Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii

INTEGRAL: OUG 100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii


ORDONANTA DE URGENTA nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 991 din data de 22 noiembrie 2018Avand in vedere ca:


- prin infiintarea fondurilor suverane de dezvoltare si investitii se are in vedere crearea unor vehicule de investitii financiare/intermediere financiara in actiuni/participatii in proiecte/companii profitabile, segment neacoperit in prezent pe piata financiara din Romania, care, pe de o parte, sa aiba un rol multiplicator in economie pentru o dezvoltare sustenabila si, pe de alta parte, sa catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile catre sectorul real si proiecte profitabile;


- exista un decalaj in ceea ce priveste atragerea resurselor financiare disponibile de catre companii/proiecte profitabile sub forma unor instrumente/investitii de tip "equity", in conditiile in care multe dintre companiile care au proiecte de investitii rentabile sunt indatorate foarte mult si au nevoie de capital pentru a se dezvolta/extinde, iar altele sunt noi si sunt considerate riscante de catre banci si sunt sprijinite prin imprumuturi, doar intr-o anumita masura;


- in economie nu exista un instrument public care sa sprijine acest segment financiar al instrumentelor de tip actiuni private sau participatii in proiecte de infrastructura, institutiile cu capital majoritar de stat precum CEC Bank - S.A., Eximbank - S.A. sau FNGCIMM - S.A. - IFN acoperind doar instrumentele de finantare de tipul creditelor si imprumuturilor, factoring, capital de lucru, precum si scrisorile de garantie;


- in considerarea faptului ca aspectele mai sus mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunandu-se adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 1


Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul general privind conditiile pe care o societate reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerata fond suveran de dezvoltare si investitii.


Art. 2


In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a)fonduri suverane de dezvoltare si investitii - societati pe actiuni infiintate conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezentei ordonante de urgenta, detinute integral de stat, care au ca activitate principala operatiuni financiare, inclusiv efectuarea de investitii financiare in nume si cont propriu, cu aport in numerar si in natura la capitalul social, inclusiv sub forma de actiuni detinute de stat la societati, inclusiv strategice, atat pe piata interna, cat si pe piata externa, care indeplinesc criteriile economice si cerintele de clasificare in afara conturilor guvernamentale potrivit metodologiei Uniunii Europene. Fondurile suverane pot desfasura si alte operatiuni economice ca activitati secundare;


b)proiect rentabil - proiect de investitii pentru care se urmareste obtinerea unei rate de rentabilitate pe termen lung corespunzatoare domeniului in care se realizeaza investitia;


c)proiect sustenabil - proiect de investitii viabil care contribuie la dezvoltarea economica a tarii;


d)conditii de piata, de transparenta si de competitivitate - in cazul activelor/instrumentelor tranzactionabile, sunt acele conditii care asigura vanzarea sau cumpararea la valoare de piata, prin proceduri transparente si competitive;


e)strategia fondurilor suverane de dezvoltare si investitii - strategia pe termen mediu privind efectuarea investitiilor financiare in scopul obtinerii de profit si de dezvoltare economica a tarii, inclusiv privind administrarea actiunilor detinute in portofoliu, in conditiile indeplinirii unor obiective de risc si rentabilitate stabilite de catre adunarea generala a actionarilor corelat cu asigurarea resurselor de finantare necesare desfasurarii activitatii fiecarui fond suveran de dezvoltare si investitii, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 3


Fondurile suverane de dezvoltare si investitii, denumite in continuare Fonduri, au ca scop atat dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri atrase, de proiecte de investitii rentabile si sustenabile, in diverse sectoare economice, prin participarea directa ori prin intermediul altor fonduri de investitii sau al unor societati de investitii, singure sau impreuna cu alti investitori institutionali sau privati, inclusiv prin participarea in parteneriate public-private, cat si administrarea activelor financiare proprii, in vederea obtinerii de profit.


Art. 4


(1)Fondurile sunt persoane juridice romane ale caror conditii de organizare si functionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului si care se infiinteaza si functioneaza ca societati pe actiuni, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentei ordonante de urgenta, precum si ale actelor constitutive ale Fondurilor.


(2)Prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. (1) se stabilesc urmatoarele:


a)obiectul de activitate si sediul social;


b)autoritatea publica centrala care exercita, in numele statului roman, drepturile si obligatiile izvorate din calitatea de actionar unic al fiecarui Fond;


c)valoarea initiala a capitalului social si numarul actiunilor;


d)pachetele de actiuni care se transfera cu titlu de aport in natura de statul roman la capitalul social;


e)metodele de evaluare a aportului in natura;


f)durata de functionare determinata sau nedeterminata;


g)alte aspecte prevazute de lege si care vizeaza organizarea si functionarea fiecarui Fond.


(3)Incadrarea societatilor, ale caror actiuni urmeaza sa faca parte din capitalul social al fiecarui Fond, in categoria societatilor de interes strategic se efectueaza prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. (1), pe baza propunerilor transmise de autoritatile publice tutelare.


(4)Fondurile sunt detinute in intregime, in mod direct pe toata durata de functionare, de catre statul roman.


Art. 5


(1)Statul poate aporta bunuri mobile si imobile, inclusiv numerar la capitalul social al fiecarui Fond.


(2)Resursele financiare necesare acoperirii varsamintelor in numerar se asigura din bugetul autoritatii publice centrale care exercita, in numele statului roman, drepturile si obligatiile izvorate din calitatea de actionar unic, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie si/sau din venituri rezultate din privatizare inregistrate in contul Trezoreriei Statului.


(3)Aportul in natura se stabileste prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 4 alin. (1) si se poate compune si din bunuri mobile si imobile proprietate privata a statului.


(4)Bunurile mobile si imobile aduse ca aport la capitalul social initial de statul roman potrivit prevederilor alin. (3) trec din domeniul privat al statului in proprietatea fiecarui Fond la data inmatricularii la registrul comertului.


(5)Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor aduse aport la capitalul social al fiecarui Fond, care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate pe un sistem multilateral de tranzactionare, sunt considerate transferuri directe in sensul legislatiei pietei de capital.


(6)Prevederile art. 37 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata nu sunt aplicabile.


Art. 6


(1)Fondurile sunt administrate in sistem dualist de catre un consiliu de supraveghere si un directorat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2)Consiliul de supraveghere este format din 9 membri, din care un reprezentant din cadrul autoritatii publice centrale, autoritate care exercita, in numele statului roman, drepturile si obligatiile izvorate din calitatea de actionar unic si un reprezentant din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Membrii Consiliului de supraveghere sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, pe baza urmatoarelor criterii de selectie, care se detaliaza in hotararea Guvernului prevazuta la art. 4 alin. (1): expertiza in domeniul financiar-bancar necesara indeplinirii responsabilitatilor specifice fondurilor suverane, experienta in administrarea de societati, integritate profesionala, buna reputatie, cunostinte, aptitudini si experienta adecvate complexitatii activitatii specifice fondurilor suverane, precum si a criteriilor stabilite in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3)Prin derogare de la dispozitiile art. 15312 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mandatul membrilor Consiliului de supraveghere are o durata de 5 ani cu drept de reinnoire.


(4)Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, primii membri ai Consiliului de supraveghere se numesc temporar de catre actionar prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care reprezinta statul ca actionar, iar Consiliul de supraveghere numeste directoratul, pana la numirea noilor membri ai Consiliului de supraveghere si ai directoratului, pe o perioada care sa nu depaseasca optsprezece luni.


(5)Mandatul primilor membri ai Consiliului de supraveghere si ai directoratului are ca obiectiv organizarea activitatii fondurilor suverane.


(6)Numirea primilor membri ai Consiliului de supraveghere se realizeaza in baza unui proces de selectie care are in vedere criteriile prevazute la alin. (2) si cele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


(7)Fondurile intocmesc si publica rapoarte in conformitate cu cerintele prevazute la art. 63, 65 si 67 din Legea nr. 24/2017.


(8)Rapoartele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si pe pagina web a fiecarui Fond si a autoritatii publice centrale care reprezinta statul ca actionar unic al fiecarui Fond.


(9)Fiecare Fond raporteaza trimestrial autoritatii publice centrale care reprezinta statul ca actionar situatia privind valoarea activelor si pasivelor, precum si a investitiilor aprobate.


Art. 7


(1)Strategia fiecarui Fond se elaboreaza de catre directorat, se avizeaza de Consiliul de supraveghere si se aproba de catre adunarea generala a actionarilor, in baza unor linii directoare aprobate in prealabil prin hotarare de Guvern.


(2)Strategia fiecarui Fond este corelata cu un set de indicatori de performanta pe termen mediu si lung stabiliti de adunarea generala a actionarilor, anterior elaborarii strategiei de catre conducerea fiecarui Fond, si are in vedere urmatoarele domenii si activitati de dezvoltare:


a)finantarea intreprinderilor in diverse etape ale dezvoltarii, indirect, prin fonduri dedicate, indiferent de structura actionariatului, daca si numai daca aceste intreprinderi sunt relevante pentru un anumit sector economic/industrial;


b)finantarea companiilor romanesti de importanta strategica, respectiv dezvoltarea sectoarelor-cheie, in care companiile romanesti au sansa de a obtine un avantaj competitiv la nivel global;


c)investitii in industrie;


d)investitii in proiecte de infrastructura;


e)finantarea start-upurilor si a intreprinderilor intr-un stadiu incipient de dezvoltare;


f)crearea de locuri de munca in mod durabil, prioritar geografic in zonele cu dezvoltare mai putin avansata si prioritar economic in sectoarele cu potential ridicat de crestere economica;


g)stimularea inovatiei si a noilor tehnologii;


h)dezvoltarea capitalului uman si social pe termen lung;


i)cresterea competitivitatii economiei romanesti;


j)urmarirea strategiei energetice;


k)pietele de capital;


l)alte domenii si activitati de dezvoltare care sunt de interes pentru economia nationala.


(3)Strategia este insotita de un plan de afaceri si de o analiza economico-financiara care sa o fundamenteze, prezentate ca anexe la strategia fiecarui Fond.


(4)Strategia se elaboreaza pe o perioada de 3 ani si se revizuieste ori de cate ori conditiile de piata si/sau necesitatile de finantare ale Fondurilor o impun. Pana la aprobarea strategiei, Fondurile deruleaza activitatile curente pentru administrarea proiectelor aflate in derulare si a produselor financiare aflate in portofoliu.


(5)Se interzice acordarea in favoarea Fondurilor a oricaror garantii guvernamentale, precum si a oricaror alte forme de sprijin din partea statului.


Art. 8


Cheltuielile cu taxele si tarifele necesare infiintarii fiecarui Fond se suporta din bugetul autoritatii publice centrale care exercita, in numele statului roman, drepturile si obligatiile izvorate din calitatea de actionar unic, in conditiile stabilite prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 4 alin. (1), in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.


Art. 9


(1)Instrainarea sau achizitia de catre fiecare Fond a unor actiuni sau alte active se realizeaza in conditii de piata, de transparenta si de competitivitate, conform reglementarilor in vigoare.


(2)Decizia de instrainare de active si de actiuni care au constituit aport la capitalul social initial al fiecarui Fond se ia in conformitate cu strategia prevazuta la art. 7 si pe baza unei analize cost/beneficiu privind utilizarea acestei surse de finantare din instrainarea de active/actiuni in vederea implementarii strategiei, dupa epuizarea tuturor celorlalte instrumente de finantare prevazute de lege, cu mentinerea valorii activului net al fiecarui Fond la nivelurile stabilite prin strategia fiecarui Fond si respectarea pragurilor de indatorare si a obiectivelor de rentabilitate si de risc din strategia fiecarui Fond.


(3)Instrainarea sau achizitia de catre fiecare Fond a unor actiuni sau alte active nu se supune prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici a prevederilor Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, ci se va realiza in conformitate cu prevederile prezentului articol.


Art. 10


Actul constitutiv initial al fiecarui Fond, precum si modificarile ulterioare se aproba de catre adunarea generala a actionarilor dupa obtinerea acordului prealabil al Guvernului.


Art. 11


Fondurilor nu li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.Comentează: OUG 100/2018 privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii
Legislaţie

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in dom ...

Decizia ANCOM nr. 1012/2019 - modificarea Deciziei 160/2015 privind stabilirea unor masuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilitati
Decizia nr. 1012/2019 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Adminis ...

Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 876 din 31.10.2019 ...

Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
Publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 31.10.2019. ...

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019. ...

Legea nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Publicata in Monitorul Oficial nr. 868 din 28.10.2019. ...

Legea nr. 190/2019 pentru modificarea Legii nr. 351/2001
Legea nr. 190/2019 pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a t ...

Legea nr. 188/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
Publicata in Monitorul Oficial nr. 865 din 28.10.2019. ...

Legea nr. 191/2019 pentru completarea OUG nr. 179/2002
Legea nr. 191/2019 pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/2002 priv ...Articole Juridice

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul pen
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a sa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice

Proiectele de acte normative adoptate in cadrul sedintei din 6 noiembrie 2019
06 Nov 2019 | 346

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 4 noiembrie 2019
04 Nov 2019 | 388

Presedintele Romaniei a semnat decretul pentru numirea Guvernului Romaniei
04 Nov 2019 | 344

CEDO: o disputa intre avocat si judecator poate afecta dreptul la un proces echitabil
03 Nov 2019 | 687

CEDO: Educatia religioasa obligatorie in scoala si obligarea la dezvaluirea convingerilor religioase - o incalcare a Conventiei
02 Nov 2019 | 360

Un alt Cod administrativ al Romaniei a fost propus in Senat pentru dezbatere
02 Nov 2019 | 481

Decrete semnate de Presedintele Romaniei in data de 31 octombrie 2019
31 Oct 2019 | 401