Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Integral: Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019

INTEGRAL: Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, din 17.04.2019


Publicat in Monitorul Oficial nr. 313 din 22.04.2019


CAPITOLUL I


Dispozitii generaleArticolul 1

(1) Autoritatea Electorala Permanenta, denumita in continuare Autoritatea, este autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica si competenta generala in materia pregatirii, organizarii si desfasurarii alegerilor si a referendumurilor, precum si in domeniul finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale.
(2) Sediul central al Autoritatii se afla in municipiul Bucuresti.
(3) Autoritatea are sedii secundare in municipiul Bucuresti si in fiecare municipiu resedinta de judet.


Articolul 2
(1) Organizarea si functionarea Autoritatii sunt prevazute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de prezentul regulament.
(2) Competenta si atributiile Autoritatii sunt stabilite de legile prevazute la alin. (1), de alte legi care reglementeaza organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor, precum si finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, de ordonante si hotarari ale Guvernului in aceeasi materie, precum si de prezentul regulament.


Articolul 3
Autoritatea exercita urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care se asigura stabilirea obiectivelor sectoriale in domeniul sau de activitate;
b) de reglementare, prin care se asigura initierea, avizarea si supunerea spre aprobare a proiectelor de legi, ordonante si hotarari ale Guvernului in domeniile sale de competenta si necesare realizarii atributiilor sale, precum si elaborarea si aprobarea hotararilor si instructiunilor proprii;
c) de management, prin care se asigura organizarea si coordonarea activitatilor si resurselor necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea proceselor electorale;
d) de autoritate de stat, prin care asigura aplicarea unitara a legislatiei in domeniile sale de competenta;
e) de informare, prin care se asigura transmiterea de informatii corecte in domeniile sale de competenta catre alegatori, autoritati si organisme publice, precum si partide politice;
f) de instruire si indrumare, prin care se transmit competente si cunostinte profesionale din sfera sa de competenta persoanelor implicate in organizarea si desfasurarea proceselor electorale, precum si in finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale;
g) de educare, prin care se urmaresc formarea si dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor democratice ale alegatorilor;
h) de prevenire prin care elaboreaza si operationalizeaza mecanisme si proceduri de preventie a incalcarii legislatiei in domeniul sau de activitate;
i) de control, prin care se realizeaza verificarea respectarii legislatiei in sfera sa de competenta si aplicarea sanctiunilor prevazute de lege, unde este cazul;
j) de reprezentare a statului roman in domeniile sale de competenta, in plan intern si extern.


Articolul 4
Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin potrivit legii, Autoritatea are un aparat propriu, care este organizat la nivel central in departamente, directii generale, directii, servicii, birouri, cabinete si compartimente, iar la nivel teritorial in filiale si birouri judetene.


CAPITOLUL II
Organizarea aparatului propriu al Autoritatii


Articolul 5
(1) Autoritatea Electorala Permanenta are urmatoarea structura organizatorica:
A. Conducerea Autoritatii, formata din presedinte, vicepresedinti si secretarul general.
B. Aparatul propriu - la nivel central:
a) Structuri de specialitate:
1. Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale;
1.1. Directia preventie, indrumare si monitorizare;
1.2. Directia control;
2. Departamentul legislativ;
2.1. Directia reglementari, drepturi si proceduri electorale;
2.2. Directia afaceri europene si relatia cu Parlamentul;
2.3. Serviciul politici publice;
3. Directia generala sistemul informational electoral national;
3.1. Directia Registrul electoral;
4. Directia generala coordonarea activitatii in teritoriu;
5. Departamentul suport organizatoric electoral;
6. Departamentul cooperare internationala si relatii publice;
6.1. Directia comunicare;
7. Directia generala logistica si resurse electorale;
7.1. Directia tehnologii electorale;
8. Serviciul audit public intern;
9. Oficiul protectia datelor cu caracter personal (la nivel de birou);
10. Biroul protectia informatiilor clasificate.
b) Structuri functionale:
1. Registratura generala (la nivel de directie generala);
1.1. Directia registratura si arhiva;
1.1.1. Biroul registratura;
1.1.2. Biroul arhiva;
1.2. Serviciul relatii cu publicul;
2. Directia generala juridica si resurse umane;
2.1. Directia juridica;
2.1.1. Serviciul avizare documente si intocmire contracte;
2.1.2. Biroul contencios;
2.2. Directia resurse umane;
2.2.1. Serviciul dezvoltare profesionala;
2.2.2. Biroul etica si integritate;
3. Directia generala administrativa si achizitii publice;
3.1. Directia achizitii publice;
3.2. Directia tehnologia informatiei;
3.3. Biroul administrativ;
3.4. Biroul parc auto;
4. Directia financiara si salarizare;
4.1. Serviciul salarizare si decontari;
4.2. Serviciul planificare si urmarire bugetara;
4.3. Biroul alocare subventii si rambursari cheltuieli electorale.
C. Aparatul propriu la nivel local - structuri de specialitate:
1. Filiale (la nivel de directie);
2. Birouri judetene (la nivel de birou).
(2) Organigrama aparatului propriu al Autoritatii este prevazuta in anexa nr. 1.
(3) Filialele Autoritatii si birourile judetene sunt prevazute in anexa nr. 2.
(4) In cadrul Autoritatii sunt organizate si functioneaza cabinetul presedintelui si cabinetele vicepresedintilor, conduse de catre directori de cabinet.
(5) Angajarea personalului din cadrul cabinetului presedintelui si al cabinetelor vicepresedintilor, precum si stabilirea atributiilor acestuia se fac potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit dispozitiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 6
(1) Departamentul este condus de un sef de departament, numit in conditiile legii.
Derogari (1)
(2) Directia generala este condusa de un director general, numit in conditiile legii.
(3) Directia/Filiala este condusa de un director si un director adjunct, numiti in conditiile legii.
(4) Serviciul este condus de un sef serviciu, numit in conditiile legii.
(5) Biroul este condus de un sef birou, numit in conditiile legii.
(6) In cadrul filialelor functioneaza birourile judetene care sunt conduse de cate un sef birou si se subordoneaza directorului filialei.
(7) Pe timpul absentei sefilor de departament, directorilor generali, directorului directiei financiare si salarizare, sefului serviciului de audit public intern si sefului oficiului pentru protectia datelor cu caracter personal, presedintele desemneaza prin ordin persoanele carora li se deleaga atributiile.


Articolul 7
(1) Compartimentele Autoritatii indeplinesc in domeniul lor de activitate urmatoarele atributii generale:
a) elaboreaza, avizeaza si supun spre aprobare presedintelui Autoritatii metodologii, norme, instructiuni si proceduri de lucru din sfera lor de competenta;
b) elaboreaza contributiile proprii la raportarile obligatorii prevazute de lege, conform domeniului lor de competenta, pe care le transmit in termen util compartimentelor responsabile;
c) intocmesc documentele necesare desfasurarii si imbunatatirii activitatii proprii si a conditiilor de lucru;
d) fac propuneri in vederea elaborarii regulamentului intern;
e) formuleaza raspunsuri la petitiile si cererile de informatii de interes public adresate Autoritatii, potrivit domeniului lor de competenta;
f) publica informatii si documente, potrivit domeniului lor de competenta, pe pagina proprie de internet/intranet a Autoritatii;
g) asigura protectia datelor cu caracter personal, in sfera lor de competenta;
h) intocmesc corespondenta proprie si asigura circuitul documentelor proprii;
i) intocmesc, pastreaza si pregatesc pentru arhivare, potrivit Nomenclatorului arhivistic, documentele proprii pe care le gestioneaza pana la data predarii la arhiva institutiei;
j) colaboreaza intre ele in vederea indeplinirii obiectivelor proprii si ale Autoritatii;
k) sprijina activitatea birourilor si a oficiilor electorale, in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii.
(2) Structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Autoritatii se subordoneaza presedintelui Autoritatii.
(3) Structurile functionale din cadrul aparatului propriu al Autoritatii se subordoneaza secretarului general al acesteia.
(4) Compartimentele Autoritatii indeplinesc si alte atributii in legatura cu sfera lor de competenta, stabilite prin lege, prezentul regulament, acte ale Autoritatii si ale presedintelui Autoritatii.


CAPITOLUL III
Presedintele, vicepresedintii, secretarul general si sefii compartimentelor Autoritatii
SECTIUNEA 1
Presedintele Autoritatii


Articolul 8
(1) Presedintele indeplineste, in domeniul de activitate al Autoritatii, urmatoarele atributii generale:
a) organizeaza, coordoneaza si controleaza aplicarea legilor, ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor, deciziilor si instructiunilor Autoritatii, precum si a ordinelor pe care le-a emis, potrivit legii;
b) initiaza si avizeaza proiecte de legi, ordonante, hotarari ale Guvernului si memorandumuri privind domeniile de competenta ale Autoritatii;
c) actioneaza pentru aplicarea strategiei Autoritatii;
d) fundamenteaza si elaboreaza propuneri pentru bugetul anual, pe care le inainteaza Guvernului;
e) urmareste proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul Autoritatii, in baza bugetului aprobat;
f) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii internationale ce intereseaza domeniul de activitate al Autoritatii;
g) initiaza si negociaza, din imputernicirea Presedintelui Romaniei sau a Guvernului, in conditiile legii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune intocmirea formelor de aderare la cele existente;
h) urmareste si controleaza aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte si ia masuri pentru realizarea conditiilor in vederea integrarii in structurile europene sau in alte organisme internationale;
i) coordoneaza si urmareste elaborarea si implementarea de politici si strategii in domeniile de activitate ale Autoritatii;
j) avizeaza, in conditiile legii, infiintarea organismelor neguvernamentale si coopereaza cu acestea in realizarea scopului pentru care au fost create;
k) colaboreaza cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului din cadrul Autoritatii;
l) aproba, dupa caz, editarea publicatiilor de specialitate si informare;
m) constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a codurilor privind domeniile de competenta ale Autoritatii;
n) aproba metodologiile, procedurile si normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la nivelul Autoritatii;
o) coordoneaza, in mod direct, structurile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Autoritatii;
p) aproba, la propunerea secretarului general, regulamentul intern al Autoritatii Electorale Permanente, in conditiile legii.
(2) Presedintele indeplineste si alte atributii specifice, stabilite potrivit legii.
(3) Presedintele isi indeplineste atributiile ce ii revin cu ajutorul aparatului propriu al Autoritatii.
(4) In subordinea presedintelui este organizat si functioneaza un cabinet propriu, conform prevederilor aplicabile ministrilor din Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul din cadrul cabinetului exercita atributii de executie si secretariat legate in mod direct de activitatea presedintelui si asigura legatura functionala a presedintelui cu compartimentele Autoritatii, potrivit dispozitiilor acestuia.
(5) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, presedintele emite ordine, in conditiile legii.


Articolul 9
(1) In cazurile in care presedintele se afla in concediu sau in imposibilitatea exercitarii functiei sale, inlocuitorul acestuia pe durata concediului sau a imposibilitatii exercitarii functiei este unul dintre vicepresedinti desemnat de acesta, prin ordin.
(2) Presedintele isi poate delega atributiile prin ordin.


Articolul 10
(1) Presedintele poate adresa mesaje publice pe teme generale in domeniile de competenta ale Autoritatii.
(2) Presedintele poate acorda diplome, premii si distinctii stabilite prin ordin, pentru merite in activitatea in domeniile de competenta ale Autoritatii sau pentru performante profesionale deosebite in cadrul Autoritatii.


SECTIUNEA a 2-a
Vicepresedintii


Articolul 11
(1) Vicepresedintii exercita atributiile prevazute de lege si pe cele delegate de catre presedinte, prin ordin.
(2) In subordinea fiecarui vicepresedinte este organizat si functioneaza cate un cabinet propriu, conform prevederilor aplicabile pentru secretarii de stat din Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publica centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Personalul din cadrul cabinetelor vicepresedintilor exercita atributii de executie si secretariat legate in mod direct de activitatea si atributiile vicepresedintilor si asigura legatura functionala a acestora cu compartimentele Autoritatii.
(3) In indeplinirea atributiilor care le revin, vicepresedintii emit dispozitii, note, rezolutii si avize scrise, in conditiile legii.


SECTIUNEA a 3-a
Secretarul general


Articolul 12
(1) Autoritatea Electorala Permanenta are un secretar general. Secretarul general este numit de prim-ministru, in conditiile legii.
(2) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt urmatoarele:
a) coordoneaza buna functionare a compartimentelor si activitatilor cu caracter functional din cadrul Autoritatii si asigura legatura operativa dintre presedinte si conducatorii tuturor compartimentelor din Autoritate;
b) colaboreaza cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere si alte autoritati publice, cu secretarii judetelor si cu institutiile prefectului, in probleme de interes comun;
c) primeste si transmite spre avizare proiectele de acte normative initiate de Autoritate si asigura avizarea actelor normative primite de la alti initiatori;
d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de Autoritate, pentru a fi discutate in sedinta Guvernului;
e) urmareste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Autoritate;
f) monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice, prevazute de reglementarile in vigoare;
g) coordoneaza, in mod direct, structurile functionale din cadrul aparatului propriu al Autoritatii;
h) coordoneaza intregul personal al Autoritatii, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor;
i) urmareste si asigura publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a actelor din sfera de competenta a Autoritatii.
(3) Secretarul general al Autoritatii indeplineste si alte insarcinari prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii ori incredintate de presedinte.
(4) Secretarul general intra in categoria functiilor publice parlamentare corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici si beneficiaza de drepturile salariale prevazute de lege pentru secretarii generali ai celor doua Camere ale Parlamentului si de cele stabilite prin prezentul regulament.
(5) In cazurile in care secretarul general se afla in concediu sau in imposibilitatea exercitarii functiilor sale, este inlocuit de catre persoana delegata prin ordin al presedintelui, la propunerea acestuia.
(6) In indeplinirea atributiilor care ii revin, secretarul general emite dispozitii, note si rezolutii scrise, in conditiile legii. Secretarul general avizeaza documentele si lucrarile intocmite de catre personalul din subordine.


SECTIUNEA a 4-a
Colegiul Autoritatii


Articolul 13
(1) Pe langa presedinte functioneaza Colegiul Autoritatii, format din vicepresedinti, secretarul general si conducatorii compartimentelor care ocupa functii de conducere corespunzatoare primului nivel ierarhic.
(2) Presedintele poate dispune ca la lucrarile Colegiului Autoritatii sa participe si alte persoane, atunci cand, in opinia sa, situatia o impune.
(3) Colegiul Autoritatii se intruneste lunar si ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui.
(4) Colegiul Autoritatii dezbate activitatea si politicile acesteia.
(5) Convocarea si ordinea de zi a Colegiului Autoritatii sunt stabilite de catre presedinte, lucrarile fiind conduse de catre acesta sau de catre un vicepresedinte desemnat in acest scop.
(6) Colegiul Autoritatii are un rol consultativ.
(7) Componenta si regulamentul de desfasurare a lucrarilor Colegiului Autoritatii se aproba prin ordin al presedintelui.
(8) Secretariatul Colegiului Autoritatii este asigurat de Directia generala juridica si resurse umane.


SECTIUNEA a 5-a
Conducatorii compartimentelor Autoritatii


Articolul 14
Conducatorii compartimentelor Autoritatii indeplinesc urmatoarele atributii principale comune:
a) indeplinesc sarcinile pe care le primesc, potrivit legii si prezentului regulament, din partea presedintelui Autoritatii, a vicepresedintilor sau a secretarului general, dupa caz;
b) asigura indeplinirea atributiilor care revin, potrivit legii si prezentului regulament, compartimentelor pe care le conduc;
c) repartizeaza sarcini personalului din subordine si intocmesc fisele de post ale personalului din subordine;
d) coordoneaza personalul din subordine in vederea indeplinirii sarcinilor repartizate;
e) verifica modul de indeplinire a sarcinilor repartizate personalului din subordine;
f) avizeaza/semneaza documentele si lucrarile intocmite de catre personalul din subordine, precum si documentele si lucrarile care privesc activitatea compartimentelor pe care le conduc;
g) asigura urmarirea avizarii si aprobarii documentelor promovate de compartimentele pe care le conduc;
h) evalueaza performantele profesionale ale personalului din subordine;
i) propun presedintelui Autoritatii acordarea de diplome, premii si distinctii stabilite prin ordin, pentru merite in activitatea in materie electorala sau pentru orice alta performanta profesionala in materie electorala, pentru personalul din subordine;
j) asigura evidenta prezentei la serviciu a personalului din subordine si intocmirea pontajelor lunare;
k) reprezinta compartimentele pe care le conduc in raporturile cu celelalte compartimente ale Autoritatii, cu alte autoritati, ministere si institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, in limitele stabilite de catre presedintele Autoritatii, ori secretarul general, dupa caz;
l) raspund pentru bunul mers al compartimentelor pe care le conduc.


CAPITOLUL IV
Atributiile structurilor de specialitate - la nivel central
SECTIUNEA 1
Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale


Articolul 15
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (1), Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale este condus de un director general, numit in conditiile legii.
(2) Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) efectueaza controlul finantarii activitatii curente a structurilor si organizatiilor partidelor politice, conform legii si normelor metodologice, in baza planului de control anual;
b) intocmeste, unde este cazul, proiectele de decizii si hotarari privind sanctionarea contraventionala a partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, a candidatilor independenti, precum si a altor persoane;
c) intocmeste, unde este cazul, proiectele de decizii privind suspendarea acordarii subventiilor de la bugetul de stat catre partidele politice;
d) analizeaza, verifica, gestioneaza si arhiveaza rapoartele detaliate anuale ale partidelor politice;
e) analizeaza, verifica, gestioneaza si arhiveaza rapoartele, declaratiile si documentele aferente campaniilor electorale;
f) asigura publicarea raportarilor prevazute de lege pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform legii, normelor metodologice aplicabile si prezentului regulament;
g) efectueaza controlul finantarii campaniilor electorale si a campaniilor pentru referendum, potrivit legii si normelor aplicabile;
h) inregistreaza mandatarii financiari;
i) asigura instruirea si indrumarea persoanelor responsabile cu administrarea fondurilor partidului politic, la nivel national si judetean, precum si a mandatarilor financiari;
j) verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de catre partidele politice, aliantele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti;
k) verifica si avizeaza pentru control financiar preventiv operatiunile privind rambursarea cheltuielilor electorale efectuate de catre partidele politice, aliantele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti;
l) colaboreaza cu celelalte compartimente ale Autoritatii in vederea bunei desfasurari a controlului finantarii partidelor politice, a campaniilor electorale si a campaniilor pentru referendum;
m) elaboreaza proceduri pentru prevenirea neregulilor in finantarea partidelor politice, a campaniilor electorale si a campaniilor pentru referendum si urmareste aplicarea acestora.
(3) In exercitarea atributiilor de control al finantarii partidelor politice, a campaniilor electorale si a campaniilor pentru referendum, controlorii Autoritatii sunt independenti.


SECTIUNEA a 2-a
Departamentul legislativ


Articolul 16
Departamentul legislativ indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) elaboreaza si avizeaza proiectele de acte normative in sfera de competenta a Autoritatii, colaborand, unde este cazul, cu structurile Ministerului Afacerilor Interne; intocmeste proiectele de hotarari si instructiuni ale Autoritatii care au caracter normativ si urmareste adoptarea acestora;
b) asigura transpunerea si implementarea legislatiei Uniunii Europene in domeniile de competenta ale Autoritatii;
c) formuleaza propuneri si observatii privind proiectele de acte normative ale Uniunii Europene in sfera de competenta a Autoritatii;
d) elaboreaza sau avizeaza, dupa caz, proiectele de hotarari si decizii cu caracter individual ale Autoritatii care privesc aplicarea legislatiei privind organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor si urmareste adoptarea acestora;
e) asigura transparenta decizionala si consultarea structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative din sfera de competenta a Autoritatii;
f) elaboreaza rapoartele Autoritatii catre Parlament, pe baza contributiilor celorlalte compartimente;
g) urmareste aplicarea unitara a legislatiei privind organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor si respectarea drepturilor electorale, prin mijloacele si procedurile stabilite de lege;
h) urmareste evolutia jurisprudentei electorale si formuleaza propuneri pentru unificarea practicii electorale;
i) intocmeste punctele de vedere ale Autoritatii referitoare la sesizarile si exceptiile privind neconstitutionalitatea unor legi sau ordonante initiate de catre Autoritatea Electorala Permanenta;
j) intocmeste raspunsurile si punctele de vedere ale Autoritatii privind plangerile prealabile care au ca obiect revocarea sau modificarea ordonantelor si a hotararilor Guvernului, a hotararilor, deciziilor si instructiunilor Autoritatii privind aplicarea legislatiei privind organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor;
k) intocmeste elemente de pozitie, note, informari, rapoarte si puncte de vedere in domeniile de competenta ale Autoritatii, in relatia cu organizatiile internationale si institutiile Uniunii Europene;
l) elaboreaza si avizeaza documentele de politici publice din sfera de competenta a Autoritatii Electorale Permanente si monitorizeaza implementarea acestora;
m) asigura implementarea strategiei nationale anticoruptie la nivelul Autoritatii;
n) pregateste sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale organizatiilor internationale sau ale institutiilor Uniunii Europene in domeniul de competenta al departamentului si asigura, dupa caz, participarea la acestea;
o) intocmeste punctele de vedere ale Autoritatii referitoare la initiativele legislative ale parlamentarilor privind domeniile de competenta ale Autoritatii;
p) formuleaza raspunsurile Autoritatii la intrebarile si interpelarile parlamentarilor;
q) urmareste ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale Parlamentului si a plenului celor doua Camere ale Parlamentului si informeaza conducerea Autoritatii ori de cate ori se dezbat sau se voteaza propuneri ori proiecte in domeniul de activitate al acesteia;
r) realizeaza analize, evaluari, studii, puncte de vedere, note privind diverse probleme de drept din sfera de competenta;
s) intocmeste actele de procedura si reprezinta Autoritatea in fata instantelor judecatoresti, a Curtii Constitutionale si a altor organe jurisdictionale in litigiile privind actele cu caracter normativ adoptate de catre Autoritate, actele adoptate de catre organismele electorale si hotararile si deciziile Autoritatii care privesc aplicarea legislatiei privind organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor;
t) indeplineste formalitatile necesare validarii membrilor din Romania in Parlamentul European.


SECTIUNEA a 3-a
Directia generala sistemul informational electoral national


Articolul 17
Directia generala sistemul informational electoral national indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) elaboreaza standarde, strategii, politici si programe privind informatizarea proceselor electorale si asigura implementarea acestora;
b) realizeaza, coordoneaza si supervizeaza implementarea conceptului de automatizare a proceselor din cadrul Autoritatii;
c) constituie baza materiala specifica sistemului informational electoral national, prin asigurarea serviciilor, aplicatiilor si a produselor informatice necesare;
d) certifica spre neschimbare programele de calculator privind centralizarea rezultatelor alegerilor si ale referendumurilor si le pune la dispozitia persoanelor prevazute de lege;
e) intocmeste planul de achizitionare a echipamentelor pentru dezvoltarea sistemului informational electoral national;
f) urmareste modul de executare a contractelor din sfera sa de activitate si efectueaza receptia serviciilor sau produselor, dupa caz;
g) elaboreaza instructiuni privind masurile de securitate in legatura cu gestionarea si utilizarea Registrului electoral;
h) asigura auditari ale securitatii Registrului electoral si a celorlalte componente ale sistemului informational electoral national, in conditiile legii;
i) administreaza, coordoneaza si realizeaza activitati de actualizare a Registrului electoral, potrivit legii;
j) intocmeste lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul National de Statistica, care participa la centralizarea, prelucrarea datelor si constatarea rezultatelor alegerilor si ale referendumurilor;
k) realizeaza activitatile de implementare a Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, care sunt de resortul Autoritatii;
l) coordoneaza si indruma din punct de vedere metodologic persoanele autorizate sa opereze in Registrul electoral;
m) asigura schimbul de date privind alegatorii romani si europeni cu autoritatile similare din alte state membre ale Uniunii Europene;
n) stabileste politicile de protectie si securitate informatica in sfera de competenta a Autoritatii.


SECTIUNEA a 4-a
Directia generala coordonarea activitatii in teritoriu


Articolul 18
Directia generala coordonarea activitatii in teritoriu indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) coordoneaza, indruma, monitorizeaza si evalueaza activitatea filialelor si a birourilor judetene ale Autoritatii, potrivit ordinului presedintelui Autoritatii;
b) asigura legatura functionala intre filiale si birouri judetene, pe de o parte, si conducerea Autoritatii si compartimentele Autoritatii, pe de alta parte;
c) intocmeste, la solicitarea conducerii, informari, sinteze, note, analize si rapoarte, pe diverse teme in materie electorala, pe baza datelor transmise de catre filiale si birourile judetene;
d) organizeaza intalniri de lucru si instruiri ale personalului filialelor si birourilor judetene;
e) furnizeaza la cererea celorlalte compartimente date si statistici relevante din domeniul sau de activitate;
f) asigura, la solicitarea Departamentului legislativ, consultarea filialelor si a birourilor judetene la elaborarea proiectelor de legi, ordonante si hotarari ale Guvernului, precum si ale altor acte normative;
g) coordoneaza, indruma, monitorizeaza si evalueaza modalitatea de indeplinire a atributiilor legale in pregatirea si organizarea alegerilor si referendumurilor de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale;
h) asigura aplicarea sanctiunilor prevazute de lege, cand situatia o impune, autoritatilor administratiei publice centrale;
i) coordoneaza din punct de vedere logistic activitatile de indrumare si instruire a prefectilor, primarilor, secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a altor categorii de persoane din administratia publica centrala si locala cu privire la atributiile care le revin potrivit legii pentru organizarea alegerilor si referendumurilor;
j) coordoneaza activitatile de organizare a examenelor de admitere in Corpul expertilor electorali;
k) coordoneaza activitatile de organizare a sesiunilor de instruire a expertilor electorali, a operatorilor de calculator, a presedintilor si loctiitorilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara;
l) coordoneaza activitatile de organizare a procedurilor de desemnare a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara si a loctiitorilor acestora;
m) coordoneaza activitatile de organizare a procedurilor de selectie si desemnare a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara.


SECTIUNEA a 5-a
Departamentul suport organizatoric electoral


Articolul 19
Departamentul suport organizatoric electoral are urmatoarele atributii generale:
a) coordoneaza activitatile tehnico-organizatorice ale personalului auxiliar al birourilor electorale centrale;
b) monitorizeaza si sprijina activitatea reprezentantilor Autoritatii in birourile electorale de circumscriptie;
c) monitorizeaza si sprijina activitatea personalului desemnat de Autoritate in aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscriptie;
d) asigura monitorizarea, analiza, evaluarea si planificarea strategica a operatiunilor electorale in vederea realizarii unui management integrat al alegerilor si referendumurilor;
e) elaboreaza ghiduri, instructiuni, pliante si materiale de informare si instruire privind alegerile si referendumurile pentru autoritatile administratiei publice centrale si autoritatile locale implicate in pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor si a referendumurilor, membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si pentru misiunile diplomatice si oficiile consulare;
f) elaboreaza standarde, proceduri, strategii si programe privind selectia si formarea expertilor electorali, precum si a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare;
g) elaboreaza programe si proiecte privind formarea membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic auxiliar al acestora si a persoanelor din administratia publica centrala si locala cu atributii in materie electorala;
h) propune stabilirea sediilor sectiilor de votare din strainatate, pe baza cererilor de inregistrare a alegatorilor cu domiciliul sau resedinta in strainatate, precum si a propunerilor Ministerului Afacerilor Externe;
i) organizeaza, impreuna cu institutiile competente, procedurile de selectie, instruire si desemnare a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate si a operatorilor de calculator ai acestora;
j) opereaza in Registrul electoral cererile pentru inscriere cu adresa de domiciliu sau resedinta din strainatate ale alegatorilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate.


SECTIUNEA a 6-a
Directia generala logistica si resurse electorale


Articolul 20
Directia generala logistica si resurse electorale are urmatoarele atributii generale:
a) urmareste asigurarea de o maniera unitara a logisticii electorale: urne si cabine de vot, buletine de vot, stampile, tusiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot si altele asemenea;
b) urmareste modul de asigurare a fondurilor necesare realizarii esalonate, din timp, a logisticii necesare desfasurarii alegerilor si referendumurilor;
c) monitorizeaza, pe baza datelor furnizate de structurile de specialitate de la nivel local, securitatea sectiilor de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte documente si materiale specifice perioadei electorale;
d) elaboreaza standarde, strategii, politici si programe privind logistica electorala si monitorizeaza starea acesteia;
e) urmareste modul de asigurare a fondurilor necesare realizarii esalonate, din timp, a logisticii electorale;
f) centralizeaza cheltuielile efectuate pentru organizarea si desfasurarea alegerilor si referendumurilor si asigura transparenta acestora;
g) face propuneri privind conditiile minimale necesare pentru organizarea localurilor sectiilor de votare; stabileste procedura de constatare si atestare a indeplinirii conditiilor minimale necesare pentru organizarea localurilor sectiilor de votare;
h) gestioneaza evidenta centralizata a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora;
i) tine evidenta centralizata a persoanelor admise in Corpul expertilor electorali, a celor care au fost excluse, s-au retras ori le-a incetat calitatea;
j) propune admiterea in Corpul expertilor electorali a persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de lege si de normele aplicabile;
k) propune excluderea din Corpul expertilor electorali si constatarea incetarii calitatii de expert electoral, potrivit legii si normelor aplicabile;
l) asigura aducerea la cunostinta publica, conform legii, a datelor de identificare ale persoanelor inscrise in Corpul expertilor electorali;
m) tine evidenta centralizata a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare;
n) face propuneri privind desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare;
o) face propuneri pentru proiectul de buget necesar alegerilor si referendumurilor si pentru actiuni legate de acestea;
p) tine evidenta centralizata a sectiilor de votare si a sediilor acestora; administreaza Registrul sectiilor de votare;
q) realizeaza analize privind finantarea alegerilor si a referendumurilor si asigurarea logisticii electorale;
r) tine evidenta comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si a judetelor in care sunt vacante posturile de primar sau in care au fost dizolvate consiliile locale sau consiliile judetene; colaboreaza cu Departamentul legislativ la elaborarea propunerilor privind stabilirea datei de organizare si desfasurare a alegerilor partiale;
s) elaboreaza si implementeaza, in colaborare cu Directia generala coordonarea sistemului informational electoral national, proiecte si programe de cercetare-dezvoltare privind utilizarea noilor tehnologii in alegeri si referendumuri.


SECTIUNEA a 7-a
Departamentul cooperare internationala si relatii publice


Articolul 21
Departamentul cooperare internationala si relatii publice indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) promoveaza imaginea Autoritatii in spatiul public romanesc si international;
b) gestioneaza relatia Autoritatii cu mass-media;
c) intocmeste documentatia, inclusiv programul delegatiilor straine, si asigura insotirea acestora pe toata perioada sederii lor in Romania, conform legii;
d) face propuneri de colaborare si cooperare internationala cu organisme care au activitate in domeniul electoral; asigura stabilirea si mentinerea legaturii Autoritatii cu acestea;
e) face propuneri de participare la activitati de monitorizare/observare a proceselor electorale din alte state, precum si la misiuni de asistenta electorala sub egida unor organizatii internationale sau in nume propriu;
f) asigura realizarea traducerilor unor analize si sinteze documentare privind diferite aspecte ale problematicii electorale ce urmeaza a fi utilizate in activitatea Autoritatii;
g) la solicitarea cetatenilor romani care doresc sa candideze la alegerile pentru Parlamentul European si la alegerile locale in alt stat membru al Uniunii Europene, elibereaza adeverinte care atesta ca nu au fost lipsiti de dreptul de a fi alesi in Romania sau ca o asemenea interdictie nu este cunoscuta de autoritatile romane;
h) acrediteaza, in cazul indeplinirii conditiilor prevazute de lege, observatorii electorali si reprezentantii mass-mediei, precum si organizatiile neguvernamentale si institutiile mass-media, conform legii;
i) organizeaza conferinte, seminare si congrese nationale si internationale in materie electorala;
j) asigura legatura cu mediul academic si societatea civila in vederea stabilirii de catre Autoritate a unor parteneriate pentru realizarea de studii, proiecte, programe, campanii nationale si internationale vizand educatia electorala, promovarea participarii la vot, dezvoltarea studiilor electorale si imbunatatirea capacitatii administrative a organismelor electorale prin adecvarea la standardele si practicile internationale;
k) asigura editarea si publicarea revistei Autoritatii;
l) asigura accesul la informatiile de interes public, conform legii si normelor aplicabile.


SECTIUNEA a 8-a
Serviciul audit public intern


Articolul 22
Serviciul audit public intern indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) examineaza legalitatea, regularitatea si conformitatea operatiunilor, propune masuri si solutii presedintelui Autoritatii;
b) examineaza regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, planificarea, programarea, organizarea si coordonarea deciziilor, precum si urmarirea si controlul indeplinirii acestora;
c) elaboreaza proiectele planului anual de audit si planului strategic pe termen lung si desfasoara misiunile prevazute in acestea;
d) efectueaza unele misiuni dispuse de presedintele Autoritatii care nu au fost prevazute in planul de audit pe anul respectiv;
e) elaboreaza norme metodologice specifice de audit intern;
f) elaboreaza raportul anual privind activitatea auditului intern;
g) poate efectua orice fel de reverificari financiare si contabile legate de activitatile de control intern;
h) transmite rapoartele de audit intern de indata presedintelui Autoritatii;
i) comunica rapoartele de audit intern secretarului general, directiei financiare si salarizare, directiei generale juridice si resurse umane, precum si persoanelor a caror activitate a facut obiectul misiunii de audit.


SECTIUNEA a 9-a
Oficiul protectia datelor cu caracter personal


Articolul 23
Oficiul protectia datelor cu caracter personal indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) informeaza si consiliaza operatorul sau persoana imputernicita de operator, precum si angajatii autoritatii care se ocupa de prelucrare cu privire la obligatiile care le revin in temeiul legislatiei Uniunii Europene si legislatiei nationale referitoare la protectia datelor;
b) aplica unitar, la nivelul Autoritatii Electorale Permanente, masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile legislatiei Uniunii Europene si legislatiei nationale referitoare la protectia datelor;
c) monitorizeaza respectarea prevederilor legislatiei Uniunii Europene si legislatiei nationale referitoare la protectia datelor si a politicilor operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal;
d) consiliaza, la cerere, personalul Autoritatii in ceea ce priveste evaluarea impactului asupra protectiei datelor si monitorizarea functionarii acesteia;
e) coopereaza cu autoritatea de supraveghere;
f) isi asuma rolul de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare.


SECTIUNEA a 10-a
Biroul protectia informatiilor clasificate


Articolul 24
Serviciul protectia informatiilor clasificate indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) elaboreaza si supune aprobarii conducerii normele interne privind protectia informatiilor clasificate, ghidul de atribuire a claselor si nivelurilor de secretizare pentru informatiile clasificate, lista cu informatiile clasificate din cadrul institutiei, urmarind actualizarea periodica a acestora;
b) biroul, ca parte a structurii de securitate, participa la organizarea, planificarea, coordonarea si controlul aplicarii masurilor privind protectia informatiilor clasificate;
c) intocmeste si supune spre aprobare, conform competentelor, lista functiilor ce presupun acces la informatii clasificate;
d) initiaza si monitorizeaza, pentru personalul cu atributii specifice din cadrul compartimentelor Autoritatii, procedurile de autorizare a accesului la informatii clasificate;
e) asigura instruirea persoanelor carora le-au fost eliberate certificate de securitate sau autorizatii de acces, atat la acordarea acestora, cat si periodic, cu privire la continutul reglementarilor privind protectia informatiilor clasificate;
f) primeste si distribuie corespondenta clasificata adresata persoanelor autorizate sa acceseze informatii clasificate;
g) inventariaza, arhiveaza, distruge, multiplica, pastreaza documentele clasificate si alte operatiuni specifice, conform prevederilor legale;
h) urmareste asigurarea masurilor de protectie fizica si juridica a informatiilor clasificate, in colaborare cu compartimentele Autoritatii;
i) colaboreaza cu alte structuri cu atributii in domeniul informatiilor clasificate din cadrul institutiilor.


CAPITOLUL V
Atributiile structurilor functionale - la nivel central
SECTIUNEA 1
Registratura generala


Articolul 25
Registratura generala indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) inregistreaza si preda corespondenta primita direct sau prin posta presedintelui, vicepresedintilor, secretarului general sau compartimentelor Autoritatii, dupa caz, in functie de domeniul si nivelul de competenta vizate;
b) primeste de la compartimentele Autoritatii corespondenta, pentru a fi expediata prin posta speciala sau civila, potrivit procedurii interne privind circuitul documentelor si normelor tehnice privind impachetarea, colectarea, transportul, manuirea si distribuirea acesteia;
c) asigura predarea telegramelor, coletelor, notelor telefonice presedintelui Autoritatii, vicepresedintilor Autoritatii, secretarului general sau compartimentelor Autoritatii, dupa caz, in functie de domeniul si nivelul de competenta vizate;
d) gestioneaza registrul de intrare-iesire a corespondentei;
e) coordoneaza si raspunde de activitatea arhivistica din cadrul Autoritatii in conformitate cu prevederile legislatiei arhivistice in vigoare;
f) initiaza si organizeaza activitatea de intocmire a Nomenclatorului arhivistic al Autoritatii si il actualizeaza periodic;
g) pune documente din arhiva Autoritatii pe care o gestioneaza, la dispozitia solicitantilor, in conditiile legii;
h) propune, organizeaza si dezvolta procedura privind circuitul documentelor in cadrul Autoritatii, in format fizic si electronic;
i) asigura suportul logistic pentru organizarea, inregistrarea, evidenta si arhivarea documentelor la nivelul compartimentelor Autoritatii;
j) preia si gestioneaza arhiva Biroului Electoral Central, dupa finalizarea alegerilor si referendumurilor, conform legii;
k) indeplineste, prin compartimentul de profil, rolul compartimentului pentru relatii cu publicul prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, cu modificarile ulterioare.


SECTIUNEA a 2-a
Directia generala juridica si resurse umane


Articolul 26
Directia generala juridica si resurse umane indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) reprezinta Autoritatea in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale in litigiile in care Autoritatea este parte;
b) propune exercitarea cailor de atac sau renuntarea motivata la exercitarea acestora, in litigiile in care Autoritatea este parte;
c) verifica si avizeaza sub aspectul legalitatii actele emise de catre presedintele Autoritatii, precum si actele care angajeaza raspunderea patrimoniala a Autoritatii;
d) elaboreaza proiecte de contracte, de regulamente, de ordine si instructiuni cu caracter intern;
e) face demersurile necesare in vederea recuperarii debitelor inregistrate in evidenta contabila;
f) transmite spre executare compartimentului economic de specialitate hotararile judecatoresti definitive si/sau irevocabile privind obligatiile stabilite in sarcina Autoritatii in dosarele avand ca obiect actiuni promovate de personalul din aparatul propriu;
g) asigura managementul resurselor umane in cadrul Autoritatii, conform legii;
h) intocmeste formalitatile necesare organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Autoritatii sau de promovare a personalului Autoritatii;
i) intocmeste formalitatile necesare numirii, delegarii, detasarii, transferului si eliberarii din functie a personalului Autoritatii;
j) efectueaza formalitatile necesare realizarii procesului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului Autoritatii;
k) intocmeste planul de pregatire profesionala a personalului Autoritati;
l) gestioneaza aplicatia informatica REVISAL;
m) intocmeste statul de functii si statul de personal al Autoritatii;
n) alcatuieste si gestioneaza dosarele profesionale ale personalului Autoritatii, asigurand confidentialitatea datelor cuprinse in acestea;
o) indeplineste formalitatile necesare privind declaratiile de avere si interese ale personalului Autoritatii, ale membrilor din Romania in Parlamentul European, precum si ale comisarului european din partea Romaniei;
p) intocmeste si transmite raportari statistice potrivit obligatiilor legale in materia resurselor umane;
q) pastreaza si arhiveaza, potrivit legii si Nomenclatorului de documente privind fondul arhivistic, dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti, materiale preconstituite, registrele, documentele proprii, precum si dosarele profesionale ale angajatilor Autoritatii.


SECTIUNEA a 3-a
Directia generala administrativa si achizitii publice


Articolul 27
Directia generala administrativa si achizitii publice indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) achizitioneaza, in numele Autoritatii, produse, servicii sau lucrari necesare bunei desfasurari a activitatilor si proiectelor institutiei;
b) elaboreaza Strategia anuala de achizitii publice a Autoritatii si Programul anual al achizitiilor publice pe baza referatelor de necesitate anuala ale tuturor structurilor Autoritatii;
c) intocmeste si transmite diferite rapoarte privind achizitiile publice realizate sau care sunt planificate a se realiza intr-un anumit interval de timp;
d) intocmeste, pentru achizitiile ce urmeaza a fi derulate, note justificative, strategii de contractare, invitatii de participare, documentatii de atribuire si proiecte de ordine ale presedintelui Autoritatii Electorale Permanente pentru numirea membrilor comisiilor de evaluare a ofertelor;
e) realizeaza achizitiile directe;
f) asigura legatura functionala, in spiritul legii, cu institutiile abilitate in domeniul achizitiilor publice;
g) publica in sistemul electronic de achizitii publice anuntul de intentie/participare/participare simplificat/atribuire, dupa caz;
h) publica in sistemul electronic de achizitii publice documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica si solicitarile de clarificari, insotite de raspunsurile aferente;
i) asigura, potrivit legii, presedintia comisiilor de evaluare a ofertelor economico-financiare depuse de operatorii economici in cadrul derularii procedurilor de achizitie publica;
j) identifica oferte economico-financiare de pe piata sau prin utilizarea catalogului de produse/servicii/lucrari disponibil in cadrul sistemului electronic de achizitii publice in vederea achizitionarii de produse/servicii/lucrari necesare bunei desfasurari a activitatilor si proiectelor institutiei;
k) asigura procurarea documentelor de calatorie pentru deplasarile externe (bilete de transport, vouchere de cazare, asigurari de calatorie);
l) constituie si pastreaza dosarele de achizitie publica;
m) urmareste modul de executare a contractelor;
n) intocmeste referatele de necesitate de anualitate si de completare in vederea achizitionarii de bunuri si servicii cu caracter de regularitate (articole consumabile de birou si pentru terminalele informatice, servicii de curatenie, de spalatorie auto, de telecomunicatii, de paza, de service auto), precum si pentru oricare activitate care are legatura cu functionarea in conditii optime a institutiei;
o) organizeaza activitatea de dotare, de intretinere a sediului Autoritatii si a bunurilor sale si stabileste masuri pentru folosirea acestora;
p) organizeaza activitatea de protectie, de securitate a muncii (SSM), precum si de prevenire si stingere a incendiilor (PSI);
q) gestioneaza magazia Autoritatii;
r) organizeaza activitatea de protocol la nivelul Autoritatii;
s) ia masuri pentru asigurarea pazei;
t) urmareste modul de utilizare si integritatea bunurilor achizitionate pentru activitatea compartimentelor Autoritatii Electorale Permanente;
u) raspunde de receptionarea, gestionarea, depozitarea si pastrarea bunurilor din magazia Autoritatii;
v) asigura distribuirea bunurilor achizitionate pentru activitatea compartimentelor autoritatii, controleaza integritatea acestora si urmareste casarea sau declasarea acestora;
w) asigura organizarea logistica a intalnirilor de lucru si a sesiunilor de instruire ale personalului Autoritatii;
x) asigura dotarea cu infrastructura IT (computere, imprimante, scannere, videoproiectoare, piese si accesorii, pachete software antivirus, sisteme de operare, de tehnoredactare computerizata) a personalului din structurile Autoritatii;
y) asigura contractarea unor programe/baze de date legislative pentru activitatile curente ale Autoritatii;
z) administreaza pagina de internet/intranet a Autoritatii.


SECTIUNEA a 4-a
Directia financiara si salarizare


Articolul 28
Directia financiara si salarizare indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) fundamenteaza si elaboreaza proiectul bugetului Autoritatii, avand ca sursa de finantare credite bugetare, pe baza propunerilor compartimentelor Autoritatii Electorale Permanente;
b) urmareste executia bugetului, intocmeste rapoarte periodice cu privire la aceasta si elaboreaza contul anual de executie a bugetului, in vederea prezentarii spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit legii;
c) asigura raportarea angajamentelor bugetare si legale la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
d) verifica si avizeaza pentru control financiar preventiv operatiunile privind deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare;
e) asigura raportarea activitatii de control financiar preventiv propriu la departamentul de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
f) asigura, in cadrul procedurilor de finantare din fonduri externe nerambursabile, activitatile specifice de natura economico-financiara, conform prevederilor legale;
g) intocmeste statele de plata pentru indemnizatii, salariile si alte drepturi banesti;
h) intocmeste situatii statistice lunare, semestriale si anuale privind fondul de salarii, structura personalului si alti indicatori de munca si salarii;
i) acorda drepturile cuvenite presedintelui, vicepresedintilor, secretarului general, functionarilor publici parlamentari si personalului contractual din cadrul compartimentelor Autoritatii Electorale Permanente, in vederea deplasarii in tara sau strainatate, in conditiile legii;
j) indeplineste formalitatile pentru acordarea sumelor din bugetul de stat, prevazute de Legea nr. 334/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL VI
Atributiile structurilor de specialitate - la nivel local
SECTIUNEA 1
Filialele Autoritatii


Articolul 29
Filialele Autoritatii indeplinesc urmatoarele atributii principale:
a) coordoneaza, indruma, monitorizeaza si evalueaza activitatea birourilor judetene din subordine;
b) coordoneaza activitatile de control, stabilite de lege in competenta Autoritatii, desfasurate de personalul din birourile judetene potrivit ordinului presedintelui Autoritatii;
c) coordoneaza activitatile de selectie si instruire a expertilor electorali si a operatorilor de calculator efectuate de birourile judetene din subordine;
d) coordoneaza activitatile de indrumare a autoritatilor locale efectuate de birourile judetene din subordine;
e) coordoneaza activitatile de desemnare si inlocuire a presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, conform legii si normelor aplicabile;
f) coordoneaza activitatile de desemnare si inlocuire a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, conform legii si normelor aplicabile;
g) realizeaza documentatia necesara emiterii avizelor conforme privind delimitarea sectiilor de votare din tara si stabilirea sediilor acestora, pe baza informatiilor furnizate de birourile judetene;
h) realizeaza, pe baza datelor furnizate de birourile judetene, monografii privind unitatile administrativ-teritoriale, constand in evidente, situatii, statistici, nomenclatoare, documentare foto, harti etc. necesare in evaluarea, monitorizarea si planificarea operatiunilor electorale, pe care le pun la dispozitia compartimentelor de specialitate ale Autoritatii;
i) desfasoara activitatea de relatii cu publicul si de registratura, la nivelul la care functioneaza;
j) urmaresc repartizarea alegatorilor la sectiile de votare;
k) gestioneaza evidenta sectiilor de votare si a sediilor acestora din raza lor teritoriala de competenta;
l) emit avizele conforme privind delimitarea sectiilor de votare din tara si stabilirea sediilor acestora, conform legii si normelor aplicabile.


SECTIUNEA a 2-a
Birourile Autoritatii


Articolul 30
Birourile Autoritatii indeplinesc urmatoarele atributii generale:
a) indruma si monitorizeaza autoritatile administratiei publice locale cu privire la actualizarea Registrului electoral si la modul de indeplinire a atributiilor privind pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor si referendumurilor, ce le revin potrivit legii;
b) organizeaza activitatile de selectie si instruire a expertilor electorali si operatorilor de calculator;
c) asigura desemnarea si inlocuirea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, conform legii si normelor aplicabile;
d) desfasoara activitatile de indrumare, monitorizare si control, stabilite de lege in competenta Autoritatii, prin personalul stabilit prin ordin al presedintelui Autoritatii;
e) implementeaza la nivel local programele Autoritatii de formare, instruire si educatie in materie electorala;
f) monitorizeaza starea logisticii electorale si a sediilor sectiilor de votare;
g) furnizeaza filialelor informatii pentru elaborarea documentatiilor necesare emiterii avizelor conforme privind delimitarea sectiilor de votare din tara si stabilirea sediilor acestora;
h) furnizeaza filialelor date, evidente, situatii, statistici, nomenclatoare, documentare foto etc. pentru realizarea de monografii ale unitatilor administrativ-teritoriale;
i) monitorizeaza intocmirea si tiparirea listelor electorale;
j) gestioneaza evidentele expertilor electorali, ale operatorilor de calculator, ale presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a loctiitorilor acestora, la nivelul la care functioneaza;
k) asigura prin personalul desemnat prin ordin al presedintelui Autoritatii, aplicarea sanctiunilor prevazute de lege, cand situatia o impune, autoritatilor administratiei publice locale;
l) desfasoara activitatea de relatii cu publicul si de registratura, la nivelul la care functioneaza.


CAPITOLUL VII
Statutul personalului Autoritatii


Articolul 31
(1) Personalul din aparatul propriu al Autoritatii are acelasi statut cu personalul din structurile de specialitate ale Parlamentului, fiindu-i aplicabile, in mod corespunzator, prevederile Legii nr. 7/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si, dupa caz, prevederile legislatiei muncii.
(2) Raporturile de serviciu sau de munca, dupa caz, se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis in conditiile legii si ale prezentului regulament de presedintele Autoritatii.


Articolul 32
(1) Pentru a fi numita intr-o functie publica parlamentara in aparatul propriu al Autoritatii, o persoana trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de Legea nr. 7/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Conditiile de vechime in specialitate necesara pentru ocuparea functiilor publice parlamentare din cadrul Autoritatii, precum si alte conditii specifice se prevad in regulamentul intern al Autoritatii.


Articolul 33
(1) Functiile publice parlamentare din aparatul propriu al Autoritatii corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici parlamentari sunt functiile de sef departament si de director general.
(2) Personalul aparatului propriu al Autoritatii cu statut de inalt functionar public parlamentar este numit, eliberat sau destituit din functie de presedintele Autoritatii Electorale Permanente, cu avizul birourilor permanente reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului. Poate fi numita in functia de sef departament sau de director general orice persoana prevazuta la art. 36 alin. (1), care indeplineste conditiile prevazute in regulamentul intern al Autoritatii.
(3) Solicitarea avizului se va face, de catre Autoritatea Electorala Permanenta, cu 30 de zile inaintea numirii, eliberarii sau destituirii din functie a personalului mentionat la alin. (2).
(4) La expirarea termenului prevazut la alin. (3), presedintele Autoritatii numeste, elibereaza sau destituie din functie, prin ordin, personalul aparatului propriu al Autoritatii cu statut de inalt functionar public parlamentar.
(5) Presedintele, vicepresedintii, secretarul general, sefii de departamente si directorii generali care nu au domiciliul si nici locuinta proprietate personala in municipiul Bucuresti primesc, conform legii, o diurna de deplasare, pe zi de activitate, de 2% din indemnizatia lunara bruta sau din salariul de baza lunar brut, dupa caz.


Articolul 34
Presedintele, vicepresedintii, secretarul general, functionarii publici parlamentari si personalul contractual au dreptul la concediu de odihna platit, potrivit legii si prezentului regulament.


Articolul 35
Eliberarea din functie, promovarea, modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici parlamentari, ori, dupa caz a contractelor de munca pentru personalul contractual se fac de catre presedinte, in conditiile legii si ale prezentului regulament.


Articolul 36
(1) Personalul Autoritatii este format din functionari publici parlamentari si din personal incadrat pe baza de contract individual de munca.
(2) Functiile utilizate pentru personalul incadrat pe baza de contract individual de munca din aparatul propriu sunt cele prevazute de anexa nr. VIII, cap. II, lit. A, pct. I2, subpct. 2.8 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


Articolul 37
(1) Pentru realizarea unor lucrari specifice sau cu caracter ocazional, presedintele Autoritatii poate aproba utilizarea unor colaboratori externi.
(2) Colaboratorii externi beneficiaza de drepturile corespunzatoare cuvenite, potrivit legii, colaboratorilor externi ai aparatului Parlamentului.


Articolul 38
(1) Autoritatea are un numar de 522 de posturi, exclusiv demnitarii si cabinetele presedintelui si vicepresedintilor.
(2) Repartizarea posturilor din aparatul propriu al Autoritatii se face, prin ordin, de catre presedintele Autoritatii, la propunerea secretarului general.


CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale


Articolul 39
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul regulament.


Articolul 40
In cel mult 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament se procedeaza la repartizarea atributiilor pe compartimente, stabilirea numarului de posturi necesar fiecarui compartiment, intocmirea fiselor de post si reincadrarea personalului Autoritatii, potrivit legii.


Anexele pot fi consultate aici: Anexa 1, Anexa 2

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale
Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de ...

Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 322/2021 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Publicata in Monitorul ...

Codul muncii 2022. Integral si Actualizat 2022
Codul muncii actualizat 2022 Actualizat si prin OUG 130/2021, privind stabilirea salariului minum ...

OUG 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
ORDONANTA DE URGENTA nr. 130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, pre ...

Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea nr. 269/2021 pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 si a Legii nr. 53/2003 - C ...

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Inechitatile salariale in sectorul public si in sectorul privat
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice