Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Integral: Modificarile si completarile aduse Statului profesiei de avocat prin Hotararea U.N.B.R. nr. 428 din 08 decembrie 2018

INTEGRAL: Integral: Modificarile si completarile aduse Statului profesiei de avocat prin Hotararea U.N.B.R. nr. 428 din 08 decembrie 2018


In Monitorul Oficial nr. 64 din 25.01.2019 a fost publicata Hotararea nr. 428/2018 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011.


In conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. a) si s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata (Lege),tinand cont de art. 63 alin. (1) lit. e) din Lege si de art. 3 din Hotararea Congresului Avocatilor nr. 5 din 20-21 aprilie 2018, prin care s-a mandatat Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (U.N.B.R.) ca in perioada dintre congrese sa indeplineasca atributia prevazuta la art. 63 alin. (1) lit. e) din Lege, urmand ca hotararile Consiliului U.N.B.R. sa fie supuse ratificarii Congresului imediat urmator,in conformitate cu hotararile Consiliului U.N.B.R. nr. 27 din 12 decembrie 2015, nr. 126 din 4 iunie 2016 si nr. 160 din 3 septembrie 2016, astfel cum au fost ratificate prin hotararile Congresului Avocatilor nr. 7 din 15-16 martie 2016 si nr. 7 din 23-25 martie 2017,avand in vedere raportul Grupului de lucru al Consiliului U.N.B.R. pentru perfectionarea reglementarilor legale privind profesia de avocat, creat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 323 din 17 februarie 2018, astfel cum a fost dezbatut in sedinta Consiliului U.N.B.R.,Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, in sedinta din 7-8 decembrie 2018, adopta prezenta hotarare:
Art. I. - Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1. La articolul 7, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(5) Avocatul nu raspunde disciplinar pentru sustinerile facute oral sau in scris in fata instantelor de judecata, a altor organe de jurisdictie, a organelor de urmarire penala ori a altor autoritati, daca ele sunt facute cu respectarea normelor de deontologie profesionala."2. La articolul 7, alineatul (6) se abroga.3. La articolul 15 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"f) indicarea cazului de incompatibilitate in care se afla, daca este cazul;".4. La articolul 16 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"b) indicarea cazului de incompatibilitate in care se afla, daca este cazul;".5. La articolul 26, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Persoana care solicita primirea in profesia de avocat sau reinscrierea in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei va infatisa consiliului baroului la care depune cererea inscrisuri din care sa rezulte conditiile de incetare a exercitiului profesiei din care provine, respectiv a celei pe care a exercitat-o in perioada de incompatibilitate. Consiliul baroului va intreprinde cercetari, folosind procedura prevazuta de art. 17 alin. (5), inclusiv in situatia solicitarii reinscrierii in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, pentru a verifica daca solicitantul se gaseste in cazul de nedemnitate prevazut de art. 14 lit. b) teza a II-a din Lege, respectiv daca a fost exclus din profesia din care provine ca urmare a savarsirii unor abateri disciplinare grave. Aceeasi procedura se aplica si pentru a verifica daca solicitantul se gaseste in cazul de nedemnitate prevazut de art. 14 lit. d) din Lege, atunci cand fapta de a fi exercitat sau sprijinit, sub orice forma, exercitarea fara drept de catre o persoana a profesiei de avocat a fost retinuta prin acte ale organelor profesiei de avocat."6. La articolul 26, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (31)-(34), cu urmatorul cuprins:


"(31) Verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reinscrierii in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, precum si pe intreaga durata a exercitarii acesteia se realizeaza la sesizare, prin plangerea oricarei persoanei interesate, sau din oficiu.


(32) Plangerea persoanei interesate indreptata impotriva unui avocat se adreseaza consiliului baroului pe al carui tablou avocatul figureaza cu drept de exercitare a profesiei. Daca avocatul este pensionar care isi continua activitatea in profesie sau este incompatibil, plangerea se adreseaza baroului in care avocatul este sau a fost inscris in tabloul avocatilor.


(33) Consiliul baroului poate fi sesizat si prin modalitatile prevazute la art. 85 alin. (2) si (3) din Lege sau se poate sesiza din oficiu, prin hotarare consemnata in procesul-verbal de sedinta.


(34) Consiliul baroului procedeaza cu celeritate la verificarea cazului de nedemnitate din plangere sau din sesizare. In cel mult 3 zile de la data la care s-a hotarat verificarea se vor cere relatii de la U.N.B.R., de la celelalte barouri si de la alte institutii, cu privire la persoana verificata."7. Dupa articolul 26 se introduc sapte noi articole, articolele 261-267, cu urmatorul cuprins:


"Art. 261. - (1) Verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reinscrierii in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, precum si pe intreaga durata a exercitarii acesteia se efectueaza de consiliul baroului. In acest scop, consiliul poate desemna un consilier pentru efectuarea cercetarii referitoare la cazul de nedemnitate.


(2) Consilierul desemnat pentru efectuarea cercetarii referitoare la cazul de nedemnitate se poate abtine sau poate fi recuzat de avocatul cercetat. Cererea de recuzare se formuleaza in scris si se judeca de catre consiliul baroului, in absenta consilierului recuzat.


(3) In cazul in care decanul este cel verificat pentru un caz de nedemnitate, acesta nu va participa la sedinta consiliului baroului, atributiile sale din prezenta procedura urmand a fi preluate de prodecan.


(4) In cazul in care unul dintre membrii consiliului baroului este cel verificat pentru un caz de nedemnitate, acesta nu va participa la sedinta consiliului baroului cu privire la aceasta procedura.


Art. 262. - (1) In cadrul verificarii cazului de nedemnitate, consiliul baroului va examina hotararile judecatoresti, respectiv inscrisurile ce privesc conditiile incetarii profesiei practicate de catre avocatul inscris in tabloul avocatilor incompatibili si va aprecia asupra demnitatii avocatului.


(2) Verificarea se efectueaza dupa convocarea in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a avocatului verificat, trimisa la sediul sau profesional. Convocarea se poate face si prin instiintare in scris, printr-un mijloc de comunicare ce asigura conservarea dovezii si a datei la care s-a facut instiintarea, ori prin luarea la cunostinta prin semnatura.


(3) Verificarea se efectueaza numai dupa incunostintarea avocatului cu privire la cazul de nedemnitate prin luarea la cunostinta a continutului plangerii ori al sesizarii. Avocatul verificat poate da explicatii scrise.


(4) Refuzul de a da curs convocarii sau de a prezenta inscrisurile solicitate de catre organul care ancheteaza constituie o incalcare a indatoririlor profesionale si nu impiedica desfasurarea verificarii referitoare la cazul de nedemnitate.


(5) In cursul verificarilor, decanul sau consilierul delegat va convoca in vederea ascultarii persoana care a formulat plangerea, precum si orice alte persoane ale caror declaratii pot elucida cazul, va face verificari de inscrisuri si va culege informatii, prin mijloacele prevazute de lege.


(6) Dupa efectuarea verificarilor, consilierul delegat intocmeste un referat scris in care va consemna faptele, probele administrate, pozitia celui verificat si propunerea privind solutionarea plangerii sau sesizarii.


(7) Referatul astfel intocmit va fi inregistrat la secretariatul decanului baroului, in cel mult 30 de zile de la primirea insarcinarii.


Art. 263. - (1) In sedinta imediat urmatoare datei la care referatul a fost inregistrat, consiliul baroului procedeaza la verificarea cazului de nedemnitate, pe baza referatului si a lucrarilor care au stat la baza intocmirii acestuia.


(2) Consiliul baroului poate convoca, prin modalitatile prevazute de art. 262 alin. (2), avocatul verificat, in vederea audierii sale. Refuzul de a da curs convocarii nu impiedica desfasurarea verificarii referitoare la cazul de nedemnitate.


(3) Dupa efectuarea verificarilor, consiliul baroului va hotari, prin decizie, dupa caz, mentinerea in profesie sau incetarea calitatii de avocat, potrivit Legii. Decizia se redacteaza in scris, motivat in fapt si in drept si se semneaza de catre decanul baroului.


(4) Solutia se comunica, in termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevazute la alin. (3), prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin remitere directa, cu luare de semnatura, avocatului verificat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a facut plangerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum si, prin adresa de comunicare, presedintelui U.N.B.R.


(5) In situatia in care, in urma verificarilor, se decide excluderea din profesie a avocatului, consiliul baroului va emite o decizie de excludere.


(6) Decizia consiliului baroului poate fi atacata, prin contestatie, de presedintele U.N.B.R. si/sau de avocatul in cauza, in termen de 15 zile de la comunicare. Consiliul U.N.B.R. va analiza contestatia si va hotari in conditiile Legii.


Art. 264. - (1) In fata consiliului baroului avocatul se va infatisa personal. In cursul sedintelor avocatul poate fi asistat de un alt avocat.


(2) Consiliul baroului hotaraste cu majoritate de voturi.


(3) Decizia consiliului baroului de incetare a calitatii de avocat este executorie. Despre incetarea calitatii de avocat baroul va face mentiunile corespunzatoare in tabloul avocatilor.


Art. 265. - (1) Contestatia impotriva deciziei consiliului baroului se solutioneaza de Consiliul U.N.B.R. Prin contestatie pot fi invocate orice motive de fapt sau de drept cu privire la nelegalitatea sau netemeinicia deciziei contestate.


(2) Consiliul U.N.B.R. va fixa de indata termen de solutionare a contestatiei, cu citarea avocatului, a consiliului baroului care a emis decizia de excludere si a celorlalte persoane indicate in cerere si care ar putea furniza informatii despre cazul de nedemnitate in care se gaseste avocatul.


(3) Procedura de citare in fata Consiliului U.N.B.R. se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, la sediul profesional principal al avocatului.


(4) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (3) nu este posibila, procedura de citare si comunicare se va realiza in conformitate cu regulile privitoare la citarea si comunicarea actelor de procedura cuprinse in Codul de procedura civila.


Art. 266. - (1) In fata Consiliului U.N.B.R. avocatul se va infatisa personal. In cursul sedintelor avocatul poate fi asistat de un alt avocat.


(2) Sedinta Consiliului U.N.B.R. nu este publica, atat in etapa cercetarii procesului, cat si in faza dezbaterilor in fond, iar lucrarile sedintei se consemneaza intr-o incheiere.


(3) Lipsa partilor legal citate nu impiedica judecata, Consiliul U.N.B.R. putandu-se pronunta pe baza actelor si a dovezilor administrate in cauza, fiind admisibil orice mijloc de proba prevazut de Codul de procedura civila.


(4) Consiliul U.N.B.R. hotaraste cu majoritate de voturi.


Art. 267. - (1) Decizia Consiliului U.N.B.R. ramasa definitiva are autoritate de lucru judecat fata de parti si de organele profesiei.


(2) Decizia de excludere pronuntata de Consiliul U.N.B.R. se va comunica avocatului in cauza la sediul profesional principal al acestuia, baroului in care avocatul este inscris, precum si presedintelui U.N.B.R."
8. La articolul 29, alineatele (1) - (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"Art. 29. - (1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat, daca legi speciale nu prevad altfel:


a) faptele personale de comert exercitate cu sau fara autorizatie;


b) calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv, de comanditar intr-o societate in comandita simpla sau in comandita pe actiuni;


c) calitatea de administrator intr-o societate in comandita pe actiuni;


d) calitatea de administrator unic sau, in cazul unei pluralitati de administratori, aceea de administrator cu puteri depline de reprezentare si administrare, de presedinte al consiliului de administratie ori de membru in comitetul de directie al unei societati cu raspundere limitata;


e) calitatea de presedinte al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere ori de membru in comitetul de directie sau in directoratul unei societati pe actiuni.


(2) Avocatul poate fi asociat sau actionar la societatile cu raspundere limitata sau la cele pe actiuni.


(3) Avocatul poate indeplini functia de membru in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere al unei societati pe actiuni ori de membru al consiliului de administratie al unei societati cu raspundere limitata, cu obligatia de a aduce acest fapt la cunostinta decanului baroului in care isi exercita profesia. Avocatul va furniza toate explicatiile asupra conditiilor in care exercita functia de membru al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere si va prezenta toate documentele doveditoare in acest sens, cu respectarea regulilor confidentialitatii."9. Articolul 32 se abroga.10. La articolul 39, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Aceeasi interdictie se aplica si magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie si de la Curtea Constitutionala, grefierilor si personalului auxiliar al instantelor judecatoresti si al Curtii Constitutionale."11. La articolul 411, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:


"(11) Este interzis avocatului ca in exercitarea oricarei activitati din cele prevazute la art. 3 din Lege sa incheie contracte de asistenta juridica cu persoane juridice care au calitatea de mandatari ai altor persoane fizice sau juridice care sunt beneficiarii activitatilor profesionale ale avocatului."12. La articolul 411, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


(2) Incalcarea prevederilor alin. (1) si (11) constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza cu excluderea din profesie."13. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 43. - Avocatul care nu respecta prevederile art. 39-42 sau care se foloseste de forma de exercitare a profesiei ori de raporturile de conlucrare profesionala stabilite in conditiile legii in scopul eludarii interdictiilor prevazute de Lege sau de alte legi speciale savarseste abatere disciplinara grava. Consiliul baroului se poate sesiza si din oficiu cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 39-42."14. La articolul 44 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"c) restrangeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor Legii si prezentului statut."15. La articolul 44, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul 41, cu urmatorul cuprins:


"(41) Tabloul va cuprinde si o mentiune distincta a avocatilor incompatibili ce se afla in situatiile prevazute de art. 24 alin. (2) si (3) din Lege".16. La articolul 48, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Ori de cate ori va avea informatii cu privire la persoane care exercita nelegal activitati prevazute de art. 3 din Lege, consiliul baroului va sesiza autoritatile competente si va lua masurile legale ce se impun."17. La articolul 65, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) In cadrul baroului se constituie si functioneaza:


a) comisia de cenzori;


b) comisia de disciplina;


c) curtea de arbitraj profesional a avocatilor."18. La articolul 71, alineatul (11) se abroga.19. La articolul 72, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:


"(8) In cazul in care un membru al comisiei de cenzori este suspendat din exercitiul profesiei de avocat ori acestuia ii inceteaza calitatea de avocat, comisia se completeaza cu membrul supleant care a obtinut numarul cel mai mare de voturi la adunarea generala electiva a baroului. Presedintele comisiei constata, de indata, completarea acesteia si comunica hotararea luata tuturor membrilor comisiei. Hotararea se da publicitatii."20. La articolul 73, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


``(3) Lunar, consiliul baroului poate verifica prin sondaj evidentele primare ale avocatilor, in special ale acelora care declara incasari minime.``
21. La articolul 73, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu urmatorul cuprins:


"(4) Consiliul baroului va analiza trimestrial situatia restantierilor la plata contributiilor catre sistemul propriu de asigurari sociale, luand masuri legale si statutare. Votul membrilor consiliului va fi nominal, iar consilierii care au datorii la sistem mai mari de trei luni nu pot participa la vot.


(5) Consiliul baroului va lua in discutie in proxima sedinta concluziile procesului-verbal de control incheiat de inspectorii financiari ai Casei de Asigurari a Avocatilor (C.A.A.), in conformitate cu dispozitiile art. 138 din Statutul C.A.A., si va lua masuri statutare de sanctionare a celor care nu s-au prezentat la control sau care nu au pus la dispozitia inspectorilor datele si documentele solicitate.


(6) In exercitarea atributiilor sale, consiliul baroului adopta decizii si hotarari."22. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 76. - (1) Hotararile adoptate de adunarea generala sau de consiliul baroului pot fi anulate de Consiliul U.N.B.R., potrivit legii.


(2) Consiliul baroului se pronunta cu celeritate asupra contestatiei si comunica raspunsul petentului."23. La articolul 81, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(5) Din Congresul avocatilor fac parte si delegatii alesi de adunarile generale ale barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de avocati. Daca nu au calitatea de delegati ai adunarilor generale ale barourilor, presedintele C.A.A. si presedintii filialelor C.A.A. participa la Congres in calitate de invitati."24. La articolul 83, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret de membrii Congresului electiv: decani si delegatii barourilor la Congres. Pe buletinul de vot sunt inscrisi numai membrii Congresului care au calitatea de decan si reprezentantii baroului care au fost alesi de adunarile generale ale barourilor sa reprezinte baroul in Congresul electiv."25. Articolul 84 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 84. - (1) Congresul avocatilor alege Consiliul U.N.B.R.


(2) Consiliul U.N.B.R. este format din decanii barourilor si din reprezentanti ai barourilor, alesi de Congres, potrivit urmatoarei norme de reprezentare:


a) un reprezentant pentru barourile care au pana la 500 de avocati;


b) 2 reprezentanti pentru barourile care au peste 500 de avocati si cate 2 reprezentanti pentru fiecare mie care depaseste prima mie de avocati.


(3) Consiliul U.N.B.R. se convoaca trimestrial in sedinte ordinare sau, in situatii exceptionale, in sedinte extraordinare de catre presedintele U.N.B.R. Presedintele U.N.B.R. va convoca Consiliul U.N.B.R. si la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor Consiliului U.N.B.R.


(4) Conducerea sedintelor Consiliului U.N.B.R. revine presedintelui acestuia, asistat de catre vicepresedinti si alti 3 consilieri.


(5) Unul dintre vicepresedintii U.N.B.R. va raspunde de coordonarea activitatii C.A.A. in conformitate cu dispozitiile art. 65 lit. s) din Lege.


(6) Prevederile art. 69 se aplica in mod corespunzator."26. La articolul 911, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Dispozitiile art. 109-119 se aplica in mod corespunzator si avocatului care indeplineste functia de curator special."27. La articolul 92, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"Art. 92. - (1) Un act juridic semnat in fata avocatului, care poarta o incheiere, o rezolutie, o stampila sau un alt mijloc verificabil de atestare a identitatii partilor, a continutului si a datei actului, in baza consimtamantului exprimat de parti, poate fi prezentat notarului spre autentificare.


(2) Avocatul este obligat sa tina evidenta actelor intocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c) si d) din Lege si sa le pastreze in arhiva sa profesionala, in ordinea intocmirii lor. In termen de cel mult 3 zile de la data intocmirii actelor prevazute la alin. (1), sub sanctiunea inopozabilitatii fata de terti, avocatul este obligat sa inregistreze operatiunea in Registrul electronic al actelor intocmite de avocat, potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, in conformitate cu procedura prevazuta in Regulamentul de organizare si functionare a registrului, aprobat de Consiliul U.N.B.R."28. La articolul 92, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:


"(3) Se excepteaza situatia in care partile solicita expres inregistrarea la o data ulterioara, cand termenul curge de la data solicitarii, ori situatia in care partile renunta expres la inscrierea actului in registrul prevazut la alin. (2)."29. La articolul 121, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(5) Contractul de asistenta juridica poate fi incheiat, in mod exceptional, si in forma verbala. In acest caz, ca si in situatia prevazuta la alin. (2), dispozitiile art. 44 din Lege se aplica in mod corespunzator. Contractul in forma scrisa va fi redactat in cel mai scurt timp posibil."30. La articolul 122, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:


"(7) Contractul de asistenta juridica incheiat cu respectarea dispozitiilor prezentului articol constituie unicul mijloc de proba al raporturilor dintre client si avocat."31. La articolul 128, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 128. - (1) Onorariile se stabilesc liber intre avocat si client, in limitele legii si ale prezentului statut."32. La articolul 163, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 163. - (1) Pentru asistenta judiciara acordata, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii si volumului activitatii desfasurate, in limitele sumelor stabilite prin protocolul incheiat intre U.N.B.R., Ministerul Justitiei si Ministerul Public."33. Articolul 166 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 166. - (1) Onorariile pentru asistenta judiciara acordata in oricare dintre formele prevazute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul incheiat intre U.N.B.R., Ministerul Justitiei si Ministerul Public, in conditiile legii.


(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevazute la alin. (1) se asigura potrivit legii.


(3) Pentru cheltuielile curente necesare functionarii serviciilor de asistenta judiciara din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru asistenta judiciara, fiecare barou isi constituie un fond prin retinerea a 2% din valoarea acestor sume, aprobate si efectiv varsate. Retinerea procentului de 2% se face la achitarea efectiva a onorariului catre avocatul indreptatit.


(4) Onorariile pentru asistenta judiciara acordata in oricare dintre formele prevazute de prezentul capitol la solicitarea organelor administratiei publice locale se acorda din fondurile acestor organe, in limitele sumelor stabilite prin protocolul incheiat de fiecare barou cu acestea. In lipsa protocolului sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul prevazut la art. 84 alin. (1) din Lege."34. La articolul 180, alineatele (3) - (5) se abroga.35. Articolul 186 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 186. - Toate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal auxiliar. Personalul auxiliar cu studii juridice superioare nu poate exercita activitatile prevazute la art. 3 din Lege."36. Articolul 190 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 190. - (1) In cabinetul individual de avocat isi exercita profesia un avocat definitiv titular, singur sau impreuna cu avocati colaboratori sau salarizati in interiorul profesiei. Cabinetul individual de avocat se infiinteaza in baza actului de infiintare a cabinetului individual de avocat inregistrat la barou si intocmit conform anexei nr. XXVIII.


(2) Relatiile dintre avocatul titular al cabinetului individual si avocatii colaboratori sau salarizati in interiorul profesiei se stabilesc prin contractul de colaborare sau, dupa caz, de salarizare in interiorul profesiei, incheiat in forma scrisa. Contractul va cuprinde, in mod obligatoriu, mentiunile prevazute in anexa nr. IX sau, dupa caz, in anexa nr. X."37. La articolul 199, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"Art. 199. - (1) Societatea profesionala cu raspundere limitata este constituita din 2 sau mai multi avocati definitivi, aflati in exercitiul profesiei, are personalitate juridica si un patrimoniu propriu destinat exercitarii profesiei de avocat.


(2) In sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu al societatii profesionale cu raspundere limitata este alcatuit din bunurile corporale, in numerar sau in natura, si cele incorporale, reprezentand capitalul social, precum si din cele dobandite de societate, cu orice titlu, pe durata functionarii sale. Aportul in industrie constand in activitatea profesionala a avocatului asociat este luat in considerare numai in raporturile dintre asociati."38. La articolul 214, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 214. - (1) Intr-un cabinet individual exista un singur avocat titular, care poate exercita profesia singur sau impreuna cu avocati colaboratori sau salarizati in interiorul profesiei."39. La articolul 217, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 217. - (1) Avocatul colaborator nu are dreptul la clientela personala in afara formei de exercitare a profesiei la care colaboreaza."40. La articolul 227, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:


"(3) Avocatul are obligatia sa puna la dispozitia inspectorilor financiari ai C.A.A. sau a consiliului baroului toate datele si documentele solicitate. Refuzul sau neindeplinirea culpabila a acestei obligatii constituie abatere disciplinara grava."41. La articolul 239, litera c) a alineatului (2) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"c) registrul de inregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea partilor, continutul si data actelor, in conditiile art. 3 alin. (1) lit. c) si d) din Lege, al carui model este prezentat in anexa nr. XVIII;


. . . . . . . . . .


(4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidentele prevazute la alin. (2) lit. b) -e), in vederea stabilirii modului in care avocatul isi indeplineste obligatiile stabilite de Lege, de prezentul statut si de Lege si Statutul C.A.A. Nerespectarea de catre avocat a prezentarii evidentelor solicitate reprezinta abatere disciplinara."42. La articolul 2491 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"g) orice forme de publicitate realizate de catre terti, altele decat cele mentionate in art. 244 din prezentul statut."43. La capitolul IV, sectiunea a 2-a, titlul subsectiunii a 3-a se modifica dupa cum urmeaza:


"SUBSECTIUNEA a 3-a


Curtea de Arbitraj Profesional a Avocatilor"44. La articolul. 265, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Fapta savarsita de avocat, in nume propriu sau in numele si pentru forma de exercitare a profesiei din care face parte, prin care se incalca dispozitiile legii, ale statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel national sau ale consiliului baroului in care avocatul este inscris sau in care acesta isi are sediul secundar si care este de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei, ale corpului de avocati sau ale institutiei constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit art. 88 din Lege."45. La articolul 266, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult 1 an de la data luarii la cunostinta, de catre consiliul baroului, despre savarsirea abaterii, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data savarsirii acesteia."46. La articolul 296, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(6) Daca, din orice motive obiective, inceteaza indrumarea, toate obligatiile impuse de lege, de prezentul statut si de hotararile consiliului privind indrumarea avocatului stagiar vor fi preluate de catre un alt avocat, iar consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar pentru a-si gasi un indrumator. Pana la gasirea altui indrumator, stagiul se suspenda. Contractul de formare profesionala initiala va cuprinde in mod expres clauze corespunzatoare."47. La articolul 297, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(5) In caz contrar, avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui sa prezinte un nou contract de colaborare sau de salarizare in interiorul profesiei, dupa caz, pentru formare profesionala initiala cu un avocat care indeplineste conditiile prevazute de art. 19 din Lege."48. La articolul 304, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(2) Avocatul stagiar poate efectua activitatile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) si j) din Lege."49. La articolul 317, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 317. - (1) Pregatirea continua realizata de catre avocati va fi evaluata in mod regulat. Nu pot fi acordate ore de pregatire profesionala pentru participarea la activitati care nu au caracter stiintific sau pentru detinerea oricarei demnitati profesionale."50. Articolele 318-328 se abroga.51. La articolul 333, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(3) Calitatea de director economic detinuta in cadrul unui barou sau al U.N.B.R. este incompatibila cu o functie asemanatoare detinuta in sistemul C.A.A."52. La articolul 337 alineatul (1), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), avand urmatorul cuprins:


"a1) inscrierea in Tabloul Avocatilor incompatibili a persoanelor care au fost primite in profesie cu examen sau cu scutire de examen si care nu au exercitat niciodata profesia de avocat si nu au fost inscrisi in Tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei;".53. Anexa nr. VII se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. II. - Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.Presedintele Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania,


Gheorghe Florea


Bucuresti, 8 decembrie 2018.Nr. 428.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...

Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si aprobarea unor masuri fiscal-bug
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura f ...Articole Juridice

Contract individual de munca, Model 2021. PDF si Word editabil
Sursa: MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Diferenta de tratament bazata indirect pe religie. Refuzul unui tratament medical
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Particularitati privind procedura concilierii in litigiile de munca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Consultantul extern specializat in legislatia muncii. Calitate, atributii si responsabilitati
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Plata contravalorii concediului de odihna neefectuat. Achitarea sporului pentru munca suplimentara si muncii desfasurate in strainatate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel SUCEAVA - D E C I Z I A NR. 364 din 2 aprilie 2019

Ştiri Juridice