Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Normele privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiul in activitatea de audit financiar

INTEGRAL: Normele privind organizarea si desfasurarea testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiul in activitatea de audit financiar


Au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 283 din 12.04.2019 si aprobate prin Ordinul Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 201/2019

ARTICOLUL 1


Obiect
Prezentele norme stabilesc modul de organizare si desfasurare a testului de verificare a cunostintelor pentru accesul la stagiu, denumit in continuare test de acces sau test, in conformitate cu prevederile art. 11, 51 si 75 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative.


ARTICOLUL 2
Competenta
Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, denumita in continuare ASPAAS, este autoritatea competenta responsabila, potrivit Legii nr. 162/2017, pentru emiterea normelor prin care sunt stabilite conditiile de organizare si desfasurare a testului de acces si pentru organizarea si desfasurarea testului de acces.


ARTICOLUL 3
Conditii pentru inscrierea la testul de acces

(1) Admiterea la stagiul in activitatea de audit financiar se face in urma promovarii testului de acces, cu respectarea principiilor transparentei si egalitatii.
(2) In vederea inscrierii si sustinerii testului de acces, persoanele fizice trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte educationale:
a) sa fie licentiate ale unei institutii de invatamant superior; diploma obtinuta la absolvirea institutiei de invatamant superior trebuie sa fie recunoscuta/echivalata de catre Ministerul Educatiei Nationale;
b) sa indeplineasca conditia de buna reputatie prevazuta de art. 5 din Legea nr. 162/2017 si in Normele privind buna reputatie a stagiarilor in activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari si a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 89/2018.


ARTICOLUL 4
Inscrierea la testul de acces

(1) Dosarele de inscriere la testul de acces se depun personal, prin delegat (cu imputernicire simpla), prin posta sau curier, la sediul ASPAAS, in termenul stabilit si anuntat pe site-ul ASPAAS, conform prevederilor art. 8.
(2) Dosarele depuse dupa termenul-limita sunt respinse.
(3) Dosarul de inscriere la testul de acces cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere (conform anexei care face parte integranta din prezentele norme);
b) diploma de licenta, in original si copie - pentru dosarele care se depun la sediul ASPAAS si in copie legalizata - pentru situatiile in care dosarele se transmit prin posta sau curier;
c) copia actului de identitate, in termen de valabilitate;
d) certificat de cazier judiciar, in termen de valabilitate;
e) declaratia privind respectarea criteriilor de buna reputatie, prevazuta in anexa la Normele privind buna reputatie a stagiarilor in activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari si a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 89/2018;
f) orice alt document solicitat de ASPAAS in procesul de analiza (de exemplu, copie dupa certificatul de casatorie, in cazul in care numele candidatului din actul de identitate difera de numele din diploma de licenta).
(4) In vederea validarii dosarului de inscriere, personalul ASPAAS din cadrul Biroului reglementare, autorizare, inregistrare si formare continua (BRAIFC) constata conformitatea cu originalul a diplomei de licenta si verifica indeplinirea conditiilor de inscriere prevazute la art. 3.
(5) In cazul dosarelor incomplete sau care contin erori, acestea se completeaza/remediaza in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea ASPAAS.
(6) Daca remedierea nu are loc in termenul prevazut la alin. (5) sau daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3, dosarele de inscriere se resping, iar candidatii ale caror dosare au fost respinse nu au dreptul de a participa la testul de acces din sesiunea respectiva.
(7) Candidatii ale caror dosare au fost validate sunt inscrisi in registrul candidatilor, intocmit si gestionat de personalul ASPAAS din cadrul BRAIFC care a efectuat validarea acestora conform alin. (4).
(8) Registrul candidatilor centralizeaza urmatoarele informatii:
a) numele si prenumele candidatilor, ordonati alfabetic;
b) numarul legitimatiei individuale de acces la test;
c) denumirea orasului/judetului din care provin.
(9) Pe baza registrului candidatilor se stabilesc listele candidatilor inscrisi la testul de acces.
(10) Listele candidatilor se afiseaza atat pe pagina de internet a ASPAAS, cat si la locul de desfasurare a testului de acces.
(11) Pentru fiecare candidat, ASPAAS elibereaza o legitimatie de acces la test care se va lipi pe pupitrul individual, la locul de desfasurare a testului.


ARTICOLUL 5
Testul de acces

(1) Testul de acces se desfasoara pe o perioada de 3 ore si consta in verificarea cunostintelor teoretice prin sustinerea unei probe care poate contine subiecte deschise (intrebari de sinteza) si/sau intrebari tip grila care acopera urmatoarele domenii:
a) teoria si principiile contabilitatii generale;
b) cerintele legale si standardele referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale si consolidate;
c) analiza financiara;
d) contabilitatea costurilor si manageriala;
e) audit si aptitudini profesionale;
f) cerinte legale si profesionale referitoare la auditul statutar si auditorii financiari.
(2) Testul de acces poate contine si subiecte relevante din urmatoarele domenii sau reglementari:
a) legea societatilor si reglementarile privind guvernanta corporativa;
b) legislatia fiscala.
(3) De regula, ponderea subiectelor/intrebarilor tip grila, din punctul de vedere al punctajului alocat acestora, este de cel putin 80% din totalul subiectelor incluse in testul de acces.
(4) Testul de acces se organizeaza, de regula, o data pe an, intr-o sesiune ordinara.
(5) In situatii exceptionale, prin ordin al presedintelui ASPAAS, la interval de maximum 6 luni, dupa sesiunea ordinara se poate organiza o sesiune extraordinara.
(6) In cazul promovarii testului de acces, candidatul devine stagiar in activitatea de audit financiar.


ARTICOLUL 6
Comisia de examinare

(1) Examinarea se realizeaza de catre o comisie de examinare constituita prin decizie a presedintelui ASPAAS din membri titulari si membri supleanti.
(2) In cadrul Comisiei de examinare functioneaza subcomisii cu atributii specifice: de elaborare a subiectelor aferente testului de acces, de corectare a lucrarilor si de solutionare a contestatiilor.
(3) Mandatul acordat membrilor Comisiei de examinare este valabil pe perioada de desfasurare a unei sesiuni de testare.
(4) Numarul membrilor si componenta Comisiei de examinare si subcomisiilor pentru o anumita sesiune de testare sunt stabilite de catre ASPAAS, in functie de numarul de candidati inscrisi la testul de acces.
(5) Un membru al Comisiei de examinare poate face parte din una sau mai multe subcomisii, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2).
(6) Presedintele Comisiei de examinare este desemnat de catre presedintele ASPAAS din randul membrilor comisiei.
(7) Membrii Comisiei de examinare semneaza declaratii pe propria raspundere privind confidentialitatea, regimul incompatibilitatilor si al conflictelor de interese.
(8) O persoana care are sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al treilea in randul candidatilor nu poate fi membru al comisiei. Daca incompatibilitatea apare ulterior desemnarii ca membru al Comisiei de examinare, persoana respectiva are obligatia de a comunica aceasta situatie presedintelui ASPAAS, in vederea inlocuirii sale.


ARTICOLUL 7
Atributiile Comisiei de examinare

(1) Comisia de examinare are urmatoarele atributii prin subcomisiile cu functii specifice:
A. Subcomisia de elaborare subiecte:
a) elaboreaza subiectele aferente testului de acces in conformitate cu tematica si bibliografia stabilite de ASPAAS. Subiectele se elaboreaza in 2 (doua) variante, iar varianta de subiect selectata pentru examen se extrage de catre un membru al Comisiei de examinare cu 24 de ore inainte de inceperea testului;
b) elaboreaza baremul de evaluare si notare pentru fiecare subiect, care va fi introdus intr-un plic separat si va fi predat personalului ASPAAS odata cu varianta extrasa.
B. Subcomisia pentru organizarea si desfasurarea testului de acces:
a) organizeaza, controleaza si indruma actiunile care vizeaza desfasurarea testului;
b) asigura instruirea persoanelor care supravegheaza candidatii in salile de examinare/testare (responsabili de sala si supraveghetori);
c) prezinta candidatilor instructiunile de rezolvare a subiectelor si conditiile de conduita necesare si aduce clarificarile necesare, dupa caz;
d) asigura multiplicarea subiectelor, in conditii de confidentialitate si transparenta;
e) preia lucrarile candidatilor de la personalul ASPAAS in baza unui proces-verbal;
f) valideaza rezultatele finale ale testului.
C. Subcomisia de corectare:
a) asigura organizarea procesului de deschidere a lucrarilor candidatilor;
b) corecteaza lucrarile in conditiile stabilite prin prezentele norme, cu respectarea baremelor pentru fiecare subiect in parte;
c) intocmeste catalogul cu rezultatele, prin consemnarea notelor din lucrari, si il semneaza;
d) presedintele Comisiei de examinare asigura reconcilierea notelor intre corectori, in cazul in care exista o diferenta mai mare sau egala cu 1 (un) punct intre corectori. In cazul in care reconcilierea nu se realizeaza, se procedeaza la reevaluarea lucrarii respective de catre un alt corector, nota acordata de acesta fiind cea finala.
D. Subcomisia de contestatii:
a) recorecteaza lucrarile contestate;
b) consemneaza notele rezultate, intocmeste catalogul de contestatii si il semneaza.
(2) Exercitarea atributiei de corectare a lucrarilor este incompatibila cu cea de solutionare a contestatiilor.


ARTICOLUL 8
Organizarea testului de acces

(1) Perioada de desfasurare a testului de acces, calendarul desfasurarii activitatilor aferente, locatia, tematica si bibliografia de examen se stabilesc prin decizie a presedintelui ASPAAS.
(2) ASPAAS publica pe site-ul propriu tematica si bibliografia potrivit alin. (1) si orice alte informatii referitoare la organizarea testului de acces, cu cel putin 45 de zile inainte de data stabilita pentru sustinerea acestuia.


ARTICOLUL 9
Responsabilii si supraveghetorii de sala

(1) Responsabilii si supraveghetorii de sala sunt desemnati prin decizie a presedintelui ASPAAS, dupa finalizarea inscrierilor la test.
(2) O persoana care are sotul sau sotia, rude ori afini pana la gradul al treilea in randul persoanelor inscrise la test nu poate fi responsabil sau supraveghetor de sala.
(3) Eventualele situatii de incompatibilitate ivite dupa desemnarea membrilor comisiilor sunt comunicate imediat Comisiei de examinare de catre persoana in cauza, in vederea inlocuirii sale.
(4) Responsabilii si supraveghetorii de sala semneaza declaratii pe propria raspundere privind confidentialitatea, regimul incompatibilitatilor si al conflictelor de interese.
(5) Atributiile si responsabilitatile responsabililor si supraveghetorilor de sala sunt urmatoarele:
a) afiseaza listele candidatilor la intrarea in sala de examen;
b) afiseaza legitimatiile pentru fiecare candidat pe pupitrul fiecarui candidat, conform principului "un loc ocupat, unul liber", in ordine alfabetica;
c) verifica la intrarea in sala de examen identitatea candidatilor in baza cartii de identitate/pasaportului si a listei candidatilor, incercuiesc pe foaia centralizatoare numele celor care intra in sala si se asigura ca acestia semneaza pe foaia centralizatoare;
d) se asigura ca dupa inceperea testului nu mai este permis accesul candidatilor;
e) asigura conformarea candidatilor cu conditiile de desfasurare a testului;
f) distribuie candidatilor tezele, solicitand acestora completarea datelor specificate in zona destinata securizarii;
g) distribuie foile cu subiectele si ciornele;
h) asigura pe toata durata testului conditiile optime de liniste si buna desfasurare a acestuia;
i) se asigura ca niciun candidat nu paraseste sala in timpul testului pentru a reveni;
j) la expirarea timpului, preiau toate lucrarile candidatilor ramasi in sala, foile cu subiecte si ciornele si le asaza pe catedra;
k) invita candidatii ramasi in sala, in ordinea asezarii in banci, sa semneze pentru predarea tezei, care este sigilata in prezenta candidatului, dupa ce responsabilul de sala semneaza in coltul destinat securizarii;
l) dupa finalizarea testarii si preluarea tuturor lucrarilor, responsabilii de sala intocmesc procesul-verbal al testului de acces, cuprinzand: numele responsabilului de sala, numele supraveghetorilor, numarul de teze primite/predate, numarul de lucrari anulate, numarul de fraude, numarul de candidati prezenti, numarul de absenti, numarul de lucrari predate etc.;
m) intocmesc procesul-verbal de frauda sau tentativa de frauda, daca este cazul;
n) predau unui reprezentant al Comisiei de examinare procesul-verbal al testului de acces, tezele, lucrarile albe/neutilizate, lucrarile anulate, lista de prezenta, legitimatiile candidatilor absenti dezlipite de pe pupitre, subiectele, procesul- verbal de frauda sau tentativa de frauda, daca este cazul, orice alte materiale ramase neutilizate etc.


ARTICOLUL 10
Desfasurarea testului de acces

(1) Accesul candidatilor in sala se face cu cel putin 30 de minute inainte de ora de incepere a testului, in baza cartii de identitate/pasaportului in termen de valabilitate si dupa semnarea pe lista de prezenta.
(2) In sala de examen au acces responsabilii si supraveghetorii de sala, membrii Comisiei de examinare si candidatii care au semnat pe lista de prezenta.
(3) Conducerea ASPAAS sau persoane desemnate de aceasta prin decizie pot fi prezente in sala de examen pentru a efectua verificari in timpul desfasurarii testului.
(4) Pe timpul desfasurarii testului este interzis candidatilor sa detina asupra lor orice materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor sau dispozitive electronice, cu exceptia unui calculator de birou cu functii de baza, fara posibilitatea de stocare a datelor sau acces la internet.
(5) Dupa inceperea testului se interzice intrarea in sala de examen a candidatilor.
(6) Candidatii primesc foile cu subiecte si tezele in care vor completa, in coltul din dreapta sus, in zona destinata securizarii, numele, prenumele si numarul de pe legitimatia fiecarui candidat.
(7) Dupa distribuirea tezelor si a subiectelor, niciun candidat nu mai poate parasi sala decat dupa ce preda lucrarea si semneaza de predarea acesteia.
(8) In cazuri exceptionale, un candidat poate parasi temporar sala doar insotit de unul dintre supraveghetori. In acest caz, in perioada de absenta din sala, cartea de identitate/pasaportul candidatului ramane in posesia responsabilului cu supravegherea.
(9) Orice detalii, nelamuriri sau eventuale erori referitoare la subiectele distribuite sunt clarificate numai de catre membrii Comisiei de examinare pe parcursul testului.
(10) Candidatii care parasesc sala de examen inainte de expirarea timpului sunt obligati sa predea tezele, subiectele si ciornele si sa semneze de predare.
(11) La expirarea timpului, candidatii sunt obligati sa predea tezele, subiectele si ciornele si sa semneze de predare, iar ultimii trei candidati raman in sala pana la predarea tuturor tezelor.
(12) Comisia de examinare va intocmi pentru fiecare sala de examen o situatie care sa cuprinda:
a) numarul de candidati absenti/prezenti raportat la numarul de lucrari;
b) numele responsabilului de sala;
c) numele supraveghetorilor de sala.


ARTICOLUL 11
Frauda si tentativa de frauda

(1) Se considera ca fiind frauda sau tentativa de frauda, dupa caz, oricare dintre urmatoarele situatii:
a) inscrierea numelui candidatului pe foaia de examen in afara coltului negru care se sigileaza si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii;
b) copierea sau incercarea repetata de a copia de pe lucrarile altor candidati;
c) comunicarea de orice tip, prin orice mijloace, cu alte persoane aflate in interiorul sau in exteriorul salii de examen;
d) detinerea de inscrisuri continand surse de informare referitoare la disciplinele de examen, indiferent daca acestea au fost sau nu utilizate in timpul testului.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), frauda este consemnata in mod detaliat intr-un proces-verbal ce se intocmeste pe loc de catre responsabilul de sala, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "Frauda".
(3) Procesul-verbal trebuie semnat de cel putin doua persoane, candidati aflati in apropiere si/sau supraveghetori de sala.
(4) Procesul-verbal si lucrarea anulata sunt predate Comisiei de examinare.
(5) Persoanele care se afla in oricare dintre situatiile mentionate la alin. (1) sunt descalificate si acestora le este interzis sa se prezinte la urmatoarea sesiune consecutiva de organizare a testului de acces organizata de ASPAAS, inclusiv prin delegare.
(6) In cazul in care candidatul recidiveaza, acestuia i se interzice participarea la testul de acces in urmatorii 3 ani.


ARTICOLUL 12
Corectarea lucrarilor

(1) Evaluarea lucrarilor candidatilor la examen se face de catre Comisia de examinare prin Subcomisia de corectare, in baza atributiilor prevazute de prezentele norme.
(2) Nota minima de promovare a testului este 6,00.
(3) Lucrarile se noteaza cu note de la 1 la 10, cu doua zecimale, cu rotunjire matematica la a doua zecimala.
(4) Corectarea si notarea in baza baremului stabilit se inregistreaza in cataloage separate, in care lucrarile figureaza cu un numar de identificare unic.
(5) Lucrarile sunt evaluate de doi corectori, care trec punctajul acordat pentru fiecare subiect si care isi asuma prin semnatura olografa notarile proprii.
(6) Nota finala reprezinta media aritmetica a celor doua note ale fiecarui corector. In baza acestora se intocmeste centralizatorul final.
(7) Daca intre notele acordate pentru aceeasi lucrare diferenta este mai mare sau egala cu un punct, se procedeaza la reconciliere, care este consemnata intr-un proces-verbal.
(8) Comisia de examinare desemneaza un reprezentant care procedeaza la trecerea notelor pe fiecare lucrare, conform centralizatorului mentionat la alin. (6).
(9) Dupa finalizarea procedurilor de corectare si notare a lucrarilor, Comisia de examinare asigura organizarea procesului de desigilare a lucrarilor si de intocmire a catalogului final.
(10) Rezultatele testului de acces sunt publicate pe site-ul ASPAAS prin grija personalului din cadrul BRAIFC.


ARTICOLUL 13
Contestatii

(1) Rezultatele publicate se pot contesta o singura data, in termen de 48 de ore de la publicarea lor.
(2) Contestatiile pot fi depuse la ASPAAS, personal sau prin delegat, ori pot fi transmise prin e-mail sau prin fax.
(3) Contestatiile transmise dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) nu sunt luate in considerare.
(4) Contestatiile se solutioneaza de catre un membru al Comisiei de examinare, care nu a participat la corectarea initiala a respectivei lucrari, in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea sau transmiterea acestora.
(5) Lucrarile contestate se resigileaza si se inscriu intr-un centralizator separat.
(6) Lucrarile contestate se noteaza de la 1 la 10, cu doua zecimale, cu rotunjire matematica la a doua zecimala. Reevaluarea contestatiilor se inregistreaza in cataloage separate.
(7) Lucrarile contestate sunt evaluate de un corector, care trece punctajul acordat pentru fiecare subiect si care isi asuma prin semnatura olografa notarile proprii.
(8) Nota finala o reprezinta nota corectorului de la contestatie. In baza acesteia se intocmeste centralizatorul final.
(9) Daca diferenta dintre nota initiala si nota obtinuta in urma contestatiei este mai mare de doua puncte, presedintele Comisiei de examinare va identifica si va analiza cauza pentru care nota initiala a fost semnificativ diferita. In urma acestei cercetari, presedintele Comisiei de examinare este obligat sa stabileasca persoana responsabila pentru eroare.
(10) Persoanei responsabile pentru eroarea referitoare la punctare, conform prevederilor alin. (9), ii inceteaza calitatea de membru al Comisiei de examinare si ii este interzis sa mai faca parte din Comisia de examinare in urmatorii 3 ani.
(11) Rezultatele solutionarii contestatiilor sunt definitive si se publica pe site-ul ASPAAS in termen de doua zile lucratoare de la solutionarea acestora.


ARTICOLUL 14
Dispozitii finale

(1) In aplicarea prevederilor prezentelor norme si in comunicarea cu candidatii la testul de acces la stagiu, ASPAAS utilizeaza datele cu caracter personal, datele de contact, adresa de domiciliu sau adresa de posta electronica cu respectarea Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR).
(2) In caz de forta majora (cutremure, inundatii, incendii etc.), testul se anuleaza si se reia ulterior potrivit procedurii prevazute de prezentele norme.


ANEXA
la normeCERERE
de inscriere la testul de acces


Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., nascut(a) la data de . . . . . . . . . . in localitatea . . . . . . . . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., cu domiciliul in localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., judetul/sectorul . . . . . . . . . ., legitimat(a) cu cartea de identitate/pasaportul seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberata/eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cod numeric personal (CNP) . . . . . . . . . ., solicit inscrierea la testul de acces organizat de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS), sesiunea . . . . . . . . . . .
Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente:
a) diploma de licenta, in copie certificata pentru conformitate/in copie legalizata, recunoscuta/echivalata de catre Ministerul Educatiei Nationale;
b) copia actului de identitate, in termen de valabilitate;
c) certificat de cazier judiciar, in termen de valabilitate;
d) declaratia privind respectarea conditiei de buna reputatie;
e) alte documente: . . . . . . . . . . .
Mentionez ca sunt/nu sunt membru in urmatoarele organisme profesionale de profil din tara sau din strainatate: . . . . . . . . . .
Adresa de e-mail . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . .


Adresa de corespondenta: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . ., sectorul/judetul . . . . . . . . . .
Subsemnatul (a),.........., cunoscand prevederile art. 322, 323 si 326 din Codul penal privind falsul in inscrisuri sub semnatura privata, uzul de fals si falsul in declaratii, declar ca informatiile furnizate sunt corecte si complete si ca sunt de acord cu stocarea, utilizarea si prelucrarea de catre ASPAAS a datelor cu caracter personal in exercitarea atributiilor legale.Data
. . . . . . . . . .
Semnatura
. . . . . . . . . .

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi s
Ordonanta de urgenta nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in ...

OUG nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor programe nationale
Ordonanta de urgenta nr. 94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri europene a unor ...

OUG nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor
Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajati ...

OUG 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidentiale de ingrijire si asistenta a persoanelor varstni
Ordonanta de urgenta nr. 82/2020 pentru aprobarea acordarii unui stimulent de risc pentru personalul ...

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta starii de urgenta
Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilitati de la plata chiriei pentru perioada aferenta sta ...Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un membru de familie al unui cetatean al Uniunii care nu are cetatenia unui stat membru, dar care este titular al unui permis de sedere permanenta est
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul U
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intreprinderile farmaceutice nu pot distribui in mod gratuit farmacistilor mostre de medicamente care se elibereaza numai pe baza de prescriptie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Comportamentul perturbator al unui pasager aerian poate constitui o „imprejurare exceptionala”
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Carantina nelegala. Ordonanta presedintiala privind incetarea de indata a masurii carantinarii institutionalizate
Pronuntaţă de: Judecatoria BAIA MARE - SENTINTA CIVILA NR. 3787- Sedinta publica din 18 iunie 2020

Mandatul dat in calitate de asociat unic si administrator al societatii, care vizeaza intreaga activitate comerciala a societatii are natura comercia
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2003 din 7 noiembrie 2019

Conflict de interese. Folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, decizia nr. 69/RC din 20 februarie 2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Folosirea unui inscris falsificat in fata unei instante de judecata, in scopul obtinerii unui folos patrimonial injust, nu realizeaza elementele de ti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 268/RC din 25 iunie 2019

Remiterea materiala a unei sume de bani nu este suficienta pentru a proba perfectarea unui contract de imprumut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia a II-a civila, Decizia nr. 1868 din 22 octombrie 2019

Ştiri Juridice