Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019

INTEGRAL: Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019


Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019
Publicat in Monitorul Oficial nr. 154 din 27.02.2019


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Articolul 1
Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala, denumita in continuare Comisia sau CNDIE, este un organism de specialitate, consultativ, fara personalitate juridica, infiintat in coordonarea Ministerului Educatiei Nationale, denumit in continuare MEN.

Articolul 2
CNDIE se constituie si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului regulament, aprobat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, avand ca mandat coordonarea implementarii Planului de actiune pentru desegregare scolara si cresterea calitatii educationale in unitatile de invatamant preuniversitar.CAPITOLUL II
Atributiile CNDIE


Articolul 3
CNDIE are urmatoarele atributii:
a) avizeaza, in urma consultarii cu organizatiile neguvernamentale de profil, Metodologia de monitorizare a segregarii scolare pentru toate criteriile de segregare scolara enuntate in prezentul ordin si Metodologia de prevenire si interventie in situatiile de segregare scolara;
b) coordoneaza realizarea unui raport anual privind segregarea scolara si calitatea serviciilor educationale din Romania, in conformitate cu prevederile Planului de actiune pentru desegregare scolara si cresterea calitatii educationale in unitatile de invatamant preuniversitar din Romania; in exercitarea acestei atributii, Comisia Nationala pentru Desegregare si Incluziune Educationala poate face propuneri pentru imbunatatirea sistemului de indicatori care sunt urmariti anual prin Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR) si de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) pentru monitorizarea tuturor formelor de segregare scolara;
c) elaboreaza strategii si/sau norme metodologice privind desegregarea scolara si incluziunea educationala in conformitate cu nevoile specifice identificate in cadrul raportului anual privind segregarea scolara si calitatea serviciilor educationale din Romania;
d) monitorizeaza, la nivel national, implementarea masurilor corective pentru prevenirea si eliminarea tuturor formelor de segregare scolara, pe toate criteriile enuntate in prezentul ordin, in colaborare cu inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu alte organisme aflate in subordinea Ministerului Educatiei Nationale si cu alti parteneri educationali;
e) poate acorda asistenta tehnica comisiilor scolare pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii in activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare scolara, in mod direct sau prin intermediul inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti;
f) acorda asistenta tehnica inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala (CJRAE)/Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala (CMBRAE) in activitatea acestora de monitorizare, prevenire sau combatere a tuturor formelor de segregare scolara;
g) colaboreaza cu Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in domeniul monitorizarii, prevenirii si eliminarii oricaror forme de segregare scolara;
h) analizeaza acte normative elaborate de Ministerul Educatiei Nationale sau ale altor ministere sau organisme guvernamentale, in conformitate cu Planul de actiune pentru desegregare scolara si cresterea calitatii educationale in unitatile de invatamant preuniversitar, in domeniul prevenirii si eliminarii oricaror forme de segregare scolara;
i) propune ministrului educatiei nationale aplicarea sanctiunilor corespunzatoare prevazute in prezentul regulament in cazurile identificate de segregare scolara.

Articolul 4
La propunerea CNDIE, Ministerul Educatiei Nationale va incheia protocoale de colaborare cu institutiile publice cu care CNDIE are obligatia de a colabora, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6.134/2016 privind interzicerea segregarii scolare in unitatile de invatamant preuniversitar.

Articolul 5
Protocoalele de colaborare vor include modalitatile si metodologiile specifice de colaborare interinstitutionala, care vor fi elaborate si negociate de CNDIE cu partenerii institutionali.CAPITOLUL III
Componenta CNDIE


Articolul 6
(1) Comisia este formata din 17 membri, specialisti si experti reprezentand Ministerul Educatiei Nationale, mediul academic, organizatii neguvernamentale si alte institutii relevante, precum si reprezentanti ai beneficiarilor directi si indirecti ai educatiei, respectiv reprezentanti ai elevilor si parintilor.
(2) Membrii Comisiei sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei nationale la propunerea:
a) Agentiei Romane pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar - un membru;
b) Institutului de Stiinte ale Educatiei - un membru;
c) organizatiilor asociative ale elevilor - doi membri;
d) organizatiilor asociative ale parintilor - doi membri;
e) organizatiilor neguvernamentale sau interguvernamentale (ONG-uri sau alte organizatii care au ca mandat protejarea si promovarea drepturilor minoritatii rome, protejarea si promovarea drepturilor copiilor si elevilor cu dizabilitati, protejarea si promovarea drepturilor copiilor si elevilor din familii dezavantajate/mediul rural) - patru membri;
f) mediului universitar - un membru;
g) organizatiilor sindicale din sistemul de educatie, reprezentand cadrele didactice - doi membri;
h) Ministerului Educatiei Nationale - patru membri: secretarul de stat pentru Invatamantul in limbile minoritatilor, un reprezentant al Directiei generale educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial, un reprezentant al Directiei generale invatamant secundar superior si educatie permanenta, un reprezentant al Directiei generale minoritati si relatia cu Parlamentul.

Articolul 7
Calitatea de membru al Comisiei se dobandeste in baza numirii prin ordin al ministrului educatiei nationale pentru un mandat de 2 ani. Mandatul unui membru CNDIE poate fi reinnoit la expirarea mandatului, fara a exista vreo limita in privinta numarului de mandate exercitate, avand in vedere natura tehnica a mandatului exercitat in cadrul CNDIE. Calitatea de membru al Comisiei da dreptul fiecarui membru la un vot.

Articolul 8
Membrii CNDIE, in exercitarea mandatului lor, au urmatoarele obligatii:
a) de a participa la sedintele de lucru si activitatile CNDIE;
b) de a respecta normele etice sau deontologice;
c) de a indeplini sarcinile care le revin ca urmare a calitatii detinute.

Articolul 9

Calitatea de membru al Comisiei inceteaza in urmatoarele situatii:
a) incheierea valabilitatii mandatului;
b) renuntarea unilaterala la mandat de catre membru, comunicata in scris ministrului educatiei nationale;
c) retragerea motivata a mandatului membrului de catre institutia sau organizatia care l-a desemnat;
d) absenta nemotivata de la maximum 4 sedinte consecutive;
e) deces;
f) incalcarea prevederilor legale si a prezentului regulament.

Articolul 10
In cazul in care unul dintre membrii Comisiei pierde aceasta calitate, in locul acestuia va fi numit prin ordin al ministrului educatiei nationale un nou membru, potrivit aceleiasi proceduri prin care au fost desemnati anterior.CAPITOLUL IV
Organizarea si structurile CNDIE
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale


Articolul 11
Structurile CNDIE sunt presedintele, secretariatul tehnic si subcomisiile tematice.SECTIUNEA a 2-a
Presedintele


Articolul 12
Presedintele CNDIE este secretarul de stat pentru Invatamantul in limbile minoritatilor din Ministerul Educatiei Nationale, are dreptul la un singur vot, la fel ca orice membru al CNDIE, si are urmatoarele atributii:
a) convoaca sedintele CNDIE si conduce lucrarile plenului Comisiei;
b) stabileste ordinea de zi a sedintelor de lucru ale Comisiei, pe baza propunerilor membrilor CNDIE; ordinea de zi poate fi modificata prin decizie a membrilor Comisiei, la cererea oricarui membru al Comisiei;
c) poate invita, motivat, la lucrarile plenului Comisiei si alti experti externi;
d) poate infiinta subcomisii tematice, pe durata si cu un mandat determinate, care pot include membri CNDIE si alti experti externi;
e) reprezinta CNDIE in relatia cu ministrul educatiei nationale si cu tertii.

Articolul 13
Recomandarile formulate de catre subcomisiile tematice sau de catre expertii externi invitati la lucrarile plenului Comisiei sunt adoptate de catre CNDIE, daca se supun votului plenului Comisiei si sunt intrunite conditiile stipulate in prezentul regulament pentru adoptarea recomandarilor Comisiei.

Articolul 14
In cazul absentei presedintelui CNDIE, conducerea lucrarilor si stabilirea ordinii de zi a sedintelor plenului Comisiei se fac de catre un membru delegat, in scris, de presedintele CNDIE, iar atunci cand presedintele se afla in imposibilitatea de a delega, delegarea atributiilor presedintelui va fi facuta de ministrul educatiei nationale. Membrul delegat va avea astfel doua voturi in procesul de adoptare a deciziilor CNDIE.

Articolul 15
Presedintele CNDIE ii poate delega unui membru al CNDIE toate sau o parte din atributiile sale, pe perioada determinata sau nedeterminata, si poate revoca respectivele delegari.SECTIUNEA a 3-a
Secretariatul tehnic al CNDIE


Articolul 16
Activitatea CNDIE, in conditiile legi, este sprijinita tehnic de catre un secretariat tehnic. Secretariatul tehnic al CNDIE va fi asigurat prin Directia generala minoritati si relatia cu Parlamentul si Directia generala educatie timpurie, invatamant primar si gimnazial.

Articolul 17
Secretariatul tehnic va asigura asistenta tehnica necesara pentru pregatirea lucrarilor plenului Comisiei, a lucrarilor subcomisiilor tematice si a presedintelui CNDIE. Presedintele CNDIE coordoneaza activitatea secretariatului tehnic.

Articolul 18
Ministerul Educatiei Nationale, in conditiile legii, va asigura resursele necesare functionarii CNDIE.SECTIUNEA a 4-a
Subcomisiile tematice


Articolul 19
In cazul in care in activitatea CNDIE este identificata necesitatea constituirii uneia sau a mai multor subcomisii tematice, cu titlu de exemplu, subcomisii tematice pe fiecare criteriu de segregare scolara, presedintele CNDIE poate infiinta una sau mai multe subcomisii tematice, cu acordul plenului CNDIE.

Articolul 20
Mandatul subcomisiilor va fi conferit pe o perioada determinata, pana la realizarea sarcinilor arondate. La lucrarile subcomisiilor tematice pot fi invitati si experti externi.CAPITOLUL V
Functionarea CNDIEArticolul 21
In activitatea sa, CNDIE formuleaza recomandari de politica educationala, pe care le propune spre adoptare ministrului educatiei nationale, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Articolul 22
Adoptarea unei recomandari de politica educationala de catre CNDIE se face prin consensul membrilor ei. In cazul in care nu se poate ajunge la consens, o recomandare a CNDIE este adoptata daca intruneste votul favorabil al unei majoritati calificate de minimum 12 voturi.

Articolul 23
Comisia si subcomisiile tematice lucreaza in sedinte ordinare si extraordinare. Plenul CNDIE se intruneste in sedinte ordinare, cate o sedinta in fiecare trimestru. In situatii exceptionale, presedintele CNDIE poate convoca, in sedinta extraordinara, plenul Comisiei sau al subcomisiilor tematice.

Articolul 24
Convocarea membrilor CNDIE sau invitarea expertilor externi la sedintele CNDIE sau ale subcomisiilor tematice se face de catre secretariatul tehnic al CNDIE, la solicitarea presedintelui CNDIE, cu cel putin 5 zile lucratoare in avans.

Articolul 25
Odata cu convocarea membrilor CNDIE li se vor comunica acestora: ordinea de zi a sedintei, procesul-verbal al sedintei anterioare, precum si orice material relevant pentru sedinta pentru care a fost facuta convocarea.

Articolul 26
Participarea la sedinte si exercitarea votului pot fi fizice, efective sau virtuale (prin intermediul tehnologiilor de comunicare sau in alt mod). Exercitarea votului, in cazul membrilor care nu sunt prezenti fizic la sedinta, se face in scris, pana la termenul-limita stabilit de presedintele CNDIE.

Articolul 27
Expertii externi invitati la sedintele CNDIE sau ale subcomisiilor tematice nu au drept de vot si nu participa la etapa de vot din cadrul sedintelor.

Articolul 28
Documentele sedintelor CNDIE, precum si ale subcomisiilor tematice sunt: procesul-verbal al sedintei anterioare, ordinea de zi, lista de prezenta, orice document care este supus dezbaterilor din sedinta respectiva. Procesul-verbal al sedintei cuprinde rezumatul discutiilor la fiecare subiect si rezultatul votului. Secretariatul tehnic este responsabil cu pregatirea, inregistrarea si arhivarea documentelor sedintelor CNDIE.CAPITOLUL VI
Dispozitii finale


Articolul 29
Prezentul regulament se completeaza, de drept, cu actele normative in vigoare.

Articolul 30

Modificarea prezentului regulament se face prin ordin al ministrului educatiei nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Comentează: Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Desegregare si Incluziune Educationala, din 08.02.2019
Legislaţie

Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.
Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in dom ...

Decizia ANCOM nr. 1012/2019 - modificarea Deciziei 160/2015 privind stabilirea unor masuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilitati
Decizia nr. 1012/2019 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Adminis ...

Normele privind analizele deterministe de securitate nucleara pentru instalatiile nucleare, din 22.10.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 876 din 31.10.2019 ...

Legea nr. 197/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului
Publicata in Monitorul Oficial nr. 877 din 31.10.2019. ...

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Publicata in Monitorul Oficial nr. 873 din 30.10.2019. ...

Legea nr. 192/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Publicata in Monitorul Oficial nr. 868 din 28.10.2019. ...

Legea nr. 190/2019 pentru modificarea Legii nr. 351/2001
Legea nr. 190/2019 pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a t ...

Legea nr. 188/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
Publicata in Monitorul Oficial nr. 865 din 28.10.2019. ...

Legea nr. 191/2019 pentru completarea OUG nr. 179/2002
Legea nr. 191/2019 pentru completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/2002 priv ...Articole Juridice

Obligarea unui stat la plata unor sanctiuni pecuniare pentru neexecutarea unei hotarari anterioare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Produsele alimentare originare din teritorii ocupate de Statul Israel trebuie sa poarte mentiunea teritoriului lor de origine
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Cand un calator urca la bordul unui tren fara legitimatie de transport, acesta incheie un contract cu operatorul de transport
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea administrativa in Codul Administrativ (VII)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect p
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

RIL - Decizia ICCJ 2/2019 - tribunalele specializate sunt competente sa solutioneze apelurile in cererile formulate in procedura executarii silite in
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Deaconu impotriva Romaniei din 29.01.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul pen
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ - Actul de control efectuat de Curtea de Conturi nu marcheaza inceputul termenului de prescriptie a actiunii pentru raspunderea patrimoniala a sa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in Cauza Ana Ionescu si altii impotriva Romaniei, din 26.02.2019
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice

Proiectele de acte normative adoptate in cadrul sedintei din 6 noiembrie 2019
06 Nov 2019 | 346

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 4 noiembrie 2019
04 Nov 2019 | 388

Presedintele Romaniei a semnat decretul pentru numirea Guvernului Romaniei
04 Nov 2019 | 345

CEDO: o disputa intre avocat si judecator poate afecta dreptul la un proces echitabil
03 Nov 2019 | 687

CEDO: Educatia religioasa obligatorie in scoala si obligarea la dezvaluirea convingerilor religioase - o incalcare a Conventiei
02 Nov 2019 | 360

Un alt Cod administrativ al Romaniei a fost propus in Senat pentru dezbatere
02 Nov 2019 | 481

Decrete semnate de Presedintele Romaniei in data de 31 octombrie 2019
31 Oct 2019 | 401