Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

INTEGRAL: HG 714/2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului


HOTARARE nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 34 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
(1) Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului, se stabilesc potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia cazurilor cand prin lege se prevede altfel.
(2) Cheltuielile de transport pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, delegat, detasat sau care se deplaseaza in interesul serviciului, se reglementeaza prin acte normative specifice.
Art. 2
(1) In functie de evolutia indicelui preturilor de consum, in cazul in care rezulta o modificare mai mare de 10% a acestuia, Ministerul Finantelor Publice poate actualiza cuantumul indemnizatiei de deplasare, indemnizatiei de detasare si al alocatiei de cazare, prevazute de prezenta hotarare.
(2) Actualizarile prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 3
(1) Aplicarea prevederilor prezentei hotarari se realizeaza cu incadrarea in fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetele autoritatilor si institutiilor publice, aprobate in conditiile legii.
(2) Pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari, ordonatorii principali de credite pot emite norme metodologice proprii.
Art. 4
(1) Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activitati in legatura cu sarcinile lor de serviciu beneficiaza de drepturile reglementate prin prezenta hotarare pentru personalul delegat.
(2) In situatia in care organizatorul instructajelor sau al altor activitati in legatura cu sarcinile de serviciu asigura integral masa si/sau cazarea participantilor, acestia nu beneficiaza de indemnizatia de delegare si/sau alocatia de cazare, dupa caz.
(3) Nu sunt asimilate instructajelor sau altor activitati in legatura cu sarcinile de serviciu, in sensul prezentei hotarari, misiunile de instructie, exercitiile militare, tragerile si aplicatiile in tabere sau in poligoane pe teritoriul Romaniei, executate de personalul militar, politistii si functionarii cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.
Art. 5
Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari atrage, dupa caz, in conditiile legii, raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.
Art. 6
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019.
Art. 7
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8
In tot cuprinsul actelor normative, orice referire la Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facuta la prezenta hotarare.


ANEXA: DREPTURILE SI OBLIGATIILE personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului

Articolul 1
(1) Persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta cuprinsa intre 5 si 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca beneficiaza de o indemnizatie de delegare, in cuantum de 20 lei/zi, indiferent de functia pe care o indeplineste si de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea.
(2) Persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca si care nu se poate inapoia la sfarsitul zilei de lucru beneficiaza de o alocatie zilnica de delegare compusa din:
a) o indemnizatie de delegare, in cuantum de 20 lei/zi, indiferent de functia pe care o indeplineste si de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea;
b) o alocatie de cazare, in cuantum 230 lei/zi, in limita careia trebuie sa isi acopere cheltuielile de cazare.
(3) Ordonatorul de credite poate aproba, in situatii temeinic fundamentate, majorarea alocatiei de cazare prevazute la alin. (2) lit. b) cu pana la 50%.
(4) Indemnizatia de delegare sau alocatia zilnica de delegare, dupa caz, se acorda fara prezentarea de documente justificative, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (3) .
(5) Pentru delegarea cu o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii dispuse pentru o perioada mai lunga de o zi, nu se acorda alocatie zilnica de cazare, iar indemnizatia de delegare se acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.
(6) Numarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegare se calculeaza de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare.

Articolul 2
(1) Personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare care participa la misiuni de instructie, exercitii militare, trageri si aplicatii, in tabere, in poligoane, pe teritoriul Romaniei, la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi au locul permanent de munca, pentru care specificul activitatilor nu permite inapoierea la sfarsitul zilei de lucru in localitatea in care isi au locul permanent de munca, beneficiaza pe perioada executarii acestor tipuri de misiuni de indemnizatie de delegare.
(2) Pe perioada executarii acestor tipuri de misiuni, personalul prevazut la alin. (1) nu beneficiaza de alocatia de cazare.

Articolul 3
(1) Persoana care ocupa o functie de demnitate publica, precum si persoana cu functie de conducere asimilata, in conditiile legii, unei functii de demnitate publica din cadrul autoritatilor si institutiilor publice beneficiaza pe perioada deplasarii in interesul serviciului in alte localitati din tara de indemnizatie de delegare in cuantumul prevazut de art. 1 alin. (2) lit. a) .
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) , care se deplaseaza in interesul serviciului in alte localitati din tara si care nu se pot inapoia la sfarsitul zilei de lucru, pot opta fie pentru acordarea alocatiei de cazare prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) , in conditiile alin. (4) al aceluiasi articol, fie pentru decontarea cheltuielilor pentru cazare, pe baza documentelor justificative.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica, in mod corespunzator, si personalului care asigura protectia nemijlocita a persoanelor prevazute la alin. (1) .

Articolul 4
(1) Persoana detasata intr-o localitate situata la o distanta cuprinsa intre 5 si 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca beneficiaza de o indemnizatie de detasare in cuantum de 20 lei/zi.
(2) Persoanei detasate intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca si care nu se poate inapoia la sfarsitul zilei de lucru i se asigura cazarea gratuita de catre autoritatea sau institutia publica la care este detasata, in cladiri ori in spatii inchiriate de aceasta in conditiile legii.
(3) Personalului detasat in conditiile alin. (2) i se poate deconta chiria platita pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii, pana la asigurarea cazarii in conditiile prevazute la alin. (2) . Suma zilnica in limita careia se compenseaza chiria nu va putea depasi limita alocatiei de cazare prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) .
(4) Numarul zilelor calendaristice pentru care se acorda indemnizatia de detasare este cel prevazut in actul administrativ prin care s-a dispus detasarea.

Articolul 5
(1) Persoana care in perioada delegarii isi pierde temporar capacitatea de munca, pe timpul incapacitatii, pe langa indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, beneficiaza de indemnizatia de delegare si de alocatia de cazare, dupa caz.
(2) Persoana care in perioada detasarii isi pierde temporar capacitatea de munca, pe timpul incapacitatii, pe langa indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, beneficiaza si de indemnizatia de detasare, precum si de drepturile prevazute la art. 4 alin. (3) pe timpul spitalizarii.

Articolul 6
(1) Personalul autoritatilor si institutiilor publice, delegat sau detasat in localitati situate la distante mai mari de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-intors, dupa cum urmeaza:
a) la calatoria cu avionul, pe orice distanta, clasa economica sau cursa low-cost, cu aprobarea prealabila a conducatorului autoritatii sau institutiei publice;
b) la calatoria cu orice fel de tren, dupa tariful clasei a II-a, pe distante de pana la 300 km, si dupa tariful clasei I, pe distante mai mari de 300 km;
c) la calatoria cu navele de calatori, dupa tariful clasei I;
d) la calatoria cu mijloace de transport auto si transport in comun;
e) la calatoria cu mijloace de transport auto ale autoritatilor sau institutiilor publice, daca acestea au asemenea posibilitati, cu incadrarea in consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;
f) la calatoria cu autoturismul aflat in proprietatea sau folosinta angajatului.
(2) Decontarea cheltuielilor de transport in si din localitatea de delegare sau de detasare, cu exceptia celor efectuate in conditiile prevazute la alin. (1) lit. e) si f) , se face numai pe baza legitimatiilor de calatorie. In cazul pierderii legitimatiilor de calatorie, acestea pot fi reconstituite in conditiile reglementarilor in vigoare.
(3) Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit sau cusetei este permisa numai in cazul calatoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distante de peste 300 km.
(4) Are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea ferata dupa tariful clasei I, pe orice fel de tren, indiferent de distanta, persoana care exercita functia de secretar general, secretar general adjunct, director general, director si adjunct al acestora, precum si cea care indeplineste alta functie asimilata acestora, in conditiile legii.
(5) Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul suplimentelor de viteza, precum si comisioanele percepute de agentiile de voiaj se includ in cheltuielile de transport care se deconteaza.

Articolul 7
(1) Deplasarea cu autoturismul, potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) , se poate face numai cu aprobarea prealabila a conducatorului autoritatii sau institutiei publice, atat pentru persoana delegata sau detasata in proprietatea sau folosinta careia se afla autoturismul, cat si pentru persoanele din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice care se deplaseaza impreuna cu aceasta. In acest caz, persoana delegata sau detasata in proprietatea sau folosinta careia se afla autoturismul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta.
(2) Distanta cea mai scurta dintre localitati este distanta calculata pe drumuri publice; pentru stabilirea distantelor se va utiliza un calculator de rute.
(3) In vederea aplicarii prevederilor alin. (1) si ale art. 8 alin. (4) , documentele justificative emise pe perioada deplasarii vor fi avute in vedere numai pentru stabilirea pretului carburantului.

Articolul 8
(1) Persoana care ocupa o functie de demnitate publica, care se deplaseaza, in interesul serviciului, in alte localitati din tara, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport, indiferent de distanta si de mijlocul de transport folosit.
(2) De aceleasi drepturi si conditii beneficiaza si persoana care ocupa o functie asimilata, in conditiile legii, unei functii de demnitate publica.
(3) De prevederile alin. (1) beneficiaza si personalul care asigura protectia nemijlocita a persoanelor prevazute la alin. (1) si (2) .
(4) In cazul in care deplasarea se efectueaza cu autoturismul aflat in proprietate sau folosinta, persoanele prevazute la alin. (1) -(3) primesc contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcursi pe distanta cea mai scurta.
(5) In cazul in care deplasarea se efectueaza cu mijloace de transport auto ale autoritatilor sau institutiilor publice, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, aceasta se realizeaza cu incadrarea in consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii.

Articolul 9
In cazul in care conditiile de transport permit ca persoana detasata sau persoana delegata intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca sa se inapoieze zilnic in localitatea de domiciliu, dupa terminarea programului de lucru, din localitatea unde este detasata sau delegata, ordonatorul de credite poate aproba, la solicitarea acesteia, decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament de transport, daca cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decat cele pentru plata alocatiei zilnice de delegare sau a indemnizatiei de detasare si cazarii si daca prin aceasta nu se afecteaza bunul mers al activitatii la locul detasarii sau delegarii. In aceasta situatie nu se acorda indemnizatia de detasare sau alocatia zilnica de delegare, dupa caz.

Articolul 10
Se deconteaza drept cheltuieli de transport si:
a) cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de transport in comun la si de la aeroport, gara, autogara sau port, in cazul in care acestea sunt situate in alta localitate, precum si cheltuielile aferente transportului efectuat in regim de taxi sau car sharing, in intervalul in care serviciile de transport public in comun nu sunt disponibile;
b) cheltuielile de transport efectuate in localitatea unde se executa delegarea sau detasarea, cu mijloacele de transport in comun, dus-intors, pe distanta dintre gara, aerogara, autogara sau port si locul delegarii sau detasarii ori locul de cazare, precum si cheltuielile aferente transportului efectuat in regim de taxi sau car sharing, in intervalul in care serviciile de transport public in comun nu sunt disponibile;
c) cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport in comun, pe distanta dintre locul de cazare si locul delegarii sau detasarii;
d) taxele pentru trecerea podurilor;
e) taxele de traversare cu bacul;
f) taxele de aeroport, gara, autogara sau port;
g) alte taxe privind circulatia pe drumurile publice, prevazute de dispozitiile legale in vigoare.

Articolul 11
Cheltuielile de transport se deconteaza si in urmatoarele cazuri:
a) persoana este chemata, inainte de terminarea misiunii, din localitatea unde este delegata sau detasata;
b) persoana intrerupe delegarea sau detasarea si se inapoiaza in localitatea in care se afla locul permanent de munca, din cauza incapacitatii temporare de munca, dovedita cu certificat medical.

Articolul 12
Nu se deconteaza urmatoarele cheltuieli:
a) taxele percepute suplimentar pentru bagajele personale;
b) cheltuielile de transport ale persoanei care are asigurat, de catre autoritatea sau institutia publica, transportul gratuit in interesul serviciului;
c) cheltuielile de transport pentru inapoiere, in cazul in care persoana, dupa terminarea delegarii sau detasarii, a ramas sa isi efectueze concediul de odihna sau pentru alte motive personale;
d) cheltuielile de transport pentru inapoiere, in cazul in care persoana detasata sau delegata intrerupe perioada pentru care a fost detasata sau delegata, pentru motive personale.

Articolul 13
Persoana care are locul permanent de munca in alta localitate decat aceea in care isi are domiciliul nu beneficiaza, pe timpul cat este trimisa in delegare sau detasare in localitatea de domiciliu, de alocatie de delegare sau indemnizatie de detasare si cazare gratuita. Acestei persoane i se deconteaza numai cheltuielile de transport, conform art. 7 si art. 10-12.

Articolul 14
(1) Personalul autoritatilor si institutiilor publice incadrat pe functii pentru care, prin fisa postului, are stabilite sarcini care necesita deplasari frecvente cu mijloace de transport in comun, inclusiv cu metroul, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu in cadrul localitatii in care isi desfasoara activitatea.
(2) Decontarea cheltuielilor de transport prevazute la alin. (1) se efectueaza de regula lunar, pe baza unei note aprobate de ordonatorul de credite, in care trebuie sa se specifice mijloacele de transport utilizate si cheltuielile efectuate, insotita de documente justificative.
(3) Decontarea cheltuielilor de transport efectuate pe baza de abonament se poate face numai cu aprobarea ordonatorului de credite, la propunerea conducatorului compartimentului din care fac parte persoanele care efectueaza aceste deplasari, pe baza de fundamentari din care sa rezulte ca acest sistem este mai economic decat decontarea calatoriilor individuale, verificate si vizate de catre conducatorul compartimentului financiar-contabil.
(4) Functiile cu sarcini ce impun deplasarea frecventa in interesul serviciului in cadrul localitatii se stabilesc de catre ordonatorii principali de credite atat pentru aparatul propriu, cat si pentru autoritatile si institutiile publice aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.
(5) Decontarea cheltuielilor pentru transportul efectuat in conditiile prezentului articol este permisa numai pentru transportul in interesul serviciului, nu si pentru deplasarile personalului de la domiciliu la locul de munca si de la locul de munca la domiciliu.

Articolul 15
(1) Persoana delegata sau detasata are dreptul sa primeasca un avans, stabilit in raport cu numarul zilelor de deplasare, dar nu mai mult decat totalul cheltuielilor de delegare sau de detasare aferente unei perioade de 30 de zile calendaristice.
(2) Acordarea si justificarea avansului se fac in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Articolul 16
Persoanele delegate sau detasate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 si 8, au obligatia de a obtine pe ordinul de deplasare viza conducatorului autoritatii sau institutiei publice la care se deplaseaza sau a loctiitorului acestuia, cu indicarea datei si a orei sosirii si plecarii.
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 797 din data de 18 septembrie 2018
Forme aplicabileIstoric Cuprins Legaturi ConexiuniForma aplicabila pentru `Hotarirea 714/2018` la data 21 septembrie 2018, valabila si azi

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

LEGEA 360/2023 privind sistemul public de pensii
LEGEA nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii Publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1089 din ...

Legea 50/1991, actualizata 2024, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Republicata
Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Republicata Actalizata pr ...

Codul penal actualizat 2024 - Legea nr. 286/2009
Codul Penal din 2009 (Legea nr. 286/2009), actualizat 2024 Actualizat prin Legea 217/2023, public ...

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...

HG nr. 900/2023 privind salariului de baza minim brut pe tara de la 1 octombrie 2023
Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

HG privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1 octombrie 2023
HOTARAREA de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ...

O.U.G. nr. 42 din 24 mai 2023
pentru modificarea si completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social si a Legii nr. 53/2003 ...Articole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice