Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Integral: Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate

INTEGRAL: Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate


In Monitorul Oficial nr. 309 din 19.04.2019 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 25/2019 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.


Avand in vedere necesitatea imediata de adoptare la nivel national a cadrului normativ care sa asigure protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate, care constituie secrete comerciale, prin stabilirea mecanismelor adecvate de asigurare a accesului la o instanta, de dispunere de catre aceasta a masurilor provizorii si asiguratorii, de oferire a posibilitatii obtinerii de reparatii sau a sanctionarii in cazul dobandirii, utilizarii sau divulgarii ilegale a informatiilor care constituie secrete comerciale,


in vederea asigurarii respectarii de catre Romania a obligatiei de transpunere in legislatia nationala a Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale,


avand in vedere expirarea termenului de transpunere, exista riscul ca, in cazul neindeplinirii obligatiei de comunicare de catre Romania a masurilor nationale de transpunere, Comisia Europeana sa declanseze, in temeiul art. 258 din Tratatul de functionare a Uniunii Europene, o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor, infringement, cu consecinta impunerii de penalitati financiare, calculate pe zi de intarziere,


in scopul asigurarii posibilitatii legale pentru persoanele prejudiciate de exercitare a actiunilor in justitie pentru asigurarea protectiei juridice a informatiilor comerciale secrete in cazul dobandirii, utilizarii sau divulgarii ilegale,


avand in vedere faptul ca lipsa unui cadru normativ consolidat de reglementare a protectiei secretelor comerciale si a mecanismelor procedurale apte sa indeplineasca acest obiectiv reduce semnificativ stimulentele intreprinderilor de a desfasura activitati economice legate de inovare, de cooperare in materie de cercetare sau in materie de productie, de externalizare sau de investitii,


intrucat absenta unei reglementari uniforme in materie de protectie a secretelor comerciale poate avea ca efect cresterea riscului dobandirii si utilizarii ilegale a acestora, ceea ce conduce la o alocare ineficienta a capitalurilor destinate dezvoltarii, inovarii cu potential de stimulare a cresterii economice, prin majorarea cheltuielilor necesare compensarii unei protectii juridice insuficiente sau ineficiente,


avand in vedere faptul ca mentinerea unui cadru normativ diferit in raport cu celelalte state membre ale Uniunii Europene afecteaza dreptul detinatorilor legitimi ai secretelor comerciale pe teritoriul Romaniei de a beneficia de o protectie juridica corespunzatoare, creand astfel un climat de incertitudine juridica, cu afectarea in mod negativ a sigurantei investitiilor si a posibilitatii de dezvoltare economica a intreprinderilor,


avand in vedere necesitatea intaririi capacitatii organizationale a autoritatii de concurenta in vederea indeplinirii atributiilor de corespondent national, alaturi de Ministerul Economiei, in relatia cu Comisia Europeana si cu celelalte state membre legate de aplicarea prezentei ordonante de urgenta, precum si pentru completarea atributiilor in sensul efectuarii de analize in vederea identificarii barierelor de natura a afecta libera concurenta, prin restrangerea sau impiedicarea accesului operatorilor economici pe piata nationala sau a operatorilor economici romani pe piata unica europeana,


tinand cont de recentele evolutii la nivel european in domeniul concurentei, respectiv de recenta adoptare a Directivei (UE) 2019/1 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autoritatilor de concurenta din statele membre astfel incat sa fie mai eficace in aplicarea legii si privind garantarea functionarii corespunzatoare a pietei interne, prin care se doreste consolidarea competentelor autoritatilor nationale de concurenta, propunand, in acest sens, noi norme care sa abiliteze autoritatile de concurenta din statele membre sa aplice cu mai multa eficacitate normele europene antitrust, prevazandu-se, in acest scop, si necesitatea garantarii faptului ca acestea dispun de toate instrumentele necesare pentru atingerea obiectivelor, printre acestea numarandu-se si dispunerea de o capacitate financiara si umana corespunzatoare.


Comisia Europeana a notificat autoritatilor romane, in data de 20 iulie 2018, Scrisoarea cu privire la punerea in intarziere pentru necomunicarea masurilor nationale de transpunere a Directivei (UE) 2016/943, procedura care face obiectul Cauzei 2018/0224.


La solicitarea statului roman, termenul pentru comunicarea masurilor de transpunere a directivei sus-mentionate a fost prelungit cu doua luni, respectiv pana la data de 20 noiembrie 2018.


Este esential ca, in cazul necomunicarilor, autoritatile romane sa depuna toate diligentele in vederea transpunerii Directivei (UE) 2016/943 si sa notifice Comisiei masurile de transpunere, inainte de sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene.


Comisia Europeana a atras, totodata, atentia asupra sanctiunilor financiare pe care le poate impune Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in temeiul art. 260 alin. (3) din TFUE, daca va fi sesizata in legatura cu neindeplinirea de catre Romania a obligatiei de comunicare a masurilor nationale de transpunere a directivei adoptate in temeiul unei proceduri legislative. Amenda prin care se sanctioneaza comportamentul statului pentru netranspunerea unei directive inainte de sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene, potrivit comunicarii Comisiei [C (2016)5091], reprezinta o suma forfetara care, in cazul Romaniei, este de minimum 1.849.000 euro.


Intrucat aceste imprejurari constituie elemente extraordinare care impun interventia legislativa,


intrucat lipsa interventiei legislative genereaza prelungirea starii de incertitudine juridica cu impact negativ asupra sigurantei investitiilor si a posibilitatii de dezvoltare economica a intreprinderilor, a cresterii economice, a competitivitatii sau a capacitatii de inovare a companiilor, cu efecte negative asupra interesului public,


tinand cont de faptul ca nepromovarea proiectului de act normativ poate avea consecinte negative asupra beneficiului public generat de faptul ca protectia secretelor comerciale are ca efect direct protejarea dreptului de proprietate al intreprinderilor, permitand acestora sa obtina valoare adaugata din propriile creatii si inovatii, devenind astfel deosebit de importante pentru competitivitatea acestora, cu efect de multiplicare in economie,


in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public general si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


ARTICOLUL 1


Obiectul si domeniul de aplicare


(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza normele de protectie impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale a secretelor comerciale.


(2) Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere:


a) exercitarii dreptului la libertatea de exprimare si de informare, astfel cum este prevazut in Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, denumita in continuare Carta, inclusiv respectarea libertatii si pluralismului mijloacelor de informare in masa;


b) aplicarii normelor nationale sau ale Uniunii Europene care le impun detinatorilor de secrete comerciale sa divulge informatii, inclusiv secrete comerciale, din ratiuni de interes public, publicului ori autoritatilor administrative sau judiciare in vederea exercitarii atributiilor autoritatilor respective;


c) aplicarii normelor nationale sau ale Uniunii Europene care impun sau permit institutiilor si organelor Uniunii Europene sau autoritatilor publice nationale sa divulge informatiile furnizate de societati pe care respectivele institutii, organe sau autoritati le detin in temeiul obligatiilor si prerogativelor stabilite de dreptul intern sau al Uniunii Europene si in conformitate cu acestea;


d) autonomiei partenerilor sociali si dreptului acestora de a incheia acorduri colective, in conformitate cu dreptul Uniunii Europene si legislatia si practicile nationale.


(3) Prezenta ordonanta de urgenta nu constituie temei pentru limitarea mobilitatii angajatilor. In special, in legatura cu exercitarea acestei mobilitati, prezenta ordonanta de urgenta nu ofera niciun temei pentru:


a) limitarea utilizarii de catre angajati a informatiilor care nu constituie secret comercial, astfel cum este definit la art. 2 lit. a);


b) limitarea utilizarii de catre angajati a experientei si a competentelor dobandite in mod onest ca urmare a desfasurarii normale a activitatii lor profesionale;


c) impunerea oricarei restrictii suplimentare angajatilor in cadrul contractelor lor de munca, altele decat restrictiile impuse in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cel intern.


ARTICOLUL 2


Definitii


In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:


a) secret comercial - definit conform art. 11 lit. d) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 11/1991;


b) detinatorul secretului comercial - definit potrivit art. 11 lit. e) din Legea nr. 11/1991;


c) autorul incalcarii - orice persoana fizica sau juridica care a dobandit, a utilizat sau a divulgat in mod ilegal un secret comercial;


d) marfuri care contravin normelor - marfurile a caror concepere, caracteristici, functionare, proces de productie sau comercializare beneficiaza in mod semnificativ de secrete comerciale dobandite, utilizate sau divulgate in mod ilegal.


ARTICOLUL 3


Dobandirea, utilizarea si divulgarea legala de secrete comerciale


(1) Dobandirea unui secret comercial este considerata legala in cazul in care secretul comercial este obtinut prin oricare dintre urmatoarele mijloace:


a) descoperirea sau crearea independenta;


b) analiza, studierea, dezasamblarea sau testarea unui produs sau a unui obiect care a fost facut public sau care se afla in mod legal in posesia celui care a dobandit informatiile si caruia nu i se aplica nicio obligatie valabila din punct de vedere legal de a limita dobandirea secretului comercial;


c) exercitarea dreptului angajatilor si al lucratorilor sau al reprezentantilor angajatilor sau al lucratorilor la informare si la consultare in conformitate cu dreptul Uniunii Europene, cu dreptul intern si practica nationala;


d) orice alta practica care, in conditiile date, este conforma cu practicile comerciale loiale, care nu contravine uzantelor cinstite sau principiului general al bunei-credinte si care nu produce sau nu este susceptibila sa produca pagube participantilor la piata.


(2) Dobandirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerata legala in masura in care o astfel de dobandire, utilizare sau divulgare este impusa sau permisa in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului national.


ARTICOLUL 4


Dobandirea, utilizarea si divulgarea ilegala de secrete comerciale


(1) Detinatorii de secrete comerciale pot solicita instantei de judecata competente aplicarea masurilor, procedurilor si actiunilor reparatorii prevazute de lege pentru a preveni sau impiedica dobandirea, utilizarea sau divulgarea ilegala a secretelor lor comerciale sau pentru a obtine reparatii in urma unor astfel de fapte.


(2) Dobandirea unui secret comercial fara consimtamantul detinatorului secretului comercial este considerata ilegala ori de cate ori este efectuata prin:


a) accesul neautorizat, insusirea sau copierea oricaror documente, obiecte, materiale, substante sau fisiere electronice care se afla in mod legal sub controlul detinatorului secretului comercial si care contin secretul comercial sau din care poate fi dedus acesta;


b) orice alt comportament care, in circumstantele date, contravine practicilor comerciale loiale.


(3) Utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerata ilegala ori de cate ori este savarsita, fara consimtamantul detinatorului secretului comercial, de catre o persoana care indeplineste oricare dintre urmatoarele conditii:


a) a dobandit secretul comercial in mod ilegal;


b) incalca un acord de confidentialitate sau orice alta obligatie de a nu divulga secretul comercial;


c) incalca o obligatie contractuala sau de alta natura care limiteaza utilizarea secretului comercial.


(4) Dobandirea, utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerata ilegala atunci cand o persoana, in momentul dobandirii, utilizarii sau divulgarii, avea cunostinta sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta, in circumstantele date, de faptul ca secretul comercial a fost obtinut, direct sau indirect, de la o alta persoana care a utilizat sau a divulgat secretul comercial ilegal potrivit prevederilor alin. (3).


(5) Producerea, oferirea sau introducerea pe piata a marfurilor care contravin normelor sau importul, exportul sau depozitarea unor astfel de marfuri in aceste scopuri este, de asemenea, considerata drept o utilizare ilegala a unui secret comercial atunci cand persoana care desfasoara astfel de activitati avea cunostinta sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta, in circumstantele date, de faptul ca secretul comercial a fost utilizat in mod ilegal in sensul alin. (3), prevederile alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator.


ARTICOLUL 5


Exceptii


Solicitarea de aplicare a masurilor, a procedurilor si a actiunilor reparatorii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este respinsa in cazul in care presupusa dobandire, utilizare sau divulgare a secretului comercial a avut loc in oricare dintre urmatoarele cazuri:


a) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si de informare, astfel cum este prevazut in Carta si in dreptul intern, inclusiv respectarea libertatii si pluralismului mijloacelor de informare in masa;


b) pentru dezvaluirea unei abateri, a unei fapte reprobabile sau a unei activitati ilegale, cu conditia ca paratul sa fi actionat in scopul protejarii interesului public general;


c) divulgarea de catre angajati reprezentantilor acestora ca parte a exercitarii legitime de catre reprezentantii respectivi a functiilor lor in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern, cu conditia ca divulgarea sa fi fost necesara pentru aceasta exercitare legitima;


d) in scopul protejarii unui interes legitim recunoscut in dreptul Uniunii Europene sau in cel intern.


ARTICOLUL 6


Dreptul la actiune


Pentru protectia secretului comercial impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, detinatorul acestuia se poate adresa tribunalului.


ARTICOLUL 7


Principii


(1) Masurile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta au in vedere urmatoarele principii:


a) asigurarea proportionalitatii acestora in raport cu obiectivul urmarit;


b) evitarea crearii de obstacole in calea comertului legitim pe piata interna;


c) instituirea de garantii corespunzatoare impotriva utilizarii lor abuzive.


(2) La aplicarea masurilor, procedurilor si actiunilor reparatorii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, instanta se va asigura ca acestea:


a) sunt corecte si echitabile;


b) nu presupun o complexitate sau costuri inutile, termene nerezonabile sau intarzieri nejustificate; si


c) sunt eficace si au un efect disuasiv.


ARTICOLUL 8


Termenul de prescriptie


(1) Dreptul la actiunea privind protectia secretelor comerciale impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale se prescrie in termen de 6 ani.


(2) Termenul incepe sa curga de la data la care reclamantul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dobandirea, utilizarea sau divulgarea ilegala a secretului comercial de catre autorul incalcarii.


(3) Suspendarea si intreruperea termenului de prescriptie se supun dispozitiilor cuprinse la art. 2.532-2.543 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.


ARTICOLUL 9


Asigurarea confidentialitatii secretelor comerciale pe parcursul procedurilor judiciare


(1) In cazul in care instanta, din oficiu sau la cererea motivata a unei parti, apreciaza ca desfasurarea procesului in prezenta publicului poate afecta sau compromite secretul comercial sau presupus comercial, luand in considerare imprejurarile prevazute la art. 11 alin. (2), poate dispune ca procesul sa se desfasoare fara prezenta publicului, art. 213 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind aplicabile in mod corespunzator.


(2) Instanta poate califica ca fiind confidentiale secretele comerciale sau presupusele secrete comerciale care fac obiectul unei cereri motivate corespunzator a unei parti interesate care participa la procedurile judiciare legate de dobandirea, utilizarea sau divulgarea ilegala a unui asemenea secret comercial sau presupus secret comercial, care are acces la documente care sunt parte integranta din aceste proceduri judiciare sau care a luat cunostinta de asemenea secrete comerciale in urma acestei participari sau a acestui acces.


(3) La cererea justificata a unei parti sau din oficiu instanta poate lua masurile corespunzatoare in vederea pastrarii confidentialitatii oricaror secrete comerciale sau presupuse secrete comerciale utilizate sau mentionate in cursul procedurii judiciare.


(4) In aplicarea prevederilor alin. (3), instanta poate sa dispuna:


a) restrictionarea, integral sau partial, la un numar limitat de persoane a accesului la orice document care contine secrete comerciale sau presupuse secrete comerciale si care a fost prezentat de parti sau de terti;


b) restrictionarea la un numar limitat de persoane a accesului la sedintele de judecata, atunci cand pot fi divulgate secrete comerciale sau presupuse secrete comerciale, precum si la inregistrarile sau transcrierile aferente sedintelor de judecata respective;


c) punerea la dispozitia oricarei altei persoane decat cele care fac parte din numarul limitat de persoane prevazut la lit. a) si b) a unei versiuni neconfidentiale a oricarei hotarari judecatoresti, din care au fost eliminate sau ocultate pasajele continand secrete comerciale;


d) orice alte masuri prevazute de lege pentru asigurarea confidentialitatii secretelor comerciale sau presupuselor secrete comerciale.


(5) Instanta se asigura ca numarul de persoane prevazut la alin. (4) lit. a) si b) nu depaseste ceea ce este necesar pentru a garanta respectarea dreptului partilor la procedurile juridice, la o cale de atac efectiva si la un proces echitabil, incluzand cel putin o persoana fizica din partea fiecarei parti si avocatii sau alti reprezentanti ai respectivelor parti la procedurile judiciare.


(6) Atunci cand se pronunta asupra masurilor prevazute la alin. (4) si atunci cand evalueaza proportionalitatea acestora, instanta ia in considerare necesitatea de a garanta dreptul la o cale de atac efectiva si la un proces echitabil, interesele legitime ale partilor si, dupa caz, ale tertilor, precum si orice eventual prejudiciu cauzat oricareia dintre parti si, dupa caz, tertilor, care rezulta din aprobarea sau respingerea unor astfel de masuri.


(7) Orice prelucrare a datelor cu caracter personal in temeiul prezentului articol se efectueaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), publicat in Jurnalul Oficial al uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, si ale legislatiei nationale in materie.


ARTICOLUL 10


Masuri provizorii si asiguratorii


(1) La cererea detinatorului secretului comercial, instanta poate dispune oricare dintre urmatoarele masuri provizorii si asiguratorii impotriva presupusului autor al incalcarii:


a) incetarea sau, dupa caz, interzicerea, cu titlu provizoriu, a utilizarii sau a divulgarii secretului comercial;


b) interdictia de a produce, oferi, introduce pe piata sau utiliza marfuri care contravin normelor ori de a importa, exporta sau depozita astfel de marfuri in scopurile mentionate;


c) indisponibilizarea marfurilor suspectate de a incalca normele, inclusiv a marfurilor importate, astfel incat sa se impiedice intrarea sau circulatia acestora pe piata.


(2) Ca alternativa la masurile prevazute la alin. (1), instanta poate dispune ca orice continuare a presupusei utilizari ilegale a unui secret comercial sa faca obiectul constituirii unei cautiuni stabilite de instanta destinata sa asigure despagubirea detinatorului secretului comercial.


(3) Este interzisa divulgarea unui secret comercial in schimbul constituirii unor garantii.


ARTICOLUL 11


Conditii de aplicare si garantii


(1) Pentru a dispune masurile provizorii si asiguratorii prevazute la art. 10 alin. (1), instanta poate solicita reclamantului furnizarea probelor care pot fi considerate, in mod rezonabil, disponibile, pentru a se convinge cu un grad suficient de siguranta ca:


a) secretul comercial exista;


b) reclamantul este detinatorul secretului comercial; si


c) secretul comercial este dobandit, utilizat sau divulgat in mod ilegal sau ca o dobandire, utilizare sau divulgare ilegala a secretului comercial este iminenta.


(2) La evaluarea proportionalitatii incuviintarii sau respingerii cererii prevazute la art. 10, instanta tine seama de circumstantele specifice ale cauzei, precum:


a) valoarea si alte trasaturi specifice ale secretului comercial;


b) masurile luate in vederea protejarii secretului comercial;


c) comportamentul paratului in dobandirea, utilizarea sau divulgarea secretului comercial;


d) impactul utilizarii sau divulgarii ilegale a secretului comercial;


e) interesele legitime ale partilor si impactul pe care aprobarea sau respingerea masurilor l-ar putea avea asupra partilor;


f) interesele legitime ale tertilor;


g) interesul public;


h) protejarea drepturilor fundamentale.


(3) La cererea paratului, instanta dispune incetarea masurilor provizorii si asiguratorii prevazute la art. 10 alin. (1), daca:


a) reclamantul nu a demarat proceduri judiciare care sa conduca la pronuntarea de catre instanta a unei hotarari privind solutionarea fondului cauzei, in termen de 30 de zile calendaristice de la luarea acestora;


b) informatiile in cauza nu mai indeplinesc cerintele prevazute la art. 2 lit. a), din motive care nu pot fi imputate paratului.


(4) In vederea incuviintarii masurilor provizorii si asiguratorii prevazute la art. 10 alin. (1), instanta poate sa dispuna obligarea reclamantului la constituirea unei cautiuni sau a unei garantii echivalente corespunzatoare, destinata sa asigure acoperirea oricarui prejudiciu suferit de parat si, daca este cazul, de catre oricare alta persoana afectata de masurile respective.


(5) Instanta poate dispune la cererea paratului sau a tertului prejudiciat acordarea unei despagubiri corespunzatoare pentru prejudiciul provocat de masurile prevazute la art. 10, in urmatoarele situatii:


a) masurile au incetat in temeiul alin. (3) lit. a);


b) masurile au incetat ca urmare a oricarei actiuni sau omisiuni a reclamantului;


c) cand se constata ulterior ca nu a avut loc o dobandire, utilizare sau divulgare ilegala a secretului comercial sau o amenintare de producere a unor astfel de comportamente.


(6) Dispunerea de catre instanta a masurilor provizorii si asiguratorii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se face cu aplicarea regulilor de procedura prevazute la art. 978 si 979 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


ARTICOLUL 12


Solutiile pe care le poate pronunta instanta odata cu solutionarea fondului cauzei


(1) Atunci cand, in urma judecarii fondului cauzei, instanta, la cererea reclamantului, pronunta o hotarare prin care constata dobandirea, utilizarea sau divulgarea ilegala a unui secret comercial poate dispune impotriva paratului, autor al incalcarii, una sau mai multe dintre urmatoarele masuri:


a) incetarea sau, dupa caz, interzicerea utilizarii sau divulgarii secretului comercial;


b) interdictia de a fabrica, a oferi, a introduce pe piata sau a utiliza marfuri care contravin normelor ori de a importa, exporta sau depozita astfel de marfuri in aceste scopuri;


c) adoptarea masurii corective a eliminarii caracteristicilor ilicite ale marfurilor care contravin normelor.


(2) In cazul masurii prevazute la alin. (1) lit. c), instanta dispune ca aceasta sa fie pusa in aplicare pe cheltuiala autorului incalcarii, cu exceptia cazului in care exista motive temeinice pentru a nu dispune acest lucru.


(3) Masurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) nu aduc atingere dreptului la daune-interese care ar putea fi datorate detinatorului secretului comercial ca urmare a dobandirii, utilizarii sau divulgarii ilegale a secretului comercial.


ARTICOLUL 13


Conditii de aplicare, garantii si masuri alternative


(1) In vederea analizarii cererii reclamantului de luare a masurilor prevazute la art. 12, precum si pentru evaluarea proportionalitatii acestora, instanta va tine seama de circumstantele specifice ale cauzei, incluzand dupa caz:


a) valoarea sau alte trasaturi specifice ale secretului comercial;


b) masurile luate in vederea protejarii secretului comercial;


c) comportamentul autorului incalcarii in dobandirea, utilizarea sau divulgarea secretului comercial;


d) impactul utilizarii sau divulgarii ilegale a secretului comercial;


e) interesele legitime ale partilor si impactul pe care aprobarea sau respingerea masurilor l-ar putea avea asupra partilor;


f) interesele legitime ale tertilor;


g) interesul public;


h) protejarea drepturilor fundamentale.


(2) La stabilirea duratei masurilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a) si b), instanta va avea in vedere ca aceasta sa fie suficienta pentru a elimina orice avantaj comercial sau economic pe care autorul incalcarii l-ar fi putut obtine in urma dobandirii, utilizarii sau divulgarii ilegale a secretului comercial.


(3) In cazul in care, din motive care nu pot fi imputate direct sau indirect paratului, informatiile nu mai indeplinesc cerintele prevazute la art. 2 lit. a), instanta, la cererea acestuia, poate dispune incetarea masurilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a) si b).


(4) Ca alternativa la masurile prevazute la art. 12, la cererea paratului, autor al incalcarii, instanta poate dispune plata de despagubiri pecuniare partii prejudiciate, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:


a) in momentul utilizarii sau divulgarii, persoana respectiva nu avea cunostinta si nu ar fi avut motive, in circumstantele date, sa ia cunostinta de faptul ca secretul comercial a fost obtinut de la o alta persoana care a utilizat sau a divulgat secretul comercial in mod ilegal;


b) executarea masurilor in cauza ar produce prejudicii disproportionate persoanei in cauza;


c) masura acordarii de despagubiri pecuniare partii prejudiciate este apreciata de instanta ca fiind mai potrivita in raport cu circumstantele concrete ale cauzei, fiind suficienta sa acopere, in mod echitabil, prejudiciul suferit de aceasta.


(5) Cuantumul despagubirilor prevazute la alin. (4), dispuse ca alternativa la masurile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a) si b) nu depaseste cuantumul redeventelor sau al drepturilor care ar fi fost datorate daca persoana in cauza ar fi solicitat autorizatia de a utiliza secretul comercial respectiv pentru perioada de timp in care s-ar fi putut interzice utilizarea secretului comercial.


ARTICOLUL 14


Daune interese


(1) La cererea partii prejudiciate, instanta poate dispune obligarea autorului incalcarii, care stia sau ar fi trebuit sa stie ca se implica in dobandirea, utilizarea sau divulgarea ilegala a unui secret comercial, la plata de daune-interese proportionale cu prejudiciul real suferit ca urmare a dobandirii, utilizarii sau divulgarii ilegale a secretului comercial.


(2) In cazul in care instanta constata ca angajatii au dobandit, utilizat sau divulgat ilegal un secret comercial al angajatorului, fara intentie, aceasta poate dispune reducerea cuantumului daunelor-interese.


(3) La stabilirea daunelor-interese prevazute la alin. (1) instanta va tine cont de consecintele economice negative asupra partii vatamate, inclusiv pierderile de profit ale acesteia, beneficiile necuvenite realizate de autorul incalcarii si, daca este cazul, orice alt element in afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat detinatorului secretului comercial prin dobandirea, utilizarea sau divulgarea ilegala a secretului comercial.


(4) Ca alternativa la modalitatea de stabilire a daunelor- interese potrivit alin. (2), atunci cand circumstantele cauzei permit, instanta poate obliga autorul incalcarii la plata de daune- interese in cuantumul unei sume forfetare stabilite pe baza unor elemente cum ar fi, cel putin, valoarea redeventelor sau a drepturilor care ar fi fost datorate daca autorul incalcarii ar fi solicitat autorizarea de a utiliza secretul comercial in cauza.


ARTICOLUL 15


Publicarea hotararilor judecatoresti


(1) Instanta, la cererea reclamantului, poate dispune, pe cheltuiala autorului incalcarii, masura publicarii, integrale sau partiale, a hotararii judecatoresti.


(2) Masura prevazuta la alin. (1) va asigura pastrarea confidentialitatii secretelor comerciale, conform prevederilor art. 9.(3) La dispunerea si evaluarea proportionalitatii masurii prevazute la alin. (1) instanta are in vedere urmatoarele elemente, dupa caz:


a) valoarea secretului comercial;


b) comportamentul autorului incalcarii in dobandirea, utilizarea sau divulgarea secretului comercial;


c) impactul utilizarii sau divulgarii ilegale a secretului comercial;


d) probabilitatea unei noi utilizari sau divulgari ilegale a secretului comercial de catre autorul incalcarii.


(4) La dispunerea masurii prevazute la alin. (1) instanta va verifica daca informatiile privind autorul incalcarii permit identificarea unei persoane fizice si, in acest caz, daca publicarea informatiilor respective ar fi justificata in special in raport cu un eventual prejudiciu pe care o astfel de masura l-ar putea aduce vietii private si reputatiei acesteia.


ARTICOLUL 16


Sanctiuni privind nerespectarea masurilor provizorii si asiguratorii dispuse de instanta


(1) Nerespectarea masurilor provizorii si asiguratorii prevazute la art. 10 se sanctioneaza cu amenda civila intre 500 si 5.000 lei pentru persoane fizice, respectiv intre 0,1 si 1% din cifra de afaceri realizata anul anterior pentru persoane juridice, dar nu mai putin 10.000 lei. La individualizarea cuantumului amenzii, instanta se va asigura ca aceasta este eficienta, proportionala si cu efect de descurajare in raport cu circumstantele concrete ale cauzei.


Derogari (1)


(2) Amenda civila prevazuta la alin. (1) se stabileste in functie de gravitatea faptei, de catre instanta investita cu judecarea litigiului, prin incheiere executorie, data in camera de consiliu, care poate fi atacata cu apel in 15 zile de la comunicare, la instanta superioara. Cauza se judeca de urgenta in camera de consiliu. Hotararea instantei de apel ne este supusa niciunei cai de atac.


(3) Instanta poate dispune obligarea la plata de daune cominatorii intre 100 si 5.000 lei pe zi de intarziere pentru nerespectarea masurilor aplicate potrivit prevederilor art. 10.


(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):


a) in cazul in care in anul financiar anterior sanctionarii persoana juridica nu a inregistrat cifra de afaceri, va fi luata in considerare cifra de afaceri aferenta anului financiar in care aceasta a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii;


b) in cazul persoanei juridice nou-infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu amenda de la 5.000 lei la 50.000 lei;


c) in cazul in care cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu poate fi determinata, persoana juridica va fi sanctionata cu amenda de la 10.000 la 100.000 lei.


ARTICOLUL 17


Sanctiuni privind nerespectarea masurilor dispuse de instanta odata cu judecarea fondului cauzei


(1) Nerespectarea masurilor dispuse de instanta in temeiul art. 12 alin. (1) de catre persoana fata de care acestea au fost dispuse constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.


(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.


ARTICOLUL 18


Schimb de informatii, corespondenti nationali si masuri pentru imbunatatirea monitorizarii mediului concurential


(1) In scopul promovarii cooperarii, inclusiv a schimbului de informatii intre statele membre si intre statele membre si Comisie, se desemneaza reprezentantii Consiliului Concurentei si ai Ministerului Economiei in calitate de corespondenti nationali responsabili de toate intrebarile privind aplicarea masurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.


(2) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1), se infiinteaza in cadrul Consiliului Concurentei o structura specializata cu atributii privind monitorizarea aplicarii prezentei ordonante de urgenta, precum si pentru analiza si identificarea barierelor de natura a afecta libera concurenta, prin restrangerea sau impiedicarea accesului operatorilor economici pe piata nationala sau a operatorilor economici romani pe piata unica europeana.


(3) In vederea indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1) si (2), Consiliul Concurentei poate solicita informatii tuturor entitatilor implicate in procesul aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta sau entitatilor care pot furniza date sau informatii care sa conduca la identificarea barierelor de natura a afecta libera concurenta, prin restrangerea sau impiedicarea accesului operatorilor economici pe piata nationala sau a operatorilor economici romani pe piata unica europeana.


(4) Consiliul Concurentei va inainta anual Guvernului o informare care va cuprinde concluziile analizelor prevazute la alin. (2).


ARTICOLUL 19


La articolul 11 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:


"d) secret comercial - informatiile care indeplinesc cumulativ urmatoarele cerinte:


1. sunt secrete in sensul ca nu sunt, ca intreg sau astfel cum se prezinta sau se articuleaza elementele acestora, cunoscute la nivel general sau usor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupa, in mod normal, de tipul de informatii in cauza;


2. au valoare comerciala prin faptul ca sunt secrete;


3. au facut obiectul unor masuri rezonabile, in circumstantele date, luate de catre persoana care detine in mod legal controlul asupra informatiilor respective, pentru a fi pastrate secrete;


e) detinatorul secretului comercial - orice persoana fizica sau juridica care detine controlul legal asupra unui secret comercial;".


ARTICOLUL 20


Legea concurentei nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 4, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(5) Intreprinderile transmit la cererea Consiliului Concurentei preturile de vanzare a produselor comercializate de acestea, in vederea realizarii de analize, studii de piata sau comparatii de pret incluse in platformele on-line destinate informarii consumatorilor. In acest scop, selectarea sectoarelor din economie incluse in platformele online se realizeaza de catre Consiliul Concurentei, cu consultarea autoritatii de reglementare din sectorul respectiv."


2. La articolul 31 alineatul (5), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:


"c1) indemnizatie de sedinta acordata membrilor Plenului Consiliului Concurentei;".


3. La articolul 31, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (61)-(63), cu urmatorul cuprins:


"(61) Membrii Plenului Consiliului Concurentei beneficiaza de indemnizatie de sedinta in cuantum aprobat de Plenul Consiliului Concurentei, acordata din veniturile prevazute la alin. (3). Indemnizatia de sedinta acordata intr-o luna membrilor Plenului Consiliului Concurentei nu va depasi 50% din cuantumul indemnizatiei lunare de care acestia beneficiaza in calitate de membri ai plenului, indiferent de numarul de sedinte ale plenului desfasurate in cursul unei luni.


(62) Modul de acordare a indemnizatiilor prevazute la alin. (5) lit. c1) se stabileste prin regulament al Consiliului Concurentei, in limita sumelor prevazute la alin. (3).


(63) Consiliul Concurentei poate retine si utiliza veniturile din taxa de autorizare a concentrarilor economice prin infiintarea pe langa acesta a unei activitati finantate integral din veniturile prevazute la alin. (3); bugetul de venituri si cheltuieli al acestei activitati se va intocmi si utiliza cu respectarea prevederilor art. 68 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare."


*


Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile art. 1-8, art. 9 alin. (2) - (4), art. 12 alin. (1) lit. a) -c), alin. (2) lit. b) si partial art. 16 din Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protectia know-how-ului si a informatiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) impotriva dobandirii, utilizarii si divulgarii ilegale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 157 din 15 iunie 2016.

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Legislaţie

Legea nr. 58/2021. Legea kurzarbeit, de modificare a OUG 211/2020 si OUG 132/2020
Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea a ...

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...

Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului
Legea nr. 2/2021 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea antitiganismului Monitorul ...

OUG 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
Ordonanta de urgenta nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri ...

OUG 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pe
Ordonanta de urgenta nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie ...

OUG 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordonanta de urgenta nr. 212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice c ...

Legea 298/2020 pentru completarea Codului muncii. Codul muncii 2021
Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii Monitorul Oficial, Partea ...

Codul muncii actualizat 2021, Integral PDF
CODUL MUNCII, Legea nr. 53/2003, Republicata si actualizata 2021 ...Articole Juridice

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Framingul constituie punere la dispozitia unui public nou a acestei opere
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Ministerul Public nu are competenta de a autoriza accesul si transferul unei autoritati publice la baze date pentru a desfasura o urmarire penala
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Contestare proces-verbal de control emis de ITM. Masura emisa cu nerespectarea dispozitiilor contractului colectiv de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila nr. 920 din data de 10 Iunie 2019

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Incasarea unor drepturi banesti necuvenite
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 216 din data de 30 Iunie 2020

Necontestarea de catre angajator a drepturilor salariale pretinse de salariat. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 1377 din data de 08 Septembrie 2020

Evidenta zilnica si reala a timpului de lucru. Precizarea orei de inceput si a orei de sfarsit pentru fiecare angajat
Pronuntaţă de: Judecatoria Targu Jiu - Sentinta civila nr. 1803 din data de 25 Martie 2019

Determinarea notiunii de timp de lucru. Salariati izolati preventiv la locul de munca sau la domiciliu
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5927 din data de 04 Noiembrie 2020

Vinovatia. Element esential al abaterii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4843 din data de 30 Octombrie 2019

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Ştiri Juridice