Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Procedura de preluare in paza a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice

INTEGRAL: Procedura de preluare in paza a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice


Publicata in Monitorul Oficial nr. 289 din 16.04.2019

Articolul 1
Prezenta procedura reglementeaza etapele necesare preluarii in paza, in vederea asigurarii serviciilor silvice, a fondului forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietari cunoscuti sau cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate, pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorala, respectiv cu proprietari persoane fizice sau juridice care nu pot face dovada proprietatii cu acte, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) - (7) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si procedura de decontare a acestor servicii.


Articolul 2
(1) Ocolul silvic nominalizat prin decizie a conducatorului structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura este obligat, la solicitarea detinatorului, sa asigure serviciile silvice pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pe baza de contract de prestari servicii silvice sau, dupa caz, pe baza de act de constatare.
(2) In cazul in care ocolul silvic nominalizat nu asigura, exclusiv din vina sa, serviciile silvice pentru suprafetele de fond forestier mentionate in notificare, dupa ce s-au facut demersurile de preluare in paza, garda forestiera, in baza unei analize, va emite decizie privind sigilarea dispozitivelor speciale de marcat a arborilor cu amprenta rotunda si patrata pana la asigurarea serviciilor silvice.


Articolul 3
(1) Asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietar cunoscut, se face pe baza de contract. In situatia in care proprietarul cunoscut nu incheie contract de administrare/servicii silvice, se vor aplica sanctiunile prevazute de legislatia in vigoare pana cand acesta se achita de obligatia incheierii contractului de administrare/servicii silvice.
(2) Asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate, pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorala, respectiv cu proprietari persoane fizice sau juridice care nu pot face dovada proprietatii cu acte, se realizeaza pe baza de act de constatare, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) - (7) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Obiectul actului de constatare il constituie asigurarea serviciilor silvice de paza si supraveghere a starii de sanatate a fondului forestier de pe raza administrativa a unitatii administrativ-teritoriale, ai carui proprietari nu incheie contract de administrare si/sau de servicii silvice, nu pot fi identificati/au decedat si nu s-a realizat dezbaterea succesorala/nu pot face dovada dreptului de proprietate cu acte.


Articolul 4
(1) Structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura notifica in scris unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla terenuri forestiere proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, daca suprafata proprietatii forestiere este de maximum 30 ha inclusiv, apartinand persoanelor fizice si juridice, despre necesitatea de a se asigura serviciile silvice pentru aceasta categorie de terenuri cu fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4) si (5) si art. 97 alin. (1) lit. a) si a1) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Unitatile administrativ-teritoriale sunt obligate, la solicitarea structurilor teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, sa furnizeze date despre detinatorii de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, apartinand persoanelor fizice si juridice, proprietari identificati si detinatori neidentificati, precum si informatii cu privire la dezbaterea succesiunii.
(3) Notificarea prevazuta la alin. (1) se transmite si ocolului silvic/ocoalelor silvice nominalizat/nominalizate, care va/vor executa controalele de fond, evaluarea pagubelor si va/vor asigura serviciile silvice.
(4) Structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in colaborare cu ocolul silvic/ocoalele silvice nominalizat/nominalizate pe o unitate administrativ-teritoriala, va identifica terenurile forestiere fara administrare/servicii silvice dupa unitate de productie - UP, unitate amenajistica - ua, proprietar, marimea suprafetei, tinand cont de:
a) informatiile din amenajamentele silvice aflate in vigoare la data punerii in posesie;
b) titlurile de proprietate, procesele-verbale de punere in posesie, protocoalele de predare-primire a terenurilor forestiere, potrivit legii, inclusiv cele predate prin protocol comisiilor locale si nepuse in posesie;
c) actele administrative, in original, emise de unitatea administrativ-teritoriala prin care se face dovada inregistrarii terenului forestier, in care este inscrisa si suprafata;
d) adresele ocoalelor silvice prin care s-au pus la dispozitia comisiilor locale de fond funciar terenurile forestiere validate ca drept de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar.
(5) In cazul ocoalelor silvice de regim, structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura asigura sprijin in colaborare cu ocoalele silvice de stat, in vederea obtinerii datelor necesare identificarii terenurilor forestiere care trebuie preluate.


Articolul 5
(1) In vederea delimitarii suprafetelor de fond forestier pe care urmeaza sa se execute control de fond in vederea preluarii, ocolul silvic nominalizat va utiliza limitele existente, conform amenajamentelor silvice, planurilor de baza, hartilor amenajamentelor in vigoare la data punerii in posesie, schitelor proceselor-verbale de punere in posesie sau oricarui alt inscris care poate fi utilizat pentru o delimitare cat mai corecta a proprietatii sau a trupului de padure.
(2) Ocolul silvic nominalizat impreuna cu ocolul/ocoalele silvic/silvice care asigura servicii silvice fondului forestier limitrof suprafetelor care urmeaza sa fie preluate materializeaza in teren limitele/bornele in urma identificarii efectuate la birou pe baza de evidente, schite si altele asemenea, de catre reprezentantii garzii forestiere, ocoalelor silvice si unitatii administrativ- teritoriale.
(3) Marimea suprafetelor terenurilor forestiere pe care urmeaza sa se execute controlul de fond/evaluare a pagubelor se preia din procesele-verbale de punere in posesie sau din orice alt inscris.
(4) Pentru determinarea limitelor si marimii suprafetei fondului forestier pe care urmeaza sa se execute controlul de fond, structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura va asigura sprijinul, in limitele competentelor si ale resurselor disponibile.
(5) Ocolul silvic nominalizat va executa controlul de fond si va evalua eventualele pagube produse in fondul forestier mentionat in notificare de catre structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(6) Suprafetele de fond forestier predate prin protocol comisiilor locale in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si nepuse in posesie de catre comisiile locale de fond funciar se preiau de catre ocolul silvic de stat, pe baza de protocol, de la unitatea administrativ-teritoriala. Aceste suprafete de fond forestier reintra in administrarea administratorilor fondului forestier proprietate publica a statului.
(7) In cazul in care exista solicitari de preluare in paza, pe baza de contract, catre un ocol silvic, altul decat cel nominalizat, acesta poate prelua in paza suprafetele de fond forestier respective daca se cumuleaza suprafata minima de constituire a unui canton silvic sau daca aceasta suprafata se arondeaza la un canton silvic existent, situatie in care acest ocol silvic va fi ocol silvic nominalizat.


Articolul 6
(1) Pentru terenurile forestiere preluate in paza pentru care nu exista elemente de identificare amenajistica, cu privire la unitate de productie si unitate amenajistica, sau pentru care elementele de identificare se suprapun cu cele existente, se stabileste un indicativ, astfel:
a) indicativul judetului;
b) numarul unitatii administrativ-teritoriale in cadrul judetului, atribuit acesteia de garda forestiera, in ordine alfabetica;
c) numarul atribuit terenului pentru care s-a facut preluarea, de catre ocolul silvic nominalizat, incepand cu nr. 1, numar ce reprezinta ordinea in care au fost preluate aceste terenuri;
d) codul ocolului silvic care se preia din registrul unic (de exemplu, AG-3-1-222).
(2) Ocolul silvic nominalizat va inainta la structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura o copie de pe actul de control de fond/evaluare a eventualelor pagube aduse fondului forestier si situatia justificativa a suprafetelor de fond forestier preluate prin actul/actele de control de fond, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, si va solicita intocmirea actului de constatare incheiat cu ocazia preluarii fondului forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care se asigura serviciile silvice.
(3) Actul de constatare prevazut la alin. (2) se intocmeste in maximum 5 zile lucratoare de la data primirii actului de control de fond de la ocolul silvic nominalizat si va contine obligatoriu informatii cu privire la starea arboretului.
(4) Modelul actului de constatare este prevazut in anexa nr. 2.
(5) In baza actului de control de fond/evaluare, ocolul silvic preda padurarului titular de canton, pe baza de proces-verbal de predare-primire, terenul forestier care se preia in paza.
(6) Ocolul silvic nominalizat va aronda suprafetele de teren forestier preluate in paza la cantoane silvice, asa cum sunt inscrise in actul de control de fond si in actul de constatare incheiat cu ocazia preluarii fondului forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, pentru care se asigura serviciile silvice.


Articolul 7
Pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, fara administrare sau servicii silvice, cu proprietari persoane fizice neidentificate sau decedate si pentru care nu s-a realizat dezbaterea succesorala, respectiv cu proprietari, persoane fizice sau juridice, care nu pot face dovada proprietatii cu documente legale, ocolul silvic nominalizat va intocmi cererea de decontare, al carei model este prevazut in anexa nr. 3.


Articolul 8
(1) Asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice, fara administrare sau servicii silvice, ai carui proprietari, persoane fizice sau juridice, mostenitori sau succesori ai acestora au facut cerere pentru asigurarea serviciilor silvice printr-un ocol silvic autorizat, se realizeaza pe baza de contract de prestari servicii silvice potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul persoanelor dovada proprietatii prevazute la alin. (1) se face cu certificat de mostenitor, proces-verbal de punere in posesie, titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, schimb sau donatie, hotarare judecatoreasca, certificatul de mostenitor, act de partaj notarial si extras de carte funciara.


Articolul 9
In situatia decesului proprietarului cunoscut, fara a se realiza dezbaterea succesorala, asigurarea serviciilor silvice se face cu continuitate, in baza unui act de constatare, intocmit in conditiile prezentei proceduri.


Articolul 10
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta procedura si pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3.Comentează: Procedura de preluare in paza a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv apartinand persoanelor fizice si juridice
Legislaţie

Norma ASF nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor
Publicata in Monitorul Oficial nr. 839 din 16.10.2019. ...

Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice si private asupra sanatatii populatiei, din 09.10.2019
Publicata in Monitorul Oficial nr. 841 din 16.10.2019. ...

Regulamentul privind transferul, detasarea si delegarea procurorilor, din 01.10.2019
Regulamentul privind transferul, detasarea si delegarea procurorilor, din 01.10.2019 a fost publicat ...

Normele metodologice privind functionarea SIMPV - 09.10.2019
Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot s ...

Legea 179/2019 - regimul juridic al francizei, modificarea Codului fiscal
Legea nr. 179/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 52/1997 privind regim ...

Ordinul ASPAAS nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea examenului de competenta profesionala
Ordinul nr. 573/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea ...

Legea nr. 170/2019 pentru modificarea si completarea OG nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente
Publicata in Monitorul Oficial nr. 815 din 08.10.2019 ...

Legea nr. 169/2019 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015
Legea nr. 169/2019 pentru modificarea si completarea art. V din Ordonanta Guvernului nr. 17/2015 pri ...

Legea nr. 171/2019 privind exonerarea de la plata a unor obligatii
Publicata in Monitorul Oficial nr. 815 din 08.10.2019 ...Articole Juridice

Criterii jurisprudentiale in stabilirea daunelor morale de catre instantele de judecata
Sursa: Irina Maria Diculescu

Deconcentrarea administrativa principiu al administratiei publice in Codul Administrativ. Serviciile publice deconcentrate (VI)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Pierderea unui membru de familie. Gradul de apreciere al instantei in acordarea daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea unui spor obligatoriu la pedeapsa principala a inchisorii pedeapsa echitabila sau asuprire neconstitutionala
Sursa: Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

ICCJ - Hotararile pronuntate in procedura filtrarii nu pot fi atacate cu contestatie in anulare sau cu revizuire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 504/2019 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala intre prim-ministru, pe de o parte, si Presedintel
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: In ipoteza renuntarii la urmarirea penala fata de un minor care a implinit varsta de 16 ani poate fi dispusa fata de acesta obligatia prestarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Stipularea clauzei penale in CIM prin care este evaluata paguba produsa de salariat angajatorului este nula
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Magistrat. Abatere disciplinara. Manifestari care aduc atingere prestigiului justitiei savarsite in afara exercitarii atributiilor de serivici.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 - entitatea notificata va inainta dispozitia, la emiterea careia a fost obligata de instanta, impreuna
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice

Decrete semnate de Presedintele Romaniei in data de 7 octombrie 2019 - a fost promulgata legea de modificare a Codului Fiscal
07 Oct 2019 | 567

Modificari Codul Muncii: Angajatorii obligati sa isi organizeze resursele umane. Cum vor putea fi cercetati disciplinar salariatii?
05 Oct 2019 | 649