Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Procedura de preluare in paza a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice

INTEGRAL: Procedura de preluare in paza a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice


Publicata in Monitorul Oficial nr. 289 din 16.04.2019

Articolul 1
Prezenta procedura reglementeaza etapele necesare preluarii in paza, in vederea asigurarii serviciilor silvice, a fondului forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietari cunoscuti sau cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate, pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorala, respectiv cu proprietari persoane fizice sau juridice care nu pot face dovada proprietatii cu acte, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) - (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si procedura de decontare a acestor servicii.


Articolul 2
(1) Ocolul silvic nominalizat prin decizie a conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura este obligat, la solicitarea detinatorului, sa asigure serviciile silvice pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pe baza de contract de prestari servicii silvice sau, dupa caz, pe baza de act de constatare.
(2) In cazul in care ocolul silvic nominalizat nu asigura, exclusiv din vina sa, serviciile silvice pentru suprafetele de fond forestier mentionate in notificare, dupa ce s-au facut demersurile de preluare in paza, garda forestiera, in baza unei analize, va emite decizie privind sigilarea dispozitivelor speciale de marcat a arborilor cu amprenta rotunda si patrata pana la asigurarea serviciilor silvice.


Articolul 3
(1) Asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietar cunoscut, se face pe baza de contract. In situatia in care proprietarul cunoscut nu incheie contract de administrare/servicii silvice, se vor aplica sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare pana cand acesta se achita de obligatia incheierii contractului de administrare/servicii silvice.
(2) Asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate, pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorala, respectiv cu proprietari persoane fizice sau juridice care nu pot face dovada proprietatii cu acte, se realizeaza pe baza de act de constatare, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) - (7) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Obiectul actului de constatare il constituie asigurarea serviciilor silvice de paza si supraveghere a starii de sanatate a fondului forestier de pe raza administrativa a unitatii administrativ-teritoriale, ai carui proprietari nu incheie contract de administrare si/sau de servicii silvice, nu pot fi identificati/au decedat si nu s-a realizat dezbaterea succesorala/nu pot face dovada dreptului de proprietate cu acte.


Articolul 4
(1) Structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura notifica in scris unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla terenuri forestiere proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, daca suprafata proprietatii forestiere este de maximum 30 ha inclusiv, apartinand persoanelor fizice si juridice, despre necesitatea de a se asigura serviciile silvice pentru aceasta categorie de terenuri cu fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) si (5) si art. 97 alin. (1) lit. a) si a1) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Unitatile administrativ-teritoriale sunt obligate, la solicitarea structurilor teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, sa furnizeze date despre detinatorii de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, apartinand persoanelor fizice si juridice, proprietari identificati si detinatori neidentificati, precum si informatii cu privire la dezbaterea succesiunii.
(3) Notificarea prevazuta la alin. (1) se transmite si ocolului silvic/ocoalelor silvice nominalizat/nominalizate, care va/vor executa controalele de fond, evaluarea pagubelor si va/vor asigura serviciile silvice.
(4) Structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in colaborare cu ocolul silvic/ocoalele silvice nominalizat/nominalizate pe o unitate administrativ-teritoriala, va identifica terenurile forestiere fara administrare/servicii silvice dupa unitate de productie - UP, unitate amenajistica - ua, proprietar, marimea suprafetei, tinand cont de:
a) informatiile din amenajamentele silvice aflate in vigoare la data punerii in posesie;
b) titlurile de proprietate, procesele-verbale de punere in posesie, protocoalele de predare-primire a terenurilor forestiere, potrivit legii, inclusiv cele predate prin protocol comisiilor locale si nepuse in posesie;
c) actele administrative, in original, emise de unitatea administrativ-teritoriala prin care se face dovada inregistrarii terenului forestier, in care este inscrisa si suprafata;
d) adresele ocoalelor silvice prin care s-au pus la dispozitia comisiilor locale de fond funciar terenurile forestiere validate ca drept de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar.
(5) In cazul ocoalelor silvice de regim, structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura asigura sprijin in colaborare cu ocoalele silvice de stat, in vederea obtinerii datelor necesare identificarii terenurilor forestiere care trebuie preluate.


Articolul 5
(1) In vederea delimitarii suprafetelor de fond forestier pe care urmeaza sa se execute control de fond in vederea preluarii, ocolul silvic nominalizat va utiliza limitele existente, conform amenajamentelor silvice, planurilor de baza, hartilor amenajamentelor in vigoare la data punerii in posesie, schitelor proceselor-verbale de punere in posesie sau oricarui alt inscris care poate fi utilizat pentru o delimitare cat mai corecta a proprietatii sau a trupului de padure.
(2) Ocolul silvic nominalizat impreuna cu ocolul/ocoalele silvic/silvice care asigura servicii silvice fondului forestier limitrof suprafetelor care urmeaza sa fie preluate materializeaza in teren limitele/bornele in urma identificarii efectuate la birou pe baza de evidente, schite si altele asemenea, de catre reprezentantii garzii forestiere, ocoalelor silvice si unitatii administrativ- teritoriale.
(3) Marimea suprafetelor terenurilor forestiere pe care urmeaza sa se execute controlul de fond/evaluare a pagubelor se preia din procesele-verbale de punere in posesie sau din orice alt inscris.
(4) Pentru determinarea limitelor si marimii suprafetei fondului forestier pe care urmeaza sa se execute controlul de fond, structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura va asigura sprijinul, in limitele competentelor si ale resurselor disponibile.
(5) Ocolul silvic nominalizat va executa controlul de fond si va evalua eventualele pagube produse in fondul forestier mentionat in notificare de catre structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(6) Suprafetele de fond forestier predate prin protocol comisiilor locale in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nepuse in posesie de catre comisiile locale de fond funciar se preiau de catre ocolul silvic de stat, pe baza de protocol, de la unitatea administrativ-teritoriala. Aceste suprafete de fond forestier reintra in administrarea administratorilor fondului forestier proprietate publica a statului.
(7) In cazul in care exista solicitari de preluare in paza, pe baza de contract, catre un ocol silvic, altul decat cel nominalizat, acesta poate prelua in paza suprafetele de fond forestier respective daca se cumuleaza suprafata minima de constituire a unui canton silvic sau daca aceasta suprafata se arondeaza la un canton silvic existent, situatie in care acest ocol silvic va fi ocol silvic nominalizat.


Articolul 6
(1) Pentru terenurile forestiere preluate in paza pentru care nu exista elemente de identificare amenajistica, cu privire la unitate de productie si unitate amenajistica, sau pentru care elementele de identificare se suprapun cu cele existente, se stabileste un indicativ, astfel:
a) indicativul judetului;
b) numarul unitatii administrativ-teritoriale in cadrul judetului, atribuit acesteia de garda forestiera, in ordine alfabetica;
c) numarul atribuit terenului pentru care s-a facut preluarea, de catre ocolul silvic nominalizat, incepand cu nr. 1, numar ce reprezinta ordinea in care au fost preluate aceste terenuri;
d) codul ocolului silvic care se preia din registrul unic (de exemplu, AG-3-1-222).
(2) Ocolul silvic nominalizat va inainta la structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura o copie de pe actul de control de fond/evaluare a eventualelor pagube aduse fondului forestier si situatia justificativa a suprafetelor de fond forestier preluate prin actul/actele de control de fond, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, si va solicita intocmirea actului de constatare incheiat cu ocazia preluarii fondului forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care se asigura serviciile silvice.
(3) Actul de constatare prevazut la alin. (2) se intocmeste in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii actului de control de fond de la ocolul silvic nominalizat si va contine obligatoriu informatii cu privire la starea arboretului.
(4) Modelul actului de constatare este prevazut in anexa nr. 2.
(5) In baza actului de control de fond/evaluare, ocolul silvic preda padurarului titular de canton, pe baza de proces-verbal de predare-primire, terenul forestier care se preia in paza.
(6) Ocolul silvic nominalizat va aronda suprafetele de teren forestier preluate in paza la cantoane silvice, asa cum sunt inscrise in actul de control de fond si in actul de constatare incheiat cu ocazia preluarii fondului forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care se asigura serviciile silvice.


Articolul 7
Pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, fara administrare sau servicii silvice, cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate si pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorala, respectiv cu proprietari, persoane fizice sau juridice, care nu pot face dovada proprietatii cu documente legale, ocolul silvic nominalizat va intocmi cererea de decontare, al carei model este prevazut in anexa nr. 3.


Articolul 8
(1) Asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, fara administrare sau servicii silvice, ai carui proprietari, persoane fizice sau juridice, mostenitori sau succesori ai acestora au facut cerere pentru asigurarea serviciilor silvice printr-un ocol silvic autorizat, se realizeaza pe baza de contract de prestari servicii silvice potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul persoanelor dovada proprietatii prevazute la alin. (1) se face cu certificat de mostenitor, proces-verbal de punere in posesie, titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, schimb sau donatie, hotarare judecatoreasca, certificatul de mostenitor, act de partaj notarial si extras de carte funciara.


Articolul 9
In situatia decesului proprietarului cunoscut, fara a se realiza dezbaterea succesorala, asigurarea serviciilor silvice se face cu continuitate, in baza unui act de constatare, intocmit in conditiile prezentei proceduri.


Articolul 10
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta procedura si pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3.Comentează: Procedura de preluare in paza a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice
Legislaţie

Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile public
Ordonanta nr. 11/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2 ...

Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
Ordonanta nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale ...

Legea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare
Publicata in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019. ...

Instructiunile privind conditiile si criteriile de aplicare a politicii de clementa, din 15.07.2019
Publicate in Monitorul Oficial nr. 631 din 30.07.2019. ...

Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea HG 27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei
Hotararea nr. 531/2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 27/2017 privind or ...

Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescatorilor de suine pentru activ
Publicate in Monitorul Oficial nr. 634 din 31.07.2019 ...

Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 cu privire la zgomotul pe aeroporturile din UE
Normele privind aplicarea la nivel national a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr ...

Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obtinute intr-un stat membru al Uniunii Europene
Metodologia de recunoastere a titlurilor de calificare profesionala pentru profesia de antrenor, obt ...

Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016
Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificar ...Articole Juridice

Operatorul de transport aerian care a efectuat primul zbor este obligat sa acorde compensatii pasagerilor care au suferit o intarziere prelungita
Sursa: EuroAvocatura.ro

Administratorul unui site internet echipat cu butonul „imi place” al Facebook poate fi operator, impreuna cu Facebook, in privinta colectarii si a tra
Sursa: EuroAvocatura.ro

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea concurentei: raportarea amenzii la cifra de afaceri realizata in anul anterior – pedeapsa justa sau grava inechitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Egalitatea in drepturi la acordarea pensiei sociale minime garantate
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018

Decizia CCR nr. 418/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea uno
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

RIL admis - sectiile civile ale tribunalelor sunt competente functional sa solutioneze apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecat
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Ştiri Juridice