Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative

INTEGRAL: OUG nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative


ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial numarul 840 din data de 2 octombrie 2018


Avand in vedere necesitatea eficientizarii mecanismelor de recuperare a creantelor bugetare fata de societatile aflate in stare de insolventa, cu respectarea sanselor de redresare a acestora,
tinand seama de necesitatea adoptarii unor masuri menite sa evite afectarea mediului concurential prin folosirea procedurilor insolventei in mod abuziv de catre unii debitori care utilizeaza mecanismele reglementate de legea insolventei cu scopul de a se sustrage de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat,
avand in vedere ca eficientizarea procedurilor de insolventa si imbunatatirea protectiei drepturilor creditorilor contribuie in mod substantial la imbunatatirea climatului de afaceri, creand astfel premisele pentru redresarea afacerilor viabile si recuperarea mai rapida a creantelor, inclusiv a celor bugetare, fiind in concordanta atat cu interesul bugetar, cat si cu interesul economico-social general al Romaniei,
tinand cont de obiectivele Programului de guvernare 2018-2020, cu privire la obiectivele de crestere economica, de imbunatatire a mediului de afaceri si de crestere a nivelului de colectare a veniturilor bugetare,
avand in vedere ca in prezent se afla in procedura insolventei, in perioada de observatie, peste 6.000 de societati cu circa 64.000 de salariati, se impune luarea unor masuri urgente pentru crearea premiselor legislative si administrative, care sa conduca la redresarea acestora si mentinerea in circuitul economic.
Se impune adoptarea masurilor urgente care sa permita conversia, reducerea sau cesiunea creantelor bugetare, in anumite conditii, pentru a evita intrarea iminenta in faliment a multor societati cu potential de viabilizare si cu consecinte grave in plan economic si social.
Tinand seama de necesitatea instituirii unor masuri urgente pentru asigurarea furnizarii continue a serviciilor publice de producere si furnizare de energie termica si electrica de catre operatorii economici aflati in dificultate,
avand in vedere faptul ca fondurile alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile de organizare si functionare, pentru cheltuielile specifice actului de justitie si pentru cheltuielile de investitii ale Ministerului Justitiei sunt insuficiente si este necesara si utilizarea altor surse,
luand in considerare faptul ca aspectele prezentate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul I
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.La articolul 5, alineatul (1), punctele 31, 66, 71 si 72 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"31. insolventa societatii de asigurare/reasigurare este acea stare a societatii de asigurare/reasigurare caracterizata prin una dintre urmatoarele situatii:
a) incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti;
b) retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare/reasigurare, ca urmare a imposibilitatii restabilirii, in cadrul procedurii de redresare financiara, a respectarii cerintei de capital de solvabilitate - in cazul societatilor supravegheate conform partii I "Regimul de supraveghere Solvabilitate II" din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile ulterioare, sau ca urmare a imposibilitatii restabilirii marjei de solvabilitate disponibile cel putin la limita minima a marjei de solvabilitate - in cazul societatilor supravegheate conform partii a II-a "Regimul national de supraveghere" din Legea nr. 237/2015, cu modificarile ulterioare;
c) retragerea autorizatiei in cazul asiguratorului rezidual rezultat din procesul de rezolutie conform prevederilor art. 71 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor;
....................................................................................................................................................
66. supravegherea exercitata de administratorul judiciar, in conditiile in care nu s-a ridicat dreptul de administrare al debitorului, consta in analiza permanenta a activitatii acestuia, avizarea prealabila atat a masurilor care implica patrimonial debitorul, cat si a celor menite sa conduca la restructurarea/reorganizarea acestuia si urmarirea operatiunilor efectuate in baza avizului prealabil. Avizarea se efectueaza avand la baza o raportare intocmita de catre administratorul special, care mentioneaza si faptul ca au fost verificate si ca sunt indeplinite conditiile privind realitatea si oportunitatea operatiunilor juridice supuse avizarii. Supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului se face prin avizul prealabil acordat cel putin cu privire la urmatoarele operatiuni:
a) platile, atat prin contul bancar, cat si prin casierie; aceasta se poate realiza fie prin avizarea fiecarei plati, fie prin instructiuni generale cu privire la efectuarea platilor;
b) incheierea contractelor in perioada de observatie si in perioada de reorganizare;
c) operatiunile juridice in litigiile in care este implicat debitorul, avizarea masurilor propuse privind recuperarea creantelor;
d) operatiunile care implica diminuarea patrimoniului, precum casari, reevaluari etc.;
e) tranzactiile propuse de catre debitor;
f) situatiile financiare si raportul de activitate atasat acestora;
g) masurile de restructurare sau modificarile contractului colectiv de munca;
h) mandatele pentru adunarile si comitetele creditorilor ale societatilor aflate in insolventa la care societatea debitoare detine calitatea de creditor, precum si in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care debitorul detine participatii;
i) instrainarea de active imobilizate din patrimoniul societatii la care debitorul detine participatii sau grevarea de sarcini ale acestora - este necesara, pe langa avizul administratorului judiciar, si parcurgerea procedurii prevazute la art. 87 alin. (2) si (3);
....................................................................................................................................................
71. testul creditorului privat reprezinta analiza comparativa a gradului de indestulare a creantei bugetare prin raportare la un creditor privat diligent, in cadrul unei proceduri de prevenire a insolventei sau reorganizare, comparativ cu o procedura de faliment. Analiza are la baza un raport de evaluare intocmit de un evaluator sau un alt specialist si se raporteaza inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul de plati propus. Nu constituie ajutor de stat situatia in care testul creditorului privat atesta faptul ca distributiile pe care le-ar primi creditorul bugetar in cazul unei proceduri de prevenire a insolventei sau reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi intr-o procedura de faliment;
72. valoarea-prag reprezinta cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Valoarea-prag este de 40.000 lei atat pentru creditori, cat si pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creante de alta natura decat cele salariale, iar pentru salariati este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. Cand cererea de deschidere a procedurii de insolventa este introdusa de debitor, cuantumul creantelor bugetare trebuie sa fie mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului."
2.La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 72 se introduc doua noi puncte, punctele 73 si 74, cu urmatorul cuprins:
"73. fondul de comert reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale - marci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial -, utilizate de un operator economic in vederea desfasurarii activitatii sale;
74. activitate de interes public reprezinta orice activitate de interes general, local sau national, care, pentru a raspunde nevoilor sociale, se desfasoara in mod regulat si continuu."
3.La articolul 52, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Nu poate fi desemnata ca administrator special o persoana fizica sau juridica care are si calitatea de creditor."
4.La articolul 57, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
(1) Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o oferta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe polita de asigurare profesionala. In oferta, practicianul in insolventa interesat va arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane, precum si experienta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a cazului. In cazul in care nu sunt oferte depuse la dosar, judecatorul-sindic va desemna provizoriu, pana la prima adunare a creditorilor, un practician in insolventa ales in mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania."
5.La articolul 59, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59
(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile, inclusiv cele legate de urmarirea operatiunilor efectuate in baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente in averea debitorului, precum si, daca este cazul, stadiul efectuarii inventarierii. In raport se vor include informatii privind respectarea obligatiilor fiscale, referitoare la obtinerea sau necesitatea actualizarii autorizarilor/autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii, a actelor de control incheiate de organe de control si onorariul incasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalitatii de calcul al acestuia."
6.La articolul 61, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Nu vor putea fi desemnate in baza alin. (1) acele persoane care se afla intr-o relatie contractuala de natura a crea un conflict de interese sau sunt persoane afiliate, asa cum sunt acestea definite in Codul fiscal, cu administratorul judiciar, cu lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori."
7.La articolul 67, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Documentele prevazute la alin. (1) se depun odata cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai tarziu, pana la termenul de judecata stabilit de judecatorul-sindic. Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a)-g) si k)-n) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 38 alin. (2) lit. c) si d), precum si a cazului in care cererea de deschidere a procedurii este formulata de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (1) lit. h)-j) este sanctionata cu decaderea din dreptul de a depune un plan de reorganizare."
8.La articolul 75, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Nu sunt supuse suspendarii prevazute la alin. (1) actiunile judiciare pentru determinarea existentei si/sau cuantumului unor creante asupra debitorului, nascute dupa data deschiderii procedurii. Pentru astfel de actiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observatie si de reorganizare, o cerere de plata ce va fi analizata de catre administratorul judiciar intr-un termen de 10 zile de la data depunerii, cu respectarea prevederilor art. 106 alin. (1), care se aplica in mod corespunzator, fara ca aceste creante sa fie inscrise in tabelul de creante. Impotriva masurii dispuse de catre administratorul judiciar se va putea formula contestatie cu respectarea art. 59 alin. (5)-(7).
(4) Titularul unei creante curente, certe, lichide si exigibile ce a fost recunoscuta de catre administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis sa se pronunte in termen de 10 zile de la depunerea cererii de plata sau recunoscuta de judecatorul-sindic potrivit alin. (3), in cazul in care cuantumul creantei depaseste valoarea-prag, poate solicita pe parcursul duratei perioadei de observatie deschiderea procedurii de faliment al debitorului daca aceste creante nu sunt achitate in termen de 60 de zile de la data luarii masurii administratorului judiciar de admitere sau omitere a pronuntarii asupra cererii de plata ori a hotararii instantei de judecata. Prevederile art. 143 alin. (2) si (3) se vor aplica in mod corespunzator."
9.La articolul 102, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 102
(1) Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de administratorul judiciar conform evidentelor contabile, toti ceilalti creditori, ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creantelor in termenul fixat in hotararea de deschidere a procedurii; cererile de admitere a creantelor vor fi inregistrate intr-un registru, care se va pastra la grefa tribunalului. Sunt creante anterioare si creantele bugetare stabilite printr-o decizie de impunere intocmita ulterior deschiderii procedurii, dar care are ca obiect activitatea anterioara a debitorului. In termen de 60 de zile de la data publicarii in BPI a notificarii privind deschiderea procedurii, organele de inspectie fiscala vor efectua inspectia fiscala pe baza analizei de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile s; completarile ulterioare. Creditorii bugetari vor inregistra cererea de admitere a creantei, conform evidentelor proprii, in termenul prevazut la art. 100 alin. (1) lit. b), urmand ca, in termen de 60 de zile de la data publicarii in BPI a notificarii privind deschiderea procedurii, sa inregistreze un supliment al cererii de admitere a creantei initiale, daca este cazul."
10.La articolul 102, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu urmatorul cuprins:
"(81) Creantele fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal contestat si a carui executare silita nu a fost suspendata prin hotarare judecatoreasca definitiva vor fi admise la masa credala si inscrise sub conditie rezolutorie pana la finalizarea contestatiei de catre instanta de contencios administrativ."
11.La articolul 133, alineatul (5), litera K se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"K. prin exceptie de la prevederile lit. J, planul de reorganizare nu poate prevedea conversia creantelor bugetare in titluri de valoare. Cu consimtamantul creditorului bugetar exprimat prin vot, planul de reorganizare poate prevedea doar conversia creantelor bugetare ale statului in actiuni, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa rezulte din continutul planului de reorganizare, pe baza analizei economico-financiare, faptul ca societatea debitoare isi poate continua activitatea, masura propusa fiind una viabila pentru societate;
b) sa rezulte din continutul planului de reorganizare faptul ca aceasta modalitate de stingere a creantei bugetare duce la maximizarea recuperarii creantei statului, fata de situatia intrarii debitorului in faliment;
c) conversia sa fie integrala si efectuata la valoarea creantei bugetare a statului, ea neputand fi cumulata cu masura reducerii creantei bugetare.
Creditorul bugetar poate contracta serviciile unui evaluator sau specialist independent pentru realizarea unui raport de evaluare asupra conditiilor de la lit. a) si b), pe baza caruia sa isi exercite votul asupra planului de reorganizare care cuprinde propunerea de conversie a creantei bugetare a statului. Prevederile art. 5 alin. (1) pct. 71 raman aplicabile."
12.La articolul 133, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (51)-(53), cu urmatorul cuprins:
"(51) Creditorul bugetar poate aproba planul de reorganizare in care este propusa reducerea creantei bugetare negarantate, reducere fundamentata in cuprinsul planului, daca sunt indeplinite urmatoarele criterii:
a) masura de reducere reprezinta modalitatea optima de recuperare a creantei bugetare negarantate, fata de situatia intrarii debitorului in faliment;
b) debitoarea detine un fond de comert care sa ii permita continuarea activitatii;
c) masura de reducere conduce la viabilizarea societatii debitoare.
(52) In cazul in care prin planul de reorganizare se propune masura reducerii creantelor bugetare negarantate cu pana la 50%, creditorul bugetar aproba planul in situatia in care sunt indeplinite cumulativ criteriile prevazute la alin. (51) si cel putin inca un criteriu din urmatoarele:
a) sa rezulte un nivel de cel putin 50% al obligatiilor fiscale curente datorate pe perioada executarii planului de reorganizare fata de nivelul mediu anual al acestora inaintea intrarii in insolventa;
b) societatea debitoare trebuie sa desfasoare o activitate de interes public;
c) societatea debitoare trebuie sa desfasoare o activitate strategica intr-o anumita ramura economica.
(53) In situatiile prevazute la alin. (51) si (52) raman incidente prevederile privind realizarea testului creditorului privat, astfel cum este definit de art. 5 alin. (1) pct. 71."
13.Dupa articolul 135 se introduce un nou articol, articolul 1351, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1351
(1) Data stingerii creantelor supuse conversiei, potrivit prevederilor art. 133 alin. (5) lit. K, este data realizarii conversiei.
(2) Institutia publica centrala ce exercita calitatea de actionar in numele statului la data efectuarii conversiei exercita drepturile si obligatiile statului roman in calitate de actionar si pentru actiunile emise in favoarea statului de operatorii economici in urma conversiei si inregistreaza in evidentele contabile aceste actiuni.
(3) In cazul in care statul nu detine, anterior conversiei, actiuni ale debitorului, pentru actiunile emise ca urmare a conversiei, exercitarea drepturilor si obligatiilor statului, precum si inregistrarea actiunilor astfel dobandite in evidentele contabile se realizeaza de catre Autoritatea de Administrare a Activelor Statului."
14.La articolul 143, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 143
(1) Daca debitorul nu se conformeaza planului sau se acumuleaza noi datorii catre creditorii din cadrul procedurii de insolventa, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricand judecatorului-sindic sa dispuna intrarea in faliment a debitorului. Cererea se judeca de urgenta si cu precadere, in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea va fi respinsa de catre judecatorul-sindic in situatia in care creanta nu este datorata, este achitata sau debitorul incheie o conventie de plata cu acest creditor. Pentru datoriile acumulate in perioada procedurii de insolventa care au vechime mai mare de 60 de zile se poate incepe executarea silita.
....................................................................................................................................................
(3) Titularul unei creante curente, certa, lichida si exigibila mai veche de 60 de zile si un cuantum peste valoarea-prag, poate solicita, oricand in timpul planului de reorganizare sau dupa indeplinirea obligatiilor de plata asumate in plan, trecerea la faliment. Cererea se judeca de urgenta si cu precadere, in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea sa va fi respinsa de catre judecatorul-sindic in situatia in care creanta nu este datorata, este achitata sau debitoarea incheie o conventie de plata cu acest creditor."
15.La articolul 169, alineatele (2) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Administratorul judiciar ori, dupa caz, lichidatorul judiciar, ori de cate ori identifica persoanele culpabile de starea de insolventa a debitorului, va promova actiunea in antrenarea raspunderii patrimoniale. Daca administratorul judiciar ori, dupa caz, lichidatorul judiciar nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolventa a debitorului, aceasta poate fi introdusa de presedintele comitetului creditorilor in urma hotararii adunarii creditorilor ori, daca nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor. De asemenea, poate introduce aceasta actiune, in aceleasi conditii, creditorul care detine mai mult de 30% din valoarea creantelor inscrise la masa credala.
....................................................................................................................................................
(7) In cazul in care s-a pronuntat o hotarare de respingere a actiunii introduse potrivit alin. (1) sau, dupa caz, alin. (2), administratorul judiciar/lichidatorul judiciar care nu intentioneaza sa formuleze apel impotriva acesteia va notifica in acest sens comitetul creditorilor sau, in cazul in care nu a fost desemnat un comitet al creditorilor, adunarea creditorilor. Impotriva acestei hotarari calea de atac poate fi exercitata direct de presedintele comitetului creditorilor, iar in lipsa constituirii unui comitet, de catre orice creditor interesat care detine mai mult de 30% din valoarea creantelor inscrise la masa credala."
16.Articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 170
Actiunea prevazuta la art. 169 se prescrie in termen de 3 ani. Prescriptia incepe sa curga de la data la care a fost cunoscuta sau trebuia cunoscuta persoana care a contribuit la aparitia starii de insolventa, dar nu mai tarziu de data publicarii in BPI a raportului administratorului judiciar/lichidatorului judiciar prevazut de art. 58 alin. (1) lit. b) sau, dupa caz, art. 64 lit. a)."
17.La articolul 243, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 243
(1) Procedura falimentului, reglementata prin prezentul capitol, se aplica societatilor prevazute la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015, cu modificarile ulterioare, inclusiv sucursalelor acestora cu sediul in strainatate, precum si sucursalelor si filialelor societatilor de asigurare din state terte, care au sediul in Romania."
18.Articolul 244 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 244
(1) In prezentul capitol, expresiile A«creditori de asigurariA», A«creante de asigurariA» si A«Fond de garantareA» au intelesul prevazut la art. 1 si art. 4 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, iar expresiile A«autoritatea competentaA», A«autoritati de supraveghereA», A«procedura de redresare financiaraA» si A«stat tertA» au intelesul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b), d), e) si o) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Termenii si expresiile A«actionar semnificativA», A«filialaA», A«persoane care conduc efectiv societateaA», A«stat membru de origineA», A«stat membru gazdaA» si A«sucursalaA» au intelesul prevazut la art. 1 alin. (2) pct. 1, 15, 33, 63, 64 si 66 din Legea nr. 237/2015, cu modificarile ulterioare."
19.La articolul 246, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Inainte de inregistrarea la tribunal, cererea prevazuta la alin. (1) se inainteaza Autoritatii de Supraveghere Financiara odata cu actele si documentele doveditoare, in vederea analizarii acesteia si a formularii intampinarii prevazute la art. 248 alin. (1). Societatea de asigurare/reasigurare debitoare anexeaza la cerere, in mod obligatoriu, registrul special al activelor admise sa acopere rezervele tehnice, conform reglementarilor in vigoare referitoare la rezervele tehnice."
20.Articolul 248 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 248
(1) Cererea prevazuta la art. 246 alin. (1) si la art. 247 alin. (1) se inregistreaza de tribunal odata cu intampinarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, prin care aceasta comunica daca societatea de asigurare/reasigurare debitoare face sau nu face obiectul unei proceduri de redresare financiara, conform Legii nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru restabilirea situatiei sale financiare sau, dupa caz, pentru onorarea platilor catre creditori, in cadrul unor masuri administrative de redresare financiara sau unei proceduri de rezolutie conform Legii nr. 246/2015.
(2) Deschiderea procedurii falimentului se pronunta de judecatorul-sindic daca societatea de asigurare/reasigurare se afla in stare de insolventa, definita conform art. 5 alin. (1) pct. 31."
21.La articolul 249, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 249
(1) In temeiul prezentului titlu, Autoritatea de Supraveghere Financiara poate introduce o cerere privind deschiderea procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare/reasigurare debitoare, in oricare dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. 31."
22.La articolul 249 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara privind inchiderea procedurii de redresare financiara/rezolutie urmata de deschiderea procedurii falimentului impotriva societatii de asigurare/reasigurare;"
23.La articolul 250, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 250
(1) In urma inregistrarii cererii, potrivit art. 246-249, se vor cita societatea de asigurare/reasigurare debitoare, atat prin administrator interimar, cat si prin reprezentantul asociatiilor/actionarilor si, dupa caz, creditorul care a formulat cererea sau Autoritatea de Supraveghere Financiara. Totodata, va fi notificat si Fondul de garantare."
24.La articolul 251, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) In situatia in care Autoritatea de Supraveghere Financiara a avizat un lichidator judiciar potrivit prevederilor alin. (1), iar acesta a fost confirmat de catre adunarea creditorilor, onorariul acestuia supus confirmarii adunarii creditorilor nu poate depasi onorariul cuprins in oferta supusa avizarii Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(3) La stabilirea nivelului onorariului vor fi avute in vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
25.Dupa articolul 251 se introduce un nou articol, articolul 2511, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2511
Din comitetul creditorilor face parte, in mod obligatoriu, Fondul de garantare."
26.La articolul 252, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 252
(1) In urma pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului, lichidatorul judiciar comunica de indata despre aceasta partilor interesate, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Fondului de garantare, precum si oficiului registrului comertului unde este inregistrata societatea de asigurare/reasigurare debitoare, in vederea efectuarii mentiunii A«societate de asigurare/reasigurare in falimentA»."
27.La articolul 258, litera c) se abroga.
28.La articolul 258, literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) mentinerea sau denuntarea unor contracte, altele decat contractele de asigurare, incheiate de societatea de asigurare/reasigurare debitoare, cu acordul comitetului creditorilor;
e) conducerea activitatii societatii de asigurare/reasigurare debitoare, respectiv efectuarea operatiunilor in interesul procedurii de faliment;"
29.La articolul 258, partea introductiva a literei q) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"q) lichidarea bunurilor si valorificarea drepturilor din patrimoniul societatii de asigurare/reasigurare debitoare si cu instiintarea Fondului de garantare, cu aprobarea adunarii creditorilor, urmarindu-se valorificarea optima a acestora, in scopul achitarii datoriilor catre creditorii de asigurari, prin:"
30.La articolul 258 litera q), punctul 1 se abroga.
31.La articolul 258, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu urmatorul cuprins:
"(2) Verificarea creantelor de catre lichidatorul judiciar se face intr-un termen care nu poate depasi 30 de zile de la data inregistrarii la instanta competenta a declaratiei de creanta a acestuia.
(3) In urma verificarii, lichidatorul judiciar va intocmi un raport separat cu privire la creantele Fondului de garantare, in care va prezenta situatia declaratiilor de creanta depuse de catre Fondul de garantare, si totodata va modifica in mod corespunzator Tabelul creantelor inscrise la masa credala.
(4) Lichidatorul judiciar va transmite Fondului de garantare informatiile si documentele necesare exercitarii atributiilor acestuia din urma."
32.Articolul 260 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 260
(1) Pentru incalcarea grava a atributiilor, lichidatorul judiciar poate fi inlocuit de judecatorul-sindic, potrivit prevederilor art. 57 alin. (4).
(2) Autoritatea de Supraveghere Financiara poate solicita judecatorului-sindic inlocuirea lichidatorului judiciar daca constata neindeplinirea atributiilor prevazute in prezentul capitol. Cererea acestuia se judeca in camera de consiliu in termen de 30 de zile, cu citarea lichidatorului judiciar, comitetului creditorilor si administratorului special.
(3) In cazul admiterii actiunii, judecatorul-sindic desemneaza un lichidator judiciar de pe lista practicienilor in insolventa agreati de Autoritatea de Supraveghere Financiara."
33.La articolul 262, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Retragerea autorizatiei de functionare nu impiedica lichidatorul judiciar sau orice alta persoana imputernicita in acest sens de catre acesta sa desfasoare unele dintre operatiunile de asigurare ale societatii de asigurare/reasigurare debitoare, in masura in care acest lucru este necesar sau adecvat, in scopul finalizarii procedurii de faliment. Aceste operatiuni se vor putea desfasura numai cu avizul prealabil al autoritatii competente si pana la data denuntarii politelor de asigurare."
34.La articolul 262, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (31)-(33), cu urmatorul cuprins:
"(31) Registrele speciale de evidenta a activelor care acopera rezervele tehnice brute se mentin si dupa deschiderea procedurii de faliment. In cazul in care un asigurator desfasoara atat activitati de asigurare de viata, cat si de asigurare generala, se vor mentine registre separate pentru fiecare tip de activitate.
(32) La data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii de faliment, politele de asigurare incheiate de societatea de asigurare/reasigurare inceteaza de drept in termen de 90 de zile. In aceleasi conditii, se vor denunta si contractele de reasigurare.
(33) In acest sens, lichidatorul judiciar notifica demersul privind denuntarea politelor de asigurare, precum si posibilitatea creditorilor de asigurari de a recupera de la Fondul de garantare primele datorate de asigurator pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit. Notificarea se publica in BPI, in doua ziare de circulatie nationala, precum si pe site-ul societatii de asigurare/reasigurare in faliment."
35.Articolul 263 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 263
Dupa pronuntarea hotararii privind deschiderea procedurii falimentului impotriva unei societati de asigurare/reasigurare debitoare, lichidatorul judiciar intocmeste raportul prevazut la art. 258 lit. a)."
36.Articolul 264 se abroga.
37.Articolul 265 se abroga.
38.La articolul 266, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) De la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului, potrivit prevederilor prezentului titlu, Fondul de garantare este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile acestui fond, in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, conform procedurii administrative reglementate de Legea nr. 213/2015."
39.La articolul 267, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 267
(1) Creantele de asigurari, indiferent de momentul nasterii acestora, se bucura de prioritate absoluta fata de orice alte creante, in ceea ce priveste activele admise sa reprezinte rezervele tehnice ale societatii de asigurare/reasigurare aflate in procedura de faliment. Aceste creante se platesc in lei, imediat dupa plata creantelor prevazute la art. 159 alin. (1) pct. 2."
40.La articolul 267, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele rezultate in urma valorificarii activelor admise sa reprezinte rezervele tehnice ale societatii de asigurare/reasigurare vor fi distribuite integral in vederea stingerii creantelor Fondului de garantare aferente platilor de despagubiri/indemnizatii acordate creditorilor de asigurari din disponibilitatile sale, in aplicarea prevederilor Legii nr. 213/2015."
41.La articolul 324, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 324
(1) Instanta determinata potrivit prevederilor art. 41 este singura autoritate competenta imputernicita sa decida cu privire la aplicarea procedurii falimentului in ceea ce priveste o societate de asigurare/reasigurare, persoana juridica romana, inclusiv sucursalele acesteia din alte state membre. Hotararea instantei se poate lua in absenta ori dupa adoptarea unor masuri de redresare financiara. Hotararea de deschidere a procedurii falimentului, precum si efectele acesteia se afla sub incidenta legii statului roman. Prevederile art. 9 si 10 din Legea nr. 503/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cele ale art. 24 din Legea nr. 246/2015 se aplica in mod corespunzator."

Articolul II
- Articolul 25 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.Alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) O cota de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 se constituie si se utilizeaza, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la alte dispozitii legale, ca fond special la dispozitia Ministerului Justitiei, pentru organizarea si functionarea AEGRM, pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si cheltuieli de investitii aferente Ministerului Justitiei si instantelor judecatoresti."
2.Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Categoriile de cheltuieli cu bunuri si servicii si categoriile de cheltuieli de investitii aferente Ministerului Justitiei si instantelor judecatoresti care se vor finanta din sumele prevazute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei."

Articolul III

- Articolul 25 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1.La alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) cheltuieli cu bunuri si servicii si cheltuieli de investitii aferente Ministerului Justitiei si instantelor judecatoresti, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare."
2.Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
"(21) Categoriile de cheltuieli cu bunuri si servicii si categoriile de cheltuieli de investitii aferente Ministerului Justitiei si instantelor judecatoresti care se vor finanta din sumele prevazute la alin. (2) lit. e) se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei."

Articolul IV
La articolul 13 alineatul (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 973 din 7 decembrie 2017, aprobata cu completari prin Legea nr. 80/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
"j) achizitii din veniturile obtinute potrivit art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, aprobata prin Legea nr. 156/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 25 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

Articolul V
La articolul 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Interdictia prevazuta la alin. (4) nu se aplica in cazul in care creanta care determina starea de incompatibilitate are caracter nelitigios, calitatea de administrator judiciar sau lichidator judiciar este indeplinita de o SPRL, respectiv de o filiala a acesteia sau doua filiale diferite sau in cazul procedurilor de insolventa a grupului de societati."

Articolul VI
(1)In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, practicianul in insolventa care se regaseste in situatia de incompatibilitate prevazuta la art. 28 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligat sa opteze pentru exercitarea mandatului de administrator judiciar/lichidator judiciar fie in procedura de insolventa a debitorului, fie a creditorului, notificand in acest sens judecatorul-sindic.
(2)In cazul in care, la implinirea termenului prevazut la alin. (1), practicianul in insolventa nu si-a indeplinit obligatia de a opta, acesta va ramane administrator judiciar/lichidator judiciar al debitorului. Orice acte semnate in procedura de insolventa a creditorului dupa implinirea acestui termen sunt lovite de nulitate absoluta.

Articolul VII
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.La articolul 264, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) La contribuabilii/platitorii la care s-a deschis procedura insolventei, potrivit legii, conversia creantelor bugetare in actiuni poate fi prevazuta prin planul de reorganizare, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare."
2.Dupa articolul 264 se introduce un nou articol, articolul 2641, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2641: Cesiunea creantelor bugetare
(1) Creditorul bugetar poate cesiona creantele bugetare datorate de debitorii aflati in procedura insolventei daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) pretul cesiunii este cel putin egal cu valoarea creantelor bugetare, asigurandu-se recuperarea integrala a creantelor bugetare inscrise in tabelul definitiv de creante;
b) plata pretului cesiunii si recuperarea creantelor bugetare se realizeaza intr-o perioada de maximum 3 ani de la data incheierii contractului de cesiune;
c) cesionarul justifica un interes public in vederea cesionarii creantei.
(2) Cesionarul creantei bugetare preia, ca urmare a cesiunii de creanta, toate drepturile creditorului bugetar.
(3) In situatia in care plata pretului cesiunii se face intr-o perioada mai mare de 30 de zile de la data incheierii contractului de cesiune, se datoreaza dobanzi potrivit prezentului cod.
(4) Daca cesionarul nu plateste creditorului bugetar, la termenele prevazute in contract, pretul cesiunii, contractul de cesiune reprezinta titlu executoriu pentru creditorul bugetar, iar creanta acestuia este o creanta bugetara ce poate fi recuperata potrivit prezentului cod.
(5) In situatia in care exista mai multi ofertanti care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), cesiunea de creanta se va realiza ca urmare a unei proceduri competitive organizate de catre creditorul bugetar bazate pe criteriul celui mai mare pret al cesiunii oferit si pe al celui mai scurt termen de plata a pretului cesiunii."

Articolul VIII
Dispozitiile art. 2641 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si pentru debitorii aflati in procedura insolventei la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Articolul IX
(1)Termenele prevazute la art. 75 alin. (3) si art. 143 alin. (1) si (3), precum si prevederile art. 75 alin. (4) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica si pentru cererile formulate in cadrul proceselor incepute inainte de data intrarii in vigoare a acesteia, inclusiv celor nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2)In cazul cererilor nesolutionate in procesele aflate pe rol, termenele de solutionare de catre administratorul judiciar sau de catre instanta de judecata, prevazute la alin. (1), se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Articolul X
Prevederile art. 133 alin. (5) lit. K), ale art. 133 alin. (51)-(53), precum si cele ale art. 1351 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica si proceselor incepute inainte de data intrarii in vigoare a acesteia, cu conditia ca planul de reorganizare sa nu fie aprobat de adunarea generala a creditorilor pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Articolul XI
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua renumerotare.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea 554/2004, actualizata 2024, contenciosului administrativ
Legea 554/2004, actualizata 2024, contenciosului administrativ Actualizata prin Legea 102/2023 pe ...

OUG 111/2010, actualizata 2024, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor
Ordonanta de urgenta 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor ...

Codul Rutier actualizat 2024 - OUG 195/2002
Ordonanta de urgenta nr 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice (Codul Rutier), actualizata ...

Legea 82/1991 a contabilitatii, actualizata 2024
Legea 82/1991 a contabilitatii, actualizata 2024, - Republicare Actualizata prin Legea 353/2023 p ...

Legea educatiei nationale, actualizata 2024 - Legea 1/2011
Legea 1/2011 a educatiei nationale, actualizata 2024 Actualizata prin Legea 199/2023 a invatamant ...

Legea 199/2023 a invatamantului superior
Legea 199/2023 a invatamantului superior Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 614 din data d ...

Legea taximetriei, actualizata 2024 - Legea 38/2003
Legea 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, actualizata 2024 ...

Legea 215/2001, actualizata 2024, a administratiei publice locale
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, actualizata 2024 - Republicare ...

Legea electorala pentru Senat si Camera Deputatilor, actualizata 2024 - Legea 208/2015
Legea 208/2015, actualizata 2024, privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pen ...Articole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Cand il preceda in mod direct repausul zilnic se adauga la repausul saptamanal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice