Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Integral: Legea nr. 307/2006 REPUBLICATA privind apararea impotriva incendiilor

INTEGRAL: Legea nr. 307/2006 REPUBLICATA privind apararea impotriva incendiilor


Publicata in Monitorul Oficial nr. 297 din 17.04.2019

CAPITOLUL I


Dispozitii generale


Articolul 1
(1) Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.
(2) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile referitoare la situatii de urgenta, factori si tipuri de risc, interventie operativa si evacuare au intelesul prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, iar termenii si expresiile specifice apararii impotriva incendiilor au urmatorul inteles:
a) autorizatie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei esentiale - securitate la incendiu;
b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice de proiectare, pentru indeplinirea cerintei esentiale - securitate la incendiu - a constructiilor, instalatiilor si altor amenajari;
c) incendiu - ardere autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in scopul intreruperii procesului de ardere;
d) cauza a incendiului - suma factorilor care concura la initierea incendiului, care consta, de regula, in sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si imprejurarile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;
e) mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor - sisteme, instalatii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substante si autospeciale destinate prevenirii, limitarii si stingerii incendiilor;
f) operatiuni de lunga durata - interventiile pentru stingerea incendiilor si eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durata mai mare de 4 ore;
g) organizare a interventiei in caz de incendiu - ansamblul masurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii fortelor, responsabilitatilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor si procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea si salvarea persoanelor si animalelor, protectia bunurilor si vecinatatilor, precum si pentru stingerea incendiilor;
h) pericol iminent de incendiu - situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului, declansarea acestuia fiind posibila in orice moment;
i) schema cu riscurile teritoriale - documentul intocmit de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum si resursele estimate pentru gestionare;
j) plan de analiza si acoperire a riscurilor - documentul care cuprinde riscurile potentiale dintr-o unitate administrativ- teritoriala, masurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;
k) prevenirea incendiilor - totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie;
l) raport de interventie - documentul operativ de informare si analiza statistica in care se inscriu datele esentiale constatate la locul interventiei privind amploarea si intensitatea incendiului, cauza probabila a acestuia, efectele produse, desfasurarea interventiei, fortele participante si timpii operativi realizati;
m) stingere a incendiilor - totalitatea actiunilor de limitare si intrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee si mijloace specifice;
n) utilizator - persoana fizica sau juridica ce foloseste un bun, cu orice titlu, in interesul sau, al altuia sau in interes public;
o) scenariu de securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand evenimentele-cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incinta.


Articolul 2
Apararea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe, in conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.


Articolul 3
(1) Coordonarea, controlul si acordarea asistentei tehnice de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor se asigura de Ministerul Afacerilor Interne*), la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti.
*) Ministerul Administratiei si Internelor a fost reorganizat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea in domeniul administratiei publice fiind preluata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar domeniul interne fiind preluat de Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile ulterioare, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta este unitate aflata "in subordinea/in coordonarea/in cadrul Ministerului Afacerilor Interne".
(2) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General, elaboreaza strategia nationala de aparare impotriva incendiilor, care se prezinta Guvernului spre aprobare de catre ministrul afacerilor interne*).
*) Ministerul Administratiei si Internelor a fost reorganizat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea in domeniul administratiei publice fiind preluata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar domeniul interne fiind preluat de Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile ulterioare, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta este unitate aflata "in subordinea/in coordonarea/in cadrul Ministerului Afacerilor Interne".
(3) Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti, denumite in continuare inspectorate, isi exercita atributiile specifice in zone de competenta stabilite prin hotarare a Guvernului**).
**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2004, cu modificarile ulterioare.
(4) Managementul situatiilor de urgenta determinate de incendii se asigura prin componentele Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta.


Articolul 4
(1) Autoritatile administratiei publice locale asigura aplicarea masurilor privind activitatile de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in planurile de analiza si acoperire a riscurilor, ce se intocmesc la nivelul localitatii si judetului.
(2) Planurile de analiza si acoperire a riscurilor se actualizeaza anual.
(3) Metodologia de elaborare si structura-cadru a planului de analiza si acoperire a riscurilor se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne*) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I***).
*) Ministerul Administratiei si Internelor a fost reorganizat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea in domeniul administratiei publice fiind preluata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar domeniul interne fiind preluat de Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile ulterioare, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta este unitate aflata "in subordinea/in coordonarea/in cadrul Ministerului Afacerilor Interne".
***) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2007.
(4) Prefectii, primarul general al municipiului Bucuresti si primarii asigura, dupa caz, elaborarea planurilor de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale pe care le reprezinta.
Art. 5. - Referinte in jurisprudenta (1)
Persoanele fizice si juridice raspund, potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si de consecintele producerii incendiilor.


CAPITOLUL II
Obligatii privind apararea impotriva incendiilor


SECTIUNEA 1
Obligatii generale


Articolul 6
(1) Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.
(2) Persoana care observa un incendiu are obligatia sa anunte prin orice mijloc serviciile de urgenta, primarul sau politia si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului.
(3) In cazul in care anuntul de incendiu s-a facut cu rea- credinta, fara motiv intemeiat, autorul raspunde contraventional sau penal, potrivit legii, si suporta cheltuielile ocazionate de deplasarea fortelor de interventie.


Articolul 7
(1) In caz de incendiu, orice persoana trebuie sa acorde ajutor, cand si cat este rational posibil, semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor de urgenta.
(2) In cazul incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni si fanete, persoanele aflate in apropiere au obligatia sa intervina imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea si stingerea acestora.


Articolul 8
In cazurile de forta majora determinate de incendii, persoanele fizice si juridice care detin, cu orice titlu, terenuri, constructii, instalatii tehnologice sau mijloace de transport au urmatoarele obligatii:
a) sa permita neconditionat accesul serviciilor de urgenta si al persoanelor care acorda ajutor;
b) sa permita neconditionat utilizarea apei, a materialelor si a mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
c) sa accepte masurile stabilite de comandantul interventiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din constructie, taierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporara a activitatilor sau evacuarea din zona periclitata si sa acorde sprijin, cu forte si mijloace proprii, pentru realizarea acestor masuri.


Articolul 9
La incheierea oricaror acte de transmitere temporara a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile, precum si a contractelor de antrepriza, partile sunt obligate sa prevada expres in actele respective raspunderile ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor.


Articolul 10
(1) Pentru limitarea propagarii si stingerea incendiilor, precum si pentru limitarea si inlaturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile judetene, consiliile locale, persoanele juridice si asociatiile familiale prevazute la art. 8 si persoanele fizice care desfasoara individual activitati economice in conditiile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, cu modificarile si completarile ulterioare****), au obligatia sa colaboreze intre ele, contribuind cu forte si mijloace, pe baza de reciprocitate sau pe baza contractuala.
****) Abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016.
(2) Organizarea actiunilor de colaborare si procedurile necesare se stabilesc prin conventii incheiate intre parti, cu avizul inspectoratelor.


Articolul 11
Detinatorii si utilizatorii de constructii ori de instalatii, echipamente tehnologice de productie si de transport au obligatia sa conlucreze cu autoritatile administratiei publice si cu organele de specialitate ale acestora in organizarea, asigurarea, pregatirea si punerea in aplicare a planurilor de interventie in caz de incendiu.


Articolul 12
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici au obligatia sa angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, atestati potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupatiile de cadru tehnic si personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupationale aprobate conform legislatiei in vigoare.
(2) Consiliile locale si operatorii economici care desfasoara activitati cu risc de incendiu si care au obligatia prevazuta la alin. (1) se stabilesc pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General.
(3) Numirea si schimbarea din functie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator in termen de 48 de ore de la angajare, dupa caz, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.
(4) Neindeplinirea corespunzatoare a atributiilor specifice atrage schimbarea din functie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, situatie care trebuie comunicata de angajator in termen de 48 de ore de la angajare, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor, dupa caz.
(5) Persoanele fizice si asociatiile familiale care desfasoara activitati economice autorizate pe teritoriul Romaniei, precum si celelalte entitati legal constituite, neprevazute la alin. (1), indeplinesc atributiile pe linia apararii impotriva incendiilor in nume propriu, prin titularul de drept al entitatii.


SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile consiliului local si ale primarului


Articolul 13
Consiliul local are urmatoarele obligatii principale:
a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia si il transmite inspectoratului in raza caruia functioneaza;
b) emite hotarari, in conditiile legii, cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta;
c) instituie reguli si masuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;
d) infiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenta si aproba regulamentul de organizare si functionare al acestuia;
e) desemneaza seful serviciului voluntar de urgenta, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
Referinte in jurisprudenta (1)
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii atributiilor legale de catre serviciile de urgenta voluntare infiintate si exercita controlul folosirii acestora;
g) cuprinde anual in bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenta voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum si pentru asigurarea de persoane si raspundere civila a personalului cu atributii pe linie de interventie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza indeplinirii atributiilor specifice;
h) asigura includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului, a cailor de acces pentru interventii, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;
i) analizeaza, semestrial si ori de cate ori este nevoie, capacitatea de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta si informeaza inspectoratul cu privire la masurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
j) asigura imobile si spatii amenajate corespunzator pentru functionarea serviciului de urgenta voluntar, precum si mijloacele de comunicatii necesare;
k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor.


Articolul 14
Primarul are urmatoarele obligatii principale:
a) asigura elaborarea planului de analiza si acoperire a riscurilor si aplicarea acestuia;
b) asigura respectarea criteriilor de performanta pentru constituirea serviciului de urgenta voluntar si elaborarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia;
c) coordoneaza organizarea permanenta a interventiei in caz de incendiu la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, asigura participarea la interventie a serviciului voluntar de urgenta cu mijloacele din dotare si conducerea interventiei, pana la stingerea incendiului ori pana la sosirea fortelor inspectoratului;
d) asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul adunarilor sau al manifestarilor publice;
e) asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ- teritoriale, precum si la institutiile publice;
f) dispune verificarea indeplinirii masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile si acordurile pe care le emite;
g) asigura realizarea si mentinerea in stare de functionare a cailor de acces, a sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;
h) organizeaza si executa, prin serviciul de urgenta voluntar, controlul respectarii regulilor de aparare impotriva incendiilor la gospodariile cetatenesti; informeaza populatia cu privire la modul de comportare si de interventie in caz de incendiu;
i) asigura incadrarea serviciului de urgenta voluntar cu personal atestat in conditiile legii, precum si pregatirea profesionala si antrenarea acestuia;
j) asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenta voluntare si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
k) asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice, carburanti, lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie, inclusiv hrana si antidotul pentru participantii la interventiile de lunga durata;
l) informeaza de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea, cu forte si mijloace proprii, a oricarui incendiu pe raza unitatii administrativ-teritoriale, iar in termen de 3 zile lucratoare completeaza si trimite acestuia raportul de interventie;
m) analizeaza anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si asigura completarea acesteia, conform normelor in vigoare;
n) comunica de indata inspectoratului scoaterea si repunerea din/in functiune a oricarei autospeciale de interventie, precum si, in scris, dotarea cu autospeciale de interventie noi;
o) asigura, prin mijloacele avute la dispozitie, desfasurarea activitatilor de informare si educatie antiincendiu a populatiei;
p) analizeaza si solutioneaza petitiile cetatenilor in problema apararii impotriva incendiilor;
q) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor a comunitatii locale.


SECTIUNEA a 3-a
Obligatiile consiliului judetean si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti


Articolul 15
Consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti are urmatoarele obligatii principale:
a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor aferent judetului sau municipiului Bucuresti, dupa caz, si stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
b) instituie reguli si dispozitii de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
c) analizeaza anual capacitatea de aparare impotriva incendiilor si hotaraste masuri de optimizare a acesteia;
d) asigura, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea in planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apa, precum si a cailor de acces pentru interventie in caz de incendiu;
e) prevede si aproba in bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea actiunilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) hotaraste, in conditiile legii, infiintarea unor centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta, cu acordul Inspectoratului General;
g) sprijina organizatoric, material si financiar organizarea si desfasurarea concursurilor serviciilor de urgenta si cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
h) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege.


SECTIUNEA a 4-a
Obligatiile prefectului


Articolul 16
Prefectul are urmatoarele obligatii principale:
a) coordoneaza activitatile de aparare impotriva incendiilor din responsabilitatea autoritatilor centrale din teritoriu, conform legii;
b) aproba schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritoriala, intocmita de inspectorat;
c) instituie, in conditiile legii, masuri obligatorii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
d) analizeaza rapoartele intocmite de organele de specialitate si dispune masuri pentru respectarea legalitatii in domeniu;
e) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege in domeniul apararii impotriva incendiilor.


SECTIUNEA a 5-a
Obligatiile autoritatilor administratiei publice centrale


Articolul 17
(1) Ministerul Afacerilor Interne*) isi exercita atributiile in domeniul apararii impotriva incendiilor prin Inspectoratul General si inspectorate.
*) A se vedea nota anterioara prevazuta la art. 3 alin. (1).
(2) Inspectoratul General elaboreaza strategii, norme, reglementari tehnice si dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor, obligatorii pe intregul teritoriu al Romaniei, care se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne*) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I**).
Puneri in aplicare (2)
*) A se vedea nota anterioara prevazuta la art. 3 alin. (1).
**) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 9 august 2010.
(3) Cheltuielile curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta profesionale se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne*), precum si din alte surse prevazute de lege.
*) A se vedea nota anterioara prevazuta la art. 3 alin. (1).


Articolul 18
Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale au urmatoarele obligatii principale:
a) elaboreaza, pe baza strategiei nationale de aparare impotriva incendiilor, strategii sectoriale privind apararea impotriva incendiilor in domeniul lor de competenta si asigura aplicarea acestora;
b) emit/modifica, cu avizul Inspectoratului General, norme si reglementari tehnice de aparare impotriva incendiilor, specifice domeniului lor de activitate;
c) indruma, controleaza si analizeaza respectarea normelor si reglementarilor tehnice;
d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode si proceduri pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenta;
e) organizeaza si gestioneaza baze de date privind, in principal, riscurile de incendiu, caracteristicile substantelor si materialelor utilizate in domeniu, metodele adecvate de interventie si protectie, mijloacele existente, cadrele tehnice si evenimentele specifice;
f) stabilesc, impreuna cu Inspectoratul General, in domeniul lor de competenta, temele si activitatile practic-aplicative si de educatie privind apararea impotriva incendiilor, care se includ in programele pentru toate formele de invatamant, in planurile activitatilor extrascolare, precum si in programele de formare continua a adultilor;
g) indeplinesc orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.


SECTIUNEA a 6-a
Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului


Articolul 19
Administratorul sau conducatorul institutiei, dupa caz, are urmatoarele obligatii principale:
a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror persoane interesate;
b) sa asigure identificarea, evaluarea si implementarea masurilor de aparare impotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;
c) sa solicite si sa obtina avizele si autorizatiile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora;
Referinte in jurisprudenta (1)
d) sa permita, in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;
e) sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta;
f) sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmita inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metodele de interventie si prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;
h) sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in unitatea sa;
i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare ori sa incheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervina operativ si eficace pentru stingerea incendiilor;
j) sa solicite si sa obtina avizele de infiintare si pentru sectoarele de competenta ale serviciului privat pentru situatii de urgenta si sa asigure respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora;
k) sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment;
Referinte in jurisprudenta (1)
l) sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta;
m) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;
n) sa asigure pregatirea si antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie;
o) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitie fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
p) sa stabileasca si sa transmita catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor sale regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea produselor respective;
q) sa informeze de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimita acestuia raportul de interventie;
r) sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;
s) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.


Articolul 20
Persoanele fizice, asociatiile familiale sau persoanele juridice care detin parti din acelasi imobil trebuie sa colaboreze pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin din prezenta lege, in vederea asigurarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pentru intregul imobil.


Articolul 21
Utilizatorul are urmatoarele obligatii principale:
a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator, dupa caz;
b) sa intretina si sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva incendiilor, puse la dispozitie de administrator, conducatorul institutiei, proprietar, producator sau importator;
c) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeaza sau le desfasoara;
d) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.


Articolul 22
Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.


SECTIUNEA a 7-a
Obligatiile proiectantilor si executantilor


Articolul 23
Proiectantii de constructii si amenajari, de echipamente, utilaje si instalatii sunt obligati:
a) sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajari stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General si sa evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*);
Puneri in aplicare (1)
*) A se vedea Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 1 septembrie 2016.
b) sa cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le contin obiectele proiectate;
c) sa prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, mijloacele tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamentele de protectie specifice;
d) sa includa in proiecte si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor pe care le-au prevazut in documentatii, precum si regulile necesare de verificare si intretinere in exploatare a acestora, intocmite de producatori;
e) sa asigure asistenta tehnica necesara realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in documentatii, pana la punerea in functiune.


Articolul 24
Executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii sunt obligati:
a) sa realizeze integral si la timp masurile de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
b) sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor, precum si la organizarile de santier;
c) sa asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile de executie la parametrii proiectati, inainte de punerea in functiune.


Articolul 25
Proiectantilor si executantilor le sunt aplicabile, dupa caz, si dispozitiile prevazute la art. 19-22.
SECTIUNEA a 8-a
Obligatiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor


Articolul 26
(1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate, au/are urmatoarele obligatii principale:
a) elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul de activitate al autoritatii respective;
b) fac/face propuneri de reglementari tehnice si organizatorice a activitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
c) controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor, in cadrul institutiei publice care i-a desemnat;
d) elaboreaza si supun/supune spre analiza ministrului de resort sau conducatorului institutiei, dupa caz, raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor din domeniul de activitate;
e) analizeaza anual respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta private din institutiile si unitatile subordonate, dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor si fac/face propuneri de optimizare a acestora;
f) elaboreaza si inainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifica.
(2) Formarea si evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor se realizeaza de unitatile abilitate in conditiile legii, iar certificarea competentei profesionale se realizeaza de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila autorizat la Centrul National de Formare Profesionala a Adultilor.


Articolul 27
(1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si operatorilor economici au/are urmatoarele obligatii principale:
a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic;
b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
c) propun/propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
d) indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz, in unitatile si institutiile din care fac/face parte;
e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
f) raspund/raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;
g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor.
(2) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazute la alin. (1), se realizeaza in centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national.


CAPITOLUL III
Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor


Articolul 28
(1) Exercitarea autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor se realizeaza prin activitati de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoastere, desemnare, supraveghere a pietei, control, organizarea stingerii incendiilor si tragerea la raspundere juridica a persoanelor vinovate.
(2) Controlul de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor se exercita, la nivel central, prin inspectia de prevenire si alte compartimente si unitati din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, in scopul aplicarii unitare a prevederilor legale pe intregul teritoriu al Romaniei, potrivit competentelor.


Articolul 29
(1) In toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe intreaga lor durata de existenta, constructiile si amenajarile de orice tip, echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice se supun unei examinari sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, in conditiile prevazute de reglementarile specifice.
(2) Obligatia executarii activitatilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, intretinerea, repararea, postutilizarea constructiilor, echipamentelor si a instalatiilor tehnologice, potrivit legii.
(3) Criteriile privind obligatia identificarii, evaluarii si implementarii masurilor de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Articolul 30
(1) Inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, precum si punerea lor in functiune se fac numai dupa obtinerea avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, dupa caz.
Derogari (1), Referinte in jurisprudenta (1)
(2) Obligatia solicitarii si obtinerii avizelor si/sau a autorizatiilor prevazute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, beneficiarului investitiei.
Referinte in jurisprudenta (1)
(3) Avizele si autorizatiile prevazute la alin. (1) se elibereaza de inspectorate, in termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, in conditiile prevazute de normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu.
(4) Categoriile de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu se aproba prin hotarare a Guvernului*).
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 628 din 16 august 2016.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru constructiile si amenajarile din categoriile prevazute la alin. (4), care au fost puse in functiune fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, persoanele prevazute la alin. (2) au obligatia obtinerii respectivului act administrativ pana la data de 31 decembrie 2016**).
**) Data de 31 decembrie 2016 a fost prorogata succesiv, la data de 30 iunie 2017, prin Ordonanta Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, si la data de 30 septembrie 2017, prin Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
(6) Pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu conform alin. (5), raspunderea exclusiva in ceea ce priveste functionarea constructiilor si amenajarilor din punctul de vedere al asigurarii cerintei de securitate la incendiu revine beneficiarilor investitiilor.
(7) Exceptia prevazuta la alin. (5) nu se aplica in situatiile in care se constata incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului, cazuri care constituie contraventii potrivit legii.
(8) Pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu conform alin. (5), beneficiarii investitiilor care vizeaza constructii publice au obligatia sa realizeze si sa amplaseze panouri de instiintare in dreptul intrarilor in spatiile respective, cu urmatorul continut, tiparit cu litere de tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare rosie, pe fundal alb: "Acest spatiu functioneaza fara autorizatia de securitate la incendiu."
(9) Obligatia prevazuta la alin. (8) vizeaza categoriile de constructii, cuprinse in hotararea de Guvern prevazuta la alin. (4), cu urmatoarele destinatii si functiuni:
a) cladiri ori spatii amenajate in cladiri cu destinatia de comert - baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine si hipermagazine;
b) cladiri ori spatii amenajate in cladiri cu destinatia de cultura - teatre, cinematografe, sali polivalente, sali de spectacole sau altele asemenea, destinate sau deschise participarii publicului;
c) cladiri ori spatii amenajate in cladiri cu destinatia de turism - hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni, apartamente si camere de inchiriat in regim hotelier.
(10) Nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu, prevazute in normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu, atrage sanctionarea conform legii si pierderea valabilitatii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu.
(11) Litigiile generate de emiterea si pierderea valabilitatii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(12) In situatia in care se constata pierderea valabilitatii avizului de securitate la incendiu ori lucrarile de constructii au inceput fara acest document, inspectoratele pentru situatii de urgenta informeaza autoritatea care a emis autorizatia de construire, respectiv structurile competente ale Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru a dispune masurile prevazute de lege.
(13) Pierderea valabilitatii autorizatiei de securitate la incendiu si incalcarea grava a cerintei securitate la incendiu care impune oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor se comunica la registrul comertului, prefectului si institutiilor publice interesate, in cel mult 48 de ore.
(14) Normele metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba de ministrul afacerilor interne*) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I**).
*) A se vedea nota precizata la art. 3 alin. (1).
**) A se vedea nota de subsol corespunzatoare asteriscului de la art. 23 lit. a).


Articolul 31
(1) La receptia la terminarea lucrarilor de constructii aferente cladirilor civile cu sali aglomerate, inalte, foarte inalte, din categoria de importanta exceptionala sau deosebita, de productie si/sau depozitare cu suprafete desfasurate de peste 5.000 mp si risc mare sau foarte mare de incendiu, centrelor comerciale cu suprafata desfasurata de peste 2.500 mp, parcajelor cu mai mult de 100 de locuri de parcare pentru autoturisme, cladirilor de turism avand capacitatea mai mare de 50 de locuri de cazare, spitalelor, caminelor pentru copii si batrani sau altor cladiri destinate persoanelor ce nu se pot evacua singure, investitorii sunt obligati sa solicite in scris si sa includa in comisia de receptie, in calitate de membru, o persoana desemnata de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor.
(2) Procesul-verbal de receptie va consemna realizarea masurilor de securitate la incendiu prevazute in documentatia de executie fara de care receptia nu este acceptata.
(3) Obligatia prevazuta la art. 30 alin. (2) privind autorizatia de securitate la incendiu trebuie indeplinita dupa admiterea receptiei la terminarea lucrarilor si remedierea tuturor neconformitatilor.


CAPITOLUL IV
Serviciile de urgenta voluntare si private


SECTIUNEA 1
Dispozitii comune


Articolul 32
(1) Serviciile de urgenta sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private.
(2) Serviciile de urgenta profesioniste functioneaza in subordinea Inspectoratului General, potrivit reglementarilor specifice.
(3) Consiliile locale au obligatia sa constituie servicii de urgenta voluntare, iar operatorii economici si institutiile, care desfasoara activitati cu risc de incendiu, servicii de urgenta private, potrivit legii.
(4) In domeniul apararii impotriva incendiilor pot functiona si servicii de urgenta private constituite ca societati.


SECTIUNEA a 2-a


Constituirea si atributiile serviciilor de urgenta voluntare sau private


Articolul 33
(1) Serviciile de urgenta voluntare/private sunt structuri specializate, altele decat cele apartinand serviciilor de urgenta profesioniste, organizate cu personal angajat si/sau voluntar, in scopul apararii vietii, avutului public si/sau a celui privat impotriva incendiilor si a altor calamitati, in sectoarele de competenta stabilite cu avizul inspectoratelor.
(2) Serviciile de urgenta voluntare/private au in structura compartiment sau specialisti pentru prevenire, formatii de interventie si, dupa caz, dispecerate, ateliere de reparatii si de intretinere.
(3) Constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor de urgenta voluntare/private se realizeaza pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General si aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne*).
*) A se vedea nota precizata la art. 3 alin. (1).
(4) Organizarea si functionarea serviciilor de urgenta voluntare/private se stabilesc prin regulamente aprobate, dupa caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici si institutiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performanta.
(5) Infiintarea, extinderea sau restrangerea activitatii, precum si desfiintarea unui serviciu de urgenta voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului.
(6) Nerespectarea criteriilor de performanta de catre serviciile de urgenta private implica anularea avizelor de infiintare/pentru sectoare de competenta, ca sanctiune contraventionala complementara.
(7) Situatiile care implica anularea avizelor, conform alin. (6), sunt stabilite prin criteriile de performanta prevazute la alin. (3).


Articolul 34
Serviciile de urgenta voluntare/private au urmatoarele atributii principale:
a) desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
b) verifica modul de aplicare a normelor, reglementarilor tehnice si dispozitiilor care privesc apararea impotriva incendiilor, in domeniul de competenta;
c) asigura interventia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii sau in alte situatii de urgenta.


Articolul 35
(1) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a personalului serviciilor de urgenta voluntare sau private se realizeaza de centre de formare si evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General.
(2) Statutul personalului din serviciile de urgenta voluntare se stabileste prin hotarare a Guvernului*).
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 36
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta voluntare se asigura din bugetele locale.
(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii serviciilor de urgenta private se asigura de operatorii economici si institutiile care le-au constituit.


Articolul 37
(1) Pe baza hotararii consiliului local si in conditiile prevazute de lege, serviciul de urgenta voluntar poate presta, contra cost, catre orice persoana fizica sau juridica, fara a afecta indeplinirea atributiilor, unele servicii cum sunt:
a) supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor la targuri, expozitii, manifestari cultural-sportive, activitati de filmare si altele asemenea;
b) transport de apa, evacuarea apei din subsolurile cladirilor sau din fantani;
c) limitarea, colectarea sau indepartarea unor produse poluante;
d) efectuarea de lucrari la inaltime;
e) transport de apa.
(2) Costurile pentru prestarile de servicii efectuate sunt stabilite prin hotarare a consiliului local, iar sumele incasate se constituie ca venituri ale bugetului local.


SECTIUNEA a 3-a
Drepturi, indemnizatii si despagubiri ce se acorda personalului serviciilor de urgenta voluntare sau private


Articolul 38
In exercitarea atributiilor ce ii revin, personalul serviciilor de urgenta voluntare sau private are urmatoarele drepturi:
a) sa solicite de la persoanele fizice si juridice date, informatii si documente necesare indeplinirii atributiilor legale privind apararea impotriva incendiilor;
b) sa stabileasca restrictii ori sa interzica, potrivit competentei prevazute in regulamentul de organizare si functionare a serviciului, utilizarea focului deschis si efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
c) sa propuna persoanelor in drept oprirea functionarii sau demolarea constructiei incendiate, precum si a celor vecine ori a unei parti din acestea, in scopul limitarii propagarii incendiilor;
d) sa utilizeze, in functie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru interventii la incendii;
e) sa se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice ori pe alte terenuri, daca cerintele de operativitate si de lucru impun aceasta;
f) sa opreasca ori sa limiteze traficul public in zona desfasurarii operatiunilor de interventie;
g) sa intre in locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimtamantul acestora, in conditiile prevazute de lege; in cazul cand se impune inlaturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vietii, integritatii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimtamantul nu este necesar.


Articolul 39
(1) Personalul angajat al serviciilor de urgenta voluntare/private se incadreaza in conditii de munca similare personalului serviciilor de urgenta profesioniste.
(2) Personalul serviciilor de urgenta voluntare/private are obligatia sa poarte uniforma, echipament de protectie si insemne distinctive, ale caror descriere, conditii de acordare si folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Afacerilor Interne**), aprobat prin hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I***).
**) A se vedea observatia de la art. 3 alin. (1).
***) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 27 februarie 2007.
(3) Consiliul local, administratorul sau conducatorul institutiei asigura gratuit personalului serviciilor de urgenta voluntare/private uniforma si echipamentul de protectie adecvate misiunilor pe care le indeplineste, iar in cazul in care pe timpul interventiei i s-au degradat imbracamintea ori alte bunuri personale, il despagubeste in mod corespunzator.


Articolul 40
(1) Pe timpul interventiei, personalului serviciilor de urgenta voluntare/private i se asigura antidot adecvat naturii mediului de lucru.
(2) In cazul operatiunilor de lunga durata, personalului serviciilor de urgenta voluntare/private i se asigura hrana, gratuit, in echivalentul a cel putin 2.000 de calorii.
(3) Obligatia asigurarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) revine consiliului local, administratorului sau conducatorului institutiei, dupa caz.


Articolul 41
(1) Personalul serviciilor de urgenta voluntare are dreptul la indemnizatii pentru timpul efectiv de lucru la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului.
(2) Cuantumul orar al indemnizatiei prevazute la alin. (1) se stabileste si se acorda de consiliul local, diferentiat pe categorii de functii.


Articolul 42
(1) Pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire si concursuri profesionale, organizate in afara localitatii in care functioneaza serviciul, personalul serviciilor de urgenta voluntare beneficiaza de toate drepturile de deplasare, cazare si de diurna ca si personalul serviciilor de urgenta profesioniste, care se acorda de consiliul local.
(2) Personalul serviciilor de urgenta voluntare, salariati ai altor institutii publice sau operatori economici, isi pastreaza drepturile de salariu la locul de munca pentru perioada cat participa la interventii, cursuri de pregatire ori concursuri profesionale.


Articolul 43
Persoanele juridice care organizeaza servicii de urgenta voluntare/private au obligatia sa asigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurari pentru caz de boala profesionala, accident ori deces produs in timpul sau din cauza indeplinirii atributiilor ce ii revin pe timpul interventiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice.


CAPITOLUL V
Raspunderea juridica


Articolul 44
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.
(2) Continuarea activitatii, dupa ce s-a dispus de catre organele de control oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, constituie infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii sau activitati si se pedepseste potrivit art. 348 din Codul penal.


Articolul 45
Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
I. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei:
a) nerespectarea de catre primar, administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea si stingerea, cu forte si mijloace proprii, a unui incendiu si de transmitere a raportului de interventie;
b) neasigurarea si nepunerea in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor, de catre administrator sau conducatorul institutiei, a mijloacelor tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si a echipamentelor de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii, precum si a antidotului si medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;
c) neconsemnarea de catre persoanele fizice si juridice in actele de transmitere temporara a dreptului de folosinta, precum si de antrepriza a raspunderilor ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor;
d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care detin parti din acelasi imobil in vederea asigurarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
II. cu amenda de la 1.001 lei la 2.500 lei:
a) neanuntarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenta, a primarului sau a politiei de catre persoana care observa un incendiu si, dupa caz, neluarea masurilor, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului;
b) neangajarea de catre autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici care desfasoara activitati cu risc de incendiu, prevazuti la art. 12 alin. (2), a cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
c) nerespectarea de catre primar, administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor de incadrare a serviciului de urgenta voluntar sau privat cu personal atestat in conditiile legii, de pregatire profesionala si antrenare a acestuia pentru interventie;
d) nerespectarea de catre primar a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) si m) -o);
e) nerespectarea de catre salariati a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a), b), e) si f);
f) nerespectarea de catre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) si ale art. 27 alin. (1) lit. c) -e);
g) nerespectarea de catre utilizator a obligatiilor stabilite la art. 21 lit. d);
III. cu amenda de la 2.501 lei la 5.000 lei:
a) inactiunea persoanelor fizice si juridice aflate in apropierea incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni si fanete si care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea si stingerea acestora;
b) neindeplinirea de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene, consiliile locale si persoanele juridice prevazute la art. 8 a obligatiei de organizare a colaborarii prin conventii incheiate intre parti;
c) nerespectarea de catre primar a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d) -f) si h);
d) neindeplinirea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c) -e);
e) neindeplinirea de catre administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor pe care le are in conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), k), l) si m);
Referinte in jurisprudenta (1)
f) necunoasterea si nerespectarea de catre utilizator a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar, producator sau importator, dupa caz;
g) neindeplinirea de catre salariati a obligatiilor pe care le au potrivit dispozitiilor art. 22 lit. c), d) si g);
h) neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin in conformitate cu prevederile art. 23 lit. d) si e);
i) nerespectarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii a dispozitiilor art. 24 lit. b) si c);
j) neindeplinirea de catre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) si c) si ale art. 27 alin. (1) lit. b) si f);
k) nerespectarea obligatiei de realizare si amplasare a panourilor de instiintare de catre beneficiarii investitiilor in constructii si amenajari, conform prevederilor art. 30 alin. (8);
IV. cu amenda de la 5.001 lei la 10.000 lei:
a) neindeplinirea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiilor ce le revin in situatii de forta majora determinate de incendii, prevazute la art. 8;
b) neindeplinirea de catre primar a obligatiilor pe care le are potrivit dispozitiilor art. 14 lit. a), c) si g);
c) neindeplinirea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a obligatiilor ce le revin in conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) si f);
d) neindeplinirea de catre administrator a obligatiilor pe care le are in conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d) -f), i), j), p) si r);
e) nerespectarea de catre persoanele fizice si juridice utilizatoare a prevederilor art. 21 lit. b) si c);
f) neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a) -c);
g) nerealizarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii, integral si la timp, a masurilor de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in proiecte, cu respectarea conditiilor de calitate prevazute de lege;
h) nesolicitarea si neincluderea in comisia de receptie, la terminarea lucrarilor de constructii, a unei persoane desemnate de inspectiile de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru constructiile mentionate la art. 31 alin. (1);
i) nesolicitarea si neobtinerea de catre persoanele fizice ori juridice care finanteaza si realizeaza investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, dupa caz, de catre beneficiarul investitiei a avizelor si/sau autorizatiilor prevazute de prezenta lege;
j) neelaborarea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a strategiilor sectoriale privind apararea impotriva incendiilor in domeniul lor de competenta si neasigurarea aplicarii acestora;
k) efectuarea de lucrari de proiectare, montare, verificare, intretinere, reparare a sistemelor si instalatiilor de protectie impotriva incendiilor, de verificare, intretinere, reparare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si de lucrari de ignifugare si termoprotectie de catre persoane fizice si juridice neautorizate;
l) emiterea de rapoarte de incercari la foc de catre laboratoare neautorizate conform legii;
m) utilizarea si comercializarea de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, necertificate conform legii;
V. cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei:
a) inceperea lucrarilor de executie la constructii si amenajari noi, de modificare a celor existente si/sau schimbarea destinatiei acestora, fara obtinerea avizului de securitate la incendiu;
b) punerea in functiune a constructiilor si amenajarilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrari de modificare si/sau s-a schimbat destinatia acestora, fara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu;
c) nerespectarea cerintelor care au stat la baza emiterii avizului sau autorizatiei de securitate la incendiu ce impun pierderea valabilitatii acestora;
d) nerespectarea de catre serviciile de urgenta private, constituite ca societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a criteriilor de performanta care au stat la baza emiterii avizelor de infiintare si pentru sectorul de competenta;
e) functionarea serviciilor de urgenta private dupa anularea avizului de infiintare si/sau avizului pentru sectorul de competenta;
VI. cu amenda de la 30.000 lei la 100.000 lei si oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, ca sanctiune contraventionala complementara, pentru incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati, potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvernului*).
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 4 noiembrie 2015.


Articolul 46
(1) Sanctiunile contraventionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, dupa caz.
(2) Contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta lege, pe loc, numai pentru contraventiile sanctionate cu amenda al carei cuantum este de pana la 2.500 lei, respectiv in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, pentru toate categoriile de contraventii.
(3) Contraventiile la normele de prevenire si stingere a incendiilor si sanctiunile contraventionale se stabilesc prin hotarare a Guvernului**).
**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007.


Articolul 47
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 45 se fac de catre personalul prevazut la art. 28 alin. (2).
(2) Pe durata de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor potrivit art. 45 pct. VI, acestora li se aplica/ridica sigiliul de catre personalul prevazut la art. 28 alin. (2).
(3) Primarii constata si sanctioneaza contraventiile prevazute la art. 45 pct. I lit. b), pct. III lit. a) si e) si pct. IV lit. a).
(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii nu suspenda executarea sanctiunii contraventionale complementare aplicate potrivit art. 45 pct. VI.
(5) In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 45 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 48
(1) Aplicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru vizeaza aplicarea acestuia doar pe caile de acces destinate clientilor si in situatia in care operatorul economic are sediul/punctul de lucru si domiciliul in aceeasi locatie cu privire la care se efectueaza aplicarea sigiliului.
(2) Concomitent cu aplicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru, personalul prevazut la art. 28 alin. (2) afiseaza la loc vizibil un anunt referitor la oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor operatorului economic.
(3) Anuntul prevazut la alin. (2) se afiseaza din interiorul constructiilor sau amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru pe geamurile tuturor usilor de acces destinate intrarii clientilor sau pe geamul ferestrelor, dupa caz, in asa fel incat sa fie vizibil din exterior.
(4) Anuntul prevazut la alin. (2) se tipareste cu litere de tipar de minimum 10 cm si are urmatorul continut: "Oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta pentru incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului in interiorul edificiului si la vecinatati."
(5) In momentul aplicarii/ridicarii sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru personalul prevazut la art. 28 alin. (2) incheie un proces-verbal de aplicare/ridicare a sigiliului.
(6) Daca aplicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru nu poate fi realizata la data constatarii faptei, personalul prevazut la art. 28 alin. (2) incheie un proces-verbal in care se descriu fapta si imprejurarile care nu au permis aplicarea sigiliului.
(7) Ridicarea sigiliului la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru poate avea loc in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) implinirea termenului pentru care a fost dispusa oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor constructiilor ori amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru;
b) in baza unei hotarari judecatoresti executorii;
c) schimbarea proprietarului sau utilizatorului spatiului in care se afla constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru, in conditiile in care se schimba destinatia constructiei sau profilul de activitate;
d) lucrari de reparatii urgente sau necesare realizarii cerintei de securitate la incendiu in incinta constructiilor sau amenajarilor operatorului economic in punctul de lucru;
e) obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.
(8) In cazurile prevazute la alin. (7) lit. b) -e) contravenientul are obligatia de a solicita, in scris, institutiei in care isi desfasoara activitatea personalul prevazut la art. 28 alin. (2) care a aplicat sigiliul la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru ridicarea sigiliului, atasand totodata inscrisuri doveditoare.
(9) Ridicarea sigiliului se realizeaza in maximum 5 zile de la primirea solicitarii.
(10) In cazul prevazut la alin. (7) lit. d) termenul pentru care a fost dispusa perioada de ridicare a sigiliului nu poate depasi timpul necesar realizarii lucrarilor in cauza. Dupa realizarea scopului pentru care a fost solicitata ridicarea sigiliului, la constructiile sau amenajarile operatorului economic in punctul de lucru se aplica sigiliul pana la obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu.
(11) Operatorul economic poate face solicitarea prevazuta la alin. (7) lit. c) o singura data pe toata perioada pentru care a fost dispusa masura opririi functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor in punctul de lucru.


CAPITOLUL VI
Dispozitii finale


Articolul 49
(1) Organizarea, conducerea, indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatile structurilor de aparare si securitate nationala se realizeaza potrivit prevederilor prezentei legi, pe baza normelor aprobate de conducatorii structurilor respective, cu avizul Inspectoratului General.
(2) La unitatile din structurile prevazute la alin. (1) Inspectoratul General si inspectoratele exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apararea impotriva incendiilor, numai la solicitarea comandantilor sau a sefilor acestora.
(3) La sediile Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, precum si la alte obiective de importanta deosebita aflate in administrarea autoritatilor publice centrale se pot constitui, prin hotarare a Guvernului, subunitati profesioniste speciale de interventie; institutiile mentionate asigura gratuit imobilele, spatiile si utilitatile necesare in vederea functionarii si desfasurarii activitatilor subunitatilor.


Articolul 50
(1) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in subteran, la operatorii economici care produc, stocheaza sau utilizeaza substante toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, la navele aflate in porturi si in apele teritoriale romane, la infrastructura de metrou, pe calea ferata, aeroporturi, platforme maritime de foraj si extractie se asigura:
a) imediat, de operatorii economici care administreaza sectorul respectiv, pentru punerea in siguranta provizorie a instalatiilor speciale, de alimentare a fluxului tehnologic si, in cazul existentei serviciilor private pentru situatii de urgenta, pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiei de urgenta;
b) de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta, pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiei de urgenta, care preiau in coordonare operationala toate fortele si mijloacele, la momentul sosirii la locul interventiei.
(2) La infrastructura de metrou, interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor se realizeaza potrivit unei proceduri aprobate de catre Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Transporturilor.
(3) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in exploatari miniere subterane si in mediul subteran speologic se asigura numai de echipe specializate ale operatorilor economici care administreaza sectorul respectiv, cu asistenta tehnica a Inspectoratului General.


Articolul 51
(1) Laboratoarele de incercari la foc se autorizeaza in conditiile legii.
(2) Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de incercari la foc se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne*) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I**).
*) A se vedea nota de la art. 3 alin. (1).
**) A se vedea Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 3/2017 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de incercari la foc, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 31 ianuarie 2017.


Articolul 52
(1) Mijloacele tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamentelor de protectie specifice se introduc pe piata si se utilizeaza conform legii.
(2) In domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, republicata***), introducerea pe piata a produselor prevazute la alin. (1) se face pe baza evaluarii conformitatii fata de reglementarile elaborate de Inspectoratul General.
***) Abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 50/2015.
(3) Metodologia de certificare a conformitatii produselor prevazute la alin. (2) se elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba prin ordin al ministrului afacerilor interne*) si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I****).
*) A se vedea nota de la art. 3 alin. (1).
****) A se vedea Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 239 din 9 aprilie 2012.


Articolul 53
(1) Proiectarea, executarea, verificarea, intretinerea si repararea sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor, efectuarea lucrarilor de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane fizice si juridice atestate.
Referinte in jurisprudenta (1)
(2) Atestarea persoanelor prevazute la alin. (1) se face pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobata de ministrul afacerilor interne*) si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I*****).
*) A se vedea nota de la art. 3 alin. (1).
*****) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 14 aprilie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 54
In localitatea unde functioneaza servicii de urgenta profesioniste, consiliul local nu are obligatia constituirii serviciilor de urgenta voluntare.


Articolul 55
Personalul serviciilor de urgenta nu raspunde de pagubele inerente procesului de interventie.


Articolul 56
(1) Personalul serviciilor de urgenta profesioniste care a indeplinit o perioada de minimum 10 ani atributii privind apararea impotriva incendiilor, caruia i-au incetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care nu-i sunt imputabile acestuia, poate primi, la cerere, brevetul de Pompier specialist, diferentiat pe categorii de personal.
(2) Modul de eliberare si drepturile conferite prin acest brevet vor fi stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne******).
******) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 164/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenta profesioniste caruia i-au incetat raporturile de serviciu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 9 martie 2007.


Articolul 57
(1) Anual se organizeaza concursuri profesionale ale serviciilor de urgenta si cercurilor de elevi Prietenii pompierilor.
(2) Concursurile profesionale ale serviciilor de urgenta se desfasoara pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne*), care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I**).
*) A se vedea nota de la art. 3 alin. (1).
**) A se vedea Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 236/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012.
(3) Concursurile profesionale ale cercurilor de elevi Prietenii pompierilor se desfasoara pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, in colaborare cu autoritatea nationala pentru reglementarea activitatilor de invatamant, aprobat prin ordin al acestei autoritati si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I***).
***) A se vedea Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.825/2013 privind aprobarea regulamentelor concursurilor nationale "Prietenii pompierilor" si "Cu viata mea apar viata", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 376 din 26 iunie 2013.


Articolul 58
(1) Actele normative de aplicare, subsecvente prezentei legi, se elaboreaza de autoritatile responsabile in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia****).
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
****) Legea nr. 307/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006.


NOTA:
Reproducem mai jos articolul unic din Legea nr. 146/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor:
"Articol unic. -
(1) Termenul pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu prevazut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 30 septembrie 2017.
(2) Beneficiarii care depun pana la data de 30 septembrie 2017 documentatia pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu sau au proiecte in avizare pentru finantare sunt exceptati de la aplicarea amenzilor, daca termenul de conformare nu depaseste 31 decembrie 2017."

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona
Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferit ...

OUG nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite p
Ordonanta de urgenta nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pe ...

OUG nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta
Ordonanta de urgenta nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernulu ...

OUG 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii
Ordonanta de urgenta nr. 37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de inst ...

ORDONANTA MILITARA nr. 6/2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiului Suceava , a unor comune din zona limitrofa, precum si a
ORDONANTA MILITARA nr. 6 din 30.03.2020 privind instituirea masurii de carantinare asupra municipiul ...

OUG 30/2020, actualizata prin OUG 32/2020
ORDONANTA DE URGENTA nr. 30/2020, actualizata prin OUG 32/2020, pentru modificarea si completarea un ...

Legea 19/2020, actualizata prin OUG 30/2020 si OUG 32/2020, privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia i
LEGEA nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in si ...

OUG 32/2020 pentru modificarea si completarea OUG 30/2020
Ordonanta de urgenta nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernul ...

OUG 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative ...Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Contractele de credit pentru consumatori trebuie sa mentioneze intr-un mod clar si concis modalitatile de calcul al termenului de retragere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
Sursa: ITM

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

AUTORIZATIE (ADEVERINTA) privind deplasarea in interes de serviciu. WORD si PDF
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Concedierea pe durata in care femeia salariata este gravida
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 1/2020

Dreptul de deducere a TVA este conditionat de completarea in facturi a elementelor obligatorii prevazute de lege si-sau cu alte documente justificativ
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 2718/2019

Revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate). Exceptie de la opozabilitatea hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul execut
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

RECURS: Instanta de apel nu a avut in vedere, la motivarea deciziei, cererea de modificare a actiunii initiale, ci doar argumentele din cererea de che
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia a II-a civila Decizia nr. 186/2019

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electron
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Ştiri Juridice

Conferintele UpDate Work. Adaptarea raporturilor de munca. Reorganizarea societatilor angajatoare
03 Apr 2020 | 855

Conferintele UpDate Work: Carantina si forta majora. Impactul asupra relatiilor de munca
01 Apr 2020 | 352

Obtine certificatul CSU, Albastru (TIP 1) si Galben (TIP 2)!
26 Mar 2020 | 1662

Efectele noilor reglementari asupra profesiei de avocat, in contextul starii de urgenta
24 Mar 2020 | 802

Jocurile Olimpice Tokyo 2020 au fost amanate
24 Mar 2020 | 308

Consiliul Concurentei: Companiile pot actiona coordonat astfel incat sa evite deficitul de produse esentiale
23 Mar 2020 | 382

Call-center cu privire la somajul tehnic si adrese de email pentru transmiterea documentelor
23 Mar 2020 | 363