Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Procedura privind raspunderea extinsa a producatorului (in domeniul colectarii deseurilor)

INTEGRAL: Procedura privind raspunderea extinsa a producatorului (in domeniul colectarii deseurilor)


In Monitorul Oficial nr. 39 din 15.01.2019 a fost publicat Ordinul Ministrului Mediului nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului.

1. Obiectul prezentei proceduri il constituie stabilirea conditiilor si a modalitatii de autorizare, avizare anuala, emitere a licentei de operare si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.


N.B.: Organizatiile astfel desemnate, carora le sunt aplicabile prezentele proceduri si norme, sunt, astfel cu prevede art. 16 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 249/2015:``organizatie care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, autorizate de catre comisia constituita potrivit Legii nr. 211/2011 (privind regimul deseurilor), cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Comisia, pe tip de material si pe tip de ambalaj, primar, secundar si pentru transport``.


2.Prezenta procedura asigura o abordare integrata, eficienta si transparenta a gestionarii deseurilor de ambalaje in conformitate cu normele europene stabilite prin Pachetul economiei circulare astfel incat sa fie acoperit intreg teritoriul national.


CAPITOLUL II


Conditii de autorizare


3. Pentru a fi autorizata, o organizatie care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului trebuie:


a) sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 16 alin. (8) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;


b) sa declare aria geografica in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea referitoare la gestionarea deseurilor de ambalaje, care nu trebuie sa fie mai mica decat suprafata unui judet, in cadrul careia sa acopere atat mediul urban, cat si mediul rural, fara a se limita la localitatile acoperite de serviciul de salubrizare;


c) sa nu inregistreze obligatii restante la bugetul Fondului pentru mediu, asa cum sunt ele definite in Codul de procedura fiscala.


CAPITOLUL III


Depunerea solicitarii de autorizare


4. Dosarul de autorizare a organizatiei care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:


a) cerere-tip, conform anexei nr. 1 la prezenta procedura;


b) actul constitutiv al persoanei juridice, in copie conforma cu originalul;


c) certificatul de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, in copie conforma cu originalul;


d) certificatul constatator detaliat, eliberat de catre Oficiul National al Registrului Comertului, in original, valabil la data depunerii;


e) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, valabil la data depunerii, din care sa rezulte faptul ca nu datoreaza sume la Fondul pentru mediu;


f) documentul/documentele din care sa rezulte ca nu inregistreaza obligatii restante la bugetul Fondului pentru mediu, asa cum sunt ele definite in Codul de procedura fiscala;


g) documentul emis de catre Administratia Fondului pentru Mediu din care sa rezulte cantitatea de ambalaje declarata ca fiind introdusa lunar pe piata cu titlu profesional, respectiv in cadrul activitatii desfasurate in mod obisnuit, in mod normal si repetat, de catre actionari, in anul precedent celui in care se solicita autorizarea;


h) declaratia din care sa rezulte aria geografica in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea si acoperirea intregului mediu urban si rural;


i) opisul documentelor care sunt depuse la dosarul de autorizare potrivit prevederilor lit. a)-h).


5. Documentele din dosarul de autorizare vor avea ordinea prezentata la pct. 4, iar fiecare pagina din dosarul de autorizare va fi numerotata.


CAPITOLUL IV


Etapa de evaluare a solicitarii de autorizare, respingerea solicitarii sau emiterea licentei de operare


6. Dosarul de autorizare se depune in format material, semnat si stampilat, precum si in format electronic la Secretariatul Comisiei din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.


7. In cazul in care Secretariatul Comisiei constata lipsa unui document prevazut la pct. 4, solicita in termen de 5 zile lucratoare completarea documentatiei.


8. Evaluarea solicitarii de autorizare in cazul in care documentatia este completa se face in cadrul urmatoarei sedinte a Comisiei, daca dosarul este depus cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de data la care este stabilita sedinta, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data depunerii acestuia.


9. Nedepunerea completarilor solicitate potrivit pct. 7 in termen de 30 de zile de la data solicitarii conduce la respingerea solicitarii de autorizare.


10. Neindeplinirea conditiilor de autorizare prevazute la cap. II conduce la respingerea solicitarii.


11. Decizia de acordare a licentei de operare sau respingerea motivata a solicitarii se comunica in scris solicitantului, prin intermediul Secretariatului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la evaluarea solicitarii conform pct. 8.


12. In cazul respingerii, solicitantul poate depune un alt dosar de autorizare, care va fi evaluat ca o noua solicitare de autorizare.


13. Autorizarea organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului intra sub incidenta prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar absenta unei solicitari din partea Comisiei nu se interpreteaza ca acceptare pentru emiterea licentei de operare.


14. In cazul in care Comisia decide acordarea licentei de operare, solicitantul trebuie sa constituie garantia prevazuta la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa achite tariful de emitere a licentei de operare, in conditiile Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare.


15. Licenta de operare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, se emite in maximum 10 zile lucratoare de la depunerea dovezii privind constituirea garantiei prevazute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a dovezii achitarii tarifului de emitere a licentei de operare, in conditiile Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.108/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, la Secretariatul Comisiei din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.


16. Licenta de operare nu este transmisibila.


CAPITOLUL V


Activitatile si categoriile de costuri ale organizatiei care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului


17. Organizatia care a obtinut licenta de operare are urmatoarele obligatii:


a) sa atinga cel putin obiectivele prevazute in anexa nr. 5 la Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a valorifica o cantitate de deseuri de ambalaje primare, respectiv de ambalaje secundare si pentru transport, totala sau pe tip de material, mai mare decat cea pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;


b) sa respecte conditiile prevazute la art. 16 alin. (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;


c) sa implementeze obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului pentru oricare dintre operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care accepta conditiile contractuale, pentru toate cantitatile de ambalaje si materiale de ambalaje pe care acestia le introduc pe piata, in limita cantitatilor de deseuri de ambalaje generate in zona geografica in care isi desfasoara activitatea, distinct pentru ambalaje primare, respectiv pentru ambalaje secundare si pentru transport;


d) sa desfasoare anual impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, la solicitarea acesteia, campaniile de informare si educare prevazute la art. 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;


e) sa desfasoare anual, impreuna cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara/unitatile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, dupa caz, din zona in care isi desfasoara activitatea, care solicita acest lucru, campaniile prevazute la art. 21 din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;


f) sa tina o evidenta distincta pentru gestionarea deseurilor de ambalaje municipale si pentru gestionarea deseurilor de ambalaje din comert si industrie;


g) sa instituie un mecanism de audit conform prevederilor art. 12 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


h) sa actioneze fara discriminare si sa asigure desfasurarea activitatii de gestionare a deseurilor de ambalaje in mod transparent fata de operatorii economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;


i) sa afiseze pe pagina de inceput a site-ului propriu, cu cel putin 15 zile inainte de aplicare, direct sau prin intermediul unui link, contributiile in lei/tona percepute operatorilor economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului pentru ambalaje din comert si industrie si, respectiv, pentru ambalaje din deseurile municipale, precum si istoricul acestora;


j) sa afiseze pe pagina de inceput a site-ului propriu, direct sau prin intermediul unui link, lista cu operatorii economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;


k) sa perceapa aceleasi contributii in relatia cu toti operatorii economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;


l) sa gestioneze cantitati de deseuri de ambalaje si materiale de ambalaj pana la concurenta cu cantitatile de ambalaje contractate cu operatorii economici responsabili pentru care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului;


m) sa declare actionarilor si operatorilor economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului valoarea sumelor care nu au ca obiect finantarea costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje platite catre terti, distinct pentru fiecare in parte;


n) sa declare Comisiei orice extindere a ariei geografice in care isi desfasoara activitatea, in cel mult 10 zile de la data extinderii;


o) sa transmita, la solicitarea Comisiei, orice informatii referitoare la activitatea pentru care a obtinut licenta de operare, in conditiile legii;


p) sa puna la dispozitia organelor de control abilitate potrivit legii toate documentele pentru verificarea modului de desfasurare a activitatii si de indeplinire a obiectivelor de reciclare si valorificare, precum si de cheltuire a sumelor incasate de la operatorii economici responsabili;


q) sa desfasoare numai urmatoarele activitati:


(i) incheie contracte sau alte forme de colaborare cu autoritatile publice locale sau, dupa caz, cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara mandatate pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, in limita cantitatilor de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili;


(ii) incheie contracte sau alte forme de colaborare cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara sau, dupa caz, cu autoritatile publice locale pentru promovarea de campanii de informare si educare a publicului;


(iii) incheie contracte cu operatori economici autorizati pentru preluarea de la operatorii economici generatori a deseurilor de ambalaje din comert si industrie, prin care sa asigure posibilitatea indeplinirii responsabilitatilor care le revin acestora potrivit art. 20 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita cantitatilor si tipurilor de materiale de ambalaje secundare si pentru transport preluate de la operatorii economici responsabili;


(iv) incheie contracte cu operatori economici reciclatori/valorificatori pentru confirmarea cantitatilor de deseuri de ambalaje care fac obiectul contractelor prevazute la pct. (iii) si, dupa caz, la pct. (i), destinate a fi reciclate sau, in cazul in care aceasta nu este posibila, valorificate;


(v) desfasoara activitatile legate de raportarea informatiilor referitoare la gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;


(vi) desfasoara activitati de comert doar cu deseurile de ambalaje din deseurile municipale pentru care a acoperit costurile de gestionare potrivit Legii nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;


(vii) efectueaza campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici privind activitatea de gestionare a deseurilor de ambalaje in parteneriat/la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.


18. Organizatia are obligatia sa informeze actionarii si operatorii economici pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului cu privire la destinatia eventualului profit obtinut din activitatile prevazute la pct. 17 lit. q).


19. Organizatia care a obtinut licenta de operare poate sa efectueze studii impreuna cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara si/sau cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului care sa conduca la imbunatatirea gestionarii ambalajelor si a deseurilor de ambalaje ca activitate suplimentara fata de activitatile prevazute la pct. 17 lit. q).


20. Organizatia care a obtinut licenta de operare are dreptul sa desfasoare activitatile prevazute la pct. 17 lit. q) numai in aria geografica declarata in care isi desfasoara activitatea.


21. Organizatia care a obtinut licenta de operare are dreptul sa includa in contributiile financiare percepute operatorilor economici pentru care indeplineste obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului numai urmatoarele categorii de costuri:


a) costurile nete prevazute in anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare;


b) costurile de raportare ale operatorilor economici autorizati colectori si reciclatori pentru cantitatile de deseuri de ambalaje din comert si industrie achizitionate de la operatorii economici generatori in nume propriu si valorificate;


c) costurile operatorilor economici autorizati colectori si reciclatori pentru gestionarea deseurilor de ambalaje din comert si industrie preluate cu titlu gratuit in numele detinatorului licentei de operare;


d) costurile aferente contractelor prevazute la pct. 17 lit. q) subpct. (iv) pentru confirmarea cantitatilor de deseuri de ambalaje destinate a fi reciclate, respectiv valorificate;


e) costurile pentru derularea, impreuna cu autoritatile publice locale sau, dupa caz, cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara, de campanii de informare si educare a publicului, in limita a 40 lei/tona pentru ambalaje folosite colectate potrivit art. 20 alin. (8) si (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si alocate organizatiei de catre acestea;


f) costurile pentru derularea, impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, de campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici, in limita a 3 lei/tona de ambalaje pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;


g) cheltuielile de functionare ale organizatiei care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului;


h) costurile pentru acoperirea tarifului de avizare anuala;


i) costurile pentru raportarea datelor prevazute la art. 17 alin. (1) si (2) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


22. Contributiile financiare percepute operatorilor economici pentru care organizatia licentiata indeplineste obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului se diminueaza cu eventualele venituri realizate de detinatorul licentei de operare din vanzarea deseurilor de ambalaje preluate la solicitarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitara/unitatilor administrativ- teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor si a deseurilor de ambalaje din comert si industrie preluate in conditiile prevazute la pct. 21 lit. d).


CAPITOLUL VI


Avizarea anuala


23. Avizarea anuala certifica conformarea cu prevederile legale in anul precedent si da dreptul organizatiei de a functiona in urmatoarele 12 luni de la data luarii deciziei de avizare anuala.


24. Avizarea anuala se face de catre Comisie cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza urmatoarelor documente depuse de catre organizatia licentiata pana la data de 1 iunie a fiecarui an:


a) raportul anual privind activitatea desfasurata pentru anul anterior celui in care se depune, semnat de reprezentantul legal si stampilat;


b) raportul/rapoartele de audit realizat/realizate conform prevederilor art. 12 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul anterior celui in care se depune/se depun;


c) documentul din care sa rezulte cantitatea de ambalaje si de deseuri de ambalaje declarate pentru anul precedent, emis de catre Administratia Fondului pentru Mediu;


d) dovada achitarii tarifului de avizare, in conditiile Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.108/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;


e) situatia financiara anuala, copie conforma cu originalul, depusa la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice.


25. In procesul de avizare anuala se include si analiza eventualelor documente, sesizari, reclamatii in legatura cu activitatea organizatiei licentiate.


26. Raportul anual al organizatiei licentiate privind activitatea desfasurata trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:


a) aria geografica in care a desfasurat activitatea referitoare la gestionarea deseurilor de ambalaje;


b) lista operatorilor economici responsabili cu care a incheiat contracte;


c) valoarea totala a contributiilor incasate, distinct pentru ambalaje primare, respectiv pentru ambalajele secundare si pentru transport;


d) cantitatea de ambalaje primare, pe tip de material, si cantitatea de ambalaje secundare si pentru transport, pe tip de material, pentru care a preluat obligatiile;


e) lista autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu care a colaborat;


f) valoarea totala a sumelor platite pentru colectarea prin serviciile de salubrizare a deseurilor de ambalaje primare;


g) cantitatea totala de deseuri de ambalaje raportate de autoritatile publice locale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara mandatate, ca fiind preluate prin achizitie de la populatie, pe tip de material, de catre operatori economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului;


h) cantitatea de ambalaje primare, pe tip de material, colectate prin serviciile de salubrizare;


i) lista operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului cu care a desfasurat activitatile de colectare pentru ambalaje secundare si pentru transport;


j) valoarea totala si pe tip de material a sumelor platite pentru colectarea deseurilor de ambalaje secundare si pentru transport;


k) cantitatea totala de ambalaje secundare si pentru transport, pe tip de material, colectate;


l) lista operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului cu care a desfasurat activitatile de valorificare, inclusiv reciclare;


m) valoarea totala a sumelor platite pentru valorificarea deseurilor si, distinct, pentru asigurarea reciclarii;


n) cantitatea totala si pe tip de material de deseuri valorificata si, distinct, cantitatea valorificata prin reciclare;


o) prezentarea activitatii derulate;


p) dupa caz, modalitatea de desfasurare a activitatii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici;


q) ponderea anuala a cheltuielilor de functionare.


27. In cazul in care Comisia considera necesar, poate invita pentru consultare solicitantul, reprezentanti ai autoritatilor publice cu atributii in domeniu sau oricare alta persoana fizica ori juridica cu atributii in domeniu, in conditiile legii.


28. In cazul in care, potrivit analizarii documentelor prevazute la pct. 24 si 25, constata conformarea cu prevederile prezentei proceduri, Comisia decide avizarea anuala nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data depunerii tuturor documentelor si comunica organizatiei acordarea acesteia prin Secretariatul Comisiei.


CAPITOLUL VII


Retragerea dreptului de operare


29. Dreptul de operare a organizatiei licentiate se retrage in urmatoarele cazuri:


a) in cazul nerespectarii oricarei obligatii prevazute la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;


b) in cazul nedepunerii documentelor de la pct. 24 la termenul prevazut sau la termenul la care Comisia a solicitat completarea cu documentele lipsa;


c) in cazul in care in documentul prevazut la art. 5 din ordin se constata faptul ca organizatia licentiata nu a indeplinit obiectivele;


d) neobtinerea avizarii anuale;


e) nerespectarea obligatiei prevazute la art. VII alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.


30. Retragerea dreptului de operare a organizatiei se face prin retragerea licentei de operare si devine efectiva la data comunicarii.


31. Licenta de operare se retrage de catre reprezentantul legal al Ministerului Mediului, in baza deciziei Comisiei.


32. Organizatia careia i s-a retras dreptul de operare este obligata sa predea Comisiei licenta de operare, in cel mult 10 zile calendaristice de la data comunicarii retragerii licentei de operare, sa informeze in scris despre acest lucru toti operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului si sa le transmita situatia indeplinirii obiectivelor pana la acea data.


CAPITOLUL VIII


Dispozitii finale


33. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta procedura.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 213/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Publicata in ...

Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontali
Legea nr. 209/2020 privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare ...

Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 208/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative ...

Legea nr. 372/2005, Republicata si actualizata 2020, privind performanta energetica a cladirilor
Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor Republicata si actualizata 2020 ...

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice
Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Republicata si actualizata 2020 ...

OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea corona
ORDONANTA DE URGENTA nr. 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor ...

Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice
Legea nr. 199/2020 privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice ...

OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de perfo
Ordonanta de urgenta nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentr ...

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar
Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar ...Articole Juridice

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Procedura concilierii conflictelor de munca. Suspendarea termenelor de solutionare a conflictelor de munca pe durata concilierii
Sursa: avocat Ioana Emilia | MCP Cabinet avocati

Updatarea Regulamentului intern al angajatorului cu procedura de solutionare amiabila a conflictelor de munca
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati.

O masura privativa de libertate luata impotriva unei persoane vizate de un prim mandat european de arestare (MEA) nu este contrara dreptului Uniunii d
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Magazinul online prin prisma Regulamentului General privind protectia Datelor Personale
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTA

Revocarea consimtamantului din perspectiva Regulamentulului general privind protectia datelor nr. 679/2016
Sursa: avocat STOICA IOANA, BAROUL CONSTANTAJurisprudenţă

Recurs admis (cu opinie separata). Casare hotarare pronuntata in apel. Rejudecare. Reparare prejudiciu produs UAT
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 760/2020 Sedinta publica din data de 17 martie 2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru de
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Recunoasterea unei cai de atac in alte situatii decat cele prevazute de legea procesuala, constituie atat o incalcare a principiului legalitatii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 806/2020 Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Nulitate recurs. Neidentificare motive de ordine publica ce ar putea fi invocate din oficiu de catre instanta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 804/2020, Sedinta publica din data de 26 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020

Hotarare AGA dividende. Vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea lor in adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vo
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 48/2020

Hotararea CEDO din 3 martie 2020 in Cauza Convertito si altii impotriva Romaniei. Cererea priveste anularea diplomelor de licenta
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice