Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulament 4/2019, Autoritatea de Supraveghere Financiara

INTEGRAL: Regulament 4/2019, Autoritatea de Supraveghere FinanciaraRegulamentul nr. 4/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 44/2013 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 257 din 03.04.2019.


In temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) si d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) si (2), precum si ale art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
in urma deliberarilor din sedinta Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din data de 25.03.2019,


Autoritatea de Supraveghere Financiara emite prezentul regulament.Articolul I
Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotararea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 44/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 7 octombrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prezentul regulament se aplica in mod corespunzator si in situatiile in care sunt emise certificate de depozit care:
a) urmeaza sa fie admise la tranzactionare intr-un stat tert Uniunii Europene pe o piata echivalenta pietei reglementate in sensul Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, denumita in continuare Legea nr. 126/2018, si reglementarilor europene, in baza unui prospect publicat si aprobat de autoritatea competenta in domeniu din respectivul stat tert si care are un continut similar celui prevazut de reglementarile europene privind informatiile ce trebuie incluse intr-un prospect si in conditiile in care certificatele de depozit au la baza valorile mobiliare mentionate la alin. (1);
b) sunt admise la tranzactionare intr-un stat tert Uniunii Europene, avand la baza valorile mobiliare mentionate la alin. (1) si care la data admiterii la tranzactionare pe respectiva piata din statul tert se incadrau in cerintele prevazute la alin. (1)."


2. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 2
(1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatiile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, denumita in continuare Legea nr. 24/2017, precum si in reglementarile emise in aplicarea acesteia de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F."


3. La articolul 2 alineatul (2), litera b) se abroga.


4. La articolul 2 alineatul (2), literele d) si d1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) depozitar central - entitatea prevazuta la art. 146 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, la art. 3 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 126/2018, care efectueaza operatiuni de depozitare a actiunilor si/sau, dupa caz, a drepturilor de alocare, precum si operatiuni de registru pentru emitentul definit la lit. e);
d1) drepturi de alocare suport sau drepturi de alocare - drepturile de alocare definite la art. 2 alin. (2) lit. i) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, denumit in continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, emise in cazul ofertelor publice mentionate la art. 1 alin. (1) lit. a), in baza carora sunt emise certificate de depozit;".


5. La articolul 2, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Certificatele de depozit avand la baza actiuni/drepturi de alocare ce fac obiectul prezentului regulament nu sunt cele mentionate la art. 3 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 126/2018."
6. La articolul 3, alineatele (3) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Efectuarea operatiunilor de creditare a contului special mentionat la alin. (1) cu numarul actiunilor suport in baza carora sunt emise certificate de depozit, precum si blocarea actiunilor suport se fac numai dupa si in baza instructiunilor aferente transmise catre depozitarul central sau, dupa caz, catre participantul la sistemul depozitarului central, in baza prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competenta din statul membru de origine, determinat in conformitate cu prevederile art. 4 lit. b) din Legea nr. 24/2017, sau, dupa caz, de autoritatea competenta in domeniu din statul tert prevazut la art. 1 alin. (3) lit. a).
. . .
(10) Instructiunile de transfer prevazute la alin. (7) si (8) vor avea intotdeauna la baza si vor fi conforme cu cererea de conversie, emitentul de certificate de depozit fiind obligat sa emita/sa anuleze certificatele de depozit, fara intarziere, imediat dupa inregistrarea transferurilor si in conformitate cu prevederile prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competenta din statul membru de origine, respectiv de autoritatea competenta in domeniu din statul tert prevazut la art. 1 alin. (3) lit. a)."


7. La articolul 5, alineatele (1), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
(1) Prevederile sectiunii 1 a capitolului IV din titlul III din Legea nr. 24/2017, respectiv cele ale subsectiunii 3.1 din cadrul sectiunii a 3-a a capitolului III din titlul IV din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se aplica corespunzator si in cazul certificatelor de depozit, respectiv al detinatorilor de certificate de depozit si al persoanelor care au detineri constituite atat din actiuni, cat si din certificate de depozit.
. . .
(3) Persoana subiect al obligatiei de notificare prevazuta la alin. (1) are obligatia de a informa, in acelasi timp, cu privire la atingerea, depasirea sau scaderea sub praguri, societatea emitenta a actiunilor suport si A.S.F., potrivit art. 72 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 si cu respectarea prevederilor art. 80 din Legea nr. 24/2017, precum si ale art. 149 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
(4) Emitentul actiunilor suport care a primit o informare potrivit alin. (3) trebuie sa aduca la cunostinta publicului respectiva operatiune in conformitate cu art. 72 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 si art. 149 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018."


8. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 6
Prevederile art. 37 din Legea nr. 24/2017 se aplica in mod corespunzator si in cazul detinatorilor de certificate de depozit, cu luarea in considerare a numarului de actiuni detinute de acestia, inclusiv a celor corespunzatoare certificatelor de depozit."


9. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 7
(1) Emitentul certificatelor de depozit in numele caruia sunt inregistrate actiunile suport in baza carora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de actionar in intelesul si in vederea aplicarii art. 92 din Legea nr. 24/2017, respectiv a art. 183-210 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
(2) Accesul emitentului de certificate de depozit la adunarea generala a actionarilor se realizeaza in conditiile art. 92 alin. (7) din Legea nr. 24/2017."


10. La articolul 9, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 9
(1) Emitentul certificatelor de depozit voteaza in adunarea generala a actionarilor in conformitate si in limita instructiunilor detinatorilor de certificate de depozit care au aceasta calitate la data de referinta stabilita conform art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, precum si cu respectarea dispozitiilor inscrise in documentele de emisiune a certificatelor de depozit.
(2) Prin exceptie de la prevederile art. 200 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, emitentul de certificate de depozit poate, in adunarea generala a actionarilor aceluiasi emitent, sa exprime pentru unele dintre actiunile suport voturi diferite de cele exprimate pentru alte actiuni suport."


11. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Articolul 11
Prin derogare de la prevederile art. 200 alin. (4) prima teza din Regulamentul nr. 5/2018, emitentul de certificate de depozit poate sa imputerniceasca pe fiecare dintre detinatorii de certificate de depozit de la care a primit instructiuni in conformitate cu art. 9 alin. (1) sau pe orice tert desemnat de unul dintre respectivii detinatori de certificate de depozit sa participe si sa voteze la o adunare generala."


12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 12
In vederea exercitarii dreptului prevazut la art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, emitentul de certificate de depozit prezinta emitentului actiunilor suport o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte procentul din capitalul social pentru care exercita acest drept, procent ce se va calcula exclusiv cu luarea in considerare a numarului de actiuni suport corespunzatoare detinerilor de certificate de depozit ale persoanelor care au dat instructiuni."


13. La articolul 13, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Emitentul are obligatia sa faca publice rapoartele prevazute potrivit cap. I, III si IV din titlul III si potrivit titlului V ale Legii nr. 24/2017 si Regulamentului (UE) 2014/596 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piata (regulamentul privind abuzul de piata) si de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei, respectiv potrivit prevederilor cap. I si III din titlul IV, precum si potrivit prevederilor titlului VI din Regulamentul nr. 5/2018, cu respectarea corespunzatoare a prevederilor art. 105 alin. (2) si ale art. 149 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018."


14. La articolul 13, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Prevederile art. 149 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care certificatele de depozit sunt admise la tranzactionare in statul tert potrivit art. 1 alin. (3)."


15. La articolul 131, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Emitentul certificatelor de depozit in numele caruia drepturile de alocare care stau la baza certificatelor de depozit sunt inregistrate nu are calitatea de actionar in sensul prevazut de Legea nr. 24/2017 si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018."


16. La articolul 17, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Articolul 17
(1) Cerinta potrivit careia subconturile globale din evidentele participantilor trebuie sa fie deschise in numele altor entitati care sunt autorizate sa deschida conturi financiare pentru clientii acestora, prevazuta la art. 53 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 13/2005 privind autorizarea si functionarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 46 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis in aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, nu este aplicabila in situatia in care participantul la depozitarul central deschide un cont in numele emitentului de certificate de depozit si pe seama detinatorilor de certificate de depozit, in care sunt inregistrate si blocate actiunile suport in baza carora au fost emise respectivele certificate de depozit.
(2) In cazul contului global special in care sunt evidentiate actiunile suport in baza carora se emit certificate de depozit, mentionat la art. 3 alin. (1), obligatia de raportare prevazuta la art. 146 alin. (6) si (7) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 177 alin. (5) si (6) din Legea nr. 126/2018 este indeplinita prin furnizarea catre depozitarul central a informatiilor privind emitentul de certificate de depozit."


17. La articolul 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se constata si se sanctioneaza de catre A.S.F. conform dispozitiilor cap. I al titlului VI din Legea nr. 24/2017."


Articolul II
Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in Buletinul Autoritatii de Supraveghere Financiara si intra in vigoare la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea nr. 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Moni ...Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de s
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Limitele de competenta ale A.S.F. Petitie adresata Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) avand ca obiect contestarea modului de solutionare
Pronuntaţă de: I.C.C.J, Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 438 din 29 ianuarie 2020

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

Contract de achizitie publica. Aprecierea indeplinirii conditiei referitoare la existenta unor „circumstante imprevizibile”
Pronuntaţă de: I.C.C.J , Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 468 din 29 ianuarie 2020

Cerere in despagubiri pentru paguba suferita printr-un act administrativ-fiscal nelegal. Conditiile antrenarii raspunderii patrimoniale a autoritatii
Pronuntaţă de: I.C.C.J - Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 1160 din 26 februarie 2020

Ştiri Juridice