Administratia Nationala a Penitenciarelor si de alte organisme nationale sau internationale.

Articolul 98
Structurile penitenciarului indeplinesc orice alte activitati prevazute de dispozitiile legale in vigoare, potrivit specificului lor de activitate, altele decat cele cuprinse in prezentul regulament ori stabilite de directorul penitenciarului sau de conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, potrivit domeniului de competenta.

Articolul 99
(1) Evidenta documentelor emise de directorul penitenciarului revine structurii secretariat sau responsabilului cu informatiile clasificate din cadrul penitenciarului, in functie de nivelul de clasificare al acestora.
(2) Evidenta ordinelor, deciziilor, instructiunilor si a dispozitiilor emise de directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si de ministrul justitiei, care reglementeaza activitatea sistemului penitenciar, revine structurii secretariat sau responsabilului cu informatiile clasificate din cadrul penitenciarului, in functie de nivelul de clasificare al acestora.
(3) Documentele prevazute la alin. (2) se pastreaza intr-un exemplar, cu rezolutia directorului unitatii in original. Daca aceste documente intra in competenta mai multor structuri, conform repartizarii directorului unitatii, structura secretariat sau responsabilul cu informatiile clasificate va transmite cate o copie fiecarei structuri, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
(4) Fiecare structura pastreaza lucrarile care au stat la baza elaborarii deciziilor directorului unitatii, copiile acestora urmand a fi transmise partilor implicate, prin grija structurii emitente.

Articolul 100
La nivelul fiecarei structuri din penitenciar se constituie evidente proprii, potrivit specificului activitatii desfasurate, necesitatilor si conform prevederilor legale in vigoare, care sunt reglementate prin decizie a directorului penitenciarului.

Articolul 101
Personalul din penitenciare este obligat sa respecte programul de lucru stabilit prin regulamentul de ordine interioara, aprobat de catre directorul unitatii, care prevede si situatiile in care sunt permise derogari de la acesta.

Articolul 102
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.ANEXA nr. 1: Penitenciarele cu rol de coordonare a locurilor de detentie, pe zone geografice
1. Penitenciarul Bucuresti-Rahova, cu rol de coordonare pentru:


- Penitenciarul Bucuresti - Jilava:


- Penitenciarul Spital Bucuresti - Jilava;


- Penitenciarul Spital Bucuresti Rahova:


- Penitenciarul Giurgiu.


2. Penitenciarul Margineni, cu rol de coordonare pentru:


- Penitenciarul Ploiesti:


- Penitenciarul de Femei Ploiesti - Targsorul Nou;


- Penitenciarul Mioveni;


- Penitenciarul Spital Mioveni:


- Penitenciarul Gaesti.


3. Penitenciarul Craiova, cu rol de coordonare pentru:


- Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin;


- Penitenciarul Targu Jiu;


- Penitenciarul Craiova - Pelendava;


- Centrul de Detentie Craiova.


4. Penitenciarul Timisoara, cu rol de coordonare pentru:


- Penitenciarul Arad;


- Penitenciarul Deva;


- Centul Educativ Buzias.


5. Penitenciarul Gherla, cu rol de coordonare pentru: - Penitenciarul Oradea;


- Penitenciarul Satu Mare;


- Penitenciarul Baia Mare;


- Penitenciarul Bistrita;


- Penitenciarul Spital Dej.


6. Penitenciarul Aiud, cu rol de coordonare pentru:


- Penitenciarul Codlea;


- Penitenciarul Miercurea-Ciuc;


- Penitenciarul Targu Mures.


7. Penitenciarul Iasi, cu rol de coordonare pentru:


- Penitenciarul Botosani;


- Penitenciarul Bacau;


- Penitenciarul Vaslui;


- Penitenciarul Focsani;


- Penitenciarul Spital Targu Ocna;


- Centrul educativ Targu Ocna.


8. Penitenciarul Constanta - Poarta Alba, cu rol de coordonare pentru:


- Penitenciarul Tulcea;


- Penitenciarul Galati;


- Penitenciarul Braila;


- Penitenciarul Slobozia;


- Centrul de detentie Braila - Tichilesti;


- Penitenciarul Spital Constanta - Poarta Alba.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice