Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

INTEGRAL: Legea nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari


LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distributia de asigurari

Publicata in Monitorul Oficial nr. 853 din data de 8 octombrie 2018


CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege reglementeaza:

a) activitatea de distributie a produselor de asigurare si reasigurare, denumita in continuare activitate de distributie;

b) organizarea si functionarea distribuitorilor de asigurari si reasigurari, supravegherea activitatii de distributie si a altor activitati conexe acesteia;

c) inregistrarea intermediarilor, inclusiv autorizarea sau avizarea acestora, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F.


(2) Prezenta lege se aplica persoanelor fizice, indiferent de regimul fiscal in vigoare, sau persoanelor juridice:

a) stabilite sau care doresc sa se stabileasca pe teritoriul Romaniei pentru a desfasura activitate de distributie;

b) care desfasoara sau care doresc sa desfasoare activitate de distributie pe teritoriul Romaniei;

c) care au sediul sau domiciliul in Romania si intentioneaza sa se stabileasca ori sa desfasoare activitate de distributie in alte state membre.


(3) In sensul prezentei legi, prin consumator se intelege numai persoana fizica, potrivit legislatiei nationale aplicabile, iar prin client se intelege atat consumatorul, cat si clientul persoana juridica.


ART. 2

Excluderi

(1) Sunt exceptati de la aplicarea dispozitiilor prezentei legi intermediarii de asigurari auxiliare care desfasoara activitate de distributie in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) asigurarea este complementara bunului oferit de un furnizor sau serviciului oferit de un prestator, in cazul in care asigurarea respectiva ofera acoperire pentru una dintre urmatoarele:

(i) riscul de defectare, pierdere sau avariere a bunului ori riscul de nefolosire a serviciului, care se preconizeaza a fi utilizat la un anumit moment;

(ii) avarierea sau pierderea bagajelor ori alte riscuri legate de o calatorie rezervata prin prestator;


b) valoarea primei pentru produsul de asigurare, calculata pro-rata pe baza anuala, nu depaseste echivalentul in lei al sumei de 600 EUR;

c) prin exceptie de la lit. b), atunci cand asigurarea este complementara unui serviciu prevazut la lit. a), iar durata serviciului este mai mica sau egala cu 3 luni, valoarea primei platite pe persoana nu depaseste echivalentul in lei al sumei de 200 EUR.


(2) Asiguratorii sau intermediarii de asigurari care desfasoara activitate de distributie prin intermediari de asigurari auxiliare exceptati de la aplicarea prezentei legi, conform alin. (1), respecta urmatoarele cerinte:

a) pun la dispozitia clientului, inainte de incheierea contractului, urmatoarele:

(i) date privind identitatea, denumirea/numele si adresa asiguratorului sau intermediarului respectiv;

(ii) informatii despre procedurile prevazute la art. 4 alin. (20);

(iii) documentul de informare standardizat prevazut la art. 14 alin. (6);

(iv) alte informatii potrivit prevederilor legale;


b) instituie politici scrise, potrivit principiului proportionalitatii, pentru respectarea:

(i) masurilor stabilite potrivit art. 4 alin. (21);

(ii) prevederilor art. 12 alin. (1)-(5) si art. 16;

(iii) cerintelor si nevoilor clientilor, inainte de propunerea unui contract.(3) Prezenta lege nu se aplica activitatilor de distributie pentru riscuri si angajamente situate in afara statelor membre.

(4) Prezenta lege nu afecteaza dreptul intern referitor la activitatea de distributie desfasurata de societatile sau de intermediarii stabiliti intr-un stat tert si care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei in baza principiului libertatii de a presta servicii, cu conditia garantarii unui tratament egal pentru toate persoanele care desfasoara sau care sunt autorizate sa desfasoare activitati de distributie in piata respectiva.

(5) Prezenta lege nu reglementeaza activitatile de distributie de asigurari sau reasigurari desfasurate in state terte.


ART. 3

Definitii

(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

1. actionar sau asociat semnificativ - persoana care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane fizice ori juridice, detine o participatie calificata;

2. asigurator - o societate de asigurare in sensul definitiei prevazute la art. 1 alin. (2) pct. 3 si 4 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare si care desfasoara activitati de distributie de asigurari si reasigurari, potrivit pct. 9 si 10;

3. autoritati competente - autoritatile din statele membre abilitate prin acte cu putere de lege sau acte administrative sa inregistreze si/sau sa supravegheze, dupa caz, intermediarii de asigurari, reasigurari sau asigurari auxiliare din statele respective;

4. conducere - organul de conducere, de administrare sau de control al societatilor si intermediarilor principali, cu particularitatile sistemului unitar sau dualist, dupa caz, potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; in cazul intermediarilor principali, institutii de credit sau firme de investitii, potrivit definitiei prevazute la art. 4 alin. (1) pct. 1 si 2 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (Regulamentul nr. 575/2013), prin conducere se intelege persoana/persoanele cu atributii de conducere a activitatii de distributie care face/fac parte din organul de conducere;

5. consultanta - furnizarea unei recomandari personalizate unui client sau potential client, la cererea acestuia sau la initiativa distribuitorului de asigurari, in legatura cu unul sau mai multe contracte de asigurare;

6. distribuitor de asigurari - intermediar de asigurari, intermediar de asigurari auxiliare sau asigurator;

7. distribuitor de reasigurari - intermediar de reasigurari sau reasigurator;

8. distribuitor - persoanele prevazute la pct. 6 si 7;

9. distributie de asigurari - activitatea care consta in consultanta cu privire la contracte de asigurare, propunerea de astfel de contracte sau desfasurarea altor actiuni premergatoare in vederea incheierii unor astfel de contracte, in incheierea unor astfel de contracte sau in asistenta pentru gestionarea sau derularea unor astfel de contracte, in special in cazul unei solicitari de despagubiri, inclusiv furnizarea de informatii privind unul sau mai multe contracte de asigurare in conformitate cu criteriile selectate de clienti pe un site sau prin alte mijloace de comunicare si alcatuirea unui clasament al produselor de asigurare, inclusiv comparatii de pret si de produse, sau o reducere la o prima, in cazul in care clientul are posibilitatea de a incheia in mod direct sau indirect un contract de asigurare prin utilizarea unui site sau a altor mijloace de comunicare;

10. distributie de reasigurari - activitatea care consta in consultanta cu privire la contracte de reasigurare, propunerea de astfel de contracte sau desfasurarea altor actiuni premergatoare in vederea incheierii unor astfel de contracte, in incheierea unor astfel de contracte sau in asistenta pentru gestionarea sau derularea unor astfel de contracte, in special in cazul unei solicitari de despagubire, inclusiv in cazul in care sunt desfasurate de un reasigurator fara interventia unui intermediar de reasigurari;

11. intermediar de asigurari - persoana fizica sau juridica, alta decat o societate sau angajatii acesteia si alta decat un intermediar de asigurari auxiliare, care initiaza sau desfasoara activitate de distributie de asigurari in schimbul unei remuneratii;

12. intermediar de asigurari auxiliare - persoana fizica sau juridica, alta decat o institutie de credit sau o firma de investitii in sensul definitiei de la art. 4 alin. (1) pct. 1 si 2 din Regulamentul nr. 575/2013, care initiaza sau desfasoara, in schimbul unei remuneratii, activitati de distributie de asigurari in mod auxiliar, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) sa nu desfasoare activitatea de distributie de asigurari ca activitate profesionala principala;

b) sa distribuie numai produse de asigurare care sunt complementare unui bun sau serviciu;

c) produsele de asigurare in cauza exclud riscurile din asigurarile de viata si de raspundere civila, cu exceptia cazului in care acoperirea unor astfel de riscuri este complementara bunului sau serviciului oferit ca parte a activitatii sale profesionale principale;


13. intermediar de reasigurari - persoana fizica sau juridica, alta decat un reasigurator sau angajatii acestuia, care initiaza sau desfasoara activitate de distributie de reasigurari in schimbul unei remuneratii;

14. intermediar - persoanele prevazute la pct. 11 si 13;

15. intermediar principal - intermediar, persoana juridica, ce desfasoara activitate de distributie ulterior obtinerii autorizarii de catre A.S.F. si institutiile de credit sau firmele de investitii potrivit definitiei de la art. 4 alin. (1) pct. 1 si 2 din Regulamentul nr. 575/2013 care obtin avizul A.S.F.pentru desfasurarea activitatii de distributie;

16. intermediar secundar - intermediar sau intermediar de asigurari auxiliare, persoana fizica sau juridica, inregistrata la A.S.F., care desfasoara activitate de distributie sub deplina raspundere a unui intermediar principal sau a uneia sau mai multor societati, dupa caz, si institutiile de credit sau firmele de investitii, potrivit definitiei de la art. 4 alin. (1) pct. 1 si 2 din Regulamentul nr. 575/2013, care desfasoara activitate de distributie sub deplina raspundere a uneia ori mai multor societati, dupa caz;

17. loc principal de desfasurare a activitatii - resedinta sau sediul central, dupa caz, de unde este condusa activitatea principala a intermediarilor si a intermediarilor de asigurari auxiliare;

18. participatie calificata - detinerea directa sau indirecta din drepturile de vot sau actiunile ori partile sociale care, cumulat, reprezinta cel putin 10% din capitalul social al unui distribuitor ori ii confera acesteia cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor ori asociatilor;

19. prevederi legale:

a) prezenta lege si reglementarile emise de A.S.F. in aplicarea acesteia, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

b) actele sau regulamentele delegate, standardele tehnice de reglementare, cele de aplicare, actele de punere in aplicare si alte acte emise de Comisia Europeana sau de Consiliul si Parlamentul European, cu aplicabilitate directa in statele membre;


20. principiul documentarii - principiu potrivit caruia procesele desfasurate de distribuitori, inclusiv cel decizional, si procesul de supraveghere realizat de A.S.F. sunt fundamentate prin documente justificative;

21. principiul proportionalitatii - principiu care are in vedere natura, amploarea si complexitatea riscurilor inerente activitatii desfasurate de distribuitori;

22. principiul rationamentului calificat - principiu potrivit caruia se formeaza opinii si se adopta decizii pe baza unor seturi de criterii si a experientei proprii in ceea ce priveste activitatea distribuitorilor, cum ar fi politicile aplicate, cultura riscului, prudentialitatea;

23. produs de investitii bazat pe asigurari - un produs de asigurare care ofera o valoare la scadenta sau o valoare de rascumparare care este expusa, partial sau integral, direct sau indirect, fluctuatiilor pietei si care exclude:

a) produsele de asigurare generala prevazute in sectiunile A si B din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015;

b) contractele de asigurare de viata in cadrul carora beneficiile mentionate se platesc numai dupa deces sau in caz de incapacitate cauzata de vatamare, boala sau invaliditate;

c) produsele de pensii recunoscute potrivit Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, avand drept scop principal asigurarea unui venit la pensie si care ii confera participantului dreptul la anumite beneficii, potrivit legislatiei privind pensiile private;

d) sistemele de pensii ocupationale recunoscute oficial care intra sub incidenta legislatiei aplicabile;

e) produsele de pensii individuale, in cazul in care contributia financiara este suportata de angajator, iar acesta sau angajatul nu poate alege produsul de pensii sau furnizorul;


24. reasigurator - o societate de reasigurare in sensul definitiei de la art. 1 alin. (2) pct. 45 din Legea nr. 237/2015 si care desfasoara activitati de distributie de reasigurari, potrivit pct. 10;

25. remuneratie - comision, onorariu, cost sau alt tip de plata, inclusiv beneficiu economic sau alt avantaj ori stimulent financiar sau nefinanciar, oferit sau acordat pentru activitatile de distributie;

26. societati - asigurator, reasigurator sau asigurator mixt, in sensul definitiei de la art. 1 alin. (2) pct. 56 din Legea nr. 237/2015, care desfasoara activitati de distributie;

27. stat membru de origine:

a) statul membru in care se afla domiciliul intermediarului persoana fizica;

b) statul membru in care se afla sediul social al intermediarului persoana juridica sau statul membru in care se afla sediul central al acestuia in cazul in care nu are sediu social in conformitate cu dreptul intern aplicabil;


28. stat membru gazda - statul membru, altul decat statul membru de origine, in care un intermediar detine o sucursala sau in care presteaza servicii;

29. sucursala - agentie sau reprezentanta permanenta a unui intermediar, fara personalitate juridica, ce se afla pe teritoriul unui alt stat membru decat statul membru de origine;

30. suport durabil - instrument care:

a) permite clientului stocarea informatiilor care ii sunt adresate personal, astfel incat acestea sa poata fi consultate ulterior pentru o perioada de timp adaptata scopului acestora;

b) permite reproducerea exacta a informatiilor stocate.(2) In sensul alin. (1) pct. 9 si 10, urmatoarele activitati sunt excluse ca fiind activitati de distributie:

a) furnizarea ocazionala a informatiilor in contextul unei alte activitati profesionale in care furnizorul se limiteaza la aceasta, fara sa acorde asistenta unui client in vederea incheierii sau executarii unui contract de asigurare sau reasigurare;

b) gestionarea cererilor de despagubire ale unei societati cu titlu profesional si evaluarea si regularizarea/instrumentarea daunelor;

c) simpla furnizare de date si informatii privind potentialii contractanti catre intermediari sau societati, daca furnizorul se limiteaza la aceasta, fara sa acorde asistenta in vederea incheierii unui contract de asigurare sau reasigurare;

d) simpla furnizare de informatii despre produse de asigurare sau reasigurare, despre intermediari sau societati unor potentiali contractanti, daca furnizorul se limiteaza la aceasta, fara sa acorde asistenta in vederea incheierii unui contract de asigurare sau reasigurare.


(3) Termenii si expresiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu cele definite in Legea nr. 237/2015.


CAP. II

Atributiile A.S.F. si schimbul de informatii

ART. 4

Prevederi generale

(1) A.S.F. indeplineste atributiile conform prevederilor legale si monitorizeaza piata produselor de asigurare, inclusiv a celor auxiliare, comercializate, distribuite sau vandute in si din Romania. A.S.F. poate solicita Autoritatii Europene pentru Asigurari si Pensii Ocupationale, denumita in continuare EIOPA, consultanta privind facilitarea sau coordonarea activitatii de monitorizare.

(2) A.S.F. poate acorda, respinge, interzice temporar si/sau retrage autorizatia sau avizul, dupa caz, intermediarilor principali, pentru desfasurarea activitatii de distributie de asigurari, aproba modificarile documentelor sau conditiilor pe baza carora sunt acordate acestea si aproba la cerere incetarea sau suspendarea activitatii de distributie, dupa caz.

(3) A.S.F. monitorizeaza activitatea intermediarilor inregistrati si supravegheaza respectarea conditiilor care au stat la baza acordarii autorizatiei sau avizului intermediarilor principali, precum si situatia financiara a acestora, dupa caz, si poate efectua control la sediul acestora.

(4) A.S.F. are competenta de a solicita intermediarilor si intermediarilor de asigurari auxiliare toate documentele si informatiile necesare derularii procesului de monitorizare si supraveghere, inclusiv extrase ale proceselor-verbale ale sedintelor conducerii si ale comitetelor instituite in legatura cu activitatea de distributie, precum si alte documente si informatii potrivit prevederilor legale.

(5) A.S.F. aplica sanctiuni administrative intermediarilor principali si dispune radierea intermediarilor secundari inregistrati in registrele prevazute la alin. (6) in situatia in care constata nerespectarea de catre acestia a prevederilor legale, potrivit prevederilor art. 28.

(6) A.S.F. instituie si mentine unul sau mai multe registre, in sistem computerizat, pentru intermediari si intermediarii de asigurari auxiliare si stabileste prin reglementari criteriile de inregistrare a acestora.

(7) A.S.F. se asigura ca in registrele prevazute la alin. (6) sunt specificate numele persoanelor fizice din conducerea intermediarilor principali si secundari care sunt responsabile de activitatea de distributie, fara a aplica dispozitiile art. 8 alin. (1) tuturor persoanelor fizice care lucreaza pentru acestia si care desfasoara activitati de distributie.

(8) In continutul registrelor prevazute la alin. (6) se precizeaza si statele membre in care intermediarii isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile privind dreptul de stabilire sau libertatea de a presta servicii.

(9) A.S.F. instituie un sistem de inregistrare online care sa permita completarea directa a formularului de inregistrare si creeaza un punct unic de informare, care intruneste urmatoarele cerinte:

a) permite un acces usor si rapid la informatii;

b) este compilat si actualizat electronic;

c) prezinta datele de identificare ale A.S.F., ale autoritatilor competente din statul membru de origine si ale altor autoritati.


(10) Persoanele ale caror date cu caracter personal sunt stocate in registrul EIOPA prevazut la art. 5 alin. (3) si fac obiectul unui schimb de informatii au dreptul de acces la acestea si dreptul de a fi informate in mod corespunzator, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

(11) Linkurile catre fiecare punct unic de informare sau, daca este cazul, catre registrul sau registrele instituite de A.S.F. se regasesc pe site-ul EIOPA.

(12) Pentru respectarea prevederilor art. 10 alin. (2), A.S.F. instituie si publica mecanisme prin care verifica si evalueaza dobandirea si mentinerea sau actualizarea cunostintelor si abilitatilor in domeniul asigurarilor ale intermediarilor, intermediarilor de asigurari auxiliare, inclusiv ale angajatilor acestora, precum si ale angajatilor societatilor, potrivit prevederilor art. 10 alin. (3), tinand seama de natura produselor vandute, de tipul de distribuitor, de atributiile si activitatea desfasurata in cadrul distribuitorului.

(13) A.S.F. adapteaza, potrivit reglementarilor proprii, conditiile specifice privind cunostintele si abilitatile prevazute la alin. (12), in functie de activitatea specifica de distributie si de produsele distribuite, in special in cazul intermediarilor de asigurari auxiliare, potrivit prevederilor legale.

(14) Daca este necesar, A.S.F. furnizeaza intermediarilor prevazuti la art. 10 alin. (4) mijloacele de formare, dezvoltare sau pregatire profesionala care sa corespunda cerintelor legate de produsele pe care acestia le vand.

(15) A.S.F. stabileste prin reglementari nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala sau al garantiei echivalente detinute de intermediarii de asigurari auxiliare, tinand seama de natura produselor vandute si a activitatii desfasurate de acestia.

(16) A.S.F. adopta toate masurile necesare pentru a proteja clientii in cazul incapacitatii intermediarilor si intermediarilor de asigurari auxiliare de a transfera prima asiguratorilor, de a transfera suma aferenta cererii de despagubire sau de a returna prima contractantului. Aceste masuri sunt prevazute la art. 11 alin. (4)-(7).

(17) A.S.F. publica pe site-ul propriu urmatoarele informatii:

a) cadrul legal si dispozitii relevante din legislatia nationala ce trebuie respectate de catre intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei, in baza dreptului de stabilire sau a libertatii de a presta servicii, adoptate in scopul protejarii interesului general;

b) informatii privind decizia de a emite reglementari mai stricte prevazute la art. 36 alin. (2) lit. a) pct. (iii) si lit. b) pct. (i) si modalitatea de aplicare.


(18) A.S.F. actualizeaza in permanenta informatiile referitoare la legislatia nationala care protejeaza interesul general prevazute la alin. (17) lit. a). Aceste informatii se regasesc si pe site-ul EIOPA.

(19) A.S.F. este singura autoritate competenta responsabila cu furnizarea informatiilor referitoare la legislatia nationala in vigoare privind interesul general in ceea ce priveste activitatea de distributie desfasurata in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii.

(20) A.S.F. elaboreaza sau participa la elaborarea procedurilor care permit clientilor si partilor interesate, in special asociatiilor de consumatori, sa depuna reclamatii impotriva distribuitorilor. Procedurile prevad obligativitatea de raspuns, in toate cazurile, indiferent daca rezolutia este favorabila sau nu.

(21) A.S.F. poate adopta, in conditiile legii, dispozitii suplimentare mai stricte celor prevazute la art. 16 sau poate interveni de la caz la caz pentru a interzice vanzarea unui produs de asigurari impreuna cu un serviciu sau produs auxiliar care nu este o asigurare, ca parte a unui pachet sau a aceluiasi contract, atunci cand poate demonstra ca astfel de practici sunt in detrimentul consumatorilor.

(22) A.S.F. poate adopta, in conditiile legii, dispozitii suplimentare mai stricte cu privire la cerintele de informare prevazute in cap. V, cu respectarea dreptului Uniunii Europene, pe care le publica pe site-ul propriu.

(23) A.S.F. poate impune distribuitorilor, in conditiile legii, cerinte suplimentare mai stricte privind aspectele prevazute la art. 26, precum:

a) interzicerea sau restrictionarea oferirii sau acceptarii de onorarii, comisioane ori beneficii nepecuniare de la terti in legatura cu furnizarea de consultanta in materie de asigurari;

b) obligativitatea ca onorariile, comisioanele sau beneficiile nepecuniare in cauza sa fie returnate clientului sau deduse din onorariul platit de client;

c) obligativitatea furnizarii consultantei prevazute la art. 27 in cazul vanzarii produselor de investitii bazate pe asigurari sau a anumitor tipuri de astfel de produse;

d) obligativitatea ca intermediarii de asigurari sa evalueze un numar suficient de mare de produse de asigurare disponibile pe piata, suficient de diversificate in ceea ce priveste tipul si furnizorii de produse, pentru a se asigura de faptul ca obiectivele clientului pot fi atinse in mod adecvat si nu sunt limitate la produsele de asigurare emise sau furnizate de entitatile care au legaturi stranse cu acestia, in cazul in care intermediarii de asigurari informeaza clientul ca serviciul de consultanta este prestat in mod independent.


(24) A.S.F. isi exercita in mod direct competentele de supraveghere, de investigare necesare in exercitarea functiei si de impunere a sanctiunilor prevazute in cap. VIII, in conformitate cu cadrul juridic national.

(25) A.S.F. instituie mecanisme eficace pentru a permite si a incuraja raportarea catre aceasta a informatiilor privind cazurile de nerespectare, potentiala sau efectiva, a prevederilor legale de punere in aplicare a prezentei legi, tinand seama de cel putin urmatoarele:

a) proceduri specifice pentru primirea informarilor si adoptarea masurilor pe baza acestora;

b) protectia adecvata, cel putin impotriva masurilor de reprimare sau de constrangere, dupa caz, a discriminarii sau a altor tipuri de tratamente inechitabile, pentru angajatii distribuitorilor si, daca este posibil, pentru alte persoane care raporteaza incalcari comise in cadrul acelor entitati;

c) protectia identitatii, atat a persoanei care raporteaza incalcarile, cat si a persoanei fizice suspectate de a fi responsabila de incalcare, in toate etapele procedurilor, cu exceptia cazului in care o astfel de informare este impusa de legislatia nationala in contextul unor investigatii suplimentare sau al unor proceduri administrative sau judiciare ulterioare.


(26) A.S.F. poate adopta, in conditiile legii, dispozitii suplimentare prin reglementari proprii pentru incalcari prevazute la art. 29.

(27) Litigiile dintre clienti si distribuitorii de asigurari pot fi solutionate prin proceduri de solutionare alternativa a litigiilor.

(28) A.S.F. stabileste si actualizeaza, in conditiile legii, prin reglementari proprii, termenele, conditiile de plata si nivelul taxelor de autorizare sau de avizare, de functionare, de aprobare a modificarii conditiilor de autorizare, respectiv de avizare sau de inregistrare, de furnizare de informatii si puncte de vedere catre terti, cu exceptia contractantilor, pagubitilor si a institutiilor sau autoritatilor publice, precum si al altor taxe legale.

(29) A.S.F. stabileste obiective de interes si/sau instituie obligatii privind activitatea intermediarilor principali si secundari si a entitatilor care organizeaza atat cursuri de pregatire profesionala initiala si continua, cat si de perfectionare profesionala a distribuitorilor.

(30) A.S.F. autorizeaza sau avizeaza, dupa caz, entitatile prevazute la alin. (29) sau avizeaza entitatile acreditate de ministerul de resort pentru programe de formare profesionala a adultilor si atesta lectorii.

(31) A.S.F. poate delega activitatea de evaluare si certificare a competentelor privind pregatirea profesionala initiala si continua a distribuitorilor.

(32) A.S.F. aproba si retrage aprobarea actionarilor sau asociatilor semnificativi directi si/sau indirecti ai intermediarilor principali, autorizati de A.S.F.

(33) A.S.F. acorda si retrage aprobarea persoanelor din conducerea intermediarilor principali autorizati de A.S.F., respectiv acorda si retrage avizul persoanelor responsabile cu activitatea de distributie din conducerea intermediarilor principali avizati de A.S.F., in conditiile legislatiei in vigoare si ale normelor emise in aplicarea acesteia.

(34) A.S.F. adopta masurile necesare pentru ca activitatea de distributie sa fie gestionata cu respectarea normelor prudentiale specifice, potrivit prevederilor legale.

(35) A.S.F. raspunde la sesizarile si reclamatiile primite privind activitatea intermediarilor.

(36) A.S.F. aplica alte masuri prevazute de legislatia in vigoare.

(37) A.S.F. poate oricand sa decida, in conditiile legii, modificarea sau revocarea oricaror masuri dispuse, in cazul in care constata ca acestea nu mai sunt necesare.

(38) A.S.F. efectueaza, in conditiile legii, procesul de monitorizare si supraveghere sau control permanent de la sediul sau si controale periodice sau inopinate la sediile distribuitorilor sau entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala initiala si continua, precum si de perfectionare profesionala a distribuitorilor.

(39) In cazul in care A.S.F. stabileste dispozitii suplimentare, in conformitate cu prevederile prezentei legi si potrivit art. 36 alin. (2) lit. a), se asigura ca efectele juridice ale dispozitiilor respective sunt proportionale cu drepturile consumatorilor si ca acestea nu sunt excesive pentru distribuitori, monitorizand permanent efectele dispozitiilor respective pentru a se asigura de conformitatea acestora.

(40) A.S.F. refuza acordarea autorizatiei sau avizului si inregistrarea in registrul A.S.F. in cazul in care exercitarea efectiva a procesului de supraveghere este impiedicata de actele cu putere de lege sau actele administrative dintr-un stat tert, aplicabile uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice cu care intermediarii de asigurari, reasigurari si asigurari auxiliare au legaturi stranse ori de dificultatile legate de aplicarea actelor respective.

(41) A.S.F. poate emite recomandari cu privire la desfasurarea activitatii de distributie a intermediarilor principali.

(42) Constituie venituri la bugetul A.S.F.:

a) taxele prevazute la alin. (28), dobanzile si penalitatile aferente acestora;

b) sumele provenite din amenzile contraventionale, prevazute la art. 28 alin. (20).ART. 5

Cooperarea cu EIOPA, Comisia Europeana si alte autoritati

(1) A.S.F. informeaza de indata Comisia Europeana, denumita in continuare CE, cu privire la dificultatile de ordin general cu care se confrunta distribuitorii la stabilirea sau desfasurarea activitatilor de distributie in statele terte.

(2) A.S.F. furnizeaza cu promptitudine catre EIOPA urmatoarele:

a) informatii privind intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare care sunt notificati in legatura cu intentia de a desfasura activitati transfrontaliere in conformitate cu cap. VI;

b) linkul catre site-ul A.S.F.


(3) Informatiile prevazute la alin. (2) sunt relevante pentru a permite actualizarea permanenta a registrului elaborat si publicat de EIOPA.

(4) A.S.F. poate modifica datele transmise potrivit alin. (2) si stocate in registrul EIOPA.

(5) In vederea aplicarii corespunzatoare a prezentei legi, A.S.F. colaboreaza si efectueaza schimburi de informatii relevante cu alte autoritati competente din statele membre, in ceea ce priveste distribuitorii si in special la:

a) probitatea morala si competenta profesionala a distribuitorilor, atat in cursul inregistrarii, cat si ulterior in mod periodic;

b) distribuitorii care au facut obiectul unei sanctiuni sau masuri prevazute in cap. VIII.


(6) Informatiile primite de A.S.F. potrivit alin. (5) lit. b) pot conduce la radierea distribuitorilor din registrele prevazute la art. 4 alin. (6).

(7) In calitate de autoritate competenta din stat membru de origine si de autoritate competenta din stat membru gazda, A.S.F. poate sesiza EIOPA si poate solicita asistenta acesteia, in conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana de asigurari si pensii ocupationale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei, in legatura cu prevederile art. 6 alin. (6) si (13) si art. 7 alin. (3), (4) si alin. (12)-(16).

(8) Masurile adoptate de A.S.F. in temeiul prevederilor art. 7 alin. (3)-(6) si alin. (12) si (13) sunt notificate prompt autoritatii competente a statului membru de origine, EIOPA si CE.

(9) In eventualitatea existentei acordului prevazut la art. 6 alin. (12), A.S.F. notifica fara intarziere EIOPA.

(10) Suplimentar prevederilor art. 4 alin. (24), A.S.F. isi exercita competentele de supraveghere, inclusiv cele de investigare si de impunere a sanctiunilor prevazute in cap. VIII, in conformitate cu cadrul juridic national si in urmatoarele moduri:

a) prin colaborarea cu alte autoritati;

b) prin sesizarea autoritatilor judiciare competente.


(11) In situatia prevazuta la alin. (10), A.S.F.:

a) coopereaza cu autoritatile competente pentru a se asigura ca respectivele sanctiuni si masuri au efectele scontate;

b) isi coordoneaza actiunile cu cele ale altor autoritati competente in cazurile transfrontaliere, asigurandu-se faptul ca sunt indeplinite conditiile pentru prelucrarea datelor in conformitate cu legislatia nationala si europeana aplicabila.


(12) A.S.F. dispune, in exercitarea atributiilor sale, de competentele necesare pentru a indeplini cumulativ urmatoarele:

a) sa solicite autoritatilor judiciare din Romania informatii specifice legate de anchete sau proceduri penale initiate pentru posibila nerespectare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa transmita informatiile prevazute la lit. a) altor autoritati competente si EIOPA pentru a-si indeplini obligatia de cooperare in sensul prezentei legi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.


(13) A.S.F. informeaza EIOPA cu privire la:

a) sanctiunile si masurile administrative impuse, dar nepublicate in conformitate cu alin. (10)-(12), art. 4 alin. (24) si art. 32 alin. (1), inclusiv caile de atac impotriva acestora si rezultatul acestora;

b) informatiile agregate, anual, referitoare la sanctiunile administrative si alte masuri impuse in conformitate cu alin. (10) - (12), art. 4 alin. (24), art. 28;

c) sanctiunile administrative sau alte masuri impuse si publicate de A.S.F., simultan cu publicarea acestora.


(14) A.S.F. transmite CE si/sau EIOPA, potrivit procedurilor nationale, in cazul in care i se solicita acest lucru, informatiile referitoare la aplicarea prezentei legi, in special cele referitoare la exceptia prevazuta la art. 2 alin. (1).

(15) A.S.F. transmite CE, potrivit procedurilor nationale, prevederile prezentei legi si principalele reglementari proprii adoptate in aplicarea acesteia.

(16) In cazul adoptarii dispozitiilor prevazute la art. 4 alin. (22), A.S.F. transmite EIOPA si CE legislatia nationala aplicabila.

(17) A.S.F. poate incheia acorduri de cooperare cu autoritati din state terte numai daca informatiile transmise autoritatilor respective beneficiaza de acelasi nivel de confidentialitate cu care A.S.F. trateaza informatiile respective in Romania, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila.

(18) A.S.F. poate informa CE referitor la dificultatile intampinate la aplicarea prezentei legi si asupra oricaror dificultati care pot sa apara in detrimentul activitatii distribuitorilor inregistrati sau stabiliti in Romania.

(19) In aplicarea prevederilor art. 8, in cazul intermediarilor principali avizati, A.S.F. coopereaza cu Banca Nationala a Romaniei.


ART. 6

Competentele A.S.F. in calitate de supraveghetor din stat membru de origine

(1) A.S.F. inregistreaza intermediarii principali si dispune inregistrarea intermediarilor secundari, cu conditia indeplinirii cerintelor relevante prevazute la art. 4 alin. (12)-(16), art. 10 si art. 11 alin. (1)-(9), in termen de 3 luni de la data depunerii documentatiei complete, cu informarea solicitantului in privinta deciziei luate, in cel mai scurt timp. In cazul neindeplinirii conditiilor pe parcursul desfasurarii activitatii sau la solicitarea acestora, A.S.F. radiaza intermediarii principali, dispune radierea intermediarilor secundari si informeaza autoritatile din statele membre gazda, daca este cazul.

(2) A.S.F. revizuieste periodic sau dispune revizuirea periodica, potrivit prevederilor legale, a valabilitatii inregistrarii prevazute la alin. (1).

(3) In termen de o luna de la primirea informatiilor prevazute la art. 19 alin. (1), A.S.F. comunica informatiile respective autoritatii competente din statul membru gazda.

(4) A.S.F. informeaza in scris intermediarii sau intermediarii de asigurari auxiliare prevazuti la art. 19 alin. (1) cu privire la urmatoarele aspecte:

a) primirea informatiilor de catre autoritatea competenta din statul membru gazda si dreptul de a incepe desfasurarea activitatii;

b) disponibilitatea informatiilor privind dispozitiile legislative similare celor prevazute la art. 4 alin. (17) care sunt aplicabile in statul membru gazda prin mijloace similare celor prevazute la art. 4 alin. (18) si (19), in cazul in care acestea exista;

c) necesitatea respectarii dispozitiilor prevazute la lit. b) pentru inceperea desfasurarii activitatii in statul membru gazda, daca este cazul.


(5) A.S.F. informeaza autoritatea competenta din statul membru gazda cu privire la modificarile prevazute la art. 19 alin. (3) de indata ce este posibil, dar nu mai tarziu de o luna de la data primirii acestora.

(6) In situatia in care A.S.F. primeste constatarile unei autoritati competente dintr-un stat membru gazda, referitoare la nerespectarea prevederilor legislatiei aplicabile de catre intermediari sau intermediarii de asigurari auxiliare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul statului membru respectiv in baza libertatii de a presta servicii, A.S.F.:

a) evalueaza informatiile primite;

b) adopta masurile necesare pentru remedierea situatiei;

c) informeaza autoritatea competenta din statul membru gazda cu privire la masurile adoptate potrivit lit. b).


(7) A.S.F. transmite autoritatii competente din statul membru gazda informatiile prevazute la art. 21 alin. (1), in termen de o luna de la primirea acestora de la intermediari sau intermediarii de asigurari auxiliare, cu exceptia cazului in care are motive intemeiate sa puna la indoiala caracterul adecvat al structurii organizatorice sau situatia financiara a acestora, tinand seama de activitatile de distributie avute in vedere.

(8) In urma confirmarii din partea autoritatii competente din statul membru gazda, A.S.F. informeaza in scris intermediarii sau intermediarii de asigurari auxiliare asupra faptului ca informatiile prevazute la art. 21 alin. (1) au fost primite de catre autoritatea respectiva.

(9) Ulterior primirii informatiilor din partea autoritatii competente din statul membru gazda privind dispozitiile legale similare prevederilor art. 4 alin. (17) care sunt aplicabile in acel stat membru prin mijloace similare celor prevazute la art. 4 alin. (18) si (19), A.S.F. comunica intermediarilor aceste informatii, precum si faptul ca pot incepe sa desfasoare activitate in statul membru respectiv, cu conditia respectarii dispozitiilor legale respective.

(10) In cazul in care A.S.F. refuza comunicarea informatiilor prevazute la art. 21 alin. (1), documenteaza si transmite refuzul intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare in termen de o luna de la primirea completa a informatiilor respective.

(11) A.S.F. informeaza autoritatea competenta din statul membru gazda de indata ce este posibil si in termen de cel mult o luna de la data primirii informatiilor prevazute la art. 21 alin. (3).

(12) In cazul in care locul principal de desfasurare a activitatii intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare, inregistrati in Romania, este situat in alt stat membru, A.S.F. poate conveni cu autoritatea competenta din statul membru gazda ca aceasta sa actioneze ca autoritate competenta din statul membru de origine cu privire la dispozitiile prevazute in cap. IV, V, VII si VIII si atributiile aferente. In acest caz, A.S.F. notifica fara intarziere intermediarul in cauza cu privire la acordul respectiv.

(13) In cazul in care primeste constatarile autoritatii competente din statul membru gazda care nu are responsabilitatea similara celei prevazute la art. 7 alin. (11), A.S.F.:

a) evalueaza informatiile primite;

b) adopta, daca este cazul si cat mai curand posibil, masurile adecvate pentru remedierea situatiei;

c) informeaza autoritatea competenta din statul membru gazda cu privire la masurile prevazute la lit. b).ART. 7

Competentele A.S.F. in calitate de supraveghetor din stat membru gazda

(1) In cazul in care A.S.F. este notificata despre intentia intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare de a desfasura activitate pe teritoriul Romaniei in baza libertatii de a presta servicii, A.S.F. confirma de indata primirea informatiilor respective.

(2) A.S.F. poate solicita intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare care desfasoara activitate de distributie pe teritoriul Romaniei in baza libertatii de a presta servicii informatii si documente necesare verificarii din perspectiva protejarii clientilor, a respectarii de catre intermediari a legislatiei nationale aplicabile.

(3) In cazul in care constata ca un intermediar sau un intermediar de asigurari auxiliare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in baza libertatii de a presta servicii incalca obligatiile potrivit prevederilor legale, A.S.F. transmite aceste constatari autoritatii competente din statul membru de origine, urmand a fi informata cu privire la masurile adoptate de autoritatea respectiva.

(4) In cazul in care, dupa masurile adoptate de autoritatea competenta din statul membru de origine sau daca masurile respective se dovedesc a fi inadecvate ori nu au fost adoptate, intermediarii sau intermediarii de asigurari auxiliare care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii continua sa actioneze de o maniera care aduce prejudicii intereselor consumatorilor pe o scara larga sau bunei functionari a pietelor de asigurare si reasigurare, A.S.F. poate adopta, dupa ce informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine, masuri adecvate pentru a preveni alte nereguli, inclusiv, in masura in care este strict necesar, masuri privind interzicerea desfasurarii de catre intermediarii in cauza de noi activitati pe teritoriul Romaniei, atat in baza dreptului de stabilire, cat si a libertatii de a presta servicii.

(5) In cazul in care sunt necesare actiuni imediate pentru a proteja drepturile consumatorilor, A.S.F. adopta, potrivit prevederilor legale, masuri corespunzatoare si nediscriminatorii pentru prevenirea sau sanctionarea neregulilor comise pe teritoriul Romaniei de catre intermediari si intermediarii de asigurari auxiliare:

a) prin exceptie de la prevederile alin. (3), (4), art. 5 alin. (7) si art. 6 alin. (7), in cazul libertatii de a presta servicii;

b) prin exceptie de la prevederile alin. (4) si (13), art. 5 alin. (7) si art. 6 alin. (13) si in masura in care statul membru de origine nu a adoptat masuri echivalente sau a adoptat masuri inadecvate in cazul dreptului de stabilire.


(6) Masurile prevazute la alin. (5) includ sanctiunile si masurile administrative potrivit art. 28, precum si posibilitatea de a interzice intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare sa desfasoare noi activitati pe teritoriul Romaniei.

(7) Masurile adoptate de A.S.F. in temeiul prevederilor alin. (3)-(6), alin. (12) si (13) se transmit documentat intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare in cauza.

(8) In situatia in care A.S.F. primeste informatii similare celor prevazute la art. 21 alin. (1) din partea unei autoritati competente dintr-un stat membru de origine, aceasta:

a) confirma fara intarziere primirea acestora;

b) comunica in termen de o luna autoritatii competente din statul membru de origine, prin mijloacele prevazute la art. 4 alin. (18) si (19), dispozitiile legale prevazute la art. 4 alin. (17) aplicabile pe teritoriul Romaniei.


(9) A.S.F. primeste de la autoritatea competenta din statul membru de origine notificarea privind modificarile informatiilor primite potrivit alin. (8).

(10) In cazul in care locul principal de desfasurare a activitatii intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare din alt stat membru este situat in Romania, si nu in statul membru de origine, A.S.F. poate conveni cu autoritatea competenta din statul membru de origine sa actioneze ca si cum ar fi autoritatea competenta din statul membru de origine cu privire la dispozitiile prevazute in cap. IV, V, VII si VIII.

(11) Pentru a se asigura ca activitatile sau serviciile oferite de sucursala stabilita pe teritoriul Romaniei respecta obligatiile prevazute in cap. V si VII si in masurile adoptate in temeiul acestora, A.S.F. poate:

a) examina modalitatile de infiintare a sucursalei;

b) solicita modificarile necesare pentru impunerea respectarii obligatiilor si masurilor respective.


(12) Daca A.S.F. constata ca intermediarii sau intermediarii de asigurari auxiliare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei prin intermediul unei sucursale incalca prevederile legale din cap. V si VII, aceasta poate adopta masurile potrivit prevederilor legale.

(13) In cazul in care A.S.F. constata ca intermediarii sau intermediarii de asigurari auxiliare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei prin intermediul unei sucursale incalca obligatiile prevazute in prezenta lege, altele decat cele prevazute la cap. V si VII, aceasta transmite constatarile autoritatii competente din statul membru de origine.

(14) A.S.F. adopta masuri adecvate si nediscriminatorii potrivit art. 28 alin. (6) pentru a sanctiona neregulile comise pe teritoriul Romaniei care contravin dispozitiilor legale prevazute la art. 4 alin. (17), in masura in care acest lucru este strict necesar. In acest caz, A.S.F. poate interzice intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare sa desfasoare noi activitati pe teritoriul Romaniei.

(15) A.S.F. poate adopta masuri adecvate pentru a preveni distribuitorii de asigurari din alte state membre sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul Romaniei, in cazul in care:

a) activitatea in cauza este directionata integral sau in cea mai mare parte spre teritoriul Romaniei cu unicul scop de a eluda prevederile legale care le-ar fi aplicabile daca acestia ar avea sediul social pe teritoriul Romaniei;

b) activitatea in cauza pune in mod semnificativ in pericol buna functionare a pietei asigurarilor si reasigurarilor din Romania in ceea ce priveste protectia consumatorilor.


(16) In cazul prevazut la alin. (15), A.S.F. poate adopta, dupa informarea autoritatii competente din statul membru de origine, masuri adecvate in ceea ce priveste distribuitorii de asigurari respectivi pentru a proteja drepturile consumatorilor din Romania.


CAP. III

Conditii de inregistrare

ART. 8

Inregistrarea ca intermediar principal si secundar

(1) Pentru a putea desfasura activitate de distributie, intermediarii principali si secundari se inregistreaza la A.S.F. in registrele mentionate la art. 4 alin. (6).

(2) Inregistrarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza:

a) ca urmare a acordarii autorizatiei sau avizului de functionare de catre A.S.F., in cazul intermediarilor principali;

b) de catre asiguratorii sau intermediarii principali sub raspunderea carora actioneaza, in cazul intermediarilor secundari.


(3) Societatile si angajatii acestora sunt exceptati de la prevederile alin. (1).

(4) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), societatile si intermediarii principali inregistreaza intermediarii secundari sub supravegherea A.S.F. si se asigura de indeplinirea conditiilor de inregistrare si aplicarea cerintelor prevazute la art. 4 alin. (12)-(16), art. 9 alin. (2) lit. c), art. 10 si art. 11 alin. (1)-(9).

(5) Societatile si intermediarii principali deschid si mentin registre proprii privind persoanele fizice si juridice care desfasoara activitati de distributie, in sistem computerizat, cu arhivarea tuturor modificarilor.


ART. 9

Conditii de inregistrare

(1) Pentru obtinerea si mentinerea autorizatiei sau avizului de functionare si, respectiv, pentru inregistrarea si mentinerea in registrele A.S.F. in calitate de intermediari principali sau secundari, acestia respecta, dupa caz, prevederile alin. (2) si (3), art. 10, art. 11 si ale reglementarilor emise de A.S.F. in aplicarea acestora. Respectarea acestor prevederi si reglementari reprezinta o conditie pentru mentinerea acestora in registrele A.S.F.

(2) In vederea obtinerii autorizatiei de functionare, intermediarii principali transmit A.S.F. urmatoarele informatii:

a) identitatea actionarilor sau asociatilor care detin o participatie calificata si valoarea fiecareia dintre acestea;

b) identitatea persoanelor care au legaturi stranse cu intermediarul respectiv;

c) daca participatiile sau legaturile stranse prevazute la lit. a) si b) nu impiedica exercitarea efectiva a procesului de supraveghere de catre A.S.F.;

d) existenta capitalului minim subscris si varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 150.000 lei, al carui cuantum este actualizat prin prevederile legale;

e) alte informatii potrivit prevederilor legale.


(3) Intermediarii principali avizati de A.S.F. si intermediarii secundari indeplinesc conditiile si cerintele privind furnizarea catre A.S.F., societati sau intermediarii principali, dupa caz, a informatiilor prevazute la alin. (2) lit. a) - c) si e).

(4) Modificarile informatiilor furnizate potrivit alin. (2) si (3), in cazul intermediarilor principali, sunt transmise A.S.F. de indata si fara intarzieri nejustificate in vederea aprobarii potrivit art. 4 alin. (2).

(5) Intermediarii autorizati de A.S.F. pot fuziona sau se pot diviza in conditiile prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si notifica A.S.F. intentia respectiva. Intermediarii rezultati in urma fuziunii sau divizarii isi pot desfasura activitatea numai ulterior obtinerii aprobarii sau acordului scris al A.S.F., dupa caz.


CAP. IV

Desfasurarea activitatii

ART. 10

Cerintele de competenta profesionala si probitate morala

(1) Distribuitorii si angajatii societatilor care desfasoara activitati de distributie indeplinesc cerintele de competenta profesionala necesare pentru a-si indeplini atributiile si responsabilitatile in mod adecvat.

(2) Accesul la activitatea de distributie pentru intermediari se realizeaza prin indeplinirea criteriilor si respectarea cerintelor de pregatire profesionala initiala, instituite prin reglementarile emise, in conditiile legii, de A.S.F. Intermediarii, angajatii acestora si angajatii societatilor indeplinesc cerintele de dezvoltare si pregatire profesionala continua pentru mentinerea unui nivel adecvat de performanta, corespunzator atat rolului pe care il indeplinesc, cat si pietei relevante.

(3) Cerintele prevazute la alin. (2), privind mentinerea nivelului de performanta, se considera a fi indeplinite pe baza a cel putin 15 ore de dezvoltare sau pregatire profesionala anuala, potrivit reglementarilor emise de A.S.F.

(4) In cazurile prevazute la art. 8 alin. (4) si in cazul angajatilor societatilor care desfasoara activitati de distributie, societatile sau intermediarii principali verifica conformitatea cerintelor de competenta profesionala a angajatilor proprii si a intermediarilor secundari cu obligatiile prevazute la alin. (1).

(5) Persoanele fizice relevante din structura de conducere a unei societati, unui intermediar sau unui intermediar de asigurari auxiliare, care desfasoara activitati de distributie si raspund de distributia produselor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si celelalte persoane din cadrul acestor entitati care sunt direct implicate in distributie:

a) demonstreaza cunostintele si abilitatile necesare pentru indeplinirea responsabilitatilor;

b) indeplinesc urmatoarele cerintele privind probitatea morala:

(i) absenta antecedentelor penale sau a echivalentului la nivel national in ceea ce priveste infractiuni contra patrimoniului sau alte infractiuni specifice domeniului economic/financiar, spalarea banilor si finantarea terorismului, infractiuni prevazute de legislatia fiscala, alte infractiuni prevazute de legislatia privind societatile, falimentul, insolventa;

(ii) nedeclararea falimentului la un moment anterior, cu exceptia cazului in care situatia este reabilitata in conformitate cu legislatia nationala aplicabila;

(iii) alte cerinte potrivit reglementarilor emise, in conditiile legii, de A.S.F.(6) Prevederile alin. (5) lit. b) se aplica corespunzator si persoanelor responsabile de activitatile de distributie din cadrul intermediarilor de asigurari auxiliare.

(7) Intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare documenteaza indeplinirea cerintelor relevante privind competenta profesionala, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

(8) Distribuitorii instituie politici scrise in cadrul sistemului de guvernanta prin care sa verifice cerintele prevazute la alin. (5) lit. b), privind probitatea morala a angajatilor proprii si a intermediarilor secundari, pe durata colaborarii cu acestia.

(9) Societatile si intermediarii principali sunt raspunzatori pentru toate actiunile sau omisiunile angajatilor proprii si ale intermediarilor secundari in desfasurarea activitatii de distributie.

(10) Desfasurarea activitatii intermediarilor si intermediarilor de asigurari auxiliare este permisa cu respectarea urmatoarelor conditii:

a) distribuie produsele de asigurare sau reasigurare provenite exclusiv de la societati autorizate in baza Legii nr. 237/2015 sau care activeaza pe teritoriul Romaniei in baza libertatii de a presta servicii sau in baza dreptului de stabilire, cu respectarea prevederilor legale;

b) colaboreaza exclusiv cu intermediari inregistrati in baza prezentei legi sau care activeaza pe teritoriul Romaniei in baza libertatii de a presta servicii sau in baza dreptului de stabilire, cu exceptia prevazuta la art. 2 alin. (1), cu respectarea prevederilor legale.ART. 11

Cerintele organizatorice si de raportare

(1) Intermediarii detin asigurare de raspundere civila profesionala valabila pe teritoriul Uniunii Europene sau alta garantie echivalenta pentru raspunderea care decurge din neglijenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale, a carei valoare sa reprezinte cel putin echivalentul in lei al sumei de 1.250.000 EUR pentru fiecare solicitare de despagubire si cel putin echivalentul in lei al sumei de 1.850.000 EUR pe an, agregat, pentru totalitatea cererilor de despagubire.

(2) Intermediarii sunt exceptati de la respectarea prevederilor alin. (1) in urmatoarele situatii:

a) asigurarea sau garantia este deja pusa la dispozitie de o societate sau de o alta entitate in numele careia intermediarul actioneaza sau este imputernicit sa actioneze;

b) societatea sau entitatea prevazuta la lit. a) isi asuma intreaga raspundere pentru actiunile intermediarului.


(3) Intermediarii de asigurari auxiliare detin o asigurare de raspundere civila profesionala sau alta garantie echivalenta la un nivel stabilit in conformitate cu prevederile legale si art. 4 alin. (15). Prevederea mentionata la alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

(4) Primele de asigurare platite de clienti prin intermediari sau intermediarii de asigurari auxiliare se considera transferate asiguratorului la momentul platii, iar despagubirile sau sumele asigurate platite de catre asigurator prin intermediarii respectivi se considera ca fiind transferate clientilor numai in momentul incasarii efective de catre acestia a sumelor sau despagubirilor respective.

(5) Incasarile si platile efectuate in numele sau in contul clientilor de catre intermediari sau intermediarii de asigurari auxiliare sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte conturi prin care isi deruleaza activitatea curenta, transferul intre conturi fiind posibil doar pentru remuneratia cuvenita din activitatea de distributie. Sumele prevazute la alin. (4) nu sunt considerate ca apartinand patrimoniului intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare, nu sunt utilizate pentru a efectua plati catre alti creditori decat cei prevazuti la alin. (4) si nu pot face obiectul niciunei pretentii din partea creditorilor acestora, inclusiv in cazul falimentului sau lichidarii administrative.

(6) In vederea mentinerii in orice moment a capacitatii financiare a asiguratorilor, potrivit cerintelor legale, acestia permit incasarea directa a primelor numai de catre intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare persoane juridice, cu o situatie financiara stabila, potrivit reglementarilor ASF.

(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), asiguratorii permit incasarea directa a primelor de catre intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare care prezinta garantii in favoarea asiguratorului respectiv.

(8) Pentru a se asigura respectarea cerintelor prevazute la art. 4 alin. (12)-(14) si art. 10, societatile aproba, aplica si revizuiesc periodic politici si proceduri interne adecvate.

(9) In cadrul sistemului de guvernanta, societatile stabilesc o functie care sa asigure aplicarea corespunzatoare a politicilor si procedurilor prevazute la alin. (8), aprobate de conducerea acestora. Numele persoanei responsabile pentru functia respectiva se comunica la cererea A.S.F.

(10) Societatile instituie, mentin si actualizeaza in permanenta un registru al documentelor privind aplicarea art. 4 alin. (12)-(14) si art. 10.

(11) Societatile si intermediarii principali utilizeaza numai serviciile de distributie prestate de:

a) intermediari si intermediari de asigurari auxiliare inregistrati in registrele A.S.F.;

b) intermediarii prevazuti la art. 2 alin. (1).


(12) Intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare transmit A.S.F., dupa caz, situatiile financiare anuale, raportarile, documentele si informatiile solicitate de A.S.F. potrivit reglementarilor emise.

(13) Intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare transmit A.S.F. documentele solicitate potrivit art. 4 alin. (4).

(14) Intermediarii principali asigura continuitatea administrarii si conducerii activitatii.

(15) Refuzul de a aplica recomandarile prevazute la art. 4 alin. (41) este documentat si transmis A.S.F. pana la data prevazuta in recomandarile respective.


CAP. V

Cerintele de informare si conduita in desfasurarea activitatii

ART. 12

Principiile si informatiile generale

(1) Distribuitorii de asigurari actioneaza intotdeauna onest, corect si profesionist, astfel incat sa corespunda cel mai bine intereselor clientilor.

(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor din titlul I al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, informatiile legate de obiectul prezentei legi, inclusiv comunicarile publicitare, care sunt adresate clientilor sau potentialilor clienti de catre distribuitorii de asigurari, sunt corecte, clare si neinselatoare si usor identificabile.

(3) Distribuitorilor de asigurari le este interzis sa fie remunerati, sa isi remunereze personalul si sa ii evalueze performantele intr-un mod incompatibil cu obligatia de a actiona in conformitate cu cele mai bune interese ale clientilor, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

(4) Distribuitorilor de asigurari le este interzisa adoptarea masurilor care, prin intermediul remunerarii, al obiectivelor de vanzari sau prin alte mijloace, constituie un stimulent pentru sine sau pentru personalul acestora, prin care sa recomande clientilor un anumit produs, daca ar putea oferi un alt produs de asigurare care ar raspunde mai bine nevoilor clientilor respectivi.

(5) Intermediarilor si intermediarilor de asigurari auxiliare le este interzis sa faca reclama ori publicitate remunerata pentru produsele, activitatea sau actiunile de orice fel ale societatilor.

(6) Inaintea incheierii unui contract de asigurare, asiguratorii si/sau intermediarii de asigurari prezinta clientilor in timp util urmatoarele informatii:

a) in cazul asiguratorilor si intermediarilor:

(i) identitatea si adresa acestora;

(ii) calitatea de intermediar sau de asigurator detinuta, dupa caz;

(iii) daca ofera consultanta cu privire la produsele de asigurare comercializate;

(iv) procedurile prevazute la art. 4 alin. (20) si informatiile privind procedurile extrajudiciare de reclamatie si de atac prevazute la art. 4 alin. (27);


b) in cazul intermediarilor:

(i) registrul in care sunt inscrisi si modalitatile prin care se poate verifica acest lucru;

(ii) daca acestia reprezinta clientul sau actioneaza pentru si in numele asiguratorului.(7) Prevederile alin. (6) si cele ale art. 13 alin. (1) lit. d) se aplica in mod corespunzator si intermediarilor de asigurari auxiliare.


ART. 13

Informatiile privind conflictele de interese

(1) Inainte de incheierea unui contract de asigurare, intermediarii de asigurari furnizeaza, cu respectarea prevederilor art. 15, in timp util, clientilor cel putin urmatoarele informatii:

a) participatiile calificate detinute in cadrul asiguratorilor;

b) participatiile calificate detinute de asiguratori sau de societatile-mama ale unor asiguratori in cadrul intermediarilor;

c) in legatura cu contractul propus sau contractul pentru care ofera consultanta:

(i) daca ofera consultanta bazata pe o analiza impartiala si personala;

(ii) daca are obligatia contractuala sa lucreze, in sectorul distributiei de asigurari, exclusiv cu unul sau mai multi asiguratori, caz in care comunica si denumirea asiguratorilor respectivi;

(iii) inexistenta consultantei si inexistenta obligatiei prevazute la pct. (i) si (ii), caz in care intermediarul comunica denumirea asiguratorului cu care poate lucra si cu care lucreaza efectiv;


d) natura remuneratiei primite in legatura cu contractul de asigurare;

e) daca, in ceea ce priveste contractul de asigurare, acesta lucreaza:

(i) pe baza unui onorariu, care este remuneratia platita direct de consumator;

(ii) pe baza unui comision de orice fel, ca remuneratie inclusa in prima de asigurare;

(iii) pe baza oricarui altui tip de remuneratie, inclusiv beneficii economice de orice natura, oferite sau date in legatura cu contractul de asigurare; sau

(iv) pe baza unei combinatii dintre tipurile de remuneratii prevazute la pct. (i)-(iii).(2) Inainte de incheierea unui contract de asigurare, asiguratorii informeaza in timp util clientii asupra naturii remuneratiei primite de angajatii acestora in legatura cu contractul de asigurare.

(3) Pentru fiecare dintre platile efectuate de clienti in temeiul contractului de asigurare dupa incheierea acestuia, altele decat cele aferente primelor si platilor programate, asiguratorii si intermediarii de asigurari prezinta informatiile prevazute in prezentul articol.

(4) In cazul in care onorariile sunt platite direct de catre clienti, intermediarii de asigurari informeaza clientii cu privire la cuantumul acestora sau, daca acest lucru nu este posibil, cu privire la metoda de calculare a onorariilor.

(5) Este interzisa acceptarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare platite sau acordate distribuitorilor de asigurari de catre terti sau de persoane care actioneaza in numele acestora in legatura cu distributia de produse de asigurare. Prin tert se intelege alta persoana decat societatile, intermediarii si clientii.


ART. 14

Informatiile privind consultanta

(1) Inainte de incheierea contractelor de asigurare, distribuitorii de asigurari:

a) evalueaza cerintele si necesitatile clientilor, pe baza informatiilor obtinute de la acestia, astfel incat contractele propuse sa fie in concordanta cu acestea;

b) furnizeaza clientilor informatii obiective privind produsul de asigurare propus, intr-o forma usor de inteles, pentru a permite acestora sa ia o decizie in cunostinta de cauza.


(2) In cazul in care se ofera consultanta inainte de incheierea unui contract specific, distribuitorii de asigurari fac recomandari personalizate pentru clienti, in care documenteaza motivul adecvarii unui anumit produs la cerintele si nevoile clientilor.

(3) Obligatiile prevazute la alin. (1) si (2) sunt adaptate in functie de complexitatea produsului de asigurare propus si tipul de client.

(4) In cazul prevazut la art. 13 alin. (1) lit. c) pct. (i), consultanta se ofera dupa analizarea unui numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piata, astfel incat recomandarea personalizata sa fie efectuata pe baza unor criterii profesionale si contractul de asigurare sa raspunda cel mai bine necesitatilor clientului.

(5) Fara a aduce atingere prevederilor art. 107 din Legea nr. 237/2015, inainte de incheierea unui contract, indiferent daca se acorda sau nu consultanta si indiferent daca produsul de asigurare face sau nu parte dintr-un pachet in conformitate cu art. 4 alin. (21) si art. 16, distribuitorul de asigurari aplica prevederile alin. (1) lit. b) si alin. (3).

(6) Informatiile prevazute la alin. (5) se transmit utilizand un document de informare standardizat privind produsul de asigurare, potrivit prevederilor legale, denumit in continuare PID, in cazul in care produsul respectiv face parte din clasele de asigurari generale prevazute in sectiunile A si B din anexa nr. 1 la Legea nr. 237/2015. PID se transmite pe hartie sau pe un alt suport durabil.

(7) PID este elaborat de creatorul produsului de asigurare generala si are urmatoarele caracteristici:

a) este succint si de sine statator;

b) este prezentat si structurat utilizand caractere de dimensiuni lizibile pentru a fi clar si usor de citit;

c) este inteligibil chiar daca originalul color este imprimat sau fotocopiat in alb si negru;

d) este scris in limba oficiala utilizata in partea din statul membru in care este oferit produsul de asigurare;

e) prin exceptie de la lit. d), este scris intr-o alta limba, in temeiul unui acord dintre consumator si distribuitor;

f) este structurat cu acuratete si fara a crea confuzii;

g) contine titlul ``document de informare privind produsul de asigurare`` in partea de sus pe prima pagina;

h) include declaratia potrivit careia informatiile precontractuale si contractuale complete sunt furnizate in alte documente.


(8) PID este furnizat impreuna cu informatiile solicitate a fi transmise potrivit prevederilor legale cu conditia sa fie respectate cerintele prevazute la alin. (7).

(9) PID cuprinde urmatoarele informatii:

a) tipul de asigurare;

b) un rezumat al acoperirii asigurarii cuprinzand:

(i) principalele riscuri;

(ii) suma asigurata;

(iii) acoperirea geografica, daca este cazul;

(iv) rezumatul riscurilor excluse, daca este cazul;


c) metodele de plata a primelor si frecventa platilor;

d) principalele excluderi pentru care nu se pot face solicitari de despagubiri;

e) obligatii la inceputul contractului;

f) obligatii pe durata contractului;

g) obligatii in cazul solicitarii de despagubiri;

h) durata contractului, inclusiv data de incepere si de incheiere a acestuia;

i) metode de incetare a contractului.ART. 15

Modalitatea de transmitere a informatiilor

(1) Informatiile furnizate in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (23), art. 12 alin. (6), art. 13, 14 si art. 23 alin. (1) si (2), art. 26 si art. 36 alin. (2) lit. a) pct. (iii) si lit. b) pct. (i) se transmit clientilor:

a) pe hartie;

b) cu claritate si precizie, intr-un mod care sa fie pe intelesul acestora;

c) in una dintre urmatoarele limbi oficiale:

(i) a statului membru in care este situat riscul;

(ii) a statului membru al angajamentului;

(iii) agreata de parti;


d) gratuit.


(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), informatiile respective pot fi furnizate clientilor utilizand unul dintre urmatoarele mijloace de comunicare:

a) un suport durabil, altul decat hartia, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (4);

b) un site, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (5).


(3) In cazul in care informatiile respective sunt furnizate clientului potrivit alin. (2), acestuia i se furnizeaza, la cerere si in mod gratuit, o copie pe suport hartie.

(4) Conditiile pentru furnizarea informatiilor prevazute la alin. (1) utilizand un suport durabil, altul decat hartia, sunt:

a) modalitatea de furnizare este adecvata in contextul activitatii desfasurate intre distribuitorii de asigurari si clienti;

b) oferirea posibilitatii clientilor de a alege intre informatii pe hartie si pe un alt suport durabil, acestia alegand a doua varianta.


(5) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt furnizate prin intermediul unui site daca se adreseaza personal clientilor sau daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) modalitatea de furnizare este adecvata in contextul activitatii desfasurate intre distribuitorii de asigurari si clienti;

b) se obtine acordul clientilor;

c) se transmite clientilor, pe cale electronica, adresa site-ului si a locului unde pot fi accesate informatiile respective;

d) se garanteaza faptul ca informatiile respective raman accesibile pe site pe toata perioada care este in mod rezonabil necesara clientului pentru a le consulta.


(6) In sensul prevederilor alin. (4) si (5), furnizarea informatiilor se considera a fi adecvata daca exista dovezi ca respectivii clienti au acces la internet in mod periodic. Furnizarea de catre client a unei adrese de e-mail in scopul activitatii respective este considerata o astfel de dovada.

(7) In cazul vanzarii prin telefon, informatiile furnizate clientilor inainte de incheierea contractului, inclusiv PID, sunt furnizate in conformitate cu dispozitiile legale nationale si cu cele ale Uniunii Europene direct aplicabile comercializarii la distanta a serviciilor financiare pentru consumatori.

(8) In situatia prevazuta la alin. (7), in care clientii opteaza pentru obtinerea informatiilor prealabile pe un suport durabil, altul decat hartia, in conformitate cu alin. (4), acestea sunt furnizate de catre distribuitorii de asigurari in conformitate cu alin. (1) sau (2), imediat dupa incheierea contractului de asigurare.


ART. 16

Informatiile privind vanzarea combinata

(1) Atunci cand un produs de asigurare este oferit impreuna cu un serviciu sau produs auxiliar care nu este o asigurare, in cadrul unui pachet sau al aceluiasi acord, distribuitorii de asigurari informeaza clientii asupra posibilitatii cumpararii separate a diferitelor componente. In caz afirmativ, distribuitorii de asigurari furnizeaza o descriere adecvata a diverselor componente ale acordului sau pachetului si o evidenta separata a costurilor si cheltuielilor pentru fiecare componenta.

(2) In circumstantele prevazute la alin. (1) si atunci cand riscul sau acoperirea asigurarii care rezulta dintr-un astfel de acord sau pachet sunt diferite de cele asociate componentelor luate separat, distribuitorii de asigurari furnizeaza o descriere adecvata a diferitelor componente ale acordului sau pachetului si a modului in care interactiunea dintre acestea modifica riscul sau acoperirea asigurarii.

(3) Atunci cand un produs de asigurare este auxiliar unui bun sau serviciu care nu este o asigurare, in cadrul unui pachet sau al aceluiasi acord, distribuitorii de asigurari ofera clientilor posibilitatea de a cumpara separat bunul sau serviciul.

(4) Este exclus de la aplicarea prevederilor alin. (3) un produs de asigurare auxiliar:

a) unui serviciu sau unei activitati de investitii in sensul definitiei prevazute de legislatia privind pietele de instrumente financiare;

b) unui contract de credit in sensul definitiei prevazute la art. 3 pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;

c) unui cont de plati in sensul definitiei prevazute la art. 4 lit. g) din Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza.


(5) In cazurile prevazute la alin. (1) si (3), distribuitorii de asigurari specifica cerintele si necesitatile clientilor in legatura cu produsele de asigurare care fac parte din pachetul global sau din acelasi acord.

(6) Prezentul articol nu interzice distributia de produse de asigurare care ofera acoperiri pentru diverse tipuri de riscuri, denumite in continuare polite de asigurare multirisc.


ART. 17

Procesul de supraveghere si guvernanta interna a produsului

(1) Inainte de comercializarea sau distribuirea catre clienti a produselor de asigurare, asiguratorii si intermediarii principali care creeaza astfel de produse mentin, aplica si revizuiesc un proces de aprobare a:

a) fiecarui produs, proportional si adecvat naturii acestuia;

b) ajustarilor semnificative ale produselor existente.


(2) Prin procesul de aprobare prevazut la alin. (1) se asigura urmatoarele:

a) identificarea unei piete-tinta pentru fiecare produs;

b) evaluarea riscurilor relevante conexe pietei-tinta;

c) consecventa strategiei de distributie preconizate cu piata-tinta identificata;

d) includerea masurilor rezonabile pentru a asigura distributia produsului de asigurare pe piata-tinta identificata.


(3) Asiguratorii inteleg si revizuiesc periodic produsele de asigurare oferite sau comercializate, tinand cont de evenimentele care pot afecta in mod semnificativ riscul potential conex pietei-tinta identificate, evaluand cel putin urmatoarele:

a) daca produsul respecta in continuare nevoile pietei-tinta identificate;

b) daca strategia de distributie preconizata este in continuare adecvata.


(4) Asiguratorii si intermediarii care creeaza produse de asigurare pun la dispozitia distribuitorilor toate informatiile adecvate privind produsul de asigurare si procesul de aprobare a produsului, inclusiv piata-tinta identificata.

(5) Distribuitorii de asigurari care ofera consultanta cu privire la produse de asigurare create de alti distribuitori sau propun astfel de produse instituie mecanisme adecvate pentru a obtine informatiile prevazute la alin. (4) si pentru a intelege caracteristicile si piata-tinta identificata pentru fiecare produs de asigurare.

(6) Politicile, procesele si mecanismele prevazute in prezentul articol nu aduc atingere cerintelor din prezenta lege, inclusiv celor cu privire la publicare, caracterul adecvat si corespunzator, identificarea si gestionarea conflictelor de interese, precum si la stimulente.

(7) Produsele de asigurare care constau in asigurarea unor riscuri majore sunt exceptate de la aplicarea prezentului articol.


ART. 18

Exceptii si clauza de flexibilitate

(1) Distribuitorii de asigurari care desfasoara activitati de distributie de asigurari de riscuri majore sunt exceptati de la prezentarea informatiilor prevazute la art. 12 alin. (6), art. 13 si 14.

(2) Distribuitorii de asigurari sunt exceptati de la furnizarea informatiilor prevazute la art. 4 alin. (23), art. 23 alin. (1) si (2), art. 26, 27 si art. 36 alin. (2) lit. a) pct. (iii) si lit. b) pct. (i) catre un client profesional in sensul definitiei prevazute de legislatia privind pietele de instrumente financiare.

(3) Consultanta prevazuta la art. 14 alin. (2) este furnizata la vanzarea anumitor tipuri de produse de asigurare, in conformitate cu prevederile legale.

(4) In cazul in care distribuitorii de asigurari sunt responsabili de furnizarea unor produse din regimuri obligatorii de pensii ocupationale, iar un angajat devine membru al unui astfel de regim fara sa fi luat in mod individual decizia de a se inscrie, angajatului in cauza ii sunt furnizate informatiile mentionate in prezentul capitol imediat dupa inscrierea sa in regimul in cauza.


CAP. VI

Libertatea de a presta servicii si dreptul de stabilire

SECTIUNEA 1

Libertatea de a presta servicii

ART. 19

Activitatea pe teritoriul altor state membre

(1) Intermediarii sau intermediarii de asigurari auxiliare, inregistrati la A.S.F., care intentioneaza sa exercite activitate pe teritoriul unui alt stat membru, comunica A.S.F. urmatoarele informatii:

a) denumirea/numele, adresa si, daca este cazul, numarul de inregistrare din registrul corespunzator;

b) statul sau statele membre in care intentioneaza sa isi desfasoare activitatea;

c) categoria acestora si, daca este cazul, denumirea societatilor reprezentate;

d) clasele relevante de asigurare, daca este cazul;

e) alte informatii potrivit reglementarilor emise de A.S.F.


(2) Intermediarii prevazuti la alin. (1) isi pot incepe activitatea in statul membru, respectiv de la data primirii informarii prevazute la art. 6 alin. (4).

(3) Modificarile informatiilor transmise potrivit alin. (1) se notifica A.S.F. cu cel putin o luna inainte de implementarea modificarii.


ART. 20

Activitatea pe teritoriul Romaniei

(1) Intermediarii sau intermediarii de asigurari auxiliare cu domiciliul sau, dupa caz, cu sediul social intr-un alt stat membru care intentioneaza sa exercite activitate pe teritoriul Romaniei respecta legislatia nationala aplicabila.

(2) Intermediarii prevazuti la alin. (1) sunt inscrisi intr-un registru al A.S.F. si transmit acesteia informatiile si documentele solicitate potrivit prevederilor art. 7 alin. (2).


SECTIUNEA a 2-a

Dreptul de stabilire

ART. 21

Activitatea pe teritoriul altor state membre

(1) Intermediarii sau intermediarii de asigurari auxiliare care intentioneaza sa desfasoare activitate, in baza dreptului de stabilire, prin infiintarea unei sucursale sau a unei prezente permanente pe teritoriul altor state membre, comunica A.S.F. cel putin urmatoarele informatii:

a) datele prevazute la art. 19 alin. (1);

b) adresa din statul membru gazda de la care pot fi obtinute documentele;

c) numele persoanelor responsabile cu conducerea sucursalei sau a prezentei permanente, impreuna cu documentarea indeplinirii cerintelor de competenta profesionala si probitate morala;

d) structura organizatorica a sucursalei sau a prezentei permanente, daca este cazul.


(2) In situatia in care, in termen de o luna de la data informarii prevazute la art. 6 alin. (8), intermediarii de asigurari, reasigurari si asigurari auxiliare nu primesc nicio comunicare, acestia isi pot infiinta sucursala si incepe activitatea in statul membru gazda respectiv.

(3) Modificarile informatiilor transmise potrivit alin. (1) se notifica A.S.F. cu cel putin o luna inainte de implementarea acestora.


ART. 22

Activitatea pe teritoriul Romaniei

(1) Prezenta permanenta a unui intermediar pe teritoriul Romaniei care este echivalenta unei sucursale este tratata la fel ca o sucursala, cu exceptia cazului in care intermediarii de asigurari, reasigurari si asigurari auxiliare infiinteaza o astfel de prezenta in mod legal, sub o alta forma juridica.

(2) Verificarea identitatii intermediarilor prevazuti la alin. (1) se realizeaza prin consultarea registrului A.S.F.


SECTIUNEA a 3-a

Prevederi comune

ART. 23

Cerinte suplimentare

(1) Atunci cand incheie contracte de asigurare cu clienti care isi au resedinta obisnuita sau sunt stabiliti in Romania, inclusiv in cazul prevazut la art. 18 alin. (3), toti intermediarii de asigurari si asiguratorii, inclusiv cei care isi desfasoara activitatea in baza dreptului de stabilire sau a libertatii de a presta servicii, respecta cerintele prevederilor legale aplicabile in Romania, inclusiv pe cele prevazute la art. 4 alin. (22).

(2) Atunci cand incheie contracte de asigurare cu clienti care isi au resedinta obisnuita sau sunt stabiliti pe teritoriul unui alt stat membru, toti intermediarii de asigurari si asiguratorii care isi desfasoara activitatea in acel stat membru in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii respecta legislatia aplicabila in acel stat membru, inclusiv in urmatoarele cazuri:

a) autoritatea competenta din statul membru gazda impune cerinte similare celor prevazute la art. 4 alin. (22) si art. 18 alin. (3), pentru distribuitorii de asigurari;

b) autoritatea competenta din statul membru gazda nu utilizeaza derogarea similara celei prevazute la art. 27 alin. (8), pentru intermediarii de asigurari si asiguratori.


(3) Intermediarii si intermediarii de asigurari auxiliare care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei pot sa isi promoveze produsele si serviciile oferite prin intermediul tuturor canalelor de comunicare, cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (2) si a legislatiei nationale privind forma si continutul mijloacelor de publicitate.


CAP. VII

Cerinte suplimentare privind produsele de investitii bazate pe asigurari

ART. 24

Domeniul de aplicare

Prezentul capitol prevede cerinte suplimentare fata de cele prevazute la art. 12 alin. (1)-(6), art. 13 si 14, in cazul in care distributia de asigurari se refera la vanzarea de produse de investitii bazate pe asigurari de catre:

a) intermediarii de asigurari;

b) asiguratori.ART. 25

Conflictele de interese

(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 12 alin. (1)-(5), intermediarii de asigurari sau asiguratorii care distribuie produse de investitii bazate pe asigurari mentin si aplica masuri organizatorice si administrative eficace:

a) prin care sunt adoptate masuri rezonabile pentru a evita ca interesele clientilor sai sa fie afectate de conflicte de interese, in sensul alin. (2)-(4);

b) care sa fie proportionale cu activitatile desfasurate, produsele de asigurare vandute si tipul distribuitorului.


(2) Intermediarii de asigurari si asiguratorii adopta toate masurile necesare pentru identificarea conflictelor de interese, care apar in cursul desfasurarii activitatilor de distributie de asigurari, intre clienti si:

a) intermediarii de asigurari si asiguratori;

b) managerii si angajatii intermediarilor de asigurari si asiguratori;

c) alte persoane legate in mod direct sau indirect de intermediari de asigurari si asiguratori printr-o relatie de control;

d) alti clienti.


(3) In cazul in care masurile prevazute la alin. (1) sunt insuficiente pentru a garanta, in mod corespunzator, ca riscul de a aduce atingere intereselor clientului este evitat, intermediarii de asigurari sau asiguratorii comunica in mod clar clientului si in timp util, inainte de incheierea contractului de asigurare, natura sau sursele conflictelor de interese.

(4) Informatiile prevazute la alin. (3), prin exceptie de la prevederile art. 15 alin. (1), sunt transmise cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) sa fie prezentate pe un suport durabil;

b) sa includa detalii suficiente, avand in vedere tipul si caracteristicile clientului, pentru a-i permite acestuia sa ia decizii in cunostinta de cauza in ceea ce priveste activitatile de distributie de asigurari in contextul carora apare conflictul de interese.ART. 26

Informarea clientilor

(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 12 alin. (6) si art. 13 alin. (1) si (4), clientii si potentialii clienti sunt informati, in timp util, inainte de incheierea unui contract, asupra:

a) informatiilor adecvate privind distributia de produse de investitii bazate pe asigurari;

b) costurilor si cheltuielilor conexe.


(2) Informatiile prevazute la alin. (1) includ cel putin urmatoarele:

a) optiunea intermediarilor de asigurari sau asiguratorilor de a furniza clientului o evaluare periodica a adecvarii produselor recomandate clientului respectiv, potrivit art. 27, in situatia in care se ofera consultanta;

b) recomandari adecvate si avertizari privind riscurile inerente produselor respective sau strategiilor de investitii specifice propuse;

c) costurile si cheltuielile conexe, inclusiv:

(i) costul aferent consultantei, daca este cazul;

(ii) costul produsului recomandat sau prezentat spre vanzare clientului;

(iii) modalitatea de plata;

(iv) eventualele plati in legatura cu terti.(3) Informatiile privind costurile si cheltuielile care nu sunt provocate de materializarea riscului de piata subiacent sunt prezentate in forma agregata pentru a permite clientului sa inteleaga care sunt costul global si efectul cumulativ asupra rentabilitatii investitiei. La cererea clientului, este comunicata si o defalcare a costurilor si cheltuielilor.

(4) Daca este cazul, informatiile prevazute la alin. (3) sunt furnizate periodic clientului, cel putin anual, pe intreaga durata a ciclului de viata al investitiei.

(5) Informatiile prevazute la alin. (1)-(4) se transmit intr-o forma usor de inteles, astfel incat clientii sau potentialii clienti sa fie in masura sa inteleaga natura si riscurile produsului oferit si sa ia decizii de investitii in cunostinta de cauza.

(6) Fara a aduce atingere prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d) si e), alin. (3) si (5), se considera ca intermediarii de asigurari sau asiguratorii indeplinesc cerintele prevazute la art. 12 alin. (1), art. 25 alin. (1) sau alin. (2)-(4) in cazul in care platesc sau li se plateste orice onorariu sau comision, acorda sau li se acorda beneficii nepecuniare in legatura cu distributia unui produs de investitii bazat pe asigurari sau a unui serviciu auxiliar, catre sau de catre orice parte, cu exceptia clientului sau a unui imputernicit al acestuia, numai cu respectarea prevederilor alin. (7).

(7) Prevederile alin. (6) se aplica numai in conditiile in care plata sau beneficiul respectiv:

a) nu are efecte negative asupra calitatii serviciului relevant furnizat clientului;

b) nu aduce atingere obligatiei intermediarilor de asigurari sau asiguratorilor de a actiona onest, corect si profesionist in interesul suprem al clientilor.ART. 27

Evaluarea caracterului adecvat si corespunzator si raportarea catre clienti

(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 14 alin. (1) si (2), atunci cand ofera consultanta privind produse de investitii bazate pe asigurari, intermediarii de asigurari sau asiguratorii solicita clientilor sau potentialilor clienti urmatoarele informatii:

a) cunostintele si experienta in domeniul investitiilor, relevant pentru tipul respectiv de produs sau serviciu;

b) situatia financiara, inclusiv capacitatea de a suporta pierderi;

c) obiectivele privind investitiile, inclusiv toleranta la risc.


(2) Pe baza informatiilor prevazute la alin. (1), intermediarii de asigurari sau asiguratorii sunt in masura sa recomande produsele adecvate si care corespund, in special, tolerantei la risc si capacitatii de a suporta pierderi ale clientilor sau potentialilor clienti.

(3) In cazul in care intermediarii de asigurari sau asiguratorii ofera consultanta de investitii prin care recomanda un pachet de servicii sau de produse, combinate in conformitate cu art. 4 alin. (21) si art. 16, pachetul combinat general este adecvat clientului.

(4) Fara a aduce atingere prevederilor art. 14 alin. (1) si (2), intermediarii de asigurari sau asiguratorii, atunci cand desfasoara activitati de distributie de asigurari in legatura cu vanzari fara a acorda consultanta, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), solicita clientului sau potentialului client informatii privind cunostintele sale si experienta proprie in domeniul de investitii relevant pentru tipul specific de produs sau serviciu oferit ori solicitat.

(5) Pe baza informatiilor prevazute la alin. (4), intermediarii de asigurari sau asiguratorii evalueaza daca serviciul sau produsul respectiv este corespunzator clientilor. In cazul pachetelor de servicii sau produselor, combinate in conformitate cu art. 16, prin aceasta evaluare se analizeaza daca pachetul combinat general este corespunzator clientului.

(6) In cazul in care intermediarii de asigurari sau asiguratorii considera, pe baza informatiilor primite in conformitate cu prevederile alin. (4) si (5), ca produsul este necorespunzator, acestia avertizeaza in acest sens clientii sau potentialii clienti.

(7) In cazul netransmiterii informatiilor prevazute la alin. (4) si (5) sau in cazul furnizarii unor informatii insuficiente in ceea ce priveste cunostintele si experienta, intermediarii de asigurari sau asiguratorii avertizeaza clientii sau potentialii clienti privind imposibilitatea de a determina daca produsul vizat este corespunzator pentru acestia.

(8) Fara a aduce atingere prevederilor art. 14 alin. (1) si (2), atunci cand nu se ofera consultanta in legatura cu produsele de investitii bazate pe asigurari, intermediarii de asigurari sau asiguratorii care desfasoara activitati de distributie de asigurari pe teritoriul Romaniei sunt exceptati de la aplicarea prevederilor alin. (4)-(7) si art. 36 alin. (2) lit. b) pct. (ii) si (iii), daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) activitatile vizeaza unul dintre urmatoarele produse de investitii bazate pe asigurari:

(i) contracte care implica expunerea investitiilor doar la instrumente financiare considerate a nu fi complexe potrivit legislatiei privind pietele de instrumente financiare si nu includ o structura care face dificila intelegerea de catre client a riscurilor implicate;

(ii) alte investitii bazate pe asigurari care nu sunt complexe in sensul prezentului alineat;


b) activitatea de distributie de asigurari se desfasoara la initiativa clientilor sau a potentialilor clienti;

c) clientii sau potentialii clienti sunt informati in mod clar cu privire la faptul ca:

(i) in cadrul respectivei activitati de distributie de asigurari, intermediarii de asigurari sau asiguratorii sunt exceptati de la obligatia de a evalua daca produsul de investitii bazat pe asigurari sau activitatea de distributie de asigurari prestata sau oferita este corespunzatoare;

(ii) nu beneficiaza de protectia normelor relevante privind conduita profesionala;


d) intermediarii de asigurari sau asiguratorii indeplinesc obligatiile prevazute la art. 25.


(9) Intermediarii de asigurari sau asiguratorii mentin o evidenta care cuprinde documentul sau documentele convenite intre acestia si clienti, in care se specifica:

a) drepturile si obligatiile partilor, cu posibilitatea de a le mentiona si prin trimiteri la alte documente sau texte legale, in situatia in care considera necesar acest lucru;

b) conditiile in care acestia furnizeaza servicii clientilor.


(10) Intermediarii de asigurari sau asiguratorii furnizeaza clientilor rapoarte adecvate privind serviciul furnizat pe un suport durabil, care sa includa:

a) comunicari periodice catre client, luand in considerare tipul si complexitatea produselor de investitii bazate pe asigurari in cauza si natura serviciului furnizat clientului;

b) costurile asociate tranzactiilor si serviciilor efectuate in numele clientilor, dupa caz.


(11) Atunci cand ofera consultanta privind un produs de investitii bazat pe asigurari, intermediarii de asigurari sau asiguratorii respecta prevederile art. 15 alin. (1)-(4) si furnizeaza clientilor, inainte de incheierea contractului, pe un suport durabil, o declaratie de adecvare in care se precizeaza consultanta acordata si modul in care aceasta corespunde preferintelor, obiectivelor si celorlalte caracteristici ale clientilor.

(12) In cazul in care contractul este incheiat prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanta care exclude posibilitatea furnizarii prealabile a declaratiei de adecvare, intermediarii de asigurari sau asiguratorii pot furniza declaratia respectiva pe un suport durabil, imediat dupa ce clientul isi asuma obligatii in temeiul unui contract, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) clientii sunt de acord sa primeasca declaratia respectiva dupa incheierea contractului, fara intarzieri nejustificate;

b) clientii au fost informati asupra optiunii de a intarzia incheierea contractului, pentru a primi in prealabil declaratia respectiva.


(13) In cazul in care intermediarii de asigurari sau asiguratorii informeaza clientii asupra realizarii evaluarii periodice a caracterului adecvat, rapoartele prevazute la alin. (10) contin si o declaratie actualizata cu privire la modul in care produsul de investitii bazat pe asigurari corespunde preferintelor, obiectivelor si altor caracteristici ale clientilor.


CAP. VIII

Raspunderi si sanctiuni

ART. 28

Sanctiuni si masuri administrative

(1) Constituie contraventii, daca, potrivit conditiilor in care au fost savarsite, nu constituie infractiuni potrivit legii penale, urmatoarele fapte:

a) nerespectarea de catre distribuitori, de catre persoanele din conducere responsabile de activitatea distribuitorilor si de catre membrii personalului direct implicat in activitati de distributie a prevederilor prezentei legi, a actelor sau regulamentelor delegate, standardelor tehnice de reglementare, a celor de aplicare, actelor de punere in aplicare si altor acte emise de Comisia Europeana sau de Consiliu si Parlamentul European cu aplicabilitate directa in statele membre, a prevederilor legale, precum si a actelor individuale emise de A.S.F.;

b) nesolicitarea de catre intermediarii principali autorizati a aprobarii A.S.F. prevazute la art. 9, pentru actionarii/asociatii semnificativi directi si/sau indirecti, precum si pentru persoanele din conducerea acestora, potrivit prevederilor legale;

c) nerespectarea de catre distribuitori, de catre persoanele care fac parte din conducere responsabile de activitatea distribuitorilor si de catre membrii personalului direct implicat in activitati de distributie a prevederilor referitoare la desfasurarea activitatii prevazute la art. 10 si 11 alin. (1)-(12) si (15) si a prevederilor legale;

d) incalcarea de catre intermediarii principali autorizati de A.S.F. a obligatiei de mentinere a limitei minime a capitalului social prevazute la art. 9 alin. (2) lit. d);

e) incalcarea de catre distribuitori a obligatiilor privind transmiterea catre A.S.F. a informatiilor si a documentelor si rapoartelor in conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (13);

f) nerespectarea de catre intermediarii principali si de catre persoanele care fac parte din conducerea acestora responsabile de activitatea distribuitorilor si de catre membrii personalului direct implicat in activitati de distributie a conditiilor impuse la autorizare/avizare potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), (2) si (4), precum si modificarea documentelor ce au stat la baza acordarii autorizatiei/avizului A.S.F., fara a solicita A.S.F. aprobarea/avizul;

g) nerespectarea de catre distribuitori a normelor de conduita profesionala si a cerintelor de informare prevazute la art. 12-17 si art. 18 alin. (3), precum si a prevederilor legale in aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (21) si (22);

h) nerespectarea de catre asiguratori si intermediarii de asigurari a normelor de conduita profesionala si a cerintelor de informare prevazute la art. 12-17 si art. 18 alin. (3) si a cerintelor suplimentare prevazute la art. 24-27 in ceea ce priveste distributia de produse de investitii bazate pe asigurari, precum si a prevederilor legale in aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (21)-(23);

i) nerespectarea de catre distribuitori a prevederilor art. 35 alin. (2) si (5);

j) impiedicarea fara drept a exercitarii drepturilor conferite de catre lege A.S.F. si refuzul nejustificat al oricarei persoane de a raspunde solicitarilor A.S.F. in exercitarea atributiilor care ii revin potrivit legii;

k) nerespectarea de catre distribuitori, de catre persoanele din conducere responsabile de activitatea distribuitorilor si de catre membrii personalului direct implicat in activitati de distributie a masurilor stabilite prin actele de autorizare sau avizare, supraveghere, reglementare si control sau in urma acestora;

l) acceptarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii prevazute la art. 13 alin. (5) de catre distribuitori;

m) nerespectarea de catre entitatile care organizeaza cursuri de pregatire profesionala, conducerea acestora si de catre lectori, potrivit art. 4 alin. (12) si (29), a prevederilor legale;

n) neindeplinirea de catre distribuitori a cerintelor profesionale privind desfasurarea activitatii de distributie prevazute de prezenta lege si de prevederile legale;

o) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 35 alin. (7) de catre societati si intermediarii principali care distribuie polite de asigurare;

p) nerespectarea de catre intermediarii principali a obligatiei prevazute la art. 11 alin. (14);

r) nerespectarea de catre societati si intermediarii principali a obligatiei prevazute la art. 35 alin. (8).


(2) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a)-g), i)-l), lit. n) si r) de catre societati sau intermediarii principali, dupa caz, se sanctioneaza cu urmatoarele sanctiuni contraventionale principale:

a) avertisment scris prin care li se impune societatilor sau intermediarilor principali responsabili incetarea savarsirii faptelor respective si nerepetarea acestora;

b) amenda de la 5.000 lei la 5.000.000 lei, pentru societati sau intermediarii principali prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) In functie de natura si gravitatea faptei, pentru savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a)-g), i)-l), lit. n) si r), Consiliul A.S.F. poate aplica societatilor sau intermediarilor principali, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale principale:

a) interzicerea temporara sau definitiva, totala sau partiala, a exercitarii activitatii de distributie sau a distributiei unuia sau mai multor produse de asigurare;

b) retragerea autorizatiei sau a avizului, in cazul intermediarilor principali;

c) dispunerea radierii din registrele A.S.F. a intermediarilor secundari.


(4) Savarsirea contraventiei prevazute la alin. (1) lit. p) se sanctioneaza cu interzicerea temporara a desfasurarii activitatii, simultan cu amenda prevazuta la alin. (2) lit. b), prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 11 alin. (14) la expirarea perioadei de interzicere temporara a activitatii si nereluarea activitatii, in conditiile prevazute de prezenta lege si de reglementarile emise de A.S.F., la expirarea perioadei de suspendare prevazute la art. 4 alin. (2) se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei.

(6) In cazul nerespectarii legislatiei nationale din domeniul asigurarilor privind interesul general de catre intermediarii sau intermediarii de asigurari auxiliare care desfasoara activitate de distributie pe teritoriul Romaniei in baza libertatii de a presta servicii sau a dreptului de stabilire, Consiliul A.S.F. poate dispune acestora, in conditiile art. 7 alin. (4)-(6) si (14) si ale art. 21^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, interzicerea temporara sau definitiva, totala sau partiala, a exercitarii activitatii de distributie sau a distributiei unuia sau mai multor produse de asigurare.

(7) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) de catre persoanele fizice din conducerea societatilor sau intermediarilor principali, responsabile pentru activitatile de distributie si de catre membrii personalului direct implicat in activitati de distributie se sanctioneaza cu urmatoarele sanctiuni contraventionale principale, dupa caz:

a) avertisment scris pentru persoanele din conducere responsabile pentru activitatile de distributie si pentru membrii personalului direct implicat in activitati de distributie, prin care se impune acestora incetarea savarsirii faptelor respective si nerepetarea acestora;

b) amenda de la 5.000 lei la 1.000.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


(8) In functie de natura si gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica persoanelor fizice din conducerea societatilor si intermediarilor principali una sau ambele dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale principale, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) retragerea aprobarii acordate de A.S.F. persoanelor din conducerea societatilor si intermediarilor principali autorizati de A.S.F, respectiv a avizului acordat de A.S.F. persoanelor responsabile cu activitatea de distributie din conducerea intermediarilor principali avizati de A.S.F.;

b) interzicerea dreptului de a ocupa functii care necesita aprobarea/avizul A.S.F. pentru o perioada cuprinsa intre unu si 5 ani de la comunicarea deciziei de sanctionare sau la o alta data mentionata in mod expres in aceasta.


(9) Savarsirea contraventiei prevazute la alin. (1) lit. o) de catre societati si intermediarii principali care distribuie polite de asigurare se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 10.000 lei.

(10) Savarsirea de catre entitatile care organizeaza cursuri de pregatire profesionala, conducerea acestora si de catre lectori a contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. m) se sanctioneaza cu:

a) amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei;

b) retragerea autorizatiei;

c) suspendarea activitatii;

d) retragerea aprobarii acordate lectorilor.


(11) Sanctiunile prevazute la alin. (2) si (7) se pot aplica si cumulativ cu cele prevazute la alin. (3), (4), (6) si (8), prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(12) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. h) de catre asiguratori si intermediarii principali in ceea ce priveste distributia de produse de investitii bazate pe asigurari se sanctioneaza, dupa caz, cu:

a) declaratie publica ce indica persoana fizica sau juridica responsabila si natura incalcarii;

b) avertisment scris prin care i se impun persoanei fizice sau juridice responsabile incetarea actiunilor respective si nerepetarea acestora;

c) in cazul intermediarilor principali, retragerea autorizatiei sau avizului de desfasurare a activitatii de distributie;

d) radierea din registre de catre asiguratori sau intermediarii principali a intermediarilor secundari persoane fizice si juridice;

e) interzicerea dreptului de a ocupa functii de conducere in cadrul asiguratorilor si intermediarilor principali autorizati de A.S.F., pentru o perioada de la unu la 5 ani pentru membrii conducerii considerati raspunzatori si interzicerea dreptului de a ocupa functii de conducere in cadrul intermediarilor principali avizati de A.S.F., pentru o perioada de la unu la 5 ani, pentru persoanele responsabile cu activitatea de distributie din conducerea acestora considerate raspunzatoare;

f) in cazul unei persoane juridice, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, amenda de la 10.000 lei pana la 22.400.000 lei sau pana la 5% din cifra de afaceri anuala totala potrivit ultimelor situatii financiare anuale disponibile aprobate de conducere sau pana la de doua ori valoarea beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care acestea pot fi calculate, iar in situatia in care persoana juridica este o societate-mama sau o filiala a unei societati-mama care intocmeste conturi financiare consolidate in conformitate cu legislatia nationala aplicabila in domeniu, cifra de afaceri anuala totala este cea calculata pe baza celor mai recente conturi consolidate aprobate de conducerea societatii-mama de cel mai inalt rang;

g) in cazul unei persoane fizice, amenda de la 1.000 lei la 3.150.000 lei sau pana la maximum de doua ori valoarea beneficiului rezultat din incalcare sau a pierderii evitate prin aceasta, in cazul in care acestea pot fi calculate.


(13) La stabilirea tipului sanctiunii sau a masurii sanctionatoare si a cuantumului amenzii, pentru sanctiunile prevazute la alin. (2)-(10), Consiliul A.S.F. are in vedere principiul proportionalitatii, documentarii si cel al rationamentului calificat, precum si toate circumstantele relevante ale savarsirii faptei de catre persoanele fizice sau juridice, inclusiv urmatoarele aspecte, dupa caz:

a) natura, gravitatea si durata incalcarii faptelor;

b) gradul de raspundere al persoanei fizice sau juridice;

c) capacitatea financiara, stabilita astfel:

(i) pe baza venitului anual al persoanei fizice;

(ii) pe baza cifrei de afaceri totale a persoanei juridice;


d) stabilitatea financiara;

e) cuantumul si relevanta profiturilor realizate sau ale pierderilor evitate, in masura in care acestea pot fi calculate;

f) prejudiciile cauzate clientilor in urma nerespectarii in cauza, in masura in care acestea pot fi determinate;

g) masurile luate impotriva repetarii situatiilor de incalcare a prevederilor legale;

h) gradul de cooperare cu A.S.F.;

i) eventualele incalcari savarsite anterior.


(14) In cazul constatarii savarsirii a doua sau mai multe contraventii, se aplica amenda prevazuta pentru contraventia cea mai grava, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(15) Prin derogare de la prevederile cap. II din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prin decizie emisa de A.S.F. se constata si se aplica sanctiunile contraventionale. Deciziile de sanctionare emise de A.S.F. cuprind motivele de fapt si de drept, mentiunea ca persoanele fizice si juridice sanctionate au dreptul de contestare potrivit art. 31 alin. (2), termenul in care se poate depune contestatia, instanta careia i se poate adresa, si produc efecte de la data comunicarii catre persoanele si entitatile respective.

(16) Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a persoanelor fizice si juridice sanctionate potrivit prezentului articol intocmit sau emis de catre organele A.S.F., potrivit legii, constituie titlu de creanta.

(17) La data scadentei, titlul de creanta devine titlu executoriu, in baza caruia A.S.F. va declansa procedura silita de recuperare a creantelor sale, potrivit dispozitiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare.

(18) Cuantumul amenzilor mentionate la alin. (2) lit. b), alin. (7) lit. b), alin. (9), alin. (10) lit. a) si alin. (12) lit. f) si g) se actualizeaza, in functie de situatia pietei asigurarilor si/sau de situatia economica nationala sau de reglementarile Uniunii Europene, prin reglementari ale A.S.F.

(19) Aplicarea sanctiunilor si masurilor sanctionatoare nu inlatura raspunderea materiala, civila sau penala, dupa caz.

(20) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, amenzile contraventionale stabilite prin lege si aplicate de Consiliul A.S.F. se constituie ca venit la bugetul de stat in cota de 50%, iar diferenta de 50% ca venit la bugetul A.S.F.

(21) Aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute de prezenta lege se prescrie in termen de 6 luni de la data constatarii faptei, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii acesteia.

(22) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) se face de catre persoanele cu atributii privind supravegherea si controlul din cadrul A.S.F., iar aplicarea sanctiunilor contraventionale prevazute la alin. (2)-(12) se realizeaza de catre Consiliul A.S.F. in conditiile art. 21^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

(23) Structurile de specialitate din cadrul A.S.F. care desfasoara procesul de supraveghere si autorizare notifica persoanele care fac parte din conducerea distribuitorilor, responsabile de activitatea distribuitorilor si membrii personalului direct implicat in activitati de distributie despre incalcarea prevederilor legale. Persoanele notificate pot remite, in termen de 7 zile de la primirea notificarii, un raspuns prin care sa explice motivul incalcarii sau pot formula obiectiuni.

(24) La primirea raspunsului la notificarea prevazuta la alin. (23), structurile de specialitate din cadrul A.S.F. pot propune Consiliului A.S.F. masuri sanctionatoare, la care se anexeaza raspunsul primit.

(25) Structurile de specialitate din cadrul A.S.F. cu atributii de control intocmesc un proces-verbal, in urma desfasurarii controlului periodic sau inopinat la sediul distribuitorilor. Distribuitorii pot formula obiectiuni la procesul-verbal in termenele stabilite prin prevederile legale.

(26) In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


ART. 29

Infractiuni

(1) Desfasurarea activitatii de distributie fara autorizatie sau aviz emisa/emis de A.S.F. ori fara inscrierea in registrele A.S.F. constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) Utilizarea de catre societati sau intermediari principali a serviciilor unor persoane neinregistrate la A.S.F. sau desfasurarea activitatii intermediarilor si intermediarilor de asigurari auxiliare cu nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (10) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3) Emiterea, comercializarea, detinerea politelor de asigurare false sau falsificate de catre societati, intermediari principali, membrii personalului direct implicat in activitati de distributie, precum si de catre persoanele fizice care distribuie polite de asigurare, constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 320 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Utilizarea, de catre persoane care nu sunt autorizate/avizate de A.S.F. sau care nu sunt inregistrate pentru desfasurarea activitatii de distributie, a denumirilor specifice categoriilor de intermediari principali sau secundari prevazute de reglementarile A.S.F. sau a derivatelor acestora, in legatura cu o activitate, un produs sau un serviciu, cu exceptia cazului in care aceasta utilizare este stabilita sau recunoscuta prin lege ori printr-un acord international sau cand, din contextul in care sunt folosite aceste cuvinte, rezulta neindoielnic ca nu este vorba de activitati de distributie, constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 244 alin. (2) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Obtinerea si utilizarea autorizatiei sau avizului A.S.F. sau inregistrarea in registrele A.S.F. prin utilizarea unor declaratii false sau alte mijloace ilicite constituie infractiune si se pedepseste potrivit prevederilor art. 326 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


ART. 30

Raspunderea juridica

Societatile si intermediarii principali isi asuma raspunderea privind respectarea prevederilor legale si sunt sanctionati pentru incalcarile prevazute la art. 28 savarsite de intermediarii secundari, cu respectarea legislatiei nationale.


ART. 31

Cai de atac si reguli de procedura

(1) Actul prin care A.S.F., potrivit prevederilor art. 6 alin. (10), refuza sa comunice intermediarilor sau intermediarilor de asigurari auxiliare, informatiile prevazute la art. 21 alin. (1) sau necomunicarea de catre A.S.F. a acestor informatii se poate contesta la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal, in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului respectiv sau de la expirarea termenului prevazut la art. 21 alin. (2).

(2) Actele adoptate de A.S.F. potrivit prevederilor legale, cu privire la persoanele fizice si juridice, potrivit art. 28, pot fi contestate la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal, in termen de 30 de zile de la data comunicarii.

(3) Contestatiile adresate Curtii de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal nu suspenda, pe timpul solutionarii acestora, masurile dispuse de A.S.F.

(4) A.S.F. nu are calitate procesuala pasiva si nu poate fi chemata in judecata in:

a) procesele declansate impotriva distribuitorilor/ intermediarilor de asigurari, reasigurari si asigurari auxiliare, chiar daca acestia se afla in procedura de redresare financiara sau de faliment, pentru a raspunde de neindeplinirea obligatiilor asumate de acestia potrivit legii si/sau conventiilor internationale;

b) procesele impotriva entitatilor care organizeaza cursuri de calificare, pregatire continua si perfectionare profesionala;

c) procesele impotriva lectorilor;

d) procesele impotriva entitatii de solutionare alternativa a litigiilor si a persoanelor fizice responsabile cu procedura SAL.ART. 32

Publicare

(1) A.S.F. publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deciziile prin care se impun sanctiunile sau masurile prevazute la art. 28 alin. (3) lit. a) si b), alin. (4)-(6), (8) si (10), fata de care nu a fost initiata o cale de atac in termen.

(2) A.S.F. publica pe site-ul propriu deciziile prin care se impun sanctiunile prevazute la art. 28 alin. (2), (7) si (9) fata de care nu a fost initiata o cale de atac in termen.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), in cazul in care publicarea identitatii persoanelor juridice sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este considerata de catre A.S.F. ca fiind disproportionata, ca urmare a unei evaluari efectuate de la caz la caz cu privire la proportionalitatea publicarii unor astfel de date, sau in cazul in care publicarea pune in pericol stabilitatea pietelor financiare sau o ancheta in curs, A.S.F. poate:

a) amana publicarea deciziei pana in momentul in care motivele nepublicarii inceteaza sa fie valabile;

b) publica decizia cu titlu anonim.


(4) In cazul in care decizia de a impune o sanctiune sau masura face obiectul unei cai de atac, A.S.F. publica imediat, pe site-ul propriu, astfel de informatii si orice informatii ulterioare cu privire la rezultatul caii de atac.

(5) A.S.F. publica pe site-ul propriu orice decizie de anulare a unei decizii anterioare de impunere a unei sanctiuni sau a unei masuri.


CAP. IX

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 33

Perioada de tranzitie

(1) Prevederile art. 10 alin. (1), precum si celelalte reglementari date in aplicarea acestuia se aplica intermediarilor inregistrati pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi in temeiul Legii nr. 32/2000 privind activitatea si supravegherea intermediarilor in asigurari si reasigurari, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 23 februarie 2019.

(2) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, intermediarii principali a caror activitate este suspendata la acea data sau care au interzicere temporara a desfasurarii activitatii isi pot relua activitatea numai in conditiile respectarii prezentei legi. In caz contrar A.S.F. retrage autorizatia intermediarilor respectivi.

(3) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, institutiile de credit si firmele de investitii care, la acea data, desfasoara activitate de bancassurance, respectiv au calitatea de asistenti in brokeraj, dupa caz, in conditiile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, opteaza pentru desfasurarea activitatii de distributie potrivit prevederilor legale si notifica A.S.F. in acest sens.

(4) Ulterior expirarii termenului de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, institutiile de credit si firmele de investitii care nu au transmis notificarea prevazuta la alin. (3) pot desfasura activitate de distributie in calitate de intermediari secundari.

(5) Actele si faptele juridice incheiate ori, dupa caz, savarsite sau produse inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, a savarsirii ori producerii lor.


ART. 34

Dispozitii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Comunicarile si informatiile privind datele cu caracter personal se fac cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Distribuitorii utilizeaza datele cu caracter personal ale clientilor cu respectarea legislatiei in vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


ART. 35

Prevederi finale

(1) Persoanele care primesc sau dezvaluie informatii in legatura cu prezenta lege respecta secretul profesional astfel cum este prevazut la art. 19 din Legea nr. 237/2015.

(2) Fara a aduce atingere drepturilor protejate, in formele de publicitate, actele oficiale, contractele ori alte documente, pot fi utilizate initialele, sigla, emblema sau alte elemente de identificare ale distribuitorilor ori elemente care sugereaza o legatura cu acestia, numai de catre si in legatura cu o subunitate a acelei entitati, inclusiv in denumirea acesteia.

(3) In scopul exercitarii activitatilor specifice, entitatile straine pot utiliza pe teritoriul Romaniei denumirea pe care o utilizeaza si in statul membru de origine, cu exceptia situatiilor in care pot aparea confuzii, potrivit dispozitiilor legale, cazuri in care A.S.F. poate solicita ca numele respectiv sa fie insotit de o mentiune explicativa in limba romana.

(4) Oficiul National al Registrului Comertului permite accesul gratuit al A.S.F. la baza de date a acestuia referitoare la distribuitorii inregistrati in conformitate cu prevederile prezentei legi si la alte persoane fizice sau juridice care sunt aprobate sau solicita aprobarea pentru a deveni actionari sau asociati semnificativi. Oficiul National al Registrului Comertului furnizeaza, la solicitarea A.S.F., informatii economico-financiare raportate de distribuitori.

(5) Rapoartele, documentele, solicitarile distribuitorilor si corespondenta de orice natura a acestora cu A.S.F. sunt semnate de conducere. Prerogativa semnarii poate fi delegata pentru o perioada limitata, cu respectarea principiului documentarii si al rationamentului calificat.

(6) Pentru nevoile A.S.F. sau ale reprezentantelor sale pe care aceasta le infiinteaza, acestea pot primi in administrare, conform dispozitiilor legale in vigoare, imobilele necesare - terenuri si cladiri - din domeniul public de interes national. A.S.F. poate utiliza propriile venituri pentru construirea, achizitionarea sau inchirierea unor imobile corespunzatoare, conform dispozitiilor legale in vigoare.

(7) Persoanele fizice si juridice care distribuie polite de asigurare inscriu codul primit de la A.S.F. pe toate documentele primite de la societati, potrivit prevederilor legale.

(8) Societatile si intermediarii principali radiaza intermediarii secundari din registre, in cel mult 20 de zile, potrivit prevederilor legale, daca acestia:

a) nu mai indeplinesc cerintele de inregistrare si normele de conduita din prezenta lege;

b) solicita acest lucru in scris;

c) nu obtin dovada privind mentinerea pregatirii profesionale;

d) inceteaza raporturile contractuale.ART. 36

Reglementari A.S.F.

(1) A.S.F. emite, in conditiile legii, reglementari proprii in aplicarea prezentei legi privind:

a) procesul si conditiile de inregistrare, inclusiv refuzul sau retragerea inregistrarii;

b) categoriile de intermediari prevazuti in prezenta lege si raporturile juridice dintre acestia;

c) desfasurarea activitatii, aspecte referitoare la conduita si managementul afacerilor acestora, inclusiv obiectul de activitate;

d) aprobarea actionarilor sau asociatilor semnificativi, a conducerii intermediarilor principali autorizati de A.S.F. si avizarea persoanelor responsabile cu activitatea de distributie din conducerea intermediarilor principali avizati de A.S.F.;

e) registrele intermediarilor, inclusiv forma si continutul registrelor prevazute la art. 8 alin. (5);

f) pregatirea profesionala, inclusiv autorizarea, coordonarea, furnizarea activitatii de standardizare, pregatire si perfectionare profesionala, aprobarea programelor de cursuri, tematicilor examenelor de absolvire, atestarea lectorilor si evaluarea competentelor distribuitorilor si angajatii societatilor care desfasoara activitati de distributie de asigurari si reasigurari;

g) nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala sau al garantiei intermediarilor de asigurari auxiliare;

h) raportarile catre A.S.F.


(2) A.S.F. poate emite, in conditiile legii, reglementari specifice privind:

a) masuri suplimentare si mai stricte referitoare la:

(i) interzicerea vanzarii unei asigurari impreuna cu un serviciu sau produs auxiliar in cazul in care astfel de practici sunt in detrimentul consumatorilor;

(ii) cerintele de informare, altele decat cele prevazute la cap. V;

(iii) cerintele prevazute la art. 26;


b) furnizarea intr-un format standard a:

(i) informatiilor prevazute la art. 26 alin. (1)-(5);

(ii) avertismentului prevazut la art. 27 alin. (6);

(iii) informarilor prevazute la art. 27 alin. (7) si alin. (8) lit. c);


c) majorarea nivelurilor sanctiunilor administrative pecuniare prevazute la art. 28;

d) solutionarea reclamatiilor si a disputelor dintre intermediari si clienti;

e) desfasurarea activitatii de distributie a intermediarilor de asigurari auxiliare exceptati de la aplicarea prevederilor prezentei legi in conformitate cu art. 2 alin. (1);

f) regimul publicarii;

g) alte aspecte privind desfasurarea activitatii de distributie.ART. 37

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 800 din 28 octombrie 2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (2), punctele 2 si 44 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"2. activitate de asigurare - activitatea exercitata in sau din Romania, care desemneaza, in principal, oferirea, distributia, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata;

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

44. reasigurare - operatiune care consta in una dintre urmatoarele:

a) preluarea riscurilor cedate de un asigurator sau reasigurator din statele membre sau din state terte;

b) acoperire de catre un reasigurator a unei institutii care intra in domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2016/2.341 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale (IORP);``,"


2. Articolul 110 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 110

Retragerea autorizatiei

(1) A.S.F. poate retrage autorizatia de functionare acordata societatilor, prin decizie motivata in mod detaliat, in cazul in care acestea:

a) nu desfasoara activitate de subscriere 12 luni consecutiv de la data obtinerii autorizatiei;

b) solicita retragerea autorizatiei;

c) inceteaza sa desfasoare activitate de subscriere pentru o perioada de peste 6 luni consecutiv;

d) nu mai respecta conditiile de autorizare;

e) incalca obligatiile care decurg din prevederile legale.

(2) A.S.F. retrage autorizatia de functionare acordata societatilor, prin decizie motivata in mod detaliat, in cazul in care acestea nu respecta MCR, iar A.S.F. considera ca planul de finantare prezentat este in mod evident neadecvat sau societatea in cauza nu se conformeaza planului aprobat in termen de 3 luni de la data constatarii nerespectarii MCR.

(3) Decizia de retragere a autorizatiei de functionare se comunica societatii in cauza."


3. La articolul 163, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

"(5^1) In cazul constatarii savarsirii a doua sau mai multe contraventii, se aplica amenda prevazuta pentru contraventia cea mai grava, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."


4. La articolul 163, alineatul (16) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(16) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, amenzile contraventionale stabilite prin lege si aplicate de Consiliul A.S.F. se fac venit la bugetul de stat in cota de 50%, iar diferenta de 50% se face venit la bugetul A.S.F."
ART. 38

Adaptare legislativa si abrogare

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 32/2000 privind activitatea si supravegherea intermediarilor in asigurari si reasigurari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

(2) Pana la emiterea de catre A.S.F. a reglementarilor potrivit prevederilor art. 36, reglementarile emise de A.S.F. in aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in continuare, in masura in care nu contravin prevederilor prezentei legi.

(3) Ori de cate ori prin legi si prin alte acte normative se face trimitere la prevederile referitoare la intermediarii si brokerii de asigurare si/sau de reasigurare din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, trimiterea se considera a fi facuta la prezenta lege.


ART. 39

Intrarea in vigoare

Prezenta lege intra in vigoare la 1 octombrie 2018.


*

Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distributia de asigurari, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 26 din 2 februarie 2016.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

CARMEN-ILEANA MIHALCESCU

PRESEDINTELE SENATULUI

CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU


Bucuresti, 5 octombrie 2018.

Nr. 236.

ANEXA 1


CERINTE MINIME PRIVIND CUNOSTINTELE SI COMPETENTELE PROFESIONALE

I. Riscuri aferente asigurarilor generale clasificate in clasele 1-18 din anexa nr. 1 sectiunea A din Legea nr. 237/2015:

a) cunostintele minime necesare privind termenii si conditiile politelor oferite, inclusiv riscurile auxiliare, daca sunt acoperite de aceste polite;

b) cunostintele minime necesare privind dispozitiile aplicabile care reglementeaza distributia de produse de asigurare, precum legislatia privind protectia consumatorilor si legislatia relevanta in domeniul fiscalitatii, social si al muncii;

c) cunostintele minime necesare privind gestionarea cererilor de despagubiri;

d) cunostintele minime necesare privind gestionarea reclamatiilor;

e) cunostintele minime necesare privind evaluarea necesitatilor clientului;

f) cunostintele minime necesare privind piata asigurarilor;

g) cunostintele minime necesare privind standardele de deontologie profesionala;

h) competentele minime necesare in domeniul financiar.


II. Produse de investitii bazate pe asigurari:

a) cunostintele minime necesare privind produsele de investitii bazate pe asigurari, inclusiv termenii, conditiile, primele nete si, daca este cazul, beneficiile garantate si negarantate;

b) cunostintele minime necesare privind avantajele si dezavantajele diverselor optiuni de investitii pentru contractanti;

c) cunostintele minime necesare privind riscurile financiare suportate de contractanti;

d) cunostintele minime necesare privind politele care acopera riscuri asociate asigurarilor de viata si alte produse de economii;

e) cunostintele minime necesare privind organizarea sistemelor de pensii si beneficiile garantate de acestea;

f) cunostintele minime necesare privind dispozitiile aplicabile care reglementeaza distributia produselor de asigurare, precum legislatia privind protectia consumatorilor si legislatia fiscala relevanta;

g) cunostintele minime necesare privind piata asigurarilor si piata produselor de economisire;

h) cunostintele minime necesare privind gestionarea reclamatiilor;

i) cunostintele minime necesare privind evaluarea necesitatilor clientului;

j) gestionarea conflictelor de interese;

k) cunostintele minime necesare privind standardele de deontologie profesionala;

l) competentele minime necesare in domeniul financiar.


III. Riscuri aferente asigurarilor de viata clasificate potrivit anexei nr. 1, sectiunea C din Legea nr. 237/2015:

a) cunostintele minime necesare privind politele, inclusiv termenii, conditiile, beneficiile garantate si, daca este cazul, riscurile auxiliare;

b) cunostintele minime necesare privind organizarea sistemului de pensii din statul membru relevant si beneficiile garantate de acesta;

c) cunostinte privind dispozitiile aplicabile din legislatia privind contractele de asigurare, protectia consumatorilor, protectia datelor, combaterea spalarii banilor si, daca este cazul, legislatia relevanta din domeniul fiscal si domeniul social si al muncii;

d) cunostintele minime necesare privind piata asigurarilor si piata altor servicii financiare relevante;

e) cunostintele minime necesare privind gestionarea reclamatiilor;

f) cunostintele minime necesare privind evaluarea necesitatilor consumatorilor;

g) gestionarea conflictelor de interese;

h) cunostintele minime necesare privind standardele de deontologie profesionala;

i) competentele minime necesare in domeniul financiar.


Prelucrata de: Cabinet de avocat MCP Avocati Pitesti - Arges
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice