Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: OUG 19/2019, de modificare a OUG 114/2018 si a altor acte normative

INTEGRAL: OUG 19/2019, de modificare a OUG 114/2018 si a altor acte normative


OUG nr. 19/2019 - modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial nr. 245 din 29 martie 2019


Forma actualizata 2020 a OUG nr. 114/2018, prin OUG 1/2020 >>>>>AICI<<<<<<


Avand in vedere:


- obiectivele Guvernului de dezvoltare teritoriala si regionala echilibrata si de amplificare a investitiilor in domeniile prioritare;
- faptul ca functionarea Fondului de Dezvoltare si Investitii necesita de urgenta corelarea domeniilor pentru care se asigura finantare, precum si reglementarea unor situatii concrete in cazul carora nu este necesara emiterea autorizatiei de construire;
- ca reglementarile actuale nu iau in considerare faptul ca in cazul lucrarilor de infrastructura rutiera exista lucrari de modernizare sau reparatii curente la care nu este obligatorie emiterea de autorizatii de construire;
- ca se impun modificarea structurii domeniilor prioritare pentru care se asigura finantare, precum si reglementarea modului de finantare a lucrarilor de intretinere si reparatii curente care au ca finalitate reabilitarea infrastructurii in beneficiul localitatilor si al cetatenilor,
luand in considerare ca in absenta modificarii prevederilor din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu completarile ulterioare, privind Fondul de Dezvoltare si Investitii este posibil ca programul sa nu isi atinga scopul de dezvoltare si modernizare a localitatilor prin restrangerea beneficiarilor.
Avand in vedere:
- prevederile art. 87 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 potrivit caruia institutiile de credit trebuie sa calculeze, sa declare si sa plateasca trimestrial taxa pe active financiare, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza taxa pe active, iar primul termen de plata este aprilie 2019;
- faptul ca potrivit reglementarilor in vigoare privind cota de impozitare asupra activelor financiare ale institutiilor bancare, estimata la acest moment la 0,3% pentru primul trimestru al anului 2019, si baza la care se aplica aceasta taxa, respectiv valoarea totala a activelor financiare, ar avea impact negativ imediat si semnificativ asupra surselor financiare pe care institutiile bancare le au la dispozitie pentru creditarea economiei reale si a populatiei;
- faptul ca taxa se plateste in functie de nivelul indicelui de referinta ROBOR, indice calculat exclusiv pe baza de cotatii si nu pe tranzactii efective pe piata interbancara, si care se reflecta in costul crescut al creditelor acordate de institutiile de credit, cu efect negativ asupra activitatii de creditare a economiei reale si a populatiei;
- ca mentinerea prevederilor actuale referitoare la utilizarea indicelui de referinta ROBOR pentru creditele denominate in lei cu dobanda variabila acordate consumatorilor perpetueaza existenta unor diferente semnificative intre dobanda perceputa de institutiile bancare la creditele acordate populatiei si dobanda acordata la depozitele populatiei;
- obiectivele Guvernului de crestere a intermedierii financiare, prin cresterea creditarii companiilor nefinanciare de catre sectorul bancar, scaderea costului creditarii populatiei si incurajarea economisirii prin acordarea de dobanzi mai atractive,
se impune revizuirea mecanismului de calcul si de plata a taxei pe activele bancare, in beneficiul tuturor partilor implicate, inclusiv al sistemului bancar, prin acordarea de facilitati de diminuare a taxei in conditiile in care aceasta contribuie la indeplinirea obiectivelor mentionate, precum si inlocuirea indicelui de referinta utilizat la stabilirea ratelor de dobanda pentru creditele contractate in lei cu dobanda variabila, calculat pe baza de tranzactii efective pe piata interbancara.
Tinand cont de obiectivele asumate prin Programul de guvernare de realizare a unei cresteri economice inteligente si sustenabile la nivel national, de dezvoltare a sectorului energetic,
In considerarea faptului ca dezvoltarea economica nu este la acelasi nivel in toate judetele, decalajele intre judete fiind in continuare semnificative, se propun masuri speciale pentru reducerea lor, avand in vedere inclusiv impactul social al respectivelor decalaje, in domeniul energiei, cu efect economic si social care au ca scop:
- accelerarea promovarii investitiilor in sectorul energiei electrice;
- dezvoltarea retelelor de distributie a gazelor naturale prin introducerea posibilitatii de a se realiza acest lucru si din fonduri publice de catre UAT-uri sau asocieri ale acestora;
- asigurarea suportabilitatii costurilor legate de incalzirea populatiei;
- asigurarea viabilitatii economice a producatorilor de energie electrica pe baza de carbune;
- asigurarea viabilitatii economice a producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare.
Caracterul de urgenta al prevederilor ce vizeaza acest domeniu rezida atat in faptul ca operatorii economici respectivi trebuie sa aiba timpul necesar in vederea ajustarii bugetelor de investitii si a planurilor de dezvoltare, cat si in necesitatea imbunatatirii starii retelelor din domeniul energetic. De asemenea, este necesara si accelerarea investitiilor in capacitatile de producere a energiei electrice pentru surmontarea unor potentiale sincope in sector si pentru a se evita importurile masive de energie electrica in lipsa dezvoltarii capacitatilor de producere a energiei electrice.
De asemenea, caracterul de urgenta rezida in necesitatea accelerarii procesului de dezvoltare a retelelor de distributie a gazelor naturale cu impact direct in sensul imbunatatirii nivelului de trai al populatiei si in asigurarea premiselor de dezvoltare economica la nivel local. Aceste prevederi au fost cerute in mod expres de catre autoritatile locale pentru a se crea baza legala a utilizarii fondurilor publice in acest scop.
In ceea ce priveste asigurarea suportabilitatii costurilor legate de incalzirea populatiei, noile prevederi sunt necesare pentru protectia consumatorilor, cu referire expresa la sprijinirea clientilor vulnerabili.
Referitor la asigurarea viabilitatii economice a producatorilor de energie electrica pe baza de carbune, avand in vedere importanta acestora in sectorul producerii de energie electrica si, totodata, si ponderea acestora (inclusiv a ramurilor industriale care depind de acestia) in economia anumitor judete, inclusiv situatia sociala deosebita din zonele in care isi desfasoara activitatea, este necesara implementarea cu celeritate a unor prevederi care sa le asigure viabilitatea economica.
Totodata, trebuie avut in vedere ca un eventual colaps financiar/economic al acestor producatori poate conduce la periclitarea functionarii Sistemului energetic national.
Neadoptarea in regim de urgenta a dispozitiilor prevazute in prezena ordonanta de urgenta pentru domeniul energiei poate duce la interpretari eronate ale prevederilor, ceea ce ar putea genera o multitudine de actiuni in instanta avand ca rezultat blocarea activitatii ANRE, costuri ridicate de functionare a operatorilor economici - cu consecinta directa a falimentului producatorilor de energie electrica pe baza de carbune si a producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare, in conditiile in care acestia deja se confrunta cu probleme majore financiare.
De asemenea, o consecinta directa a neadoptarii in regim de urgenta ar fi si intarzierea planurilor de investitii ale operatorilor economici din sectorul energiei electrice, precum si cresterea costurilor legate de incalzirea populatiei
Se impune suspendarea aplicarii reglementarilor privind cerintele de capital ale administratorilor fondurilor de pensii in vederea reducerii impactului negativ asupra stabilitatii financiare a administratorilor de fonduri de pensii.
In considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articolul I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatele ( 2) si ( 4) vor avea urmatorul cuprins:
``(2) Fondul se utilizeaza pentru finantarea proiectelor de dezvoltare, care cuprind investitii sau lucrari de intretinere si reparatii curente, ale unitatiilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum si ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, in domenii prioritare, dupa cum urmeaza:
1. Domeniul prioritar principal:
a) sanatate, respectiv dispensar medical rural, centru medical de permanenta, spitale judetene, municipale si orasenesti;
b) educatie, respectiv scoli, gradinite, crese, campusuri scolare;
c) apa si canalizare, inclusiv tratarea si epurarea apelor uzate;
d) retea de energie electrica si retea de gaze, inclusiv extinderea acestora;
e) infrastructura de transport, respectiv drumuri comunale si locale, judetene, strazi, zone pietonale, poduri, pasaje;
f) salubrizare;
g) retea de iluminat public.
2. Domeniul prioritar secundar:
a) cultura, respectiv camin cultural;
b) culte, respectiv reabilitare lacas de cult;
c) sport, respectiv constructie/modernizare baze sportive pentru sport de masa si performanta;
d) locuinte, respectiv locuinte sociale, locuinte pentru tineri, locuinte de serviciu pentru specialisti, reabilitarea cladirilor cu risc seismic;
e) sedii administrative ale institutiilor publice din mediul rural.
(4) Finantarea proiectelor de dezvoltare se asigura sub forma de granturi, acordate din Fond.``
2. La articolul 3, alineatele (1) si ( 2) vor avea urmatorul cuprins:
``(1) Fondul poate angaja sume pentru finantarea proiectelor de dezvoltare ale beneficiarilor prevazuti la art. 1 alin. (2) si pentru finantarea proiectelor de investitii ale beneficiarilor prevazuti la art. 1 alin. (3), in limita plafoanelor de trageri, prevazute la art. 1 alin. (5), disponibile la data solicitarii finantarii.
(2) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara pot solicita finantare din Fond pentru obiectivele de dezvoltare ce se incadreaza in domeniile prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarele conditii:
a) sa detina autorizatia de construire sau devizele de lucrari si memoriile tehnice, dupa caz, necesare demararii executiei lucrarilor;
b) beneficiarii pot sa detina concomitent cel mult doua proiecte finantate din Fond, iar solicitarea de finantare pentru un proiect se face numai in ordinea domeniilor prevazute la art. 1 alin. (2);
c) sa solicite finantare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai dupa finalizarea integrala a proiectelor din domeniul prioritar principal;
d) suma solicitata la finantare sa nu fie mai mare decat diferenta dintre valoarea proiectului si excedentul bugetului local neutilizat la data solicitarii finantarii. In intelesul prezentei ordonante de urgenta, la stabilirea excedentului bugetului local nu se iau in calcul sumele a caror destinatie a fost stabilita prin acte normative sau prin acorduri/contracte de finantare;
e) pentru sumele solicitate a fi acordate din Fond sa nu existe o alta cerere de finantare din fonduri externe nerambursabile aprobata sau in curs de analiza;
f) sa nu existe finantare dubla concomitenta pentru aceleasi lucrari aferente proiectelor de dezvoltare solicitate a fi finantate din Fond, provenite inclusiv din contracte de imprumut semnate cu institutii de credit sau institutii financiare interne sau internationale."
3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
``Art. 4. - Categoriile de investitii eligibile a fi finantate din Fond sunt investitiile noi si extinderea/finalizarea investitiilor existente, constand in constructii, modernizari si dotari, precum si lucrari de intretinere si reparatii curente pentru unitatile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale si asociatiile de dezvoltare intercomunitara.``
4. La articolul 5, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
``In vederea acordarii granturilor din Fond, unitatile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, asociatiile de dezvoltare intercomunitara, respectiv universitatile depun o solicitare catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza in care mentioneaza urmatoarele:``.
5. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) In termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului de finantare, Comisia Nationala de Strategie si Prognoza vireaza beneficiarului intr-un cont de disponibil cu destinatie speciala suma solicitata la art. 5 lit. d). In executie, in termen de 3 zile de la incasare, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, respectiv universitatile transfera suma aflata in contul de disponibil in bugetul local sau in bugetele de venituri si cheltuieli ale universitatilor, dupa caz, in vederea utilizarii acesteia. Avansul neutilizat pana la data de 31 decembrie a fiecarui an se restituie in contul Fondului din care a fost virata.``
6. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
``(1) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum
si asociatiile de dezvoltare intercomunitara prin unitatile administrativ-teritoriale componente au obligatia de a restitui anual, pe o perioada fixa de 20 de ani, o suma reprezentand contributia proprie la proiect, calculata ca diferenta intre nivelul maxim al datoriei publice locale, calculat potrivit prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si serviciul datoriei publice locale anuale, dar nu mai mult decat valoarea finantata. Sumele rambursate de beneficiari aferente fiecarui an se vireaza la bugetul de stat pana la finele primului trimestru al anului urmator. Calculul sumei datorate se efectueaza de catre beneficiar si se verifica de catre structuri din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau Ministerului Finantelor Publice, desemnate prin ordin al ministrului finantelor publice.``
7. La articolul 61, punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``12. La articolul 124, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu urmatorul cuprins:
AAĞ(11) Pentru perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, producatorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie, cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei au obligatia sa vanda cu pretul de 68 lei/MWh cantitatile de gaze naturale rezultate din activitatea de productie interna curenta catre furnizorii clientilor casnici si ai producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei. In aceasta perioada, producatorul are obligatia sa vanda in primul rand catre furnizori sau clienti, dupa caz, in conditii reglementate de ANRE, pentru asigurarea intregului necesar de consum al clientilor casnici si al producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei, din productia curenta si/sau din depozitele de inmagazinare.
(12) Producatorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie, cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei nu vor mai incheia contracte de vanzare cu livrare pe teritoriul Romaniei, la preturi mai mari de 68 lei/MWh pentru cantitatile de gaze naturale destinate acoperirii consumului clientilor casnici si al producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei. Diferentele de costuri de achizitie din anii 2018 si 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preturile practicate, se vor recupera pana la data de 30 iunie 2022, conform reglementarilor ANRE.
(13) Pretul de achizitie platit pentru gazele din productia interna curenta necesare pentru acoperirea consumului clientilor casnici si al producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei, nu poate depasi valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vanzator.AAğ``.
8. La articolul 61, punctul 14 se abroga.
9. Articolele 86-88 vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 86. - (1) Institutiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare nete, denumita in continuare taxa pe active.
(2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) institutie bancara - institutie de credit, persoana juridica romana, inclusiv sucursalele din strainatate ale acesteia si sucursala din Romania a institutiei de credit, persoana juridica straina;
b) active financiare nete - activele financiare ale institutiei bancare existente la sfarsitul semestrului, respectiv anului pentru care se datoreaza taxa pe active, astfel cum sunt inregistrate in evidenta contabila, ajustate, dupa caz, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, respectiv:
(i) numerar, solduri de numerar la banci centrale si alte depozite la vedere;
(ii) active financiare detinute in vederea tranzactionarii;
(iii) active financiare nedestinate tranzactionarii, evaluate obligatoriu la valoarea justa prin profit sau pierdere;
(iv) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere;
(v) active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global;
(vi) active financiare evaluate la cost amortizat;
(vii) instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire;
(viii) modificarile de valoare justa aferente elementelor acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii;
(ix) investitii in filiale, asocieri in participatie si entitati asociate;
c) cota de piata - raportul dintre valoarea totala a activelor institutiei bancare si valoarea totala a activelor agregate pentru sistemul bancar, inclusiv sucursale;
d) rata medie ponderata a dobanzii la creditele, denominate in lei, acordate de o institutie bancara societatilor ne financiare si gospodariilor populatiei- reprezinta media aritmetica a ratelor medii ponderate a dobanzii la creditele denominate in lei, acordate de o institutie bancara societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei, calculate lunar la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa. Rata medie ponderata a dobanzii la creditele denominate in lei, la sfarsitul lunii, reprezinta media ponderata a ratelor de dobanda cu soldul creditelor acordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei;
e) rata medie ponderata a dobanzii la depozitele, denominate in lei, atrase de o institutie bancara de la societatile nefinanciare si gospodariile populatiei - reprezinta media aritmetica a ratelor medii ponderate a dobanzii la depozitele denominate in lei, atrase de o institutie bancara de la societatile nefinanciare si gospodariile populatiei, calculate lunar la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa. Rata medie ponderata a dobanzii la depozitele denominate in lei, la sfarsitul lunii, reprezinta media ponderata a ratelor de dobanda cu soldul depozitelor atrase de la societatile nefinanciare si gospodariile populatiei;
f) marja de dobanda - diferenta intre rata medie ponderata a dobanzii la creditele, denominate in lei, acordate de o institutie bancara societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei, si rata medie ponderata a dobanzii la depozite, denominate in lei, atrase de la societati nefinanciare si gospodariile populatiei, definite conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2014 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta marja de dobanda se calculeaza la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa pe active si al anului precedent si se exprima in puncte procentuale;
g) marja de referinta a dobanzii - marja de dobanda sub care taxa pe active se reduce la jumatate, respectiv cu 50%;
h) cresterea soldului creditelor - diferenta pozitiva dintre soldul creditelor acordate de o institutie bancara societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei existent la sfarsitul semestrului/anului pentru care se datoreaza taxa pe active si soldul creditelor acordate societatilor nefinanciare si populatiei la sfarsitul anului precedent, raportata la soldul creditelor acordate societatilor nefinanciare si populatiei la sfarsitul anului precedent, exprimata in procente;
i) diminuarea marjei de dobanda - diferenta negativa dintre marja de dobanda calculata la nivelul semestrului/anului pentru care se datoreaza taxa pe active fata de marja de dobanda calculata la nivelul anului precedent, raportata la marja de dobanda, calculata la nivelul anului precedent, exprimata in procente;
j) tinta de crestere a creditarii - valoarea de crestere a volumului de credite acordate de o institutie bancara societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei, stabilita pentru anul curent fata de anul precedent, exprimata in procente;
k) tinta de diminuare a marjei de dobanda - valoarea de scadere a marjei de dobanda, stabilita pentru anul curent fata de anul precedent, exprimata in procente.
(3) Pentru determinarea indicatorului prevazut la alin. (2) lit. h) se vor lua in considerare si creditele performante vandute in cursul semestrului/anului de catre institutia bancara si nu se vor lua in considerare creditele performante cumparate in cursul semestrului/anului de catre institutia bancara. Creditele performante cumparate de o institutie bancara se vor lua in considerare la determinarea indicatorului prevazut la alin. (2) lit. h) incepand cu anul urmator. Aceleasi credite performante vandute si cumparate in cursul aceluiasi an de institutia bancara nu se iau in considerare la determinarea indicatorului prevazut la alin. (2) lit. h).
(4) Pentru determinarea indicatorului prevazut la alin. (2) lit. d) se vor lua in considerare si creditele performante vandute in cursul lunii de institutia bancara, iar creditele performante cumparate de la institutiile bancare din Romania se vor lua in considerare la determinarea acestui indicator incepand cu luna urmatoare momentului cumpararii. Aceleasi credite performante vandute si cumparate in cursul aceluiasi an de institutia bancara nu se iau in considerare la determinarea acestui indicator.

Articolul 87. - (1) Taxa pe active se calculeaza prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (2) asupra bazei impozabile reprezentate de activele financiare nete ale institutiei bancare existente in sold la sfarsitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa, potrivit evidentei contabile, din care se scad urmatoarele active financiare:
a) numerarul;
b) solduri de numerar la banci centrale la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante;
c) expuneri neperformante la valoare neta;
d) titluri de datorie emise de administratii publice la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante;
e) credite si avansuri acordate administratiilor publice la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante;
f) credite acordate de institutiile de credit sectorului neguvernamental purtatoare de garantii primite din partea administratiei publice centrale la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante;
g) credite acordate institutiilor de credit, creante atasate si sume de amortizat, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; depozite la institutii de credit, creante atasate si sume de amortizat, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; conturi de corespondent la institutii de credit (nostro) si creante atasate, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante; operatiuni reverse repo si titluri luate cu imprumut, creante atasate si sume de amortizat, la valoare neta, din care se exclud expunerile neperformante.
(2) Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile prevazute la alin. (1), sunt:
a) 0,4% pe an, pentru institutia bancara care detine o cota de piata mai mare sau egala cu 1%;
b) 0,2% pe an, pentru institutia bancara care detine o cota de piata mai mica de 1%.
Cota de piata este cea stabilita la sfarsitul semestrului/anului pentru care se datoreaza taxa.
(3) Contribuabilii prevazuti la art. 86 alin. (2) lit. a) sunt obligati sa calculeze semestrial, respectiv la sfarsitul anului taxa pe active, prin aplicarea cotelor prevazute la alin. (2) asupra bazei impozabile prevazute la alin. (1).
(4) Taxa calculata potrivit alin. (3) se reduce astfel:
a) pentru cresterea intermedierii financiare, prin cresterea soldului creditelor:
(i) cu 50%, in cazul in care cresterea soldului creditelor acordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei, determinata potrivit art. 86 alin. (2) lit. h), este egala sau mai mare decat tinta de crestere a creditarii, prevazuta la alin. (7);
(ii) pana la 50%, in cazul in care cresterea soldului creditelor acordate societatilor nefinanciare si gospodariilor populatiei este mai mica decat tinta de crestere a creditarii prevazuta la alin. (7), situatie in care procentul de reducere a taxei pe active se calculeaza proportional, conform urmatoarei formule:
R1 = [cresterea soldului creditelor/tinta de crestere a creditarii] *50%,
unde:
R1 - procentul de reducere a taxei pe active ca urmare a cresterii soldului creditelor;
(iii) referinta initiala fata de care se realizeaza calculul evolutiei soldului creditelor este reprezentata de soldul creditelor la sfarsitul anului 2018;
(iv) in cazul in care in anul/anii urmator/urmatori soldul creditelor scade, evolutia soldului creditelor se va evalua in functie de referinta initiala de la pct. (iii) pana cand soldul creditelor inregistreaza o valoare mai mare sau egala cu valoarea referintei initiale de la pct. (iii). In anul urmator inregistrarii soldului creditelor cel putin la nivelul referintei initiale, calculul evolutiei soldului creditelor se va realiza fata de soldul creditelor inregistrate la sfarsitul anului precedent, care devine referinta initiala si careia i se aplica prevederile de la acest punct;
b) pentru diminuarea marjei de dobanda:
(i) cu 50%, in cazul in care marja de dobanda calculata la nivelul semestrului/anului pentru care se datoreaza se situeaza sub nivelul marjei de referinta a dobanzii sau in cazul in care diminuarea marjei de dobanda determinata potrivit art. 86 alin. (2) lit. i) este egala sau mai mare decat tinta de diminuare a marjei de dobanda, prevazuta la alin. (7);
(ii) pana la 50%, in cazul in care diminuarea marjei de dobanda este mai mica decat tinta de diminuare a marjei de dobanda prevazuta la alin. (7), situatie in care procentul de reducere a taxei pe active se calculeaza proportional, conform urmatoarei formule:
R2 = [(diminuarea marjei de dobanda/tinta de diminuare a marjei de dobanda) * 50%],
unde:
R2 - procentul de reducere a taxei pe active ca urmare a diminuarii marjei de dobanda;
(iii) referinta initiala fata de care se realizeaza calculul evolutiei marjei de dobanda este data de marja de dobanda de la sfarsitul anului 2018;
(iv) in cazul in care in anul/anii urmator/urmatori marja de dobanda creste, evolutia marjei de dobanda se va evalua in functie de referinta initiala de la pct. (iii) pana cand marja de dobanda inregistreaza o valoare mai mica sau egala cu valoarea referintei initiale de la pct. (iii). In anul urmator inregistrarii marjei de dobanda cel mult la nivelul referintei initiale, calculul evolutiei marjei de dobanda se va realiza fata de marja de dobanda inregistrata la sfarsitul anului precedent, care devine referinta initiala si careia i se aplica prevederile de la acest punct.
(5) Taxa pe active, calculata potrivit alin. (3) si redusa in conditiile prevederilor alin. (4), pe baza indicatorilor privind cota de piata, soldul creditelor si marja de dobanda inregistrati la nivelul primului semestru al anului pentru care se datoreaza taxa pe active si a jumatate din nivelurile-tinta de crestere a creditarii si a tintei de diminuare a marjei de dobanda, se declara si se plateste pana la data de 25 august inclusiv a anului pentru care se datoreaza. Taxa nu se datoreaza si nu se declara la nivelul primului semestru in urmatoarele situatii:
a) daca a indeplinit 100% tinta de crestere a creditarii; sau
b) daca a indeplinit 100% tinta de diminuare a marjei de dobanda;sau
c) daca nivelul procentual agregat al cresterii creditarii si al diminuarii marjei de dobanda este cel putin 100%.
(6) Pe baza indicatorilor privind cota de piata, soldul creditelor si marja de dobanda determinati la nivelul anului pentru care se datoreaza taxa pe active, taxa pe active, calculata potrivit alin. (3), se reduce in conditiile prevederilor alin. (4). Sumele rezultate se declara pana la data de 25 august inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza taxa pe active. Diferentele in plus fata de sumele de la alin. (5) se platesc pana la data de 25 august inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza taxa pe active, iar diferentele in minus se restituie/se compenseaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Indicatorii-tinta de crestere a creditarii si de diminuare a marjei de dobanda, precum si marja de referinta a dobanzii se stabilesc anual, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, cu recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala. Pentru anul 2019, pentru fiecare institutie bancara, tinta de crestere a creditarii este de + 8,0 la suta, tinta de diminuare a marjei de dobanda este de -8,0 la suta, iar marja de referinta a dobanzii este de 4,0 puncte procentuale.
(8) Nu sunt supuse taxei pe active institutiile bancare care inregistreaza pierdere contabila, inainte de calculul taxei pe active, la sfarsitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa.
(9) Institutiile bancare pentru care Banca Nationala a Romaniei, in exercitarea atributiilor care ii revin, in calitate de autoritate de supraveghere, a impus limitarea activitatii de creditare in conformitate cu art. 226 alin. (3) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, nu datoreaza taxa pe active pentru perioada in care opereaza aceasta masura. In acest caz, taxa pe active datorata se determina prin raportarea taxei pe active, calculata potrivit alin. (3) si (4), la numarul de zile aferent semestrului/anului pentru care se datoreaza taxa si inmultirea rezultatului cu numarul de zile aferent perioadei in care nu a operat masura.
(10) In cazul in care taxa pe active datorata de institutiile bancare se situeaza peste profitul contabil, inainte de calculul taxei pe active, inregistrat la sfarsitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datoreaza taxa, acestea datoreaza taxa pe active in limita profitului contabil inregistrat, fara a influenta taxa pe active datorata pentru anii urmatori.

Articolul 88. - (1) Prin exceptie de la art. 87 alin. (3), (5) si (6), contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului au obligatia de a declara si a plati taxa pe active proportional cu perioada impozabila, pana la data depunerii situatiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv pana la data radierii, dupa caz. In aceasta situatie, pentru determinarea taxei pe active, cota de piata este ultima cota stabilita, iar reducerea taxei, in conditiile prevederilor art. 87 alin. (4), se efectueaza pe baza indicatorilor privind soldul creditelor si marja de dobanda inregistrati la sfarsitul perioadei impozabile. Perioada impozabila este perioada din anul calendaristic centru care contribuabilul a existat.
(2) Contribuabilii nou-infiintati in cursul anului datoreaza taxa pe active incepand cu anul urmator.
(3) Modelul si continutul declaratiei taxei pe active se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 60 de zile.
(4) Cheltuiala cu taxa pe active este cheltuiala deductibila la stabilirea rezultatului fiscal reglementat de titlul II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Taxa pe active reprezinta venit la bugetul de stat si se administreaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.``
10. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
``Art. 90. - Obligatiile suplimentare de capital social minim prevazute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 iunie 2019, se varsa pana la data de 31 decembrie 2019.``

Articolul II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 11 iunie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 288/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 37, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``a) pentru creditele acordate in valuta, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta EURIBOR/LIBOR la o anumita perioada, in functie de valuta creditului, la care creditorul adauga o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului;".
2. La articolul 37, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
,,a1) pentru creditele acordate in moneda nationala, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului. Indicele de referinta pentru credite acordate in lei cu dobanda variabila se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei si reprezinta rata de dobanda calculata ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara. Indicele de referinta se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de fiecare institutie de credit pentru trimestrul urmator;``.

Articolul III. -Alineatul (1) al articolului 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 727 din 20 septembrie 2016, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(1) In contractele de credit cu dobanda variabila se vor aplica urmatoarele reguli:
a) pentru creditele in valuta, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta EURIBOR/LIBOR la o anumita perioada, in functie de valuta creditului, la care creditorul adauga o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului;
b) pentru creditele acordate in moneda nationala, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului. Indicele de referinta pentru credite acordate in lei cu dobanda variabila se calculeaza si se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei si reprezinta rata de dobanda calculata ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara. Indicele de referinta se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmand a se aplica de fiecare institutie de credit pentru trimestrul urmator;
c) in acord cu politica comerciala a fiecarui creditor, acesta poate reduce marja si/sau aplica un nivel mai redus al indicelui de referinta, avand dreptul ca, pe parcursul derularii contractului, sa revina la valoarea marjei mentionate in contract la data incheierii acestuia si/sau la nivelul indicelui de referinta;

d) modul de calcul al dobanzii trebuie indicat in mod expres in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii variabile, atat in sensul majorarii datorate indicelui de referinta EURIBOR/indicelui de referinta pentru creditele acordate in lei cu dobanda variabila/LIBOR, cat si in cel al reducerii acesteia;
e) valoarea indicilor de referinta utilizati in formula de calcul a dobanzii variabile va fi afisata si permanent actualizata, pe website-urile creditorilor si la toate punctele de lucru ale acestora.``

Articolul IV. - Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial al Roman ei, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 22, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
,,(11) Pentru perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, pentru clientii casnici furnizarea de energie electrica se realizeaza in conditii reglementate de catre ANRE.``
2. La articolul 76, alineatul (4) ce modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(4) Preturile de vanzare a energiei electrice livrate de producatori furnizorilor de ultima instanta conform prevederilor art. 28 lit. b1) se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de ANRE.``
3. La articolul 79, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
``(8) Pentru calculul tarifelor de transport si distributie a energiei electrice, in perioada de reglementare 2019-2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, reprezentand costul mediu al capitalului investit, exprimat in termeni reali, inainte de impozitare este de 6,9%.``
4. La articolul 104, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmatorul cuprins:
``(61) Concedentul/concesionarul, in vederea infiintarii sistemului de distributie a gazelor naturale, are obligatia obtinerii in prealabil a autorizatiilor specifice prevazute de legislatia in vigoare.``
5. La articolul 104, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(7) Dupa adjudecarea concesiunii, in vederea desfasurarii activitatii, concesionarul solicita licentele specifice prevazute de legislatia in vigoare. Acesta are obligatia sa asigure si furnizarea gazelor naturale in regim reglementat la clientii casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate pana la data eliminarii preturilor reglementate, scop pentru care are obligatia sa detina si licenta pentru activitatea de furnizare de gaze naturale; pentru operatorul economic care, potrivit prevederilor legale, are obligatia de a realiza separarea legala a activitatilor de distributie si furnizare, operatorul economic afiliat acestuia detine licenta pentru activitatea de furnizare de gaze naturale si are obligatia sa asigure furnizarea gazelor naturale in regim reglementat la clientii casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate pana la data eliminarii preturilor reglementate.``
6. Articolul 105 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Asigurarea urmaririi executarii lucrarilor

Articolul 105. -Concedentul/concesionarul serviciului public de distributie a gazelor naturale trebuie sa asigure urmarirea executarii lucrarilor prevazute in autorizatia de infiintare/ contractul de concesiune, prin personal propriu sau prin personal contractual, autorizat conform reglementarilor ANRE.``
7. La articolul 178, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
``(6) Pentru calculul tarifelor de transport si distributie a gazelo" naturale, in perioada de reglementare 2019-2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, reprezentand costul mediu al capitalului investit, exprimat in termeni reali, inainte de impozitare, este de 6,9%.``
8. La articolul 179 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
,,b) furnizarea gazelor naturale la pret reglementat si in baza contractelor-cadru pana la 30 iunie 2022 pentru clientii casnici;``.

Articolul V. -Articolul 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, alineatele (3) si (31) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(3) Nivelul tarifelor si contributiilor prevazute la alin. (2) se stabileste anual prin ordin al presedintelui ANRE, cu exceptia contributiei anuale percepute de la titularii de licente in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(31) Contributia anuala perceputa de la titularii de licente in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale este egala cu 2% din cifra de afaceri anuala realizata de acestia din activitatile ce fac obiectul licentelor acordate de ANRE. Cifra de afaceri ce se constituie ca baza de calcul pentru perceperea contributiei anuale este definita si calculata conform reglementarilor ANRE aprobate prin ordin al presedintelui ANRE cu avizul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.``
2. La articolul 2, dupa alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu urmatorul cuprins:
,,(32) Prin derogare de la prevederile alin. (3) si (31), contributia anuala perceputa de la titularii licentelor de exploatare comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice pe baza de carbune, precum si a celor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare, se stabileste anual prin ordinul presedintelui ANRE prevazut la alin. (3)."

Articolul VI. -Alineatul (6) al articolului 143 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
``(6) In cazul utilizarii frecventelor radio prevazute la art. 28 alin. (1) fara licenta, cuantumul amenzii aplicate potrivit alin. (1) este de 0,1% din cifra de afaceri inregistrata in anul precedent de catre persoana care savarseste fapta pentru fiecare zi de utilizare fara licenta.``
Art VII. -Aplicarea prevederilor art. 42 alin. (11) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 1 septembrie 2019.

Articolul VIII. - (1) Aplicarea art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 31 mai 2019.
(2) Pe perioada suspendarii prevazuta la alin. (1), capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro.

Articolul IX. - Prevederile art. I pct. 9 se aplica pentru taxa datorata de institutiile bancare incepand cu anul 2019.
Art X. - Metodologia privind determinarea cotei de piata, marjei de dobanda, a activelor financiare nete si a celor care se scad din baza impozabila, precum si raportarea indicatorilor necesari calcularii taxei pe active, prevazute la art. 86-88 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta se stabileste prin norme metodologice, care se aproba prin hotarare a Guvernului, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei, in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Articolul XI. - (1) Prevederile art. II si III intra in vigoare la data de 2 mai 2019 si se aplica creditelor acordate consumatorilor dupa aceasta data, precum si refinantarii creditelor acordate consumatorilor aflate in derulare la aceasta data.
(2) Prevederile art. II si III se pot aplica si contractelor aflate in derulare la data prevazuta la alin. (1) cu acordul partilor formalizat prin act aditional la contractul de credit.
(3) La cererile formulate de consumatori pentru refinantarea creditelor in derulare sau pentru modificarea contractelor in derulare, institutiile bancare raspund in termen de maximum 60 de zile de la data solicitarii formulate de acestia.

Articolul XII. - In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei realizeaza modificarea reglementarilor incidente pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 79 alin. (8) si art. 178 alin. (6) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...

Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021
Codul deontologic al medicului stomatolog, din 09.07.2021 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I ...Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice