Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

INTEGRAL: LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare


LEGEA nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Publicata in Monitorul Oficial numarul 1040 din data de 7 decembrie 2018


Articolul 1
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) regulament - Regulamentul pentru organizarea si functionarea Registrului National de Publicitate Mobiliara;
b) operator - persoana fizica sau juridica autorizata sa inregistreze avizele de inscriere si sa efectueze cautari certificate in Registrul National de Publicitate Mobiliara;
c) agent - persoana fizica sau juridica imputernicita de operatori sa efectueze direct activitatea de operare in Registru;
d) Registru sau RNPM - Registrul National de Publicitate Mobiliara, registru public in sensul prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare, sistem national electronic de interes public, structurat pe persoane si bunuri, de evidenta a prioritatii in caz de executare silita, de publicitate a actelor si operatiunilor juridice prevazute de lege;
e) aviz de inscriere, dupa caz - avizul de ipoteca, avizul de fiducie, avizul specific, avizul de ipoteca - creante securitizate, avizul ipoteca - obligatiuni ipotecare;
f) conditii de autorizare - conditii care califica solicitantul in vederea autorizarii, nesupuse aprecierii pe baza unui punctaj;
g) operare in Registru - activitatea de inregistrare a avizelor de inscriere si certificare a rezultatelor cautarilor in Registru;
h) birou teritorial - sediul operatorului, precum si, dupa caz, sediile secundare, sucursalele, agentiile, reprezentantele sau punctele de lucru ale operatorului ori ale agentilor imputerniciti de acesta, unde se desfasoara activitatea de operare in Registru, infiintate si inregistrate potrivit dispozitiilor legale specifice.
(2) Avizul de ipoteca reprezinta avizul de inscriere a ipotecii si a celorlalte operatiuni juridice prevazute de Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, si poate fi:
1. avizul de constituire a ipotecii si de inscriere a celorlalte operatiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea, denumit in continuare aviz de ipoteca initial;
2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial, vizand descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, constituitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricarei erori materiale survenite si alte modificari reglementate de lege;
3. avizul de cesiune a creantei ipotecare;
4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial;
5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
6. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial;
7. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial datorita executarii obligatiei garantate ori renuntarii creditorului la intreaga ipoteca;
8. avizul de nulitate pentru motivul anularii sau constatarii nulitatii contractului de ipoteca;
9. avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei ipoteci;
10. avizul de transformare a avizului de inscriere a intentiei de constituire a ipotecii in aviz de ipoteca initial;
11. avizul de mentinere a ipotecii;
12. avizul de actualizare a datelor;
13. avizul de executare a bunului ipotecat;
14. avizul de preluare in contul creantei;
15. avizul de cesiune a ipotecii;
16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
17. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial;
18. avizul de indreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului continuta in avizul de ipoteca si de inscriere a celorlalte operatiuni juridice supuse prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
(3) Avizul de fiducie reprezinta avizul de mentionare in Registru a fiduciei si poate fi:
1. avizul de fiducie initial;
2. avizul de acceptare a fiduciei de catre beneficiar;
3. avizul modificator al avizului de fiducie initial;
4. avizul de stingere a avizului de fiducie initial;
5. avizul de nulitate a avizului de fiducie initial;
6. avizul de reactivare a avizului de fiducie initial;
7. avizul de indreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului continuta in avizul de fiducie.
(4) Avizul specific este avizul prin care se realizeaza publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a caror inscriere este prevazuta de lege si poate fi:
1. avizul specific initial;
2. avizul modificator al avizului specific initial;
3. avizul de prelungire a avizului specific initial;
4. avizul de stingere a avizului specific initial;
5. avizul de nulitate a avizului specific initial;
6. avizul de reactivare a avizului specific initial;
7. avizul de indreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului continuta in avizul specific.
(5) Avizul de ipoteca - creante securitizate reprezinta avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor si poate fi:
1. avizul de ipoteca initial - creante securitizate;
2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial - creante securitizate;
3. avizul de reducere a ipotecii - creante securitizate;
4. avizul de extindere a ipotecii - creante securitizate;
5. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;
6. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;
7. avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;
8. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;
9. avizul de indreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului continuta in avizul de ipoteca - creante securitizate.
(6) Avizul de ipoteca - obligatiuni ipotecare reprezinta avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligatiuni ipotecare si poate fi:
1. avizul de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;
2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;
3. avizul de reducere a ipotecii - obligatiuni ipotecare;
4. avizul de extindere a ipotecii - obligatiuni ipotecare;
5. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;
6. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;
7. avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;
8. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;
9. avizul de indreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului continuta in avizul de ipoteca - obligatiuni ipotecare.
(7) Pentru toate categoriile de avize prevazute la alin. (2) -(6) , avizele de indreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului se pot folosi, in temeiul procedurii prevazute la art. 41 alin. (1) , si la reactivarea stingerilor efectuate eronat din culpa operatorului/agentului.

Articolul 2
(1) Nu poate dobandi calitatea de operator/agent si nu poate efectua inregistrarea formularelor de aviz de inscriere in Registru persoana care este parte in contractul/operatiunile asimilat(e) care sta/stau la baza inscrierii sau in avizul de inscriere, dupa cum urmeaza:
a) operatorul si/sau agentul acestuia;
b) societatea la care operatorul si/sau agentul acestuia detin(e) participatii ori care este controlata, indirect, de operatorul si/sau agentul acestuia;
c) asociatia sau fundatia constituita de operatorul/agentul acestuia.
(2) Intelegerile dintre operatori sau agenti privind inregistrarea exclusiva si reciproca in Registru sunt considerate practici anticoncurentiale si sunt interzise.
(3) Nu pot dobandi calitatea de operator sau agent imputernicit institutiile de credit, societatile din domeniul asigurarilor si formele de exercitare a profesiei de executor judecatoresc.

Articolul 3
(1) Dreptul de ipoteca mobiliara asupra bunurilor de tip "Autovehicul" nu se stinge ca urmare a actelor de dispozitie efectuate cu privire la aceste bunuri si va greva in continuare bunurile respective, chiar daca actele de dispozitie sunt realizate in cursul obisnuit al activitatii unei intreprinderi care instraineaza bunuri de acelasi fel.
(2) In cazul in care obiectul ipotecii il reprezinta mai multe bunuri prevazute la alin. (1) sau la o universalitate de bunuri de acest tip, inscrierea in Registru a ipotecii mobiliare se realizeaza prin identificarea distincta a fiecarui bun, respectand rubricile prevazute in formularul de aviz de ipoteca.
(3) In cazul vanzarii bunurilor prevazute la alin. (1) , cel ce vinde asemenea bunuri trebuie sa ii remita cumparatorului si o copie certificata a avizului de inscriere a ipotecii la Registru, obtinuta de la un operator/agent autorizat, cuprinzand informatii cu privire la bunurile instrainate. Neindeplinirea acestei obligatii indreptateste cumparatorul bunului ipotecat sa solicite daune interese de la vanzator.

Articolul 4
(1) Inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a inscrisurilor sub semnatura privata care sunt titluri executorii in conditiile legii, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea actelor si operatiunilor juridice prevazute de lege se efectueaza in Registru, care constituie un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare si de publicitate, structurat pe persoane si bunuri.
(2) Ipotecile mobiliare, gajul, precum si orice alte operatiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede inscrierea in Registrul National de Publicitate Mobiliara, precum si privilegiile, in conditiile legii, in vederea efectuarii publicitatii se inscriu in Registru prin completarea, in mod corespunzator, a formularelor de aviz de inscriere.
(3) Titlurile executorii constatate prin inscrisuri sub semnatura privata pentru care legea solicita realizarea formalitatilor de publicitate indeplinesc aceasta conditie prin inscrierea in Registru.
(4) Controlul asupra contului satisface cerinta publicitatii ipotecii mobiliare numai prin inscrierea ipotecii mobiliare in Registru.
(5) In cazul ipotecilor mobiliare pentru care publicitatea se realizeaza prin control in conditiile art. 2. 410 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, prioritatea mentionata la art. 2. 426 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, este conferita numai acelei ipoteci mobiliare care a indeplinit si formalitatile de publicitate la Registru.
(6) Inregistrarea in Registru a avizelor de inscriere se efectueaza de operatori si de agentii acestora, precum si de Corpul Operatorilor, in conditiile prevazute in prezenta lege.
(7) Accesarea Registrului este permisa numai prin intermediul aplicatiilor software puse la dispozitie de Corpul Operatorilor si avizate de Autoritatea de Supraveghere.

Articolul 5
(1) Autoritatea de Supraveghere a Registrului National de Publicitate Mobiliara este Ministerul Justitiei.
(2) Ministerul Justitiei, in calitatea sa de Autoritate de Supraveghere, exercita urmatoarele atributii:
a) autorizeaza operatorii in vederea inregistrarii in Registru;
b) supravegheaza activitatea de operare in Registru desfasurata de catre operatori si agentii acestora;
c) administreaza si intretine sistemul computerizat de siguranta al Registrului, amplasat la sediul Ministerului Justitiei ce constituie unui dintre nodurile sistemului de administrare a informatiei Registrului si este compus din doua sau mai multe servere independente, situate in locuri diferite si conectate intre ele;
d) controleaza activitatea operatorilor si a agentilor acestora, precum si functionarea Registrului, in vederea asigurarii respectarii dispozitiilor legale in vigoare. In acest scop Autoritatea de Supraveghere va emite decizii pentru punerea in aplicare a prevederilor legale, care vor avea caracter obligatoriu pentru operatorii si agentii acestora;
e) examineaza orice plangere primita referitoare la nerespectarea de catre operatori, directorii de Registru sau de agentii imputerniciti a dispozitiilor legale si dispune masurile corespunzatoare pentru remedierea situatiei, potrivit dispozitiilor prezentei legi si ale regulamentului;
f) supravegheaza desfasurarea activitatii operatorilor si agentilor acestora in conformitate cu regulile de concurenta, sesizeaza Consiliul Concurentei cu privire la incalcarea acestora si poate suspenda sau revoca dreptul de a inregistra in Registru, atunci cand exista probe suficiente cu privire la practicile respective, potrivit prezentei legi;
g) suspenda sau revoca dreptul unui operator sau al unui agent de a inregistra in Registru, in conditiile prezentei legi;
h) coopereaza cu Corpul Operatorilor, precum si, nemijlocit, cu operatorii si agentii acestora, in scopul imbunatatirii calitatilor si performantelor tehnice, a administrarii si functionarii Registrului, precum si a relatiei dintre Registru si terminalele care il deservesc;
i) asigura, in conditiile legii, accesul direct si gratuit al publicului la citirea informatiilor inscrise in Registru numai prin intermediul aplicatiei software a Registrului de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justitiei si Corpului Operatorilor;
j) poate lua, in mod temporar, masurile care se impun in cazul in care modalitatile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de operatorii sau agentii imputerniciti ai acestora, ar conduce la perturbarea functionarii Registrului si la ingreunarea substantiala a realizarii scopului pentru care aceasta a fost creata.

Articolul 6
In exercitarea atributiilor sale Autoritatea de Supraveghere adopta acte administrative numite decizii, care pot fi atacate de partea interesata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nefiind obligatorie procedura prealabila.

Articolul 7
Poate dobandi calitatea de operator orice persoana fizica sau juridica care indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege.

Articolul 8
(1) Au dreptul sa efectueze inregistrarea avizelor de inscriere si sa certifice cautarile in Registru doar operatorii autorizati, agentii imputerniciti ai acestora si Corpul Operatorilor, in conditiile prevazute in prezenta lege.
(2) Corpul Operatorilor efectueaza certificarea cautarilor in Registru si inregistrarea avizelor de inscriere prevazute la art. 16 alin. (2) . Operatiunile efectuate de catre Corpul Operatorilor, la solicitarea autoritatilor publice, se realizeaza in mod exclusiv, obligatoriu si gratuit.

Articolul 9
(1) Persoanele juridice autorizate sa opereze in Registru vor desemna unul sau mai multi directori de Registru care vor exercita drepturile si vor indeplini obligatiile incredintate de persoana juridica in legatura cu activitatea Registrului.
(2) Directorul/Directorii de Registru reprezinta persoana juridica in raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere si cu tertii.
(3) Raporturile dintre persoana juridica si directorul/directorii sai de Registru sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului, daca nu s-a precizat altfel in actele constitutive sau in conventia partilor.
(4) Persoanele fizice autorizate sa opereze in Registru, romane sau straine, vor putea desemna o alta persoana in calitate de director de Registru, in cazul in care aceasta atributie nu va fi indeplinita de ele insele.
(5) Directorul de Registru trebuie sa aiba pe perioada indeplinirii atributiilor sale domiciliul sau resedinta in Romania.

Articolul 10
(1) Actele juridice efectuate de directorul de Registru, in limitele puterilor ce i-au fost conferite, sunt actele operatorului insusi.
(2) Faptele licite sau ilicite savarsite de director obliga operatorul insusi, daca au fost indeplinite cu prilejul exercitarii atributiilor acestuia.
(3) Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii tertilor, savarsite de directorul de Registru in exercitarea atributiilor care i-au fost conferite, atrag raspunderea solidara a directorului si a operatorului fata de terti.

Articolul 11
Operatorul poate ratifica actele incheiate in numele si pe seama sa de director in absenta sau cu depasirea limitelor imputernicirii.

Articolul 12
Nu poate fi director de Registru persoana care, potrivit legii, este incapabila sau a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie si de serviciu, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 13
(1) Resortisantii Uniunii Europene pot sa solicite autorizarea ca operator in temeiul dreptului de stabilire sau a dreptului la libera prestare a serviciilor, conform legislatiei Uniunii Europene si pe baza de reciprocitate.
(2) Persoanele juridice straine vor desemna un director de Registru pentru reprezentantele acestora din Romania.

Articolul 14
(1) Operatorii sunt constituiti, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-o asociatie profesionala denumita Corpul Operatorilor Registrului National de Publicitate Mobiliara, persoana privata de utilitate publica, care sa le reprezinte interesele in raporturile cu Autoritatea de Supraveghere si cu tertele persoane.
(2) Toti operatorii autorizati de Autoritatea de Supraveghere sau operatorii de drept fac parte din Corpul Operatorilor Registrului National de Publicitate Mobiliara de la data autorizarii, respectiv, de la data adoptarii actului normativ care le confera aceasta calitate.
(3) Corpul Operatorilor isi desfasoara activitatea potrivit urmatoarelor principii:
a) operatorii contribuie la acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatii Registrului. Nivelul contributiei este stabilit de Corpul Operatorilor prin hotararea unanima a operatorilor exprimata in Adunarea generala. Daca la prima convocare nu este intrunita unanimitatea, hotararea este adoptata cu votul majoritatii celor prezenti, la a doua convocare;
b) orice venituri suplimentare ale Corpului Operatorilor sunt alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea Registrului;
c) fiecare operator are un vot in adoptarea hotararilor Adunarii generale a Corpului Operatorilor;
d) in sarcina Corpului Operatorilor intra si suportarea cheltuielilor prilejuite de constituirea si sustinerea retelei informatice a Registrului, administrarea si inregistrarea in Registru a actelor si operatiunile incredintate potrivit legii, precum si indeplinirea oricaror acte necesare pentru realizarea acestor atributii;
e) adoptarea hotararilor Adunarii generale a Corpului Operatorilor se realizeaza in prezenta majoritatii absolute a membrilor Corpului Operatorilor, la prima convocare, respectiv, indiferent de numarul membrilor Corpului Operatorilor prezenti, la a doua convocare, iar hotararile se iau, in toate cazurile, cu majoritatea celor prezenti;
f) adoptarea deciziilor Consiliului director se realizeaza in prezenta majoritatii absolute a membrilor Consiliului director, cu votul majoritatii simple a membrilor Consiliului director.
(4) Statutul Corpului Operatorilor, precum si modificarile acestuia nu pot aduce atingere principiilor enuntate mai sus.
(5) Membrii Consiliului director al Corpului Operatorilor sunt alesi de Adunarea generala dintre directorii de Registru.
(6) Presedintele Consiliului director este ales de catre Adunarea generala dintre directorii de Registru reprezentanti ai operatorilor la Corpul Operatorilor.
(7) Fiecare operator desemneaza un singur director de Registru ca reprezentant la Corpul Operatorilor.
(8) Consiliul director exercita nemijlocit, prin presedinte sau membrul Consiliului director desemnat de acesta, activitatea de administrare a Corpului Operatorilor.
(9) Pierderea calitatii de director de Registru antreneaza pierderea calitatii de reprezentant al operatorului in Corpul Operatorilor.
(10) Hotararile Adunarii generale se publica, in termen de 3 zile de la adoptare, pe pagina de internet a Corpului Operatorilor.
(11) Corpul Operatorilor propune Autoritatii de Supraveghere reguli pentru administrarea Registrului si inregistrarea in Registru, cu stricta respectare a dispozitiilor legii.

Articolul 15
(1) Formarea profesionala a personalului salariat al operatorilor/agentilor imputerniciti se realizeaza in conditiile art. 192 si urmatoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, urmarindu-se dobandirea de catre acesta a competentelor de operare a programului informatic al Registrului de Publicitate Mobiliara si a notiunilor juridice de baza.
(2) Serviciile de formare profesionala pentru personalul salariat al operatorilor/agentilor imputerniciti se efectueaza de furnizori de servicii de formare profesionala autorizati de Autoritatea Nationala pentru Calificari, in baza unor programe de formare profesionala, intemeiate pe standardele ocupationale aprobate de Autoritatea Nationala pentru Calificari, potrivit legii.
(3) Formarea profesionala se realizeaza prin intermediul furnizorilor de servicii de formare profesionala specifici respectivelor profesii.
(4) Formarea profesionala a personalului operatorilor persoane de drept public si ai birourilor teritoriale ale acestora este reglementata de legea specifica.

Articolul 16
(1) Inregistrarea formularelor de aviz de inscriere care presupun verificarea documentelor care stau la baza inscrierii se va efectua de catre Corpul Operatorilor.
(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) , Corpul Operatorilor va inregistra in Registru urmatoarele categorii de formulare:
a) formularul de aviz de nulitate a avizelor de inscriere;
b) formularul de aviz de reactivare a avizelor de inscriere;
c) formularul de aviz de executare privind incetarea executarii pe baza hotararii instantei judecatoresti;
d) formularul de aviz de preluare privind Anularea preluarii bunului ipotecat in contul creantei pe baza hotararii judecatoresti;
e) formularele de aviz de inscriere transmise de organele judiciare penale, precum si orice alte formulare care presupun verificarea documentelor care stau la baza inscrierii, conform deciziilor Autoritatii de Supraveghere.
(3) Formularele care necesita efectuarea verificarilor potrivit alin. (1) si (2) se inregistreaza dupa urmatoarea procedura: dupa primirea solicitarii de inscriere si verificarea documentelor se va completa formularul corespunzator si se va transmite solicitantului pentru a fi semnat, urmand ca acesta sa il returneze, semnat, in doua exemplare, pentru a putea fi inregistrat in Registru. Un exemplar al formularului va fi inapoiat solicitantului dupa efectuarea inregistrarii in Registru, pe suport hartie, vizat de Corpul Operatorilor, ori, dupa caz, in forma electronica, semnat cu semnatura electronica calificata, cu mentionarea numarului si datei inregistrarii formularului, precum si a numarului de identificare a inscrierii.

Articolul 17
(1) Pentru obtinerea autorizatiei de operator, persoanele interesate inainteaza Autoritatii de Supraveghere:
a) cerere prin care isi manifesta intentia de a deveni operator al Registrului, care se semneaza de solicitanti sau de persoanele care au calitatea de a le reprezenta legal, potrivit actelor constitutive; cererea cuprinde atributele de identificare ale directorilor de Registru si ale persoanei solicitante, precum: numele/denumirea, domiciliul/sediul, cetatenia/nationalitatea, contul bancar, numarul de ordine in registrul comertului/numarul de inregistrare in registrul asociatiilor si fundatiilor/alt atribut de identificare echivalent, dupa caz, codul de identificare fiscala, numarul de telefon, adresa de e-mail;
b) copia actului administrativ care a autorizat constituirea si functionarea pe teritoriul Romaniei a persoanei solicitante, copia certificata pentru conformitate cu originalul a actului constitutiv intocmit potrivit dispozitiilor legale specifice, precum si documentele care fac dovada indeplinirii conditiilor de autorizare.
(2) In vederea solutionarii cererii de autorizare, Autoritatea de Supraveghere verifica indeplinirea conditiilor de autorizare.
(3) Conditiile de autorizare, care trebuie indeplinite cumulativ de catre solicitantul autorizarii, sunt urmatoarele:
a) sa subscrie o polita de asigurare pentru raspundere profesionala, conform prevederilor art. 22 si 23, valabila cu incepere de la data autorizarii si a carei plata se va face anticipat si integral;
b) sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie si de serviciu, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; conditia trebuie indeplinita si de persoana fizica imputernicita sa reprezinte legal persoana juridica;
c) sa nu fi fost sanctionat definitiv pentru fapte prevazute de legislatia privind disciplina fiscala, contabila si financiara;
d) sa nu fie in stare de insolventa, facand dovada acestui fapt printr-o declaratie pe propria raspundere;
e) sa nu inregistreze, la data solicitarii, debite fata de bugetul de stat care sunt stabilite prin titluri executorii, potrivit legii;
f) sa faca dovada acoperirii teritoriale prin birouri teritoriale in cel putin 15 judete si in municipiul Bucuresti.

Articolul 18
(1) Autoritatea de Supraveghere solutioneaza cererea de acordare a autorizatiei in termen de 30 de zile.
(2) In situatia in care documentatia depusa nu este completa, Autoritatea de Supraveghere comunica solicitantului completarile sau clarificarile necesare. Solicitantul trebuie sa transmita completarile/clarificarile solicitate de Autoritatea de Supraveghere in termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea adresei; in caz contrar cererea de autorizare se respinge.
(3) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii completarilor/clarificarilor, Autoritatea de Supraveghere solutioneaza cererea prin acordarea autorizatiei sau refuzul acordarii autorizatiei.
(4) In situatia in care se respinge cererea de autorizare, pentru obtinerea autorizatiei este necesara o noua solicitare cu indeplinirea procedurii de autorizare.
(5) Autorizarea se realizeaza prin ordin al ministrului justitiei si se acorda pe o durata de 3 ani, cu posibilitatea reautorizarii.
(6) Conditiile de autorizare trebuie indeplinite de solicitanti la momentul solicitarii autorizatiei de operator, pe toata durata functionarii si pentru orice birou teritorial infiintat ulterior momentului autorizarii.
(7) Agentii imputerniciti dupa autorizarea operatorului trebuie sa indeplineasca conditiile de autorizare in vigoare la momentul imputernicirii acestora.
(8) Reautorizarea unui operator se face pe baza declaratiei pe propria raspundere, data de operatorii autorizati si agentii imputerniciti, ca sunt indeplinite conditiile de autorizare care au stat la baza autorizarii. In vederea reautorizarii, operatorul va depune declaratiile sale si ale agentilor imputerniciti la Autoritatea de Supraveghere, cu cel putin doua luni inainte de expirarea autorizarii anterioare, aceasta din urma fiind obligata sa emita ordinul de autorizare cu cel putin o luna inainte de expirarea autorizatiei curente.

Articolul 19
(1) Operatorii sunt abilitati sa imputerniceasca agenti, care vor actiona in numele si pe seama acestora, sa opereze direct in Registru.
(2) Operatorul este raspunzator solidar pentru toate prejudiciile cauzate de agentul acestuia in exercitarea atributiilor incredintate.
(3) Agentul imputernicit este obligat sa mentioneze pe toate documentele emise de el calitatea de agent imputernicit, precum si numele/denumirea operatorului care l-a imputernicit.
(4) Raporturile dintre operatori si agentii acestora se stabilesc pe baze contractuale.

Articolul 20
(1) Imputernicirea de catre un operator a unui agent ii confera acestuia dreptul de a desfasura activitatea de inregistrare in Registru de la data imputernicirii.
(2) Prin grija operatorului, documentatia care dovedeste indeplinirea de catre agentul imputernicit a conditiilor de autorizare este inaintata Autoritatii de Supraveghere, care, in termen de 5 zile de la primirea acesteia, este obligata sa isi exprime acordul sau dezacordul la imputernicire.
(3) Activitatea de inregistrare in Registru desfasurata de agentul imputernicit intre momentul imputernicirii si momentul exprimarii acordului/dezacordului la imputernicire de catre Autoritatea de Supraveghere este asumata de operator.
(4) Fiecare sediu secundar al agentilor imputerniciti poate reprezenta un birou teritorial al operatorului.
(5) Operatorul va comunica Autoritatii de Supraveghere, in termen de 15 zile de la producerea modificarii, orice modificari ale elementelor prevazute la alin. (2) sub sanctiunea repararii prejudiciilor cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii si a aplicarii sanctiunilor prevazute de prezenta lege.
(6) Corespondenta Autoritatii de Supraveghere cu operatorii si agentii imputerniciti se face la adresa acestora, astfel cum figureaza in registrele Autoritatii de Supraveghere.
(7) In termen de 30 de zile de la incetarea activitatii agentului imputernicit, operatorul este obligat sa transmita Autoritatii de Supraveghere un raport al activitatii agentului.

Articolul 21
(1) Ordinul ministrului justitiei de revocare a autorizatiei de functionare se publica la data emiterii pe pagina web a Registrului si produce efecte incepand cu aceasta data.
(2) Ordinul ministrului justitiei de suspendare a autorizatiei de functionare se publica la data emiterii pe pagina web a Registrului si produce efecte incepand cu aceasta data.

Articolul 22
(1) Operatorii sunt obligati sa raspunda civil profesional, garantand pentru eventualele prejudicii rezultand din activitatea de operare in Registru.
(2) Garantarea profesionala se realizeaza prin subscrierea unei polite de asigurare la o societate de asigurare sau printr-o garantie bancara emisa de o institutie de credit.
(3) In cazul in care operatorul, persoana fizica, sotul sau rudele pana la gradul al patrulea inclusiv detin calitatea de membru in consiliul de administratie, comitetul de directie sau comisia de cenzori ori calitatea de asociat/actionar la o societate de asigurare sau institutie de credit, polita de asigurare sau, dupa caz, garantia bancara va fi subscrisa, respectiv emisa de o alta societate de asigurare si, respectiv, institutie de credit.
(4) Asigurarea sau garantia bancara va acoperi fiecare eveniment asigurat pe perioada in care operatorului ii poate fi angajata raspunderea civila.
(5) Operatorii de drept ai Registrului sunt exceptati de la obligatia garantarii raspunderii civile profesionale.

Articolul 23
(1) Limita minima a raspunderii profesionale pe perioada asigurata este de 1. 000. 000 euro, fiecare operator avand posibilitatea de a opta pentru un plafon mai ridicat, in functie de activitatea proprie si riscul calculat.
(2) Polita de asigurare sau garantia bancara trebuie incheiata pe o perioada de un an, cu reinnoiri succesive anuale pe toata durata autorizarii operatorului.
(3) Operatorul are obligatia de a depune instrumentul de garantare la Autoritatea de Supraveghere cu cel putin 3 zile inainte de expirarea instrumentului de garantare anterior, accesul operatorului urmand a fi blocat daca nu se va face dovada constituirii unei noi garantii. Operatorul va putea accesa Registrul de indata ce va instiinta Autoritatea de Supraveghere despre constituirea unei noi garantii, facand dovada corespunzatoare in acest sens.
(4) Autoritatea de Supraveghere va revoca autorizatia daca in termen de o luna de la data blocarii accesului operatorului in Registru acesta nu face dovada corespunzatoare ca a constituit garantia suplimentara.

Articolul 24
(1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de operare desfasurata de operator potrivit dispozitiilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, prezentei legi si regulamentului sunt acoperite cu prioritate prin sistemul de garantare profesionala.
(2) In cazul neacoperirii intregului prejudiciu vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la raspunderea civila.
(3) Diligenta operatorilor/agentilor vizand exercitarea atributiilor care privesc operarea in Registru, in modul prevazut in prezenta lege si in regulament, se apreciaza in abstracto, in conditiile prevazute la art. 1. 480 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.

Articolul 25
Termenul de prescriptie extinctiva pentru introducerea actiunii in raspundere civila impotriva operatorului si/sau agentului acestuia, pentru recuperarea pagubelor produse prin inscrierea necorespunzatoare culpabila a avizelor de inscriere in raport cu formularele de aviz de inscriere predate de solicitantul inscrierii, este de un an si incepe sa curga de la data la care persoana interesata a cunoscut prejudiciul, insa nu mai tarziu de la implinirea a doua luni de la data efectuarii inregistrarii avizului de inscriere in Registru.

Articolul 26
(1) Pentru obtinerea autorizatiei si pentru fiecare reautorizare operatorii vor plati o taxa in cuantum de 200 lei.
(2) De asemenea, operatorii vor plati, la autorizare si reautorizare, o taxa in cuantum de 50 lei pentru fiecare birou teritorial infiintat de catre operator sau deservit de un agent imputernicit de catre acesta pentru a opera direct in Registru.

Articolul 27
(1) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial.
(2) Pentru celelalte avize de ipoteca se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial;
b) 10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipoteca initial;
c) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial;
d) 20 lei pentru avizul de cesiune a creantei ipotecare;
e) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;
f) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial;
g) 20 lei pentru avizul de mentinere a ipotecii;
h) 20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;
i) 20 lei pentru avizul de preluare in contul creantei;
j) 40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;
k) 40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
l) 30 lei pentru avizul de transformare.
(3) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie initial.
(4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plati urmatoarele taxe:
a) 40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de catre beneficiar;
b) 40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie initial;
c) 40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie initial;
d) 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie initial.
(5) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 40 lei pentru fiecare aviz specific initial.
(6) Pentru celelalte avize specifice se vor plati urmatoarele taxe:
a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului specific initial;
b) 20 lei pentru avizul de prelungire al avizului specific initial;
c) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului specific initial;
d) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului specific initial.
(7) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial - creante securitizate.
(8) Pentru celelalte avize de ipoteca - creante securitizate se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial - creante securitizate;
b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - creante securitizate;
c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - creante securitizate;
d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;
e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;
f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - creante securitizate.
(9) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare.
(10) Pentru celelalte avize de ipoteca - obligatiuni ipotecare se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;
b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - obligatiuni ipotecare;
c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - obligatiuni ipotecare;
d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;
e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;
f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare.
(11) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru orice alte avize necesare inscrierii in Registru a actelor si faptelor juridice prevazute de lege.
(12) Pentru avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial, avizul de reactivare a avizului de fiducie initial, avizul de reactivare a avizului specific initial, avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial - creante securitizate si avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare nu se plateste taxa de inscriere in Registru.

Articolul 28
(1) O cota de 85% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 si 27 se constituie si se utilizeaza ca venituri la bugetul de stat.
(2) O cota de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 si 27 se constituie si se utilizeaza, prin derogare de la alte dispozitii legale, ca fond special la dispozitia Ministerului Justitiei, pentru organizarea si functionarea Registrului National de Publicitate Mobiliara.
(3) Modul de utilizare de catre Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2) , precum si detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei.
(4) Disponibilitatile ramase la finele anului in fondul special se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
(5) Evidenta contabila a sumelor prevazute la alin. (2) , precum si verificarea respectarii destinatiei acestora revin compartimentului financiar-contabil din cadrul Ministerului Justitiei.
(6) Cuantumul taxelor prevazute la art. 26 si 27 poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata oficiala a indicelui de inflatie.

Articolul 29
Modul de incasare si de plata a sumelor prevazute la art. 26 si 27 se stabilesc prin instructiuni aprobate prin ordin comun al ministrului justitiei si ministrului finantelor publice.

Articolul 30
In cazul neindeplinirii de catre operatori a obligatiilor stabilite in sarcina lor cu privire la incasarea si plata taxelor de inscriere in Registru, la expirarea termenelor stabilite pentru indeplinirea acestor obligatii, Autoritatea de Supraveghere va putea bloca operatorului accesul la Registru, dupa instiintarea acestuia, fara vreo alta formalitate.

Articolul 31
(1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operatiunilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere, pentru accesul la baza de date si pentru celelalte servicii accesorii se stabileste in mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate in regim de urgenta, pentru inscrierile prin internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozitiilor legale.
(3) Sunt interzise operatorilor, agentilor imputerniciti si Corpului Operatorilor publicarea de tabele comparative privind nivelul tarifelor si adoptarea oricaror masuri al caror scop este sa limiteze reclama privind nivelul tarifelor incasate de operatori si agentii imputerniciti pentru serviciile de inregistrare sau pentru imputernicirea de catre operatori a unor noi agenti.
(4) In vederea asigurarii unui cadru concurential pe piata, nivelul minim al tarifelor percepute de operatori pentru furnizarea serviciilor de inscriere in Registrul National de Publicitate Mobiliara este cel stabilit pentru taxele datorate bugetului de stat si Ministerului Justitiei pentru fiecare tip de aviz de inscriere.

Articolul 32
(1) Operatorii si agentii acestora sunt supusi prevederilor Legii nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste stabilirea tarifelor percepute pentru serviciile prestate, precum si a actelor sau faptelor care au sau pot avea ca efect restrangerea concurentei pe piata serviciilor respective.
(2) Operatorii si agentii acestora sunt, de asemenea, supusi prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 33
(1) Operatorii si agentii autorizati vor presta contra cost servicii de cautare a informatiilor cuprinse in Registru, in functie de criteriile si termenii indicati de solicitant, rezultatele cautarii fiind certificate de catre acestia.
(2) Operatorul sau agentul autorizat va intocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului si de solicitant, in care vor fi consemnate rezultatele cautarii, precum si criteriile si termenii propusi de solicitant si cei utilizati de operator din proprie initiativa, daca este cazul, in functie de care s-a realizat cautarea.
(3) Copia certificata a unui aviz de inscriere existent in Registru se elibereaza de operator/agent, la solicitarea unei persoane interesate numai pe baza indicarii numarului de identificare a acestuia.
(4) Operatorii de drept sunt exceptati de la aplicarea dispozitiilor alin. (1) -(3) .

Articolul 34
(1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita inscrierea in Registru a oricarui tip de aviz de ipoteca.
(2) Debitorul obligatiei garantate sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita inscrierea in Registru a avizului de intentie, a avizului de transformare, a avizului de ipoteca initial si a avizului de mentinere, precum si a altor tipuri de avize, in conditiile prevazute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justitiei de aprobare a formularelor de aviz de inscriere si a instructiunilor de completare a acestora.
(3) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita inscrierea in Registru a avizului de intentie, a avizului de transformare, a avizului de ipoteca initial, a avizului de mentinere si a avizului de extindere, precum si a altor tipuri de avize, in conditiile prevazute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justitiei de aprobare a formularelor de avize de inscriere si a instructiunilor de completare a acestora.
(4) Avizul de cesiune a creantei ipotecare ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de ipoteca initial cu un alt creditor poate fi introdus in Registru, dupa caz, la solicitarea cedentului, a fostului creditor ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat.
(5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi introdus in Registru la solicitarea cedentului ipotecii ori a reprezentantului acestuia, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat.
(6) Inscrierea in Registru a avizelor de fiducie poate fi solicitata, dupa caz, fie de catre constituitor, fie de catre beneficiar, fie de catre fiduciar sau administratorul provizoriu ori de catre reprezentantii acestora, imputerniciti prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de aviz de inscriere.
(7) Orice persoana interesata, inclusiv debitorul/constituitorul, poate adresa solicitarea de inscriere in Registru a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare - privind anularea executarii sau a unui aviz de preluare in contul creantei - privind anularea preluarii, in situatia in care a obtinut o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva prin care este indreptatita sa subscrie acel aviz, precum si a altor tipuri de avize, in conditiile prevazute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justitiei de aprobare a formularelor de aviz de inscriere si a instructiunilor de completare a acestora.
(8) Reprezentantul organelor care au competenta, potrivit legii, de a solicita o inscriere in Registru pot completa formularele de aviz, conform tipului de inscriere solicitat si potrivit instructiunilor de completare aprobate prin ordin al ministrului justitiei, sau pot solicita asistenta Corpului Operatorilor, conform procedurii prevazute la art. 16 alin. (3) .
(9) Operatorul va pastra documentele de reprezentare aferente fiecarui aviz inscris si le va prezenta la cererea Autoritatii de Supraveghere.
(10) In cazul in care persoana interesata este persoana juridica, subscrierea avizelor de inscriere poate fi facuta si de catre consilierul juridic al acesteia, prezentand imputernicirea data de persoana juridica.
(11) Inscrierea in Registru a avizelor specifice poate fi solicitata de oricare din partile avizului ori de catre reprezentantii acestora, imputerniciti prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de aviz de inscriere.
(12) Inscrierea in Registru a avizelor de ipoteca, conform Legii nr. 31/2006 si Legii nr. 304/2015, poate fi solicitata de reprezentantul creditorului.
(13) Operatorul/Agentul solicita Corpului Operatorilor reactivarea avizului stins din eroare, pe baza formularului de aviz de reactivare, explicand acestuia imprejurarile in care s-a produs stingerea din eroare. Autoritatea de Supraveghere este obligata sa isi exprime acordul la reactivare in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea solicitarii din partea Corpului Operatorilor. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Justitiei, prin ordin al ministrului, va adopta procedura pentru reactivarea avizului stins din eroare si indisponibilizarea in Registru a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare.
Contestatiile cu privire la actele administrative emise de Autoritatea de Supraveghere in aplicarea prezentului articol se solutioneaza de tribunal, prin incheiere data in camera de consiliu, de urgenta si cu precadere, incheierea fiind definitiva.

Articolul 35
(1) Formularul de aviz de inscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de catre persoana interesata, potrivit legii, ori de catre reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, ori va fi transmis, in conditiile prevazute de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica calificata, bazata pe un certificat calificat valabil.
(2) Formularul de aviz de inscriere pe suport hartie va fi completat in dublu exemplar si va fi semnat de catre solicitant. Solicitantul va certifica prin semnatura orice modificare a datelor din formularul de aviz de inscriere.
(3) Operatorul sau agentul acestuia va inscrie datele din formularul de aviz de inscriere in sistemul de administrare a informatiilor, prin redarea fidela a continutului formularului primit.
(4) Operatorii sau agentii au obligatia de a verifica daca formularul a fost completat cu respectarea dispozitiilor legale, a indicatiilor instituite in cuprinsul acestuia si in formatul acceptat de Registru, fara a verifica corectitudinea informatiilor din formularul de inscriere, concordanta dintre avizul de inscriere si faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.
(5) Operatorul sau agentul va refuza inscrierea unui formular de aviz de inscriere atunci cand constata ca acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fara respectarea cerintelor legale ori in alt format decat cel acceptat de Registru. In acest caz, el va comunica solicitantului, in termen de 5 zile lucratoare, aceasta masura si motivele care au stat la baza adoptarii ei.
(6) Inscrierile introduse in Registru vor respecta formularul avizului de inscriere, completat pe suport hartie sau electronic, in limba romana, in conditiile prevazute in ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de aviz de inscriere si a instructiunilor de completare a acestora.
(7) O inscriere introdusa nu va putea fi modificata decat in conditiile prezentei legi. Orice modificari ale unei inscrieri initiale vor fi introduse prin inscrieri ulterioare, separate, care vor face referire la numarul de inregistrare al inscrierii pe care o modifica.
(8) Un exemplar al formularului va fi inapoiat solicitantului dupa efectuarea inscrierii in Registru, pe suport hartie, vizat de operator sau agent, ori, dupa caz, in forma electronica, semnat cu semnatura electronica calificata a operatorului sau agentului, cu mentionarea numarului si datei inregistrarii formularului, precum si a numarului de identificare a inregistrarii.

Articolul 36
(1) Situatia financiara a Corpului Operatorilor privind cheltuielile efectuate in legatura cu operarea bazei de date, administrarea, intretinerea si dezvoltarea sistemului Registrului National de Publicitate Mobiliara va fi verificata financiar-contabil de persoane care au calitatea de auditor financiar, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Autoritatea de Supraveghere va hotari daca fondurile prevazute pentru functionarea bazei de date sunt suficiente si are dreptul sa dispuna masurile corespunzatoare pentru largirea concurentei.

Articolul 37
Corpul Operatorilor are obligatia de a furniza Autoritatii de Supraveghere, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, informatiile sau rapoartele cerute de aceasta.

Articolul 38
Operatorii, birourile teritoriale proprii, precum si agentii imputerniciti ai acestora raspund in desfasurarea activitatii lor disciplinar, civil sau penal, dupa caz.

Articolul 39
(1) Constituie abateri disciplinare nerespectarea de catre operatori sau de birourile teritoriale proprii ori de agentii imputerniciti ai acestora a urmatoarelor obligatii:
a) inregistrarea in Registru a avizelor de inscriere in conditiile prevazute in regulament si in prezenta lege;
b) desfasurarea activitatii in conformitate cu regulile de concurenta;
c) tinerea evidentei inscrierilor acoperite de garantia de raspundere profesionala si constituirea din timp a unei garantii suplimentare;
d) achitarea taxelor aferente inregistrarilor efectuate in Registru, la termenele stabilite pentru indeplinirea acestei obligatii, si a contributiilor la Corpul Operatorilor;
e) respectarea deciziilor Autoritatii de Supraveghere;
f) furnizarea catre Autoritatea de Supraveghere, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, a informatiilor si documentelor cerute de aceasta;
g) mentionarea de catre agentul imputernicit, pe toate documentele emise de el, a calitatii de agent imputernicit, precum si a numelui/denumirii operatorului care l-a imputernicit;
h) accesarea Registrului numai prin intermediul aplicatiei software puse la dispozitie de Corpul Operatorilor si avizate de Autoritatea de Supraveghere, intr-o maniera care sa nu conduca la perturbarea functionarii Registrului sau la ingreunarea realizarii scopului pentru care aceasta a fost creata;
i) construirea unei pagini web proprii de prezentare a activitatii de inscriere in RNPM astfel incat sa nu induca in eroare publicul utilizator si sa nu creeze confuzie cu pagina web a Registrului, prin aspectul general al paginii, prezentare, insemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante;
j) comunicarea de catre operator Autoritatii de Supraveghere, de indata ce ia cunostinta, a oricaror modificari ale elementelor prevazute la art. 22;
k) transmiterea de catre operator a unui raport al activitatii agentului imputernicit, in termen de 30 de zile de la incetarea activitatii acestuia;
l) pastrarea formularului de aviz de inscriere, a tuturor documentelor care insotesc acest formular, a registrului general tinut corespunzator prevederilor din regulament, precum si a corespondentei aferente desfasurarii activitatii de operare in Registru, in conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata;
m) verificarea calitatii de persoana interesata a persoanei fizice solicitante care completeaza si semneaza formularul de aviz de inscriere si care solicita inregistrarea acestuia in Registru;
n) respectarea programului de functionare a Registrului;
o) comunicarea de catre operator Autoritatii de Supraveghere, in termenele prevazute de regulament, a listei cu inregistrarile preluate eronat in sistemul de administrare a informatiei din cauze tehnice;
p) refuzarea documentelor de transfer electronic de date (TED) care nu sunt semnate cu semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat valabil sau nu au continutul acceptat de Registru si, atunci cand este posibil, instiintarea solicitantului respectiv cu privire la documentele TED refuzate si explicarea refuzului.
(2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agentilor imputerniciti ai acestora, in raport cu gravitatea abaterii savarsite, urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de a efectua inscrieri in Registru pe o durata de la 15 zile la un an;
c) revocarea dreptului de a efectua inscrieri in Registru.
(3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectueaza de catre personalul de specialitate al Autoritatii de Supraveghere, in urma unei cercetari prealabile. In cazul in care este necesar, personalul de specialitate al Autoritatii de Supraveghere se va deplasa la sediul operatorului sau al agentului imputernicit cercetat, impreuna cu directorul de Registru. In urma deplasarii la sediul operatorului sau al agentului se va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna cele constatate si care va fi semnat de reprezentantul Autoritatii de Supraveghere si de directorul de Registru pentru operator sau, dupa caz, de directorul de Registru si de reprezentantul agentului imputernicit.
(4) Sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. b) si c) se aplica prin ordin al ministrului justitiei, care poate fi atacat la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.
(5) Sanctiunea disciplinara prevazuta la alin. (2) lit. a) se aplica prin decizie a conducatorului compartimentului de specialitate al Autoritatii de Supraveghere.
(6) Impotriva sanctiunii disciplinare aplicate potrivit alin. (5) se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare.
(7) Plangerea prevazuta la alin. (6) se rezolva in termen de 30 de zile de la data inregistrarii de catre ministrul justitiei sau de un imputernicit anume desemnat de acesta. Hotararea ministrului justitiei poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.

Articolul 40
Activitatea de inregistrare a formularelor de aviz de inscriere se indeplineste, de regula, in timpul programului de serviciu cu publicul, afisat in mod corespunzator.

Articolul 41
(1) In termen de 30 de zile de la inregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adopta procedura indreptarii erorilor materiale si procedura reactivarii avizelor a caror stingere a fost efectuata eronat in Registrul National Public Mobiliar, intemeiate pe principiul dreptului la indreptarea gratuita a erorilor cauzate neintentionat in furnizarea serviciului de inscriere in Registrul National de Publicitate Mobiliara cu respectarea drepturilor inscrise de tertii de buna-credinta.
(2) In termen de 30 de zile de la inregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adopta procedura eliberarii proceselor-verbale de cautare in Registrul National de Publicitate Mobiliara si de certificare a proceselor-verbale de cautare intocmite de catre operatori si agentii imputerniciti ai operatorilor.
(3) In termen de 30 de zile de la inregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adopta procedura eliberarii copiilor si/sau copierii informatiilor continute in inscrierile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara prin accesarea interfetei publice a Registrului (portalul internet) , cu respectarea dreptului oricarei persoane de a consulta si de a tipari in mod liber informatiile disponibile in interfata publica.

Articolul 42
In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi se va emite ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de aviz si instructiunilor de completare a acestora, iar in termen de 6 luni se va adopta, prin hotarare a Guvernului, Regulamentul privind organizarea si functionarea Registrului National de Publicitate Mobiliara. Pana la data emiterii sau, dupa caz, adoptarii acestora raman aplicabile, in masura compatibilitatii cu prezenta lege, prevederile Ordinului ministrului justitiei nr. 1. 808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare si prevederile Hotararii Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 43
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
(2) Politele de asigurare in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi raman valabile pana la data efectuarii ultimei inscrieri asigurate prin politele respective sau, dupa caz, pana la data expirarii valabilitatii politelor.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...Articole Juridice

CIM 2023. Model contract individual de munca 2023
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice